Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -..«.----—.—- .-. «
Korrespouduucet
.. - -W ·--—
—Ebeuezet, Audubom Ja.
Atter er vi traadt over en Dir
tckkjkei. fra 1911 til 1912; ja, Ti
dens Hjul hastig gaar rundt.
Jul hat vi holdt ikke alene i
1911, wen ogsaa i 1912, idct vi
Notaarssdag tillige havde Juletræ,
sont for nogles Vedkommende var
det fjrrde Juletms i den nys af
fluttede Jul.
Vi er forventningsfuldc Sjæle,
del-for Haar vi det ums Aar i Møde
mod Imp, friskc og ftørre Forhaabs
ninacr end nochn Zittdc, ihukoms
wende- anmm Carreys Ord: »For
fsq store Ting for Mud og forvent
ftorcs Ting of Ast-NO Oq vi har
Herren med paa dem-: tbi ban si
ger: »Und din Mund vkdt no, og jeg
vil syldcs den« Zal 81, H.
Hvad vi ijasr snskcr sog bcgærcr
er, at Guds Rigc mcsre maatte
over-nomine og fnlde Hiertcrnch og
flerc maa blivc Genitand for faai
dan Lockkiiziling as de levcnde
Vandisx doa maa vi sinc-: ,,Jkkc os,
Hismsk mcn dit Navn give dn Ære
for din MifknndhcdD for din Sand
lnsdss Efnld·«
Roger man meget paafkønner i
Aar, er, at Tekftrkne til Bedeugen
er udkommcn i jaa god ,Tid, at vi
kan ikkc andct end vcntc riq Vol
fignelsc af denne herligc Une.
J Luk. fö, s. let-fes om Kvindm
5om seiest Gunst Ja, bot fkal swins
denke 7andcsliq have Ros for, at de
er fiittiae til at fefe on va7ke Mul
vtst. san man cndon tidt Inan at
mindre smde aørv det. Mon bvor
isr mnhust dog et defligt Villede naa
Manuskde det bestaar af ban
me1llc Vmsddkr. Tom er sonst Taa
msfp sammt-n, at de ndnor et Oele-.
So n« on Omknra Kvinderne bar
for, at bvcsrt one-ste- Vrwt on Cank
Tfal tin-fes oq fkurrs: man mon vf
tm hat balv faa nimm Omfom
for, at hvert Meniabedsmrdlcm
Inaatte blive toet rent i Lammets
Pfad?
Bebt-Wen kan tillige ogfaa blive
tsn Um- at vafkc i, i aandelig Betvds
nina M maa bebe om noqet met-e
af Smeltetens Jld og Tvætterens
Lud- Mal. A, 2. Saliae ere de rene
af Gerte-L tbs di- Mtllcs fe- Gub
Mattb ?- R.
Oksnrlchs dcst for nd,.naak »Dan
kkercsn«, komme-r til Andnbon Tkal
fm lim- berstm Im Korresponden
fpns Momsservindncs Mir-r man Lief
beli- ats oncsk Bis-met - ikkes Zions
bfcsmot tbi det bar vi lidt lwnaere
Noftt man drropvk vaa Worts Na
bns Bis-m fer man Inn fra nasvnte
Steh R Kors. Tom lfancsr Golaatba
Taa um« Tom man vol kan finde das
b» i Amerika
TIka nltskkm mpd Sirt lisftct der
ov Das iTasr mm dcst midtersto Kurs
for man fna m lysaatiq fourdrinq
komme Tom fom den lim- ndfm
Knrfist id-«t Nest-n drrndfnr er
mer«-f Anal. Wrer Vefordriimcsn
nn mnsr til den rund-http Eidts of
Nest-n til Carl Peterspns Postkassp
fo. Ton or dcst Posten, der rimolicp
vis, smksi dist im or LInSdnq oller
Vor-dar kredbriimer .,D1«k.«, med fle
rCs ln7cs Forbanb117tmer. —- Ja, fka
drt pirkvlims Golaatbn frommer i
Virtcliabvdcsn alle vnre fande, wqte
oq lnscs Forbaabninqxsr. Mud Bellin
kmndss Vidnesbnrd kommer i Vir
kcsliqboden ud fra Korscst --— ben i
tw- Timb mod Vidncssbmdktt Ton
ni- » min Sen (Datter1. Se, er
H iffse lnfcs Forlmabninmsr. oa at
vi Ton mcsd Muds Ssn Milde arve
Bin-Tons Snliahedl
Du naor vi enamm imellcsm er
tilsnsdskcn fordi vi er ikke altfok gla
dk, Inn alwdms vi as alliqesvcl til,
at vi en ans Tag ellcr Morgen
san Umge
- ,,..,."
Ak, hvor yndiqt takt, naar en Mor
qen Hart
Jeg llal stue den heilige Stad,
Fnld af himmellk Wans, fom qaör
mw al Sans,
O. bvor blivek mit Vierte da glad.
T. J.
Äolsefacendet formt-d
fr i t . . or at introduscre vor Ka
!..-—.-.---k talog for Busen Poftjort
oft-»in enlwssc Lasset as dem Mad vtl v
spon- nbsolut Mk et Etskmplar as vor
-:ot!-skap-ndcr spuktme sageyftdende sinnt-Mk
··.m:t.uxn; er o csis er, et om s e ex
· 10 curisstsugisenners Rat-ne og dass-seh
J. I. MIM « WI. ; III-Wilh Ist-.
s Daseins-ed Minn.
Tet er koldt, ja det ved J vel
not, især da J, iom lever her i Min
neiota, iaa det vii jeg ikte gaa nase
meke ind paa. Hvad jeg vilde for
tnelle var om et Selvbryllun
; Den 4. Januar var det 25 Aar
siden Andrew Nieisen og Huftru
blev forenede i Ægteikad Det hav
de iaa nogle af deres Naboer faaet
ffot paa, og de iendte Bud rundt
Htil de andre Bonifaz som saa sam
»ledes der den Dag til Middag —
Kvinderne med velfyldte Madkurve,
hvis Jndhold iaa ierveredes til
Middag, 'hvorefter vor Menigheds
Formond, Niels Hausen, i en kort
Tale gjorde Rede for vor Paatreens
gen-het) og overtakte Sølvbkudepars
ret flere iorikellige Gewer, dek
iblandt en Strivepult, nogle Zølvs
genftande, og et Treppe-. Andrer
Nielien takkede paa egne og Hustrus
Vegne for Gnvekne Da nu Mun
den var kommen paa Gang, veksles
des der med Taler on Sange, ind
til der bieo iaidt ind til smffe Ta
lente-S Jndhold var væientlig en
Taf til Andrew Nielsen og Huftku
for al den Hiaslp og Gasstfrihed de
steife bar-de nydt i dette Hjem An
drew Nielien var en af de første
Tnnikere her paa Egnen og havde
tagt-i iniod mange af oss iom Ny
kommere og siden flaaet osJ bi baas
de med Rand on Baad, iom man
since Dser var iamlet omkring en
70 Mennesker. fom nu stilteg, efter
at have tilbragt en glad Efterncidi
dag s·ammen, med de bedste Ønsker
for Andrew Nielsen vg Huftru og
deres 2 Born for den Tid, de end
nu hat tilbaae at leve i.
A
Mit-den, Nebr.
Bt Tamle her i Mlnoeu levcsr
cnonu, felo om «Daufkeken« ilke
hat ljørt fra os« i lang Tib.
Vejtet her er « bidcnde kolbi;
men et godt Lag Stie dastfcr Jor
oen, faa Vinterjæden er vol sor
vaket.
Julrdag havde vi Gudstjcneste to
Gange. Vor Præst, Postor P. L.
C. Hausen, prædikede. Anden Zule
dags Aften havde vi Julelræ for
Bornene i Zondagsslkolenx omtrent
W Bsrn var til Siede, og Hirten
var pokket med vol-sue sil. 8 be
gyndtc Musikken at sollte, og alle
Bot-neue kom marchcrende ind to og
to. Da Musillcu tav, tog de hin
anden i Hasndlsrne og gik fyngcsns
de omkting Julclkcret, 5om stod der
pimtct san jmutt, saa ingen kunde
holde Øjncnc derka Te manqe
Laskkcrier. som hckngte paa det, hav
do naturligvis Mk nogot Incd dct
at Horc. Dercfter ble nogle Jules
Talnter sung-um og Eondagsfkollsn
qav os et ganskts fortmsffoligt Pro
gram, lworpaa Pnswk Hausen for
taltcl en Historie sum -— Tfildnst
paa hansz fasngjlende Munde »
lmldt Bønwncs Opmærtsomhed fra
anndtslsisn til Enden Eaa til
Elut fjk vi Lov at Imagi- paa de
qodc ITim, der var paa Tal-et,
lworpaa vi fliltes mcd varme
Oaandtryl on monge Tusker om, at
Julcflcmningcn nmatto vcdvare.
Eiter Bostomnuslfen ffuldc ui have
lmst Mi-Isioiti.«stttødlsr fidfto We; mcn
begrundct paa dct kolde Ver blcv
del udsat, hvilkel vismok var tin-got
Bilds-it
Lsi hat« m danji ilngdomciforos
ums indm for xtirluh jom not kun
de brach nogle flere Linslmsfch
end den har, on Wut her er man
qc unge Taktik-, hat vi somme Ti
dek tun fem eller fcsls til vokc Mis
dtsrx men nmaike vi kan faa Jn
tcresien valt igcn i det nye Aar.
Student Rosenberg fra Skalen i
Vlaiiz var til Etede ved del fidste
Mode-, og holdt en hiesitelig lille
Tale til de unge.
Sidfle Torsdag Aftcsn holdt Pa
stor Haufen Forcdrag i D. F. Hall
her i Vyen over Emnct »Form
firn«, fom tut-d mange imaa Takt
— iortalt paa hans ejendommelige
ou tillmskkende Mandi- — «l)oldt Jn
teresfen fangen.
I Mr. oq Mrs. J. P. Lucien rei
,sok til Danmark i drnncs Manned for
Hat være til Stedcs ved Mrs. Larsrns
Fomsldres Guldbkyllup, og famtidiq
Evit de opfkiske kmmle Minder med
islasgt og Venner derhiemme. Este-:
Vesiemmellen kommst-« de tilbaqe i
Maj. Mr. Larlen er Formand for
«Menigheden i Mindm T. V.
Bigqi, Califoruia.
!
Den 31. December 1911. ;
Æriede Redaktørl ;
Da jeg i »Danjkeren« af 22. ds.j
er noget ujordelagtig omtalt, beder
jeg Tem optage følgende Reises-J
relse: !
Tet er paa Ein Plads, at lade:
Leserne vide, at H. P. mere end
nogen andeu, ifølge hans egneUds
talelfen ansker faa hurtigt som mu
ligt, at komme loengere Best; thi
som han selv siger, her hat jeg nu
vreret Slave i 16 Aar, ug Lan in
gen Vegne komme»
Iowa og en stor Dsel af Nebraska
er gode Statt-n og jeg skal vel vog
te mig for at forsøge at omstyrte
Wudsqerninger, men den Del af.
Nebraska fom Gent-g Nielsen ou
jeg kom fra, er kold og gold, ag.
det er ganjfe meningsløst at leve
sit Liv bokt paa saadanne Steder,
hour de naturlige For-hold er saa
Imunstiqe, naar Land i saa fragt-«
bat-e Tale som her er for Salg for
det halve af, hvad H. P. Tiger,
Land er tuer i Iowa og Nebra
ska, og 5aa endda paa lette Beta
Iingsviltaar. Her i Iacramenco
Vallky er 19 forfkellige Siags Jord
lag, nogle frugtbare, andre ikke,
iaa om inan tcrnlksr, det er lige
mein-t, sljvor man farmer i en Stat,
naar man bare kommst inden for
Den geografiile Linse-, iaa kommer
man galt ai Stad. H. P. kalder mig
Bunde og -Seitlspranger. Ja, jeg har
vasrcst Landmand eller Bonde hole
mit Liv, ikkc paa Stagens Sand
lsanletz ei heller ved Limfjorden,
men i Dronninglund, en af de skøns
neste og frodigite Egne i Vcndiyss
sel, og Landmand kan man ikkse
godt vaer nden at have Heite; sont
Følge deraf hat jeg baade købt og
folgt Heile mere end cen Gang,
men icg l)ar endnn aldrig pranget
med lwcrten Gaste eller andet,
Misd Heninn til mine financiclle
Omftasndialyoch da leg Antwort-de
da ilyldisr jea ikke O P. Nielfen
kiimnilab lnsriaiz mcn da han im
pnqanq bar berørt dette Zpørgsi
maal, 7kal im berincsd lade ham
vide, at jeg, da jeg kam her til
Landist, var iituerct iaaledes, at feg
knndc have reist direkte til Califors
nia on kabt on betalt for det sam
nte Styklc Land, sont jeg nu er i
Veiiddeliis af. og øniker kun, feg
havde gjort det.
Da S. P. ikkivcr. im har, vasret
Nodikab i en imart Landagcntssasni
del-, vil im finis, at det Kompagni,
im liar Mit ai, inqisn Aal-Hier har.
Tat lieb-ver de ntsnilig iklch da de
fleite af dein, iom købcr Land lnm
komme-r her im Statt-n og maa
qaa til allm- korreipondrre direkte
nur-d Qontorct For avriqt or alt
Lanth liisr i Ciolonien Folgt, na in
zicsn ai dein, som hat lobt, nil iaslno
igch
Hisniiatcn med min Artikel var
illa at drane Falk netin list-til,
its-In knn at liciilisde »Danikeicn«-:s
Lnsiorvs Opmaeromlicd paa, atZas
crannnto Ballen csr Landet med du
stan- Muliqliedat Jeg er en Mond
omns i Aldorcsn ou liar aaakst Wan
nvm en Ist-l as Livets Skale: Dil
bist lunde aldriq falde miq ind, at«
madcs andre mod min OveeriTH
nian Im onli».,?a117lisretk« oaLas-i
lerne et qodt aq lykkolixit Nutaais.l
wunan
Carl Inbnn Anherfonx
To im lkm at O P. Nivlsvn kur«
lslnndrl knit Mann ind i fin eriiz
Dolch emle im at Miner at. W«
Tom nllc de andre km- i Flnlnnicnz
or qlod ord, at vi or kommen luer
Lotto er« et fint ,,Conntr1)«. Hans
det her er san riat lom nogct Eli-d. ;
Port Jrriaationssvflem or i Or-»
den, oq vi alæder os tll den Tun I
vi kan plukke Appelfincsr af van
mne Traser oa liddcs i Sknaqcsn nf
vore cane Palmen-wer og lpifc dein.
Vrnllq Hilfe-n
Georae Niclfon
Maas. Cal, Vor 2:!l.
-----
l
i
I
Ny Dann-et for Smndiunvians
Amerikau Linien.
A. E. Johnlon R- C)., General
Pasfaqer Agenterno for Standinas
«vlan-Amckican Linien, den onewa
direkte Linie mellem New York oq
Standlnavlm bar fra Linicns so
vedkontor i Ksbeckhavn modtcmet
telegrafifk Meddelelsle em, at Sel
siabet hat aflluttet Kontrakt med
I
I
I
l
I
Spørg Dercs Postmeftet
.:;- To san flolo von, nl »Kann Journal«
» w, Wnd del lob-»r. Ovid dsksis
:.s1’1«!s««»1« tlfks Md nvsxdf tm dri. km
s-· Nun— Wink-L kg bei-- but fix sen
si I-« Hinsika nt still nlnsnnsku
: s smnsxnkmks II. « Had, sonst lst
«: In wiss-T H lnssms N kund
sinusy min TU- lmc hou- Wu«
Farm Jouraal
kM um ikskft i 1977 un n« lvltsvct udmt
I J;!ilxttu· Lillmiou liac til den Tna
·a. »Kann Janus-IN lmr lustull al fiu
H «1«.;) 051 Nishi-l Alls sillc Messle Am
«1 MI- nn Tät),t«st) Alnmnrmcij iurN
« suus Hasses TM lmldck m Lust Ist Mr
Jh nl N Emnsss ist« du »Nun-. Ti
szs hin-, man ksm »Ein-n Juni-um« atvaak
spsc istfgluskw Dis-n. Dssl losm- lnnc m
.«u un Isnl chit, ou du H ins-»n- end
su« uns-«- szElnrsxz iunt losle m Dul
W« Ihm-L
q- .
4
U
(
Farm lournal
sit -)«’. tsijfton Str, Iplpiladktplpim Po.
det velkendte Skihsbygnsag-Firmal
..Bnlean Ship Building Company«
i Stettin om Bygning af en ny dobs
oeistrne Passagerdamper for Lini
enis New York Rate Bette nye Skib
Uil blive 12,000 Tons, l7,050 Tons
Teplacecnent, nted Maskiner paa
1«,««« Hestes mast; Farten vil
Mive 17 Knab og Ekibet vil derforsq
unsre i Stand til at gøre Nessens
im New York til Christian-sinnig paa"
8 Tage. Skibet vil saa en Lcengde,
as öl« Fod med en Vredde as 625
Fod og en Tybde af 4lJ-L- Fod ag;
oij have Islads for 135 Passagerers
i sorste thyh 275 i anden siahyt
og 950 i tkedie Klasse J here sing
Lasnade vil Skibet have dobbeltl
Bund on blive inddelt i 11 vand-»
tcette Afdelinger: desuden vil det
Näoe sorsnnet med alle de senestel
moderne Forbedringer for Pas-age-l
rerness Eikkerhed oq Komsorh san-i
som Marconi Traadløse Telearaf,z
Undervands Signal Apparatehs
Elingrekøle est-. Kahytterne vil
lvkioe elegant ndstyrede og i spr-«
ste vanbot Vil der blive en Del enss
kelte Num, det vil siae Nnm for en«
Person Fornden den store Spisesass
lon i sørste Klasse, hvor alle sørstei
xtlasses Passaaerer kan lseTPises paa
en Gang, vil der vasre en mindre
Suisesakon for Vern· For første
Kahnts Pasfaaerer vil der vasre en
Veranda Case, oa i alle Kamrene
vil der blfve installeret Teleson
Pfaden Kahyts Zpisesalon vil ak
komodere 150 Passaaerer og i tre
dfe Klasse vil der blive en Spisei
salon for 530 Passagerer. J an
den Kahyt vil der viere an for
Z, J oa --1 Personer og tredie Klas
se vil bestaa ndelnkkende as Num
for 2, 1 oq P- Personer. Det nne
Jkid som oasaa vil have Pladss
for 71000 Tons FraafaodsT vil
komme H at koste III-, Millionz
Kronen
Erandsnnvian-91merican Linien
hil, naar dette stb komnter i Farti
i Komm-et 1913, veere i Stand tili
at vedliqebolde unenflia direkte For-.l
bindelse mellem New York oa i
Jkandinaoien i
---------
Anrbog for Hirnnuct
WA- P U l l! w I
IMMEis
Sinn-net Eli chrlasrcr J« R.
siiingdnL ziristnuikr .
erxdtstalu 917 Etlftssspruost Je u-«
then, Rief-Hirn «
Milnsd og Optiqti.klnsd i Æmskabct !
Its stunk-meir Jl. Nimm Sol-«
sit-bro. l
Ton tobte- Enn Als Mads Mel-«
feu.
De stoke Vørn i Ojcnuncst As Jo
hannes Vlnnfknfeldh Kørup.
ermmets strsninq. Af Sonne
præft A. Schock, Vonsild.
Børnene for Kristuck Af Ovcrlæ-«
rcr Rising
Neligionyundervisnina i Hjem og
Stole Af Adjunkt A Loft, Bi
borg.
Forældrenes Ansvar. Ester N.
Hetzbem
Vort Hjem Af Mads Nielfen.
Bogen er udkomnum hos Ksirkelig
Forening for Judas Mission i Dan
mark.
Den er paa 120 Sideri tiltalende
Omslag og kostet kun 10 cts. Det
er en Bog, der kan læses med Ub
»bt)tte i enhver Familiekreds.
Dan. Luth. Publ. Hause.
(
(
(
(
l
(
(
l
l
(
l
(
(
(
(
(
l
l
l
(
(
·
4
(
1
(
160 Acre Farm ,
man Ewige-:- iudrn TM Tage-. Vrl vtkrd 8125 ptsr Akte men :
falqu for 8110 per Acke. J
sum sIJ Mki III m Irimsliq By. Dunst .,Sisttlemcnt« med
dunst« httkwrff »dier Maus Rohr Forrigcs Aar avlcdps 80 BU.
Majs pur Ams, Tjdstc Klar I« Bu. Der findcis iffcs bedre Land
noget Stcds. sum PTUW bishøvch at 1kdlietales. »Besten til 5'"s-«.
LIqu der maa handlcs hurtigtl Zkriv ftmfs til
Simon Syndcqaard,
Royal, Ja.
Opiysning om
Florida Land,
Avling Klima o.s.v.
i den danske Roloni i Volnsia Co., sanan vcd at tilskrive
P. b. Müller,
Nonen-, via Judiau Springs, Florida.
W--m-- —
Føt (le Horn, Ja.
DANA can-Eos
KLAIIIZ NIKKÄSIA.
;
: WINTERTEMM ZEGYNDTE stij DECEUZER 1911.
Z Tilbydst Undenisnjns i til-such Inn-»
i not-unun- —sxmigt, iokhmack ti1 Mimis ums-»Hm
I sonst-Just Quer Lesers og Lords-inclu- tot «pub!10
seh ’I"—udstodst «qu certitlcsm«.
ACWIMC—LF ; Vikt, tot-beredet til cis lockst-do Ikolun
COMICIAIP cost-fing ox Invaan
XVIII-Mach Orgel. Violjn os M.
M Qui-Mk tot Rylcommsks til It lett Insel-h
kot- Ioit, Last os Undmisains per st- llger IIIOC
C. x. Ums-s kont·
Z Inl- sttus uy los-los
i
MULILMHULQUA Ist-»O s« I —- OBERON-LIMI
Inst
historjgke og littekæns Damm-.
slcolen i solvang
schm- tor unge- dansk-amerikansko Mæncl og Ivindst
den 15. Nov. 1911 og statt-es ö. April 1912.
Der nndervises baade pas Dansk og Engelsk i de als-jin
delige Skolast-g og i llandelgsageue og holdes- Poredraa tin-»
mstjon.
solvang Egger i den Smnkke santa Ynez Das og her et
udmuskket Klimtk
6 DOH. om Ugen kor Okwhold og Undesrvisning
Man how-sonder sig forelcsilxig til Prof. P. P.
Unge fordert-des til Konst
B. NORDBNTOPT, Rot-standen
Los 01jvos, sur-tu Bat-barg Co., Cal·
Il»1-113)«1s«,
- GIVE-Isi- ."Ocscs?-«I-Zich «
Dampskil;)8hillctt(f:·
cunardLiniensslorahuniseskiixg
kirkxzc k-« 710
lIAlell l«l"l’ll. PBUL NUMB
lsl«All:. R Eli-;
WWWUUJOOiMSJ ( »Na-»O »- ..--.
,
)
, —». ... —
KIRKIÄÄRBT I REISENDER
Bn Børnspostillo at Rom-F Ussing.
Un hel Aufgang kokte Prmdjkener stilet siterljg til Byim
mon Som vel ktm tjeue til Opbyggelse for alle i lljetamet
stom og sum-L
237 sich-n Kun 40 Conta.
DANISE LUTU PUBL. sollst-, Blatt-. Naht-.