Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 10, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    set , « H
»Danskeren«
g—
sredag den lu. November 1911.
Weile« Nebr.
Denne Gang er der hovedugelig
behagelige Overrajteljer, vå yar at
iortælle am.
Prof. P. S. Vig var den førfte,
der var Genitand for en Overrafkels
se. Det var Tirsdag Aften. Man
hat-de fundet ud at det var hans
57 Aars Fødselsdag, og faa havde
flete af Studenteme faaet i Hosvedet
It de ste aflægge et wentet Be
bg hos band De teol. Studenter
tilligemed dem i den forderedende
Ifdeling blev foa enige, om at gaa
samtnen over at lyksnske deres Pro
fessor. Med Lykønscningen fulgte
en smut Ekrivcpult, hat oi for
sinnen
Nu vor der oltsoo begyndt med
it over-raste, og saa fit andre fot
paa, at det Degen efter var Prof.
c. X. Hansens Fødselsdag. Der blev
i ol Hemmelighed holdt et Mode
por det blev beftemt, at ogfaa han
skulde have et uventet Belog. Oele
Stolen var med paa det. Altfaa
—- Onsdog Aften var Hansen Gen
fdond for en behagelig Overrakkels
It, idet, saa vidt vi hat forftaaet,
Stolen-s Lærere, Elever, Kosten og
Tjenetpersonalet, tilsammen ca 100
Personen i Flok og Folge mar
cherede over til hans Bolig og lyks
Inskcde dam, — med Lyksnskningen
fulgte her et Guldur.
Do vi ikke nsd den Ære at von-e
sed, kon vi ikke meddele Præsentw
üpnstaler. Tatketaler eller ihvorles
des Overralkelserne i begge Tilfæls
de forløbx men vi kan vcere med at
slæde os over, at Eleverne giver
deres Leerere faadan lidt til Ov
Iruntting. f
— Og mens vi er ved at fortrol
le om Overra7kelser, lad os meddei
le, at ogsoa de unge danTke Pigcr
hn finde paa noget. De overraskcde
saft. stllers Dotter Vita i Oas
sogs AM, do »det var hendes Fid
felzdog. Bennerne formede beende
js, vi har ikke set Genitandem men
forftaor, at det var noget i Retning
if en Mode.
—- Tre of Lcererne ved Tana
college reiste i Gom- Morges til
, . . . . . . . . »
: mlsw PWMS
: that every one likes to re- :l
: eeive are good photographs. :
: The Studio furnislles these :l
: in five work exclusive styles :i
": at all prioes from J1.50 to :
: 82500 per doz. Call at onoe :
: so we will have time to get :1
: them out several days before :
: Christmss.
: A. I. MNNY Mist
-« . ,
Gndstieuester etc.
Plain
Søndagsfkole Kl. 9,15.
Hsjmes7egudstjeneste Kl. 10,30.
Aftengudstjcncsste Kl. 7,30.
Tabitbafurcningsmøde Onsdag
Ilften hosz Past. .xijøllcrs.
Konfirmationsuudervisning Lor
dag Formiddag Kl. 10.
Alt vil Gudl
K e n n a r d:
Gudstjenefte l. og 3 Sondag i
hvek Mauned Formiddag Kl. 11.
Ungdomsmødc (vaa Engelss) hver
2. og 4. Sondqu i hver Magnet-,
Eftekmiddag Kl. 2,30.
Ssndagsskole hver Sande-g For
middag Kl. 10.
Orum: Gudstjenefte For-mid
dag Kl. 10,30 førfte og tredie Stu
dag i hver Maaned. Sindagsskole
bver Simng Kl. 9,80.
Omaha for at overvcere og deltage
i »Mehr-eile Teachers Association«ö
Konvention der i disse Dage. Osm
Mladeue meidet-, at ca. 3000 Las
rere deltagek i denne Konvention.
— Vi meddelte forleden om Mc
Cormick 8: Eoopmans Zrugtforrets
ning. Vi ital her meddele folgende
om Mr. Ballards Æbleforretning.
Affendt nedpakleve Æbler ——— 31
Col-lass Aspresset til Cider og Ed
dike 30,000 Bu. Afpresiet for andre
ca. 5,000 Bu
— Mir-. Anderlety som i lænqcre
Tid hat lidt af Kræft. er fornylig
bleven indlagt paa Hofpitalet her.
Et fremaangstigt
standinavist Foketaxiende.
Gde fka Side 4.) «
Da iaadanne Vareri smskilt
stor Grad anvendes i ilandinavfike
Hjem, er det Lundin F: Eompanys
Lust-a at hver one-sie Meer af det
te Blin ikal komme i Befiddelie af
vor righoldige Katalog for derfra
eftrr Bring at kunne gsre Udvalg
af Juli-dank efter de i Katalogen
ovgivne lave ,,en gkos Priier«.
For at formaa cnhver, fom holder
dette Blad, til at Tkkive til dem, get
dekar Lundin 8: Company det paa
Side 5 i dette Nummer gjorte Til
bud angaaende Guldute. De bsk
lceage Mem-te til, at Limdin E
Company i Almindelighed ille stlel
get Ure, og det er itte deres Hen-’
figt eller Ønske at tjene noget paa
Zalget deraf. Af denne Grund
tiibydes Te disie Guldure til en
virkclig Godtkøbspris for paa denne
Maade at kunne faa Dem Lundin
Fa Companys Katalog, beilrivende
den-s egentlige Vater iHænde
Eiter at dette er opnaaet, ital Dei
utvivliomt finde det til Der-es For-i
del at beftille hvad De heb-ver tili
sk--v--7-f---ss
Wlossllccksz
Mist-wie M, Ifbenbsva
tobekslek sjg til hjemvendeudc Amerika-ere, det- Lot kostet-o
ellet længer Tjd vil opholde sjg i llovedstaden.
syggellgo Vereint-. — Ihn-like Print-.
lagen Dritt-Mc
MS BOISIU
DAM cause-S
ZW, NWMKQ
WlNTERTEUMN IMYNDER Los DECWEI 191 l.
Wäss- Unclcrvimias 1 »Ist-do Ist-Im
Minwhuriky tot-Wu- til Wut-is W
Iowa-jüngst Listen o- lsetinckot tot »Ist-Ue
sehoc "—Wu »Oui« Wut-M
DIE-W Lords-süss- tll cis Month sich-.
OWWMM o- W
Wild-Mao, cis-L Viell- ok III-.
- DMXEIYKCWMUMM
kot- M W os III-M ps- Qu llsot III-UT
MLII ZICMII s. VII-VIII
C. I. WII kost
MAY-sichs
l .—l
s
Jul af faadanne Vater fra LundinT
sc Company.
For Prompte og punttligt og i
god Tid at kunne forfyne alle dekes
Kunder med, hbad de heb-ver af
Baker til Jul samt med saa fmaa
Omkostninger Tom muligt for Kun
derne, behøver Lundin E Company
Personer i alle Tele as Lande-t, der
vil arbejde sont bete-s Repkæsentans
ter. ---- Ærliqe Personen Mænd
eller ilvinden med ellek usden anden
Be7lasftiael5e kan erholde indbrin
qende Stillinqek som Agenter for
Forhandlingen of deres Vater.
Stor Fortfeneste lokn Erstatning
for forholdsvis ubetndeligt Arbejde,
og faa qodt sotn intet Pengeudlceg
kræves of dem, som reflekterer paa
dette Tilbud. Ilgenter paa hundreds
vis of Plad7er kommer nu til at
blive anfat i aod Tid for Jul, saa
at Vorekne kan komme Kunderne
vtknktliqt i tönende og ej blive for
finkede under den store valhed,
Tom i Almindelighed hersker lige
for Jul, Saadanne Personen com
bar lidt Tid at affe voa en laadan
Forbandlinq, tilbydes oltTao bewed
of Firmaet Lundin ä- Company
en eneftaaende Anledning til at staf
.fe lig en ftor ekstka Fortieneste til
IIle Det kolter Dem intet at ind
kbente ncermere Ovlnsninger. Send
let Vrev eller Brevkort med Dei-es
kNovn on Adresse til Lundin Fecoms
symm- 117—1m N. Etizsbeth St.,?
IEbim·ao. Jll» og De lkal novholdelig’
let-holde alle de for-nlkede-Ovlysnin-J
Tgep Tirquekigt kk dkt dag, at Del
»lamtidig benntter Dem of de stomrJ
»tede Tilbud, lom geres vaa Side
»F i dette Nummer-. Send eftek et»
Guldur enten for Dem lelv ellet for;
en eller enden Ven eller Slcegtnkng
» Fisqu Tirkmdei pir De erholt-e detl
til Spotprks tillinemed alle de Ovi
lnsninner. De mantte øn7ke, angaas4
ende Lnndin E Eomvanns Vater on T
Fort-Mino
fffffffvvfff
Bikendtggrelikt l
Ny Adresse.
Paiwr J. Zimonien, 2158 N.
43. Ave» Ehicago, Jll.
Adredscfotaudkiug.
Post. N· Damikov, for Brorsoti,
Mont» nu Sidney, Mont.
ngdomömsdr.
Bethania Ungdomsforening, Den
ver, Colo» indbyder herved Venncsr
til dort Ungdomsmøde Sondag Z.
Dec.
Pan Ungdomsioreningengs Braue-,
vKarl M. Hausen
Missiousmsdc
Tsil Hind, lilivir der Mi: ionst mø
de.i Bethlclwmis Neid-ARE Name
Co., Nebr» Tore-das og Fredag d.
31. Nov. og l. Tec.
J Vethania Lskcsnkglied, PlatteCo»
d. 2. og 3. Dec.
En lærlig Jndbndeslie til alle-. Be
fsgende bedes melde deres Komme
til Undertegnede inden LI. Nov.
A. Rasmussen,
Lind’ay, Nebr.
Nitsioimujde
afholdes i Fredsminde Mgh. Tob
den, Minn., i Dagene fra 21. til
26. Nov. Aftcnmødrrno holdes i
St. Joh. Mcnighcd i Zleepn Ehe-»
Hiernlig Jndbydelse til alle.
H. W. Vonda
Missioqsmsde. I
Om Herren vil, og vi levek, vjl
der blive afholdt Missionsmødei
Gethsemane Kirke i Uplond, »Mehr«
fra 1.——3. Dec. 1911.
Wen-setz som vil holde Hojtid med.
os, er venligst indbudne.
Paa Menighedens Vegne.
H. P. Jensen. «
Mission-Zuge. :
Missionömsde holdes i Joctsons
ville fm 3.—7. Dec. vic Gut-. Ven-v
ner indbydes kærligft —- »Staat
kom fra de fire Vejr og aand pao
ihjelflogne at de blive levende.'«
Ezekiel 37, 9.
Poa Menighedens Vegne.
A. M. Nielfen.
Mission-now
Om Gud vil, blivet der Mis
sionsmsde i Bethania Meniqhed i
Spencer og i St. Pauli Menighed,
Nord for Speucer fru lö. til »Is.
Nov. «
Hiertelig Jndbydelfe til alle.
A. L. J. Ssholm.
Wut-de
qfholdes, om Gud bil, i Minci
sdebr., 1-1.—— 12. November. ca
F
kæklig Jndbydelie til alle. Bei-gen
de bedes om, at lade os dst vide
fsr den 5. Nov.
J. Markusfem
Ungdomsmsde
afboldes, om Gud vil, i Vor erls
seks Menighed, Council Bluffs fra
17.---19. Nov.
Modet begyndcr Ftedag Aften
Kl« s. Folgende Emner vil blive
indlcdet og dttstrb
l. »Vor-! Fjender og vott Beet-n
imod dem«
L. »Den kristclige Ungdoms Per
ionlighed«.
Kasrlig Jndbydelse til alle de un
ge. For at fao ftit Ophold under
Mødct, maa man melde siq til un
dvrtognede inden 12. Nov.
Pan Menighedens og Ungdomss
foreningens Beque.
J. Ge r tfen,
25. N. 9. St.
Form til Salz.
En pæn lille Form pao 50Acres,
Fmed gode Bygninger og indhegnet
med Sten Post Fence: beliggende
ils-:- Mil fra Poy Sippi. og 31,-2
Mil fro Pine Rivcr, Wis» er paa
Grund of Dødsfald billig til Salg.
Tanik Nabolag, Stole lige vedFars
men og daan lutherik Kirke i Poy
Zipvi Nasrmere Oplysning erhol
des ved at henvende sig til Mk5.
Li. .senninq7en, Box 10, Route 2,
Pine Ritter-, Wanshaka Co» Wis.
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 s Csuts sol- 9
9 TIIudeug, Nov. 9th, begin 9
9 Hing at 9 Ä. M. and lasting 9
9 9 days· 9
9 ,,watcb our Windows" 9
so The Blair suchet store. 9
kd f) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Brod baut of »Morninz Wom
Rom-« toq lste Prckmie paa dest
Jan. afbnldte Washington Co. Corn
Ehow«. Hernied bist-ists »Mokning
Blory Flotte-« at uckre dkj bedfte
Mel i Vom Fans hos A. Bock F
Fo. Pkis ZIZZ per Zæå
For 30 Cents
L
inpieadt I« Miemk ris- sme November
ty« m vi les-se Jst-inve- ca Amme-,
ekMaaaevsmtsHok Ioke Ist-her hast
to Lille-g List-i sibslotbek epa Mordt
fk-. 's,r»-bivliswsk-c et soc Ill Imme
deads Abs-means i de For-nebe- staut
Ttl cis-ou elle( Conads n- det W Erim
emte set mo. iia den-den ml Ii give
enhvek not Imsdmve sagst-punktirt gra: ,
t II en pur-am hemmende » en Neste ·
bog, ver itska-own- 5 ists-se zog-sales
tmkssell qe Este-tm oq » qodt Uhu-la IF
akove Ideale oq änu vermale.
ständen og hiemmeti
der ev i sitt U. Agra , n- tilsommen meb » '.s Tillu
stan- : us huek Man-nd og kos- r elle» m c pk »z·
m n eng-r »He minnt-De Tut-us 30 Cmu for et
klar for »W: Den m: Dis-Inmit« nich to Lille-m vq ded
adea en est-tm Bekenn- m unt-! ..- d» de Ihm-akuten z
Iom jin-schon fsr ismes Rovensstskt I·-11.
Oliv beste nd tsg ihn keI nnd z« Ernte til
Inst 06 IJEIILT M M Is.
OVLR ss schn·
Tnaoc Man-s
Des-ans
copy-no »f- sc.
, s« M. J «- --·«- qusjich msf
- ·(«I-s-·tl«kskl
s « «·« ( · n »san«-d
M sinkqu
shcsxiks Isutsnlss
·-- » v- ·- (.·-. sog-in
« ..1 Uss
- Hmericam
« . , «- k- .»: semilun Lake-It eit
H;1« - s« «·us«1-.1. "I«s-ktn.-. U A
y««s: n. J omu las-il nässssisslsll.
ME» »J-. New-. Hgkk
««-- »F- If It· Wahns-mit U
Wagner
Kulhandel
sssm Este-folget- Ul Ein-met
Plocll G Nielssm vil jeg Ist-retten
soro et vol-tosener Linn-r M at
Stugs Ums-materials kamt Kul.
Brust-cle, V ogniz Maskinekl og
Avlstodsksbek
Lands-stumm lcssldydes til ut ef
tekso minø Vater og goro sig bo
lmmät mod nun-· Ninos-.
Fljnk og rot-l Bisher-stunk ga
kam-ems.
llaus J. Nielsou.
sås DÄNslc HARDWÄRE FORRETMNG sc
Iultlstændixt Lasset If sl slm ,,llakdwu·s«, Malermutsrialr.
Gros— og llsvotkis o.s.v.
PØRZTB KLASSIS VÄRZR TIL RMLICB PRISBIL
xom ind og stät Bekendskab.
A. . II. II är( )(-’lc. l klein-. ."««i obs-.
W. U. Umins Bitertjlgen
Vi oyskcr Dei-es Haydel,
Verse-r er dtst os ultjd tnazztpnuliggtsmlr nt
sclge von vom til hassen- lqveite note-sing
og Ins-il mit sammt- lksnsn Dem
bei des-m etc-· umle- l III-melan
Icr Ds ikke ullesrcsms csn ist« wer tust-s nmngcs Kunstw» (O-« —ks Tis
rlkst smede »s. mu Des vjl Mist-w« ns « Hex-»g·
AA Vl KAN s«l’«-U«.-1·Jsils) HV.U) VI U.W Huf
sAsBKos·
« STYLlSH DEPENDABLE
» FOOTWEAR
For The Whole Family
III-Alls ,«’II;III(-IS«M. ·
Naak drt gældcr dkt
gole kæsse Tau ::.:k.
da bqu paa, at m i Zu Am bat betokdcet
Passagner mcd H dunste, mike ng engrlfke
Linter· og stunk mmdrles til Texts Tsenejte
alle Siedet bin og olud billtgn. VI mgcsi
mod note Was-nackt Das : tsnonen rg
hielt-er dem einem-. Sknv n! Der Ell-gam
le, betruer Firma
Minka ä- Ctvok, dank-» Meinen
2810 W Novih Alv-. Thuan
suasp Tab Av. ovemsr »Form«
. . , . .
Cattzens Stufe bank
Garannsond MAX-U Alm. Vonkfoktemius
Peiige tat-Jes- pw Yssnd cig te pre.
Elnwitnnqer paa Pknge for Jud og Udlani
miqu til Tugend billiger Kurs-.
F. h klimmen- s. Maul-seien
Vmitdent Jurist-sitzend
D. z. Muts-ern Cashier.
Pot- smsthituk in s ükst Clu
Ctoccty or Uupsuket
Zall Silbertson
und it will be promptly dehnt-C
DR. c. R. MEAE
DENTlsT.
sooft-II In Max-la Huld-VI
I-.»,...· s
Eusking mitts —- hoavy good
per Doz. 69 Gent-.
stovo Pjpo and Blbows
Cood Grade löa
Goal Islods Wo·
Goal shochs sc
stove Pokeks so
stove Polish 5 and lot-.
TRI- BLAIK KACKIT Frost-.
che Mai-» national Basis
l". .- l««t-»-«1«t«m-.v
Atti-Hansl- HL mai-« nll tust h ri— s
til ljunktmtreuisssks—-Und Eis-Immun
,-«,; bester-m- l'r1e—i-ts.
c. A. scHMlDT. cashier,
»Um-» Mit-n.
PMIIIIOWMIO
Ms ARNDT IIÄKDWÄRI
z je the kehehle ooneern et
Washington Connty. Lin-ge
quantity hnying which they
do, means your gering- when
you bny Handwer stoveih
kencing end entlery.
see them tot- Eolldey
good-.
UNDT MDWABL Z
OIWW
— P« Dis cul-! PLADQ —
32 Ast i Erst-et- os Kelch-neu
Lied Tnk til Vermei- Kunde-r
set den Inn-Im TM latl ydes De
venligst M et komme es est-erei
vokt non-reach fuldstondlse l'
gek tust nycje gedi- ek voke ycletsst
lese Meer sokbunsjet meet Malt osg
keel Bedenålhz
J css schnallt-.
Mart- HO- sntkec idem- tun i.
i— Dangtbtagun Bekxckdnmqts «
Ims «- Hut m, holt Ist, f '
s .
Sk
i est-sinkt- slzeku esse-, bemi
»—"«« is et s muss I
IÆ feste-ne Irisn heg: . u
i IV. IATTIIILZLU
M u s: ·- u IIIL
f
L
Msk sechs-s- «
YOU « - I - ·
Ifodis CMssntev . » . . If
»Fort-«- N
bist- (sbel.’ EI
- l Sen Mle neu- . . »Ist
Hin-is . W
Ins
Unt» ..
Svsn 5 US
: « i·
stach (-«-.i(1«.qss«-- N II b 75
Chssjts b-- tH « O VI AU)
Svtn. » s m fix-O
l Alt Abs
tstCc II Nr. -’ but-! — — —- -- TM !.(0
Its-eck- sp. Nr· 2 mka NO - 1.««7
Haus«-L N-. 2—- - — — — s — .—« Js
Msss ———— i- - H Tj
sit-Innersan.,....... » .7 .)(0
stude- ((«l«mkjt« cnkilfrds » —· - H 7f Olc
svits - — — -- — ——«- - — — » s·-. o-. « Ab
ZOOOIOOOOIOOOOOIOOOOOOOOOOI
-
Z Tb s F b Z
. one ara erg .
: tun-i et hildsstzssmllm L« » us s! :
. sti- s lsKNKRANL l’l.«.x«- Its-c 0 .
. HA JSFMATERIÄLIH IXDLZ s- .
. NIJNG ei VAKMt.APl-A«A1·lsk· .
: Vul- II Mit-st- es sprichst :
. Ul.Al!- Eil-THE :
.
IIOIOIIIIIOIOOIOOOOOOIOOIO
swsw
JÄMES H. PLÅTZ
IUL csfsfh fAII MAII AII
IIMIAICE
Ase-it st lmssspsltifioilmspsHorn-nich
(ls-ti«1umslte -.-nli- »s- sinnst-ausnahm
ICIAIY Msi.lk PUNI. III.
« .,-- .-. .-,»- p- -«-·
———-—-—.«- ....·.- .——..
fis-p- «-.«·-. : »O-- .«-':. --1,-.«i--. « -«-Z-«s’· Mk
. s
.«.- shkivereltvsmer ul slolebkus ;
Ist-— — III- « YJ ·,» t—
1:-.- s. os !'«i-«s- Hort lsdvsliz
KONIlelcf 0ti ZUUAVANU
: zlhsxn »H- I muss-:
I
XI lass-ZU .« pu« Kx zi «·r
.I .TV. Wink-It ( ’0.
DOMAIN-»Hwa ·- - www-o
Was - ask-H
MAX-II
. Alle Keimde Slaaot
4 UAGL 10 Time-z 41 »Im
Ich VII clILS PAAUOLUCS
Heu-wun- uns
SUILSIN I 840
,lcllffls Ill. slslslswch
IICIAIISVS klsksslsucs. IscssIMEfl 00
Vcssclsslsuk Vssfsllsb
)
!
I IUIIICUS cs IIISMI l kaocs.
;UIsl«l·lIll« Ililllklllsll
i Pia-meon Ny usw
cAnnANtA. Osaon
cAMPANIA. lV’e"-RNIA.
Åomulx list-am Watte- smalan
k« UMM BEFORWML
I soc-as llohboliskkus 0.1mpskiho.uck
I nistet meet Trinslvefclsqmi oq Untier
idlslts Agnus-, store- swkkolte og
Uustyk spielen III-umso for dont-s
Ruthogvil us blivs und-s cUMflll
LIIIEI imämttsliqs Muth-V
W fcs AIIcI cs fsksll IUUS
Its moiot lsvo krim.
Uentwsl-Ouoboc-l-ontlon
livllflc soll-III
ASCANIA IX Ast-) VIII YOU
AUsONlÄ · 7000 TON
ALSÅNIÅ - 7700 TON
Isb PIIIMUM III Wuchs-III di III-II has
It In ist-m us. unten- spI Incl- Ii. Mai-Music
send oftm- Procrsm over US
state Just cxkursloncr
flik cllsdsd ITIJAPIIUIP co» Led»
I- I- Unmut IDIAUICII AIIO lustwka lkksqculcscIs