Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 10, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .-—-(-Isz Danmark III-»b
PA EINan MI- m —
ArbosRasmnsscnsSagm
Ei aabent Brev til De fein Bxskoppek
Pan et fælles Styreifcizsnwdc har
»Menighedsforbundet i siebenhavn
af 1898«, der repræsenterer 23 ar
bejdende Menighedskredse ved toben
havnjke Ritter-, vedtaget en Hen
vendelfe til Bijkopperne Balslev,
Koch, Møller. SIrensen og Wege
ner. Henvendeliem dset er under
ikrevet af 127 Medlemmer af Me
nighedsraadene for dse nævnte Sam
fund, hat folgende Otdlyd:
Føkft bringet vi Dem en hjers
telig Tat for, at De alle offentligt
hat erklæret, at Te ikke bar kunnet
famftetnme med Minister-en i den
truer Afgørelse eller betragte den
ne Tom en Begyndelie til Jnde
relse of Pkceftefriheden i den danske
Folkekirke.
Der hat saa mange Gange i de
imiere Aar værcst faldt og kaldt
stcerkt og indtrængende pack vore
Biikopper, at de ikulde træde i
Skranken for de kirkelige Interes
set. Da nu i denne Sag Ekke mindre
end fem af vore Biikovper bar taget
offentligt til Okde og udtalt siq for
vor Folkekirkes grundloosmcesfiqc
Kran, vilde vi gerne nie-d denne Vor
Henvendclie on Taf til Tom Viicn
at der staat en Menigbssd bag vcd
Dei-es Ord.
Derncrit reitet vi en indtrængende
vaordring til Dem om ier at træti
tes i Kampen for, at vor Folkekirs
kes grundlovsknæsiige, evangeliiks
luthcsrike Qui-after bemres on ikke nd!
NOvava
nagen II ej sorandies i Ketning af en
bekendcms Løz Wen saakaldte taals
sammt-) Folfekixke. Terfor beder vi
Dem om ogsaa at medvirke til, at den
LlrbocsRasmusfenske Sag ikke maa
værse afsluttet med den nu trufne
Afgørelsr.
Og for at ikke nagen Forkyndels
se, fom fornægter ellet forvanskek
de kristeliaes Grundfandheder og
staat i beftcmt Ztrid med vor evan
gelisk lutherfkc Bekendelse, fkal faa
Hjemfted i vor Folcekirke, bedet vi
Tism fremdeles i Lighed med, hvads
Imlig er fkct i Roma at bruge den!
betydningsfulde Ret, De ubestride
ligt bar, til i paakommcnde Tilfæli
de at nægte «Ordination.
Herrn Felv advarer fin Menigbcd
imod de falske Profeter eller Læs
kenn Apostlen Paulus siger. at
den, der forkynder et andet Evange
lium end det, der var prasdiket as
Darm Efuldse være en Forbandelsewl
Lg Avostlrn Johannes lægger Me
nigheden indtrckngende paa HierteH
at five-r Rand, der ikke bekender Jes:
Fuss som Ktiftus kommen i Asd, er
ikfe af Gud. Og igennem bele»
Kirkcsns Historie mener vi det godts
gjort, at det er tun ,,det Okd om
Jesu Dsd og Blob«, der hat san
ftærk en Tone, at det kan vække dct
aandcsligt Tode til nyt Liv
Vor Folkekirke bar en Gang for
bøstcst de strgelige Frugtet of denj
rationaliske Forkvndelse Men ser
ren bat fort os nd as bin Trcpnas
wl oq et asafort Troräs oa Menh i
bedsliv bar udfolth sig trindf om i
—
HISSIONSLÆSNING.
Islsm, en Troens Provesten
Eli klar og gribpnde Rkilslrjng af l·«»1«h»l(1(-n·« i sie-n mu
hamedanske Vprden 02 sit usw«-Her »prakti- um
Evangeliets Isdhnxsdelse blandt lslams MUljuuer —
sk Samuel Zwemkscri Orest-sitt 02 forkurt.·-t Hf Sog
Ueprasst Anton Posiosrssqk Anlborg 106 Sich-n j
smagfuldt 0m8182.. .. .. .. ..................
Den atgorende Time i den kristne Mission
ak iJohn R. Mutt. Cåiscissrxilssskretnsr for .,Verdssns Art-ste
ULF Stnslisntssrh»Han". Autorisorkst Ovssrssssttplso
med Form-d ak Provst U. lesjng. cdgjwst kif ,.l)(-t
Dansko Missionssplsknls". 2672 sjdpr mpcl statis
tjsk "l"jll:t:g Samt Ninos- 02 sagrcsispsistpr ..........
Unun- Bug. dssr ikkis als-ne hms vmmäist uhyrss stor
Fdhrmäcslsm pmi Etuxi«181(, ins-u sum i nasstpu ntrujig kisrt
Tid m- gaacst szssnnssm 4 Oplag i Damnark vjl »Hm
blandt os kunne vxislike og Dir-re Kis«r1ighcsil til ug Inn-r
esse for Hedningmnissjuneu
stjd Livius-stetig En Levmsdsskildrimz Hf Past. V.
Klnnck bit-d l.ivjugsts,-ns Pisistrat-r ogz 7 ins-Mit »s
fst Kokt. rtljzjwst Aj« I·(IVAng-c for I·’i-1k·«-i])IJ-'811jngs
Fremme 375 sich-n jndb. « .. ................
Viti for og nu, sellssr Kristendom blandt Uenneskeædeke.
af A. C. l-. Groinasmnssen 152 Sidms mHi H Bil
ledtsr og 1 Kot-t. Karmnnokist ..................
Kreve kra General Gordon Porkortikt Onirsuittplsis as
Haken R--.-der 206 sjder pas goth Pay-irr RO,
smukt jndbundcn .. ....................
Mkss willjsms stncd af I E HmMik EINij Xu
tokisctet Oxergiskttolso leegnet Kristplicsps For-nim- f»r
nnge Mit-nd i hssle Ver-den Forser ak Past. Olsert
chard. 232 deer med mango Illlmtmtiomsn Indi-.
All-km Lovned af RimlpksrL Oversat ak Past. P. Fen
ger, med Oplysendp Noter af Prok. H. Girik sinnt
Porord af Prasstesme A. Strick-er og G. Münster
232 sjclek i kønt Shirtingsbind og mmi Turnmss he
kendtis Bill-Ale- ».-xnsgm- p«rædiker" for den unl
mjlldclig billige M II ........................
III-M Jakob Chslmers’ Liv og Bventyk som Missio
ntkt pu sydhavsøerne. 255 Sider med knotige lls
lustrationen I smukt udstyret Shiktingsbind»»
Uissionslmnins tot Zorn.
W o- Ms. skildringer km Missionsmarken
153 sider med mange Billeder og smukt indb..
Hishi-II o- W.Pottæ11inger kra Mission-mak
Jten. 156 sidek med Billedetu smnkt indb .........
M i It Ich-Ist Ist-nd nk Mut-)- N. Tuok Pan Dis-ask
ved A. I files-net et lille Born. som kot- 5 Aar si
den vsk solurulen i et indisk kljetn 108 Sider,
indbnnden .. .. ........................
READ-insondan sknwy A
t. Siedet ok Skikhe i Øiteklsnd Form-d sk
M.Joh.71be-Petenen.80 stoke sidet ined tol
Jlluttntkonen Smukt illastkeret Papbind..
, M lädt-Til- i Bømeiivet i et indiek niem. Ud·
kliet if tlåslik Porenins tot Indte Mission 1 Dan
nnkk. W Ader-, i omlsk ......................
out-n Los-it Mi« sonst-.
III-, seht-.
.44)
1.0«
1.2()
.4«
1.20
Isi«
.15
Danntark. Naar da Nationalismen
km attcr tydelig bunter paa vor Fol
kkskirkes Dar, dar Mensghcden en
ganske enden Stilling end den
Gang og bør derfor ingenlunde i
zorsagthed opgive Kampen derimoh
fom mod en Tidsbølge, man er nsdt
til at lade fkylle den over fig· Dier
for bedcr vi frimodigt vor Kirkks
Tilfynsmwnd med os opmuntre og
stnkke Menigheden til i Von og
Trosfab at modftaa Angrebet, for at
dkt aandelige Liv fremdeles man
kunne bevares i vor Folkekirke, og
donne ogsaa i de kommende Dage
man kunne velsignes af Herren til
Syndcres Frelse og Guds Riges
Komme i vort Fett
Biska Osteufeld.
Prastelsftet og Acker-Rusticucc-.
Angel-e, 21. September-. »Sei-s
Amtstid.« bringet i Aften et Inter
view med Ostenfe1d, hvori dume
udtalek sig jaa vel om Ptæstelsftet
Tom om ArboesRasmussfenSageu.
Hvad det Spsrgsmaal enge-oh
oplyset Bifkoppen, at det Msde mel
lem Landetö Bifkopper, hvortil Bi
skop Madjen havde indvarslet Hort
før fin Sygdom, vil blive afholdt
omkring den l. December Biskopi
Den tror itte, at Zpsrgsmaalet om
Ændring i Prwftelsftet vil berede
større Wansteligheder.
Med lLIethlik paa LlrbseiNasmuzss
sen-Sagen ndtaite Biffoppen folgen
de: siva om absolut Klar-heb med
benüm til LEresZporgsnmalet i
Enkeltheder san ikke opfyldes i en
zolfekirke Tex- maa findes en fast
staaende Lasretnoe, men der maa
oasre nogen Bevæaelsesfrihed for de
ifke aftlarede Etandmmkter og her
man det firfeliqe Tilsnnsembede bas
re Ansvaret. Med Hensyn til Ar
boe Rasmusien bar shans Bijkop jo
erkürt-eh at han endnu ikke findet
Grund til at skride End over .fm·
imm, og denne Erklæring er afgivet
paa Grundlag af verwilligte Samm
ler med hom. Ministeriet hat til
raadt Bifkovpenssndftilling og kun
de vanfkeligt gsre anbot Teri ligs
get ogsaa, at AfgsrelfM Tom den
bidtil fortsligger. ikke fcm være vf
principiel Art, men kun taqer Stil
fing til det enkclte Tilfaslde jom
Ist former sig i Ofeblikket Alle
Forstg Wo at drage Konsekvenscr i
den ene eller enden Retning, fom
det gsres fra forskellig Side, man
derfot siges at mnngle Grundlag.
Bistoppen oplyTek i Intigt, at
fmn overtaqer fit Entbede den i.
November oa hold-er Afskedspmdis
ten den 15. Oktober-.
TetslevsFuudet En sy Unverst
gelfr. Magst-ed 23. September, En
ndekligeke llnderfsgelfe afFundvlads
Tun i Teksslev et foretoget as en
Udsendinq fra Notionalmuseet
Aarsagen til Genoptagelfen of
Anders-gessen var, at man vilde ef
terssge et manglende Led i den sto
re Kæde Der er ogfaa fundet for
skellige Brudfmkkcr,· Tom musing
dom- til Herden. Endvfdere er der
sundet en 11-5 Tom-me lang Solv
ftang, der paa Midten var omgivet
af en mattiklignende Ring med et
Markte.
Det anies for givet, at den op
rindelige Oofattelfe, er den kigtigex
at Talen er om en skjult Stat, en
ten et Nun eller en Stat. Tom et
nedqravet i Krigstid
Underijgelien er nu fluttet es
Haltet kostet til.
Ei merkeligt Fund. Un Mond
sra Etevnitrno Stationstsby fandt
Sorleden under Aakeftangning i Gu
denaaen en sunfenBaad. To den blev
balet vaa Lond, vifte den iig at
være en Band med Koban hvori der
var baade Sengeklæder og Tævpet
og Eli-re andre Ting. Man forma
der jfslge »Nnd. Amtsav.« at den
tillwrer en Mand, der en Tid i
Sommer apboldt sig i sin Baad sm
Ratten, oq am Dagen gis omkring
i de omligaensde Landska og hand
lede med Falk okn Pulvere til at
volere Anive og Gafper med· Hpot
Monden er bleven af, og hvorledes
Banden er funken, videi Me.
Sitte Vers-klein« For kort de
siden bar man i Egnen omtkina
Brsrup og Veer fundet ret betydes
lige Mergelleiet stlae »Im-e
Amtst.« fandtes det ene poa Beun
gaard Mark og det endet paa S·
Moltesvns Ejendom Ziensvangs
ward. Udnytteljen er ovcrdraget et
Jngeniørfirma i Flensborg, der rau
dcsr over 2142 Mil Skinnek og 5
Lokomotiven Den fundne Mergel
bar et Kalkindhold af 35 pCt. An
mgetig vil Fundet af de nye Mer
Lnsllisjcr faa Bewdning for det i
wbesnhavns nys danncde Selfkab
sont skulde levcsre Mergel til
donne Side Gramer fra Guardejer
Jens Ostekgaardö Mergellch Dri
te bliver der sikkert nu intet af.
W
Frevetis Hnmlkbæb
Billet-.
Soguerqadenc —- Konsedtmmet
—- Wem
Antncldt af Johs. Nordentoft
i »Kr. ngl.«
Tet er en mærkclig Bog, den
Mand, der kaldcr sig ,,Frederik
Oumlebæks har jkrevct Det ene
Ofeblik ærgwr man sig over hans
vovede Vittighcder og tænker, at
Bogen maa være strevet of en Med
arbcjder ved ,,Klods-Hans«; det
nasfte ler man himmelhsjt, naar
Narrebriksen rammer, hvor den
I«k-.11, og man opdaget, at den nok
alligcvel or en Evsbey flettet af de
qodcy reelle Snore, som hedder ret
7kaffen Hat-ne og dyb« Sorg over
Fædrelandets Nedværdigrlse; og i
nasfke chslilik igcn siddek man dnbt
groben of Forfattcrcns tnærkelich
Jan-S for de Ting, der bat-or til
Mit-Bis Nim, af bans Evne til at
,"fi1dk«e Mmmcikchicrtcts Uw og
lEtrid og til nt lade Evighedcsns
Unsi- 5tranlc from gonnem alt drt
ringe, dct brndsmkkeagtiae i Tilvcki
» reisen.
! Bogen-:- Dovedindhold er egcsnts
lList Fortlaringcr til Luthers Kate
Ifk-:-mu—3. Og naar man bar ærgret
Lin over Fokfatterens lossluvna
zfaadtmmdcdc Zzsot over Annae-nag
«tm —- scslv om den rummer meqcn
bitter Sandbed, Taa hsrer de to!
klingt at ,,fmgte Gud« og at ,.ære’
IFIongeM nu alle Tage samtnen for
kristne Mennrsker —-— naak man hat
IsIrxtøicst sig fundertiden moret fig!
sfonqeligU over den bideitde vittige
.Satire, der ikkc Tvarcr hverkcn
)Wiinblad cller Prtrr Nonsen, J. C
kariftensen ellek Zabroe eller Zable
J —, Tau takker man Guid, naar man
bar lme Fortlaringcskne af Rande
midlcsrne, fremfor alt det miterlng
its-me og tankcrige sog dog saa sinms
!(- Afsnit om «Fadcsrvor«. Lg man
sidchr i dnb Forundrina over dcnne
Sokrates i Darlckinisqut denne
Viert-oh som nma staer Ansigter for
itkcs at komme til at unt-du og fomZ
u· gaaet til Kirsc. Lg Tom vel at!
mckrke ikko or kmacst der blot Tom en·
anift cllor ünn Kunstformen for at;
,11ckde sig ovisr Ratbcdrachns sumka
og wrværdige syer men fom erJ
»Hast i:1-d, ind til Gitdstjettesten,·
Tom fvldcr Nummcst » med Aand
og Liv. 4
Piller hedder Bogen. De tu
ssskuudpiner. dck has-» Zamfundet
og hat gjort det gennem tusinde
Aar, er, eftier Foksattekens Mening,
Sogneraadcne, Kongkmagten og
Kirkm (Eu fantasifuld Scildring
af en storftilet Tufindaarsfest for
Tanmarts Befmaen, Tau fængslende
’dcn isvrigt er, bkydet sanfte Bo
gens Roma-L -
Zogneraad og nongcmagt be
lmndler Forfattercsn ganfke respekt
ilsst, og der er megct andet mellem
Himmel og Jord, han spillcr Bold
med; men for Kiklen hat han Mr
bsdighed. Jlle just for Præster el
let for Mensghedsnchlemnwr, men
for stirlcn seit-. Græleraand og
Romeraansd og nordifl Aand maatte
Pbøje siq. for den. Gmd mener man
sont en lokt og rammende Katal
Itekistil som dennet »F Athen var
fman forfckrdelig beganen men man
smanglede Kommendostemknen Ro
merne var ikle ganfle saa begavede,
men de havde Ben i Næsen«!). Og
gennem alle lkistrnde Tiber og
Kultus-er shar Kirken gaaet jin-Seer
gang med en forunderlig Tone til at
optage alt det nye og gsre det til
sit og famtidig fast i sin Grund
vold og llar over slit Maul. »Ganske
visi,« Tiger For-festerem »von de spe
kulative Omraader holder den sig
forsigtigts tilbage: hvet Gang en
Mond kommt-r frem med en ny As
ning af Verdensgaadem maa hon
regnse med, at Kirlen stiller sig k
ligt. Kitten hat slet lngen kigtig
l
To smuldæ Børnebøgers
-—- til ualmitulelig billige Prisem —--- ;
RAE-ASSMU
LJ Fortxkllingek for
mindre Bøm
It
Prida von Ironoki
2 belsides
kulorte Billeder
Pris 26 ths.
MD ZUFTBNDZ
ZKLYSNMC
1«’«1-t-1-11inger for swnse
Bonn og unges.
frit cnscsrsnt
at
Putor J. Dann-.
5 kulørte Billedek
Diese 2 Zeigt-IF dssr bis-Mc- ssr of pgsst Forli-ZU »Zuw- sig
fortrinligt til Garn- fms Bist-n Immlks i scmdnxxsskulos »s, THan
DANISE LUTIIERAN PUBLISMNC ROUSLZ
Blatt-, Nebraska.
Fiduss til den Blau-is Meddcssplsen
ttor jeg. ——--- Naa, jin-ten er jo ogfaa
en gammcsl Institution, der gen
msm Tidemk bar fest saa manae nye
Løsninger af Verdensgaadem at
den næsten hat Lov til at vkkke lidt
blast-rot naa det OmraadU l
Dei er Katetismem den hsjt kulsi
tiveredc og modent tcknkrnde Forfats .
ter hat faaet frem. Han tnener nems
lig, at »vi! man dich hvad Kri
stendom ek, ikal man Ecke gaa til
en begavet Lurcndrejer. Tom for
staar at asris fort til twidt og twidt
til Fort, og nasftcn kan faa sit-isten
donnnen til at time Eammcsn med
Alverden med :)iationa1i-:sme,
llnitariemc, Zheojufiginus, Pindu
stanisnns, euer hoilfcst andet Lin-vest
Fkab, der km man were Tagens Mo
de. Nei, Siristendommen staat i sta
tekismen. Kristendotn er itke noget
tnndt og befestigt som nmn san fan
dan drcjc ritt-r Rinden og faa dan
net eftcr Saman og Behagen. Man
maa Lage den for det, den er. Og
det, den er, er netop, hvad den var
Der kr ikke Epor as Forandring cl
lisr Ema-ai- as Limskiftclfc i Stri
ftendomntksn ancn »Udoitijcm«
cller andm .sZoku-:s-!.mhc-5. Vi for
andrcr nis, sog dcsrior Tor vi Sude-rh
dcs Pcm ZWL cle de trile gjvrdth
Urisusndommcn xsr imidiektid Wo
os, nøjagtth Eom den icta paa vore
Forsasdre - Altsaa, jcg hat laaut
en statt-Maus iok at Sc, hvad den
fortasllcr os.«
Vil man saa have noget af en
helt anden Stags, læfe man For-—
fattercsns Zamtale med en gammcl
spanst Professor i Zolomanca out
Ist-n Kiekkegaard og Peter Nan
sen. Eller Zfildtingen af Redaktst
Wiinblasds Afysring for Jnkvisis
tionstribuksalet med Biskop Madien
som Pkæces og Professor Torm
fom offetttlig Anthan -—- eller af«
den landlige Udgave of Vilhelm
Rasmusfm som i ,,Piller« hedch
Stolclætek Jvekfen. Een Ting ev
sitt-en man tedek fis ikke under den
Lord-Kug. Og naar man hat tceft
hel- Bocken til Ende —- med Narre
bjældernes Klingen og med Økses
huggenes Klang —- saa tænker man
»Goldschmidt hat dog Ret: »Sa
tiren er omvendt Lin-it « (Et andei
Steh kalder han dey ,,husvild Ly
rik"). Og iaa tilgiver man For
fatteren en hel Del —- og takker
ham for endnu merk «
Bkkkndtgørrlser.
Missionkmtdr.
Om Gud vil afholdes Missionss
made j Et. Manna-i Menighed,
Evan, Minn» im si. til 5. Nov.
Hierielig Jndbydelfe til alle·
H. W. Vonde
Missiousmsdc
asboldces Um Hub vjl, i Machs,
Iowa fra Ell-VI Oktober, book
til hcsrvcd Denäjgst indbydeH.
P. Nasmusscit
Mission-nasse
holdes, om Gud vil i St. Peders
Monsghed vcd spottet-, Nebr. ira
1(;.--—18. Oktober hvortil Vennet
kasrligft indbydtsss.
C. H. Schmidt.
Mission-mid
!101des, om Gud vil i Eben Ezet
Menigth Lincoln, Co, Rohr» den
19. ----2». Oktober hvortil Vennet
kærligst indbydcs.
C. H. Schmidt.
Wissiouimtdr.
Om Gut- vil afholdes der Mis
sionsmsde i Bethania Menighed,
Verone, Nebraska, fka 13. til Is.
Oktober Hjcktelig Jndbydelle uds
Its-Ich den-ed til alle-, Tom vil gæstt
Dieniglxeden i de Tag-. Bessgcndt,
Enm komme-r med Tonst, liede- mel
dts der-s Antomft i Tide til Il. P
Zjnsomem Ver-Ina, Nebr.
Pan Menighcdeng Begnr.
L. Je n s e n, Ratsin, Nebr.
Til Mesishedet og Pkrstet i Wis
consin tusde
Pan vort nredgsmsde i Nimm-h
valkstes Mr. Eint-. Nie-ler til Kred
fens Kasse-sen Ia Krebs-fassen træns
get haardt til Midler. bcdcs Me
niqhederne i Kredlen fra den ftskste
til den mindste uden Undtagelse oq
liaclcdes Enkeltmasnd, som month
have noget at undvaste til Gad
Riges Sag iblandt os, at fende Bl
drogene fra nu at til flg. Adresse
Nr. chr. Niellen, 1506. W. Stls
Str» Marias-, Wisconlin
Vemml man-s ever Adresfenl
M Kredlens Beque.
« N. J. Ding. z