Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 07, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
der hat udfsrt det store Rydningss
arbejde i Ameritas Urskove eller paa
paa Prærienx men det var Smaas
kaarsfolkene, lom var vant til Ar
bejde, ikke veg tilbage for de store
Vanskeliaheder. men faeftede Blit
tet paa de.store Mulighedek.
Paa Ruinerne af Floldinghus
sindes en gammel Jndfkrift — jeg
tror fra det 1ti. Aarhundrede —
der lyder soalcdes: »GudO Velsigs
nech get rig, men der skal arbei
des.«
Der er dgsaa iket store Fteniflkidt
der liiemine ma manae Omraader.
Løsningen as det Trcelleliv, Ben
derne var under for 100 Aar siden,
har qivet Muligbedcn til Frem
"5kridt; dette i Forbindelje med Op
lysningen hat ogfaa lært Bonden
at behnndle iin Jord, laa den gi
ver rige Fragte-r for Arbejdet. Sto
re Akealer, for ndyrket Land ——l
iasrlin paa Jyllonds Vestkyst, eri
I
l
I
kommen under Kultivering og giver
godt Udbytte. Arbejdernes Kam-,
baadci By og paa Lande-L er mes«
net fordedret Don gør det satncnel
sia nwldende der —-- en »Leven
over Evne«. Pna mange Maader
kendes ingen Foritel mellemTjener
og Herre: de forløaer at folge Mo
den baade i Klasdedrnqt oa Levei
vis. Og betragter man san den nn
delsess og forlysteliesiyge Tel af
Vesolkningem dvor det, der fortjes
nes, ndes pnaGøaL Fjant da Tant
medens man ikke slcenter Fremtiden
en fornuftin og alvorlig Tanle, da«
stadfæster lig Sandheden af dis-:
le Ord »aber Cum-« i frygteliq
Grad Som nævnt, er Akbejdernes
Kaar meget forbedret, men bvor
meaet navner det dem? Mon de er
lntteliqere on bedre ftillet, end da
Kann-ne var hangen-? Det bar vir
ket, at den itore Mas7o feiger til
Bnerncv livor de stiller de store
Kran, fort Arbejdstid, stor Len. Sau
indføres til Udførelsen af Landars
beidet Falk ira andre Lande, af de
lavtftilledse Lan «- dc uvidende og
noplvite Massen De indtaaer de
Pladsek, fom Landets egne Sønner
da Dttre bin-de have — en stor
Forbrndelie of Arbeidsniverne, en
Skam for Landets eane Vorn da
til stor Skade for det hele Falk da
Riqe
Daumen-W Histighety
«ss-flighed kostet inaen Penge«,
sigek et sammelt Mundheld. Men
det vasser nu ikke altid, især for
Danmarks Bei-kommende Thi der
kostet- det netov Penge at være hsfs
lia: ,,Høflighed bestætnmer ingen«
siger et andet Ord. men det gaar
med det: fom med fsrftmevnth Og
færlig lægger man Mem-te dertiL
etter at man en Aarrække hat op
holdt sig i Amerika og Taa kommer
en Tut hjem. Det var i Kobenhavn
paa et Hatt-L hvor vi smit Neffe
selikab, Pastor Lotsen og Huftrty
lejede Vækelfer for en Don og en
Nat for ester Bestemmelie at rejie
næfte Morgen. Vi ombestemte os
imidlertid og reiste famme Aften vg
betalte faa det halve af Lejen for
Vwkelserne Der var tun fem Minu
ters Gang til «Baneaaarden. Som
»Amerikanerc« qencredc vi os ikce
ved ielv at bærc vor Oaandfuffert
(Vi havde kun hvcr een); men den
høfligc Hotelvækt vildc paa inqen
Max-de have det: det stulde »Dan
qen« med Fornsielfe besorge. Vi
fpaTcrer Joa, Tom de stre; og Drms
gen fast Kufferterne paa Nacken.
Kommen til Bestemmelfesftcdet tak
ker vi for udvist Høflighed, og jeg
ffikker ham en 25 Ørp i Drittepens
m, ibukomsmendcs at vi var i Dan
Inark. Med Hur-n i Haandem og et
dvbt Bus, for han vaa Msnten og
siger fau: Undfkyld, min Herre, vi
plein aldrig at faa mindre end enl
halv Krone for saadan Tjenefte.
Beitcemmensde giver jeg ham sit
Tilgodehavende sog underretter mine
Reisesceller om derer Gæld for den
udviste Hsflighed —- en halv Krone
for hver siuffert Drikkepenge for
at blive anvist Hotel, for at blive
vejledet dort igen, faa Moden ser
veret, Støvlerne pudset, plus den
regelmentære Hotelpris —- det er
Regelen. Mange Steder get man
bedst i at ftikke Opvarteren en Drit
keftilljng, famtidig som man bettl
ler sit Maaltid, for ikte at udiætte
sig for sorgæves Venten paa jam
me. Jeg fynes ogsaa, Høflighed be
ikastnxner iomme Tider, om man paa
betendte Steder tager sig en lille
Spaseretur i Byen sog er jaa heldig
eller uheldig at mode mange Be
lendte, da hvert Øjeblit at tage
Hat eller Hue af efter jimpel Hof
lighedsregel Den arme Hat eller
Hue lider fvært ved den Behand
lina, ikke at tale om det forpjuskede
Haar, man faar, fer man naar
Vejende Naar man ellers i Dag
bladene loefer Beretningerne fra
Rigsdagsforljandlingerne eller andre
politiste Moder. iaa synes det dag,
fom der knnde behøves lidt mere
Oefliqhed over for bvekandre
J Tivoli.
Gan en Tut i Tiooli en itenZoms
meraften, oa du vil faa se noget af
.»mbenhavnerlinet. En belgendeMens
neskemasfe bevæger sig hid og did
ved de mange forfkellige Forlysteli
sesboder. Der er noget at se, det
kan itte noegtes, eg der er noget
at here. Man iagde, at der krimin
delig famledes en 50,000 Mennefter
her paa Sommeraftenerne Vi be
nnrrkede, ftrats vi kom ind, et Hav
as Eikeime-steh der alle bavde deres
Vlif firstet opad mod et bestemt
Punkt. Vi opdaqede da, at bøjt odve
paa et ftrammet Toba, udførte to
Liniedansere deres Kunfter Jeg ital
tun nwvne tre af deres benndrinq53
vcerdige Udsvelfen Der kom en med
et Vord paa Sknlderen, Stol paa
klimmen. Flaike oq Ølglas i Lom
men, spaierende nok iaa stolt til
Midten af Rebst, hvor han ajorde
Goldt, satte Bord on Stol til Net
te vaa Nebet, bvor han ina nod sit
Øl i størfte Mag oq Ro. Da ban
var fwrdig, Bord oa Stol paa Sini
deren iqen oq tilbaqe, hvokfra hanl
kom. l
En kom nackende holdende en an
den i Dem-ne donne igen med en
Hfulbør —— Tom han nok san ist-hern
diat forte- vaa den smale Vei.
En anden kom ksrende paa en
Bicnkle til Midten af Oft-bot faa
baqlæns liaefaa but-Eint han var
kommen, attet frem til Midten as
Rebet, hvor han holdt gonfke stille
en Stand og udsvede en Dol Kun
fter vaa Cvklm bvorefter han fort
fotte i fuld Fort til den enden En
de of Nebst
Ja, der kunde ver-re- meaet at be
masrke endnu km dette Forlnftcls
fesfted: men dettr vckte not. Det er
nok new-d at Ist-Mac- cn Mona. men
bot bar vift vrmst manqe en dnrl
Historie-, fkkc alt-ne Einst-list men va
fem fiælelia befragte-it tbi den, der
Wer Bunde-m bar oqfaa her en kig
Anledninq·
s-« « sw--s-- s-—
Staudard, Alta» Canada.
llnder mit Bei-g, som jcg af
lagde fra den 20. til den 30 Okt»
blcv jeg antuodet om at fortælle lidtI
i »Danstercn« om hvad vi foretog
os, og om det, fom kem have lidtI
Interesse for Venner og Bekendtew
af de Dunste dek. Den fskste Søns
dag havdc vi Gudstjeneste med AIJ
trraangs der var ca. M, som varj
F
W
Gcester ved Herr-Ins Bord· Næfte
Sondag Gudstjeneste om Formidi
dagen, Høfwrcediken og Menighedsij
made om Eftermiddqgen Noget af
det, sum blev spkhandtet og vedtaget l
var at købe to ftore »Lotter« 200
X200 til Byggegrund for Kirke
og Prcestebolig. Det iidste stulde der1
tages fat paa med det førfte, saa
Hufet kunde tages i Brug i Mai-is
Manned
J Standard bygges der ganskel
meget, faa det «ser ud til, at det
vil blive ikke scm lille en By. Der
er folgt en god Del Land i Libets
af Zonnnekcn not en 2,5()() Arres-1
Land, ndeluktende til Dunste, law
der tænkes vaa at faa noget of
Landkompagniet paa samme Vil
kaar, som de hat det andet.
Hoffen er jo meget sen iAar.
Nu arbejder Tcerfkemaslinen ftadig
først i Wen kom der et lille Lag
Ene, foa Arbejdet maatte standsess
nogle Dage. Frosten com omkring
den ·25. August og gjorde megenl
Zlade pna Hvedew Det lavefte,
jexl hørte den anv, var 12 Bu. sog
det lwiefte var 25 per Aere Den·
tidliaere Hvede var nok næsten moss
den. da Frosten kom, og den giver
mete; men jeg harte ikke, at ungen·
af de Danfke havde den. Lcekepenges
kcm je ingen undqaa at give. san-T
ren er meqetgod, oa tilmed af godlj
Kvalitet Det lavefte, jeg hørte var«
50 Bu. oq det bøjefte 75 Bu. pe.
Acri-. Bngen er ogfaa god «
Tak til Venner i Standard,med
en bfertelig Dilfenl
Brede Jahrmer
—
Mafou City, Nebr. s
—-»—
Tet er nist omkrinq to Aar og
ni TUcaoneden siden der har vceret
Wet herfro i Danfkerem ikke paa;
Grund af, at intet er foregaaet,
euer der intet bar vceret at skrive
om; men det er not bedst at tie med.
lmad der er Grunden Tet er da
heller itle Meningen nu at give en
Zlildrinn af en svundne Tids Be
qjvenhedet Dog, med Blicket til
lnme findet vi manqe Tüm, vi skyls
der Gud Taf for, selv om det
kmsaa for os melden »Im-Iris oa
Wust de vandre tilhobe, Medgana
og Modgann de følqes paa Rad.«
J Sommer jik Zions Menighed
m Kirkeklokch som nu kalder »paa
qmmnel og ung, meft dog paa Sjæs
Im trcrt oa tunq, fyg for den evich
Ovid-A Fox en fciadan hat den
nnlia vwret til Veslsignelfe, da Syas
dumme-n hindrede ham fra at værc
til Stede i Guds Has, fendte den
fini- Toner til den syae i Ojemmet
Tot blcv saa ogsoa for hans Støv,
den førfte Gang her lod lnde Grav
klokkens Klang.
Førft i Oktober havde vi Mis
sionsmødth bvor Præfterne J. M.
Haufen og J C Pedersen taltcs
Guds Ord. Fra Begnndelsen frm
det ika lovcnch ud, da vi fik san
meaen Neun, at den kunde holde
baode Præfterne og manae Folk
inden for Hiemmcsnes Dsrcs ved den
Tid Mødet skulde beqnnde, og de
fem, fom msdte i Kirkem mnattc
ndTende Spefdere efter de savncdc
Prcrftcsr. som dog fandtes i god Ve
dold oq lovede at komme om Efters
middaqem men det vor fottigt mcsd
Wes-get i Mrkem da Veiene var nas
ften ufremkommeliae: om Aftenvn
blev Modet igm hindret ved øsendcs
Neser Den næsse Daq blev det dort
bedro, og vi bavde det godt.i Hor
rens sag og Hjemmene Sand-I
gon var holt igennem en skøn oa
vislsiqnet Dag.
Den følgende Ssndag hat-de vi
Konfirmatiom hvok site nnae Piger
aflagde den gode Bekendelfe· Man
dissts mme Grene paa Vintræet bli
»Q- :" III H A DER SNUff
Omwx « · --»--. —.-«»«41.1TE-r -:s«- nimm-u
Mtsndcczdj . HZULIJ « eilt-spät It den bedste. Samt-, M m IS
xsuch Blindebe til Dili- IMI mäm lustediensek er tilsah com et naturligs
Nimdiugstossek til Blacitzsshpä As Jus-ihn was AramasEkstkakten suusmalingspmss
wes-sen bibeholdet Todes-sicut Asd- .tcka. og alle de bitte stock-r o- syst-z
Dom find-s i qatutlig Klemm »Es-m Wiss-.
co;«r«:N1-IAGE:N sum-I DR- -:.-:n.:;-;! sit-M Mk TU- ZWE
- ER- USNINC
Eise-inult- si Canmi i bvsx
»so-»F komm-so M W WM ·
W
ve bevorede i Forbindelse web-Stam
men og bit-re Frugt til Guds Ærel
Onsdag d. 18. Okt henfov en af
Zions Mcnighedg trofafte Støtteri
Troen paa jin Stoler det var N.
P. Nieljen, iom døde efter lcengere
Tids Svagelighed og Sygdom Be
gravelicn foregit den 20. Okt. Som
Medlem af Misnigheden hat Nielien
fm dets trange Plads. Blitket
af Vordem men ogsaa cn Tel, der
tiltom andre mindre villigeMedlems
mer« Han vil saviuss baade i Hjems
met og Monighcsden Jeg vil slutte
med nogle faa Ord fra Mindeblai
dts as lmns Livs-Bogs fidste Del.
En passende Overltrift vil være:
»Don blov lille, mens Gud blev
ftor.«
»Bist var dog merrtcligt, at jeg
Un Vor Horte havde gaaet paa hver
in Eide of Fonfet (Gerdct) i ca.
l l Aar ou iøgt hverandre nden dog
at komme til dist salige bevidfte
Zmnfnnd.« Det var førft hen mod
Elntninnen cller Livsaftisnem der
sum ans mod Tand Fred: men saa
knnde tmn list-: »Na er jeg den lyk
Miglie- Mand i Elk Creok Tonm
ilijnl O, om dort Fnlk vidfte, hvor
nnd Nud er, nie-n im frygtcr, de er
mange-, som Haar lig jeg gik, fom
søqcr on ilaor siq til No dersmed
udm at lmve fnnth Fresseran
rlkonist as det sidftis, han iagde
imstandng var til Sustruen ved
haan Zidm »Er du iaa færdsig til
at qcm med?« Saa snart derefter
kom simmeltogkh iom han havde
fest dcst ist Par Tage for, for at tage
ham med.
N P. Niolien blrv knap 52 Aar
on oftcsrlnder Ente oa 7 Vørn i Al
dcr fra 7---21 Aar. Et Born var
gaaet forud for ham til Hjrwmt
knsroventiL
Venlig Hilft-n til Læsetne.
Korr.
sonntljnwmn Amerin«y- l.vj'njgn8
Jus-E
EWMN
afgaar kra New York
ins-il
de hurtiggaaende dobbelt
skrueDampskibc
Asca«
den 23. Nov.
lJUiotgen
den 30. Nov.
ätnilotl states
deg —7. Dec.
l’;m.-mgisrs·n«s itsgzmr km l"hj(--«ux« til
New York h. Demo- tsiHuzs «- nstscl
Li«nknsssijz;t:s·ss sh- 'l’·»;z uslosn
Ulnsklslloinks
sMAAwERELåERNE
«" Ys47«"'lls«k H«-«s-(—-ux;"ssn-c. Nun-U-- Juki-c
«·«« EOIIKIV IIHlkrn Hun- -nnsf «l"nlt-n ins
Tod«-L- Ankismsf lil l Isi-»L;». s-«.« Inwhsk
fok Akt-til isdosk v«-(1N·mt-»«·-n
Fnt nasrssnssosUplwsnjng wwwan r um«
««Ic In Hist- (Is««vi«« »Mus- Hns Links
tut-nur« l--««I«th— Akt-til «-ll· s til
A· l:. JOHNSO - St TO
Cis-Pl UND-I l'«--- Aststw
US MONEY-Hi s"l’. -- («Hl« A(i(’. ll·l«
Jst-i lkikuk Es «-· R TIiIunsncmliH Kinn
Ncaiifationspakkc.
Sau længe denne Arm-arc- Ins-—
vsl vi sende poktofrit til enhvcr af
Bladets Lesers, som indjender 50
Ost-z i Fkimækker (ellcr paa ande«
Vis) og nasvner dette Tilbud,
20 forfkellige ktifteligc quasktiftet
Hokus Fortcrllingcr dels opbyggelnxc
»u» bclcrrcndc Strifter — meft El
Hdrc Udgaver med Omflag mer ell·-!
Mindre falmet eller ledt, men ogsaa
Henkeltr nycre Ting ——— hvis Boglad.·
wr. b enkeltvis er 5 og 10 Ets» En
Hielte endog højeke
’ De hat maafke læft nogle af dem
Tmen saa fotær faadanne til andre,
Iivm ikke hak, og som maafte kund-.
Ihr-te godt of at læse dem. Dekved
ever De en Mission oq hjtkspkt O
med at skasse Plads paa Hyldernc
til de nye Julevaret i
’ Dan. Lutd Publ Coufr.
« Julestjernen 1911.
Udftyr fmukkere end nogen Sinde far. Jndhold lsdigt fom
altid
Udkommek i Aar efter speciel Overenskomst tidligete end fed
vanligt og vil kunne naa ud til enhver i god Tit-.
Jndgiv Bestilling ved første Lejlighed til Dei-es Præft, Du
Tets tkærmeste Agent eller direkte til os.
Dan. Luth. Publ. Haufe,
Kommissionær for Amerika
,,l)ANsl(l-JREN« 06 ,,NORDEN«.
l
Z
»"Danslceren to Gange ugentlig .................... 81.50 i
I
!
t
(
OF
,,Nordon« to Gange maanodljg ...................... 1.25
NBBGGB TILSWN KIJN 82. 25.
DANIsIsI III-VIII PUBL. Eollslh ZLÄIR NBBKÄSKL
KAVPMÄNN ’s sIJNDÄY sCIIOOL LIZBÄKY.
12 havüsome Vola. in omamental Kost-d covem
l Faithkul and Tn1e.
2. Gott Xeepetb Wgtch.
Z· God Forsnkoth not Hin own.
4· A Good Dei-d Rest-»Jed
5. The Lord Will Repay.
6. The Ways of Gad
7. Huulnm, The Pekuviam
s. Diamantins.
9. Turned into Joy.
10. Noble I·’riendship.
Il. Simon, a Slave in BkuziL
12. A Congo oa san Domingm
Bach volume containi- sbout 96 pages of good juvenile reading with
5 full page illustrations in colokS.
Price per Set only sit-So net in Kluft-.
DANIsA LUTIL PUBL. ERNST sLAlR, ABBE
TM LUTEBKÄN BUNDAY sCIIOOL RWBOOL
A Manual for sunday Scbool Teaobers by Rev. J. R. B.
Haut, with Poreword by Prof. FI. Norelius and Introduotion !
by Dr. G. H. Gerberding. Publjsbed by the Swedish Augu
stana syn0d. 291 Pages in bandsome Cloth Binding with
Title stamped in Gold on Baek and Side. Price 81.00.
Contents by chapters:
H
PRIN
II
AP
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pakt 1.
Historie-il sketeh of the Religious Bdueation ok the Chris
tian Youth
The Luther-m Coneeption of the sundey-sehool.
The Aim of the Luther-an sunday-Sehool.
Relation of the Sunday-Sehool to the Chukeh
The Relation between the Sultday-sehool and the Pustotn
The Relatjon between the sunday-school and the Eleme·
The Relatjon of the sunday-sehool to the unoonürmed and
the confirmed
The Luther-in 811nday-Seh001 supekintendent und other
0Meers.
The Luther-m Graded Sunday-sehool.
The General Couneil Graded system.
The Intermediate and senior Departments.
Music in the Sunday-school.
The Cateehjsm in the sunday-Sehool.
speciel Days and Service-s in the Sunday-sehool.
Disejpline in e Luther-an SuudayssehooL
Pakt II.
The Omee and appojntment of e sunday-sehool Tesehen
some Qualiheations of u Luther-m sundayssehool Teseher
some Qualiheations of a Luther-an sundayssehool Teeeher
(eontjnued).
The Sunday-sehool Teaeher’s Work and Ahn-.
The Luther-m sunday—sehool Teaeher’s Preparstjov.
The Luther-en SIInday-sehool Teaehek’s Tom-hing
Method ok Tut-hing
Pakt III.
2:3. Child Study.
24. Phildhood
25. Boyhood and Girlhood.
26. Barly Adolescenoe.
To the great army of Lutheran sundaysohool tesohers
who voluntarily are rendering to the Muster I staat serv-ice
of love this book is dedicated by the author-.
It is a book that deserves a place in the library ok every
Luther-an Sunday-sohool teaeher who can read the Buch-h
language
The book is oarried in stock by
DANISII LUTHEMN PUBDISIIING Holler-,
Butte, NEM.