Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 05, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -.«-.--,-.--»»-«» -«- — -,««- , » » «
«VANSIIUN« F «DANSKERIIC«
— is — : E er det eneste dsuske Blsd i
THE ONLY RBMLWDBXLY I Amerika, der udgssts
DANISII NEWSPAPBR « ,
puhtished is U.s.A. F To GÄNGB oM UGEN
It is owns-d by Z udgjvet It
««n" United VIII-b knucs . lDis-visit Luth. Publ. llouso
Luth."-«;-sarob" Blatt-, Naht-. ,
and is pr. 8,·hed by
Daubh Luth. TU. Konto, Pkøvenullxsllslkk Sense-»F ..«,. z
main Nc «-, XW « « »Ja m ««««’« «."—»
. , , -
; «
. »F]
. -·
s F
r
» -
» .
l
’ 1
Plain Nebr» Freitag den .·). Januar 1912.
« "««å"t( Aquz
Kinesisk Republik
Revilntionsledeten Dt.3uu-Yat-Scu
et vacgt til Præsidcut.
ManchmDyuastiets Bisse er time
ciqvis kalte.
than-Shi-8iais jidste Foksøg — at
bevore Monartiet i indfkkænketzorm
—- fynes nu axdelcs strandet. Hans
Hand stod til Pengelaan til zitigens
Honig-Mike og da Juki-get i den
Reniing ikke lyktedes, strandede det
andet Forssg derpaa. Da chdsudi
dekhandlingekne i Shanghai ikke
msdte nagen as Partemcs Ønske,
gik chublikanerne der-es egen ch.
Delegater fra de 18 Provinfer i
det egentlige Kinn traadte saa 5am
mcsn til en Nationalsssonference i
Nanking, og den 29. December be
sinnedc de at dannc kpicvuvlit og
valgte Dr. Eun- Yatsstn til Pra
sident. Tet kan man, hvis Besluts
ningcsn san genmsmføres, for Ninos
og vol for hole Wien-J Vedkommcndc
med Netto Mde et euokeqørknde
Ist-ihr
limiddellmrt efter, at Dr. Zun
Yats Sen havde modtaget Meddelels
sen om, at han var valgt til Proz
sident for Republikken Kinn, over
gav hon Repræientanter for Ass.
Preis fslgvnde Erklkkrinq oq bad
dem om at tote-grasen- den til hons
Venner i De Forenede Stam.
»Im anier det for min Pligt
at jage iuwd Præiidentembedet
Min Politik vil blive at genoprette
Fredcn og etableke en ftabil Rege
rina hurtiast muliqt. Mit høfcsste
Maai Tal værp at sitt-c de mange
Millioner of mine Landsmændzrcsd
og Reimen-«
Tr. ZitttsYat-Ze11 er, ester hvad
Presscn n(eddeler, sødt i Canton
Sin Stoledannelse hat han faaet i
Honolulu, Hawaii, bvor hans Fa
der drev Fortetning. Senere ftuderes
de Dr. Sun Medicin ou net-satte
fig Tom praktiserende nge i Shanqs
has· Samtidig deltog han i revolu
tioneere Bevasgelser. Det Wes-, at
hans Vala til Prwsident indcr en
Warum Drom. J bunt Fald bar
ban i mindft 15 Aar lnqt Plain-r
for, hvad der nu er vikkeliqgiort.
En stor Del af Tiden bar ban ov
holdi sia i fremmede Lande, on ktm
bar han haft betroede Løftnanter
kundt omkrinq i Kinn
Zor ti Aar fiden begyndte Tronen
at blive alartneret over Dr. Suns
Aktivitet, og den Hatte en vwldig
« Prig pan hans Hooed Manne Emich
iæker iendtes til Amerika, lnmr lpan
da havde sit Hovedlvarten for at
drasbe bunt Jmidlertid reiste han
fortlasdt omkting og fornmmsde sine
Landsmasnd til at give Vidrag til
k)ievoltttionsfondet. Undertiden bespa
te hcm Kineserbyen i Jan Zrancisco
eller New York, forklcrdt 7om Salgss
mand for et japonsk Silkefirma
Andre Tiber var han kinesist Laun
dkymand eller Ist-beiden J Isrftnini
gen betragtede man Dr. Sun fom
en vattvittig. End ikke Mut-fere, Tom
i fleke Aar havde levet i Besten og
hovde Fordexene ved en demokra
tisk Negering, kunde fokftaa hom.
Kinn var en af Bett-eng celdste Lan
de. Dei var kun halvcivilifeeet. Dets
Jndbyggere bat-de altid hallet for
Monat-Im De Iendte kun Despotits
me. Oste blev den lille Doktor kaldt
for Nar· Ren han rystiede bare paa
Hovedet og drsmte om sine Lands
mænst Opvaaanen Doktorens nd
holdende Agitation bat endeng
ant
Dei var med megen Begejftring,
Foifet i Naniing toq imod band
Valzy
s yuan-Shi-Kaj5
Niece.
En revolutivnctr kiuefifk Dann-.
Folgende, sont »Kr. ngl.« med
deler efter London »Daily News«,
vil ved denne Tid las7es med Inter
esse.
Den LLaarige Frn Chang, der er
en Nieee af felve xljuaniShiiKaL for
lod forleden England for at vende
tillmge til Tit Fasdreland, hvor hun
vil ofre sine Ztndier til Fordel for
rlievolntionens Jag, fom hun hat
kasmnet for i mang«l Aar som en
energifk Agitator nmd Manfchus
Dynaftiet.
Juden lin Afrefse lmvde en Re
umsfentant for ..«Laily News« en
Entntale med den nnge Dann-, og
Vladet bringet bl. a. folgende Med
delelfer om bendch og bvad hnn Tags
de:
Fkn Chung
er en lille Dame af fin Familie
chdeg Bedslefadek var den her-m
tc ChangsChinsWu, som kæmpede
paa Negeringens Side i Taipings
Lust-steh oq hendes Zader er en i
Kinn velkendt Digter og Eksdoms
dummer Pan-Tfu-Wu.
»Da jeg var en meget lillcs Pige,
lagde min Feder mig og min SMA,
der nu studerer til Doktorgkaden i
Honglong, Fkihedens Sag pausier
to,« fortasller hun.
»Don raadede Enkkskejferinden til
»at abdicem oq for denne Forum-mel
ldie blev han wungct til at fotlade
iiit Entbede fom 1Jammer-. Dereftek
lfkrev han et langt Digt til iine
Bitte —- —«.
Ftuen eiterek nu i en fyngende
Tone nogle »Vers« as Tiqtet, hvis
Zlutning lydm
»Der er to Kvinder i Verden
som kan ihn-re jer til Elsempler:
:I.Ii’adamc Roland og Joanne d’Akc.«
»Vi bar qjort vort bedste for at
adlyde vor Fader,« tilfsjede Fru
Charm.
Frucn brimgtrr nu iin Onkel —
zlinmpzhisllai s— I·om
Ftilpedeus Critfieudr.
.,,:’iuau-3k)i-Wi » Soldat,« er
ilasrer hun, »den er iike Zintssmand
eilt-r biot Politik-L
Sau-J Jdml er et indskrwnketsliions
arki. fordi imn trot, at hans Popui
lnritct ucsd Haer under et faadant
System vilde aim- ham on Enchei
siisks Mont. Zum Autoirat vildc ban
11tvini"omt indføre man-u- udvortrcs
riiefonncsn men dct kinrsisics Falk
vilde ikie blive fri. ch er fast
ovcrbevist om, at intrt Parlament
ringen Sinde vilde blive i Stand til
Hat kontrollm hans Handlinaet .«
Jfke deitomindrc or hans Vom-la
Jritcst san stor i Kinn, at bvis lmn
skttnde blive ai misd Mcnkrburcsrms
’og komme over paa Nepubiikanernes
fSidcy vilde han uivivlsomt blive
Ivakat til Ninos fsrftcs Præsident.
l Vi Republikanete er imidicrtid
lbange for en faadan Kataitmfe oq
spaer at undgaa den.
Det, der fort-net os, twr feg er
at undcritøttc Dr· Sau-Vat
Sesm fom — befricst for Anan
ShisKai —--- viide vaer Sitimtso
nens Mand, bvem der innen Voj
fsrte ubenom.«
Persim. KonstantinopeL 13. De
cember-. Dei forlyder bei-, at Porten
hat modtuget et qunsiiqt Svar fta
Stocmagterne paa iin Note angen
ende Periiens Jntegritet. Ausland
ikal have erklæwt at det ikke havde
til Miiqt at M Borsten-s Jn
tegtiiet.
s Admiral EvanS død«
I
L
RSAR ADMIIAL R. D- SVANQ
«« Wafyingtou, Ok. Jan. — Kontkei
"admiral Roblcy D. Evang» »Fight
ing Vob«, døde pludselig i Dag i
«iit Hjcm her i Byeik Afut manglcns
«de zokdøjelfc cndte en af vore meft
populasrc Søofficercrs Liv· Kun i
to Timer var yan sys.
Admiral Ema-J, der var 455 Aar
gomsmeL reiste Fig iDag tilsynelas
wende raste-re en han havde været i
den Tom-re Tid. J flere Aar shavde
hau iidt aj Haar, som han fik i
Borgerktigem og af oft-e tilbagevens
dont-e Gigh meu jyntess nu at vcere
lnsdrsic Vcd Fkokostbordet var hqn
livlig og munter, og han spfste godt.
til Middag.
Kil. Z, nie-us han sad i iit Arse
værelse, blov han angrebm Hans
Familie iendtc ojcsblikkelig Bud ef
«tc-r Tr. E. E. Adams, fom ved jin
Antome sandt» Admiraleu iidcsnde af
itons Eint-riet Este-r Doktorens Be
bandlinq faldt han i en uroligSIvm
og man, hoc-bode, Futen var over
ftaact. Kort efter m. l vaagnede han
og klagedr, at hau ikke kunde faa
Weiter Kl. 4,45 dsde han. »
Prasfident Taft var en of de for-«
sit-. im hvcm disk uiodtogcsz Kondu
leiicetcsllcgrmu. Han 7agde:
Admiral Evans var en af de
hisldiqsic Mindre-Forum vi i lang
Tid hat haft vcd Flaadm Don
holdt streng Tisciplin, var inmme
dig og hie-time i alle et Krigsfkibiz
zlliaTincricsss Enkeltheder og dygtig
til at indmw Nekmttvt Tvt bedro
vcsr mig dubt at htm- om hans Død.«
Admiral Dcwey blev saa over
vcrldcst, da kmn horte- om Evens
Did, at han kun kimdo vtrc noale
foa Ord. Gan Sande blot:
»Im er overmaade rvfiet over at
him- om min livslango Vcns Ad
miral Evans Dsd.«
Flaadisdeniiniiicr Manor icsndte
folgende Trlegramt
)
s
i
l
«Ved Admiral Evens pludseligc
Tod imr Landot ntiftot en of Hur
Mariaka Officin-est Tot Var zum
Grund as luns Tomigbrd, at Pras
Tidcnt two-coeli udnwvnto imm til
Øvetftkommanderendc over Flandm
isom frisch Jordcsn rnndt. Untht
Iban nu var ndcs nf aktiv Rom-sue
lvisiki W Icvondp Interesse i Tiw
Istrm oq hans uvvntcde Død føless smn
let Slag for Flaaden.«
Lignendc Telmmmmcsr modtogisss
fra flere af Landris fremmqvndp
Masnd. -—--- Vi mindes ham Twrlikl
km Slnart ved Santiaao i 1808
Da et spansk Skib var fkudt i Samt
oq bans Falk gforde sia lystiqe dor
ovtsn forbød Evans dem det, idvt
ban fande: »Di- dør, de Sakler!«
Admiral Evens er oqsaa færlia
bekendt fom en Mand, der vifte Jn
tekcsse for kirkcsliae oa kristeliaD FO
reinste-then
Vod et heldigt Ksb i Danmark scr
»vi "os nu i Stand til at tilbvde et
1Antal Ess. af E. Buddes hemmte
Fortællinger til halv Pris. Se An
·nonce andet Steh i Bladet.
E« tanddfdfdt IMeddclelsen
IT
«Bræs"ide11t Taft er ingen fattig
Mond-. Hatt hat nylig folgt Efeu
dom i Cincinsnati for 8100,000.
London »Times3« Korrespondenti
Et. Petersborg dadler Ruslands
Lntrasdcsn imod Persim. Han merken-,
at Russland ved at fonde en Strasse
cskszucdition mod Pcsrsien i Birkeligs
beben har krænket Porfiens suverds
ni- Rcst inden for dets eget Land
onkraade. Russland øger ved saadan
Ontmsdcn Anklagerne mod fig selb
mvner han.
Fsm Dnluth Minn., moldes un
»drr 2. ds» at en finsk Afholdsfores
niqu bar benvcsndt fig til Zinkens
chsrnør for at saa Lovcsn omLuks
ning af Saloonerno om Søndaqen
qenncsmført i Grkibcsdiftrikterne Me
sole og Ver-million Range-. Ligesaa
fordre-r Foreningen Salonernc luf
H Ql. « soerdagsaftcsnct
U
· Fm Madison tneddcles, at Wis
czjins Jernbanekomsmission Vil fo
1.-aac en grundig Underiøaelfe af
sllsilwaukecs Telefonselikah Ists Vo
acr iknl imnlasqaes til Genus-m
inn. m Oele- dcts Eiendom ital«
vwrdiwttos» Da det fone-s, sont Un
disriøaelien af Milwaukee Kompon
nipt kun er en Begyndelfe til Un
dorTøqelse af bete Bell-Phone-Koms«"
paqniets Virkiomshed i Wisconsin
i
Jfølge on Melding fra NewYorkY
as 2. ds. er der i det ssvundne Aar«
her i Landet brugt s14,500,000 til;
Vekcenwelfc af Tuberkulose Omtring i
s12,000,000 er anvendt til Behand
lina af tubekkulofesfyge i Sanais-is
riet oq Hofpitalet Reiten er af,
forskcslliae Foteninqer bonyttet til s
Svndommens Mkasmpelse paa anss
den Maade
J et Vrm kmori Erprcsidentk
Renneer afsloa en Jndbydelse til en «
nnlia afboldt Fredsbanket i New
Vork. ecmvenede dem Nonnen-Zimm
1ne15en rnellem de i Senatet foreliqs
nende Fredstmktnter og faa vaiaels
sen af Traktaten med NnZland nden «
at fort-Iwane Mellemvasrendet feer
Voldxriftstribnnafet i same Gan
dende rafkere end kmn bavde veereti
dent Tast, der var til Siebe ned
Fredsmødet hiendede en nmdhth
fknelfe
Im Lannt, Mien» meddeles Om
et Mode of preuresTive Nemsblikns
nere den 2. ds» ved bvilket Jene-tot
La Fellette Tknlde have takt. Gu
nernør Oslmrne direqerede Mødet,
oa da La Follette ifke kom: tnlte
Mitvernøren ea fande bl. n» at ban
foretmk Taft for Ln Follettcn men
ban vilde, de benae Tknlde trwkke fiq
tilbaae oa give Pladss for enten tidi .
liaere Senator Veneridae eller vg-·
scm Ekpkcksidmt Nooswen ;
l
Morgen oq Kejferen Den betend-·
»te Mangemillionwr Pierpont Mor-·
-gan bslev for en Tid siden dekoreth
Imed den tyske røde Ørns Orden, og
et engelfk Blad paastod i denne For
bindelfe, at han under MarokkoiKris
sen havde forftmkt det tyfke Penqes
marked med 300 Mill. Mark. Siden
rykkede Wolffs Teleqrambnkeau ud
med et hastideliat Dement7, hvori
det hol-den at Msorgan hverken hat
chdet eller tilbudt en faadan Hjælp,
tog at han bar faaet Dekorationen
fom Folge of sit personline ths
hold til Weisen-n
l
(
!
!
Horden bund-L
Wå
T
o Lyon i Zydfrankrig forsøger
man i denne Tid at brolægge Ga
derne med Glusblokke.
.
Det indiskcs .erserpar nedlagde
Fredag Formiddag den 15. Dec.
Grundstenen til det nye Regeringss
sæde ved Delhi.
c
Tronning Maud angribes stærkt
i norskcs Vlade, fordi hun har købt
Juli-sacht- i England i Siedet for
at støtte norsk Industri.
I
J Venqhasi har ankere og Ara
bere ifølge tyrkisl Beretning ved
Eturmangrcb crobret næsten alle-Ita
lirncrnes Fæftningsværkec
.
Pkæfidentvalg i Schweiz. Bern,
H. Dec. Forbundsraadet bar til
Prcvfidcnt for 1912 valgt Dr. L.
Farren der bar været Vicepræsident
i 1911.
Zhiitiilo Notabler i VilajetotBags
dad har meddelt den persiike Rege
rinq, at et Korps af 35,()s)0 Mund
er rede til at bryde op for at for
ivare Persiens antegritet
i
Dr japanske Fredsvennkr hat gen
nem Grev Okuma rettet on Henvens
delie til Frcdsselskaber i England og
Amerika om at samvirke for at op
naa Fred i Kinn
.
·Ek·sekutivkomiteen paa Kreta hat
meddelt den græske Regering, at det
er dens urokkeligc Veslutning at
iendks kretlsniijke Deputerode til det
graste Parlament
.
En Mand, der nu ernærer fig
ved "paa en af London-I Holdcplads
ier af at gaa Trofkeknskene tilHaans
do, var i Ein Tid en kcndt Lord, der
bar Doktor-graben ved tre Univer
iiteter og talet inv Sprog.
.
Fiyvemaikincn i Hut-ren. Lon«don,s
is, December. sirigsminifteren hars
udfcndt Jndlmdelits til en iiiternatio-i
nal Koniurrvnce otn militsrre Flych
maikinet Der or udiat Prasmicr tilk
cst iamlet Veløb af il,«sss) Pimdi
Sterling. l
« I
En nvcrivømmet By. Berlin, U.
Temnber. Tii »Verl. Tagebl.« tos
leqmieres fra Lisiabom at then!
Epinth der liaqu noale Mil fra·
Oporto, under Ztormon i Gaar er?
bis-von ovcrivønmwt cif lSamst. Flore.
Puls er ifyllet dort.
Ilbdnl Hamid ina. Berlin, 11.I
December. »Verl. Leitung«-J hintre-l
inondent i Fionitnntinopel tislcsqucs
ter: Eiter iikiert Found« nde ei Eis-E
iultan Abdnl Gamid i Nat bit-den«
over-fort fra Viila Allatini i Salo-·
niki til Koiiitantinnpel. Abdnl erl
nieset fyg.
Mirvwkitcsn i Russland. St. Po
tcsrsborg, 12. December. Jndenrigss
miniiwrcu bar i Nigsdumacsn frem
iat cst Lovforslaq om Sfaslptildo af
Misvaskst rannte- EAM Den hertil
paakrasvcsdis cum androqu 118Mi1- !
lionser Nubler, af lwilke allen-di- 42
Millioncr er brum.
. i
Værtwpligten i Russland St. Pe
tersbom 14. December. Nigsdumai
en bcqyndte i Gaar Behandlinqcsn
of det nye Værnepligtslovforilaq.
Qrsdføroron fremhævede, at Loven
,iike paalaade manae nye eller ftore
Bord-m og disfe Tom hovedfagelig
til at hvile paa de velhavende oa
intelligente Befolkningsklassen me
dens Bondesianden qennem Nediwts
"te1sen af Rekrutantalret fik nagen
Lettelse. Pan Visse Betingelfer blev
Tjenestetiden nedfat til 3 resp. 2
Aar. Geistlige er fri for Militærs
tiseneste, Læger og Lærerre, der hids
til har været fri for Værnepligt, fkal
snu gøre Militættjenefte i 2 Aar.
Den literære Nobelpræmie. Pa
ris, 13· December. J det franske
leedsismi herfker der megen Utils
fredshed med, at Maeterlinck hak
faaet Nobelpræmien, da Akademiets
staaende Udvalg hade foreslaaet
Pierre Lots. Efter Forlydcnde har
Akademiet besluttet fremtidig ikke at
bringe nogen Kandjdat til Nobel
Prcvmicsn i For7laq.
Russiske Jernbancsrøvere Berlin,
13. Disc. Til »Tageblatt« tell-gra
fercs fra War-schau: Paa Warschaus
Wien-Bauen er i Aftes i Nærheden
af Stationen Skiernivice et Person
tog blevet overfaldet af bevæbnede
Personen der røvcde ca. 20,000
Nnbler fm Postvoqnen og flygtede.
Den norka Amerikalinie Christia
uia. U. December. Regt-ringen er
enig om at foreklaa en vis Subvens
tion for den norfke Amerikalinie;
men Subventionens Størrelse er
endnu ikke fastsat.
Bergen, Il. December-. Skibsrhes
»der J. L. Mowinckel meddeler, at
den norske Amerikalinies andetSkib
vil blive bestilt inden Nsytaat
I
Skandinavisk Arbejdskonference.
«Gøteborcj, 16. December-. Den stan
dinaviske Arbefdskonference har i
Dag paabegyndt fine Forhasndlins
ger. Til Formand yalgtes den sveni
fke Landsorganisations Form-and,
German Land-wish og til Zekretcer
Gustaf Vlom af Gøteborg. Konse
reneen vedtog at forlwgge den fkans
dinaviske Arbejiderkongres til Stock
holm, on at den fkal finde Sted
den :3— l. September 1912
Sohn-Processer i Leipzig. Leip
3ia, R. December. J Daa er der
faldet Tom i Spioiieri-Zage11 mod
Stilsslmndler Zelniltz Da hansMeds
skyldiae. Schultz blev idømt 7 Aars
Tin1tlnis, Jngeniør Hipsich 12 Aars
Titatl1118, Jngeniør Wulff 2 Aars
Tnatlnts oa KaptajnsMaaek oa Dus
lJoldeere Eckermann lwer 3 Aars
T·1121tlins. Selmltz on Hipiieli dømtes
desnden til Fortalselie af deres bor
aerliae Ære i 10 Aar-, de andre i
5 Aar.
En vildfarende list-anat. Wil, 12.
Dei-einber. Ilnder enslaipslndningss
Welle fm Fasfminaen Friedrieliort
sprang i Formlddaa en Strannt over
Landslnnsn Lal1ø. Fleise af Stum
nserne iqu ned i Ikasrbeden af Per
ionen doa nden at ramme noaen.
En Stumv paa il) Pund flog ned
nenne-m Taaet paa en NestauranL
i lwisJ indre den anrettede storeØdei
lceaaelien og ail aennem en Ader
vasa attei« nd i det frie. Jnaen
Mennefker kam til Skade. llnder
Skndninaen lierskede der tret Taaae.
Blond Gent-ne overfaldet London,
17. December Finansminister Lloyd
Gemme oa Udenriasminifter Grey
talte i Aftes paa et Møde i den li
berale Mvindeforeninq om Stemmes
retten. Da de forlod Mal-eh klunge
de en Monds-person Tilhænaer af
Kvisndemes Stemmeret, en Messing
daase efter Minister-en oa ramteLlovd
Geome i Aniiatet faa Daasen lfltens
aede Lceben oa lasdercde det venstre
Me» fom Ministeren nær havde mi
stet. Man bar arreffieret en Man-ds
perlom som man mistænker for at
være Geruhig-wandten