Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 15, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
TDanish Luth. Pnb1.llouu,
«DANSKZMN« I
— is »- .
Tllbl ONLY ,EM1 WBBXLY «
DANISU 10’WSP«’F’R
Publiahedo -'n U s. A
lt is owt « h)
»Hu- Unitock Da- - h Evang
Lnth. Chaise .’
)
«
«
and is public-the '-sy
Blut-, Naht-.
W
. ist
BI. km Nebr» systcdag den lä. December 1911.
.-·-·«
«DAN8KBRZN’ '
l
Her det engste danske Blut-I j
angkerenR
s Prøveaummer gewiss
Amerika, der udgsar
TO GANGB OM UGBN
udgivet sk
Dsnjsb Luth. Publ. sonst-,
Blair, Nebr.
frit paa P()rlangs-n(å-i
« 20. Aas g «
f I . I
Stillmgen thna.
Pan begge Sidct maugler man
Pengr.
Shanghai, 12. Disc. « J tre
Dage, har de lejfcrlige Tropper
og Oprøkstroppcrne været i Kamp
ved Hwangpei i Proviner Hupeh·
Pan de kejjckliges Side hat Tabet
vasrst et Tufindc drcebte og saure
de. Opwkstroppcrne holder Byen
under VaabenhhichIL Brcvmeldinger
fra Sianfu, date-rot s. November,
melden at en italiensk Præst og alle
Søsmsnc ved den katolske Mission
i Hanchowfu i Provinsen Shenii er
blevet minder Oprørernes General
Li Auen Heim hat telegmferet fra
Wucyanq til Reaeringsspartiet, at
Iliomtblilamsrnc hat valqt Hankow
til Mødested for Frcdskonferencen.
strstctninisterens flieprcrrenmnh
Tnna Slmo M, afrcjste fra Pol-in
i Waar.
Pcslisk is. Dch « Der meldes
om fortfat Kamp ved Pukonx hvor
General Elmng Shnns Vagtrop er
blrwst flaact paa Flugt.
San Francisco, Cal» 12. Dec·
Oprørsquvcsrnør i Proviniencwanas
tung, Wu Han Min, iendto i Gaar
et Telegram til de kinefiike »He-Es
Kompagnier« her oq crklærede, at
hcm stod iVegreb med at tage Kom
mandoen over en af de Hæreafdes
linger, sont skulde gaa imod Pe
kiim. Gan bad de »Sets Kompag
nier« send-e deres Bidmg on det
Loan paa to Millioner Dollats,
Tom de havde paataget fis at sordne
syr. Oprskskasfeketeni Canton, Li
Yook Tong. Don føkstcs Udbetaling
of 825,«00 blev 7endt til Canton i
".·rdags. «
London, ti. Disk, —-— Vladct Dai
ly Tolmmvhs Korrespondent i Pe
ksna melden at Pennefvsmsnmw
list lslivisr inm- oq merk det runden
dcs i Unm. J firv Dam- bar Finanz
miniftcrcn gjort fortvivlodxs Anstren
gcsiicsr for at lcmm1 Pi,800,000.
Vanficrncs noli-r med at ndbcstalc
Penge on venter paa, bvad de ame
ritiinikc Finansniasnd der gsr alt,
bvnd do kan, for at faa Sie-geringen
i Washington til at ændre sin Stil
lina. vil qørcn Neuerinaen lmr nein
lin ndtalt fig iniod Laanet·
Oprørcrne unser et Laon til den
keffcrliae chsrina paa Sagens nu
værendc Standpunkt Tom et Vrud
von Nasimiiteten Midt i Ucnighes
den or alle cui-Ic- om en Tim, nom
lig at der er en svar Pongehunger
«i Hina
Russlund og United States
Tor tmr i nozusn Tid net-rot Dicht
llndcrtmndlingor mellem De toLans
des Neuerinarr om Russland-;- Aner
kendelfe af amerikanstc Inders Pas.
Nu lasse-s der under li. ds. fra St.
Pistortzborm
Blath »Novoe Vrcmya« siger,
at den rnssiftsiamcritanske Traktots
Dom er talt. De Forcnech Statt-rö
Krav, at amerikanfte Joders Pas
godtendes er ugyldigt san vel fra
et juridisk Tom fm et politisk Synsi
punkt. Rusland kan ikke tillade, at
Amerika eller noget andct Land,
blandet siq i vort Lands Ret til at
give Love for fine egne Underfaats
ter eller for faadanne, sont ausser
at komme ind i Lande-t. United Sta
tes’ Form-drinqu shvad femme Sag
angaar, er utrolig strenge« specielt
Mast-et at hvek Jmmigmnt maa
vers-e i Besiddelsp af en vis Benge
sum for at faa Adaanck til Landet.
Liqeledes Bestemntelferne, som ade
lukker Polyaamiftcr. en For-ord
nina, som lukkcr Diren for 16,000
000 Muhamedanere· Den logifkeFøli
ge as Traktatens Ophasvelse vil vie
re, at 100,000 tussiske Jsder bli·
ver lukket ude, og en saadan Udei
lukkelse er de amerikanske Jøderk
Beweggrund til at opstille strar
som en Svøbe over de amerikanfke
Politikece.
Under 12. ds. hedder det faa fra
Washington, vedrørende iammeSag:
De, der i Gaar var fremme for
Hufets Udenrigskomite i Anledning
af Traktaten med Rusland, erklærei
de, at den rusfiske Regt-rings Nægs
tolle af at donors-re amerikanfke Pas
ikke havde vceret indftrænket til Jo
di-r. Bande katolitc ou proteftans
tiile Priviler samt amerikanskeMiss
sionærcr lmvde været behandlct paa
stimme Vis. Eiter at do forfkellige
Klagepunkter var hort, mente Ko
mitcscns Mehle-muten at Kongres
mand Zulzers Fotflag om at op
bcvvc Traktaten vilde blive gunftig
mwortorct til Hufet og vcsdtaget i
denne Uge. Scnatet vil rimeligvis
vente til efter Jltlrferiem før det
skridcr til .satidlicia, lmabende at
in Meddelelfo, Prcrsident Taft hat
lovet·at komme from med, vil æns
dre Stillingen. Hvis dette ikte ster,
vil Scnatet rimeligvis udcsn Op
lmld vtsdtagc Nesolutionm
Fra Grubenlykken
vcd Brit-evile Tenn» fortælles vi
dtsre under 12. ds., at der er frem
draget 85 Lis, og at man bavdc
fundot to af do indefpasrredc i Live,
men de var bleven vanvittige af
dier-:- Lidelfcr, og de flygtede som
nich oa undgik bestandig dem, der
redde dem Der fandtcs Spur af,
at noglc havde været i Live cfter
Gsplvfionem da de havde skrevet
sOrdene: »Vi er gaaet til 23« paa
Vermer i Skakten. Men der upda
qedes tun de to, sont Modus-Ins
masndene ikke kund-I foa fat paa.
Tagen før var der fnndcst 5 i Live.
Om det var andre-, der havde stre
vest nasvnte Ord, san antnaer man,
at de fide-n esk umkommen af Gas.
For øvrigt næres der ikke mere
Lmab um at redde noqen nf Do in
despærrede
Sprwngisingsxn udcnfr ..
Hund der qentaaende bar »Ja-yet
mntalt som Tandsnnliah Tiaecs tm
for sitkert, idet den sømilitcere Kum
missioa, der under Kontreadmiral
Veeelands Forfasde bar nndekføat,
tmad der var AarTaqen til Zlaas
THE-set :!’.’aine-:s Zwasnanicm i Kava
nas sann i Februar 1898, ved hvils
ten Sprwnaning 260 Anierikanere
drwbtes, i fin Napport til Mariae
::Iinifter Meyer sjaer Tom afajort,
at Sprwngninaen foraaefagedes af
en Mine udenfka under Skibets
Bund. Tenne Summaan antasnds
te 7aa Jndlmldet i et Zekötommers
Itteiervemaaasin, bvor en Mcenade
Krndt sandte-T szrasnaninaen af
disnne Maaasin ea andre Maqa7iner
ødelagde Stibet Navporten er en
stenunia tiltraadt af alle Kommis
sionens Medlemmer.
Kroningen i Delhi.
Delhi. Indien, 12. Dec. —- Kong
Geome den Fenste af England oq
hans Tronnina Mai-n blev i Daa
ndraabt til steifer og .ctei7erinde over
Indien. Denne affluttende Akt i det
enaelske Konaei oa Miserpars Tron
tiltrædelse over de indifte Befids
delfer fandt Sted under Omaivelfer,
som, hvad Farverigdom oa dekora
tiv Praat anaaar, ovemaar alt,
lwad der bar været set i den nyete
Tib. Neffen-as Kronina blev efters
fnlgt af en asdelmodia Handlina
«fra Maieftætens Side. Gennem Vi
eetonaen lod han Madaer at en
ftok Smn Penge vilde blive Men
ket af steifer-en ti! Oplysningenö
Fremmir Nogct af det mest impo
ncrcndc vcsd hole Optoget var dog
den lille Fiok af Fing-societme
sont anstrcngtc sig for at gøre en
militccr Opvisning, idet de morsche
rede til decm priviligerede Siedet
De var de faa genlevende af den
store Hast of Krigem som hat gjort
denne straalende Durbar i Konse
stndcsn Delhi mulig.
Til Kroningen sluttede iig en
Kundgørelse om, at Delhi hereftcsr
vil blive Indiens Hovcdslad i Ste
dct for Kalkutta Denne Bestemmels
se innre-S at inøde almindelig Bel
villiis —-- uden hos dem, der har
fasrligo Interesse-r i Kalkutta.
Eu Historie om Maines
Sptængninq.
Mr. A. C. Brice, Bedford, Ja»
i sin Tid udnccvnt af Præsident
Elevelcmd til Konful i Matanzas,
Anda, for-kalte i Tirsdags i Conn
cil Aufs-z Ja» at han to Ast-ener,
fsr »Motive« blev sprængt i Luf
ten, ved Midnatstid blev kaldt til
Døren i sin Lisjligheix hvor han doe
do alone-. Han nudrodes, hvem det
kunde verre, der kaldte faa sent.
Munde-m der ikke var AnIerikaner,
tog Lsfte af Brice om aldrig at
rølse bank- Navm hvad Brice dytt
sont-da Han fortaltc demna, at
»Maiuc« vilde blioe fprængt, og der
var ingen Tid at spilde Brice rei
ste til Havana og advarcsde vedkoms
mcsnden mm blcv ikke troet. Efter
at Aar-nackt til Maine-S Sprængs
ning nu er godtgjort, mente Brice,
at ban kunde komme from med sin
Hättst-se
Den republikanske
Nationalkonoentiom
List blcv vcd den republikanste
zcatiotialkomites Mode i Washing
ton den Is. ds. heimlich at den re
imbijkanfce Nationalkonvcntiom der
nominka Kandidatcr for Prwsidcsnts
og VicepræTidentiEmbcsdcrne, skal
holdes i Chicago den 18. Juni
1912.
ancraLPostmcstcr Franc AHits
i·lwt", dok- i Hex-sc Aar bar vasret
Natimmlkomitccnsxi Formka resqu
ins-roch og hans Refiqnation mndtoi
kussi mcsd Taf for dot utrwtteligc Ar
bejdc, han havde laat i Organisa
tionens Tjeneste, og Mr. John F.
Ole Maine-J tidiichIre Wanst-um
unlgtccs cuitcmmia i lmnsss Etcd.
Irr 5i«·1«s::, at imlitisk set vor »ko
mitccns Stmmina for Taft sum
Wndidat for Genvalq. Prasfidcntons
T)Eci«xdinmsre tmttrollcrcdo Situatio
nen. Men paa fomme Tid var der
im licht Etonminq for Tfnsodure
Honiwa Sans- Vcnncsr mcnte. at
hon ikke boftrmt bar nwgtet at mod
tago Nominationen, og at han nok
vilde modtage den, om den blvv
ham paatmmgen. Men de Iøqte ikke
n! bringe Noofcvrlts Navn from i
Forgrundem men derimod at finde
Valqot af Monden ud til Konven
tionen, og der vilde faa aørc fig
gasldende
Socialistens program.
Washington D. E» 12, Disc. -——
Sinnqrcssmand Victor Bismpr fra
Wisconsin, Socialiftornos cui-ins Ne
præfentant i Konntesfem bar from
laqt sit Lovaivninqsproamm for
kommende Session Oan tror, at
ansrmanloven bør tikbaaekaldes
fordi den gaar tilbaqe til et for-widest
.(·donkttrrcnccs7yften1. J Stedct dorka
vil ban have Notionaliscsrinq nf al
so de Sokfknber, fom fidder indi- med
Kontrol over more end 40 Procent
of Industrie-m bvek i sin Wen of
drum-. Mr. Bemer vil ogfaa frem
lasaae Forflaq om, at Rom-ringen
errtager Jernbanerne, Eksvresss
uonipagnierne, Kulminerne, samt
Telcgmfs og Telefonselfkaberne. Dis
se »Public Utilities« skulde ikke,
meiner Mr Bergkr, være i Hænders
ne paa private Korporationen Des
nden vil han fremsætte et Forflag
til Ændring af Grundlaven, san
zwindcrne tun faa Stemmcret. Da
han trot, at Arbejdløshed er et af
zoc vanskeligste Probleme-r, vor Tid
’har at Iøse, vil han ogsaa henstille
til Hongresfen at vedtage Love, som
vil gøre det muligt for dem, der
cr v llige og dygtige til at arbejde,
men er uden Beskæftigelfe, at faa
»:’lrbejdc. Lov om Arvekat og føs
deralcs Dommeres Valg of Folket
«"17il blive foreflaaet af hom.
MkMauigal til Judianapolis
3 Los Angeles,Cal.,11. Dec. —
JOrtie McManigal vil blive ført til
thrdianapolis for at fortælle Grund
;jumm, bund ban vcd om det for
"modc-de Tynamitkomplot llndersps
"gel«setne her antages at ville rnde i
,Lk1[n«t nf llqcsn Oscar Lan)ler, Sta
tan specielle Anklager, ventes vg
scm at ville begive fig til Indiana.
fksrandjkimens Scssfion der aabncs
den 14. December
McManigal vil blive ledsaqet af
slsknlrolm McLaren, den Tote-stin
fom anholdt kmm i Tetroit i April
sfdftleden, oq fom hele Twcn Tone
re har vasret hos hom. De er ble
vct gode Venner. Det er over for
McLarcm at McManigal Dag ofter
anden hat aflagt sin egentlige Til
staaelsa
i
i Tnsipdetwtxittfsj-safw.dnugersdsd.
Fra St. Petersbom meldes, at
Otmgcsrsnøden tritt-r med at blivse
verrrcs end i 1891, da 800,000 oms
kom af Hunger. J Ufa bar Born
i Hundrcsdvis i flere Manne-der le
vet paa Agern, men disfe er næs
fiesn opbruqt J Summa-Provin
Ton Wie-r Falk Hunde oq Vnskvæki
ster, oq Snesedør of Hunger
Autoriteterne bar forbudt Dan
nolscsn of private chvlpeforcsnins
acr af Frnat for politisk Propagan
da. J noqlk Distrikfer bar Politiet
endog forbudt Aviferne at famle
Naslp rllor at omtalo Hungean
den.
DampskibssNotitch
Ost-mi- don Anman disk nnlom
til Christian7and den l. Tec. vil
ais-eile dcsrfm den M» Jan 1912 og
ventes da til New York den 23. f.
Manne-d.
.O". F. Tiistzusn anlom tTl Chri
itinniand den li. Doc» vil nfscile
disrfm den 27. Jan. 1912 vg Mutes
da til New JkllorlI den 7. Febr.
»Hu-Hin Olnn« or affisjlvt fra
Cliriitiansand nnsd 121 Passaqerer
on vonths til Ner York den 19. ds»
vil alter aficflcs derfm den W. ds.
oq ventes da til Christianiand den
7. Jan. 1912.
Til trængcndr teologifke Studenter.
J det feq ndtaler min hierielige
;Ta«k til de mange, som i de fores
Nackende Aar Um beredvilligt imødes
lkom min Opfordrinq om at støtte
fvore vordcsndc Præftvr med deres
Gaver, tillader im mig atter i Aar
at minde Vcnner om, at vi nu hat
sflere toologifke Studenter end no
qen Sinde, oa at ieq vil ver alad
ved at modtaqe de Gover, iom munt
tcs indkommc til dette Øfemed og,
kvittere for dem i «Danikoren«.
Venner, lad min hørcs fis-a oder
nn til Jnlcsnl
P. S. Vin.
Modtaaet im E. Andersen, Drum,
Nebr. sum
Hiertclig Tak!
P.S.Vig
cHorden rundt.
I En Automobil- og Flyvemajkines
Udftilling agtes aabnet den 5. Okt.
næfte Aar i Paris
Y sisong Frederik af Danmark af
lagde den 28. Nov. Besøg hos den
frankke Præjident Fallieres, med
»hvem han havde en Samtale paa
«ca. 20 Minutter.
-
59 Valgretstvinder i England
yar nægtet at betale Bøder for de
res Optøjer forleden og er derfor
bleven sat i Fængfel paa Afjoning.
Finland Medicinalbeftyrelssen i
Heljingfors hat beslyttet fra og med
«:1cytaar at indføre det finste Sprdg
i Stedet for det fvenjke som officielt
Zprog.
I
I
I
I
I
y
I
! Abdul Hamids Juveler. Paris,
28. November. Auktionen over tids
liigere Sultan Abdul Hamids Ju
völer begyndte i Gaar her. Den
første Tag folgte-z der for 3 Mill.
Frei-.
Grev Witte beskyldcr i aabent
Brev fhv. Handelsminister Timirs
jaseff for i 1906 at have udbetalt
cn of Præsten Gapons Tillidsmcend
30,00() Rubler af Statskasfen
ChanfføtsStrike. Paris, 28. Nov.
4000 Ehauffører hat i Aftes
enstemmigt vedtagct at nedlæggeslp
bejdet fra i Dag, da deres Krav med
Henfyn til Nedfasttelse af Benin
afgifton og Foryiøjelfe af derses An
del i Fortjenesten er bleven afvift.
Den engelske Regering skal have
udtalt jin Misftenming overfor den
franjte Regering i Anledning af,
at England ikke bar faaet tilftillet
de to fortlansnde Bkcve til Maroks
t«o-Overenskomsten.
Bombe- Uoldcr PaIIik. Liege, Bel
gjcm 11. Dec. —- En Dynatmiti
Venwa etsplodercsde i Aftes under
on linuuatografijf Forestilling for
fuldt Hug. Der opftod en frygtelig
Puuij«, ved Ovilton 50 Mcnnefker
tmn til Zkadu Politjcst trotz at en
afskediget Tjener har kastet Bomben
for at hasvnc sig.
sit-work lensthr afsfedigct. Lon
don, 11. Dec. Vladct Daily Roms
Tiger-, at Ilinsjsland nn er nillig til at
tage sit llltintatnm tilliage nicd
sit-ad nun Pcnqccrsmtninq ou Jud
nmnncliis af on rnsiiik Jernlsane
fra Telnsran til Kaukasus-, lmis Per
Iiun lum- vil afflchqe den ameri
lanifks Generalfncsichr Zlntftmx
.
vyvEngland og Persim. Til Reuters
Kontor i London moldos fra Vom
lsam Ondl)-:)iol)ilkhandlmnenss Chef
inqeniør bar faaet overdraget at
anstillcs Undcsriøgtslfc om, hvor vidt
det vil være muligt at anlæggse en
Bank fm Kararki til den perfiske
BUHL Dersom Planen kan gennems
states-, bliver Bauen-Z førftse Lied i
en perfiik Vane niellem Indien og
Europa.
thilitsncrne 11d11iics. Konstantin
Ioch il. Dec. Vladene fiqcm at
stegeringen hat beiluttct at udviie
iFlsertallct asf Jtalicnerne fra Smyri
ina, Gallipoli oq Dardanellerne. J
ZSmyrna er der udftedt offentligt
Mai-set til Jtalicsncsrno om at forlas
kdcs Bin-n indcn en Uges Udløb. Do,
ifsom ikkc forføfer «sig bort inden den
faft7otte Tib, vil blive kamt afKrigs
lovengUdvisninqsordren aaslder end
nn knn de befæstede sSteder, hvor
der fkal vcere"henimod 8000 Jtas
lienere.
Ulykte paa Sam. Triest, 24. No
vember· Den italienjke Damper
T,,:)komagna« er afvigte Nat sunken
ved Revigno under en Storm. As
70 Person-er paa Damperen druks
,nede 60; Resten blev reddet af Dam
peren ,,Tirol«, tilhørende «Øfter
rigske Lloyd«.
!-Zetiere): Damperen »Romag
na«s Undergang fandt Sted Kl.
;3;--L- Nat og fremfuldtes derved, at
Skibets Risladning havde forsfudt
:sig, faa Skibet kæutrcdc. Our Bord
«bcfandt jig en Bcsætning paa 21
IUkand og 19 Pagsagscrct De 10
reddede Personer forlod Damperen
i en Redningsbaad og blev ved s
Tidcn i Morges taget om Bord af
en Daumen
II
De tyrkiske Partien De naflJæns
gige Medletnmser af det tyrkiske De
puteretkammer har i Forening med
Oberst Sadik Beys Tilhcengere dan
net et nyt Parti under Navnet »Den
liberale Ententes Parti«. Desuden
har en Tel Bnlgarere, Graskere og
Albanere indmeldt kig i P-artiet, der
vil søge at faa samlet alle opposis
tionelle Partier i fig. J sit Pro
gram udtalser det nye Parti sig til
Gunst for en Allianee med en eller
flere Monter, doa "saaledes, at For
l)oldet til de øvrige Manier ikke skas
des derved. Partiet er en Mod
stander af enhver Art af aggresjiv
Politik og foreslaar, at Militæret
berøves «Valgretten.
Tet nye lParti har til fin Fører
valqt General Jsmail Hakki. der
tidligere var Fører for de modern
te Liberale.
-—.L-..-.
Meddelelfcr
fra
Danifh Luth. Publ. Haufe.
Nordisk sienverfationsleksikom
Efter ny Overenskomft med
Forlæggeren, fer vi usJ nu i
Stand tTl at tilbyde dette bekendte
on paalideline Værk indbunden i
eleaant nyt Virlkbind nied Orun
Lieben-km on Hierner samt Titel i
cmte Wild for den forlinldstsniö libe
tydeliae Linn af sitz VI bar intids
lerlid endnn nogle Zin i Karten
vHin-) til den tidliaere opnivne Pris
af M per Zum Det indbnndne Vasrk
fan ifle nentesd pna Lager farend i
rllkarts Mannen
Julcstjerncu
Af vor forholdszviszs swrc Forsys
sting af dette Hasftc Nun-cis un kuu et
meget begrwnsct Antal tjll1agc. Dis
se vil eftcr al Sandsynlighed være
ndiolgt iudcn Jul. TO, der maatte
Mike dcst suutffe Hast og cndnu
jfth imr lwstilt det. um« lscdst i at
indsrndc Bvstilling ftraks.
Jul i chtcrhcjmcn.
Uudpr donne Titel udqincr Ton
for. not-ists xiirfcs i Aar et swrdelcs
sumkt Julehæftc i Fornmt og llds
smr lignende ,,Julestjernen« men
»m-ed en Dcl af Jndholdet paa En
chliti watot fan san-Z- hosz os. Pri
HTen er 50 Cis. Netto.
« udspcgi kk
»Danncbroqulaq paa Zum-mer« a
15 Ets. per Dusin. Dorimod baut-s
nuf af Papirsflag i Ark g 5 Ctö.
per Ark. Forfkcllikw Stømslfer fra
ca. lkiZ Tummcsr til ca. 3X5
Tommer ’hver.
.,-Socmercn Nr. 12«. Lommefors
mai med Guldfnit Ny Forfyning
er under Jndbinding i Velgien og
ventechs The-r tål Jul, men- dcri er
vi blisvon skuffet.
Sangcren mcd Roder, Shirtingss
bind. Not Oplag kan Mute-s færs
disk omkrina l. Ftzbruar.
.
Vibvlcn i Børnenes
ss a «a nd. 20 Ets. Ny Fusan
Pafo hurtigst muligt..