Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    x GI= «
..Danfkeren«
Ez
Iredag den 22. December 1911.
Blatt- Ness.
—-. l
Eaa vidc m Ued, er alle Oe »so-H
Ie. vi onrtalte sidfre Uge, i Vcdkjng.
Otto Haner jad oppe lldt i Onsdagsz
cg venter at Vlwe bedre jur yver
Dag. —- Tyumais Ruder-ens- Hyg
dcut hat ogsaa neuesten mod zornent
Iing taget en Vending til det bedre;
Iten det gaar langsomt, oq han er
nieset fvag. stlge det 5idste, vi
Jst hsrt fra Mrs. H. P. Sprenicn
Id- paa Landet, er hun ogsaa bedre
Stolen slutter til Juleferie i Af
UL J sidste Uge er der tun kom
set en enkelt m) Elen. Stud. teol.
Itlexl Haner er efter OpfordrinO
reist til Oleander, CaliforniaJ
M Julevesøg, Stud. real. Hemyj
cqnfen hat i nogen Tid lidt ask
Blindtarmsbetændelfe og hat set sig
usdt til at rejse til Omaha«for at
mderkafte sig en Operation.
s— Nu set det ud, Tom Tsrken
for denne Egns Vedkommende er
studi. For kokt Tjd siden regnede
del ncesten uafladt j 16 Timer, jaa
Jokden blev godt gennemblødt, og
In hat vi faaet et Snedække paa 6
I 8 Tommer over Jorden. Den er
hlden jaa stille og ligger faa jcevnt,
s: det er en Lyft uden for — —
quekne2 Det er mildt i Vejret, saas
Sneen falder samtnen, oq hvis den
Eise Tmelteh faar vi det dejligste Ka
Iefsre i Juletiden.
—- Mr. Pierce maatte opgive sit
Ieoakationsarbejde og har begyndt
it bryde de forbrændte Levninger
sed. Der bliver Eaa not til Zoraaret
reift to gode brandfrie Vyzlninger i
Siedet for de to, der brasndw
d
b- v J
—-.---—. . --.,,....-. .
Keunatd, Nein-.
P a a Z o n d a g: Eondagszkkoch
og xiottfirmandlasstsnE-m «Z:. l« For
middazr lltmdgknkrksodr Gm. M.
2,:’-O,
J u i e ?- A ,1- Abs-:jenthuzdkmids
dag wi. 1·...:’«. isornschr znxd Zule
tms Im Zittern-« Lus,10nd«:11dc sil. 7.
— Lauritszs thextksn Opfer døde
UNDEqu Lin-day Morka den IS
ds. paa sin Rat-m i Jsastdeden as
siennard Somit-J »Seit-r var født
i Tanmark den BR. Mai Ism. blev
gift med Frederikke Fi. Peteksen den
28. April IRTR i Emidftrup Sogtr
Familien kom til Amerika for ca
28 Aar fide-n, kr boet vaa Minnen
bvor Bis-» data-, ca 23, Aar. —
Laurits Hoin bavde i noqen Tid
lidt af Hfortesvxmbed og Qræfteme
var taqet ftærkt af, men innen ane
de dog, ot Enden var san nætt Gan
havde anftkænat sia en Smule nævns
te Morgen, oq faa faldt han om oa
døde med det fnimm-. —- L. Hsier
bqr i mnnge Aar været et stadigt
Medlcsm as Meniabeden i Kennst-d,
bans Blut-Z i Kirkcn ftod aldrig,
Jaa vidt Vi mindes, tonl. san Iæfte
Guds Ord oq boldt Bøn i sit Hus
oa deltoq for ovriat T Arbeidet for
Guds Rissen san var i det bele ta
qet, san vidt vf kmdje hom. en
ædel Karaktek med ftærk Retfastdigs
bedssnnds List » dort -Saab, at DI
den ikke fandt bam uberedt men str
te bam ind ti! den eviae Hvile J
Mandaas blcv ban under ftor Deltas
gelü- sm Zlæat oq Venner ftedt til
Hvile paa Kennard Bearcwelfesplads
« san estcrlader Gustru og en Dat
ter — Gnd trostes de Torqendtsl
Danfketen« udgast to Gange on
Ugen og kostet 8150 per sen-Sang
Itsvenummek sendet frit m for
langende.
L WIONZIIOTZLLSL
: Umqstræde 27, xfibevbavv
Inbektlek sjg til bjemvendende Amerjksnere, der for Brot-take
ellek lævgek Tid vil opholde sig i Hovedotsden
Eygksljso Vor-lud —- ijeljgc Print-.
lagen UND-usw
MS ZOIZIU.
----v
MIWOOISOIMM MCIMOIWM
IOIOOO.00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Wmswmusckw se
k,,l)ANsl(EREN« 06 ,,NORDEN«.
»muskeksu« w Gange ugsntiig .................... sue
»so-Zw- w Saug- mmsdug ..................... m
IDBBCGZ TILSMN XUN 52.25.
DME LIM. PUBL. ROTHE ZLÄIR, ABBE-ng
IIWWOOIOIMMIGVIRZRIMOO
HOLIDAY 60008
come oarly and see our Beautjtul Display ot christmu
South. Our ljne is complete with a five showjng ot soliciin
ecods that win phase both young and oId — such as
Toys,
krauses-, Zool-s,
Faucy Consis, chiaaware,
Glas-ware, Deckt-very llautlltercltieks,
chy Wort, Pillow Tops, CHon
Namen-, Jemer statioaery
Pictakes etc. etc.
W U äsys lett till Ohms-was so dozgyt shoppivg only.
MS BLNR RAclcET sTORE.
I Gndstfeskster etc.
Bla i k:
andagsisfkole Kl. 9,15.
Højmesiegudstjeneste Kl. 10,30.
! anxen Aftengndstjeneste
· J u l c d a g: Hofmesfe og Aftens
«zxxtd5tjcxleste. «
«« »Den Jnlcdaqs Aftem Kl
IT Julotms med Birnefesft
F r c ) a g A fte n: Ungdomk
Juletrm Alle unge jttdbydecs.
—«—
Luther Collcse.
Den 18· Dier. 1911.
Vinterfkolen her aabnedes den 6
December-. Tonne Lejlighed festligi
holdtkss ved et Foredrag af Kred
sens Normand, Post-or N. J. Bing
Haan Sinne var »Wer-tin Luthekk
Virtsomhed paa Wartburg Slot«.
Foredkaget blev fulgt med levensde
Interesse of alle de Tilstedevmsende
List er ret interessant og Til
fkedsstillende, at se den Fremgang,
der hat vætet pao Luther Colleg(
i de sidfte to Aar. Ved Aabningen
af Vinterterminen i 1909 var Eleu
antaxlet si. i 1910 var det 52 og i
Aar 121. Bette er et Bevis pcm
den Tillid, Dort Falk bar give-i Sko
len, siden Zamfundet begyndte at
Ilede den.
Den 11. December holdt Listeren
Bruce Amen-am et Foredraa i Sko
lisns GmnnasnksaL der bestod aj
Uhqu fra forskelligcs Diatckes Lin
baade i Amerika oa i Europa Det
te Fort-dran blev modtaaet af Foks
Iamlingen med mcaet Bifaldx dei
gav en levendc Jndsigt i sorsfellige
fremragende Zinkens-E Lin og Ar
beide
Den 20 December flutter Arbei
;det paa Stolen for en tosUgers Ju
lefetie Julefeft afboldes otn M
ienen i Skolens Lokale, on Komi«
teen er tkavlt i Fasrd med Fordere
delseknr. En stor Del af Elevekne
reffer hekfta for at tilbringe Ju
len i derez forskellige Hiern.
«
Enge-ne, Qtr.
12. Dek. 1911.
Ta1 der i den fenere Tid hat me
ret fkrevet on averteret en Del i
»Dan7keten« fta disse Egne og La
che Kyften overhovedet, og da feg«
fmr sevet i Oregon i ca. tyve Aar-,
nil sog gerne siae lidt med angaaz
ende Kosten i Oregon og da san-cis
WillammetteiTalen Jkke at feg vil
kritisch bvad andre fkkkvek om dis
70 Eane, da sen er Okegonianek oq
nil vedblive at leve Tom Taadan Men
naar Folk herfra striver om 10 osg
20 Art-es Forme, vilde jeg gerne vi
Ie, hvad Zlaas Land man bet- have.
og hvorledes man bot drive det»
hvad det kostet at faa begyndt vaa
Taadanne Pladser. on hvad Inming
ter man kan faa nd as det. Til vorts
danfke Falk. fom sen el7ker heft. vflE
iea Tige: Äeb ikke Kutten i wakem
men fe, hvad J ksbek mindft een
Sang om ikke mete. Dette være sage
i al Ærbedsghed til velvällia Overji
oeielse af Venner ffernt og nun-.
C. Jen sen
Eor. Lnd se Blase, Et»
Euaene Ore.
Bekendtaorklfrr.
Jubiltrnmsfcft og Missinuomøde
vil blfvo nffmldt i WITH ,Uk’migbed,
Omaho, Nebr., i Taqcms fm 27
sit. Tor WH, Hinsican bist-es
meldes kig i godTid til nndcsrtms
nede Ellen-s kan vi im- love at
Tkafsis Plads.
S, M« sanft-n
Menighedens Pisa-sc
Ast-nisten
J Liqhed meb de tidligere anerke
kede ,,Ju1ebreve«, set vi og nu s.
Stand ti! ogsaa at tilbyde ttykte
,,Nytaarsbreve« med dankt Tekst
Brevet bestaar of et Art færdeles
fint Brevpapir med ophsjet Fokfiting
og et lille Landstab i delikt-te Fak
ver forovm Rede-umher fslqende
Hiter i Guldtkyt: ,,Meb Tat til
Gud for Tib, der wandt, oq med
Bin om hans Velsignelfe for Tib
iom kommen-, lud os træde ind i des
nye Aut.«
Sport Brw i tilsvawvde Konve
lut. Ptis 10 Ets. per Styk., 81 per
Dufin, M per Wo.
Dan. Luth.subl.0o1tfe.
Sinkt-einst Instit
En ung Mand, godt vant til Heite
dcjlag, og iom tillige tun udftre
ndt Reparationsarbcjde, kan faa
Pladis strats has undektegnede. Sta
digt Arbejde for en dygtiq Mand.
Helft en, som hat lætt i Danmark
mcn med 3 a 4 Aars Erfaring her
i Landet
A. M. Peteksen,
L. Box. 711, Emmctsburg, Ja
;
Haar-Fletuiuger
laves uf afkcenuuct Haar. Pkis fra
8100 til 5200 Ztykkcst og Haar
ksbes as
MU. Makie J. Nielsem
511 W. Jener St» Fremont, Neb.
Zufkec.
zkogle Essemplarcr. bkugte eller m)
af Tr. Fr. Nielsens Ledetkaad i Kir
kchistoricsn Tilbud modtages med
Taf as
Dan. Luth. Publ. Haufe.
CllKIsM PMW
:tbst every one likes to ke— .
: oeive are good photogksplu :
:’l’lw Studio kurnishes those :
: in five work exclusive stle :
:st all prioes from 81.50 to :
: 825.00 per do-« csll st ones :
: So we will have time to get
: them out several days before
: Christian-.
A. s. WA, Mist. :
-
· s - o · - - - -
Ei godt Hjcm
Tor nzxifte Masnd. Nod dansl Kog
ninig, bnmeFizIe VasrelTer med Cen
tralvarn1-.s. Nogiv san Pladsek staat
sahns Win. Meteor-m 2206 LakeSt.
Onmha Rhone-: Wisbftek l768.
JULE—PRESENTER
Aulis-list mischte St
Kunst-sinkt Magst-d
vililp nksns npktlosltsg pas-senden Fu- 3 .«0
Inn ins-n sxm et Port-ins »Ist-c Instit-halss
nmlekL Hund letessspllltsclek ltsn gest-«- l
must M schl-» i Rtsstssrnss ne Tit-ruhn
Sen-l lvc im list-s will-» Its-Zorn- klulknilek
lnt lks 2 resproirnttskpnsse H iil Inn-I Alte-k
Mlle ils-L
Auc. KLACSTAIT Mskinette. Wis.
»
l
sk; or 30 Ccnts
sahst-sc ! Inn-est rsst Im Vers-Im
tszn vix It kenne ums-es naht-stets
et Masmvistkist sst por- Isiadet. ist-c
to iZEIT-Ists »so-n LIMMIM oal sit-thi
stk Fosscinhliotbeks et Ist ti urte
dntvs Ideal-Ine- 1 se Ist-nett Cis-tu
Ts synops ever Cis-un er set M Inn-;
tun- set Mo, m desde sit pl Ine»
essm Im thesi-use lasset-sauern sm
m »- pkcmm den-stud- os et- Rate-!
Ug, set womide Z Riese Spuk-le II !
ssksiellsqe Zur-eis- pI n syst Uhr-Ia as «
ges-s ist«-use es Lust pmsslr. (
l
E CAN-inde on ermmrt
d» k- sfm Js. Hast , -- nlmmnsen mec- » » Tisæ M
stoc- s » Her Mo md oq soff-r cl. U« - k« as:
II » Ists-( »«:«e -.1«me:k(k-e 7j1buk II Crus- ·-.«k it
Aas su »Um-seen r ins-komis» met t- Uhr-U oq du«
IIIVL »- -.'»-a But-as- uL miqu dss.5-s;s1t«s1stse»cek«
i( m indspss -«S sc-- tm «- Tierka . - Hin
k til-. V- « . ding se »rein-»J- ssiC-ei- :-.
. stimmen oc Nackt-gng
Johnson
Fish co;,
uzssnzö »Ist-s st» Crus- hsy. Wis.
lstsblaket 1885.)
Pens, Islt III-i CI «cs—" Us- II
sslsvssssilzlilt .
.- Shriv III o- estek Ismlfshh
,
UNGE UÆNDS
—HJEH -"-——«"«—
Willikun Petersen,
UM Il. « - NWH
l Ll XTP «I- INDI.
Wagner
Kulhauclel
S stu Effektes-zis- IIl Hund«-f
Hka Ost Nsklson Vil jng hoffe-Nest
son- et what-»rwa Lager af at
Flugs Isyggismutcskjale samt Kul.
Bis-ide. Vom-C Miiskicwki »F
szsresdskubek
beistimmt-il nnd-Ne- esj zu »i
ttskss mine Tun-r »k- kmne his- IM
hsnclt Ins-d tninos Priseiz
Fljnk ng ksssl Hain-Hing gu
kamt-erc
llaus J. Nielsou.
sfs DANSK HARDWARE FORRETNIN6 sä
kaldstsvdjxt Lager It II stag- »llusdwuss«, Wem-Wo.
Cras- og Instr- o.s.v.
PØRSTK KMssss VMR TIL WLICB PZISIZ.
Rom taki og Itllt sehend-kah.
.-8 . II. lk sk( )( Isc. lkluiI-. N obs-.
W. U. Umjns Bftetkjlgor
IW
Vi oyskcr Dcrcs Haydcl,
Dis-Mir csr disk os ultjd magtpaaliggpnde m
mlge vm Unrei- til passen- lsvun not-klug
ug mosci del samme- levens Dem
bei bestie. cle- flmlei I handele-h
Er De kkkis allen-do- tsn as vure faste- mmkgks Knmltst slka sknlus
cis-l III-Ede- os. um Dis vjl ums-km- 09 M tin-Ag.
’AA Yl KAN sTAlekNLH IIVAD VI ll UT III-L
sss Sack-.
STYLlSH DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Whole Family
sHOE REPAIRING
Glas-W Es
zwle kære Tanmattc
da hast paa, a( m ( IN Aa: bar besotdtet
ljkusmqem nnd H danikkltyjfe m engelske
Linse-, og War mmdelks Itl Uns sum-ne
»nur Siedet den oq alnd billtqn. VI tagec
Hnob voke Was-agent vao : tatmnen og
sbmtvek Dem nume. Stin- nt on aidganp
He, betendte Firma
Muts-usw ä Erd-L hauste Aqenten
:815-L:U«oiih:s!vg.,Eli-man
mass Ich Av. ovenok Weitem
Citizens Stute Bank
Damms-nnd Klippe-o Alm. Xsmnkvoktetnnu
Beug- lacnes km kund og ste« pre.
Elmksnrngek poc Benge for Jud og Udlam
vaslges til Tagens bist-me Kurs
Z. h Leim-ten s. Mutes-Mem
chsdent Bike-kssftdeut.
D. Z. plus-new cafhier.
—Pok tiva in s flnt MI
W or Ist-sum
Gall Silbertson
and it will be promptly dcstrmct !
DR. c. R. MEAD
nennst
KMDUI IN Myyse R,v.-s,.«ly»»,
X
II VI . , .:-. Hokus-ij H :
. » -»·s( « - ?"".
W m: Mk ·--« .«.-«-:- «- .
- Sz; «I·-- «-T2-Ez:;
q: THU bcßemte dem oss s«
—ED. IATTHIEZERp
.u1.· I-« -: t: : Ists Z
che Malt national sank
L. h I«--.-I»-11«m
Atti-Muth m tue-u Of hei- hie-: im!
tu Hat-Mammng tsod Behandlung
sg man-now Muse-r
c. A ScAMlDT, cashiek,
ist«-Un Mit-n
. » . . ......-....——.—
special soliday sale
At The Akmät Ilmlwst
75c High Grade shears,
48c per Pair
l ('-«««««r Kurth ist«-, 28c ps
l Ahn-r « Au« -
ll'isrnsskafe « NOT Set
A dig stock of substitu
tial Avliday Goods, such as
silvcr Ware, can-ers,
Nickeled Tes and coksee
Fors, cut Glass, Lamps,
Rszoks and Razor sets,
skates and bit-ds, sbots
guas and Ritles.
to Doz. sample Poet-et
Knives se 25 perccat dis
count. «
.
—- PAA VII cAsu III-Abs —
32 An i W- ok costs-de
l.
Mir-! Tale tll Von-set Kunde-«
lot sie-n uns-käm Ticl Itstydcs De
vertilgt-C M It komme og sites-(
mrt um«-reach sulclstssnettge ts
gok statt ayds sodt ss vore- yet-nd
hu W sokhuatlst and Malt as
ksst Damian-.
Jost Its-count
Msrkeodprlt : k.
til-Als. «--L-"k.—
list-cis CVHp ;-«7«. ., » !.-.s’-s-. AS
-- cspsitsss .. M
UsjstsbeLL - - ö«
— lessMMUPIL »
A-vn-.......«.. . .. — 40
IUIW ....». «
Zys......, . .. sk«
svln.».- ....... » .«-7c
SOUTU «-.’I-««n«.
stuflss äthnnjssc .. sk- 75 650
Uhr-fu« Fee-den- . .. txt-) « «
bstim- ..... . . Ho us
i CUICAGU
»tlvede W. Nianskcl —- — — — —- 96 Un
Etwas-up Nr. 2 notd· -— — — -- 1.(i'.« ZM
’H-vte.vth. Nc.2- s — — — -- — —- .-ps J
ijO — -—-- —--— —- — —-- — U- III
sont-stets ) .-0 As
stnme scholce comsech — -— - H« 400
svin«—»—--— —-—-—— Us- 640
ZOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOIOIOL
Thone Z- Fmbekg
.
.
.
: tork- et stxldstsndf t L- et sc It
. M- scslsdclcchsh LXV III
. XII-X JsksATFklALlL lNk)l«-s -
. lesci Ist VARMP.AI«PAKA«1«KR.
.
.
.
.
.
fut- is W u W
ILL-Als. NZAIL
JAMES H. PLRTZ
IUL UTATIL PAII MAII AII
IISIIAIck
Ase-it fm 5 lmmpiltis-PIinie-k,(1ecil-Iucust
stets-hinsin- Mnjc «- Umsthursllniesth
IITAIT Msuc MI. III
- out-s. -«-,--».--.- . .-.-.-.--------4 —
T shriverelvisltek til sichka s
Hemis- Klsniiiszsx V-zr(·r tik r
tin-Dies l"-·1m«r scoft Ucvslx.
KONHZKT 00 BOUAVANU
: : Inn- tmu s Inkan :
Vl losg-« km ji«-m lichthsi
I .I.sw. n-.zst(-(J0.
Allo Rekotdok slaaot
4 MAS. 10 Time-J 41 Min.
MEO DER SMALL PALUDEUGE
cui-HAVE
pro-n Tin·T-I.Js:unmn«ses
Hostile FIEEikJKHI-EK. MLELAULR ä
UUJZZELSMWIE UAUPSMELL
IUAYMSYE »F fmsst I VEOWSPL
Lager-sugg. Hur-Ewig
LAco«t,x.» VIII-Mk Ascmu
A U Iri- Zz III-. F-. LIABLE : ,«.
usw«-. c:««.-«.:.;««;i.x. Wams
· »Ur-in Zweck-im
AOUITAMA s und-si- Zygning,-.
IY GAMVA ZEFORDRIW
IOITKZAL "L’.J«-’ur.s1 Im Wink-»in YII Los-o
sse vcnogozs stimssz im
Moiteme Dobbcisskrus Oainpsscibe, mi·
kostet medfraacslds Teicka og Wust
säiske sitz-sales- dekcis Zins-esse og
Uctstyr opocäeLt passen-Je for donn
Autc, og vil de blivc under cUsAlW
Llslcss fortræfleligs Reiswein-,
IIII III ÄIISI OI IITIII IUIII
til Inst-It Iso- Pritsc
Isis forth-»Es ins Jst-Muva- os Its-to M
II sitt-m- iss. WI- m lim- ll. law
III- cUIAID STIAUIIIIP Oc» Ists-«
s. s. coun- vsmiusus no almost-umwa