Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 27, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,Danfkeren«
Fredag den 27. Oktober 1911.
- -
Blait, Wes-.
Man lægger Mærtc til viandt
Bekendtgørcxjerue at der yowchies
formatjonsfcst i zijrten Tirsdag Af
teu den Il. ds. Vi hat ogfaa yørt
em, at der ital holdes Reforma
äonsfest paa Stolen, men hat itte
endnu faaet Oplysning om Tiden
for Festen der.
— Sxdste Mandaq Aften holdtes
der Mode pag Stolen til Minde um«
it den havde arbejdet i 25 Aar og
iegyndte da sit 26. Akbejdsaan
Past. ng holdt i den Anledninq en
Tale ud fra Profeten Satarias, det
4. Diap. Han fremhcevede bl. a» at
vi itke maatte «foragte de singe
Dage«. For øvrigt mindedes der om,
at vi jo allerede under Aarsmødet
i Sommer havde fejket Skolens 25
Aar-s Jubilæum
s— Usrmommenoe Manoag gu
ten KL 8, den ZU. Okt» vil den be
tsmte danste BarytonsSanger Ho l
qer Bärterod optræde paa Da
na College. Entreen er 50 Ets. Hr.
Birkerod hat opttaadt ved flere eu
topæiske Hoffer (det danske, det ty
ske, det engelfke, det russiske) og
dar vætTGenftand for mange Oce
dersbevisninger.
— Der vil blive Union-Tempcrs
since-Mode i Baptistkirken 29. Okt»
Kl. LZU Akten under W. C. T. Us
suspicier Rev Stansburg vil tate.
Ille indbydes hjerteligt til dette
Mode.
«- Af folgende kan man faa lidt
Of et Begreb om Blaiks Frugtfors
Wing. MÆotmick 8x Coopman
sur i Aar affendt 4 Carlcks Gern
IanevognlæO Kirsebær. 700 Kas
ser a 24 Quart-Z i hvert Lass.
600 Kasser (cmtes) a 24 Quarts
if Smaafrugt, fom Jordbær,Vron1s
beer, Hindbcer, Stikkelsbær etc. 24
Carl-Es Sommer- og EfteraarssÆbi
ler, 40 Carlæs Vintcrwblet. 25
Carlæs Æbler er under Patning.
15 Carlæs ventes ksbt endnu. De
sfsendte 10,000 Kukve a 8 Bund
af Vindruer. Tilsammen hat dette
Firma, eftek hvad det selv ovgiver,
affendt:
60,000 Bufshels Æbler fra Blair.
7,500 Bu. Æbler fra Arlington.
8,500 Bu. Æbler fra Hemmn.
8500 Bu. Mler fta Calhoun.
2,000 Bu. Æbler fra Holland
Og det hat udbetalt 355,000. for
Fragt. J een Uge usdbejalte de
Mem i Arbejdsløn.
Mr. Ballard hat rimeiigvis købt
og aerndt 20 a 25 Carlæs af Æbs
ler, og en oældig Masse bar han
lavet Cidet af, sont Taa ital forvands
les til Edike.
Tet er da noget for en Iille By.
Gndctjeuestet etc.
Bleir:
Søndagsskole Kl. 9,15.
Hojmessegudstjenefte Kl. 10,30.
Zitiftemaal Kl. lu.
Aftengudstjcncste Kl. 7,30.
Reformatimxizsfcst j siirken Tirss
dag Aste-n den 31. Oktober Kl.7,30.
Onsdag Akten sil. 8 Tabithamss
de hos H. P· Bekte15e11å
Konfirmationsundervisning Lit
dag Formiddag Kl. 10.
Alt vil Gud!
K e n n a t d:
Gudstjeneste l. og 3. Studag i
hver Maaned Fokmiddaq Kl. U.
« Ungdomsmsde (paa Engelsl) hver
I2. og 4. Sande-g i shver Wonned,
Estermiddag Kl· 2,30.
Sondagsskole hver Studag For
middag Kl.«10.
O r u m: Gudstjeneste For-mid
dag Kl 10,30 farste og tredie Ssns
Edag i hver Magnet-. Ssndagsfkole
Ehvcr Zollng M 9,30.
— That »wer-it will win«, —
if given tm opportunity, —- was
fully exempljkied when the Com
missjoner of Patente allow-ed Dr
A. W. Pees the whole thirteen
clajms in bis applieation for a
patent for Hut-Blau Liquid and
Gaseous Fuel Darum-s This ap
plicatjou was prepared and pro
secuted by Lou. Vanghau.
-,Atelieret«
fsrftc Klasses Fotogmfier. Zpecielje
Vetingelser for Elever ved Tana
College i nasfte Uge. Kom og fe!
A. E. Hanna, Fotograf.
Bi«kkndtgøkclicr.
Missiousmtde.
Om Gud DU, bliver der Mis
sionsmøde i Bethania Menighed i
Zpenm ug i Et. Pauli Menighed,
Nord for Spencer fra II. til 19.
PROV.
Hiertelig Jndbndelse til alle.
, A.L.J.Ssholm.
Mission-usw
Om Gud vil afholdes Missionss
møde i St. Matthæi Menighed,
Evan, Minn» fra 3. til 5. Nov.
Hierfelig Jndbydelfe til alle.
H. W. Bonho.
Uusdsusssde
afholdes om Gud vil 2.—5. Nov.
i Hutchinson og St. Mariens Me
nigheder. Hutchiniom Minn.
En tærlig Jndbydelfe til alle.
Pan Menighedens og egne Begne
Theo. P. Beet.
«WIOM MIMIGOIOMW
Osk
WSIONSEOTILLZT,
UWtkæds 27, Købeuhavv
habet-let- sig til bjemvendende Amerikanere, der ker kortere
aller længek Tid vjl opbolde Sig i Eovedstadeu
Eyggollso Vergl-on — Bin-like Print-.
lagen Drikkspevga
KARL BCISZU
MWMMI
WIOOWIOOI MWMIW
W Wiss
WlNTERTEäMN IMYNDER 4DE DECEUBER MU.
Mydet Indem-ais- i ist-mel- kann-:
ncssmwskurixy Luther-let M Wutjs W
Icmlkdulchumsr Lotsen os Lunis-lot tot Rasse
seht-c «—Ialsucsk »Ist-to Miso-ist« .
Wiss-W tot-Wu- til di Metal- Idol
OWWW o- IM
Wild-M cis-h Violln os III-.
MWLEIYUWMUMIW
Ist M Los-l o- IIMW ps- Qti Isa- III-UT
act-II Ischs s VIIOIIL
C. I. M kom.
IIMUIIMV
DAM Gott-Eos Wj
W
—-l
=
Ungdomsmldr.
Om Gud vil afholdess Mission-S
og llngdomsmøde i Helligaands
Menighed, Waupaca, Wis. fra 10.
—12. November. Te unge ind
bydes venligst til nasvnte Møde og
bedes meldc bete-.- Komme ienest
s. November til undertegnede.
Herren velsigne Modet
C. H. Jensem
, Waupaca, Wis.
Midsipsswtde
afholdes, om Gud vil, i Wisner,
Nebr» 11.— 12. November. En
kærlig Jndbydelse til alle. Bei-gen
de bedes om, at lade os dä vide
fsr den 5. Not-.
J. Mariaser
Mut-m
Vil Gut-, bliver der Missionss
mode i Zremont Menighed fra
2.——5. November-.
Alle er velkommen til at være
hos os de Tage.
Tilrejsende bedes melde fig i
god Tid til undektegnede.
Pan Menighedens Beque.
E. R. Anderfen.
I 515 E. 4. St.
ngdomsmsde
afholdes, om Gud vil, i Vor Frels
iseks Menighed, Councii Vtuffs fra
17.——19. Nov.
Modet begynder Freng Aften
Kl. 8. Folgende Emner vil blive
indledet og drøftet:
l. »Von Ffendcr og vort Værn
limod dem«
! 2. »Den kriiielige Ungdoms Per
c fonlighed«.
Kærlig Jndbndelie til alle de un
ge. For at faa frit Ophold under
zMsdeL maa man melde iig til un
sdertegnede inden 12. Nov.
Pna Menigbedens og Ilngdomss
foreninqens Vegne
J. Gertiem
25. N. 9. St.
s
" Kitkeiudviecfe
si Tavenport, Iowa, og Essig-offens
stde i Forbindelfe hernied, Fres»
Idag, Lsrdog og Studag, 27. til!
l29. Okt. Kredsfokmanden Post. OF
Nielsen og Pastor. S. C. ErikfettJ
.Racine, hat lovet at deltage· Ven
kner af vort Kikkcarbejde j Davens
Dort indbydes venligst til disfe Da
ges Moder
V. W. Bondo.
l Kredsmtde og Uusdtmsmldr.
Nord Dakota siteds af Den for
,enede danste ev.-1utt). Feikte i Ame
Irita afholder, om Gud oil, sit de
Hegerede Aarsmsde i Ebenezer Me
nighed i Dane Valley, Montana
fra den 9.—12. November 1911.
Alle Kredit-us Prwster bedes give
stde og alle Menigheder anmodes
Tom at sende Delegater. J Forvning
med Kredsmødet vil der blive af
holdt et starre Ungdomsmsde, hvori
til de unge i stredfcn venligst ind
bydes og alle llngdomsorgani7atios
ner bedes fcsndc Telegoter
De to forste Tage vit blive an
vendt fæklig til Kredismøde og de to
sidste Tage til Ungdomsmsde.
J Forbindclje meo nævnte MI
der, vil der blive JndvielTe af Kir
kens Krypt og Præstehus samt
Grundstensnedlæggelse.
Emne for KLEMM-den Guds
Bsrns Befæstelse, Tammenholdt med
Hebr- 1s, 21. (Kredsens Emne.)
Paa Krebsens Beque,
J J Kildsig. I
Ehe-new Meniqhed i Tom- Vol
»ley, Montana, indbydcr kærligft
Idelegater og Deltaqere. Entwer,
fom hat tcrnkt at komme, fkol mel
de sig til Hin Satt-n Larsen, Cul
bertkom Montana. Den .1. Nov man
alle Jndmeldelser vasre fremme.
H. P. n. Hansen,1
.--. (
Mission-sum
holdes i Hamptpm Nebr» fta 27.»
—29, Oktober-, vil Gub. — Ven
ner indbydet Drangs-.
U. Th. Gehalts.
Ritteiudvielie as Rciowatisusfef
Om Herren vil og vi maa lebe,
agter vi at have Kirkeindvielie og
Reformationsfest i erderitsbots
Menigth ved Mindcn, Nebr» fra
29.—31.Dktober, 1911. -
Hsftideligheden taget Hin Begyns
delse Sindag den 29. th. Fotmids
dag Kl. 10 og fortfætter til kitz
dag Ästen med 3 Mtder om Dosen
Benner. sum vkl holde clitid med
-os i disfe Dage, vabliZththEtEse
i Minden og Upland, Nebr» naar
ISted og Tid, for edel-s Komme, er
os i Oændch fenest 22. Oktober.
»Hvo som tskfter. komme, og hvo
fom vil tage Linsens Vand ufors
Fkyldt.« Aal-. 22, 17.
Pna Frederiksbom Menigheds
chncc H. P. Jensen.
Parifie Krew Asrsmtdr.
Pacific Krebs as Den fotenede
danske ev·-luth. Kiste afholdet, om
Gud vi1, sit Aarcmsde i Jmmauui
els Menighed, Tasten, Cal.— Past.
M. E. J. Engholms Kalb — i Va
gene fka 2.—-5. November. Nab
ningsgudstjeneste Toksdag Fokmidi
dag Kl. 10. — Prestemsde Istenen
iokud.
Emner til Fothandling:
KredfetM »Korset«.
Menighedens: Acta 4, Os.
Ekstrm »Skal vi drive Ydremids
fionf«
Kom, Proz-steh Menighedsdelegw
ter og mange bessgende. Herren vil
velsigne Msdet
A. H. Jensen, Fort-tand
Jmmanuelp Menighed sendet het
ved en keetlig Jndbydelse til alle.
fom vil dele Herrens Belsignelie
med vs under ovennævnte Krebs
»msde. Tilrejfende vil blive afhens
Itet i Fresno ellet Oleander. detsom
Ianmeldelse ogOplysninget om med
hvklket Tog de kommst et under
tegnede i Hin-de fsk 28. Oktober
! Paa Mensgkgdens Begnr.
M. C. J-.csen-Enaholm.
Oleander, Cal
Tansk Vroderlnmfunds Lage Nr.
II9, Ujl allmldc St offcntlkg Mode
: zlllrtrowllmn III-all i llmnmrd den
l. November-, Ill. T. Paftor Julius
Jeschsn vil lmldcs Forrdmzx Alle
TIHW csr vcnliqst indbudt. Fri Ad
,:.m,1 til old-. ,.Collcctinn« ovtoacs.
K o m i t e e n.
Form til Salz.
En pæn lille Farm paa 50Acres,
med godc Vognjnger og indbcsgnet
med Sten Post Zenke; beliggende
lxg Mil im Poy Zipui. og 372
Mit fka Pine Niver, Wis» er paa
Grund af Dadsfald billig til Sala
Tanlk Nabolag, Stole lige vchaks
wen og dansk lutherfk Kirke i Poy
Eippi. Nærmere Oplysning erhol
des ved at henvende fig til Mts.
H. Henningsem Box 10, Noute 2,
Pine Ritzen Wanshara Co., Wis.
Mefetist.
En Mejetift, fom i l; Aar hat
forestoaet et af de største Mejeriet i
Danmarl, fes-get Plads. Vedkoms
mende er uddannct paa den kal.
sanfte Landbohsjfkole, Oc; er E Ve
7iddelse af fine Referenten
Refleltetende brdes tilskrive Kri
flian Andersm
Adresse: L. Jst-seufer
R. l, Bot 71, Westen, Ja.
For 30 Cents
..... s- J« --.- Uns I
1911 III m tevsre Wonnen oq hinauf-,
et Mannes-Inst for ooke sviatsec Heim
to Alls-g. »Von Mission-ek« oq Mordt
fkk Folketnbhotbekj et soc m Imm
rends Ihm-arme- I de For Ied- Glutin
TI- Eusova ssllek Tom-da ck det A- Leute
ekdtka for Hono. m steure-I ou vi give
erst-ver Insilmthnve Annales-Mem gwa
M m pro-mie, hemmende as en Rai-le
bog, der rivehcixdcr f- sm» Zum-tue s
skscftemqe Ewnelfe oq et and! Und-Ia a«
fu«-se Nun e rg Zissspisnaslr.
Kvindcn og Hicmmet
der » i im U. sum , » nimm-neu tin-d rir :- ltllas bis
flore Zskses htdek Mo imsv m Ipsisr e!1.r M- c v« as;
m n m got set-e unwert » Tuba- 30 Cent- sok et
Aar fest »Komm-n m Dis-sannst« nnd to Iiuæg ofl dr
udkn en ein-u But-tu ti. nunlkmdmdr Ida-meinen
Dom most-ers us- ane Ltmm WI.
Ijlp beste nd nq send det and M Ernte M
Impks 06 IJZIIFP N- Itptsh Is.
--- -----
Wagner
Kulhatulel
S im lszstisrfolgier til Firma-sc
Hoch E Nie-lam- vil jog bereitet
kore et wlassortersss Miso-t- ak al
Rings lsyggemuusrjulo sumt Kul·
lsrsendez Vogt-is, Nin-stritten »F
Avlskksdgkalxsk
Land-nimm nun-Wen til ist- pf
twtm mino Var-r »- gokv sjg be
kendl mal unm« Fristen
Flink »F ask-l lskhmnllicsg ga
runden-E
Haus J. Nielsotr.
—-..« m--s«-—-ss-« !
»H- DANslc HARDWARE PORRETNMG sä
kuldstazndjgt Lager at II stags ,,Esrdwtu·e", Maler-materials
Ckæss og Eavotkj o.s.v.
PØRSTB ILAssss VARZK TIL RIMBLICE PRISBK.
Rom ind og stitt Bekendskah
«8. Ic. Islx ( )(?l(. lklui1·. Ispxtslnn
W. U. Martin- Biterlegotn
1 ....—n. , .
Vi oyskcr Der-es Haydcl,
Derer er del us altid IImLtpimlexgosmkk sit
neige von llsrer til Dasein law-te note-sing
f
?
Z
og tin-d Hist summie- 1H«-«s lus« d
bei des-ie, set- limlu i handeln-. !
h De Ikkp unsre-de- csn szf von- fastp nun-gis Hund«-. (1:-. Just-l
dik flkwde »Z. um De le nklirmkss us H Rest-F
AK Vl KAN N"l’Al). fis-its lIVÄld VI llÄts NACFI
sitan
Os
Is W
« MJSOWTc Its
END .
Qsspx
sTYusH DEPENDABLE T
Hi
FOOTWEAR
For The Wbole FamLy Z
sHOE REPAMINC. .
ZWMO G, "«"
Mit
I
E Naar dct gælvcr det
gomle, kækeT anm;:5.j
«da bufk vaa, at m i 's» Aar bat befordret
— Passagetet med H dunste, tnske og engelskel
Linier og staat skemdeles til Teres »Um-sie
alle Skedet den oq alt-d bringst th taqek «
mod vote Was-Hagern par ztanoneu og
hlctlver dem tjlmtr. Skno nl bei mdgami
«le, bekendte Firma !
Wort-Ums F ctvoL dansss tIlgenksn !
« 2818 L:1Notib:«4vs.,xhuago .
mass Ca« Av.overiors12cs:tm
Citizens Stute Bank:
Gammisond MMO slm Vantfoktemth I
« Penge lassnes paa Land ag L- Ire
Unusmngek paa Penge for Ind og Udlcut i
iælges til Tugend billigsie muss.
I. VI Matt-lesen s. Ist-imsta
ch vent sue srcijdeah
D. .,. Man-unt cui-m
for suytlünt lv s Itzt Glas-·
Crooory or Most-Unter
Gall Silbertson
and it will be promptly deljvstocl «
DR. C. R. HEN
DE-««»Is1s.
Iooms m Hayle ROTHE-»
P- ov-- H
Euslcing mitts —- heavy good-s
per Doz. 69 Gent-s
stovo Pipe and Blbows
Oooil Grade läc
Coal llods 23(-.
Goal shovels so.
stove Pol-ers sc.
stovo Polisb 5 nnd loc.
m BLAIZ ZACIZT skoRZ.
The Blau- nstional sank
U. s met-»Armes .
i
O
!
s
i
l
I
c
Anmeimsst sog meea un hemmt-end
tu lsuttkkorretmlngsJiod lzellumllluk
»F bestem-« Hist-r
c. A. JOHNvi csshlet,
BLAlK. Nlclsli.
See-d Time is
nearly here.
Roms-music M- ars« las-schnauer
un pun- tiokl and Linden see-ds.
TIE WDT UWWUK
W
— PM VII cAILI Ist-Abs —
32 Ast i Its-lud di leidig-set
Mal Tak M Vennek Kur-der
for den Irr-Clu- Titl Ia ydes De
venlisst til st kam-us as sit-one
vori- mekvsteatls sultlstwmäse La
ger citat oycke seist It vol-c ytjent
lns Mist lokliuaäst most Man og
wol Bsbadllnz
Jcss IcCUARUL
main IT- jnikn »u- ems- , !
Dkqngebtagtey Oe lud-miss- X
Imm- Hcm . m, den Ist-, F
. — um«-it- eau umk, met-s
"««" m its u ish- nt billigt II .
III-Im Iris-I bu: If
Ip. IATTIUZSEM
Juli. « I: « « Its-:
M. se r b: ·- » i gcs r
Zi. «- . .s
Hgsds iU«i-:ks--« . . If-. s. - .M
isvh .k « M
Ni;!-shs·" « IT
. est SAI- aew . . . —- 50
As s- . .Io
Isi( s
Akt-.
Svk-- LI)
stack- m-:- ·«.- . s « ssm Echo
Choi;el««r:«.r.ss OR III
spie-« . .... 620 cis
cllchoO
svede W. Uhu-Ird— ————— Is? Un
sveclesw Nr. Inn-C — — — -- US Mk
stopft-»Ich Uns-— --- — — — —-- .47 — Oh
VIII ———————— --— D- II
XactotleHnyU « ·00 — «
stude ((-lmtcts1.0knse0 — - --O.-70 säh
Sism- — - —-·-- -———— up mz
Thone Z- Farnbekg
mus- et fixlslthtitsmjl l Luka If Il
Ils- v- ISHNHKAIL lNN Akbjk 0
DIA -I·-t HEFT kjklAl-H. IXULJI »
NlLXfZ sc VA«)11-.AI'PARA«I"l-«h.
fus- sk Wiss es spart-Mit
mJlkx Nun-.
OOIOIOOOIIOOOOOIOIOOIOOO
JRM «3 H. PLRTZ
ISAL csftfh PÄII Lcsss tsd
lssclkscc
AussitfnslslmnuIhn-litt,---.tls«k«sl-«»U
disnslixnnlns Louis- nk lit--n!«su-Illnisku.
ICTAIY PllsUc BLAII. sksl
M« « --- s- si« H :-e—-r»sk-s.ik »Ur-« 2444
. . . s
sinvekelchsiter ul siolehkug
Hi; li?«:-« s Las-r n r·
1;.. ':-. is In »Es-T du«-c Udvslg
KUINFLKI 00 ZUUALANU
· illvu t-«.( I.x.-u««t :«
X ; Exiszzy . I-;-.s KY«-l.lssi
.I . IV. II zsylts (J-’0. Z
WAWWCW
sit-OW- «-«,«-2p XX V— Js
Alle Rokotder staaet
4 USE 10 Timer. 41 Min.
ISC Vcs SAILS PAAUOSUSS
OUIAKD LINE
EIASLSRU Issc
Icllfflll TIL JKAIIIIIWIII
UOIAIISVS flskslsucfl fsssssowcs cc
Vossci.ssksuk DAIPSIUSL
UUIIICSIL o- Rscslk l VCIVSI.
Lllslllsll. Illlllkllssll
knANcoNtA. Ny smm
cARnANtA. umon
cÄMPANIÄ. lV7sIRNIÄ.
ÅOMÅIU Ist-qu ( Untier Misoan
IW cAMDA Ist-VIle
soc-me DohbsI-skkvo 0 smmkibs. mi
kustet mod Trutlldsfelsg M og Und-Is
Iditke siqaslssg Ist-es stskkelio og
Wim- spscislt san-aus for nenne
Kuts. og vil sc hlivo unckos cWMd
LWSUS Iortksssssligs sum-esse.
Los fos ums os fstost tunc
ils III-Ist Isvo Prim
Montkcal-0ueboc-l-onckon
auskne- sont-Ist
AscANIA vy (19«) 9111 Toll
AUSONIA - 7900 Toll
AQSANIA - 7700 TON
III- Isthhsmill tm Instinle II fins- Ist-s
. so Im Its-m us. ists-It q- isstlo II. leimt-JUN
! sind est-I- Procrsm over do
stope Julc sxkurstonor
TIII OUIAID OTIAUIIIP co» LU
- s. man-a »Im-mu- nu stumm-n sn..cmss«00.