Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 10, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « « DANZKBRBN « T
. .- Hs —
TM 0NI-Y sDMLwEEKLY «
luleIl NEWSPAPER
Publisbed in U. R. A.
It is owned by
»The- United Danish Evang.
Luth. Chnrcb«
und is pulsljshcd by
Klang-beten
Danjsh both-, vubL Haus«-,
Blatt-BE ’1r. »J-M
.- »Y- - »
89. I Zi, Plain Nebr» zitcdag den 1(.I..Novcmver ils-U
j »Hu-ZWEIF
Ier det engste danske Blad i
Amerika-, der udgaar
TO GANGH OM UGEN
udgjvet ak
jDanish Luth. Publ. Hause-,
Zieh-, Naht-.
Pkøvennmmek sendes
frjt pua I«’()rlatigmuiss.
I -12w-2;;
ZNanchw
Dynasticts Fald.
Dei set nd til, at Tronca ikkc en
qang uomiuclt kau terms-.
Tidligete Minister Wn Tiuq Fang
etklaster siq for Republit
Peking, 7. Nov. — Legationerne
money at Enden paa Weinbqu
naftiet et nær for Haandcn. Der
synes jntet Haab at kunne næres
om at redde faa meget engang jom
en nomincl Trom-. Provinserneelkord
sm- 1’jacit"tEis-Moden erlitt-ver sig nu
for Reoublic. Den enefte Etyrke af
MankhusTroppek, der er stor not til
at kunne kontrolere de lokale For
hold, er i Pckinq. Der i Aften Tegn
til, at Hovedstaden inden mange
Tages Forli-b vil blive umringct af
f :1-)·—"1 us Eoldnmd
Hvor Hoffet vil fsge Tilflugt er
et ZpørgsmoaL Der er det, som ty
der paa, at Hoffet hat i Sinde at
fortrække til Chang Kia Kau. Trop
pkr, fom bevogter Vejen til denne
By, der liaaor i ChisLi Proviner
25 Mut Nokdvest for Poking, ventcs
des at ville sprænge Tunnelcn, ef
ter at Keifeken med Familie var
passe-set igennem den: men nu er
der modtaqet Melding om, at Chang
Kia Kau er ufikketn
Shanghai. 7. Nov. « At Gu
vernsr Wu Lu Chen of Chan-79Pro
vinfen er bleven inigmyrdrt as Man
chuOvldaterne erfaredes her i Dag.
Manchnernr beskyldte ham for at
for-made Trosten· -·—- Gut-ernsten
Im og sov i sit Telt i Lefren ved
Shikiastumm da han blev windet
Manchusoldaterne fmrtede fort-in
ten ind i Teltet og fkrækkeliq ssnders
flcknaode Gksmralen Jmidlektid var
her aiort Alarm, og Soldater som
var tro imod Generalen, omkingede
Toll-et. og Morderne blev fongede
alles som rett. De protcstcrede paa,
en WHUZ Bekendolfe af Loyalitct
mod Trunk-n var fal7k, oq at hatt
brmmvliqt tilmadede et Blodbad
paa alle Manchncm Alle de 30 vil
blivcs fmlskmagvt.
VuistiEt set var Inimnnrdet as
Wn en Hovedscsjltagclse i to Ret
ninzusv Tct vil our-re Nein-Hornp
oa M ist-morsch Trunk-n m tru llni
berste-tust Wu our msmliq un Ne
volutimtift, Endtil Trank-n udfusdte
der »Hei-nge Editt, der sammt-rede
Ums k-« konstitutiumsl Regt-ring.
Lizi Ahqu Ehi Mai var han i Fa
vør as at modtagc de lovode Hon
fksssionux gdkst lmn tt«ordo, at Je vit
dc ovlmsvc Nødvendighoden as at
smnc Tnnaftict
J ut Hauts, at hon jtuldc cunne
vinde Novelle-deme- i Slmnkc Pro
vinsen for jin Anstuech, havdo stei
fen-n nylig udttævttt hmn til Gu
vcsmor over denne Provinsc, og
han havde væfentlig fulsdfsrt denne
sitt Mission. da han blcv myrdet.
Ved hans Saigmokd er alt det, han
havde ndrcttet blcvet værre end
ugjort. Revolutionisterne felek sig
nu overbevist om, at ingen Man
chuer er at stolc paa, hvad han end
maatte love, og Yuan Shi Kai vg
andre ligefindedes Beftræbelfer for
at reddc Dynastiet er fikkert ved
Snigmordct gjort Mahl-se Den al
minsdelige Mening her er, at Yuans
egen Stæbne er afgjort, verfom ihan
vover sig blandt Manchuerne i Pe
king, idet han teiser idertil for at
overtage sStillingen Tom Minister
chef, hvad Negeringen io anmoder
ham am.
General Li, Rebellernes Ftrer.
iniifterer endnu paa KeifetendAssæts
telse »Zum ftrste Betingelfe for at
kunne under-handle om Frei-. Gen
engste Jndrtnnnelh han har gjort
som Fllge of Underhandlinger med
IYuan Ehi Kai, ek et Titbud om,’j
at den repnbiikanike Regering can
give Fiejferfamilien Pension. s
(
Skal Taft modtage l
Nobels FredspriSP
Blandt de Taler, Prcejidentzaft
yoldt paa Iin nylig endte Rundrej
se, hat jærlig disse, i hvilte han
flog til Jyd for at afgøre alle Tviss
stigheder ved fredelige Metoder,vact«"
Opmærkiomhed. Præjidentens erklec-l
rede Standpunkt for Afgørclse ved»
Voldgift as alle Spørgsmaal, som?
bcrører en Nations Ære, og det!
IchniItød, han har givet Frcdsiagenj
ved at faa Fredstkaktater afiluttet
tncd to af Verdensledende Nationer,«
,Frankrig og England, hat givct
ham en Plads blandt dem, der tan:
komme i Botragtning vcd Uddeling
af Nobels Frcdspris den 10. Der-!
dette Aar. I
, Tcrsotn dennc Ære bliver bisti
sPrwfident Taft af den Beftyrelse,»
sont Alfred Nobel, sen rige spenka
Tilvirkcr af sirigcsnmterich hat over-.
ladt til Carlin at finde den Monds
der i Wanst-J Lob hat gjort most for;
nniverscri Frev, Tau vil han blivei
den andcn Ameritaner blandt fjor-»
ten der sank-des panskønth Listen
over dem, der hidtil hat 1nodtaget«
jFrcdspriEem indcholder Nonne paa
Itre Schweitzcro, tke FranjfmasndH
irn Englasndcr. en Øftriger. en Hol-»
ilasnch en Erst-rissen en Dunster
og en Amerikancr. Theodore Roofesi
velts Jndflydelfe for at faa Paris-.
nwuthsTraktatem der endte Den rus-;
sisksjapanfke Krig, i Stand, gjorde,«
,c1t han blev tilkondt Frcdsprism
IManqc Standinavcr udtaler denMes4
Ining, at Nobels erdsprwmie, deri
beløbcr sia til omkring 810,000, i
Aar vil blive tilkendt Prwfidcnti
Tast. J
Falk-Delikt matioucr
—- er nu færdig. —
HJndsholdcr M Stykkcr
: (Se andetstcds i BladeU
. Dan. Luth. Publ. Haufe.
DampskibssNotitser.
»O-:-mr den Anden« er c1f5ejlct fm
Christiansand ntcd 162 Passagcrer
on Denn-is til New York den H. d:.
sTirSdan i nasfto Ums-. Esidet Dil
ntnsr ask-He dcrfm den BLI. d-3. on
Dritte-J da til Christianfand den Ok.
Tec.
.,1lnitcd States« ankotn til Chri
stiansand den 6. ds., vil affejle der
fm den is. ds. on ventes da til New
York den 28. ds.
»E. F. Meigen« afsejler fra Chri
ftiansand den li« ds. os vcntes til
Ner York den 21.. ds.
-· —-.- —.-.--·—
z Danfkeren« udgaar to Gange om
;Uaen og kostet PUSO per Aar-gang.
Provennmmer sendes frit paa for
langenda
. Dan ksAmerikan k.
[ f f I
—«
Enken efter afdøde Past. A. S.
Nielfen dsde i Withee, Wis» den 19.
og sblev begravet den 22. Okt.
En Korrespondent tilBladet,,Dan
mark hiemme og ude« fra Guayas
quil, Equadotz argumenterer imod
det populære Fejlfyn, at Militcers
magt er en Nsdvendighed for Ko
loniers Bestyttelfe Han peger hen
til det Antal af fredellge »Am-lo
nier« af Standinaver Verdcn over
dck ofte lever under venlige frem
mede Magters Flog og vinder ind
flydelsesrige Stillinger simpelthen
vcd Dygtighed og Karakter.
.
Otte fattige Søjfende i Danmark
faar stor Arv fra Amerika. EnMand
i siøbenhavn hat iflg. danske Blade
foaet Meddclelse om, at der er til
falden hans Huftru en Arv paa
350,000 Kroner efter en i Ameri
ka afdød Morbrodek, og hver af heu
des 7 Søskende faar hver en lige
saa ftor Arv. En af dem er en Enke
i snma smar med mange Born og
bor i Københavm S of dem bor paa
Bornholm, bvorfra Familien stam
mer. Den afdøde Morbrodcr, fom
sich at have riet 3 Millioner Kr»
bot-de i Chicago, og Meddelelsen om
den ftore Aas-v er kommen gennem
det daner Udenrigsministerium
»Um American StandipmviaM
for November Iitcdde!:. et Villede
af eet af den tin-like Billedhugger
Solon H· Bømlums Ztltlpturars
bejde, »Gewinn« kaldet. Det er en
Coml·ok), der staat og lcener sig til
fin Pony. Tet ser ud til, at baade
Ponyen og kliytteren er trætte og
laver til at inve, støttet imod hinan
den. Vørqlnm lmr levet flere af fine
Ungdomsaar blandt Kvwghyrdeme
pqa Vestens Prærier, faa han er
vel forlseredt til at vcere »Cowboy
Sculvtør«. Gan har som faadan
produferet »Evening«, ColvboysCaps
turina Wild Dorfes-C »The Prairie
Dorfe in the Vlizzard«, »Statut-ehe
of« Wild .sories«, ,,The Rouqh Ni
deks« etc.
.
Afdøde Niels Pauler plejede al
tid at betænke det danfke Alders
domsbjem i Brooklym New York,
med en Gave til Jul og naar som
helft det hehr-nettes Mr. Poulsens
qamle Ven, Mr. Thomas Jenseit,
der malede det Portræt, der over
raktes hom, af en Komite af Stan
dinaver Aaret før han døde, hat nu
efter Anmodning malet et andet
Billede af Poulsen til det donite
Alderdomshfem og det blev afiløs
ret Zøndaq den El. September i
Overveerelie af ca. 50 Venner of
Institutionen Dommer GeorgeNan
ler overgcw 5om ClomiteformondVils
lebet til Hietnmet oa talte icerliq
om den Sstte, Poulfen hnvde Udet
Oft-mutet Lan-il Generalkoniul J.
Nlmi talte Um Ponliens Munde at
give ma uden at lade venftre Gaand
tilde-, lwad lyøjre Haand aiorde
Post Ill. Anderien slnttede klllødet
.
Tr. Normen Haufen, tidligms
praktiserrnde Lasge i Ehicago» er
Ma. Meldinq fm Fløbcnhcwn efthr
et Aar-Z Ophold i Julianehcmb prm
Grønlands Veftkyst vendt tilbaqc og
bervttey at han har sunsdet Rainer
ne as en tidligcre sknndinavisk W
loni. Grønlandsfaroro bar i law
gcw Tid iøqt disfe Nuimm og Op
daaelTen bottoqtes sum bott)dk-liq.
Det konqeliqe qeografifke Selskab
vil fnart offentliaqøre alle Detail
ler angamsnde Opdagelsen
Den not-ske- Koloni paa Grønland
oq dens nmftrriøfe Forfvinden er
af ftms lvistorisk Futen-IN Den su
thes at Imm- vwret i blomftkcndks
Tilftand indtil Aarcst 1-«2. Den
bestod af 190 Familin med 3000
HSjasla sjorten Wirken to Kloftre oa
seen kakou Den sidftc Oplysnina
Iom Kolonien findes i et paveliat
jBkev as ma, i hvicket siqu at
jKolonien var bleven bæmet af be
denfke Barbarer 80 Aar i Form-jen.
Da Hans Egede i sdet 17. Aar-bun
drebe kom til Øem fandt han knn
Nuiner af Kolonien oq intet Spur
af Mennesker af Europæisk Amom
ning. s
Blandrde Medgelclfer.
,W
« Uden Hensyn til, hsvad Lorimers
og Stephensons ewdelige Skæbne
maatte blive, saa can det trygt for
udsiges, at Prisen for en Senators
Toga ikke lige saa lidt som Fuglen
med det braskkede Bittng —- herefs
ter vil flyve saa højt, bemærkcr en
lKollege
Z Tr. Zun Bat Sen, Hovcdet for
imsn fincssiskcs Revolution, sichs at
evaer en bekendende Kriftcn og Søn
af en Kristm Hvis der da er Sand
kwd i hans Vekmdelse, kon man
»have en Forestilling om, hvad der
vil ske, der-Tom Revolutionen gen
nemføres.
Om Prckfidentens Tut igennem
«««-.::x-c-t sigcsr »Wnshington Post«:
",,Landet oq Præsidenten har begge
«nydt qodt of den. Folket sendet
kmm bcsdre og ved, hvad det kan ven
tc af ham i opkommende politi7kc
Kompe. san kender Landet bedre
end før, oq han er derfor bedre
stifkcst til at administrcre sit Entbe
;Dc—3 mangoslaas Pligter. Meldinger
zfm Jnfumentftatcr vifer klart, at
zTaft har styrkct det republikanfke
sParti vcd at blande sig med Folket
zAt ban bar forøaet sfin egen Popus
zlasritct er lige san klart.«
i -
I
I Der meldes om Opdagelse af rige
Lefer as Potafke i Alaska, og i den
Anlednmg spsrges, om vi skal faa
ists nn ,,Eldorado« og se en ny
-Strømninq til Norm-often Don
jnæpvm thi Regt-ringen vil lægge
«Beflaq paa Produkten og ikke til
«lade noget Monopol of private
kProfpektoren Om Meldinqen om
·-de riae Leier altfaa viser siq at
«medføre Sansdbed fcm venter man
«ikke at se faadant Opftnr, 7om der
var angaaende Optaqelsen af Skovi
oq imlland i Alaska
.
Nome og Sverriq gi« Fordere
delser til i 1914 at fejre Hundredi
aarsfeft for FredensBestaaen mel
lem de to Lande —- Mcvrkeliqt not
det Tamme Aar, i hvilket Hund-red
aarsfest vil blive fejret for Fredens
Bevarelfe mellem englsktalende Na
tioner. Det foreslaas at reife en
KriftnssStatue vaa Kjølem den høie
Viergryq mellem de to Lande, over
lwilken ffendtlige Heere i svnndne
Tider droq for at krige mod Bro
derlandet.
Ton li. aflagdc Frnncisco J. Ma
doro Embrdtsod sont Mexico-Z nyo
Prwsident. Samtidig aficsjlcde Fran
cisco Leon de la Barm, der provi
sorisk hat smth L-andet, sidcn Pras
sidcnt Diaz reiste-, nie-d Swrtoa til
Vom Erm, lworfm ban vilde af
iejle til Europa paa en diplomatiik
Alkissiom Naar lmn komme-r tilbas
ge, mencsr man, kmn fkal ovcrtage
Posten iom Udcnriasminister, og den
iortsløbiqe Udenriqsminifter Eule-ro
antaaos da at skullc aaa til Wash
ington fom Amlms«adøk.
s
thctoniobilulyktc. Fra Ermord,
Nebr., meldes under T. ds., at den
tatolffe Prcrst William Murphy ved
den katolske Mitte i Veaver Cras
iinq femme Tags Affen blev sie
blikkeliq sdrcebt idet en Automobib
iom hatt kam-, verltedcs oq faldt
paa hom. Hnn havde været i Sow
ard, og det var, da han kørte hie-m,
Ulnkken stete. — Murphy var ble
Ven velkendt gennem en Sag, sfom
sban føkte mod Bifkop Bonacum, og
iom gis op til Statens Høiefteret on
Wen til Rom. Hatt var en veltaleni
de Mund og meget søgt fom Fore
4 dragsholdet
Horden
rundi.
Kong Peter af Serbien vil den
12. November afrejse til Paris for
sat aflægge Beføg hos Præsident
Fallieres.
I
Psaa en Sindssygeanstalt ved Dan
zig er der forekommet 170 Tilfæls
de af Tyfus. Af disse er 30 Perso
uer døde.
Fem Drenge i Alderen 5 15
Aar er druknet i Nær«l)eden af Lu
lea, Sverrig, da de var ude og løbe
paa Skøjter.
l
i
I J Mofkow er der Szenen aabnet
sen Talsloislldftilling, omfattende
iPortrætter og Bufter af Tolstoi og
Vreve fra hom.
» Russland har modfat fig, at der
til den persifke Heers Reorganifation
»aus-Entoz yderligere 20 fvenfke Of
’ficerer.
I I
Norsk Heltefond. Christiania, 24.l
«Oktober. AndrewCarnegie har skæns
fest 120,00() Dollars til en Heltes
Jfond for Norge.
« t
Politiet i Düsseldorf rømmedet
forlcdcn Nat en Spillebule, hvorved
der beilaglagdes 5000 Mk. TreSpils
ilcrc arrcftcsredes.
" i
, Dødsfald. Christianiia, 23. Okt·
IDQ med. E. Warg er i Gaar af
«g-aaet ved Laden. Han var Redak
«t-r af »Norfk Magajin for Lceges
« videnskqsb.«
i J Saloniki i det sydlige Makede
Onicn mæctedes Natten til Tirsdag
kden ZL Okt. et heftigt Jordskælv.
iJ Kosshoy styrtede Telegrafftatioi
lneu sammt-n. Jntet Menneske oms
kom.
g
I Overfaldcn Postvogn. Saloniki,
E23. Ott. ·Postvognen, der kører mel
lem Monaftir og Skutari, er ved
TElbassan bleven overfaldet af Røs
vere og plyndrct for 30,000 tyrkisfe
Pund.
l
F Etorm i England. London, 23.
Oktober. dllkcsllem 50 og 60 Sejlskis
De og Baade har under Stormen i
Naar lidt Zfibbrud ved Southend.
II Dom-r er Landingsstederne awar
Yligt bcfkadiqede. T
Pan Kreta lwrskcr stor Forvirs
Tring sont Folge af Zplittelfe indens
for Particrne. Bcjolkuingcu siges
at være træt af den idelige lldjcvti
·tels-«c af Kretaspørgsmaalets Afgøs
relfe.
Sverrigs Syqokasfcr har paa et
Delegeretmøde den 23. Okt. i Stock
holm vodtaget en Ovcrcnskomft an
gaaende Overflytningen af Sygekass
semedlemmer mellem Sverrig og
LDanmark og omvendt.
" s
Vornelamhcden i Zverrig. Stock
Eholm, 2-t. Okt. Fra 1.-15. Okto
;ber er der i Sverrig konstateret 373
sTilfælde af Vornelamhed Epidemi
,en er overalt aftagcnde. Haardcft
Zhjcsmføat er Jønkøpinq Egnen.
I .
3 Australsk Smør. London, 25.0kt.
«Til Reuters Buerau meldes fraMels
"bonrne: Tampfkibet .,,Macedonia«
ser afqaaet herfra med 970 Tons
«Smør, den størfte Ladning, der paa
seen Gang ser affendt hersta.
« I
Søulykke. Paris-, 24. Okto'ber.Ef
ster «hva-d sdser meddeles fra Bordeaux,
ker en fra Sulan i Rumcenien kom
lImende græfk Damper »Geor·gios"
ftrandet 300 Meter fra Kyften ved
Mundingen af Gironde. Af Bescets
ningen, der talte 22 Mand, reddes
des 7. Skibet er Vrag.
Stort Guldtyveti. Bern, 24.
Oktober. En Sending Guldbarrer
fra London til Nation-albanken her
bar været -Genstand for Tyveri. En
af de 8 Kasfer indeholsdt ved An
komsten hertil værdiløfe Blybarrer
i Ztedet for 3 Guldbarrer til en
Vasrdi af 13(),()()0 Franks. Tyves
riet er formodentlig begaaet i Lon
don.
O
Jungen paa Olymposbjerget. Jn
qeniør sEsduard Richter i Jena, der
i Sommer i et Par Maoneder blev
holdt fangen af Revere paa Olym
posbjerget i T«hesfalien, har fornys
lig anlagt Sag mod Bladet »Augs·
burger Woche«, der i en lcengeveAri
tikel har betegnet Bortførelsen fom
Komediespil og hævdet, at hele Af
færen var arrangeret af Richter felv
i Reklame-Øjemed.
Hund Frankrig ikke vil taale. Prak
«sident Fallieres har Søndag i Ne
rac afflørct et Mindesmcerke for
Fysikeren de Romas og holdt ved
det paafølgcode Feftmaaltid en Ta
le, i «hvilken han bl· a. udtalte, at
Repusblikken stræber at oprekholde
Fredem men ikke vilde taale nogen
Krasnkelie af Frankrigs Ære og
Værdighed, end ikke den svagefte
Ramt af en Granat. Det engelske
Slagskib ,,Hindostan«, paa hvilket
Prinsen af Wales befindet sig fom
Midshipman, blev fokleden nuder en
Skydeøvelse kamt af en Granat fra
en 6-pundig Kanon paaDreasdnoughs
ten »Colos«sus«. Jngen blev faaret,
Incsn Aqterdaskket blev noget bejkadis
get. Prinsen befandt sfig under Dæks
kot. ,,.Sindostan« flæbte en Skive,
mod bvilken ,,Colossus« fyrede i
1000 Yards Afstand.
Englands Flaade. London, 25.
Oktober-· Krigsminister Haldane
ljoldt i Aftes i Birmingham en
Tale, i hvelken han betonede, sat han
felo faavel som hans Kollegser i Ne
gerinaen havde den stirrkeste Følels
je af Betydningen af at oprets
hode Englams ftore Flaade Ton
nye M«arincmknister, Winfwn
OflnnschilL vildc sikkert af ydcsrste
Kraft fortsastte Max-Genuas Flaades
politik.
Was-nom. 25, Oktober J Ton er
dcst nyo Trmdnouqllt »Australio«
lobot af Stalselon fm Clndodanks
Vwrftet. Zkibvt or cst Eøskorfkim
til ..Jnd(sfati,1sablc«.
Frankrig og England Den en
aelsfko Generalposnnefter Samuel
l)oldt i Lørdagcs Ilftos i dcst Ungel
«fke lJandisls.«sl«an1111(sl« i Paris en Tale,
i hvilken l)an bl. a. fastflog, at den
mellom England on Frankria be
staaondo Entcnto cordkale blvv sta
dig stasrkorc. Endvidero udtaltc Mi
nistercm at Udsiqten til on wrofuld
Ilf7111t11i1m af Maroklo Forlmndlins
norm- bofrior hole Europa for al
»-vorlik1 Votvtnring. Dcsnden maat·
’te man anerkende Brindninarn af
jdct Vwrk, sont Frankrin vilde vwre
i Stand til at ndførc i Marokko.
Han sbetcsgnede Tom ganske urigtig
lPaastanden om, at England under
Marokko Forhandlinaisrne ffulde
ljavwstrwbt eftcr at fkabe Vanfkeligs
hcdck for at hindre en definitiv Ord
.ning. England havde ikke indblsans
det sia ·i de franskityfke Jordan-blin
qer, men havde altid snfket en slmrs
tig oq ærefuld Løsnina af Mords
zkoiSpsrgsmaalet og ene oa alene
beftrwbt Oftg for at tfene Fredens
«og idet sociale Fremskridtg Gag.