Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 15, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -.·--—
Det, der bestaar..
Vor Gubs Okd besiaak evindelig,
M. 40, 8-.
Johannes den Dobers
Vidnesbytd. ,
CPrædiken paa 4. Zondag i Advent.);
Tekst: Joh. 1, 19—29. j
— - !
Kære Guds Ords TilbørcrriNaaZ
de være med edcr og Frcd fra Gnd
vor Fader og den Herre Jesus Kri
stuå Amen!
Johannes den Tobers zremtræs
den, hans afholdcnde Levemaade,
hans mægtige Prasdiken og den
Mængde, som samledcs om ham for
at here hom, alt dette havde vakt
Opmærksomhed blandt Jede-me
Dei-for sendtc Jsmels Menighed sine
Reprwseutanter ud til ham for mer
meke at undcriøge, hvem han var.
Men hermed har Jødcrne afgivet
et godt Eksempcl for Kirken til alle
Tider. Vi bør mulig ikke uden vides
re anerkende enhver, der træder op
som Laster iblandt os og samler en
Tel omkring fig: thi Striften læker
as, at der i Kirken kan fremtræde
baade Iande og falfke Profetcr; og
Herren Tiger: (Matth. 7, 15.) »Vog
ter eder for dse falske Profeter, og
St. Johannes jiger: ,,J elfkelige,
ttor ikke hoc-r Rand, men prøver
Icanderncs, om do ere af Guts; tbi
mmme falske Profetcr ete udgcmgs
ne i Vetden.«
Men anerkende en Laster gør man
ikke blat, naar man bevidner, at
man money han taler sandt, men
ogsaa, naar man tier til hans Laste;
thi den, der tier, han iamtykker. Vil
man nu itke udicette iig for at frem
ine en falik Leere, iaa maa vi prss
ve, livad der kommer frem, saa vi
can forkaste det urette
Mcn et ftokt Onde i Tiden er, at
man mange Siedet taaler alleZlags
Laer og Lærere Af hvad Aakiag
tm end Jederne iendte deres Repre
sentantet til Johannes, faa handle
de de kigtig i at underiage hvetn
han var. Og herved kom Johannes
til at aflægge et Vidnesbyrd om iig
selv og den Heere Jesus-. Ladet os
derfor hjre am:
Johannes den Däcts Rhea-Mk
Gud give-E- Naade til at tale
derom og here derpaa saaledes, at
san tun-de æres dewed. Amen!
l Johannes den Dsber bekendet,
It han er ikte en Frelser.
»Hast betendte og nægtede ikke;
pg bekendte: jeg er ikke den Kri
stus.«
A: dette maa være et vigtigt
sit-Möber set vi beruf, at den
Oelligaand ladet det gentage tre.
Sange: Han bekendte — nægtede
Tke —- og bekendte: Jeg er itke
-stad Johannes bekendte var, atj
san var ikke en Frelfer. hvetken forj
sig Eclv eller andre. 1
PIsn hermed visek Johannes, at!
san L«--.«.r et af de Mærker, paa hvzlsk
ke man Lan Lende de cande PMB-;
sann-r eller Profetek frsa de falser
Te falske Pro7eter prwdiker nein-«
Iia Tiq Teiv euer dekeg eget, som(
Jcreitsjas Wer: »Profcterne spart«
det. Ium intet er, og deres Wertes»
DOMAIN-P (11, 11). DA: Te tales
eftek cms Hjcktes Syn irre as Her-!
kens Mund.« Men det naturlige·
Diones Zyn er at stole paa sig se1v·
san-. Farisaseren i Lignelsm Luk.J
Is. T» falske Prædikanter lcrrer alt-·
fan, at man fkal vcere jin egen Ekel-;
set, og prædiker detes egne Dankes-F
oq Zyner. «
Men de sande Prwdikantet be-!
sendet med Johannes, at de hver-»
sen Bunde fkelfe sig felv eller an-«
ste, Tom St. Paulus leeres-: che
o- selv prædike vi, men Kriftus Je
sus, Herren, 2 Kor. 4, ö. Og: Jkke
It vi ete dygtige af as kelv at nd
icnke unget, fom af os fett-, men vor
Dygtighed er as Gut-", Z, ö.
· Te fande Profeter visek og bort
Ipwos selv og hen til Kristus.
Men Johannes aflcegger fremde
U her et Bidnecbyrd, fom euhvet
Hab Kristen Lan aflægge med hem
har hcm kühnen at hatt ille et
« stelle-, w vidw Den Mai-,
Ouds Dun. Det ved enbvet san-d
Küsten Den, der ikke er Mist
bekom, et ingen fand Kristen.
2. Men Johannes den Daher
bekendek ikke blot, at han ikke erl
Kristus, han bekendek ogfaa, at han
ikke er et fuldkomment MennejkeJ
»Er du Elias?« fpurgte Jsdernhl
og de spurgte saaledes, fordi de
misfotftod Profeten Malakias, som
Tiger: ,S-e,, jeg sendet eder Elias
Profeten, sper Herrens Dag tum
mer, den ftore og den forfasrdelige«.
De forftode det, som ocn Elias bog
stavelig jkulde aabenbare fig, me
dens Johannes jo tun kaldtes Elias.
fordi han fkulde gaa from i Elias’
Aand oa Kraft, Tom vi set af En
gelens Ord til Zakarias (Luk. 1,17).
Men naar Johannes svarer Nej
paa dette SpørgsmaaL saa beken
der han tillige, at han ikke er et
syndefråt og fuldkomment Menrneske
Thi dersom Elias havde aabens
baret 5ig og atter vandret omkring
hernede, faa havde han ikke mete
vandret om i den fyndefnlde og
skrsbelige Skikkelfe, han med alle
Adams Vørn hande, da han levede
paa For-den Thi denne af Synden
besmittede Skikkelse havde han med
alle Guds Born aflagt, da han for
lod Jordelivet. Dei-Tom han der-for
nu kam til Sarden igen, maatte han
vcrre fri for Sond. Tersom Johan
nes deckt-r bogftavelig havde været
Elias, havde ban været ski fok Synd
oq Ekrøbelighed
wen neue var yon me, og ogma
derfor sagde han nej.
Johannes vedtendte sig altsam at
han havde Synd og Strohclighed
Dei gjorde ogjaa St. Paulus: »Im
at jeg hat allen-de grebet det eller
et allerede fuldkommenx men jeg fa
ger dereftet« Phil. Z, 12. — Vg:
»Af mig felv vil jeg itfe rofe mig
uden af min Zkrøbeligheder« 2 Kot
12, 5. Og alle Tande Kriftne be
kender med Johannes og Paulus
»Vi Tynder daglig nieset og fortjene
vel idel Straf«. Hekaf set vi da
ogfaa, hvor de faker vild og leder
vild, som leerer, at et Mennefke
ikke alene kan gsre saa mange gode
Gerninger, Tom han stal i dette Liv
men saa mange, at han kon meddele
andre af sin Ovethod. Fremdcles
dem, Tom leerer-, at et Mennefke kan
Iinve fulsdkommet og jyndefrit i bette
»Li,v. Slemt er det at viere en Syns
)-dek, men vom- ek det at bin-e sig
link-, at man irre ek det. Bilde vi
Fderfor være Kristne, faa gcelder det
om ikk e at stolse paa vor Godhed,
fom ikke findes, men paa Krifti
Fuldkommenhed, fom ikke kan kot
fes.
deernes tredie Spsrgsmaal er
egentlig det samme som der-es f-rite;
thi Profetem sdsse talte om, fom Mo
ses taler osm i sin 5. Bog, 18. Kap»
er Kristus, hvorfor Johannes svas
ver nej paa det fidste som paa det
fsrfte SpstgsmaaL
Tä. Men Johannes vmncdcs Im
blot om, hvad Don ikko var, imn Did
msdcs ogsaa om, Emad han nur«
Herom lærer han us Ja for Der
Ernste-, at hart-J er im sr Inn-;
csmc Ord, tut-n Herrens.
Lg her hat Johannes
Mcerfe, hvorisftpr man tun Mart-re
ham fra de fnlske Proiixcr. Los
DIE-Te law doch egne Tonker og Mc
ninger, men de iandc Projctcr for
kyndcr Herreng- -Ord, som St. Pau
lus siqu ,,Hviitct vi og mic, ikke
med Ord, jom menncikeXig Visdom
lasrer. men med Ord, som den Hel
ligaand lærer« 1 Kor. 2, 13. Men
atter et
hvorpaa kan vi nu Lende om det ek»
Herrens Ord, der forkyndcs
Dctpaa, at det, der fotkyndes, er
Striftens Leere. Og ikke blot en
Leere, der er bygget paa Ord nd
keven af Striftenssammenhæng, og
jom kan komme til at modsige an
dre Dele af Striftem men fauledeö,
at den stemmer fammen med alle
andre Last-dumme i Skriften. Thi
Striften er Guds Ord, og Gud
modfiger itke sig fett-. Er derior en
Lære Herrens Ord, san maa den
ikke modsige Striftm Fremdeleg er
Johannes her et Eigempel paa fand
Ydmyghed for alle Gudö Birn. Han
nævner sig selv mcd det ydmyqe
Navnt Heu-eng Rost. Herren talder
ham »Im-at mere end en Profet« og
en »Hm-F M. Il. Selv Mdet
htm fig kun »He-ums RAE Paar
heufkalbeeende,hvadhcnet-va
ists fortwir- ico be
ow
t
d
«
nes ikke blot om —sig Zelt-, men pg
saa om den Herre Kristus.
Med de Ord: «·hvis Skotvingejeg
er itke vcerdig at opløfe» bekender
Johannes-, at Jesus er fand Gub.
Thi den, som et Guds Born ikke er
værdig til at gøre den ringeste
Tjeneste, han er den fande Gud. Og
med de Ord, at Jesus hat W
for hont, vidner han, at Jesus et
evfg Gad.
erntdeics figek Johannes, at Gud
staat midt iblandt dem. Gud vor
Fressen som er kommen for at frelfe
dem. Men Jesus er i Gaar og i
Lag og til evig Tid den Samme,
non staar ogsoa iblandt us i Verden
nn for at frelse os.
Men over Jedernes Udfendinge
faslder Johannes den tunge Dom at
de kender ikke Herren.
Ten smntne junge Dom falder over
nmnqe den Tag i Dag.
Maatte det ikke siges om dem til
Irre-Z Tages Ende. Og maatte det
aldkig siges om dem, om hvem det
ikke san siges i Dagl
Amen i Jesu Navn Amen!
C b k. F a l c k.
Minnesota Krebs
delegetede Mode,
Brot-sog Kirsc, Vloomiug Praktik,
Minnesota. 5—8. Okt. 1911.
(Zlutning.)
Mennesfet Fial standsesäi eller væks
les for at blive omvendt. Hvorledes
iaar vi en VaslkelseY Vi maa bede
Gud derom. bede ocn en Vællel7e i
vort eget Jndre Jngen can kalde
Jesus Horte uden ved den Helligs
aand, men dette lan lun sle ved at
der blivet en Overenslomst mellem
Gud og o·:. Den falske Anget be
staak jo deri. at man semek over
Syndens Folger alene, ikle over
Ennden, hvorimod den innde Anger
bestaar i, at man er inderlig bedrsi
vct over sin Sond. Tænk vaa dig
lelv Ven, du, som hidtil levede dit
Lin uden Gnd i Eyndem tcrnk paa,
hvorledes du hat traadt hans Bud,
Otd og Kald med vantro Fsddek,
tænk paa din Fressen der kalte
sin Haand ud imod dig, men du
.st-dte den fra dig, tænk dog paa,
hvad siristus hat giokt for dig med
sin 115lnldige Lidplie og Did, teknk
paa alle de Velgetninget, han hat
bevist imod dis, for at hans Gad
hed maatte lede dig til Omvendelse
Det ek mit Haaly at der er mange
her i Dag, der sniket at faa deres
Eynd iorladt. O Ven, kom dog til
Herren. ban kalder ad dis, lalder
dig til siig i Dag. Jeg tager vist ikke
feil i, at der iidder mange her i
Tag, der iom Agrippa figet: »Der
iattes kun lidet i, at du overtaler
mia«. Tjævclen hat et Baand paa
ethvert Menneike, og dette Baand
ital overikcereö: der er et Renneka
ni elfler iremfor alle andre, og det
er osis ielv. Vi fkal afklcedes, ist vi
siaar oss ielv at se som Syndete, og
;det er ikke laa takt; de fleite Men
;neiker hat en ellet anden Synd, Tom
de iffe vil af med, men der maa bro
des, en fuld Overgivelle til Herren
maa lke Men sket dette, vil det
landes: der folget da et nyt Liv:
man er da qreben af noget helt
cmtz mcn det nye er Ktiitus Je
inst vi kan fynge med Tintetem
Lad Hintet kun daane og btiite
min Jesus ieg aldtiq vil miste«.
Lsrdag Fokmiddag var der Msdk
i Kisten, ledet af Missioncer P.
The-leih medens streitet-ne holdt
Mode i Skolehuiet ved Siden ai
Kiefern
Uskcllg Tfkkkmlllcllg UOIUTPZ »Ur
rotningsmødet Efter Andagt, vcd
bvilken Pastor A. Hofgaard talte
Guds Ord, aabnedes Forretnings—
msdet of den midlertidige FormandJ
Paftor Hofgaarh Der var 9 Pras
fter, Missionæk P. Clauttsn og 13
Delegater til Siede. Referatet fra
Toksdag oplæstez og gedient-UT og
ligeledeg oplasstes fidste belegt-risse
Msbes Referat Derefter va!g:css«
Embedsmænd. Pastok H. W. Bonho«
valgtes til Kredsformand, Panor
N. Hausen og Missionæt P. Clausk
sen genvalgtes henboldsvis Tom Eis-«
kretckr og Kasserer. Ligeledes gen
valgthg Revisoterne Paftok M. O.
Block og Mr. L. P. H. Hithey.
Komiteen rapporterede, og fal
gende Mitaqu l) 850.00 bevilges
narllg til Jnnnigrantmissionem ind
til enden Bestemmelse W. 2)
thbagsksolelcvermsdet heu
tqses til Feuerwij ina
ledes, at Ssndagsikolesagen bebt-us-l
les mindst een Das ved dette Msdr.i
3) a. Sau vidt muligt afholdes et
Flrcdsungdomsmsde hver Sommer i
sitedim b Dkt henlcegges til
den Forening, der indbyder til dette
Mode med dens Præst at indbyde
Prasftrr til dette Møde. c Dei til
roades at indbyde en af Ungme
udvolgcsts Prasster til dette Mäde.
di a) Kredit-n henlceggcr til dens
Præstek i Aarets st at opakbejde
Jmcrcssiie for Opketteslien af et Ung
domsforbund. b. Præfterne afgivcr
Von-triftig om der-es respektive Ung
domsforeningeks Stilling til den
Sag vod Kredicns næste belegen-de
Mode: om der da viser fig at være
Betingelier til Stede for et iaadant
Forisund, tager Kredsmsdet Skridt
til Tannelien af dette. 5 Med
Hensmi til Lasgmandsvirkiomhed
bonlasxmcs dct til KrcdsstyrrlketI at
urlscidc videre i Senhold til Krebs
modctss Beitemmelier i Luk, Wis. i
»in-. G) Kredit-i foreilaar for
Zamfnndcts Aarsmst der ital af
lwldiss i Krumme, N. Dak. 1912:
a, Jlt alle Foretagendisr i Den for.
dansk ev.-1uth. Kirke vedrsrcnde vore
Stola-, angaaende ny Bygninger,
Neuamtioner o.i.v., der over-stier
81000.00 ital bekendtgøres i vore
Binde l,,2sanskcren« og T. l. Kir
toblad«j mindft 4 Maaneder isr
Plarsmødct « b. At inqen Anfor
lmjelsc af Samfundets Moses-bar
oq andre af Somiundet kaldede og
lismiedc Embedsmænd, med Undtas
gelse af Samfundets Formand, can
bcvilges of Samfundets Austritt-z
»den at Anssaning derom er givet
rette Bei-kommende i Hemde og fkal
ni disic betendtgøres minde -t Maa
ichcr iør Aarsmødet i Zamiundets
Mode-.
7. Kredsstyrcchn opfordkcs til at
nnderssgc ellet lade underäme Mis
sionsmarken i Minnesota Krebs.
8 Tct malægges Kredsfmkelsen
at sorbnndlv mcsd Pafwr Winther
amomsndc den mmc Mond i Japan,
von for en Tid siden skkev om som
muligt Meissnean og om nsdvew
digt da at ind7amle for den Sag i
Kredfen indtil 8100 aarlig for to
Aar til den Sag
9. Kredsen snsker at udtale sin
Wæde og Taf for det trofaste Ar
beide, Samfundets Fokmand Pa
stok G. B· Christianer hat nd
fsrt, i Serrdeleshed i Forbindelke
med Jubilæumsgavew
9. Mel-sen udtaler sin Tat til
Vrorson Mensghed og dens Ptckst,
Pastor M. O. Block, for udvisi Ben
lighed og Wtfrihed under Krebs
mtdet
1u. meosmsoet tutaader, at der
ovtoges regelmæssige Ofre i Sm
dagöskolcrne til Hedningemisfionen
Terefter oplæstes Referatet, som
godlendtcs. Forfamlingen udtalte
fin Tal vcd Nejsning til Pastor O.
R. Olien for Lebeter af Medet,
lwokeftet Modet sluttedes med Von
ved Paftor N. Hausen.
Skønt det bavde regnet two-r
Tag under Mødet og faa truende
nd List-day Astm blev Beim doq
godt om Zøndamsn En stor Masnkp
de MennixsTlcr TamledesT Taa Qirlen
var ftuvende fnld Sen-Sag Mor
.1en. dlskenighedms Prwst holdt
Ztriftetnle, og Paswr N. Hausen
isræditede on fort-ertede Jlltertjenes
sten. Om Måddogen fandt en for
mel Aabninq Ztcsd af Wirkens m)
Bakement Kl. LU- Eftermiddag
holdtes to Moden et vaa Engelsl i
Zkolrhufet, hvor Prasftcrne N· C.
Carler og A. Hofgut-ed prcedikcde,
og et i Kirtem hvor Pkcesterne Chr-·
xtkogh oq Beet prædikede: beuge
Siedet var der fuldt Hug. Om Af
tenen holdtes Zlntninqsmsde, hvor
mange fette Ort-M at særdeles vels
signet Slutningsmsde.
Der var FcelleSspisntng i stirlens
Vase-mem, et Sted hvok vi nzed Glie
de famledes udenfor seer Mede
tiden under den stcekke Negn. Det
var ftrengt for Vennetne baade med
Lisrsel og med Bespisning af de
mange Monat-klein men det blev
qjort med Glædc paa en overmaade
tilfredöstillende Max-de Sindag i
Zærdeleshed havde Kvtndetne Bor
dene dæktet fom til Bryllup i Dan
mark. Tat, Vennet, for al edets
Apostels-. «’
Brot-sen Menighed linker til de?
gamlr. J den Ad, Postvr O. B.
Christianfen var Ptceft i Albett Len»
seit-use Vas- dme Dem-k, » des-I
ten Ipd bei W, at en im NO
titl- M W Neun-stets Om
BØGER Til- M.
INCLISII ZOOKS
Christian Pl)rgckt«me-not .. .......................... .60
Christian b’orget-1ne-n0t (smallet·) .. ................ »sic
Like ok Luther-, Illustrated .. ........................ ZU
The Lose Books, Clean stories for ehildren and your-g
peole. lllnkstrations in col()rs. Izeautikul Art Coverm
l. llalph tlns Urphan ............................ .25
2. sowing und llcsiiping .. .. ..................... .25
Zi· A Guuil lnnsstmeut .. .. ..................... .25
4. The llkttcsr TVay .. .. ........................ .35
5. lloruthz .- Stier for (-irls .. .................. .35
s. Nehmt-(- l'««nish . ................. .50
The Old Tkstiumnt in l’-«i(tui(«s sind storios in 4 patts
Beantikul lithographin eov ers. Piice nich part ...... .10
The New «l’(sstament in Pietures and stories in 4 part-« as
above, each part ............................... .10
Frism lsethlehesm tu Gulgutlm. The- l«ike of Jesus and his
Disci1)l(-s, with lllnstratinns in (Inl»rs. 4 parts, each» .15
Biinyati«s Pilgrims l’r()grcsss, Art Edition, Gilt Top. Mag
niiieecitly illustratrsd . . .. ......................... 1.50
Beautikul storios from the Eil-le .................... .20
The Lifcs of Christ .. .. .. ........................ .25
soenps from tlns ll(-l»v Land ........................ .25
Parahlcs of Our Lord .. .. ........................ .25
Jessicas I r-n·--si .. . ............................ .15
Gods word Ancl Guds Xvukk ....................... .15
The Cieation Sturz ............................ .15
Words ot« llelp tu Christian Girls .................... .15
The Ili-avenly Visiun .. .. .......................... .15
The Imitatiun of Christ, eloth ...................... .35
DO, l(-atl»sr, gilt .. .. ........................... .60
Thcs Way of Salvatiun .. .. ....................... 1.00
A Culony of Merey ................................ .50
PILCRMS PZOCRZSS.
lkeautiful art edition in eloth and gold. Gilt ton. Name-r
ous high grade full page illustratinns Ahnulutely the kinest
edition of this masterpieee of Christian literature ever offer-«
ed for 81.50.
CEBIZTIAN IOKCITXCLNOT
A Birthday Book with sei-sp
tnre Passagos and verset- fots each
day in the year and blank spat-es
kot- notinq birthdnys. Many full
page Arn-til platt-s in colors and
marginal d(«.00mtions, Gilt edges.
A very beautikul and appkopkiste
gift. size 3341478 insbes.
Prio- mh 60 Cum
ssms in paid-d losthsk 81.00
BIZLZ PICTUZZ BOOIS.
The Old Testament in
Pictures and Stories is (
part-. Besutitul litho
graphed eovers. Priee eseh
part 10 sent-.
The New Testament in
Pictukes and stories in 4
part-, u sbove, each los.
Euch part com-ins 20
pietures, the whole mskjns
n hihle galteky ok 180
tnustprpieccs.
IKOU BBTIILBEEU TO COLCÄMÄ.
The Lifse of Jesus and llis Disciples with illustmtions in
colors. Vesry Atti-active book-. 4 Part- ssme size as lkible
Pietuke Buoks above (6x9 inches). Benutiful lithograpbod
covers. Price each part 15 Geists-.
DANISH LUTHERAN PUBL. HOUSE
ist-Am NEBRASKA.
delle brød igennem paa disse Sane,
et Gennembrud der, Gud fke Lov,
endnu spare-s.
the desto mindre ttænges der
sikkckt til en ligncnde ny Pinsetid
pcu bis-Te Egncz men hvor Mitkn
aus dct ist«-? Wim- dog Gub, at Li
ve: Mc stal d- med de gamle og
Wler ikke ds i de gamle.
Herren velfigne fremdelcg disse«
Egne og Mcnighedens Prwjt dens
sksnt dette Kald er not, alligevel hak
en meget udstrakt Akbejdgmark og
derfor et opilidende Arbejde Her
ren velsigne vor Krebs saavel som;
Samfund og alt det Art-che, han
qav os hiemme og ade, at vi man
være tro i Arbeit-et tro imod Her
ren fett-, tto i Kompen og Striden
indtil Dsbeus M Mutter Herren os
i Rande den Mone, der kostede Jer
Liv, Vlod es Did.
Ebers fort-.
It. Gan se n, Sek
Noth-kniende for-Uns
frih For III Immdufsre vor Ra
.---. Mqu for M I;Ik, Posttort,
Iva» lIl IIIIlIvIsr Las-r af dIIII Nnd vi( vi
IIIIde absolut ftit Ist CL Implat of vor
Totkrlnlu c r for l II« ,III·I««IIII-!II::VI IIIIIIIge
IsorIIklleIgIroq :I-:- spr, hIstsIn TefIIIdek
os 10 ellcr ils-II VI IIIIIW Jsavm og Adreøfcr.
J« V. LEAcllIAI « SM. « Ulrmespolis Mau.
Nytaarsbtcvc
J Lighed med de tidligere avektei
rede ,,3ulcbrI-ve«, set vi os nu i
Stand til ogjoa at tjlbyde trykte
,,Nytaarsbreve« med dankt Tekst.
Vrcvet bestaak af et Art stetdeles
fint Brevpapir nch ophøjet Focsiring
og Ist Iitlc vandsmb i delikote Far
vcr komm-II Nrdenunder fslgende
Hiler i Gnldtryk: »Mei) Tat til
GIId for Tib, der fvandt, og med
Von om bans Belfiqnelse for til-,
som kommen lob os ttæde ind i des
IIye Aar.«
Hvert Vrev i ttlfvarende Konve
lut. Pris 10 Ets. per W» It per
Dust-I- QS per loo
Dau. satt Inst conf