Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 05, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hjectets Ret.
Eiter ,,Aarhus Stiftstidmde«, l
indsendt of Past. M. N. Andreafen.)
De sidste Maoneders offentlige«l
Fokhandling hat hørt et gammelt
Spsrgsmaal vende tilbage med en;
ny og aktuel Betoning. Hvad mencrs
J am Kristus, hvis Søn er han?——l
Dette er Kærnen i de Ovewejclser,
Tom den ArbvesRasmussenfke Sag
hat givet Anledning til. Jeg skal
ikkc for-ge Jndlasgenes Antal for
ellcr imod, men blot fpagfærdigt
gsre opmærksom paa, at man her
staat over-for det mest afgimsnch En
tensEllek, som Jokden cis-r.
Tonne Sag kan i hvcrt Fald We
afgsres ved Tvistydighedck eller Zor
lig. Enten er Jesus et aarlagsbei
ftemt Led i Udviklingens jin-de J
saa zald er det fornuftstridigt at
hasvde hatn Stillingen sont Udviklins
gens Hisjdepunkt lldvikling er dog
vel Frernslridt Eller han bringet
i sin Person andet og mete, end der
sandte-s i de historifke Forndsætnins
ger. J faa Fald er han for evige
Tider Deren ind til Underets Ver
den ag Betegnellem Guds Sen den
enefte, hvorinennem vi paa vort
manaelfulde Sprog kan udtrytke,
hvad vi ejer i ham Mellem disfe
to Befvaresser findes innen Over
gange De kan ikke findes. Ovor
meget faa Alverdens liberale Teologi
gar Fig Umage der-for
Den ftrste Befvarelse er Videns
skabenk Videnskaben fom 5aadnn
bar det ganske simvelt som sine For
ndTastninqeL at alt, bvnd den faar
at aøre med, fkal fortlares ad na
turlig Vef. Selvfslaelig er denne
Forndlcrtning et kake Doqmatik
Ovor ved man fra, at de Grasnsen
fom vi i Øfebliktet bemwner det
natnrliges, falder fammen med Ver
dens Gram-er? Hvor tat man paa
ftaa at der mellem Himmel og Jord
ikke findes merk-, end hvad vore Fisj
lofaffer drsrnfner am? Man tanH
med Rette sinke at det for Vi-denska-;
bene- frem7kridende Akbejde er ned-i
vendiqt at gaa ind under denne For-»
udfcktning. Men man skal lmntidin
blive nsdt til at indrsmme llmuliq-;
heben af, at der finides en Tllveerelle
med andre Lade, andre Livsmagter.j
anden Virteliqbed end den hidtilj
anerkendte Naar Videnskaben inteti
kan ndfiae am denne Verdens EIN-i
stens — lad as lalde den linderets
Beran —-- er dette innen rnneliaj
Grund til Tova Selv en TryllesT
knnftner knn nrnnlint bente andetz
an mere op af sin høfe Hat, end deti
han felv bar pnttet der ned. Vidensl
lkaben putter intet andet ned i Hat
ten, end hvad der lan stemme med
Aarsansloven Nu fa! Naar Pul
den vendes i Weinst, lnlder der aman
heller ikke andet nd. Tsermed er alt!
sagt.
Men tilbage imar nnasgtisliq dot«
for Memieiloilasqten ioni et Zank
iimd fikt- alene of tasnkendix men oqs
scm ai levende nimm-nu- Riems
masil, om vi er i Stand til at lioldel
oH i Links mod dcn Kost Tom den
itrenqe Videnikab lindor os, om iktei
vor amidisliiie OmaniSme ironibnderi
andre Erlendeliosveic end de vidensi
ikabeliiie, ad liville vi nmaile lundei
faa udvidet vor Norden til ogiaa at;
omiatte Underet oq dermed EviqbeH
den Jlulde det viie iig nmuligt
ad bis-Ue Veie at naa en eriarinasp
met-Essig Silterhed for, at vokt Hier
tcss dybeftr Krcw er i Overenftemi
melie med Tilvasreliens Grimle
da er Videnikabenö Trnllerina brudt,
vel at mætke for alle dem, der vil
gao ad disse Veie Vi ist-es ikke
deriqennem tll at ioragte Videnikai
ben· Den got sit ærliae og retlkafne
Arbeide, og det ital den have Tat
for. Men vor Horizont udvideg iaa
,,blaaliqt sig hævek bag buldkende
Strand det deilige Land.« Det vil
være umuligt ior noget Menneike at
nagte, at netop ad denne Bei — lad
os kalde den Troens Bei — hat
Millioner oq atter Millioner keempet
iig irem til en Virtelighedöopiatteli
ie, der naaede lanat udenfor Aar
iagslovens Gen-nier
Det ladet iig oaiaa med absolut
Sitkerhed iige, livad det er, iom har
drevet — og den Das i Dag driver
—- disie Mennelker ud over Videni
itabens Orænieiteb De islger Dier
ftets Krau Med full-kommen Er
faringsvished bar de i deres egne
Hierter mødt Wndsqrrningeh som
Videnftaben intct tendte til, og som
Edog beviste deresd Efsiftcsus med størs
sre Energi end inmet of alt det aars
singsbeftemte Form-it blandt sollt
Bisse Kendsqerninqcsr bar de sam
me Mermis-fest altid nasvnt Synden
Videnskabcn forncrater den og man
fornægte den. Tit aarsagsbestetnte
man være uden Anfvar. Og dag·
vidner hver evige Angekens Dante,
der fældes, imod Bidenfkaben. El
lcsr gaa ud til den vildfarne Søn og
sig til horn: Som Du sidder blandt
Spinemy et Du et aaksagsbunsdet
Led i Begivcsnhederncs Kæde. Han
sknbber Dig vask on ftavrer fin Vef
frem, til hnn kan faa aflagt fin Til
staaefe of, bvnd Virkeliqhed han var
kommen nd i: Faden feg bar spu
det. thop fordi Synsdsfølcchn er
den ftærkeste 111ystfølelfe, Hier-tot
kender. taler den saa mmet tydcslis
get-e Virkeliqhedens Sprog. En pfu
;aatia Jndbildninq bavdcs Vidcnkkas
Yben faamasnd forlængst giort det of
med. Og do befrivde havde sagt
Taf til.
f J Syndsfslklsm staqk Evighedeng
»Es-r paa klem. Anlvar. Mod
»hvem? Synden. Men altsaa føler
vi os dybeft inde forpligtede til et
endet Liv end det, vi for Tiden for
maar at leve. Vi føler os for-plis
tede til »at ville, hvad ej vi kan«.
Qg denne Forpligtelse sprcenger vor
Tilvcerelse. Vi kan ikke smøge den
af os »den at komme uden for Vir
kelighedens Grund. Dg doa er den
paa en Maade »aber Evne«. Saa
er det, et Mennefle er nde paa de
70,000 Favne Band llnder ham
geber qurunden. Sondens sinke
Følqesvend Tedeu, truer. Men
frem fra MetmeTlets Hjerte tmnaer
sig netop i denne Time en slcerlizp
lusdserklasriug til Livet. Øvad det
er, ned han knap. Men det er da i
al Feld en Tilvcvrelse, hvor Synd ug
Tød ikke er were J denne Tilvæi
relse bar han Vol-getret. Og dog
er han evigt smsngt ude derfra. Hans
Hohede er lmsvet opad mod ther
nerne Hans Fod vader i Jordens
Hund« Under disk-se Vilkaor er Al
verdens Storkunft bleven til. Ver
for hulker det as den, allevegne hvor
de støkfte store taler.
Naar Mennefkek under disse Lins
villaar »- og de er Virkeligl1edens,
den bar-Te Vikkeligheds —- møder
Vorherre, stek Miraklet De be
lrwftes quddommeligt i Sandheden
af, hvad de hidtil hat oplevet —
han jkal overbevise Verden om Synd
« men med Selvopholdelfesdriftens
Lidenskab klamrer de sig til ham,
der gennem sit hellige Liv ovekvandt
Zynden, Ved sin qleedeliqecpfmndels
se Tode-m da Tom islcrrliabedens hel
lige Fasllesskab er rede til at dele
denne sin Seit med os alle. De er
ntldkonnmsn klare over, at nenne
sjwlxsliqts Vomrchschs forisanar i Eviqs
hedensts Verdru, Tor Osnds Auson,
nier. and de dunkelt anodty Incdensz
Zyndrnsts Lan fnnqcsde dem, dcst ersa
nsr do nn til deresfsrclkm U n n for
Nin-ds- Aasnn or der Lin at findt-.
se n n k) a n lnnxllknndiqknsd til at for
løse fm Snndens anldoq London-:
Vnrde,k n n b a n fonnaar at onisrvins
de Dsdctt Dcttr Gnds oviqcs Lin er
i innen Honskscsnch andcrledes, end at
dct formaar at qodtgøre fin Virkcslias
»Im for cthvtsrt Wonne-Mc der ikfe
»von Forlmnnd døvcr sit Inn Einer
iikke en of Jeres Matt-m Vi n- af
Enden-L
Skulde faa en elle andcn tntte
paa at fpørge os, mcd hvad Jin vi
gar dette Spring: fra vokt Hicsrtcs
Krav til den Undcrets Vordem der
one imsdekommer disfe Kran, faa
fvarcr vi, at det tcknkte vi sandelig
ikke paa. Vi sprang blot til, for
dct var Livct om at non-. Oq se,
de 70,00() chne Vand sit-de Paste
SVUQ
Som vi nu lever. kommt-r denne
Undetets Werden os i Mode iom en
uimodstaaelig Kendsgernina. Vort
Gerte vibner, men der er ogfaa midt
i Troens Oplevelfcr et Vidnesbyrd,
fom lyder ud fra felve Livets Kil
de. Livet er altid fin men bedste
Bevkdnelfe Guds Aand vidner
med vor Aand, at vi er Guds B-kn.
DOg i Kraft of dctte guddommelige
Pidnesbyrb hilser vi hom, i hvem
Evighedslivet kam as nun-, med
Thorax-R gamle Bekendelsee Min
Gerte og min Gut-.
'Qscar Geismar.
Korrespondancei
Mann-cal, Grunde-.
le ansorne i den atlautijke
Krebs-. -- Da jeg forstaar, at der
fra flcre Zidcsr i Kredsisn spørge5:
»l)Uordan most det gaar i Mon
trcal«.-« jfal jog forsøge i at Morthed
at give et lille Omrids af Arbejdet.
3 Ugek cfter, at det paa Krebs
mødet i Falmouth blve vedtaget, at
jeg fom Krediens Missionær, skuls
de gaa til Montteal for at forssge
paa at sve en Missionsgerning
blandt Dort Falk her, forlod jeg
Worcester oq dermed de mange Min
der fm Arbejdet dor, samt alle gam
lc Vcnner. Ankom hertil den 26.
Zept. Tet begyndte stott, idet its-I
fik mit førfte Manltid Mad samtnen
med og hoss en Negerbifkop. Vet vil
ikke altid blive saa start. Eiter at
have bejøqt den Um. luth. Præst,
m seq Uov tu at vruge yans senkre
sal to Gange uden noget Vederlag
«og iiden, hvis det viste sig, at der
vilde komme noqle Mennesker til
vMitle, knnde vi fnsa den til Leje as
Gans Menighed sor Søndag Eftm
J Ugens st udsendte jeg Postkort
ou liesønte slere as Folkene. Den t.
Oktober havde vi saa den første dan
ske Gusdstjeneste i Montreal Der var
til Stede ca. 40 voksne og nogle
Born Den engelske Ptæst og Me
niahed gav os ellers ikke lyse Udsigs
ter; det blev fortalt, at de havde
qsort alt for det danske Falk, men»
nden Resultat Det kan bentætles,
at det var Dunste, der begyndte den
eng. Menighed, dog er der lun faa
Danile tilbaae i den nnPrassten san
de til mig: »Im bar gsort alt, sea:
bar kunnet og givet op iaen, ka·n De
nagen iaaværsaagod.« Jtte just et
Inst Haab at begynde med. Bi har.
nn lsast Gubstjenesle lwer Ewde
fideiu en Tel af vort Falk synes(
onsaa at have neuen Interesse for«
Zagen, noale slet itke faa lid—t. Ten
l. Dec. lejede vi saa eqen Sal pan
en nieset heldigt beliggende Plads»
god Sporvognssorbindelse og lige"
midt i Byen Huslejen er 20 Toll-1
oin Manne-den indtil Maj,«efter Maj!
25 Toll» lwis vi beholder den. Detsll
te Stridt blev qiort ester FoltenesI
met Instit De vilde have noget fori
sig selv, sag-de de. Tre Mcend gik
rnndt og tegnede maanedlige Bi-l
enan jaa lLIuleesen var sikret. For
Tiden hat vi saa travlt nted at faa
den lavet til en danst Kirlesal med
Alter-, Prasdikeslol Døbesont usv.
Naar den er frei-dia, tæiiter sm, vi
lsar Ziddeplads til ca. All Mennes
ster og en lille pasn hyggelig Sols
Fallene er villige til at osre Tid og.
Penne pna det. En Maler bar lovet
os et Alterbillede (lmandmalet). Onil
Nnd nil, beqynder vi paa at samle
de snnm til Zondagditole lige esterf
Nil Jnleaften og Juledag Ttal L»
l
l
l
l
l
(
l
s
o
samter vwre til-note og vt una
lnsr paa qodt ·Lmsbes·øq, Sjasle til
Modu, Gud til Ære. Min Familie
ankmn bcrtil fm Weftbrooh :lIc’c-.,«»
den »i. Nov, saa nu er vi her alle.l
siasusnde et Vlik tilbage nd over
den spundne Tid her maa jcsg takke
Mnd for iin Naade og Hierin Tcst
er jo lidt underligt at ftan lusr scm
langt fra Trosføfkendc: mcn —
Fruntiden — i Herrens- HaanD. I
»Herr-a frels dct danite Zoll i
AltontrmlF Vi grmr icm med For
twitning til list-d ind i dct noc- :’lnr.
Ban, sum lmr liinlpet lsidindtil,«s
han hjælpcr ogfaa bereiten 1
Foltene er meget flintc jmod ach
oi et veltonmis i dort-CI »die-sitz umnqp
af dem komme-r link-r Eøndaq i wir-»
lo. Naar oi nu bar vor nor Zul»
fasrdikh saa beder vi vor Provst lust
op til Salsindvicslie nagt-t, som vi
alle ser hcn paa net-d Wurm-. TM
lvlivcr dcst vcl vanfkcsliqt før kftcr
den l. Febr. Venner i Kredsism lvcd
»for vor nle Missicmsplads: lms in
ines at vasre en god Mulixxlnsd Vi
streute-r paa, om Osqu vil dist, at
danne Menighed her først i det nye
Aar. Venncr. bed for heim, J har
iat her til at delc nd Livctis Ver
for forkomne Sinle at han nma
fiaa her Sile til Titeler Gnd og
hans Ring til Ære
Til Slust en tærlig Hilft-n med
Ønfket om et glædeligt Nntaar i JE
iu Navn til vore Mensghcchr og
«J:anlkeren«s Redaktør.
Htlsen til alle Krediens Pmisiteul
Ebers i Tjenesten og Kristus,
Thomas A. Stock-t
Montteah P. O» Canada.
Roger-, Florida,
via Jndian Spring.
Ta jeg tillige med flere tcenkte,
at on Zkildring af Forholdene her
i Den Danjke Koloni i det folrigeT
lFlurikm, maaskc tun-de jnteresserc ou"
Tot as Bindctcs Lasscre og Venner
Umn- i drt kolde Nord, sendet jeg ef
’:(-k Evuk disk-e Linien
Den sdanste Koloni i Florida er
iim stor, men Rom blev jo heller
ifka bygget paa een Dag, og selv om
Vorn her kun er paa sit førfte Sta
dium endnu, san nærer vi dog ingcn
Vemmrinq for idens Fremgang.
Vj er beliggcnde 15 Mil Best for
New Smyrna, den smukke By, hvis
LIcsliqgcnhed og Omgivelser 'hverVin
tor dragor saa mange Turister til
sig, og fom stadig vokfer i Størrels
Ie.
Fire Gange um Tagen løber To
gct gcnncm den danske Koloni paa
Vej fra New Smyrna til Orange
City, hvilket er en ftor Bksgunftigelse
sm- .xiolo:1ie11.
; J disie Tage er vi ved at statte
Vvdrt eget Posthus og en ,,Grocery
store«, og Landwnipagniet er iFærd
sined at sætte Telefonlinie op gen
snem swlonien til New Smyrna,«
livilket 5elviølsgelig ogfaa er en stor
lFordel og vil hjælpe Kolonien i
lnmnge Henfeender.
; Hvad Jorden angaak, synes dens
nt Vcere af god Veskaffenhed Vi
Tanikere, sein er her, har opdyrket
en lille Foriøgshave i Fællesikab,
hour vi har plantet fokfkellige Ha
veiagek sont Flattojler, Salat, Ra
diier, lisulerødder, Leg, Toniater, o.
l., og alt trives udmærket. Juleafs
ten ipiste vi de første Radiier og
Zalat, Ug leg lieh-over vel ikte at be
innsrke, at det var læklert.
Ovisri jeg itke tmstter, nil jeg be
nytte Lejligl)eden til en fort VeTlris
uelse af Jnlens Forløb heute-de
Juleaftenss Tag var Temperatu
rcn 82 Gen-der i Skyggen, og inter
feligt er det for os alle at gaa her
under de grønne Traser og Palme-r
i det dejligste Solftin i Juledagene
Juli-often samledes vi alle til ets
sniukt pyntet Juletrce, og efter at
Naverne var delt nd, og LyieneI
brasndt ned, bænkede vi as alle udensJ
for omtring et ftort Baal, og vedl
Etasret af Baalet lcrste Paitor SI
renien Juleevanaeliet for as og
holdt derefter en kortTale, hvorihan
sanniienliqnede vor lnne hyggelige
Jnleaften nied den store Juleaften i
Bethleheni, sont ogiaa fejredes under
den aabne Himmel
san ilnttede ined en Vøn, og ef
ter denne lød alle de sinnkke danske
Jnleialmer nd i den stille Nat,
livorefter vi itiltes glade over vor
førite Juleaften i Florida
Førite Jnlednq fainledes vi alle
om Motgenen for at tiltrwde en
planlagt ildflnat til en stor Zø en
Time-J Gaan fra Kolonien Eiter en
vorm Smdieketnr, under livillen
Svedperlerne trillede as ned ai Fein
deme, naasde vi Seien, og flog os-1
ned i en ilor ,,Orange Mkove«, bvok
Mils Mille-r on Miis Dorthea sen-l
sen begnndte Anrettelien of en for
fvarliq Lnnclienn, sen ikriver ndtrnksj
lelig forsvctrlig, for vi spier mittlqu
alle uden Zaiiiiiieiilimiiim·
Lnnclnsn indtomsci under de- stunk-s
feste fuldto Orange Trascsr i dist diss
ligfte Solfkin, oa midt under hole
Forcftillingm blov vi fotoqmstsrct af
Jens- Carlscn fm Elk War-I Eiter
Lunrhen tna vi but nntckko L
i Votrantninq, oq vi var alle bar
bcsmsde ude nt plaskcs i Bauch
Solen var ved at synko i Best,
før vi begyndto Lricxnturen, alle enis
ge onh at vi havde tllbragt en cnw
staacndc Jtdcdaa.
J Doch 2· Juli-dag, sordriocs Ti
dcn nkod at hrfo den tuodtagnc Jilles
post og hvttc nd, for i Ikorgen fkal
vi nd igen og vijcs at Øksen katH
bide, og glæde us vcd hver af Sko-!
vens Kronersontfaldck.
Med Hilfe-n
Vilb. Lotsen.
MUIH
. O Folkckalcnocrsorwm
Fr . t . For at introdufere vor sm
— talog for Vogt-n Pofttort,
ofv.,tilenhvist Lasscr of dem Blad vjl vi
sonde- qbfolut frtt et Ewmplnk as vor
Fvltekoleader for WIL, indesdoldmdc mangc
Fortælliuger og Stiofch der-sum Te sendet
os 10 cllcr flm Vnmekö Navnc og Adrcssrr.
J. V. Muts-M E MI. · Mauespollh Maa.
160 Acre Farm
man ürlgrs iudcn 30 Tage. Vcl værd 8125 prk Actc mcn
du« It
Man
noget
firlgcsi for 8110 per Acke.
»Hm LIij til ou trinktig By. Dunst ,,Z(-ttlcmcsut« mcsd
httljersf wirft-. Nun Zkoch. Forrigk Aar avledes 8() Bu.
pur Am-, Iidsto Aar ZU Bu. Der finch ika bedre Land
f(
Ztedgc Kinn PTWU bohøvcss at udbetale5. Restm til :),";.
LIqu der maa handlcs hurtigtl Zkriv ftraks til
Simon Syndcgaard,
Royal,sa.
Optysning om
Florida Land,
Avling Klima o.s. v.
i den danske sioloni i Volusia Co., faacsz ved m tilskrive
P. H. Mutes-,
Fingers-, via Judian Springs. Florida.
For Mk Horn, Ja.
--W-enu-mufl--fl-fl-----D ------«
DANA coLchS
VII-m, NBZRÄSIA.
WlNTERTEKMN BEGYNDTE 4DE DECEIZER MU.
Tübyder Undemäuivs i fjlsouds kann-:
Pscsswwütutigy tot-beredet til Wut-I- sont-giv
sosssknddsnvet Les-ers og bot-Meist- kok »polit
Iehools "—Idst«lot · Muts »Meine-C
ACADMLWFU tot-beredet tU do lsdsuds stets-.
Comssulkäsoxkjrins os stand-nd
Wild-Mo, Orgel, Violjn og Ists-.
M Aulodvlag tot sykommsks tll It lot-s Insolsk
lot kost, Last os Und-Nimm per st- llssk fluv.
C. x. Ums-N kont.
sit-If sit-r uy Ist-log.
slcolen i solvang
ubnos tot unge dauskametiksnske Mai-nd og Kvindok
den lö. Nov. 1911 og Ilnttos s. April 1912.
Der undervises baade pas Dansk og Engelsk i de tlmiw
doljge skolekag og i Ilandelskagene og holdes Poredrsg over
historiske og litt-graste Brunett Unge for-bereden til Konst
mstion. «
Solvsug ljggek i den smnkke Santa Ynez Dsl og hsr et
udmitsrket Klima.
6 DOH. om Ugen for Opbold og Undervisning.
B. NORDBNTOPT, Papst-weist
Man dem-endet sig foreløbig til Prok. P. P. IIornsy!d,
Los Miso-, Stint-I Bat-barg Co., Cal.
Dampskibsbilletter
tttttt !
cunardliniens storehurtiseskibe
RAE-A as
IIAlell LUTIL Plilflk ll()llsl(),
ist«-un, Hirn-:
Da Børnoposthle at Esnry Ussjngn
l·In liel Aar-gnug kotste Pisa-Glieder stilct misrlig til Børll
men Som vel Ictm tjene til Opbyggelse for alle i IIjemmet
I
I
I
I
I
I store- og sann-.
I 237 sidotr Kun 40 Gent-.
i DANISII LVTIL PUBL. HOUSB, Blsin Nebr.
KIRKEAAZM 1 nat-War ä
(
l
(
(
l
l