Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 08, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v«"--.-T’T-—- W
cer«
TI
-...—
»Ke«r78«sp:e»ndnn
Atlautic, Iowcr.
Det er vist længe iiden, at der er
ljørt noget fra disse Egne. Men
; hvad ital en gere, naar der ingen
. Nyheder er, som er Vætd at insende
H til Bladet. Meget bliver det heller
-« ikke denne Gang. Alt hat nemlig
gaaet sin rolige Gang inden for
Menigheden, iaa der er foregaaet
f meget lidt, sotn vilde have nogen
Interesse for Bladets Lcefere· .
En af Menighedens meft trofastef
Medlecnmek, T. C. Tshomsen og Fa-(
niilik-, reiste herfra i Sommer for at·
bojastte sig i Elk Horn. Før dem-»
Afrejie somledes en Del af deres
Penner en Aften hos Mr. M. J.j
Serensen for atafhol-deet,,3urprise;
Party«, for dem. Der blev jagt, at«
de havdc alle deres Mehler pakketx
og fcerdig til at affende, faa det var;
Grunden, hvokfor det ikke blev af-:
holdt i deres eget Hieni. En sniuk
Klotke blev overgivet dem som en
Erindring fra dercs Venner, og iomk
en Panfiønnekfe for Thontsenss tro
faste Arbejde i Menigheden l
En anden af vore Meniqhedsmedsj
lemmek reisek onsaa herfra og tilk
Ell Horn til 1. Marte, hvor de hart
lejet en Farin. Det set fauledes uds
til, at Menigheden bliver mindre i
Stedet for at gaa fremad. De gam-l
le Medlemmer rcsjfer deres Vej og
vi faar ingen nye lil at fylde deres
Mode-. Zkønt der i Aar ogioa er
flnttet en Del Familin l)ertil, er det
tun eitle-Ue af dem, fom komme-r i
Hist-kein l
Den danfke lwindeforening vil
den 7. d. M., afholde Bann som
der er bleven sagt TM være til For
del for Meniqhedem focn ellers sclv
gerne afholdcr Vazar en Gang om
Aal-et. Men da det i Aar ikke blev
til nagt-t, toq de andre fut. I
Elendt Vinteren ftaar for Deren,«
let det ud til, at der endnu ikke er
faa faa Hufe her i Byer som helft
skulde være fasrdige inan Vinteren
kommen bl. a· er sder en ny Bank-i
bygning under vasrelse Den skalE
ver-re sapde til 1. Jan. 1912. Herz
blev nemlig for en Tid siden orga-"
niferet en ny Bank under Navnets
»Tl1e Formel-s Savings Bank«, som«
sknlde beavnde Forretninq den 1.«
Jan· Den vil blivc ejet af Don-«
stere, Tyfkere oq Amerikanere. Tetv
er san den 5. Bank her i Bin-n. «
Atlantic Nord og Eyd Immme
sum gil fallit i Roman-L oq iom i·
flcrc Manne-der bar vix-rot i »Ja-n
derne paa en Veftyrek, bltsv den 21.·
Sollt folgt til Mr. Adams-, Prcrsisi
dont as »Aus Qualm, Iowa Zhort
Link« for en Zum as Pl««.),l)5«.l)0;«
dlst var dcst højcilcs Bud. Der var«
cllrrs flem sont bød vaa den, da de
maaite tasnltth at den limdc falle-:
sor lidt clllsr ingcu Thal Ta Mr.
Adam-J iaa lom nie-d sit iidste Bud,
tav do andre stille Ist ci- lsndmt
ille bit-von ordnet, da lian illo vil
lustalis for don, luden der kan staf
fcssz ronks Paviren iaa vcsdkoinmcndks
har mt vix-rot i travl Virliombed
mod at faa Papireno i Orden i de
forikclliac Comttyor Tom den laber
iqunncsm
Der bar vasret nie-gen Tale om,
lwcsm der staat bag ved dist hell-, thi
but ist nomliq inenncsm sorhenvccrens
do Hindeer Zhaw af Iowa, Tom
nn bor i Philadelpbim Petmene er
laant, og han ital have faaet dem
fra øngclske Kapitalisten men lim
mcgct: Der er nu Udligt til, at der
vil blive en Jernbane nd af det,
fort-ledig fra Co. Bluffs via Treys
nor til Des Maine-s, oa laa Nord
til Mannitm: dist er, lwad Vyen her
trasnmsr til.
Atlantic hat nu oaiaa faatst sinc
nye Electrolcrs indlat, oa de tagt-r
sig imukt nd: men cndnn bar de ilke
været meget i Brun, da der ilke er
Elektrtsk Dttvkraft not, inden den
nVcs Elektriike LysGtatlon bliver
færdig, hvad der vll ske omkrina
Nytaar.
Dsen ltørfte Pakt af Farmerne her
omkrina er nu færdig med Matten,
oq efter lom det iaa ad een Gang i
Sommer, er sde fleste vilt gladc oq
taknemmelige med det Udbytte, lom
de fik. Men vi Menneiler er is
mange Gange iaa llemme til at
knurrt-, luden vt ler, hvorledes det
vil gan, t Siedet for, at vi but-de
være tilfredle med du, vi eier og
Jige Tat for samme. Thi Herren ved
dag, hvad der tjener os bebst.
En venlig Hilft-n til Bladets
Redaktør og dets Hulden-.
g C.P.Chriftensen.
: Coultet, »Ja. —- Sclma, Calif.
i Da jeg i sEfteraaret 1910 folgte
min Form vcd Coultcr, Ja» lunde
«min Huftru og jeg itke rigtig tage
,Bestemmelse, hvad vi vilde gøre,
»men da Lægen raadede os til en
Klimafoiandring, bestemte vi os til
igennem Vintercn, at jeg i For
aaret jkulde tage en Tut til Selma
og Omegn i California. Jeg var
saa derktdc et Par Ugers Tid, og ef
tekr at jeg var kommet hjem og vi i
chllesfkab havdc overvejet Sagen,
besluttcde vi, at faustemt Herren
ikkc lod os forstaar det modfatte el
lcr lagde os Hindringer i Beim
san oi kunde forftaa, at det ikke var
hans Villie vi fkulde reise, saa vilde
vi reife derud og opslaa vort frem
tidige Bo.
Tot er let nok at fige: Ja, nu vil
vi bryde op oq reife andet Ztcds
ben, mcn efter som Tiden nærmcr
fig, bliver det dog alligcvel fværcro
end man i Førstningcn tasnkte Tan
ken meldte siq, hver Gang man blev
fasrdiq nch at Stykke Arbeide; ja
n« er det det fidste, og vckrre blw
det, da Auktionens Tid kom, dct
var dog alligevel svært at se sinc
Saqer fpkedt for alle Binde og en
Masse Arbejde og Travclhed er der
oqsaa forbundet der-med. Venner be
viftcs os nie-gen Velvillie og Oicrlp,
oq dct sigrr vi en oprigtiq Tat for:
Mfaa fra Menighedens Side blcsv
disk brvift as megen Opmasrkfomsx
hed og Velvillie: det ymyqede os for,
vi falte. at vi ikke havde forticsnt,
den Vonliabed og Kasrlighcsd, som7
vi var Genitand for. Vi fiaor Tak»
til Nazareth Monsahed for hvad
qodt oq Velfim1clsc, vi fik Lov til at»
sandte-ge Do «sidftc- Daqcs tilbraatei
vi has Etwatningc op, Affkedsftunss
den den sidfte Aften vil blivc bwareH
i vor Erindring, faa lænqe vi le-;
ver· I
Vor Veileininelie var at rejiek
nied Enntn Fe Jernbanch der liges
IInn de andre Jeknbanekonmagniei«,
folgte billige Billotrr fra 15. Sept.
til 15. Okt. veitpaa. Santa Fe vilde
lade en Turiiwoan gaa til Des
Moines, Ja» for at toge Pasiaqerer
End til Et. Joseph oq oerim ima
iin eqen Vane veiwaa Vi tog Takt
til Des Iliioinesti oq kom link tidsnok
til nt lonnne nied, on var san i inni
nio Ton lielt til Valersfield, Caliiori
nin. Vi liade en belmgeliq on
iløn Reise: vi iaa nmnqe iorunoer .
lim- Tinn —— ikonncn irngtlmns Altar
let-. ode oq golde Lrlenitmskniimei·,
lløie Viemo dobe Tale, flore on;
inma Floden itore Trwer oq imm·
on iorkroblede dito o.i,o. Da ni i
Iris Moinosis koin i vor Voqn on
var bleven anviii vore Pladier, ton;
oi vore kllkedmsnnerer i Øjeninn:i
ni iknlde jo dole Vogn med dem iv
noqle Dank-, on ni va: san lieldine
nt inn iodt iiei e7el lilnl1, livnd vi Dir
xilndo lied, on en ilinf Nin-irr til nt
oarte oI on. Tun ioriiis )liten, eiter
nt lmn linvde aiort vor Zean i Or
den, qno im linm en Dritteililliim,
on iiasr eiter den Tiid var lmn over
ordentlin flink til at lijaslve til Rette
og altid beredt til at ivare og give
Only-Zwinger Alle i Vognen ipnmte
om nkviton alle mnline og umulige
Tiim: lmn var mire taalinodig end!
de fleite Vi gik i Beim hoH hin
nndcn, on naar det traf fixi, at Loko
motivet iknldc have Knl on Band,
eller hvad ondet der var at gere
iaa vi ilulde holde en 10 Minister-s
Tit-, fik vi travlt med at komme ud
at Ipadiere, det vil iiqe vi Mcend
Jlnaatte sprst af Sted med vor Kai
fepotte og ie at iaa noqet i den, og
Idet er forilelliae Priier man inøder
vaa iaadan et Stykke Vei. Naak saa
Toaet kom i Gang, aav vi os til at
holde Maaltid, for det knnde vi io
ikke faa Tid til, ian lænae det holdt
stille. Vorm-ne fwdede iig itorars
tig og glorde mange Spøkgsmaal
Vi kunde like næt iaa godt ivare
paa dem iom Negeren paa vor-es,
iktnt ieg shar en Anelie, der qræniei
til Vished, om at han viit vidite
start met-e om Omaivelierne, end vi
vidite, for den iidfte Akten, da vi
stod ude imellem to Beque, iaqde
han til mig, at ban var ikke vant
til at Im paa denne Bankitrækning.
Det iryder Dies at se de mangse for
«ikellige Afvekslinger —- be jcevne oq
bslgeformige, frugtbare Marter og
velbyggede Huie -og Loder, de jede
Ousdyr gaa og græje uden at væri
Qng os et Blit, naar vi sujer forvi
dem, og jaa Hammer iud paa finde,
jandagtigc Marter og vlandt imgne
Butter, your ftorse Strækninger..er
Findycgnedc til streaturer og Heite,
Uig yvor man cu Gang imellem icr
cn elendig Hyne ftaa i en Maximum
»-— sdset er en Gan-de, hvor Dyrene
faar noget at cede og dritte, og de
faa vist itte rct megset, thi der jaas
mange Steder nogle magre og knot
lcde Dyr baade Heile og Koæg, men
det forundcrligste var, at der vart
Stoppesteder og Byer -dcr, og som
meSteder endda mange Huse ogFolk,j
hvad de var jamlet der for, og tyde
de tjcnte m Livets Ophord v.d, det
er mig en Gnade De ftod og røgi
dercs Cigarettcr not saa dovnc cllcr
vol fornøjedck Eaa kom vi ind i
Bjcrgcgnc, hour de underligftezretw
toningcr viste sig for vonl Linn-. Tor
vor Dannelser og Fremtoninger af
Tjikg, sont man jkulde tro var frem
braat of Memæstehcrnder, men som
dog allmeoel var frembragt faasdan
af Naturen. silippek hasngte ud, sau
nmn jkulde tro, at de vilde falde
nesd paa Toget og knnse os i Falsch
Hvor man dog følcr sig lille ved
Ziden of saadanne ftore og vældiqe.
og socn vi Zlcttcbcbocre fyncs, un
dersuldc Masscr af Stcn og Jord.
Togcst var bleven fovsinket, og da vi
kom til en By ved Navn Galup, New
Mexico, fik vi den ubehagelige Uns
dcsrrct11i1m, at et Etykte af Jernbas
nosportst var fkyllct ver-L Der havde
vasret on stor Nmnfwrnh sont hav
de sat ou Masse af det fladc Land
der under Band. Dcst sinke-de os
odcrliuerc nasftcn en halv Dag. Der
var flms Passagkrtog, fom holdt
der, og der Var en Masse Mennefker
samlet i den lille By, hvor vi gik og
fpadfcrede i dct behagelige Vejr.
Mcn det er jo itte behageligt at
aaa og deute-, og glade var vi alle,
da Toget igen satte iig i Bevægekse.
J den lille By faa vi mange for
fkellige Folc; det saa ud til, at de
var baadc donne, dar-Te og liqegyli
diqe, oq som de var lige glade med
dsst holt-, bare sde maa faa Lov til at
mais dercs Cigaret i Ro. Mcn da
dei blcv et stort .GIIn-deslagsmaal«
midt paa Hovcsdgaden, kom de uml
drcndc from alle ane fra, og da
saa dct nd til, at der var kommen
Liv i dem. Det var ungest, der inter
essiert-de dan Tet saa nd til, at dct
afnldt Liv ellcsr Tød. Den one hav
dc kamst et fast Gnle i Strnbcn pcm
den audcn oq vildes itkc give Sliu
Ja de eftcr mmon Møjc var blovcn
stilt nd, blcv Zagen drøftct i et
mig niendt Epmq og saa tæktdte de
den-H Ciuarct og til-Tode af iqm Vi
soa flere Steht-r lang-I Immwa
Jndiamsrfmnlingcn hvor baade Huse
oq Tclte var sat ou vod Eiden as
hinandcw Om dist Var Judinnw
kllkssct·vntjmnsr, Not ved im ich-. Ia
vi rigtig kom nd til do højcs Bin-ais
og skulde over dem, da maatto vi
lmms ckskstm Hin-In Et Ettsd tmde
vi 2 Lokomotiocsr formt oq l bau
ved os. Vi kunde ordentlig merkte,
dkst guu ct Ruf i Voqmsnc for lnw
Lindrrjninq nf sittlian ou Tngist
breit-de og fnoedc sig ontkrinq 5Um m
Elmmck Tisi- var fcm bratte Om
drrjnitmen at Tocht Haku-de et
fltht E. TO IMIV Vfcch UOD den
ene Zjde km dnbe swfter ved Den
and-en ou san iaennent Tnnnetlukc
zllkaime Wange inne-Z vi, at vi lob
liqe iniod Vier-get tnen san snnehe
Toqet sia ou kom forbi alligevel el
ler oasaa iaennem en Zutun-L Tor
oppe paa Viergene var og«51m Wer-E
iea trot, det nasrineft var Mittelwer
Der var baade store oq fmukke Ankl
nitmer deroppe, sog vi saa ogsau
Mkascssletten hvor Kreuturerne qik ou
qrasssede HandeOpturen mrret sinnt-,
san jyntes vi, at Nedturen var iumf
kere Da kom vi iaennem flere Tun
neler, oa Toaet gjorde san nmnqe
Zvingnitmer, at vi Bunde fe Jem
lmnesporet baade oven over os og
nebenundek os, oq vi kunde flere
Gange se den By nede i Talern kwor
vi skulde til, men det toq nmnae
Drefninqer oq Svinaninqer, inden
vi kom der. Nedfarten vor stunk, ja
iea trot, jea kan siae benrivende
fmuk: Ofet kunde ikke blive mast af
at se vaa al den Afvekslinq on stot
flaoede Natur. Der kunde medSanidi
bed West høie Vierge, dybe Tale
Summe Tags Eftermiddag »mac
de viVakersfield, Cal» hvor vi stut
de skifte Tag. Vi skulde have therei
Hsou TAALER
AT Bann-Es »
Novel- Honokbilt A:l)cids bkes H
holder længcre end andre Hm s
im- « du er lavet at specielt ui!— l
»vong desgt og vol INCng N -l
kc«1««i«l:-» qumzte Uvekdele-l»xs!.— "
ke S«4al «r—solide KapperJolw
heilte Leder Tæek 03 dobbelce
kcsiler .««f Stlks
Ins-vg· LIO M
rede for
zu holde
Jc ck «hyg
get pas i
Ære, og
» sulide
Ilclc
igjens
nem.
l weile ht- hanth Brug» og al
«1---:n-l lnscrkcn tyklsc cllok
l:«utuscle th Uklseendri Äsok
Nyka njx Vgl-theil. Forban
MAYle HONIGBILT AK
lZlElUs sKO -- De vil da lau
list must-s im- l)ekes Menge-.
QFJJAWJ T »
R
sw
:«.
ADVARS"L — So offer May-sp- l«’:1"rll
. Krisrlssc Is.-.I Haus-m — lli s l---"-,
Lin-U « l-- llclzu lieu lorstiu U- :.s
.11v1:l us
IT Lin-«- ·sp-J«)s»- Jlfinmi «,".’.« «
J-« · s-« 2«, llumiw « s X««-«-.-, Exil
«, « s"s- ,,-«-«,-·’«
--.«f" Pf»« ! s
- l «« »Di« » » f
-. .«-2««.«·-·l»«’ ( »m
, .,
b Y. Ihyisk Boot se slsoo m»
« Umwka Wh-.
der otn Morgenen tidlig: nu com
vi der lidt cftcr sil· Z Eftcrmiddag,
qucs Vg Time often at Toget var
Haupt til Selma. ch Tvumte ngens
ton, om dct ilkr var mnliqt at kom
lms af Etcd, en cller andm Vej,
tin-n han fang til-j, ika førend Kl.
7 Hast Moman Tor var san ikke
andet at aørts ksnsd at føch et Ho
tel for Zotten nq san sc at faa et
godt Maaltid Mad. Im lcjech et
Wirkule oq eftcr at vi alle var ble
msn rlqtiq godt qonmsmvnsket —
drt lmsntcs vi til - - qik vi on an
nd i Bucle Vi fund-T dist var hor
liqt at taqcs en Zmdsoretnr i en
Tnndan stunk oq stille Zonmtcmftcn.
Ida-su- :lllnmisn dumm-do vi san af
Ell-d iqm ou sum til Elslnm IIJLZ
om Formiddagcsn. l)1mr vi blcn mod
taqest as Peter F. Bett-Herd i hvis
qusslflix Oft-m Vi nur noqlls Dage,
luden ni llstdc M Ousi j PUNI. lmor
vi nn bin-v Vi lmr lulst nsz anrnqt
fnrm tust vod But-n Tlsl klim, Vm ui
slnttlsr nd nd pan til:llntmn·. Dom-den
somi- Jx »Im Um dist? sum-is im ot lmrc
Eunltcr Berlin-r FWmmx Vj lau ile
nndlst end Hut-, ut fkønt vi lawwa
cftcsr oder, Taa er vi glado ved at
være her. Det l)crlixus, dejlikus xili
Ism. sont er lust, drt stille Zolskinss
Wl1', dkst ist« volkwrcndls at um oq
IEdle sig i, nq dut cr inndan lmor
Tau, og dot lwdllls or, nt dtst lustcr
da ilwsnting. Dm andre Tilm ou
Rot-hold tør im ifle rigtiq flrivc
ondmk itle lmr vasnst lnsr for lnrt
Tid til at fnnnr lmms nozlcn lusstlsmt
klllrning unt Forlloldrnc, lncsn dvt kan
muckte kommt- rn nndm Mana. J
Vi hinsdcxllciiJsionIInøde lnsrj Schuri
og Dcl Ren 2 Tage vftcsr Krebs-um
dist i Eaflon. Frommede Prirfter,
sum var til Liebt-, vor Past. Joha
xfem Past. Thorean, Post. Andrea
fcsn og Past. Ermlwlm Vi havde et
fkønt Missionsmøde. Prwiternc fik
Naadcs til at udlasaacs Ordet Naar
det ster, san vil Herren nok oqfaa
lægae sin Velfimuslse til. on san vil
Fruatcn ogsaa, naar bans Tid ek,
vife fig. Der var manae tilrefscsndel
mod, oq da im ikke kendcr rcst man
qe, vil jcg nævne dem, jeq kendte:
Niels Johanlen oq Dotter og Siren
Jenlen og Familie fra Euqenc, Ore
gon: Martin Nielfen femme Sted
havch boføat os før Møcht oq man
ats fra Past. Enqbolms Menighed
var oglaa med.
Vcnliq Hilft-n til »Danfkcren«s
Lasser
John Waldemar
Selma, Califoknia.
J- November 1911.
skolen i solvang
ubues tot unge dsnsk-amcriks.aslko Uænd og Ivinäsk
den lö. Nov. 1911 og sluttss s. April 1912
Der undekvises bat-de paa Dunsk og Engelsl- i do slmits
deljgo skolekag og i Handel-Lugano og holdes Foroårss out
hjstoriske og Iittekære Daniel-. Ungo tot-beredet til Rauh-- -
mstjotx
solvang ligger i den smukke ssntc Ynos Dsl os hu et
admærket Küns.
C Doll. om Ugen kok Ophold og Undervjsning.
Z. NOBDBNTOIITJ kontinuier
Mcn henvender sig koreløbig til Prof. P. P. klomle
Los Miso-, ssnts Bat-ban- co., Cul.
l-—
Landsmæncl, kam og se:
YELLOWSTONE VALLEY, UONTÄNÄ
med dens prægtige Vandingsfystem de frugtbate Hvede-, Bygs og
Havremarkeu Alsfalfa, Korn og Kartofler m. m. m. For den,
fom kender Landet og dets Frugtbarhed, behøves ingen Anbefalingx
men vi Insker om muligt, at faa Danske til at købe Landet og bo
sætte sig her.
Endnu kan der Lebes Land forholdsvis billigt — ncer den lille
trivelige By Sidney; hvortil Banen ventes for l. November-; met
Dansk luthersk Kirte — begrundet paa at flere har mere Land end
de med Fordel kan varetage under Overtisling.
Brænde og Kul haves i Overflødighed. —Benyt nu Lele
heden fsr andre optager Landet.
For nærmere Oplysning striv i Dag til
I. H. Haufen, eller Siduey Land G- Loau Co»
Brot-son, Mont. Sidney, Mont. ·
DANA can-Lec
ZW, MÆU
MNTERTBRMN BECYNDTE 4DE DECEMZER MU.
Mbyckst Und-Majas i tjlsiads kann-:
PMIMAFW tot-beredet til Wut-is sinds-tm
scwuddaavet Los-to og betet-inclu- kot Anblic
Iehoolt ’ ’—Ickstoclot « « Itsto dort-tschi ’ '.
ACADMFW fokbotsslit til do lodsudo steht-.
COMCUFBOSIUMI os staunst-L
Wild-know Orgel, Viollu ok M.
Cmi Mach-lag tot Nykommote til It list-s Insel-h
kot- Iost, Loki og Underrisnivs per Its Uget III-ca
C. x. KUIIN kont
stkiv sit-r uy Ists-los
.- - -----..- k— --..----------«--«-4
Llimasu as såslle Hasses
Utlekmtnnares og frile Flkåd
Bi til-et Fedekalve, Hins, Æg og Smtt til Tagen htieste Prisci
Bi er Agenter for Dr. Peters Kuriko samt for Scondinavians
sowie-u Mskibtlinir. Landsmænd, fom Inskek at rejie txl eller
frq Danmakh kle Billettet has os. Vi sælget dem til billigste Pri
fet, og vi vil stre alt, hvad vi kan, for at staffe gode Plade pag
Stil-me
Statt Mut-im us Rügen
Brei-km, m. tu. fka Dust Luth. Pult VII-sc Blei-, Nebr.
Sksnlitteratur. teligisse Bsger, Bibler, Island-get etc.
Peteksoas Baubo To.
cis-til Escqu Jst-t.
Poftfotfendelset beftcges med Sasba