Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 06, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Set, ber beftaar.
®ot <*ub8 Crb bettaar toiitbilig,
(»f. 40, 8).
$anbre dcrrbig.
3eg formaner ebec berfor,
jeg, ben fangne i £erren, at o
oanbre ocerbig ben siaibelie,
meb fjoilfen 5 bleoe falbebe.
(Gf- 4, 1.)
Sioet er en SPanbiing, en Cm
goengelie, bet fan iffe Deere eller
bltoe anberlebeS.
Xette gcclber og;aa et ®ub§
93arnS, en flri»ten^. Sib ber i 'Xer
ben.
iOort Sin leoeS i oiorfiolb til os
i GUTTER SKOLE
| PSGER SKO
Er kiasdelicta, parser porfekt og er
x komfortabla. Alla atarreUer og Fa
il coner.
i AUVARSEl_So ertar MayorFai.rlk
m.pr ot p a - : a-n. H . i Derer
Handleodu Ikac kaa fcrtyue pcm,
£ sknvtilos.
^ VI laver Mayer Honor'elit Sko
ior i 'errtr, Earner og Bern, ir>d
M t-fattet er "Leading Laity” O f
i/fA “Special Merit” Brandi': Ogr
.ifiS "Venn* Ccah'on eg
Ik5--. ' Marth i Washington”
Coinlort Sko.
y
7 *>■ Fa
bric .U.eri»tt
paa isaaluu.
ITHTWTWrWL
Grease and scum disappear like
magic. No kind ol dirt escapes
it. It is hygienic and cleans the
unseen dirt leaving your pails,
pans and dairy utensils “sweet,
clean and sanitary. Safest be
cause it contains no caustic, alkali
or acid. Will not iniure the hands.
Old Dutch Cleanser is the best all
round cleanser known. You can
find lots oi things lor it to do about
the larm. Try it. next time you
clean harness, metal, etc..—see how
it helps to work quicker and easier.
Many Uses
and full
Directions
on Large
Sifter-Can
10c
felt), til Dor Wub og til anbre 'D?en
neffer.
Tot Iepes i 3iorbolb til Jamilie,
Slcegtninge, Denner og fremmebe.
Cg bet Iepes i ^orfjolb til IroS
'Vfenbe og til Pantro tUJenneifer,
i fvorbolb til baabe gobe og onbe.
3 alle bis:e frorbolb ga>iber 'Dau
li Sermaning: panbrer Pcerbig!
i 'J?en iffe faaban at foritaa, at
* Pi ifal paatage os, boab man i i’ll
niinbeligbeb forftaar oeb 'D ce r b ig*
b e b.
'A'ef, 'Daulus ffrioer . . . ooerbig
ben Slalbelie, meb boilfen 3 blepe
i falbebe.
I .tfpab er bet ba for en Slalbcl*
fe, 'JlpofteJen benPi'er til?
r^iere Ubtalelfer forub i famine
| ’Dreo Piter flart, bnilfen SlalbeFe
! ban mener.
„£an bar uboalgt os i bam (ilri
ftns) for $erbens Orunbloeggelie
til at orere bellige og ulaitelige for
bans ,?la;pn, ibet ban i Sloerligbeb
forubbeftemte os til Sanneubfaarel
ie bos tig peb JemS flriftuS" (Slap.
1, 4. 5).
.at fenbe, bpilfet bet .$aab
: er, tom ban falbte eber til, boilten
baits 'Jfrpo .^erfigbebS iUigbom er
iblanbt be bellige." (flap. 1, 18).
XiS'e Ubtalelfer er tilftraeffeligc
til at Di*e, at ben SlalbeUe, Danlus
benPi:er til, er flalbel’en til at Dae
re fflnbS 3?orn og boab bermeb fal
ser.
I Pcrrbig benne finlbel'e! — Xet
er uocrrbigt tor ftonge6am og ooer
booebet for STOenne'fer af boj Ptjrb
1 at ooere imaalige, egennnttige, ffin
mge, forfcengelige. ?orlt)itel?e§ioge
ofp.
Cg Subs Pam er mere enb don
gebarn, iaa t'lige Xing er enbnu i
baiere Srab uprrrbige for ofe.
i>?en Panins oi'er for aprigti\or
joptteI’'en af bet ooenanfarte Crb,
boori ben ocerbige Panbring ffal
be''taa.
£>an 'iger — „mcb al ?)bmgg*
beb og 2agtmobigbeb, meb Sang
mobigbeb, iaa ?! bare oper meb
boeranbre i ftcrrligbeb."
jflbmogbeb bar fin Srunb i ^a
lelie af egen Hfulbfommenbeb, ben
taenfer ringe om egne ^ortjenefter.
Cg ben ’er meb et oenligt Cje
Oaa Proberens gobe Ggenifaber,
Aortrinligbeber og fvortieneiter.
Xer er ncrppe noget, ber flocber
et Subs Pam >aa gobt, og er bet
'aa poerbigt torn ^bmtjgbeb.
Ibi — for bet farite fenber bet
jo fin egen Xnnb og llbueligbeb,
og bet fenber. at bets bebite (miter
iffe forlaar til at erboeroe Subs
Pelbebag.
Xet fenber, at boob bet er, bet
er bet af Subs Jfaabe, bet er bet,
iorbi bet uben egen ^ortjeneite er
falbet bertil.
Cg i Jorbolb til anbre? — Sab
ooere, ban bar Sortrin, iom ban if*
| fe er blinb for — iom paulus —,
1’aa borer ban .S^erren iparge: .^oab
! bar bu, iom bu iffe bar mobtageti'
2tnbre bar iaa faaet en anben
'Jtaabegaoe; men boer bar mobta
get fit af §erren.
! o ianobeo — ct iSuaS ©arn,
I ;om nogenlunbe bar forftaaet fin
; uaibelie, fan iffe Deere boomobigt!
I Set er rjbmqgenbe at oorre et
! ©ub§ ©arn, men bet er ogfaa b?t
ligt, forbi ®ub gioer ben pbmgge
©a a be.
Dg ?)bnu)gbeb er iffe alene gaon
Iig for ©fenneffet felo, men flcebe*
ligt og ocerbigt i alle be i5orf)oIb,
oi ooenfor bar nceont.
©ibere nceoner ©auluS Sagt
mobigbeb og Cangmobigbrb.
Ogfaa biSfe ©genffaber bar oi
icerlig ©rug for i Oort ^orbolb til
anbre ©iennejfer.
2)bmt)gbeb berpoer iffe ©tenne*
ifet ©fobet, men ben forcebler bet;
ben gioer bet fagt ©fob og bet ©fob,
ber briber ub i Coengben.
Sagtmobigbeb er 3 remfuien be b8
©fob'cetning, berfor ffrioer ©aulu8
jogiaa anbetftebS om at bicelpc en
| fejlenbe ©rober til ©ette meb„Sagt*
| mobigbebS Slanb."
jJJbmggbeb bifflper 08 til at be
bemme 08 felo og anbre ret, Sagt*
mobigbeb gioer 08 Gone til at op
traebe rtgtigt ooer for anbre, felo
fejlenbe ©rflbre.
Cangmobgbeib fttjrfer §aabet, faa
j et ©fenneffe iffe i Sorfagtbeb op
gioer 3lrbejbet for en gob Sag.
„@ub taalte meb ftor Sangmobig
beb ©reben8 ftar" (©om. 9, 22),
bet bar ban gjort mange ®ange,
og bet gtfr ban ben Dag i Dag.
9Wen Pi maa ilutte.
tcenf iaa Plot paa bet, Scrfer:
3?oerbig ben Stalbelfe, meb prilfen
oi er falbebe!
'JJfeb al ^bmngpeb og Sagtmobig*
peb, meb Sangntobigpeb, iaa Pi
forbrager poeranbre i ftccrligpeb.
■tfoilfen ®etpbning en iaaban pan*
big Sanbring Pit pare baabe inben
for @ub« lifenigpeb til at bebare
21 an bens (in Peb i ^rebcnS 'Baanb.
Og en iaaban 93anbring§ 'Betgb*
ning ubabtil fan iffe gobt purbe*
res for pojt.
Jo&cnt y 3nbfli)bci|c.
(yjnbienbt)
t
Ter mites at rcere en maerfeiig
Coerensftemmelie metlem bet gamie
teitamentes Sane om, at ^bbernc
er (Subs ubnaigre <\oif, og be pi*
itori’feftenbsgerninger, ;om forelig
ger fiber* ben tib, ba Oibberne bleu
iprebt oner pele 'Cerbcn eg fom til
at bo om et fremmeb ^olf btanbt
fremmebe, ubeti nogen 2inbe pelt
at gaa op i bisie. .§iftorien niier,
at Cspbeme altib par oa.net en torn
i ft0bet paa be 5olf, iom mispanb*
lebe og forfulgte bem, men for be
Jfationer, iom oifte ’-Cenligpcb mob
bem og bepanblebe bem ;om be an*
bre Statsborgere, par be i ntangfol*
bige tilfcelbe oa'ret en itor .§ja'lp
• og 2totte. obbernes $iitorie iiben
ocru'alems iZbela'ggelje, og fiben
^olfet oleo iprebt ooeb pele ftloben.
er en ibelig @entagelie af bette. He
5olfeUag, iom bar forfulgt Jsber*
tie baarbeit, er faa at fige altib
ramt af en ellcr anber, Strafjebom,
! mebenS Coffe, Sremffribt og llbDif
i ling paa alle Cmraaber er bleoet
; be Self til Cel, ber bar gioet bem
; et Abjent og tRet til at Ieoe beres?
| eget Cio uforftprret. 'Sort eget t$ce*
1 brelanb, Canmarf, et af be fprfte
Canbe i Berbeit, ber gap Jpberne
fulb Borgcrret. afgioer et Cfsem*
pel paa bette, mebenS tRuslanb,
boor Jsbeforfelgelierne belt inb i
bette Jlarbunbrebe bar gaaet i
3oang i et frpgteiigt Cnifang, af
giocr et fulbgnlbigt '-Bettis for bet
omoenbte. let er en iienbsgerning,
iiptc- 2anbbcb enbog be Icerbe er til* j
buielige til at inbrennme. OJennem
be foloSfale Sormtier, fom Jpbcrnc
fontrollerer, fomnier be til at ’pille
en iangt iterre iRolle i ben fjiftori*’fe
llboifling enb ber oilbe tilfomme
bem, fclo om be oar et famlet »\oIf,
ber boebe i bereS eget Canb. "Bro
feSfor Jereiab SB. JenfS, Coerer i
Cfonomi og Bolitif oeb Cornell
Unineriitet bar nnlig ubtalt. at bet
er be jebi’fe JinanSmcenb, :oin bar
forbinbret, at be /Jorenebe rtater
blep inboilfct i en obela’ggenbeftrig
meb Japan, mebenS be paa ben an
ben 2ibe giorbe bet muligt for Ja
pan at ?Sre en ’’ejrrig 'tamp mob
JoberneS gamle flroefjenbc iRus
lanb, oeb at formne Japan meb be
fornebne ftrigSIaan. Xet oar en
Ctraffebom, ber ooergif iRuSlanb
for bets SDtiSbanbling af Jsberne.
ftrigen bleo i fBirfeligbeben fort
for 3(fberneS, iffe for 3apa*teiernee>
egne ©cnge, ?efo om 3aPoneierne
['Qflcfter man forrente og tilbaflcbc
tale Caanet. ©aa ben anben 3ibe
bar be J^orenebe 3tater til afle li*
ber Oift fig gceftepenligt mob bet
Innbflggtige 3oIf. 3 ?Jetp ?)orf er
ber flere 3eber, enb ber er i >eIoe
3eni:afem. te jebiffe ©engefqrfter
pilbe iffe tillabe en ftrig mob be
3orenebe 3tater, og ba be beberfer
©erben§©engemarfeb, er be i Stanb
til at forfjinbrc ben oeb iimpelt ber
at ncegte Caan til be iWagter, fom ,
pilbe begqnbe en faaban flrig. Ten
I gammelteftamentelige Caere om gub
bommelig 3traf for bem, ber gor
onbt, og gnbbommefig ©pfenning
for bem, ber (?0r gobt, enbog i man*
ge fommenbe 3faegtfeb, ftjneS at Par*
re bfeoen mere oirfefiggiort i bet |
jpbiffe 3off enb bfanbt nogen an*!
ben Nation, og netop bette gineri
en ©efrneftePe paa, at ©etegneffen j
af 3«>berne fom 05ub8 6jenbom8foff i
iffe er en blot og bar tom ©etegttef*
fe. „Ugebfabet".
2fa( ui flaa
^anb pna 3acie*i?
3a, bPorfor iffe; bet er }o get
ne Oor 3remgang§maabe for faa
bag efter at Hget ftaobe Pi bog ba*
re! baobe Pi bog bare! Xet Ipber
jo baabe fpnt og fjtfjtibeligt, fom
©rober 3- % Offcn ffrioer, fom og
_
1,000 NYE HOLDERE
TIL ..l>A>SIiEHi:>“
Inden den lste Januar 1912.
For at dette Tal kan naas, har vi besluttet at give en vaerdifuld
Praemie til enhver ny Holder.
Enhver, dor inden 1. Januar, 1912 tegner Abonnement paa „Danskeren” rned $1.50 sora
Forskudsbetaliug, vil faa Bladet tilsendt fra den Tid, Bestillingen indlpber og indtil 1. Jan.
1913. Altsaa frit til Nytaar. Desuden harhan Valget imellem fplgende Pramier— frit
tilsendt:
Praemie Nr. 1:
6 smukke Billeder i Farvetrvk, Eand
skaber — Folkelivsbilleder — Frugt
stvkke — Stdrrelse 16x20 Tominer.
Praemie Nr. 2:
En selvskierpende Saks. Den samme, vi
i 2 Aar har brugt som Pnemie til IIol
dernes fulde Tilfredshed.
Praemie Nr. 3:
Oanmarkskort for Hjemmet. Stdrrelse
22x26 Tommer. Trykt i 5 Farver, med
.rernbaner, Byer, Plantager, Kirker,
Ilerregaarde o.a.v.
Prauraie Nr. 4:
„Livet i Eva”, Fortiellinger af Ernst
Evers til de 3 Troens Artikler. 241
Sider i Ilelshirtingsbind. En udmterket
Bog.
Praemie Nr. 5:
2 DUain fine importerede Brevkort. Her
at 12 forskellige Kort med Bibeltekst
og 12 assorterede Prospekter fra „det
ak0nne Danmark”.
Foruden ovenataaende smukke Praemier til Holderne udloves fdlgende
vaerdifulde og nyttige
Praemier til Abonnentsamlere:
For 3 nye Holdere:
Fru Helene Hempels Koge- og Hushold
ningsbog. En dkonomisk og praktisk
Ilaandbog for Husmddre. 289 Sider,
trykt paa godt Papir, smagfuldt ud
styret og iudbunden.
For 5 ny Holdere:
Banyans „Pilgrim's Progress”. Engelsk
Udgave. Pragtbind med Guldsnit for
oven. En Miengde fine Illustrat.ioner.
For 10 ny Holdere:
Bunyans „En Pilgrims Vaudring” II
lustreret Pragtudgave paa Dausk i
Kvartoformat. En Pryd for ethvert
Kristen-IIjem.
For 15 ny Holdere:
Asschenfeldt-IIansens „Illu8treret Kirke
historie for Menigheden.” Oktavformat
2 store smukke Bind.
For 25 ny Holdere:
Dachsels Bibelva-rk. 6 Solide Bind. Det
te velkendte Vu-rk behpver ingen Anbe
faling.
Naar det fastsatte Antal nye Iloldere med Aarskontingent fra hver er modtaget, sen
des den tilsvarende Prwmie frit til Sainleren.
SAMFUNDSFOLK — UNGE OG GAMLE,
som har 0je for Bladvirksomhedens Betydning — og Hjertet paa rette Sted — lad os
nu tage fat med forenede Kra-fter og „flytte vore Teltpiele la-ngere ud”. Arbejdet lykke
des i Fjor; det kan lykkes ogsaa i Aar.
DANISH LUTHERAN PUBLISHING HOUSE.
noar oi linger: „SPor alig er ben
lille Slof, iom 3e?u8 fenbes Deb."
iWen Jeius oar nu iffe t'ornsjet meb
en tide Slof. -San beialebe fine Xi»
fciple at gaa ub. Sellere oilbe be
fiffert baoe fibbet i et lille paent,
gnbjrqgtigt gel’fab og tall om
BerbenS Xaarligbeb oi»..
Soab biaiper bet, Pi prabifcr om,
at Berben :fal omoenbe fig og tro, j
naar Berbens Born iffe er til gtc-1
be ' Bi bar nu ber i Bortianb pra-,
bifet i tpoc ?(ar og iangcre, og pi
er iige langt meb Settfon til at ■
oiiibe Berben for Srdvren. S»or
ban itaar bet meb iHenigbcberne i
Chicago: SiloantS, ©olgatba, <Sctb*
temane? og Bfenigbebcrne i naften
alic gtorbner, boor oi iffe bar 2q>
gejorening?. Xet er BroiterneS
Sfplb, iigcS ber. 9?ej, fare Safer,
bet er nor 3remgangsmaabe32ft)lb.
Xer er iffe noget, iom btager Ber
ben ben til 3efu8. Suff: „3ngen
fornmer til mig," iiger SeiuS, ,,uben
Saberen, ?om mig ub'cnbte, brager,
bam". ®ub Saber almagtige, Sim
nielenS og 3°r&enS gfaber. Bi maa
baue biSic materielle ting inb meb,
iom Saberen bar ifabt neb gpnnen.i
©derS brager Berben bem, iom
itaar og baiter til beggegiber, bem,
join er bobt og fsbt, er unberoiit og
fonflrmerebe. Bfen oi maa tage fat.:
Ser Deb giben af oS er en foenff
Qirfe, fun nogle faa 9far gammel,
meb 200 pbenbe Bfeblemnier. Bi
bar fun 20. SPorfor? goeniferne
bar inben for Bfenigbeben iffe no
gen ffluibfalp, men iom ftpoftlene
en fade? fiaSfe ederSjfflpfforening.
Og nn bar bele Sluguftanafpnoben j
meb benS Sormanb t gpibfen be*
ffuttet, at Sjalpeforeningen ifal ba
re en gamfunbSiag. ^eg talte i
Sincoin meb en fnenif Braft (Bo*
ftor finocfS) om benne gag „Bi
maa, oi maa," fagbe ban, „ellets
tager Xjcebelen oort 3olf". Sanbe
Itg, ban oar en 'JJfanb, ber bar fplbt
of ©ub8 Orb og Sfanb. 2ften oil
•.'lanben og Drbet iffe oejlebe 08 i
olle ting? Xe i oort Samfunb
fom [tiller fig uben for benne Sag
er, boor flemt bet enb Itjber: Snob
ber, bet er , be fnobber @ub8 Orb
og Manb af, og lig „C£f)riftian
Science" g^r alt til Jlanb. lifen bet
nil enbe iig G. Science i bare st^b.
Xet figer jeg iffe af Cnbffab, foe
re Hrebre, men for bet bebfte.
.£>ermeb folger flonftitutionen fra
Gbenejer Kfenigbeb, Gbicago, en
Jftenigfjeb, fom i Sanbbeb ftaar paa
©ubs Drb3 og ?lattb$ ©runb. Sli
maa i benne Sag oaage og bebe,
ja, bet maa oi i alle ting. ®i maa,
fom $aulu3 jiger i Gfeferbreoet,
inben for ©ub8 .S>u8f)oibning, fom
bleb oprettct i tiberneS 3blbe, for
ene alt i ftimmel og paa
Cab 08 iffe Iig ®fi8fourianerne og
ben norffe Stjnobe fa’tte oor Coere
eHer 9D?ening ooer Sfriften. Saa
er oi igen paa famme Stabe, ''ont
> irfcn bar, ba ©ub i jin Jfaabe
irugte ‘JWartin Cittfjer til at refor
ntere ben og fcette ben paa fUippen
>.riftu8.
tag fat, Coegmoenb, bet er bog
ioerlig eber, fom ffal fore benne
Sag from. Og Xe, DHen, font Xe
ogfaa og Ooer meb o&
#jertelig $ilfen.
3. Scott.
Cobe
for Gbenejer banffe eb.-lutfj. 2J?e
nigfjebS Stjgeforening i
Gfjicago, Illinois,
og bertil fjtfrenbe 33egrabelfe8fa*fe.
(3 Ubbrag.)
Dptagelfe i 3orentngen
5 2
fWeblem af benne 3orening fan
'enbner Mine, font tilbsrer (Tbenejer
banffe eo.-Iutf) iRenigbeb, fanit en
, b»er anbett, ber be fibfte tre 'Dfaane
ber bar »ift ^nteregfe for 2Renig*
ibeben, jcronlig be|0gt benS ©ubS*
(tienefter eHer 'IRpber, nil unberorb.
, ite fig ^oreningens Code, og fom
faaban af JoreningenS ©eftprelfe
fan aitbefaleS. Cptagelfeit ffer neb
et 3orening8m0be. Ter itemmeS neb
Scbler, og to IrebiebelcS 2J?ajori
tet af be tilftebeonerenbe SReblem*
mcrS Stemmer ffal bare nsboen*
big for Optagelie.
§ 8.
Cm nogen, ber er ubgaaet af^or
enittgett, attcr suffer at bline IReb
; fern, fan iaabant ;fe, mett debfom*
men be bebanbleS ba ganife fom et
npt tlReblfm. Tog, boie ban ftob
t:I iRrflance uben foerbeleS trange
•ftflflt, bar ban f0rft at betalc fin
Woelb til ^oreningen, fSr ban fan
genoptageS.
'D?eblem8bibrag.
§ 4.
'IReblemSbibraget er 25 (Tents
ottt IRaatteben til SggcfaSfen og 10
(Tents for bt>ert Goartal til et THe
rcroefonb, bPoraf ^oreningenS 10*
benbe Ubgifter betaleS — ^Preofort
o. I. — famt HRaanebsbibrag for
faabanne ilReblemmer, bcr paa
Wrunb af trange flaar er bfepne
ube af Stanb til at fpare noeonte
$RbeIfe. .$oab fReieroefonbet maatte
inbebolbe oner $25.00, anoenbeS i
SpgeforeningenS ^ntereSje efter
benS ntprmere fOeftemmelfe.
§ 5.
Som 5nbtra*beIfeSbibrag betaieS
$1.00 famtibig meb f0rfte 'Kaanebf.
bibrag, aft'aa tilfammen $1.25.
^nbtroeber baabe OTanb og $uftru
famtibig i ^foreningen blitter berel
famlebe 3nbtra?belfeSbibrag rebu
ceret til $150, altfaa tilfammen