Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 14, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
ABC Yanmartk. EDITIO
—-m
Kisteiudvielsr. Melholdt dritte i
Dronninglund Song indviedes Esa
dag den 29. Okt. ved en Højtideligs
bed, hvortil der var mødt langt
flere end Kirken kunde man Bi
jkop Willen Aalborg foketog Jud
vielsen ud fra Matth. 21, 42, og
Post. Becken Dronninglund, pkcedis
kede om over Tagen-Z Tekft (»Kon
ges-uneins Bkyllup«).
Kirken er opført efter Tegning
af Atkitekt Olsen. Staten hat ydet
et Bidrag til Kitten af 18500 Kr.
Ptcstejubilcunu Oden7e, 24.0k
wher. En i vide Kredse kendt
Mand, Sognepræst N. P. Haufen,
Vor Frue ,Kikke, Odean fejrek den
13. November 25 Aars Prceftejubis
lceum Pastor Hausen, der er Dus
mandssjn fra Toxværd i Sydjyls
tand, naaedei 1886 ved utrolig En
ergi at tage theologisk Embcdsziexas
men, og den 32 aarige Kandidat
blev allerede samme Aar Sognes
præst i AlsleviHostrup ved Vorde.
Eiter kun 2 Aars Ophold her blev
han Missionæt i Ostindien. hvor
hans Hovedgerning hat vceret. 1904
blev han Sognepræft i Todbjergi
Mejlby ved Aarhus, og 1909 for
flyttedes han til Odenfe.
Islauds Universitet hat begyndt
fm Virkfomhed i al Stilhed, den
medicinske Afdeling i den gamle
Lægeskole, som nylig er bleven re
fiauretet, de øvrige tre Afdelinger
i Altingsbygningens Etneetage,
hvok der er blevet indrcttcst t· Au
H
ditorier. Der er indstrevet 45 Stu
denter. ·
En sum-f zjlolog, Andree Cour
mont, er ankommen dertil for at
docere franjt Sprog og Littekatur
ved Universitetet. -
Dtouuinqeuö 60 Aus Ftdiecsss
dag. Ktbenhavm 20 Oktober. En
sireds af Foreninger (D-anske Knirp
ders Forivarisforening, Norik Un
derstøttelsesforening, Danmakksfams
fundet, Dannevirke, Grosseterfocies»
tetets Komite, Studentersangforenin-·
gen, Handelsforeningernes Fellesi
srepræsentation, Jndustkiforeningem
IHaandværksformingem Svensfke Na
tionalforening iKøbenhavm De dan-»
ske Vaabenbrødre og De danske For-«
·varsbrødke) agter i Anledning af
Hds. Maj, Dronningens 60 aarige
Fødselsdag at arrangere en Fest i
sloncertpalæet den Z. November.
Museumsinfpektør Beking Liisberg
ioil holde et Foredkag, lediaget af
Lysbilleder sorestillende Steuer af.
IDronningens Liv. «
) Folkethiugsmaad P Vierte med
:,deler at han har gjort Skridt til
Saqsanlcrg mod »Rigct«, og at han
liqeledes agter at anlægge Sag mod
forskellige andre Blade i Anledning
af disses Meddclelser om hans sto
nomiske For-hold
Ritz. Bur, er anmodet om at uds«
Tende folgende Erklæring:
J Anlednina af den Omtale,
Folkcthingsmand P. Vierte hat fau
et i for-kelliqe Mach findet Unber
tegnede, der paa Landsthingsmand
s—
MlsleNsLÆsNING.
Islam, en Troens Prøvesteu
En klar og grfbende Skjldrjng af Purtmldene j den mu
hamedanske Verden ug et ulwtsligt Opraab um
Evangeliets Udbredelse blandt Islams Million-n- —
ak Samuel Zwemer. Oveksst og furkortet as Sog
nepriisst Anton Feder-sm, Aalborg 106 Sidetx j
Smngkuldt 0mslag.. .. .. .. ..................
Den stgjtsnds Time i den hist-e Mission
It Jolm R. Mott, Generalsekketær Lot- »Verdens Krista»
lige studeuterkorbund". Autoriseret Oveksættelse
med Porord at Provst II. Ussiug. Udgjvet ak »Dei
Danske dljssjovsselskab«. 268 Sider med Statis
tisk Tillæg samt Name- og Sakegister ..........
Denne Bog, der ikke elene bar vundet ubyke stot
Uclbredelse psa Engelsk, men Som i næsteo utrolig kort
Tid er gaaet igermcm 4 Oplag i Danmark, vil ogsas
blau-It os kunne vtkkke og nære Kerklighed til og Liter
esse kot- Hedningemjssioneu.
stid Livius-MS En Levnedsskildring af Past. V.
Manch Med Livjvgstons Portra«t og 7 Tkaxsnit og
et Kost. Udgivet ak Udvalget for Polkeuplysnings
Brennus-. 375 sjder, indb. ....................
Vjtj tjt og nu, eller Krittendom blandt Menneskeædsrc,
ak A. C. L. Grove-Rs.smussen. 152 sjder med 41 Bil·
jeder 08 1 Korr· Kuktouueret ..................
Bravo tr- cenctsl Tot-drin Porkortet Ovekskkttelse of
Kur-Zu Rædetc 206 Si-jer pas godt Papir. ·80,
smukt indbcmden .. . ....................
Miso Wilh-Ins bewed ak 1.B. Hoddek Willians Au
touseret Oveksættelse. leegnet Kristelig Foreuing for
unge- Mænd i hele Verdien. Porord ak Pest· Olfert
Mem-T 232 sider med las-Use Illustratiouen ludb.
All-km Lan-d ak Rimbekt Oveksat ak Past. P. Pen
gek, med Oplysende Notar sk Prok.ll.01rik samt
Pokokd at Pkæsterne A. stricker og G. Münster.
« 232 sider i Mut Shirtjngsbind og med Tarni-es be
koudte Billede: »Am-gar pkædikek« kot- dsu usls
Mk Wo Ptjs at ........................
M Jakob Obslmers’ Liv og Dventyr Som Missio
M ps- sydhnøema 255 sider meet mcnge Il
. luttrttioner. I smukt udstyret shirtingsbind»
l.00
1.2'J
1.20
1·40
1.20
Mission-staan tot ww
Ms o- Drsgsa Skildringer km Missionsmarkon.
153 sider med mange Billeder og smukt indb. . . .
Pisibjtn os Pigobøkm Portælljnger km Missionsmsks
han« 156 Sider med Bild-der smukt jadb .........
soll-M i et solrigt Luni af Mut-)- N. Puck Pas- Dunsk
nd A. K. Tileguet et lille Bari-, com kot- 5 Aar si
don vor solstrnslen j et indisk Hjem. 108 Sich-h
wähnt-den .. .. .· .. ........................
Inn til Mo W its dst bolliso Land ak Henky A.
Ast-per sæder og steika i Østerlsnd. Form-d at
Put· Joh. Vibe-Peteksev. 80 store sidek med tol
kise Illustrationen smukt illustkeket Papbind. ..
m still-. lvdbljk i Biimelivet i et indjsk Hiern. Od
sivet It Kirkelig Porening for lockre Mission i Dau
ML 59 Sieht-, i cui-lag ................... . .
DWU LIM. PUBL. sollst
ZUIZ Ists-.
.15
Nordbys Vegne hat folgt Hakkes
1noIegaard til Bier-m Anledning til
at oplyfe, at Vieer har betalt
18,000 Kr. kontant ved Ovcrtagels
sen, og at jeg eudvidere for Vierte
hat folgt Jord fka Goal-den for ca.
18,000 Kr. For Reste-n hat der væs
ret gjort Vierte forskcllige Bud paa
Guardem fkm han, lwilken Tag dct
skal være, kan fælge Reste-n af Guar
dm Inn ban ved den Handel tjener
9000 Kr
V. Schaumburg,
Propritær.
« Randers. 28. Oktober-. Beftyrels
sen for den i Foraaket dannede Ven
ftrevælgerfokening forRandcrsLands
kreds holdt i Tag Møde i Randers.
Som Folge af det, at ftedse —- ikke
mindst ved de fidfte Tages Begivens
hedet —,— bliver mere og mere klart,
at Gr. Viert-es Rigsdagsvitkfomhed
5enest med Valgperiodens Udlsb maa
vcere forbi, vedtoges det i Fslge
»Rand. Taabl.« at gore et energisk
Arbede for at samle alle Krediens
Venstkevaslgere i Foreningem san
at Kandidatsfpørgsmaalets Afgsrels
Te kan blive et vaalideligt Udtwk for
Vcrlgernes Ønfker.
Voldfom Campis-sind Skive, 26.
Oktober-. En starre Gasexplosion
sie-te i Formiddags i Gasmestrr
Vrøndums Efendom vaa Voldgade
i Skivr. Familien, der beboede Lei
ligheden, er for Tiden bot-kreist og
da man mærkede Gaslugt, vilde en
Ven as Familien. Landsiwspektsr
Balle, sammt-n mcd sin Huftru un
dersøge Forboldene Da de afrev
en Tændftik for at eftekke Gaskros
nen, sketc der en voldsom Explosion.
Alle Ruder i Lejlighkdcn og stete
Ruder i Lefligheden paa den anden
Side af Gaben knuftes. Balle fik
flere Brand-hat og maatte indlcegs
ges Daa Saat-Rufst medtstis hans
Huftku inqen Stabe Log.
s Komm-noli Laun. Viborg, 20
Erichs-c Vikmkg Bomde vedtog
i Folge »Mir Ztiitit.« E et Mode i
Astes at optaqe et Loan oaa 200,000
Kr. i Vibora By og Qmegncsns Spa
rekasic. Laamst ikal scrrliq anvert
des til Hof-reife ai et oiicntlint Et
vortilagteki
Cookö chkiknd. Den grønlands
ife Kirkes Primas, Provst Schultzs
Lorenzen hat crflctsret, at den gran
landfte Mission ikte sniker at mod
taqc Overikudet fra Coots Mode i
OddiellowsPalwct Overskudet er
tilbudt Kap York Missionem hin
Formand er Stiftsprovit Helmegs
Lassen i Vibom, men tmn bar af
ilaaet Tilbudet.
J Hamburg hat Cook ufortrødont
erklasrrt at Mødet i Siebonhavn
overvastcdes ai m. 2000 Worin-ist«
hvoraf i Begyndklien et Var Hian
drede havde gjort Lukan men ved
Mudets Slutning havde Alle væket
wnliqe mod tmmI iigcsr »Jo« «Eit."
Monds og Fsloviygew Zinittefss
ren ved Jolkcikiftr. To Mund- og
Eilooiygcn i den iidsteTid er optroodt
foritelligeZtcdkr her i Leucht ncwws
lig vcm Fon, det iydlige Lange
land og dct vcftliqe Vollend, findet
Landbmgsministeriet thilcdnknq til
at heult-de Landmasndcsnes Oomckrks
iombed paa den Fare for Zniittctils
iaricsL Tom kan følgcs ai dot den l.
November fokeitaacnde Folkeiiiftr.
Hvor Sygdommen alt er konsta
teret og Vefætningcn Tat under of
ientligt Ti1«yn, bliver der dmget
Omsotg for, at de fka Stcdet skiisi
tende Perioners Arbejdswj desinfi
ccsres: men da Sygdommen Lan
tænkes at ver-re til Stedc uden end
nu at Vcere konstatetet paa Ger
dumme, hvotfra Person« stifer
maa Ministeriet tilraade Landmænd,
der modtqger Fell fka de afspætres
de Distrttteh at vife den stirft mu
lige Fotsigtighed, ftr der givei de
paagækdende Falk Abgang til Stall-e
og Avlzbygninger, og i san Me
ende smlig lade Folkene bemitt
vatmt Bad oq lade der-es th defin
---«
sirere heb sog-sing eller paa anders
betryggknde Nach-.
K
o Anledninq af nogle Tilfælde·
as Monds og Klovage, i Rinquogn
i SundssGudme Herreders Juris-«
diktion i Svendborg Amt hat Land
brugsminifterict den 27. Okt. etablex
ret et Jagtagelsegdistrikt omkring
det af Politimefteren ancetredes
Somi.
Nakfkov, 27. Okt. Der er i Das
Proprietasr Kronemann paa Mild
torpegaard ved Nakfkovz Befcetnins
«gen er Paa 53 Kier og Ungkvæg.
Sognet var i Fordejen afspæret.«
Kolding, 27. Oktober. Politiet i
Kolding hat- udstedt Paabud om at
suc, der fka Tyskland eller fta en
af Mund- og FKIovagk smittet dansk
«Egn ankommek hertil, vil blive nægs
tet Abgang til Eksportmarkedet,
med mindre de medbtinger rene
Likrredstitlcr og Säfteka samt va
»fker dekcs Hænder i en desinficerens
äde Vædfke.
! Tordenvejr og Lynnedslag. Holstes
bro, 27. Oktober-. Under et streckt
Tordenvejr, der iMorgeS drog hen
sover Vestjylland, flog Lynet ned i
JStamhuset ,,Aufumgaard«s Stalds
længe og dræbte to Kreaturer. Ta
sget antændtes, men det lykkedes
sstraks Guardens Falk at flutke Jl
den. ’
l Lynet flog ligeledes ned i Land
.poft Optrups Ejensdom i Ulfbokg,
shvok Konten lammedes iden ene
Arm.
; (Senete·) Om Lynnedslaget
Waa Ausumsgaard meddeles yderlii
Xgem at dct ene af de dræbte Krea
zturek var en kostbar Præmietyr, ind
;købt vaa Lanqholdt. Lynet bedøvede
jendvidere 80 Kreaturer, ligefomRøgs
Xteren blev bedsvet, san han i etchw
«ter henlaa bevidstløs.
! Esbjekg, :..7. Oktober. J Middags
TIog Lynet ned i N. P. JensensEjeni
«dom i Brammingex det dkæbte 3
lKreaturer og lammede Jensens Hu
seru i den eneAkm og det kne Ben.
»Im-ten blw straks lagct under Lcegei
behandling, og hun menes at ville
saa sin Forliqbcd kam Lynrt tændte
ists-·
Ulykket. stsbenhavm 2l;. Oktober.
Pan Strandvejen nd for Gar-des
Alle blw en Troste i Aftcn KI.
III-si- Daalsrt af en Sporvogn fra
El)nrluttcnlnnd, idet Kufkcn vilde
svinge tkl Vcnstrc over paa det an
dcst Spor. Troslen blev fuldftcrndig
knqu on Besten maatte ilaasJ nod.
Kasten, en cvldte Mand, blisv bevidsts
leis og tilkyneladende livløs jndlagt
paa Nigslwipimlct. En Passager i
Trost-en Tlap med nogle lette Strom-»
med. J
— - Da Grosscrer Em. Peter-few
Brolæggerftrwde, samtnen xntsd sins
voksne Dotter i Afies Kl. 8 kom(
farende i Automobildkoske paa Vejs
til Dagmaktheatrrtz tøkncde Italiens
Tna voldfomt nmd kn Olektrisk Spor
vogn, at Drofken til Dels blcv ødgs
legt. Tattcren blev, uhvggeligt for
fkaaret indlaqt paa KotnmunclwbI
talcst Mkosfereren og Chansspken
Hlms med mindre- Lasfioncst
Satt-H-istoleu. Odense, 23. Okt
J Højfkolckredse hat der længe vces
ret Planet fremme om at opføte en
stor folkeligvidenskabelig Hsjfkole;
i Eors i Overensftemmclfe medI
Grundtvigs gamle Tonle. Der sy
nes nu iflg. Evas Venstreblad« at
nabnc sig Mulighedek for den state
sinns- Nealisatiotr. Besmrelfen for«
Oszkolernes og Landbrugsskoler-E
ncs Forening føres ud i Livet, idet
den paatcrnler at lade et Møde af
lwlde i Qdense i November Mauned
for at anders-ge Stcmningen for
Sagens Gennemfsrelfc
Taafk Stil-sinkt sisbcuhavnEt
Franc-keck Lin fort Tid senden-Ost
afiatisl Kompagni« en as I«ine Dam
pere, .,Jndien«, paa en 7ss—--8 Maa
neders Reise til Syd- og Mellems
amerika.
Tut-en gaar fskst til BuonosAkes,
bereitet rundt om SydamerikasSyds
spids og op langs Veftkyften lige til
St. Irrt-reisen
Der er med denne Rejse forelsbig
tun Tale om et Ists-G men dct er
jo muligt, at den vil blive efters
fulqt af manqe andre, fanledes at
der udoicler iig en ny harrst-trans
atlantifk Linie
Kittelige Lands-mitten Frlsdag d.
2-4. November vil der i lløbenbavm
Qdenfe og Aarhus blive holdt tre
kirkelige Landsm-dek, til hville der
vil blive sendt Jndbydelfe til de for
skellige Menighedskredfcs. Der vil
ifslqe »Kr. ngl.« paa disse Moder
blive foreilaaet en Resolution, der
udtaler en Protest imod Forssgene
paa at fortone den danste Falte-kir
kes kristelige og luthekfce Grundpræq
og der vil ligeledes blive fotetaget
Skridt til at sdanne en Landsorgqnis
sativn med del Fokmaal for Øje at
neu-ne Kirken mod de Futen der for
Tiden fra forssellige Sider truer
den.
FORTEGNELSE WER JULEKMT
— 1911 —
Nr. 201.-—Bnke1t Kokt 3x4 Ton-mer med baadskab og
Juleklokkek samt 0rdene: Glmdelig Juli Bsg pse staats Ver
set: Du soles sol km Bethlehem Pris per Dusin 10 Cevts,
per Iluudrede 75 Cents.
Nr. 207. siprdeles Hat enkelt Kort 33514 Tommer med
udhasvet svasvende Engel i en Iialvksmme ak Kristtorn og
Julebudet »Edek et- i Das en Preise-· kødt«. Per per styk 5
cents, pet- Dusin, 50 Gent-, pet- 100 82.50.
Nr. 208. smukt enkelt Kett ZXZIXZ Tommer med pres
set og udskaaren Kant. Pan Porsiden et køut ljlle Landsksb
i Oval omgjvet sc Blomsterkvjste. Nedeuunder »Glædelig
Jun« Pius Bagsjden Ver-set »so-n Hyrdeme med Dame-ind,
Kom lud os gaa i Hytten ind 08 se den Julegave skcin, Vj
kik ak Gad: hsns egen stin." Pris 5 Gent-s Pers Dusia 50
Gent-. Per 100 s3.00.
Nr. 209. stimme Form-It som Nr. 208 man med Interv
sek og Blade samt Linjeme »Den yudigste Rose er kundea,
Blandt stiveste Tot-ne opnmden« og »Miu Jesus, du stedse
skal være, Min Rose, mit Smykke, min Ære" pas Porsiden.
Pris 5 Cents. Per Dusin 50 Cents, per 100 83.00.
Nr. 255. Smulct ndskaaret dobbelt Kort 41,43131,4 Tom
mer med Ixsndskabsbillede samt ophiijede Porglem-mig-ejer
og Guld pas l·’0rsiden. Psa de indlsgte Blade findes Verset
»0 Jul, velkommen rast-W samt »Gla:delig Jul og godt Nyti
sar"· Pris per styk 10 Gent-, pet- Dusiu 75 Cents, per Hun—
drede 85.50.
Nk. 257. smagkuldt dobbelt Kort III-Vöng Ton-mer tak
ket i Banden. Ps- Pmssiden Blomstek og en Bngleskikkelse
med Inletræ i den ene III-and og en Klokke i den ander-.
Ovenovek straaler Julestjernen Pan de indlagte Blade finde
sJuIehilsen med Lolc. L. 10. 11, Samt hele ngtct ,,Bethlehems
stjernen«. Pris per styk 10 Gent-S, per Dusin 80 Gent-in pet
100 Os.00.
Nr. 258. Bt særdeles smagknldt udsknaket dobbelt lcokt
med »Glædeljg Jul 08 Godt Nymr" i et Hier-te at Pol-Clem
nügqejek pas Porsiden lndvendig Binde med et smukt og
passende Vers samt Plads kot· en Tilegnelse. Pris 10 Cents
per styk, 81.00 per Dusjn, 86110 per 100·
Nr. 265—S. Bt Ant, lang-istng Kort leczxs Tom-net- med
Blomsterbuket og en Udskanret Oval med Guldrand, Infor
igennetn sos cst smukt Vinteklandskab. De indlngte Izlnde est
nk fint gtift Papjr med Tegning og et nyt, passende Vers.
Hmktet med lysekødt silkebaand og sløjke Pris 20 Gent-s
Nr. 266—s. Bt dmukt udsksuket Hort ijizxöskxj Tummek
stort med Dels Optik-jede, Dels ndskaarne Kristturnhlade og
en Juleklukke samt en guldrmnmet Plade med »Mensch-US
Jul« pas b’0ksiden. lndvendig bleggkønne Binde med pas
sendc Julevers 08 ’1’egning· Harftet med Since-non Pris SUC
Nn 282. Et pragtknldt Kort med Omslng af tint hvjdt
Karten preis-et i Bktekljgning sk Brodeki. Mde pas Vorsi
den et en Kur-v med Julegrønt og Blonmwn Nedenunder Or
dene »Bei-It wishes« i Guld. Pan 2den dee ak de indlagte
Blnde staat- »Med hierteligste Juleønsker« og pas 3die sjdo
kølgende Ver-:
py- Iulestjerne, tot- min Pod,
08 lsd den sldkig trættesl
Ved Korsets «1’ru«., sum Jesu Blod
Hur vusdet, lud mig l(:ttes,
Nunr Ver-den gaar mjg huakdt imod,
Og TVZVNIUS Tauger tusttesl
0, Jesuskan j Betlile«hem,
As Englekor onttonetL
l Iljmmerig du gin- mig Hjetn,
Da slwgtens Skyld du soned.
0, led til Golgntn mig krem
At se dig tornekronet.
Umftet med fint lyserisidt Sjlkebnand med sløjke. llvert
Kort j siterskilt Papa-alte med Adresselnp udenpaa, san Kot-tot
nden vjdere knn sendet- i Posten blot tue-d Korshmuul »m.
stillst-eine 511772 Tocnmer. Pris 50 Cents.
Nr. 291—s· Bt nalmindeljg ünt Julekokt med Mandata
lede Mem-tec- pu flnt preis-et Kanon. Størrelse 4534x7xz
Tarni-Ist Ilneftct med IV Tonnne bredt Silkebaand tue-d Bis-j
ke. Pan de indlagte Maik- -lul(.-- ug Nytmirsttilwn sinnt spl
gende Vers
Velkommen du sigtJHIS -Iulekvn-l(l,
Spreil LyS i Insekt ll»jc«rte, tin-r llyttez
Oplys med din strsalsk dkst rings-str- Tjusld
Og hie-je og lave beskytte!
Gyd Pred i hver sjissL sum mit-Lende- gam.
bit-g du hvek bliidende ll,j(krt(«siiar,
Bring Trøst til hvety aom lidcsrl
Dem Kort vil vinde ijald selv bog den most Mithin-.
Prjs 50 Gent-.
Nr. 6314. Ist smukt Kort 5x7 Tot-must- mcscl Oel-i mit-kur
ue, Del- opbøjedo Binde og Blum-stets i Bfterligning at Bro
dcki Po Midten et lillo LIUdskabsbillede i oval Ramme- at
Blomstek og Guld. Nedeaundek ,,Gl:is(le-.lig Jus !" pmi ophøjot
Felt. Pa- iadlsgte Blnde to Vers af salmeu »Man-h I Kloks
kcr". llæktet med Silkesvor og Kvaster. Pris 25 Gent-.
Nr. 10905. Eint hvidt tappt-et Kur-tun med szilvrunC Mid
torpsrtiet dumm« st en udskaaret og ophøjet Blotnstekbuket.
chommdsr ,,Glædclig Iu1!" i oval Fett j ophøjet sølvratw
tas. lvdvevdig Blsde wed to Vers at »Du klimlen Mit kom
Buklcs III-r«. stjrkelse 4161X2 Tom-note llazktot med since
suok ok Bis-and med Sløjta Pris 25 Gent-.
DANISH LUTHERAN PUBL. HOUSE
ist-Ane. NEBRASKA.
(Mere.)