Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 06, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F _ ■■■- . ■
-- - -!-“
“DANSKEREN” “DANSKEREN”
.
THE ONLY SEMI - WEEKLY 6r de.t ene®te da“ske B'ad 1
DANISH* EWSPAPER Amenka’ der udgaar
Published ’n U. S. A. TO GANGE OM UGEN
I . 5,
It is oi% * by I udgivet af
s “The United D% ’h Evang. I
Luth. Chui% ’ I Danish Luth. Publ. House, !
... . <P I Blair, Nebr.
and is publishe d, v I
Danish Luth. Publ. '^*House, I Pr0venummer sendee
Blair, Nebr. I frit Paa Forlangende.
Br. 79. Blair, 9ttbt.. ftrebag beti 6. Cftober 1011. 20. Barg
Krigens (Bang.
Sit tuber pan, nt ^tnlicn bar
fulbftiriibig Cucrtttngt
Xer er Ubfigt til iyreb*flutniiig
inbcn Iiritflc.
Xet bar Damet oanifeligt nt fan
:Hebe pon, boarlebe* bet gaar nu-b
strigen mcllem ^talien og Xur'iet.
i3i jfal mebbele et Uboaig af Ids*
grammerne, font be er forefontmci
i XagSpreSfen.
Faltu, 2. Oft. — Xer er mob*
taget Felbing Ocr ont, at Xtjr'irne
og Sralnrne forjfanfer fig bag om
■Hpen. 00,000 Srabere jigeS at pa1*
forfpnet ittcb Faufer-Sifler og tjol*
ber ett ftoerf Stilling 50 Fil fia
itpen i et Canbjfab, ber er ett r.a
turlig Jvtpftnittg. Xeit tgrfijf; 3ar*
niioit bar forlabt Jortet.
Sonboti, 2. Cftober.— Jor tt er*
pcerenoe ’et bet ttb til, at ben itn*
Iienjf*Xr,:fi:fc slrig jfal bliue Mt
fortefte eg minbft blobige (trig, iom
Qiitotin fettber. -SMbtil bar Fan*
gel paa Stamp ua’ret ben* foment*
ite SI 'raftertroef, og nteb Xqfflnnb
font Srebsmoegler, bliuer ben
maaife enbt, fpr ber forefalber no
get Slag. Fan ntener, at ^taiicn
iffe oil bore om Frogling, for bet
bar gcnnemfprt bet* militate 'He*
ioettelie of ben tripolitanife Altjft,
Siben oil Unberbanblingerne bliue
megrt lettcre, og bet er iffe tiianb*
fpnligt, be oil faa et bdbigt llbfalb,
berfom Iprfiet oil mobtage ett 'I$en*
geentatntng tor at tiuaoe ^iaucn
at etablerc jig i Tripolid ligefom
(fnglanb i Aiggpten. Xct er rime
ligt, at Tripolid iffe oil blioe bom
barberct, berfom Trjrfcrne iffe ntob
fcrtter >'ig 0>talienented £anbgang.
^talicn funbgpr, at bet iffe bar
i Sinbe at fore ftrigen inb i euro
paeiff Tttrfi, iaa ber iffe frpgted for
balfanif ^nbdifltng. — „Xnilg
iP?ail"d ftorrejponbent i ftonftaniin
opei :iger, at ft offer TiMIbcIm bar
fenbt be tnrfiffe 'Ufpnbigbeber et
Telegram, bnori ban raaber bent til
at gaa inb pna ©etingelferne i ^ta
liend lUtimatum.
llnber I. bd. figed: „Xe fibfte of
ficielfe' Crb fra Tripolid fommer
fra 2?iceobmiraI ojoeraoelli, iom ntt
berretter ben italienffe fflcgering
om, at ban bar gioet ben tnrfiife
ftommanbor inbtil Tirdbag difibbag
t:l at ooergioe jig.
C?n Specielubgaoe af Tribiitta i
Worn beretter, at italicit:fe ftrt)b:c
re fejfebe inb i Tripolid' tfaon Tird
bag Cfftermibbag, bontbarbcrebcjvor
terne og Wuoerttorend ftaftcl, gforbe
Cattbgang og bejfte bet italien'fe
ftlag.
^talienertted oigtigfte Tiffangeta
gelfe paa Soon er bet tprfiffeTrand
port’fib Sabab meb en tnrfi'f We*
neral, en ftor Afbeling Solbater og
megett Ammunition om S?orb.
€urfu beretter, at ftertugen af
Abrtuterne, ber fomntanberer en
lifle ^faobe ub for fjkeoefa, truer
meb at bombnrbere benne Stab.
portend .'fiettoen belie til 'Ufagter*
tte er af bidie bleoett be'Onret ber*
ben, at be iffe fan tilbobe iTfa’gling,
for et Wrunblag for ^rebdmoegling
i Cinie meb be italienffe aorbringer
er bleoett foreilaaet.
Welbinger fra ftonftatitinopel fi
ger, at ber er oalgt no ftabinet, og
at bet oil fortfcette fWoeglingdpolitif
fen.
Xnmt>ifi6cinottitffr.
€. Xictncrt er af'ejfet fro CTfjri
ftianfonb meb 597 ^a^fanerer on
Dentes til 9?cm ?)orf ben 10. Oft ,
ljuorrra bet otter Dil affcjle ben 19.
Oftober on Dentc§ til (Fbriitianfanb
ben 29. Oft.
I
Present daft t Lincoln.
o itfanbags gerftebe yanbetsprae*
fibent uor .^ouebftab, og iujirtber
af Pebrajfanere uar floffebeS for
ot bgbe bam et upartijf Pelfommen.
Sfpnt vintmden oar ooertruffet
meb Sfper, Ijolbt Pegnett inbe, mens
Paraben gif for fig fra ^ernbane*
ftotionen til .§ote(ld, boor Suitcbeon
inbtoges, og fenere til 3fubitoriet.
3 .Ootellet introbucerebe Statens
fprfte Porger, P'm. 3- Prpait, proe*
fibenten, og iagbe bl. a. i fin Pet*
fomfttale:
Lincoln nt)ber i Xag ben Pire
at booe PerbenS bbid'te Irmbebs*
manb font (Soeft. ProejibentenS Stil*
ling er bbjere enb eit .sionges. .§an3
Putoritet er mere ubftraft, enb no*
get cibiliieret $olf Dilbe betro en
3lrperegent, og bait bolber Stil*
tingen iffe oeb ^pbjel men ueb }i*
tie CattbSmambS Palg. Stout bon
ttnber Patgfampen er partileber,
;aa er bon efter Palget ben bele
PationS iorfte Gffefutio, og bon§
Jinn uboocr 90,000,000 vJienneiferS
'JJiagt. Cpftet af fPcefgerne til bonne
Stilling af Coeritfommanbcrenbe er
ban ben meft opbPfebe af bore of*
fentlige Xjenere. Tot f0mmet fig,
at bi, eit Wruppe af bent, ban tfe
ner, bifer bom og bet (?ntbebe, ban
bcflirber, bor ftgtefte. ?;eg beber
Xem at ftaa op og ml be XereSOHaS
mob ben Xrif, bborpaa ben almceg*
tige With bar fat fit JMfalbSftempef,
og briffc paa ^Jra*iibent XaftS ftef
breb; maa Oktb gibe bam fBiSborn
tif rettefig at nbobe be enorme'lMig*
| for, torn er fagt paa bam "
Jlubitoriet introbncerebe Oin
oernor Jllbrirfr '^ra’iibenten, og ben
no frolbt iaa ber ben Xnfe om Her
benSfreb, >om offers bar beregnet
for Ontaba, men torn ban paaWrnnb
af ^forfinfelfe iffe fif Cejfigbeb til
at bofbe ber. .fton babbe offers trrnft
at tafe om CobonS 9fbminiftration
| i Cinrofit — et ffmne, booronr ban
monte OfnbernPr ?flbrich og ban fnn
be bnere cnige: men bn ban bfeb
forbinbret fra at tafe om fOerbenS*
freb i Cntnbn, bifbe ban bermtte
Ceffigbcben tif at tafe berom ber.
Senator Stepfyenfens Palg
un^erfoges.
2W3RiItpaufee, ©is., 2. Oft. —
It. 2. Senator 'vaac StepbenfonS
IBalgfag tager fin iOegpnbelfe i Tag
i ben fpberale ®pgning her i 'flpen.
Sagcn foinnter font eit milge af
to UnberfjJgelfer, font ©ivconinS
Segislatur foretog i 2Inlebning af
2enatoren§ $alg ben I. 'JJfarto
1909. Homiteen, iom '3Ufemblgen
n.ebfatte for at unbcripge '-Balget,
frifenbte Stcpben'en, ntebenS Se
nates fioniite forlangte, at ban
ffulbe mifte iit Sa'bc i It. S. Se
nat, og at bette ffulbe foretage en
ttnberfegelie paa egeit £>aaitb. Se
nator Stepbeitfon fagbe, at alt, ban
Pibfte, Par at ban unber 33alget ub
ffreo Cbecfs for $111,385.49, og
bet rapporterebeS bant, at ber Par
Peblagt $107,793.05.
Senator .frepburn fra ?babo er
Aorntaitb for It. S. SenatetS Ho
rn ite, tom mt bar bet ftoero at un*
beriogc, out bet er ianbt, at ber
bteo artPcnbt ffleftiffelfe for at faa
Stepben'on Palgt. ©. C. i'lacf fra
fWilntaufee og Charles C. kittle
fielb fra ftVaine er vT?r. Stephen
fon§ ?lbbofatcr. Tc anbre OTcbleiti
mer af flomiteen er Scnatorerne
(George Sutberlanb fra tttab, ©
O. fPrablep fra Hentucfp, SReptibli
0anere, og ?ftlee ^omerene fra Ohio
og T. .$. ^aputcr fra Hentucfp, ber
er Temofrater. Senator fPrablerj er
ogiaa meblem, men ffal Prere fpg.
Senator Stepbenfon er f0rftC$ib
' ne i Tag.
Sibfte fra Kri^en.
Conbon, 4. Dftober. — ©n Biel*
bing fra Bom giber fblgenbe Beret
ning om Bombarbementet af ttti
poll!:
„.fU. 3.30 i Qfciar©ftermibbag
faftebe Slagifibet Olaribalbi b" fpr*
fte ©traitaicr imob ©uoernbrenS Bo
tabs. Balabfets og Amelia Sulta
na Sortene joacebe meb nogieSfub j
fra 15 ©entimeier-ftanoiter, men be;
ramie baarligt. Slrgbferne Bare3 og
^errucio rettebe bere-3 Sfub imob
Aorterne oeb Aortaarnet paa Bio- j
leu. Jer marches' meb tettere Sfgt-3,
og fnart laa ggrtaamet i 'Jtuiner.
3??eben§ <Ua[ienerne§ 31b ftebie bleo
Itccrfere, bleo Jgrferrte§ ioagere.
©ombarbemeutet genoptoges Jit
Morgen i £ag, men igrfcrne^ceit
ninger Par rebuceret tit ffiuiner og
Par iffe i Startb til at }pare.. ota
lienerne retiebe bere3 ^Ib imoO
Sorterne og iogte iaa oibt mutigl
at ifaane ben oorige £el af ©gen.
iyor eorigt ]‘ige§, at bet bribe
rttag er bejft t IripotiS, og ber er
libiigt tit, at Jyrebsunberbanbtin
gtr inart oil beggnbe.
SCENE OF THREATENED WAR IN THE EAST
2lbmiral Schley plubfelig bob.
Ten fra Slagct oeb Santiago,
(itiba, i 1898 iaa befenbte og be*
romte Dlbntiral Scl)lei) er i ijfictit*
bag* plubfelig bob i Diem j>)orf.
.^ait falbt bob om paa vjornet af
1 Itb St. og 5. Jibe, (fit forbipas*
fereitbe faa bant ftagre og greb
bam i ^albet uben bog at funtte
fri bant fra at falbe neb paa (Ha*
ben. fylcrc polf ftimlebe inart 'am*
men, men ingen fenbte ben falbtte,
for man unbcriogte ban* Cominer.
i’aa bait* (Hiilftur fanbte* bait*
Dioon og en ^nifription, et Dili it be
om WebningSbaab i iPolarepnene
22. ^viuti 1881. (fn Toftor iblanbt
be for’antlebe erfloerebe, at Scbleq
allerebe oar bob. Sont Dlariag til
ben plubielige Tob tta’bne? en •'ofer
neblobning iantmen Tag? DJiorgen,
?lbm. og DD?r§. Sdjlet) bar mjlig
fommcn tilbage /til Diem Dlorf ?ra
et ®e:pg til DDioitnt Oiico.
Dlbrttiral Sdilcti bar fobt i* JJiart)*
lanb, i 1839, og i 185G ubnoeonteS
ban til So'folctt i Dfnapoli?, boor*
fra ban ttbgif I Dlar iettere.
€n frjcnrp Ubtalelfe
af (Ru per nor 2llbrich.
Fremont, 5?ebr., 2. Cftober —
..Jen er for Senator 5a toilette
for fProefibent af be norencbe Sta
ter, on icn brnbcr min iffe om,
buem ber Deb bet", bet er ('htD.
?ffbricb3 Soar tif Woi§ $ammonb
baa en rcbaftionel Ubtafelfe i ben
ne§ fOfab. fPibere anferes Wnoer
neren at babe font:
„3en tncner, at 'JJrcefibent Taft
iffe ber nominereS, on jen bar f^et
tif benne Weninn. •'Pan bar enbnu
5eifinbeb tif at nere nonet i Wet
ninn af at inbfri 5efterne i fit'Par
ti§ '^fatform, on bcrfom ban nbr
bet, bfiocr ber maaffe iffe 5ejfin
beb tif at nominere nonen atiben;
men ber'om ban iffe n^r bet bebre
i ftremtiben, enb ban bar niort
bet i ben fbunbne Tib, faa bif ban
iffebfot iffe blibe nomineret; men ban
bif fibe Weberian, om bon ffitfbe
bfibe nomineret."
OTetropofiten i fWoffba bar Sen
ban ben 17. Sept, bejtibefint er
flirret ben i 1751 afbebe ffliffop
rtoa'af for ftefnen. Coer 2nn,nnn
^ifnrimme bar i Wnfebninn af So
ften attfomne tif OToffba.
jjjlflnDeDc UlcDDclclfcr.
i ^ be fprfte ni Maaneber af 1911
figeS 'Minneapolis, Minn., at bane
anbragt $11,950,705 i line ilpgitin
ger mob $11,820,320 i be tilfna*
renbe Maaneber i 5jor.
Tallet af omfomne oebTcemningS*
brubbet i ?Iuitin, '^a., angioeS frem*
belcS til 150. Tog er man iffe fif*
fer paa, at bette Jal iffe fan re*
buceree, ibet muligniS uogle af be
fannebe fan finbeS.
•
Tmuglerne flatban Men, See*
berfabrifant i 'Tenoiba, 23i§., og
ao1)ii •'!. GolIinS rra Memphis,
Teitn., blen ben 2. b§. bomt 'fnlbi*
ge fom anflaget for at bane inb*
'muglet Aunefer. Men bomteS til
j at betafe $12,000 og Gollins$ 1,000.
Te betalte ftrafS Htybcit. To ’lap
fri for AamgfelSftraf, forbi Tom*
mereu aniaa bem fun for fejlig*
bebSni’e Smuglere.
•
Alnner breebt. Jvra Spofane,
Slafb., melbeS unber 3. bS,, at Mi
tor Cronnnell Tiron, fom i CdrbagS
floj oner fllorftj Mountains, noennte
Tato (TirSbag) naa „interftcte"
UbftillingSgrunben falbt fra eu
bt a? 1 no Aob og for’Iog fig. faa
ban bobe fort 'Jib efter.
Unipcrfitet i Alberta.
9Bm. 0\ SurtiS ffrioer fra Gto*
ntotiton, fllberta. at betute '}Srotoit§
line iaa net iom Ontario, 'Dfanitoba
on Saifacticman nil bane ’"it Itniner*
fitet, uaatet ben enbitii fun bar 300
000 Jtobbpflflere. Snbncr fprodinS
maa banc fit ltntoeriitct tom Stilt*
ften da a fit Sfolctoftem.
JflbcrtaS Itntoerfitet ffat tone ett
bnto DWifliott OolfarS. Ten proton*
ciafe Weneritni bar fttbt 258 ?fercS
Sfanb i Stratbcona tncerS oner SaS
fatebemanffoben fra StatSbnict i
ffbmonton fom GampitS oa betatt
$150,000 for bet. Set or ett af be
ffdnnefte 'Itotinnenbeber font fan
toenfeS, men ett SneS ?far fra tin
af nil man rimelifltoS fortrnbe, at
man iffe bar frfbt tre Otattfle faa
menet Cattb.
! Jtorbcn rmtfct
| ©eneralguDernpren i ^inlattb
: Ijar forlangt familige Srenge*, 4>i«
• ge* og Spejbertorps oplpft.
*
'4?oIitiet i Diofftua Ijar lulfet en
licroelo.’gefongres forbi ber bleu
j Ijolbt en jfarp iale mob liegerin
gen.
♦
4)lanbt Solbaterne i Sionftaniitt
; opel er ber i be fibfte 24 limer (20.
Sept.) forefommet 43 iilfcelbe og
11 Xpb^falb af siolera.
*
33eb ben ttjfMjollanbffe @rcen*
fe optra'ber ber fjos- .^ornfoceget
en fjibtil ufenbt Srjgbom; Itjreite
blioer plubfeligt blinbe. Dgfaa £e*
fte jfal ocere bleoen attgrebne.
*
3 Itaben i Scfjlefien er (ijeren
af et 43iografteater bleoen aufjolbt,
figtdt for i en long Ifarroeffe at Ijaoe
breoet fjoib Slaoeljanbel. ijjau Ijar
jolgt alle fine Dfre til Spbamerifa.
*
Saoitebc 3'ifferbaabe. SetjbiS
forb, (st'lanb, 10. September, (in
Hiotorbaab meb 1 Uianb£ 4)ejoi
ning og en iHobaab meb 3 '.l)ianb§
43efoetning, begge Ijicmmeljprenbe i
43orgarfjorb, Ijar oaret faonebe ji
ben 'Jbianbag beit 11. Sept. Ilian
fnjgter for, at 43aabene er forulrjf
febe.
*
gabrif?branb. ftarlsljamn, Suer
rig, 20. September. ,/Boerenbs"
Srceirtbuftri BftiejeljfabS gabrifer
Deb £>ulDif gernbaneftation er i Bat
nebbrcenbt til ©ruttbett fammen meb
Dplaget af fa'rbigc Bipbler, anbre
tramarer og Brcenbjel.
OJninben til glbenV Dpfomft er
ufettbt. Set broenbte ear forjifrct
for 110,000 VI r.
*
.tioleraeu. Vtonftantinopel, 15.
September, g OVaar er ber forefal
bet Hi tilfoelbe og 17 Sobsfalb af
Solera og i Vlrtafi (Baa Mpjteu af
.Wannarabauct) i Gobet af be jibfte
18 timer 50 tilfoelbe og 23 Sob§*
falb. g Salonifi er ber, gnmbei
paa be energiife 2unbbeblforl)olb§
rcgler. ber er truffet, i be jibfte
21 timer fttit forefalbet 2 tilfcel*
be af Vlolera. Ogfaa fra bet gnbre
af Ganbet er ber inblobet gunftige
Crfterretninger.
*
flitsiiffe BeDoiutionoerc. Gob}, 19.
September. Sa eit Jlfbelittg Betjen
tc nteb cn Bolitifaptajn i Spibfen
i Sag inbfanbt jig i et .$»u§ i ffttj
goroffigabeit for at foretage $u3
unberfogel'e, bleu be inobtaget meb
iWeDolDcrifub. Bortnereu og eit Be
tjent bleu braebt og Vlaptajnen og
3 Betjente faaret. ?fr be Berioner,
ber ’fob, bleu eit broebt, ba ban
forjogte at fhjgte oner •'Oitiets tag,
og to taget til gauge, mebettS be
aubre itnbffap.
*
ftreta»2p0rg*maalet. Jvra .vton
ftantinopel ntelbeS, at (Sarantimag*
terue-3 ©eilutning angaacitbe strcfa,
ber er blepen mebbelt Sloitg ®eorg
og (SfSefutiDfomiteen pa a Mreta, er
etibnu (21. Sept.) iffe blopen meb
belt i'orteit, boilfet bar Daft pin
lig Cpmoerfiombeb. Horten bar
tntiblertib ;enbt ffiarainimagierne
on ffirfulccrnote, i boilfen ben belt
niter til i>iobpenbigbebeit af en bur*
tig og enbelig C0§nittg af .Qreta*
SpPrgSmaafet.
AinfaitbS llnbertrnffelfe. Social
■ bemofratiet i bele ^inlaitb bapbe
til Sbubag bcn17. Sept, pfartlagt
Temonitrationsmeibe i 5fnlebning
j af SRMborg 5en§ Sbuberlemmeffe.
a ^elfingfor? beiatte sl?olitiet tib
ligt om 3Worgenen SPfpbelofalet, og
ingen fit' 2tbgang bertil. Store i^o*
litiftprfer oar i 'Beoocgelie, og Jrop*
perne IjolbteS rebe i ftajernerne.
Sfpnt iitujinber af 'Dtennejfer oar
paa Senette, fanbt ber ingen Urolig*
fjeber Steb.
^ 21abo bcfatte '}5oliti og itfilitcer
ligelebeS i>i0belofaiet, men 'ilfobet
f)o!bte§ fenere nben for 'Speit. 3
greberitSljamn og anbre Steber oar
2J?pberne forbubt. 3 JammarforS
og St. iiticpel bleo 2J?0berne af*
Ijolbt, og ber oebtoge» enftemmig
en iJJroteftrefoIution mob ^nblent*
melfen i 9?u3lanb af be to Sogite
og SBiborg Sen.
*
Eulenburg-21ffoereit. 'Berlin, 19.
Sept. 6n Horrejponbent til 931abe*
tie mebbeler, at Sagen mob $grft
'ttbilipp (Sitlenbttrg for ibfeneb at*
ter Oil blioe bebanblei for Stetten i
fibfte X-el af Dftober, forbi pemme*
lige ^agttageljcr af gprften ffal ba
oe gioet til fRefultat, at ban iffe oi
ler Somptomer paa alOorlig Sag*
bom, faa inart ban oeb, at bait iffe
iagttage§.
JBofS. 3cit." bemcerfer bertil, at
man i bet fgf. 2f?ebicinaIfolIegium
iffe fenbcr noget til en Soegeuitber*
tbgelje af Sprften.
„33erl. £agebl." bar for jaa oibt
faaet .fiorreiponbentenS (ffterretning
befnvftet, font man fra antoritatio
Sibe iffe benocgtcr, at en l^enopta*
gelie af Sagen Oil finbe Steb in*
benfor cn ooerifucltg At^mtib. Ter*
imob erfarer Plabet fra <5orften
mvritaaenbe treble, at man ber iffe
fenber noget til en ®enoptage!ie af
Sagen; man regner bog meb Pht*
ligfjeben af, at ber i be fibfte Tage
fan banc fnnbet en no ?aegeunber*
iogelie Stcb, og at Coegerne nu oil
erffoere, at ^grften fan tagcg i ftor*
bar. .<5011? Pefinbenbe bar inbtif tor
fort Tib iiben ooeret uforanbret ffet,
men nnbertibcn fan ber bog finbeg
Tage, bn Jvort'ten berinber fig be*
bre.
Tortibv Uroligbebcrne. SBiett, 20.
September. A°n<ben be tibligere
mebbelte graginebioettelfcr for Oob
og Vtreatnrer er Aragten nu ogfaa
bleoen uebiat pan famtlige Pfterrig*
ife Statgbaner for .ftartofler,®r0nt*
fager og Pcrlgfrugier.
Mrebgrcttcn begpnbte i ®aar^or*
banblingerne mob cn Tel af beper*
ioner, ber nrrefterebeg SPnbag og
PJanbag. Gn af be anflagebe ib0m*
teg 3 ttgerg Wrreft for at fjaoe
ilaaet Pmbuegruber inb. Aor be oo*
rige anffagebeg PebFommenbe bleo
Aorbanblingerne ubfat.
Paben (peb SEMen), 20. Sept. 3
gaar bolbteg ber et Temonftrat'ong*
liiobc i Stnlebning af be b0fe priier
pan Seonebgmibler: bertil ffuttebe
iig et Tenionftrationgtog. ?tlt for*
fob i fRo.
9?ran, 20. September, a slraloue
Xnmr be nationalfoeiafe tffrbejbere
be iibfte Xane afbofbt 'Weber mob
Jfarbprelfeit af Sepneblmiblcrne.
Xet fom bcroeb tif Sammenftpb
meb (Senbarmerne aHerebe i Wan
baal. a (Saar nentonel llrofinbe
I beruc i ftivrfere Waafeftof, <aa (Sen
! barmerne tif fibft ntaatte rpbbefSa*
| berne meb fa’Ibet 'Bafonct. Xer bfep
! arrefteret 10 fJJerfoner. Xer er an
fommet Wifitoer til 93pen.
Britnn, 20. September, a /W
naarl on i (Saar fom bet i ffmit
tau oeb Xemonftrationer i ?fnfeb
ninn of Aorbnreffen af ftpbemibler
til fterrc fltofinbeblforftnrreffer. ftof
et Webfent af Xeputeretfamret,9ff
breobt, on ffere 'Bapere on Slante
re bfep 93inbue§rttberne Fnnftc.
A (Saar forfente en Xef ?frbejbe*
re at befri cn af here! ftammera*
ter, ber bfeP arrefteret nitber lire*
i ftebcrne i Wanbanl; Aorippet mil
! fpffebel, on 5 at Wrbcjberne anbolb*
tel.