Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 17, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danfkeren«
- - .
Fredag den 17. November 1911.
s-—
Mai-, Reh-.
Fredag Aften i jidfte Uge, Lu
sers Fødielsdag, yoldt Prof Lang
sokedrag paa Stolen. Han fortalte
Ist interessant om Luther-umher i
Menbetg — Ellers intet Nyt .1t
selde om fra Stolen. Alt der gaat
sitt jwnh vante Gang, og Sand
Iedstilstanden et god, iaa der er
intet til at gkibe forstykrende ind i
Irbejdet
-— Kitteraadet hart denne uge
Ieæret os med jin Meer-verkele og
Here af dets Medlemmer hat i den
Inledning aflagt os Bei-g. Vi tsk
hist not fortælle fra dets Mede, at
det besluttede at udstede Kald til
Past. V. W. Johaner til at over
hge Virksomheden i Salt Lake City,
Utah, efter Paftor Harald Jensen
Dei er jo en Sag, fom hele Sam
fundet er interesseret i.
Den gamle Fragtbygning paa M.
ä O. Vanen her, fom Mc. Esc
taick 85 Coopman hasvde købt og be
nyttede som Oplagshus, nedbkændi
it tidlig Simng Morgen. Ved den
Inledning blev et Hundrede Tondcr
QEblek stegt og en 300 Tommer
Æbletsnder brsendte. Tal-et anilaas
til 81700 a 82000, og Tieren havde
tun assureret for 31000, faa de li
Ier et betydeligt Tal-.
Et Par OlieiKakkelovne brændte
i Bygningen for at beskytte Æblek
ne imod Frost, men Jlden udbrsd
i modjatte Ende af Bygningen, san
dens Opkomst er en Gnade. Heldig
dar det, at den ftærke Vind bar
Flammerne hen imod en aaben
slsadå saa de ikfe fængcde i nogen
enden Bygning.
— Carl Jener med Familiis,
der i Fjor booede her i Bym men«
fidfte Foraar refste til Colorado, kam
tilbage hertil i Onsdags. Mrs. Jen
fen er atter nedbrudt oq forftyrret
faa hun i Gaar maatte tages til
Inftalten i Council Bluffs, hvor
hun f-r hat været. Der næres dog
M am, at hun atter fkal komme
I Gnditiesestrk etc.
Plain
I Sandaggskole KI. 9,15.
» Hsjmesfegudstjeneste Kl. 10,30.
Aftengudstjencste Kl. 7,.30
Kvindeforkningsmøde Onsdag Ef
Itermiddag hoss .l Lillethorups
I Konfirmationgundervisning Lit
dag Formiddag Kl. 10.
Alt vil Gudt
Kenner-M
Gudstjenefte I. og 3 Sindag i
hver Maoned Formiddaq Kl. U.
I Ungdomsmødc (paa Engelss) hver
2 og 4. Sandag i Hver Mag-Ied
iEftermiddag Kl. 2,30.
? Sindagsskole hver Ssndag For
’middsg m. to.
O r u m: Gudstjeneste For-mid
dag Kl. 10,30 farste og tredie Stu
dag i hver Magnet-. Sindagsstole
hvek Sondag Kl. 9,30.
fig. Søren Lotsen, vor Janitor. tog
imod Familien paa Stationen og
gav dem foreløbig gæstfkit Ophold.
l
l
l
s Italiens Krigsministerium hat
The-still 50 Flyvrwafkiner af Blei-int
ITypm
l Nationalforjamlingen paa Kreta
unser Tidspunktet for gunstigt til
Zeus Forening med Gkækenland.
I
Paa Paris Hotellcr og Reinli
ranter bcfkæftiges der i alt 40,000
mfke Donat-tote Te er nemlig me
re sProgktmdige end Franskmændenr.
CEKISW PMB-MS
:that every one likes to re- :
:cejve are good photographs· :
:’l’he studio kurnisbes these :
: in fine work exclusive styles :
:at all prices from 81.50 to :
: 82500 per d02. Call at once :
: so we will have time to get :
: them out several days before :
: Christum-.
A. s. WA, Art-ist«
WITH-I- IOWWIOO
»Hast-XEN« oe ,,10101U)EN«.J
,,Dnaskerea« to Gange ugsentlig .................... 81.50
OF
»Um-den« to Gange msaucdljg ...................... LZZ
IBECCEI TlLsWN KVN 82.25.
DANISII LUTIL PUBL. ROTHE IMM, ABBE-ALLE
I sc MIOOMUI OOIIIOOIOOIO
«
X
?
?
s
Z
E
.g
sx
s- MWIOØ Iskscs FÆOT l-c FHOICIOIXOIHOIOIOF
I
masxonsnoskshnsstx «
Magens-USE 27, xfibeahavv Z
Indes-let- sig til bjemvendende Amerikanere, »der for kostet-e -
ellek længer Tid vil opholde sig i Hovedstadeu L
syggoljso vereint- — Umsügs Print.
bis-en Dtikkepsnge.
EANS Zolsslc
WWEMWq « - ·
Z
DAM coLchE I
Z
BLAIIL III-BRAbe.
WlNTLRTEKMN BECYNDER MS DECEUZER MU.
Mbycler Und-Majas l til-incl- kann-:
WALW, tot-beredet til Wtctjs W
Iowa-schaust betete og Leut-inclu- iot Indu
schools"—W-t »Aus Wut-'s
ACDIOMW tot-beteili- til cl- Mmdo liebt-.
OWHWW as Its-M
MAY-M cis-l, Violin o- III-.
soll M tot Uylcommsto M It lot- Insel-L
set M liest o- llsclstvjinias ps- Qn llgik sum
IIOLII DICMZZ s. EIN-III
C. I. MM tout
Ihwsyhnlok
Til Landsmæud
Ieg hat haft det llheld at miste
mit ene Lje i Sommer og iek dank
ligt nie-d det andet og er bleven
nødt til at opzxive mit Haandvætl
sotn Cements on Miirarbejdek. Da
jeg fidder i iniaa zlaar med en stor
Familie-, maa jeg se at tiene noget
en anden Vei. Jeg har derfor nd
givet en Iliegnskabsboxh som er prak
Iti7t for enliver Mand, enten han le
ver i By eller paa Fami. Den et
inddelt i forikellige Hold, for Ind
ksb, Udgifter, saa der behsves kun
at nedskrive nogle faa Ord og Tal.
Naar Aaret hat Ende , kan du ie,
hvad du bar gfort ved dine Penge
i Aarets L-b.
Bogens Størrelie er 4 X 7 Tom
mer, m Sider. Almanak paa fid
ste Vlad Navnet Paa den er »For
mers Ewenie and Jneome Record«.
IPeent indbunden for en billig Bog.
Jeq beder Landsmasnd lobe den af
min. Det vil bin-we mig money hvis
manqe vil iende for den. Jeg hat
sen Fortienefte paa bvec og du faat
sen Bog, iom er vaskd mere end 25
sCents i et Aar. Bogen vil vare et
Aar-. For iomrne vil den maaike
vate to Aar. Jeg vil altid have den
Lpaa Lager for et andet Aar-. Send
·25 Ets. i Money Order til mig el
»lek send et Brevkort da ieg vil ten
de den til enlwer Landsmand Ovid
du faa ikke vil have den« kostet det
Hkun at iende den tilbage
v Skriv til
J A. K. Sarenlem
- Benle Colo.
» PS Underteanede bar efteriet
:an ovenncwnte lille Neqnskabsbog
da trat-, den vil knnne vcete til stot
Nvtte for mange,
H. Slov Niellen
—— Brod bunt af »Moknin; Glase
FlomE tog »ti- Vmsmie zsaa det
i Jan. afboldte Washington Co. Even
szow'·. Hermed beniies »Man-im
Alver- Floim at vmre ch- bedfte
qul i Vyen Faas bos A. Beet se
Jst-. Pris 81 Bis yet Seef.
l —
vvvvvvvas
Bklkndtgørelfkts
Mission-wide
afboldeö i Lincoln og Davey den
24 —26 November-, hvortil Vermei
ii1dbydc5.
Kr. Anker-.
Missiousmtdr.
Lin Mud vjl cfljoldcs der Mig
sjonsmøde i Cordoun, Nein-» i Ta
gean im N. til l«. Dort-luden lmorf
til herveo hjerwlig frommes-. Til
rcsjfendr Nasstcr bebt-H melde doch
Ante-mit til Menithdens Formand
Unre- sonst-n N 2, Lmvcr Croiss
Eing, Nebr.
Paa illoniglnsgwns Inn-.
L. sen sen, sllusfin, Nebr.
ngdomsmtdr.
Bethania llngdomsforening, Den
ver, Eolo., indbyder lzisrved Venner
til vort llngdomsmøde Sande-g sk.
Dec.
Paa Ilngdomsforeningens Vegne,
Karl M. Hausen
Vil Gud, blivcr der Miisxionsmw
de i Bethlehcms Menigl)ed, Name
Co» Nebr» Torsdag Og Fredag d.
31. Nov. og I. Dec.
J Bethenia Meuighed, PlatteCo..
d. 2. pg 3. Dec.
En kærlig Jndbydelfe til alle. Be
ltgende bedes melde deres Komme
stil Undektegnede inden 24. Nov.
A. Rasmussen,
Lindkay Nebr.
l
i Missionsmjdr.
I
Mission-wide
afholsdes i Fredsminde Mah. Col
den, Minn., i Dagene fra 24. til
26. Nov. Aftenmødekne holdes i
St. Joh. Menighed i Steepy Eye,.
Hierieliq Jndbydelfe til alle·
H. W. Bonho.
F
i Missiouömfdr.
Qm Herren vil, og vi lever. vil
der blive afholdt Missionsmjdei
Gethfemane Kikke i Uplond, »Mehr«
fra 1.—-—3. Dec. 1911.
Venner, som vil holde Htjtid med
os, est venligst indbudnr.
Paa Mensghedens Beque.
H. P- Jenfen.
Missioussgr.
Missionömsde holdes i Joetfons
ville fra 3.-—7. Dec. vil Gad. Ven
IF indhydes magst —- »Aqu
kom ita de site Vejr og aand paa
"ihjkrsrssne" at dfhtivfrehdudks
Ezekiel 87, 9.
Paa Menighedens Beque.
A. M. Nielsen.
·Missiousmtdr.
Om Gud vit, bliver der Mis
sionsmøde i Bethania Menigbed i
Spcncck og i St. Pauli Menighed,
Nord for Spencek fru 15. til Js.
Nov.
Hiertelig Jndbydelse til alle.
A. L. J. Ssholm
JULE—PRESENTER
Bill-Oder mit-»u- If
Komm-Jet- Klssktstl
vllcle Werk- sasrdples pas-sende. For s JC
Isn nun- kaa et Partrnst ellek kamst-habs
nmlerL Hans Altes-hinsank Im- sees I
m-» SO Kikhek i Statt-km- oc can-CI
semi lspc for hun- vshkis Ins-ne case-nein
ink19’2 representekencle et nl bring Alte-t
Nur-diss
AUC. KLACSTAD Hainen-. Wis.
Form til Salz.
En pæn lillo Form paa 50Actes,
mcd gode Vygningek og indbegnet
med Sten Post Zenke: beliggende
11-I»- Mil fra Poy Sipvi. og 31Xz
Mil fra Pine Trich Wis» er paa
Ner of Dsdsfald billig til Sala.
Tonsk Nabolaq, Stole lige vchats
men og daan lutherfk Kirke i Pay
Eivpi. Nekrmeke Oplysning erhol
des ved at henvende fig til Mrs.
»Es-. .öc-11nin;17en, Vo: 10, Route 2,
Pieris Nimm Wanst-am Co» Wis
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 Cent- Salo 9
0 Thltrsdag. Nov. 9th, begin 9
R Hing at 9 A. M. and lasting 9
0 9 days. 9
9 »Watch our Windows" 9
R The Blcir Esel-et store- 9
ss I) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
For 30 Cents
saht-saht i Erinnert-est Im November
Um sit vi let-ne »Um-»- rq statuiert
et Mostseotfkrssk for pore spinnt-. sonst
to TM- . »Von Gib-leihet- Mathi
se Feste Mund-Pf et Ast « astro
dendss Ilsenstein-r i de Form-de Cmm
Ti« Imm- ellek Maue- ek net 25 Erim
»Im-M- Poktm oq tosend-II nl viqise
end-er vmilncv isde Ia schon-ten- sm
M en Pia-sahn den«-ad- nf m Nat-Ie
vos ve- tmveholhn bitte-e Summe s«
for eklme Stint-He oq kt quk Uhrle as
akute Mute os Stosspmulr.
s-.8lsvindkn ou Lyjemmct
Hsr es i im 24.sla!q , » »Es-atmen mkd :k «- Illlæ sc
Im » E rer hvet Mann-d m wisse sw- m s pr. ar:
m n » gar Ieise uxmetksbe Jubuk s« Cksuz sisk et
Aar « ·! »Ur-erben ni: OF mai-t« mkd to Iillcisp m des
· aber m »Tr- ssmmss Hi sann-. brav-« Eli-»Ju- t--,
iom inrsen » tm Ame- Nossemt et »s«.
Und kune ud isgi un V« mir tm Tun-: til
MVUMEI 06 UEIIIIT M Inst-. t-.
UNGE UÆNDS
— HJEVL :
t;-«; KHHU hjsgkngss sinkt-ist«
tut-U Var-me Ihm-Inn- »kr·
skrzv »n: Hin-is lik
William Peteksen,
u).1.x«.x."«« Mys« Minn·
Ttslx Wile HAR
l
. s.
« Ä- ; tut-c III-mag
«'J.4«« Dcskcus
. » ,«
— « - Opymuws sec.
--«-,,-- ------s»·s « sy
- , - s f ( I « sk un
hi- « I « tIHllITls
»- css )l!.'l.-1I
« I-i«·
« « . A I «-. lau-It
» . , « . « o
LJZMSHcQU
, HOO
j str--«Jvkskv lot-kos
» 1..-.««« Cis « ( .-.
is u. Jul. jun mir-km wir
? »Es-«- ;o.Efs«M«---New7mlc·
u--:.:. ) «- « »J- PAL Wohin-tun D.(
Wagner
Kulhatulel
ssan list-erfolgter til ishr-user
Ruck G Mel-on vtl ji«-Z here-krei
kmo et velagsnrwhst Lager M 01
slags links-materials samt Kul.
tin-entity Wurm-. Mai-hinten us
Avlskecldkdbrk
Luna-nimmt Innliytles til ist. ek
tkmk wint- Viere-r w zsisrts ng tm
kkmlt Ins-d Inn-«- Finder
lek 0g use-l Bekundung gn
runteruen
Haus J. Nielsoa.
Es DANSK EARDWARE FORRETMNG si
kvjdstsmügt Lager at Cl stag- ,,kls.kdwsko", Uslermstekiclex
Gros- og llsvssrp o.s.v.
FØRSTB KLÄssss VARBK TlL RIMBLICB PETRENZ-.
Rom ind og stitt Bokondsksb.
.L. II. lklk( )( SIC. IkluiI-. Wohl-.
W. U. Martins Bktertflgen
LWIW
Vi oysker Der-es flaydch
Ist-Mir or tlsst us ultisl nmsxtpauhjmtsndi ist
sælge vol-e Umsa- tII page-n laue-te note-sing
»F Ins-d tlet Samme- I(«vt«n« lmtn
hu imme, tm mute- l Summen.
Er Da Ikkes Allwo-M- ·-1I nf von- fuslss maan Kunden m- Aus-m
riss »Ist-M- US. um lsts vIl usw-ist tm H Hex-pg.
AA Yl KAN .-«l·-U)i—««B.s. 1L UNDle Vl UAR NUH
sAanos
WWOO wirst, »s» «
(
s
s«
W« III-M ei
·sTY1-15H DEPENDABLE .
FooTwEAR ?
For The Whole Famil
sHOE REPAIR lNC.
Plain-sites Cis-,
«N»ki;i«d?fääiskskf"
gomle. kæte Tannkark.
da bnss paa, at m i tm Aar bar befordxet
Poskagerek med 14 haust-, mite og engelsie
Linie-H og nagt stempelte til Zeus Tjeneste
alle Siedet den og alud hängst Vi tager
mod oote Passagetet vaa e tat-often og
hie-mer dem nume- Ztno nl der irrt-gam·
le, betrat-te Firma
Mut-usw s- Ctook, dankte Agemm
Zslb W Month Ave» Ihkcogo
mar Tab Av. over-or Pakt-tu
Citizeng Stark Bank
lKommt-nnd säh-s 0 Alm. Bemkiomsminzv
Venqe mcnes wo Land ng w on-.
Unusnmgek pau wage fyt Jud- og Udlnm
Iælges til Katz-ins b!!1:,;ste.!utre.
F. h Mantiss-n- IL statthaft-,
But-meist batest-Umonst
D. Z Mut-nun Caihcer.
kot- usythjmk in s ükst Gläs
Ckocery or Most-Unko:
Gall Silberison
and it will be promptly dehnt-sc
DR. C. R. MEAD
nennst
Koch-n in May-te "ui I ji«
Euskjng mitts —- heavy good
per Dos. 69 sont-.
stove Pipo and Ell-ow
Cood Grade We
Coal Rods Wo.
Coal sbovels öc.
stovo Pol-ers So
stovo Polisb 5 and lot-.
Tlls ZLAIK RACKBT sTORs
che til-It national bis-H
U N lmsIusIIsuI I
Asche-samt Inn miso un denke-we
M lZutIkchrreUJukk sit-II ist-Impul«
ug k-I-8u-1nt-« Primsn
c. A. scHMlDT, casbiek.
Ist-Alk. leslssk
MMIOOMIOICZ
E M AKNDT EARDWARZ
- is the reljahlo convex-a of
Washington Connty. lau-ge
quantity hayivg which they
do, means your saviog when
you buy Entwer stovos,
sending and verlor-L
see them tot Eolitlcy
good-.
Anan nukux s
MMWWOJ
— PM dss CAILI III-Abs —
32 Ast i Erst-its os Kalchas-seh
M Tal- M annst F Kunde
sqk ils-a swmäns M is hycjtss De
Ists-lässt M It komme os oftsnk
fort nwkvækemle fuldstaendlko lei
got umt- nyde gis-it If von- seiest-It
lsvce Prisci- fotbumlet mecl flink og
feel liebsntlllaz
Jcss ICOUURXL
Dutzend-zwi, Beklcsdmngv
sum» hat Hi» hin Zu
Equfefh Illu. site-i seist-I z
: »Ist tm I«
ssz · seseth Its n du« . u IV
IV. MTTIIIISUN.
III-; u i. n i. III-«
its-m .-. iushz Lum- kmk e- ·
1
!
Eil-leis .’k. )
svvcteiwlntes)......· ;. -i «. M
- (spklnkf. . . W
Bisses-heu. . . . k«
—- (esi MU) mka «
Rossi- .. ...... W
Ius...... « .
syc» ... « V
Sviis , » -",««n
BUNTE- - JL" s
stude (sn-(". . « k« .--- L . skx 7."- 725
cboiik brach-s- UH »Eu
svsti .. ( OHII OTTO
(JEIQ·AUU
Ave-se W. Undanks-—- » -s - — ts« l.(0
Ave-dens- Ny. Zum-C- - — - H( ls7
Honig-hist 2 ---—-— .s. As
blin- —- -— - - — —--- Ot 72
Kluft-Oes( ) , .7 N
Lstndi ((-lmicc ( instit-O —- — O 7 0.10
Ist-in - -- — —- A — — s ··,..'(0 Abs
l
!
Thoue s- Farnhekg
lau-i at Iulclsukntjvtxtz L« » I-« II
dlssis leNlclsAM l Kbk n
MA M MATBRUYUL INUIÆ )
NINU at VAICMLAPPARATI R
fat· is W s- W.
sit-Ane. kamk
00000000000000
IIOOOOOOIOOOOO
JRMES H. PLRTZ
IIÄL WANT. Als UAIS Alls
lssllllsck
AsccitiorsDan-pslnhslinSrkdiskilmmm
dixn Ist-make Linie- 0I li-«»I-uc-llnitsn.
IOLAIY all-sc II.ÄII. sal
»W- UXYXHPXHWAHPMU I- Ab
Itsivenhlsltek til siolebkus T
Fws Wasson tsrn n
nuslius Hugo-r dtort lich-IF
KONFEKT 00 sOlJAVAND
« : Uan lmu I AAIU : :
Vs liegst-r vim jin-s Kv lnist
-I. w. JIUFIC ()0
ste
IW ’«UVW-I-di
Alle Rekor dka slaaot
z« »Ah-E tin-»- .—, »z»
k-. DDL (««’. LAU '«·«'
-A"UNARB Mk
F« ULHUJ IUJ
Eig) II ist-i m susgkkmscs
i :,’ «J.«« is- s. l. F! fil-« FUUUL TPFE YOU-V 021
- UNUELSUIUE OftUPlels.
» fis Jmtzlk og »Ach l Miser
EWSHMW MWETÄMI
! r Aus-www Ny ctgm
z cARMANm Umon
; cAMpMIA. EVERNIA
Ase-mu. Ny net-)
L Ausoni-» ALZANIA
I LCIMML bäodmtmpkisk owns-)
E
sPEUEUE ZWZMTEIIS
JULEsEXKWsIUIEII
« »Willst-« - m sev- vckk onst-g so- n
MSIHMA - its lieu- fort Guid-I los II ’
[ WANT-. Its UIIU m Po most Uns-I du. I
c: IPAIU - sk- iics Lock das-los me c
, Ins-com. nimm i-- sum uns-s ok-· o
csssssls - its Ins Its-It cui-s doe. U
UUIUAIU · ist Is- Ycrlt Mist-s soc Is
Ists futislsinsm sli umso-Ihn II Ast- Isa
Is unt-sm- ssi. gut-II m Ins-i xi MWW
flsk cVIAIp ITIAUIMP GO-- Uc»
s- t- sollt-I OUIIOII AII Uslsclckll Mpcslctccs