Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 06, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    et fjalcugerttlig sJit)f)eb§* og 0plp§*
ningSblab for bet banffe Jolf
i 31 m e r t f a
..JgtDVI
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE,
ellatr, Wrtt.
.TanfTeten" ubgaat bnetTiribagogSrebafl
Otis nr. Watgang.
tt ftocenebe s.ater 8 .30. Ubianoe $2.>*J
9lab»t betaieS t Sorffub.
9?efiiiling, Petaling, UreMeutanbring
anbet angaaenbe Plabet abreifetefe.
D VN’ISH LUTII. PUBL. HOUSE
Plait, SSeOr.
Hebattbri ii. Ot. fln&etien.
?tlle Pibrag til ,,Tan(Teren"8 Jnbbolb'
Slibanolrnger, ..Jtteiconoancer sg Sttifut
of entjoer 4Itt, bebe8 abieiieret:
■I. 01. fln'oeiien, ’late, *tebi.
Entered »r Blwir Pos*oft!ce bb second
class natter.
Advertising R ites u tdeknown upon
application,
3 Tilfirlbe at Uregelmaeing^eber neb
Wobtagesen hebeS man ftage til bet fteblige
Toittja'ien. 2>tulbe bet iffe bi<*lbL bebei
nun ben^enbe Fig til ,. T a n i f e r e n " i
jtontor.
tlaar t‘*ierne bennenbet ftg til ^olt, bet
a iertereri?,|afcet,enteii icr at fabe 5oB betn
ell*t foe at tan CplnSuingont bet aoertetebe,
beDeS Dt altib omtale, at Tt saa floertiSfe
mentet i betre PlaJ». Let ptl turn til gen=
Ftbig Jlnre
Unber Xanjf 'UlisfionSfelifab i
lilina er ber nu 451 Alriftne. o Ha
rris 20b er ber bpbt 02 j^ebnin
ger, beraf 10 i fyeug*^iuaua-ub‘lua,
15 i Hutung, 13 i ^fiu-^en, 7 i
Xa-stu-Sban, 0 i 'Jkirt Hrtbur*Xai«
ni og 5 i iUuan-iien.
iborntoner uboijes. o Soerng
bar man — itgefom fiere Steber
i Xpjflanb — beggnbt at gribe tii
eitergijfe fjorboibsregier mob Hior
rronerneS 'Jjropaganba.
©fter Httbefaiing af 2ensftgrei
ferne t ^emtianb og iBefterbotten
bar ben joenffe iRegering — iflg.
„Soenjfa iiforgonbiabet" — for
npiig uboift JWormonpraebifanterne
jgipram $anSjon, UJujtao 2arsjon,
Hmos 'Jfieijen og $eroIb (ieberlunb.
..tUolitifen" i itpbenbaon meb jin
ftore firfeiige ^nteresje bar tbocn
bigt formanet stirfeminifteren tiJ
„rejoiut at ftrgge „i8efenbeifesjfnf
terne" af tproefteloftet. Xette er, ef
ter iBiabets iffening, „ben enefte
3$ej, ber iffe fprer inb i ^nilobeb
og llflarbeb, og jom fprer bort fra
ben Urebeiigbeb, ber alt for loenge
bar raabet inben for rtirfen."
-Os forefommer bet, at ^ceobeiu
af bet nuooerenbe ’^roeftelsite fuibi
faa gobt otibe jpre uben om $alo
beb og llflarbeb.
Hntallet aj inbfpbte ftriftne un
ber Xanff 'JWisfionsjeijfab i onbier
er nu 1203. ^ Hareis 2j>b er bei
bpbt 18 ipebninger, beraf 18 i Si
loam, 2 i iietbanien, 1 i Alarmel
1 i Xabor og 1 i Utabras. 15 reg
nes jom frafalbne, beraf 13 i Si
loam.
3 Sfolerne ber gaar nu 1701
©leoer, beraf 367 ftriftne og 134(
#ebninger og HJubammebanere. Xei
gaar iaalebeS fiere $ffe-,ffriftm
93orn i X. ilf. S.S Sfoler i 3nbi
en, enb ber finbeS Striftne.
5ort;cetteIfesfomiteen, jom blei
nebfai paa 98erbensmi8fionsfonfe
rencen i (Jbinburglj i ouni 1910
ogter iflg. „ftr. Xgbl." fra 1, ^ja
nuar 1912 at ubgioe en „3>nterna
tional fReoieto of JWi8iions", bei
ffal tjene font ^inbeieb imelletr
Jloiniteen og 2Ri8fionen3 33enner
ftlle Sanbe og rebigeres af Sortfoet
telfe8fomiteen8 Sefrctcer Dlb
|am Xet oil ubgaa fpartalsoi8 Of
fofter 8 jfj. (ca. $2) om 'Jlaret.
Stat og ftirfe i Portugal
Conbon „Xime§"' 2i8fabonforre.
fpoitbent fjar bragt i (frfaring, ai
bet ffal ocere ben npe iRegerings
$enfigt at foretage en iReoifion a!
ben prooiforiffe sJtegering8 Stbjfib
lelfesbefret.
Xet er :aalebe8 'IReningen at op.
|ceoe Xillabelfen for gejftlige til ai
flifte fig, Ijoilfet anfe8 for ftriben
be mob ben fatolffe iRoral. Xermet
Bortfalber faa ogfaa Staten8 paa
tagne ftorpligtelfe til ^enfionerinfi
of be gejftlige Snfec.
i Cfnboibere bil prcefter og JWunfe
1 alter faa Xillabelfe til at fnerbes
i Uktberue i Drnat.
Jnben ben iaalebeS reoiberebe
Cod tracer i Slraft, ril ben blioe
forelagt Xepiitcretfamrct, naar bet
; te trceber fammen ben 15. obern
j ber.
$i piotcftcrcr!
i ^ „Xen banjfe pioneer" af 2b.
13ept. forefommer unber CDerjfnf*
ten „Xogmer" en Webattionsartifel
angaaenbe Jlrboe''Wasmus;en-3a
1 gen, l)m>ri blanbt anbet folgenbe
i pas jus forefommer:
! „3Ken be er alle (i: be, ber bar
ffreoet imob paft. Jlrboe-Wasmus*
fen» enige om, at Ili'enigbeben maa
1 opbrages til irofaftbeb mob j}oebre
! nes Xro, Parnetroen.
| oa Parnetroen
Xer oar engang, ba di alle opjat
tebe Porberre fom faaban en pcen
aeibre, aeroarbig jperre omfring ueb
be 05, meb tjoibe .sinebeisbarter og
langt botgenbe £agejfceg. paa en
Dibunberlig men bog fattelig 'JWaabe
brugte ban en 3fb til Cameftol og
^orben til Sfammel, eller og;aa
gjorbe ban Jlftenipaiereture i ^ar*
; bens Canbe, liget'om Pgfogben og
pra'ften. Cmfring bam ioamebelrn
i gelene torn [tore fjoibe 5ugle meb
! ©arnetroppe.
£g ^eiubarnet. ?llle fenbte bet
lille npfebte ©am, bcr fprcellebe i
Mrnbbett, mebens oantfrumoberen
paa irobs af alle ©arfelSregler
fab oprejit oeb bets Sibe. ire gam*
le Ferrer Iaa itcregrus for ttrqb*
beit og en ftor Solppapirsftjcme
; blinfebe paa Jeatbiiitien ubenfor.
Jomfrnrpb’elen oolbte itfe mange
ipioi, naar bet for ft ftob flart. at
enten tingle eller Storfe eller o°r*
: bemoberen bragte alle Smaaborn."
Saalebes jfrioer alt'aa „£. b.
©." om „5oebrenes iro, ©arne
troen".
1 .£>er er intet at bisputere eller
raronere om, og berror bar pi fim
peltben ifrepet openoper: „©i prote
fterer."
Cm „©;oneeren"s 'Jiebaftor in
gen ©rug bar for ftriftenbom, om
ban oil Deere oantro, bet er bans
egen Sag. let bebrejber Di bam if
fe, — pi beflager bet fun for bans
Sfplb.
! ©fen naar ban ifrioer om ..©ar
netroen", ,,/^cebrencs iro", >om
ooenfot anfort og ubfpreber ;aaban
infam tlattcrliggprel’e af bet bebfte,
pi og port 3olf fif i ;’lro, ;aa oerf*
(feS ber Marine i pert Jnbre, og pi
protefterer imob, at ilig Joragt for
jva'brenes iro, ©arnetroen, ubbrebes
blanbt port Saif i bette Canb.
o por ©etragtning oejer bet iaa
re libt, boab „£. b. ©." mencr, i
Sorbolb til, baab lanumrfs ©iifop
per og ©reciter — og sicegfolf
pel at mcerfe — mener.
©ioneerens ©ebaftion bar oeb ;in
- ^rerfbeb og (iJubsbe'pottel'e lige
frem latterliggjort fig *:elP i alle
rettamfenbe sianbsmernbs C'jne.t’lr*
■ tiflen Pi>er belt igennem, at fvor
fatteren ’frioet om iing, om ban
albrig for Sllocr bar befattet :ig
i meb.
: til Slutting 'frioc; cm Zogr
i merne:
■ „tf)i naar bet ene firfeiige tog
me efter bet anbet er bieoen forfa
itet clter fcranbret, forbi bet iffe
ftemmebe meb llboiflingen, fjoorfor
ifai aa be (j: ?lrboe»3ta3mu§!en
og tgiferen Z>atf)o) forbemmes, for
bi be prpper paa at linberfafte be
tiibageooerenbe ben iamme IkoceS.
trefteife, llritif, Unberbanbling og
flompromiS er beie ben moberne
'JleiigionSuboifiingS ttarafter."
tet fremgaar af Slrtifien, at ^or*
fatteren oeb „firfeiige togmer"
iboert T^alb bl. a. forftaar SJebbene
i ben apoftoliife tro§befenbeI;es an
ben ttrtifel.
3ntet rpber i bejere ®rab enb
i benne Slutnmg, boor ufenbt J$or*
fatteren er meb be ting, ban ubta*
ter Hg om.
Cebbene i OTenigbebenS gamie
troSbefenbelfe boiler paa biftoriffe
1 iRenbSgerninger, og ff0nt iWenne*
i ffer uben for Girfen til forffellige
tiber bar angrebet bem, faa er be
albrig bieoen boerfen „forfaftet" el*
ler „foranbret".
Og Ungrebene paa bem fra en*
felte iftoenb inben for flirfen ffal
belter albrig faa J?agt til at foran*
bre bem.
Tet, „T. b. '■!?." bebager at falbe
Tognier, btfrer til ben stlippegrunb,
boorpaa ©ub§ iPIenigbeb er bngget,
og boorom '.Plenigbebens .•jbooeb og
.^crre, nor £erre 3*fu§ ftxiftuS,
figer: „i5aa bennc filippe nil jeg
bngge min iPIenigbeb, og Tebsrigcts
ipiorte ifulle iffe faa Coerbaanb
ooer ben."
Jvor orrigt IHefpeft for „Togmer*
ne". Xe er menneffelige ^ormule*
ringer af $ubs aabenbarebe Sanb*
nebcr, og be oil fjolbe Stanb ;aa
langt og faa loenge, fom be ftemmer
meb ®tib§ Crb, meb iMbelen.
„Cfonomi"
Cfonomi er et gobt Crb. Xet’f'ue,
booront ber fan iigee: ber gaar in*
tet til Spilbe boerfen lib, i'enge
eller ftraefter — oil albrig fomme
til at libe [tor i'langel. Xet iamme
fan figes om enboer Jorretning.
ill on bet iffe og’aa goelber for et
girfeiamiunb?
'JIu, bet er iffe min iPIening at
;ige, ber bar ooeret obflet boerfen
meb tfenge eller ilrccfter. Xog oeb
at lane cnfelte Staffer i ..Xairfe*
ren" angaaenbe 3Ris'ionen paa 'Jin
,'felanb og ilmiralien fommcr man
til at ipprge: (Jr bet Cfonomi?
'Uaftor 0. iPI. ,§an’en mcncr, at oi
bar baabe itarnb og 'Tenge. Jlaa*
ife!
.'for Di fengene, bnortor fait Di
•an iffe faa oorc llbgijtcr og 3nb*
tcrgter til at btrffe binaitben,
faa Di iffe altib bebooer at ftifte
©crib? fi ffulbe bclft iffe jubilere
lige ftraf-:'. Wej, o: bar ab'olut iffe
fengene. ?lt prioate Jolf bar beni,
oil iffe ’ige, at Bamfunbet bar
bent,
■faftor vanien :i)nc§ ogiaa at
mcne, at Di bar iPJa'nbeue — t
boert Salb er JWangclcn iffe ftor.
■vhoorfor aa be mange lebige 'free*
ftcfaib? ft bar minbft fpp lebige
'talb, mao'fe flere. liefe (talb er
maa'fe iffe af be ftorfte: men Dort
3olf bar ofte netop i be minbre
'talb banret ftore fnrber. 2fulbe
ber iffe tage3 tfenfpn til 1>em? Ten
enefte ..(Fbancc", bis;e JWenigbeber
bar. er at falbe front fra en an*
ben ffenigbeb eller Dente, til oi
faar flere 2tnbenter ubbannet. (Fr
bet 'aalebes, at Di bar brugbare
vtrauter, fom iffe er i ?(rbejbe, iaa
maa ber Dare fi angel paa SZffono
nti et eller anbet 2teb. O>e0 oar
og’aa rrieb til at tage Seflutning
angaaenbe UiiSfionen paa noeonte
2teber. let Dar <-1 pinligt Cjeblif
— bet gjorbe onbt. 3c0 fan gobt
forftaa faftor $anfeu paa bette
f unft; men mon bet er bet enefte
2teb, bet gor onbt? i'aes feferatrt
;ra Atlantic At reds’ (Fiteraarsmpbe.
Ire lebigeJWisfionSplabfer— gor bet
;ffc onbt? sboem ;fal tage Slrbejbet
op paa bis:e 2teber?
3 1'bilabelpbia bleo ber en ©ang
famlet fenge til et ^or’amlings
bus. (Fn 2lags 2foie bleo plan*
lagt 2iben bar oi Dift iffe baft
front bo:ibbenbe ber, om oi i bet
bele taget bar noget ber. (Fr bet
Cfonomi?
filbe bet iffe oaire bebre at labe
anbre 'tirfe'amfunb gore, boab be
fan baabe i Juftralien og anbre
2teber, boor Di praftiff intet fan
alligebel? ©ub er bog iffe Sorftpr
, rel’ens ©ub.
3tton pi iffe trrenger til mere
JZfonomi meb #en't)n til pore Hrcff*
ter og maaffe og;aa meb ften’tjn
til Pore 'JJcnge? 9?ortf) 2i*eiiern 91.
9t. 60b for nogle ?lar iiben, at ber
ffulbe bolbes bebre $118 meb ..ftnap
penaalene" 11b ooer bele SHtticn. Gn
Ubetgbeligbeb, iom fob op til flere
tu'inbe TolIarS om Jlaret. .ftermeb
ooere iffe fagt, at ber 0b'le8 baer*
fen meb ^enge eHer ftraefter; men
bliper be eltib anpenbt paa be meft
frugtbringenbe 3J?arfer? 2fal Pi
meb be famme Ora’fter og OTibler
bltoe Peb at tage nqt 9frbejbe op,
faa forefommer bet mig, at oi lige
faa gobt funbe loegge 9(rbejbet neb
i een af ftreMene. GHer til Gf8.
bet baloe af 9febraffa efler ^otoa
.QrebS — noget rabifalt maa'fe —
men bar Pi faaet bele $erben fom
9fti8fion8marf, iaa lige faa gobt of
re ben ene Tel fom ben anben 2aa
funbe Pi ba bliPe belt, bPab nit fun
pi er bolPt om balPt: Gn rejfenbe
fJJrcefteftanb.
1 9?oget b0r ber Pift gtfreS faale*
be8, at Pi faar flere ftreefter eder
1 faar ttraefterne bebre anpenbt og
flere fWibler. 9Won bet er umuflgt
at finbc en mere tilfreb§ftillenbe
fNetobe at faa 2?cngc inb paa enb
ben miocerenbe?
■$di§ iffe bet er muligt, ba Pil
i jeg forcflna, at di faar en „Crpert"
: til at unberdife be dorbenbe "Vrcrfter
ji ..Collecting"; tbi bet dil blidc en
dceientlig ©ren af be dorbenbe 'I'rav
iters ©erning. '.Non di iffe i en
! langt fnlbigere ©rab enb bibtil fan
i tilegne oS fterrens ^orjcvttelie —
1 og Pefnlingen om at bebe .$0iten§
1 .'frrre, at ban ubbrioer Ulrbejbere i
fin Qfingaarb; tbi £>0'ten er ftor, og
?frbeiberne ran.-Dg ;aa bPit
I nan oort camhinb$ 'program —
| ab’olut ingen ©oelb.
I $. 23. Son bo.
$rcu fra 3apan.
9ir. 27.
Jvrit Mnruijmun
ilariiiiaiDa er rimciigDis iffe paa
1 noget SerbenSfort i Ifuropa eller
tSmerifa, og bog er bet Deb at biioe
tii en af be betgbeligfte CanbSbocr
(i oapan. SelD biaubt be ftorfteStv
cr finber man ;ffe Stage tii ben.
Sen ligger omtrent 9U (engei
ffcj i'lii iJorbteft for Xottjo. Jor
at naa ben maa man paa ben »ib*
fte Straining aj ca. 5 (.ertgclffe)
iiiil pas'ere 26 Xuiincllcr. Sane*
' iinien bar 3 Sfinner, ibet ber er en
i)i ibterifnine rneb en trebobbelt
Xanbraeffe for felobrenrenbe Sanb
biul paa yofomotioerne. i*2en naar
man ftaar ub oeb Stationeu, faa
er man ogfaa ncrfteit 3,300
ooer vaoet.
itiimaet er itaifteit font i Saitmarf
' — bog ffal man aibrig gaa ub
uben Sarapli), mens Soieit jfinner.
S ibe Siomfter fom bi^mme i San*
marf, blanbebe meb en Sei tropi*
ffe, ooffer i ben gppigfie fjrobigbeb
aile Segne. 2lt jinbe et balot .$un*
brebe forffellifle Slags i 2obet af
en Simes Sib er iffe Danjfeiigt.
Sfont bfjt oner $apet er man
bog i en Sal, ber er belt omgtoct
af temmelig bsic Sjerge. Diob Seft
ligger bet '.’lama, ber er
8,100 fjob ooer ^aoflabeit, bet er
et „le»enbe" Sjerg, ber fenber jin
tSanbe i Jornt af tpffe 'Jtpg* eller
Xampffqer flere Sujinbe Job op
i iluften. Unbertiben bar ben fiem*
me .Xpfpgtninger"; jelo 32 Hiil
borte bar man ofte baft 21 jferegn,
og ffpnt Di b^ i Uarni3atoa er en
balo Sites Siil borte fra bens par*
me iliunb, bar ben bog iagt om*
trem en Sienbebel Somme af 21 ffe
ooer bet fjele i be fibfte Sar S2aa*
neber.
Unbertiben er ber mere 'ubftan*
tielle Xing enb iipg, lamp og 21 ffe;
i fibfte Sinter ubiigngebe ben en
Uioengbe Sten — en eitfeit tar 36
^ob i Xiameter — for 3 llgerS Sib
; fiben gjorbe ben noget ligttenbe, og
en ilfiSjionaer famt flere ^apanere
bleo baaret neb font 2ig og nogie
flere font baarbt faarebe.
3 'ilareois bar ber Docret Ounbre*
ber, iom er gaaet op til Srateret
boert 2lar, uben at ber bar Doeret
; noget UlpffeStilfoelbe. Sibfte Sin
ter oar ber bog flere Japanere, fom
bleo breebt, og nu fom benne npe
lllgffe, men T^olf oebbliocr at be*
)t tflc bet.
let Jigger nerr at outage, at JjeJe
ben [tore Starnijama Xat er intet
anbet enb et nbJ)ra*nbt flrater, og
at faama er bet enefte Cuftfjnl, ber
er bleoen tiJbage i ben gamle flra*
terranb. 93i bar et ubbroenbt Cra
ter til ber i fapan, ber er enbnu
l'torre.
Xet er bog boerfen for XfonfK*
ben, bet uboggeJige fariteb eller
be maerfelige faturformationer at
ftarnijatoa er oeb at blioe faa be
lt) beJig.
far fnaot 30 far iiben fom en
Gngelifmanb op oper ZMergene for
inbe imeUem bem affinbe et 2teb,
boor ban funbe genoinbe tabteQroef
ter og unbgaa SlettenS breenbenbe
fammerfol. -$an „fanbt" farm
jama.
3?tt for ntjlig, ba ban bpbe, rej
fte 2anb*bnfolfene en ftor OTtnbe*
ften for bam, forbi ban baobe oift
en OTrengbe anbre llblcrnbinge Zlcjen
berop (be betaltc bog iffe felo Ste
nen — boorfor ffulbe be? llbloen
! bfngerne* Sfat bfeo bfot forbejet
i Iibt).
t X>er er nu 100 #ufe, fom er bog
: get af Itbloenbinger, og fatallet
t»ge8 b»ert far; mange af bem er
Taa ftore at ber er 2—3 familier
I
i bem. ire ubenlanbjfe og en Xel
japanffe hotelier fju’er cn lei, taa
ber er i alt oner 1,000 l)er E)der
Sommer.
So jlefte fontmer fra Japan, man
ge fra Horea, og cn Xel fra Hina;
af og til er ber eit fra Jnbien eller
©urma og enbelig er ber en tel
befpgeitbe fra ©nglanb og 2lmerifa.
©runbeite? Sett forfte er at unb
gaa SlettenS .$ebe, ber cr omtrent
utaalelig for en Ublambing, telu
om ban intet beftillcr, men brarben
be for cn, ber oilbe prone at ubfore
noget Jlrbcjbe. 'l>!en bet funbe man
jo not gore anbre Steber, Japan
'bar mange IBjerge, bPor man nof
funbe Ieoe bebageligt og oinbeHrirf*
ter. Ter bar ogfaa Parret flere Ste*
ber, boor 'Uiibiionoerer tibligerc jam*
lebe§, men be bar libt ejter libt
tabt Suoen for Harniaatoa.
i!lt Hlimaet cr bcbrc ber cnb no
get anbet Steb i Japan bar parrot
cn ©runb, men neb at ber er ’aa
mange ilfisjionacrer b?r, er bet cn
Selofolge, at PbPtiffe Hrcefter er
iffe bet enejte Ubbntte man faar af
et Cobotb ber.
3ioer for bem, ber teoer enc
blnnbt 3apancre ?larct igennem er
ben :el'fabelige Sibe af ftor Petpb
niitg Pi an fonuner iffe atenc tit
en oeitertanb'f Ootoni, men tit en,
man ;ffe tet fotnber Wage til i
Peiten: ber er Pfuiifere, 3orfatterc,
Tigtere. profel'orer, Pcbnftercr,
totogiife og filofoftife Toftorer, at
iaopatbi'fc. bomoopatbiife og oite
ooatbiife Jaeger, ber er Putobibaf*
ter og unioeriitetSta’rbe, ber er
PJoenb, ber er mobnebe i CibetSSfo*
1c, boem bet er gobt at gcritc, og
ber er nngc entbufiaftiife Picrnb
meb et Utat af Planer og et iaa
fmittcnbe Pfob, at man gribeS og
paaoirfc§; ber er Sloenb meb btjb
teotogiff 3nbfigt i Sfriften3 .$em
metigbeber, og ber er Pfernb, ber
forftaar at brnge ben gamle Pog
fom en Sonbe til at prooe .^ierter,
fom en .'oammer tit at ioitberfnufe
bet, ber iffe er i OoerenSftemmelfe
meb ben, og fom et, ^nS, ber Ieber,
[offer og It)‘er en fremab og opab.
Plen eneformigt er bet iffe: ber
er ogiaa Pgnoflifere og Pationati
fter; ber er moberitc leologer og
Peprcrientanter for ben nfcjlbartig
fte Prbetfritif, ber er be ftipefte ftoj
firfemoenb iaa Pel fom 3relfensf
£aer „£3fficerer", ber er Peprcrfen
tanter for Steftoicf og ber er anbre,
ber foranftalter ^rituftc-teater.
3 national .$enieenbe er ber og
faa Pariation nof; oeb en Ponte
feit bletJ ber iunget og beftameret
paa flinefiif, £>au>aiiff, 3apanif,Gn
getif, Jranff, Ttjff og Tanjf. Te8
uben oar ber Pepraifentanter fra
Porge, Soerrig, Spanien og Pfe?i
co, men iffe imaa nof til at Deere
Tettagere.
Ten epiffopate j'tirfe fra Gng
lanb, Ganaba og Pnterifa bar bog
get fit eget ftapel; atte be anbre
| eoangetiife Samfnnb bar bpgget et
[ ftort $u$, ber bruges fom ^frrUcd
firfe, og i bet er ber OJubsttjenefter,
SorbanbtingSmOber, Ponniober, J$o
rebrag, Ptirifaftener, ftelliggorel
fesmpber, PaeffetfeSmober for 3a*
panere (af boem ber ogiaa fommer
mange t)Pert Vlar.).
WeberneS Vlntal er laa ftort, at
; ingen fan naa at fomme meb til
j bem alle. 3fal ber bribes farrlige
; Weber er bet neboenbigt at beftille
•ftitfet et Vlar i ^oroejen; af ben
©runb bpggeS ber i Vlar et anbet
og ntinbre ftapel til iamme ©rug.
XeSuben brnges en tyl Xel pripate
i $ufe til VJabolagl* eOer Xistrifft*
i meber for Ttoellesben og ©ibelftu*
j bium.
Xen ©ettjbning Slarnigama bar
tor ben Iegemlig og aattbelig tra-tte
VfiSfioncer er nberegnelig. Cfte bar
ber oaerct ftore Sfuffelier — baabe
bre og inbre — laa Wobet cr
Porte og .ftaabet ;pceffet.
Wen ber fommer man fammen
meb anbre, meb bPem man fan
pefSle Grfaringer: man faar 5p8
oner ©anlfeligbeberne, opbager npe
Wttligbeber, faar oibere Ubfpn, Pin*
ber bnbere ^nbfigt, faa man bragcS
mrrmerc til .fterren, VfrbejbSlqften
Paagner og lamgteS man en fflang
|efter, at Sommeren ffulbe fomme,
faa loenge? man nu efter, at 3om*
meren fan faa Gnbe, faa man fan
tage fat igen meb be npe flroefter
| og be nne ^beer.
Xer tabeS en Xel oeb at ffulle
bort fra fin VfrbejbSmarf et $ar
Waaneber af Vlaret, men naar man
mi iffe fan arbcjbe allifleoel, faa
er bet bog en ubcregnclig 93elfignel*
fe, at man fan rejfe til ft Steb
fom itarnijama. Ter inboinbeS oift
nof til at opoeje Zabet. Wan unb*
gaar ^arcn oeb at blioe til en Wa*
[fine, ber arbejber rutinemoeSjigt,
men uben 91anb og itio; man unb*
gaar fcaren for at ftagnere; ber er
i'ejligbeb til at loefe, ftubere og ba*
oe Cmgang rneb jine Webmennejfer.
0,cg er lamgere fra at tro paa
Onfjeb enb nogett Siitbe, men ber
er en Zing, ber iofirel Ijcr i ftar*
nijatoa, og bet er Ifnigtjeb til ZrobS
for alle Jorifelligbeber. Wegen jfa*
belig og lrcmmiclig Strib unbgaafS
gennem 91 a ret oeb, at man loerer at
fenbe binanben ber om Sommeren.
93; moerfer, at ber bo$ ben itdrfte
Tel bog fr en inbrc (Fnbcb, ber
fammenbinber mere enb alle <$orjfeI*
lene abffiller. Cg beri fan man oift
ipge ©rnnbcne til, at man i be fe*
1 nere 91ar bar ooerct i Stanb til at
funne ioette en Tel ^oretagenbcr i
1 ©ang, ber lornge bar Panel paafra**
oebe, men mere enb nogett fnfelt
tWiSfion funbe paatage fig
3 be fenerc 9lar bar ber Panel
mange, iom er fomincn bfrtil i ben
beftemte .'oeirigt at bolbe Tvorebrag
eUcr foerlige W*ber for Wi0iionoc*
: rernc. 3 forrige Uge fom Z*rof. Ta*
oib Starr ^orban fra Celatib Stan*
forb llnioer'itet i flalifornien for
at bolbe ct 'l!ar ^orebrag om ^reb§*
1 fagcn.
Ac'tbicf bar gertte en Weproefett
taut ber, ber bdber cn 'Haeffe We
ber b^crt War. J War oar bet Wis
fionoer ©ofortb fra Aina, ber bar
bcrret til faa megen Xelfignelje baa
be i Aina og Wanfcburiet faa Pel
fom i 'it ftjemlanb. Canaba (Jor
fatteren af „3ortfIippe", „$ijnmel
lobicn" etc. etc er ban* ulasfefmn
merat). £an bolbt ca. 30 Weber
i to llger. .(ban? Xubffab oar af en
trebobbelt Wntnr; ferft opmuntren
be: boor 'tore ling tfcrren babbe
gjort paa be for'foilige Steber i be
fenerc War; bernoeft unber;egcnbe:
bbab er ber i bit .?>ierte, ber bittbrer
ffiub i at brttge big faaban? og en
beiig formanenbe: bortfaft bet, ber
binbrer, lab (bcrrcn raabe, faa bit
fan blioe til Xel’ignelfe.
J Jvjor fom Tr. XV XV ©bite
fra Xibelffolen i Went Xorf: ban
bafte Acrrligbeb til grunbig Xibel
ftubium bo§ mange, felb bo§ nogle
af bent, ber bar beb at tro, at Xibe
[en bar libt for gammel til bet
beji oplpfte og grunbig Dibenffabe
, Iige 20. Warbunbrebe.
J War fom ban igen; besnoerre
bar ban fng og ube af Stanb til at
arbejbe fom i Jjor, men ban gab
Steb til Xibelftubiitm, ber Pift til
norite War bil ubgere en af be bebfte
Siber beb Sibet ber i Aarni^ama
og Iigelebc? t:I ubftraft Xibefftubi
urn blaitbt Japanerne.
Wen faa bar ban§ Xrober meb,
og bet Xe'eg ifal bi WiSfiottarrer
nof tniubeS nogle lage. Xroberen,
John Campbell ©bit#, bar felb bar
ret Wi§iiona'r (i Jnbien) i 10
War (XV ©. ©bite bar ber ogiaa
et Xar War), nu er ban Sober for
SoegmanblbeDcrgelfen i Wmerifa.
In jeg eftcr bans S'nffe referebe
alle bott§ Weber — ber ofteft batJ
be Jorm af Jorbanbling^mpber —
for at bait felb fttnbe babe be ub
tafte Jbcer i ffriftlig Jornt af:freb
jeg en lei for ..Japan Cbangelift"
(Septembernummeret); nu fom jeg
til at tipnfe baa, at bet maaffc fun
be boere gobt, om be inalebeS opfam
Iebe Stnuler fom bibere outfring,
be bil Pift funne btrffe Cftertanfe
paa mere enh pen Woabe.
J be felgcnbe Xrene :fal jeg alt
faa prene paa at gengibe noget af
bet bigtigfte af, bnab ber bleb fagt
beb bi#ie Weber.
Web bjertefig $iHen til alle
„Iff" Soc'ere.
Cber§ Ubfenbing.
W 1 © i n t b e r
Xnnmnrf.
Sfarnrfnnimrffrn. ten nf flsben*
fjnonS StabSfcege offentliggjorte
Cberfigt ober epibemi'fe Spgbom*
me i llgen 3.—9. September in*
bebolbcr 53emorrfning om, nt ber i
inbeborrenbe ?far er fonftnteret 19
Ziifoelbe of Sfarnelammclfe i fls*
benfjabn og 9fabofommuner, beraf
in i Cpbet af be fibfte 3 Slfaaneber.
7<for 2 TilfoelbeS lOebfontmenbe fa*
neS Smitte at funne paabifeS.