Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 15, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kokrkitsondencec
OW-— «
l
— !
l
Bezil Wills, Nebr. ,
s. Nov. 1911. E
He. Redaktørl Jeg vil lade Dem
og »Danfkeren«s Lcefere vide, hvors
den vi her helligholdt Tatsigelses-«
bogen Degen fokud mødte vi Past. ?
Markusien i Creighton, hvok han«
havde Konfirmandlcesning med nogsj
le af vore unge Mennesker Da
Medet med disfe var til Ende, tørte,
Past. Markusien og en Familie med
os hjem. Her var allerede ankam-.
men en anden Familie, iom vilde.
shave et Barn døbt De var kørt 15
a 16 Mil. Den Aften gik iaa rned4
Sang, Tale on Sanitale til hen«
imod Fil. 12. Sau kom vi i Tanker
om at aaa til Zeugs-.
Næsie Tag var det san Takfiqels
iesdag. Zorn forud bestenit iamlei
des vi til Gudstjenefte Kl 10. 30.
Prasslens Prwdiken vil jeg ikke for
spge at gengive, lun ncevne, at han
fande, at vi havde meget at takke
Gnd for, ielv om Afgrøden ikke var
iaa stor, som den føk hat vceret;
den blev doq luser end det en Tid»
san ud til·
Der var ma Bann-dann og oer
optoaes et Offer til Vornebjennnene
Sau var det Middag.
Bot-e Flvindek var ftrals rede til
at servere AEiddagsn1ad for dekeb
ter at holde KvindemødQ Der blev
valgt Veftyrelse, og to nye Med
lemmer optoges. Student J. C.«
Carlsen fra Blair bavde lovet at
komme og tale om Alten-km men der
var not kommen en Mund i Vejen
med en Zlæde, saa han ikke tom
flrend om Lordagen Men sent er
bedre end nldrig, og faa lovede ljan
tilliae ot komme Sondanen mellem
Jnl on Nntcmr til Juletræ tilliges
med Post. Morknsfen -— Jeg hav
de mer qlemt at meddele, at Kvini
derne bestemte at qive alle der-es
Penae til Vornebiemmene
Den 22. Okt. var Post Markus
len her l Llnledning af et sEølvbrnls
lup. Det var vor qode Zkrivety
Mk Thvken oa hans Hnstrth der
fefrede 25 Aats Dagen for deres
Brnllnvsfeft Meniabeden og en
kelte Venner lkcenkede dem flere
lksnne Gover. Tlmlen er Clerk her
i »Storen«. ban er qodt kendt as
mange, som bar vceret pao vor Stole
i Vlaitx da lmn i flere Flor lmr M
ret Købmond i »Derterville«. —
Slnttellq onfker feq alle baade lmaa
og ftore en qlad Jnl i vor Herr-es
Jekn Navn
P.Nyqaard
Olenndcy Cal.
Linn Ponlsen oq Ncominc Top
hsj Votdt lelup den LA. Zept. i
Kirkcm du buer nu pcm Jordbasrkml
Hanle lekarthedal oq Mareu Ilaswv
holdt Vrylluu i Oaklnnd, mcn or un
hielt-me von sit-Wom- )Iiand). Til
Lykcri
:lI(’1«-:s. J. P. Emith lmr nndrri
gaaest un Opnsation og er nu i Und
Vtsdt·in.!.
Lim- før Qredsmødpt kaldte Tødsi
flossen til Eømogndstjcncstc for
G. Andtsrscns lilch Zon, fUm dode
est» II Junos- ZMWMU 031 bfcsv bri
gravet im Wirken
Krcdsnmdcst vor godt III-Tagt, vidsts
not det størfte, Tom hat været af
holdt von Parifickysten. Om San
dagen blcv der setveret Middag til
over 500 Person«-. Af fremmede
havde vi Vatikan-um A. H. Jenseit,
Sau Franciscm P. P. Thoreby (oa
Guster Cum-ne, Ore.: M. N. An
dreaer, Qakland, L. Johnsom Los
Angeleg: N. S. Nietssm Setma:"
H. Haner og S. Johnsem Fresnm
Cal. Aner bessgendm Mr. og
Mes, H. Boniksem Mr. pg Mrs.
chris Terkelfenx Mr. og Mrs. Haan
Marienser Mr. Hans Andersem
Mes. Jacobfon —- allcs fm Fern
,dale, Tal.
Fra Wagens-, Ore.: Mr. og Mrs.
S. Jenseit oq Dattel-, Mr. N. Jo
haner oq Dritter-, Mr. Motten Mel
sen og Mr. Bandstrup.
Fra .Portland, Ore.: Desuden
Vennerne fra Nabo Menighederne i
Fresno oq Dkl Rev, Selma og
Redlen. Næppe var Atedsmsdet ovre
spi- Mokken atter kaldte, denne Gang
« paa en as vore ældre i Menighedcm
Frevel-it Wilhelm Gut-U fsdt paa
Fyen den 2. Nov. 1856. Fra 1881
til 1888 studerede han paa Jillinge
Seminar, hvorfra han demitteres
des nied siarafter »meget duelig«.
J 1893 opgav han Liereenibedet og
søgte Ministerietsrs Tilladelse til at
bei-ge Udlandet. Hans Tanke var
da at rejie tilbage, hviltet han ogs
faa gjorde, men maatte opgive LE
rcrgerningen paa Grund af daarligt
Helbred. Han opholdt sig her am
lring og havde arbejdet sig op sau
ledes at han efterlader jin Familie
i gode Kaar Han dsde den 16.
November og blev begravet fra Kir
ken. Pastor H· Haner og S. Joha
son talte ved Bauten fvruden Me
nighedens egen Præft, fom dvæle
de ved Ordet as Paulus 2 Tim. 4,
7. s.
Mr. Hamld Molteved fka Eis-ben
havn er i Bei-g hos fin Moder og
Søjkende i Oleanderx Mr. og Mrs.
Miclelien og Datter er i Bei-g paa
Jokdbærhøj.
H. P. F. Hansen er i Færd med
at flyttc ud til den nye Koloni i
Cakntheks. ·
Skønnere Eftemar, end vi hat
haft, kan ikke tmnkes, med llndtas
qelfe af, at Vi innen Regn hat haft
før fisdste Nat.
Gesten var teinmelig god, efters
5oin det frøs stcvrkt i Fomaret, oaPris
ferne var ande. Ferikner var lOc
per Pd. oq Rofinerne blev ioldt fra
IZM til ilxz Cents Pnndet. Priseri
ne paa Landet Anat bestandig op, og
doq blivek der folgt bart Land, kun
J Mil fra vor Kirke for 875 til
53100 pr. Akte.
Pnftor Enqholm bar været en
an i San Franrisco on prrediketi
Pnftor Jeniens Kalb.
Jnlebilfen fm os hernde findes
Luk. 2 Kap. ji. V· '
En Vingaardsnmnd
Selmm Fresno Co» Califokuia.
For 5 Wer 5idcsn chondte Pari
ficsurcsdscns sit Llarsntøde i Caston
:!I«’cui»15)k«d, Poster Enqlwlmg .Wld,
H Mit Nordvest for Zelma, og
Inange af os bcr ved Zolma var
jo med alle Mødcdagcne ou nød af
Guds Velsignelse der, efter sum vi
var ljkuigrige til, aandcljg og lege-m
lig. Der var ogfaa mange bei-gen
de fra andre Menighcdcr, især var
der mange fra Mcniqhedcn i Fern
dale, nordvestlige Californjaz hvors
til Pastor N. T. J. Niclfcn m)lig
er flnttet fka Abwle Wie-. Der var
ousaa flerc fra Engenth Dre. Der
var 8 af Kredfens Prasster til Ste
de: 3 var blevm hjcmnuc Men jca
fkulde im- jkrioc Referat, faa oil im
Not nasuins dcttc oq Tige, at Model
var z10dt, da Nuds Ord lød 1 Aands
og Kraft-Z Visvisninky og Ui føltch
at cht or qodh at Vrødrc bor til
5minnen og imr hie-umc- i Herrens
Hin-.
Sftexs Siredsznmdet lsewate nogle
.17 «t·’-m»fteme m jlere as Vexmume
Pastet- :1(’. E. :73iels"en-:- Wid, saa at
der var :3 Moder i Hirten Deo Tet
Ney den 7. Nov-sittli« oq 2 Moder
i Selma Kikte den S. November;
e,1’·aa Eier Neu vi velsianede af(83ud,
idet eret og :’lc1itden fortlaredeJe
Tit-I sur os3.'(ttuds Naade er med os
fremden-T jdet vi lmer Zøndaa sam
Iecs i vert Stirtelmirk oq hver Ost-J
dnq Akten Tamledts nonle af osI i
Prasftehnsksfet eller i vi andres Knie
onc Nah-:- Drd mek Zanq ou Ben.
Tennis Zonnner bar Vasret mask
teliq hist-, ferft ved et sildiqt Foraar
uq Natfruft i April: deq var fernsten
ikte liqe Ttadelig for alle, faa at en
Del Fruatfarmere sit tun liden
Avl i Aar, men andre fit aod Anl,
on da saa Prier paa Ferftner og
Nofiner blev stor i Aar, faa blev
det et færdeles godt Aar for nogle
Formel-e oq noaenlunde for ncesten
alle. Sommeren var itte meget var-m
her, og isasr var September for told
til riqtig at tørre Fruatem men da
det saa vedhlev at vaske tørt hele
Oktober-, med Undtagelfe at en lille
Rean, saa blev dog baade Ferskner
oq Nostner omsider tørre oq kunde
fælges i god Tilftand. Den m. No
vember havde vi iqen en lille Regu,
,oq efter den Natfrost oq tlart Beil-,
Ioa dette hat vi haft siden faa at
YTermometeret aaar ned til 30 om
Ratten og op til 65 og 70 om Da
gen. Saa vi har ogfaa her i Aar
haft et koldt Efteraar liaesom i Mel
kemftaterne, men med med den For
skeL at vi i November hat haft
bvad Mellemstaterne pleiee at have
og kalder ,,Jndian Summa« met
varmt Solskin og kolde Nætter.
Først nu 5 og 6. December har vi
faaet almindelig California Vinters
vejr med en stille, mild Regn om
Nastterne og ofte varmt Sol«jkin um
Eftermiddagew
En Del Farme bliver købt og
folgt her i denne Tit-; fault-des har
underthnede nylig købt en 20 AcreEi
Farn1, hvoraf de 15 Acri-I er fragt
»l)ærende, for sö,100; en anden af
vor Menighed, C. Jensen, ksbte for
set Aar siden en 40 Acres Form for
s11,000 af en Amerikaner; samme
Mond har nu efter at have set sig
som, købt Formen tilbage af C. Jen
fcsn for 815,000. 30 Acres af denne
Form Var frugtbcrrende i Aar, og
C. Jenseit bar deraf folgt Fragt
lfor Pl;,()()(). Nu hoc L. Jenfen købt
en 80 AcreS-Far1n for 830,()00 3
Mit Nord-Ist for Selma med store
oq qode Vygninqer og Plantage
paa. Summe Form var for et Par
Aar siden købt for 323,000, saa det
ser nd til, at qodt Land ogsaa her
stier i Beerdi. Flere andre Daner
her bar for-get ellek forfkønnet deres
Wendeme l
Saa vil feg snfke alle «Danske-»
ren«s Lcefere en af Gud velfignet
qlasdeliq Juli-fest og et godt Nytaar.
Venligst
M. J. Schultz. l
Cedar Falls, Ia.
C Hausen med Familie fra El
lendale, Minn» er flyttet her til
Vyen, on vi byder dem hiertelig
velkommen iliiandt os.
Bksdrene Peterien, iom nu i fle
re Aar bar »rentet« Peers’ Form
paa l. Ztreet, en Mit fra Byen,
bar nn købt denne Fami. Priien
var 82,000 Dollars, og der er vifts
not LIO Arres.
Chr Sørenfem en af vore unge,
troende Mænd, er reift til Racine,
Wiss» for at gaa paa Skale. Vi haa
ber, at han vil komme tilbaae til!
us men, naar Skoletiden er forbi.
Vi bar for Tiden en ret ondar
tet Tnfusrs Enidemi her i But-m idet
150 a 200 Perioner er angreben
af denne Engdon1, og den bar alle
rede krasvet adikilligse Dire, idet 3
widre og 5 nime Menneiker er døde
af denne Sygdotn Blandt de ade
de var en nim Pius Nina Peter-sen,
Dotter af N. Peterien List Grove
Et.). Hirn blev knapt m Aar gam
mel. Hirn bkev konfirmeret fidfte
Foraar i Nazareth Kirke og blev nu
Ibearavet fra famnce Sted Inn var
Ins-I i omtrent to Uner.
Elagter W. Larsen hat folgt sit
Hnsrs paa Main Et» og Fotograf Pe
terien davde oaiaa folgt iin Fotos
at·affsarrctniitg, men da de Milde-til
at have Papirerne i Orden, Hunde
ji«-Deren ikke ikaffe Pengene, saa
Essandeien gik tilbaue igen
Biandt de nimme, som hat« binmet
nye Knie her i Vyen i Aar, fan
nasvneiz L. Arildiem iom hat bimget
to nne Hilfe paa Mnff St.; Z. Vei
sen byager et nyt Ons pna :l)«’ain
It» og N. Johnion fra Hatnptoih
Ja» lmgaer paa Washington og Ist.
Et. et start Hus.
(
Mr. M. Amt-cis yoka un 1 nmnzcs
Aar bar arlmjhct i Lskiixltcsnuolis, or
Nimm-n LMtil Auen W arlnsjdcr for
Zudelnhmor Chr. Jul)l.
Blandt de manmy sont agtrr nt
holde Jnl i Taumel-L san nasva
Anmu- Pcstcr Hunrunh sont ifkc lmr
set Tannmrk i noglc og fyrrotnch
Anr. Nasnlus Nacsmussen rcjfcr vg
··cm til Danmark før Jul.
Ziemdog den LU. Nov. hnvde Di
den Glasde at have Paftor F. An
dscr70n fra Rolch Ja» iblandt o—:s.
Han var nccnlig kommen til Ztrdc
fom Iowa .Qred"6’ Seite-tust for at
lass-ge Jubilasumsfagen from for os
og dcst maa siqcsT at hcm sit oqfcm
Held til at lægge dcsnne vigtich Zug
from mcd mcgen Nidkasrhcd on Var
mc. Sau talte tre Gange for os
nasvnte Sondam ved ssøjmissfegudss
tjcncstm vcd Varncsgudstjeneftcn om
Eiter-midde oq ved Slutningssss
mødct om Aftcnesr Ved ksøjmrsfes
gudstjmcstcn talte han nd fm Ta
gens Evangelium, Matth. 9, 18.—
M. om, hvorledcs vor Frelfcsr er
trofaft imod dem, fom komme-r til
hom, og aldrsig ftøder dct føacnde
Hierte bort, som i Tro paa, at bml
baade Pan oa vil hiælpe· Jesus aør
ingen Forkkelx han hjalp den rigc
on anfete Jairus paa stimme Maa
de, fom han hjalsp den saftige, blatt
fotttge Minde, der havde apbrugt alt
sit cget. Ja, Troens Kraft og
Troens Glæde i den salige Fort-is
man om Troens Løn for JOfUSkyId
«1·,l)uad der holder de troende i Li
· U( Sol-n.
I Jllustrcrct JulesKatqlos
1 for 19!!.
samt Fortcgnelse over fine danike
ksiilekort foreligger nu færdig og
itilsrsndrs enhver frit paa Forlangew
de
I Dan· Luth. Publ. Haus«
l
A
»Du uye Aar-«
Kkiftelig Foikesscmssck
for 1912.
lldgivcst af Kirkclig Forening for
Jndrcs Mission i Danmark j
P cis 20 Erg. i»
l
Kan bctillcss gennem Samfundets«
i
l
I
l
Brit-steh Husets Agenter eller direk
te fra
Dan. Luth. Publ. Hvufr.
Udkommen er
Julegraneu 1911.
Danle Boghandel, Cedar Falls-, Ja.
Hcrftct er paa 48 Sider, scedvani
lia Format i farvetrykt Omslag·
Pris 50 Cis
Følgcnde hat leveret Bidrag: A.
Scharf (Vonfild). E. Appel, Fro
de C. W. Nambusch, Kr.Østergaard,
Maria Toksvig, A. Vobjerg, Karl
Marg, J. Chr. Bay, Adam Dan,!
si. Gjørup, Carl Hausen og Antoni
Tlmmfem Chr. Schousba
Teaninacsrnc levcres af: H. Ps«
Palmrr, Paul Steffonscm J. En-«
kebølle, Knud Damborg, Fr. Appel
oa F. Wetterberg.
Desudcsn brinaes i Aar Melodier
til tu danibamcrikanTke Sange·
Oasftcst lan bestilles has
Dan. Luth. Publ. Haufe.
Blair, Nebr.
Julestjcrnen 1911.
l Af Juleftjornens Jndhold kan
nawnes:
J Vethlehen1, af Vilhelm
GrcgisrsML Jll. af S. Clod Svenss
fon. siimer, J Klokker, af H.
J. F· C. Mathiesen. 4 Tikrones
fedlcr, af Jørgen Falk Raum-.
Jll. af SvendRønne. Ju lerosen,
af Johs Gøtfche. Jll. af Chr.Bang.
Lidcn Gunver, af Marie Di
ncfcn til Haandtisgninger af Chr.
Dalsgaard. Hjemmet, af Carl
Moch. Jll. af Vigao Bang. Him
lons Alter, af C. Skovgaards
Ptstrrfckk Jll. af Fr. Kraul Den
lillc Catarina, af Jngcborg
Markt-Sirt Jll. af S. Cold Zorns
sun· Noglc Blade af den
allernyeste stirkehistorie
af Olfcrt Nimrd Jll. af Fr. Kraul
K i r k c- k l o k k e. Tcgningcsr til
lSSrundtvigI Diat af Luplau Jan-J
I·cn.
Omslaact er tcancst af Luplau
Janstcm Titelbillcdet af S. Elod
Svensfon
» . I
com Fotoaravnre medsølger en.
Gengivclfc af Jørarn Nocds Alter
tavlcst Den fortabtv Søns Hiern
kamst.
Kommisssonmr for Amerika
Dan. Luth. Publ. Hause.
Vlaiky Nebr.
i
!
i
Gudcligc Smaafkrifter.
Dcls uycl Natura
Z
s
i
Nr. 445—-Den noc- Rctning .()8l
Nr. 532-—Om Vønnen .04«
.Nr. 533——Prcrstesønncsn .08 ·
Nr. 551—Kan man blive vis
!Nr. XIV-Fackel- Afrikaner 08
Nr. 553——Kimer, Himmelklokkcr .08
Nr. 555——Jndifke Dach .08
(Af Carl Hornbech)
50 Ets
Specielt Tilbud.
paa een Gang vil vi medsende gra
tis et Efsemplar af ,,Tømrersven
Frimætker modtages.
paa sin Frelfef .06«
!
Alle ovenstaaende tilsammen fors
i
S
l
Naar alle ovcnstaacnde bestillcsHJ
den Jesus af Nazareth«. En for-·
trinlig lille Bog tilcgnet den dan-vv
ske Arbekderftand af en «Læqmand.
Dau.Luth.Puh1.Hous-»«
skoleni solvang
sahns-s for unge dansk-amokilksuskc disk-nd og Kvindsr
den lö. Nov. 1911 og Ilnttos s. April 1912
Det- Imdorvises baade pas Dansk og Engelsk i do slmjai
misng Skolast-g og i llandelskqgone ogs holdes Poredrsg over
historische og litten-cri- aner. Unge tot-berede- tjl Konst
nation.
solvsng Egger i den smukke sont- Ynez Dsl os hu- et
admækket Kuma
6 DoIL om Ugen kot« Ophold og Und-ständig
B. NOBDZNTOPK sont-mich
Man henvender sjg koreløbjg til Prok. P. P. Horn-Ach
Los Miso-, ssnts Bat-barst Oo., col.
Landsmænd, kom og se:
YELLOWSMNE VALLEY, MONTANA
med dens pkægtige Vandingsfystem. de frugtbare Hvede-, Bygs og
Havremarkeu Alfalfa, Korn og Kartofler m· m. m. For den,
som kender Landet og dets Frugtbarhed, behøves ingen Anbefaling;
men vi snsker om muligt, at faa Danske til at købe Landet og bo
sætte sig her.
Endnu kan der købes Land forholdsvis billigt — nær den lille
trivelige By Sidney; hvortil Bauen ventes før 1. November; nær
Dunst luthersk Kirke — begrundet paa at flere hat mere Land end
de med Fordel kan varetage under Overrisling.
Brwnde og Kul haves i Ovcrflødighed —Benyt nu Lejligs
heden fsr andre optager Landet.
For nærmere Oplysning stkiv i Dag til
J. H. Haufen, eller Siduey Land F- Lou Co«
Bkorfon, Mont. Sidney, Mont.
DANA coLchS
BLÄIZ, MBRÄZKÄ.
WlNTERTERMN BEGYNDTE 4DE DECEMBER 1911.
Tühyklst Undemäuiug i Ulyde III-III
?IOIIMAZ—IIW, tot-beredet til Wtstjs seminis-Im
somkaddumst Lasten og borstig-ist tot »Fall«
Ichools ' '-—mlstsdst « « ststo certmcstn ’ '.
ACADMLW, tot-beredet til di lodsndo stehn
Comsclkksogsfling og staman
Wild-Platte, Orgel, Violiu og san-.
M Aal-Mk tot Nykommm til at Isar- Insel-k
kok kost, Losj os Untieng per Its llgot ITUM
C. x. HANZBN kont.
Ihr-v sit-er uy Ist-lag
disk-; Js- ; IFMBIHMHITH IIQWMMISM
Jlinmsg as lärlle Masse-s
Urlelkrmnnnrer og frile Klio«
Bi ktber Fedekalve, Hins, Æg og Singt til Tages-O hier«-e Prier
«Vi er Agenter for Dr. Petets Quriko fsmtt for Stand-Imij
IW Mskibslinie Landsmænd, som Inskek at reif-« txz Als-:
fta Damnark, kjb Billetter has os. Vi sælger dem til billigftc Pei
fer, og vi vil site alt, hvad vi kan, for at skofse godc Piadkksss Ha
Stil-ne
Statt UWTII Bäuer,
Brei-kam su. m. fkq Dssifh Luth. Pslsl Huf- Mcit Nessc
Sktnlitteratuh religisse Bogen Bibler, Inland-gez Ist-.
Petersoas Baubo Co.
cis-teil Aussi, Ists-.
III-DIC- FO OFWZ Ists Zc Of Mikss HGUTEL K s» W- NLOV III-Us
Vpitfoksendelsek beiskges med Osaka