Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 29, 1911, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .- H
»Danskeren« I
T
Fredag den 29. September 1911.
Blei-, Nebr.
Dust paa Missionsmødet t zuk
Ien i disfe Tage —- Zredag, Lot
dag og Søndag. Alle er hierteligj
velkommen og venligst indbudne til
at tage Tel i Moderne. Vi haaber,
Herren vil lade rig Velsignelsc til
flyde os igennem dem.
—- Dana College og Trinitatis
Seminarium begynder Scoleaaret
1911—1912 Tiksdag den Z. Okt.(
J Anledning af Stolens Aabning
dliver der offentligt Møde i Skolenss
Festsal Tirsdag Eftermiddag Kl.
212-2, til hvilket Mode venligft ind
bydes. (
— Et af vore engelTke Blade for
denne Uge skriver nok saa korrekt:
«Vi fis .17 Tomme Regn fidste
Onsdag, og det var en veritabelj
«srood« i Fokhow til, hvad vi e1-’
lett hat faaet. Den lagde Stank-r
for mindst en halv Tag og var»
hiertelig velkommen. Vejrmanden
bar lovet os »probably Zhowers«
omtrent hver Tag i sidfte Uge. Had
de han sagt »probably cloudy«, saa
havde han kamt det nærmere Det
regnede .03 Tomme Lsrdag Akten,
og dst er omtrent Størrelsen af de
Regnbyger, vi hat faaet i den jene
Tid.« — Vi kan tilfsje, at Dus
dag Aften lynede det stærkt i «Øst,
ind over Jowa, og vi Taa noget
længselsfulde efter Lynglimtene, der
jo plejet at bebude Regn, og nu«
da dette skrives, Torsdag Morgen»
banger der en Byge over os, ogi
det baade regnet og tordner —
om det Jaa fkal blive til mere end
sædvanlim
—- Mr. G. Meinen-S jigcr, at et«
lille Stoffe Alfalfa, han bar Ost
for Hu«et, shar givet 12 Fod Ha i
Sommer-. Han har Tlaaet dst ne;
Sange, og dct er snart fasrdig for
4 SIEL tte Fod højt hver Gang.
—- Det er dog vift lidt overdreoet «
det med Længden i hvert Fa1d, og
for svrigt er her flere Alfalfamars.
ker, der iktc hoc givet start ude
fsrste Gang. Torken tan :—,1s·aa for
troble Alfalfaen.
— Men Fragt — den har vi i
Wangfoldighed. Washington thar
taget slere fmutke baade forste og
enden Præmier paa Statsudftillins
gen. Og fleke herfra tog Prcemis
et for Majs paa vor Statssuds1
stilling, og Harry Eeltz vandt
»Grand Championfhip« paa Udi
stillingen i Sioux City paa 10 hvisl
de Majsaks, bviikct vil sige, at hon
vandt førfte Prwmie for tre Statt-te
— Dunst Ecken-tagen Underteg
niede har aabnet egen Skomageri
forketning paa 5th. St. lige over
for Dan. Luth. Publ. Hou5e. —
Kun hedfte Materiale brugcs og
fsrfte Klasses Arbejde Wortes-. 1
Ømme Føddet kureres, og gamlei
Sko kommer til at se ud Tom ny.
Alt Arbejde gamma-ei Rim
lige Priser. Hufen Breuholt,
-tidligere i Blase Shoe Stute
—- Vrjd hegt at .,Mornin3 Gloty
M tog lste Præmie pag det
i Ju. afholdte Washington Co. Tom
NR Hermed bedier ,,Morning
Any Maur« at være des bedfte
Oel i Aven- Faas hoc A. Beet F
co. Pri- QLRZ per Sekt
Ox ——
·»,, « « Til Sale l
Beqrnndet vna anden Bein-mind
se or en warm pai 151 chres til
Salg paa rimeliae Vil kcmr Den er
beliggende i et iiort Danif Zettle
ment, een Mil im Bin-n, Milliowm
Wis» og 60 Mil im Et. Paul
Minn. Ca. 100 Ilcres er under
Plov. Gode Bygninqer oq Silv,
samt godt indlagt Vandværk i de
fotikellige Bygninger En ,Graded
Geheul« findes paa Formen
set mmete Oplysninger heu
vender man iig til Eieren !
A. Korting, Milltown, Wis:
De sidfte Estettetuinget !
morgende Forholdet mellem Tyr
kiet og Italien lydek paa, at For
tetuinqen i Ttipoliz er ftandiet, og
der er stor Uto blandt Befolkningen.
Dei tytkiske Dampikib Terna er
W ind i Havnen og hat landiot
Geldgier og fleie Kasser Ammunis
Us- oi Ritter Den italienske Flau
U fuhis fig relig, afventende
M Im Rom Men, man venter.
— M VI Wisse Skridt til at be
« ;
L —I
w
thstfeuester etc.
Bleir:
Missionsxnøde fra den
29. September til 1. Oktober.
Fredag: Formiddag Ul. 101-H, Ef
termiddag FU. 2153 og Aften Kl. 8."
Lordmp Formiddag Kl. 101X2 og
Eftermiddag Kl· 21,-4.
S s n d a g:
Morgen: Kl. IU Bornegudstjes
neste.
Formiddag: Kl. 101,-2 Hsjmesses
gudstjenefte.
Eftermiddag: Kl. 2y2 Ungdomss
made.
Aftem Kl. FIT- Stumingsmsde.
Onsdags Aften Kl. 8 Tabitafori
eningsmøde hos Otto Rufens
Konfirmationsundervisningen be
gynder Lord-as Formiddag den 7.
Oktober Kl. 10 i Kirkens shpr
Alt — vil Gub.
K e n n a r d:
Gudstjenefte 1. og Z. Sindag i
hver Mauned Formiddag Kl. 11.
Ungdomsmøde (paa Engelss) hver
2. og 4. Sondag i hvcr Magnet-,
Eftermiddag Kl. 2,30.
SIndagsskole hver Sandag For
middag Kl. 10.
Drum: Hostie-it pna Zjndag
— Mode Formiddag Kl. 10,30 og
Eftermiddag. Zondagsftole Kl.9.30.
Venlig Jndbydelfe til alle.
Bekendtgtkecset.
(Fottfat fra Side U
Micfionsmsde
holdes, om Gud vi! ( Eben Ezer
Menighed, Lincoin, CO» Nebr» den
19. ——20. Oktober Lmortil Venner
kærligst indbydes.
C. H. Echmidt.
Tät-M Entsinnst-.
Undervisningen for næste Stole
aars Vedkommende begynder. om
Sud vil, den 4. Oktober fttstkoms
wende. Jndmeldelfe af saadannh
fom ikke fsk hegt Zelt-Jst i Unber
visningem maa væte fu«-; i Hemde
sen-Jst 25 September
Blair i August, WILL
P. S. V"g.
Mission-IN
blivet, om Gud vil, afholdt i St.
Stephans d. ev.-luth. Menighed,
Orange, Junean Eo» Wis» s-—8.
Okt. Kætlig Jndbydelse til Vemter
fra ncet og fjetn.
Tilrejsende bedes melde fis til
undettegnedr.
P. P. Thisted.
Missiousmsdr.
Om Gud vi1, bliver der afholdt
Missionsmsde paa Fremont Bafket,
fta 6.—8. Oktober.
Alle er velkommen til disse MI
det.
Pan Menighedens Vesnr.
E. R. Anderfen.
Misfioiismsde
bliver, om Herren Dil, oflioldt i
Exirch Jn. i Tagen-c li. R. Okt.
Kærliz Zuddlzdelle til alle.
DE Ebri rinnen
Missivnsmsde
Om Gud vil, afholdez Illig-Zions
møde i Ell Horn Meniqhed fra den
t. til d. II. Oktober Lllle indbys
des paa det tærligste til at deltage i
Msdet.
Pakt Ell Horn Menighzds Vegne
Poul Petersens
Mgh.s For-mund.
Th. R. Jersild,
Mghs Breit
Direktion-mid- I
Om Herren vil, og vi lebet-, af
holder Skoledirektionen Mtde paa
Dann Colle-ge og Trinitctiz Semi
narium, Blair, Nebr» i Forbindels
se med Stole-IS Aabning s. Okto
ber 1911 Kl. 10 Formiddag·
Medlemmek qf Direktionen anme
dei om at give Mtde.
Mtdet vil, i femme Use, blineJ
icktsqt pas Luther Textes-, mein-J
Wis. Saqer vedrtrende Stola-ne
man vcere es i Sande fsr 1.0ct.
l1911.—- Med Ikedens Hille
sharald Jenseit, Sest.
h. P Jenseit, For-wand
Mosis-da
Om Sud vit, afholdes Mission
under fra 6.—-8. Oktober i Instith
Nebr. ca hier-tells Judbydelle nd
lendes W til allt, TM Ist M
til at me W med II i d
M. Feld eders Komme i Side. es
=
)vi vit qfhente edek, i Noqu den-,
der kommst med North Westetn;«
i Hardy dem, der lommer med(
Burlington og i Ruskin dem, detj
Sommer med Rock Island BaneH
Paa Menighedens og egne Vesne.s
L. Jensen, Priest.
Missionsmtdr.
holdes i Hamptom Nebr» fra 27.
—29. Oktober» vil Gad. —- Ven
ner indbydes kækligft.
A. Th.Schu1tz·.
Pscisic Krew Ustsujdr.
Pacifie Krebs af Den formede
danike ev.-luth. Kitke afholder. om
Gud vil, fix Aar-wide i Jmnmnus
els Menighed, Eustom Tal-Pult
M. C. J. Engholms Kalb — i Da
gene fra 2.—-5. November. Stab
ningsgudstjenefte Torgdag Formids
das Kl. 10. — Præstenctde Mienen
sprud
Etnner til Fokhandling:
Krediens: »Korfet«.
Menighedens: Acta 4, 32. »
Ekstrcn »Skri! vi drive Ydmnisi
sie-m !
Kom, PkæfteU MenighedsdeleqasI
tet og mange bei-sende. Herren vill
velsigne Mtdet
A. H. Jenfen, Ferment-.
Jmtnanuels Mensghed sendet het
ved en kæklig Jndbydelse til alle,
som vil dele Herrens Belfiqnellel
med os under ovennævnte Krebs-l
msde. Tilrejsende vil blive sflsens
te«t i Zkesno ellet Oleandek, derfom
Jndtneldelle ogOplysninget am med
hvklket Tag de komme-r er under-.
tegnede i Hemde føk 28. Oktobers
Pan Menigiedens Beque. i
M. C. Je.tsen-Engholm,
Oleandek, Cal.
Miit-»was (
Bil Herrer kholdes Missian
msde i Mmighedm ved Vihokg. S !
Dak» i Dageue 6.---8· Oktober weg-I
ge Tage ibekegnede). En Italing
bydelse udTendes i Jesu Nam- til
alle. I
Tilrejfende bedei melde fis i
god Tid til undemgnede.
J. Ste, Mth Papst
Ungdomstatdr.
Om Gud vil, bliver der Ung
domsmsdc i Nazareth Nie-thilee
Coultety Ja. fra d. 6.-——s. Okt,
hvvktil unge og ældre andre Ste
der fm kætligst indbydet
Fslgende Ema-It vil blive be
handlct:
1. Hvad afholdcr faa mange ungcj
fka at give sit Hier-te til Jesus? ’
2. De troende nnges Fort-old til
Vers-m
Tilrefiende bedes indmelde sig til
mig i god Tib.
Pan Ungdomsforeningens Vegnå,
A. E. Bei-mann
Missiousnttve
afholdes, om Gud vic, i Bethanis
Menighed, convey Colo., fra s.
—8. Oktober-. En kckklig Jndbydels
se til alle.
Tilreiiznde bedes melde dens«
Komme til undertegnede.
Paa Menighedens Beque.
Karl M. Haufen. «
668 Jnca St» Denver. Tolo.;
sitedsmjdr.
Minncfota Krebs af »Den Ente-.
nede dankte co.-Iuth. Kikte i Ame-«
ritt-« afholder. om Gud bil, sit des
legekede Msde i Bkorfon Menighpd,
Blooming Praikie, Stekl Co.,Minn.
fra den 5. til den 8. Oktober.
Modet aabnes med Hofmesjei
gudstjeneste Torsdag Formlddag
Kl. 10y2.
l. Valg as Embedsmkknd.
2. Folgende Emner vil blive
dtsftedec
a) Menighedeni Emne: Guds
Riges Fremqang, Matth. s, 10;
Ap G» 6, 7.
b) Krediens Emne: Dmvmdelsetr.
c) Ungdomssagew
Atedfens Menigheder bedes om
at send- Delegater til dette Wide»
Herren velfigne Kredsmtdet ]
Pan Kredfens Veso-,
N. Hausen.
Brorson Menighed, Bloomiusj
Ptairie, Minn. indbyder W posl
det hierteligfte til Wi
Msde «
Alle Tilkrifmde fom kommst med
Ishkcago Witwen-fee os Ci. M
Bauen, der er den meste M,
fom gaat denne Vef- bede- Ist
Billet til Bitt-m Mo W
iaa vil blive defect-rede Mute til
BesteunneW. LMM s
»des inde II til I. I. Wu,
Box ö, Bixby, Minn. inden den Lo.
Sept.
Paa Menighedens Beque.
M. O. Block,
Ellendale, Mund
Til Sqlg.
The Equare Realty Co. hat faa
godc Forme, Tom findcss i Staten.
Modt Vanil, Jordbund og Zimmer-.
Nask Jeknbanm Stole-r og Kittel-.
Her avlcs Fragt og Tobak.
Hvod more kan siges for Klimaeti
Vi lmr »unimvrovcd« Land til bil
lige Priser. — For nækmeke Oplyss
mäner skriv til
George P. Jenling,
Chivpewa Falls, Wis.
Flor-ichs Lenkt-We eun suit
buyeks ou any size truet derived
—krom 10 act-es to 1,000 net-es
and up—in the kumous Indisn
River country ou tbe But cont,
in Bkevskd county,ls’lokids; neu
to teil und wntek truncportstion
Pult information sent upon te
quest. We can use s few keliss
ble agents.—Pl«0RIDA-1ND1AN
RlVER LAND 00., Vinton, Is.
Lin-et cller Lætctiade Wes
of Emaus dansle evangelisk lutheri
sksc Menighed til Menighedens en
qclfksdansle Børnelkole for det kom
mende Stoleaar. Eventuelle Anss
gore bedes henvende fig til Pastok
S. C. Grillen, 1130 Mound Ave-,
Naciney Wis.
Til Salss.
Fanne paa 40 og 80 Akt-es samt
Skovland osg Voriendomme er billig
til Salqs her i det danike Settlei
ment eriv for vidcske Oplysning
til Johon Jørqcnfm Ri. l, Lack,
Wis.
En froeudc Karl
snikes itrals. I
Tit 1 Makts 1912 tun en tro-!
ende Mund med Familie faaPlads
Mode Anbefalinger fordre-s Lsn ef«
ter Overenskomit· Punkten-NR
Kontor auviier.
Til Salg.
160 Acrvg af godt Land Zif- Mil
fr. Skzif U I-: Mi! 7"rci isanfk Koch
Kisse. Gode Vygningexn Man Hen
osnIOr fig :i1 ijren 1
Nels Land,
N 4, ModalL N. Dak.
Mein-ist
En Mcjekist, Tom i 6 Aar hat
fokeftaaet et as de starste Mejerier i
Daumen-L isger Plads. Vedkoms
mende er uddannet paa den kgL
danfle Landdohsjskole, og er i Be
siddelfe af fine Referencer.
Neflekiekende bedes tilikrive Kri
ftian Andeksen.
' Adresse: L. Ingenieu,
R. I, Box 71, Weit-Im Jas
Piae spat-s . T
En flink og tko Pige kan straksl
faa Plads paa Elk Horn Bttnesi
hieni. Otto Lotsen, (
Box 128, Elk Horn, JH
Wagner
Kulhauclel
S«m I«jsto-yf»ljzi-r 111 Drin-set
l«·l»(«k C Ntoslmn nl jkg lusnsftikr
fort- kst n-!.-k8»rts«r«st Lage-r itf al
stack-) Bygixksmatssrjalcs Himt Kul.
Esset-Mk Yojkmz Maskjnerj ng
Avlsketldkuhosk
Lands-meint matt-sales til at sek
tksmts mines Vater »z; goti- Diskus
kendt meil Imm- Hist-r.
Flink «- kiskl Helminth-is gn
mutet-es
Yllaas J. Nielsom
dvca so von-«
exists-enc
ATENTS
met Manns
Des-UN
. com-meins sc.
» ,«s. .-.s du« s« k..«--.--I,m»1kI-ss-rs sit-In may
l »H; » s. ns ir-« - «kn.-o-.·i«««kst«
»»,s .«« : s . .yI IsW s «- tm sinnst-umko
-:« ..- du«-»Oui« MMUI Om( un III-mut
spm g-. ( s. mu- y l- r st-- urth- ji«-»nu
1s«-. m --«-h Mut-n « (-». soc-tu
gpp . us - - I. sin- c um«-. m Us
e- ( apdf en i
«. . ; »- mek can.
A Mem um«-« m Inon ist-syst cit
cui, k« . . , » « stmts stimmt-L Its-nis. IF s
»k· k« m «.. nun-. Ol. so d vysll nosmtislim
must Iei- M F st. Wahn-sank D. c.
YMF o III-»sde New Mk
-·I-- DANSK HARDWARE FORRETMNG sä
kuldstæmügst Lager at al slcgs ,,Esrdwsrs", Uslarmstskhlq
Gras- os Essetkp o.s.v.
IØZSTB KLÄssss VÄKBR TIL KIMBLICB DREI-L
com lud as stili- Bestandet-IV
-C . II. lk li()(!lc. I Aufs-. J obs-.
w. u. dumm sinkt-sitzen
Vi oyskcr Der-es Hemde-h
Dei-for csr dkst 08 altjd mugtpkmljggesndis at
neige von Uskek til vagen- lsveite vom-lag
»F ins-d sie-r Damms- 1isvtsns Dem
tm imme. ser umle- i Summen
Er De Ikkp allen-de- Hi at vnre hum- mimgp Runde-h da qkuldos
ssi O gut-de os. om De vil Hishi-gw- us ot ist«-sog.
sAA Vl KAN S’I’Al)-··Æs"l’k) llV.-U) Vl ji«le XVIII
sAs Blick-.
sTYLISH DEPENDABLE
FOOTWEAR
skiOE REPAlk lNc.
Blatt-Am co
Naar dct gældcr dkt
gomln kære Tanmcckkll
da bufkvoa, at vt i 30 Aar bat befordtet
B singe-et nnd H haust-, mike og engelfke
Lucien og smar skemdeles til Texts sie-neue
aue Stehn tun og alt-d biuiqsk VI togtt
mxd note slkossagem Isaa Stank-neu og
tin-wer dem nlcmr. Ihm nl del Eihgami
le, betend-e Firma
Matt-nickt C- Ckoob danfkc Aqemek
2818 T:ERoI-h;s1ve.,xhtcago
mass Cal. Av. overiok Waise-U
Citizens Stute Bank
Garanttiond YOU-O- Mm Bankiokremmp
Penge lakxies pem Land og Ls ste.
Atmrtömnger pas Penge ipt Jud- og Udlant
feiges til Tag-us btlltgste Kuns.
F. hs Mannes-w s. Istthiefem
tM c-.ent sitt-steinwur
D. Z. Nummern Cassiu.
Pot- anythint in s first Clu
Ctocery or Unpuukst
Gall Silbertson
svd it will be promthy dollar-C
The Esel-et storo
s AND 10 GBNTS OOUNTBZS
is luacltsd with Gtmds »von need.
swk um« Plower Puts
and Janljnoers
—- somcthing New Away-. —
Tlls BLAIR RACKBT sTORL
che Mai- national Basis-—
l". s. Uhren-tum
A11t««ktilek gis nie-a u« network-»s
M liatsltfmretningssp Gott nehm-Mis
og Ist-Sternu- Hist-n
c. A· scHMIDT. cashiek.,
131«Alli. NHHL
seed Time is
nearly here.
Komeminxr me an- Inspulqunrtkrs
on pure Held mal gut-den Hist-ils. .
Mc ARIM IUDWARL
E
i
Drestgedtsguc, Bellt-dump
Ittiklek. Dat, us btlt sm,
est-Las- eilstd associated-f
·""" I it ks c ul i It ss
— hemmte Iris-c bu. M
» so. staff-imsta.
lII-AII. u u u « Nssl
U
nie-m De smku cau- olltt v
.
O
— PAA VII CULZ Ist-Abs —
32 Ast i Tisluts os kamst-del
Lied Ttk tll Veso-set os) icon-let
cos- dea svumlns TM lml ydos De
vsnligst M It komme os often-«
vort- Iskvkkencle iuldstsemäise LI
gisk statt nyds gotlt sc vol-e ydekst
lon- Prltek kokbuncket mscl Malt oq
reol Zehadlinp
Jcss IcWAIIlL
I
i
l
kon. c. k. MEAU
; VIII-Inst
soc-as Ia Muts soll-sah
· ihm-.
Msrkedsprlset.
shAIIL HALB
Ivsseswlutekp ei S--."«c1p s7
—- (sprius,.....».. . —- M
plus-(Ihsl.)·............. . -- II
— (es«»..».....·..». — Oh
sam» ,. .· » — As
Ins-. ... -
Kys........ —
Svtk .. . 000
’«L·1H THAT-!
studeiisoodcomtss" .. .. . 725—770
choice Fee-Jus » . .. hoc 430
svls ............ . Ists 600
CschGO
tivede W. Nr. Lbsnt - — -- —- — M »Ist
hvodesw Nr. 2 not-C — — —- · 1.07-—1.lc
Hin-residka ———————— .st - JS
plns-—-— —- —-——-« s-— Eis-— .i,0
Istwnek(oye). ................... .60— .sz
Its-de tcboice cost-few ·- s - - — ( 70 — sw
svtn ———————————— OE- - Css
Thone Z- karnbetsg
sow- st inmitten-ji I LI- « If II
Sls - ISZNKRAVL lXNU REUO
MA «thÄ1«ERlAl-E. lNDLÆ -
NlNU As VAICRFDÄPPAIATIUL
fass is Wssu es Spiel-Um
l«.A«(« XII-Bist
JRMES H. PLÅTZ
IIAL ksssfh HII Lots- Asp
lsIcMsck
Ase-it Im 5 Danks-sittsslitiirr.(1kcil-1unc11
desnslmnslus Linie »F Institut-linken
IMAIT Msuc sUlL sal.
sikivekehisitek til steteka
k’·».-(-·« Haku-Z can-r u. n
tIn-l!-.-« l«:j-». start lldvslk.
KONFEKT 00 sODAVAND
: : llvtctk tus- t Auch-r : :
H lasgkpr an Iw- Kuttka
.l.VV. JluyltsCJCL
J
q
I
I
’ Alle Rekokdet slaaet
4 DAGL so Time-U 4s blin.
Ists bis IAILE PAAUULLMC
OUIIA D LINE
cfssh III Iscls
IOIJTII TsL JKIIIIIIIICI
JIOIAIIEDS fsllc Islfllscs. Iscs sllfllscsl cc
UOSISL Alle bssksslss
sllssssscslc es flscslc l VSIVEI
illsslllssh Illslltllslll
FRANCONIA Ny slSlU
cARMANlA. cARONlA
cAMPANIA. chRNlA.
ÅOMIMÅ, lssoouls ils-»te- syqolnqs
Z W cAMlsA skfosllslllsl6.
soc-me Volsbsss ssusuo Dampskibo ad
ruilcl ums Tkaadlvsfoscgraf og lsmseks
Miste slgnascr. liste- stdkkelie oq
lstsilyk specissl passen-le sor denn
lsuls.o ogsvis do blile umset- clsllslllls
Usslcsl loklræsssssgs ssslyrsln.
gut tot »so-II os »so-I tunc
tsl meist lsvo Print-·
Montroal-0uoboc-l-onckon
nun-no Its-cis
AscANlA tsy «9«) ss ·l l Toll
AUSONIA - - 7900 TON
ALSANsA · 7700 Toll
Islo Ists-Colu- lsl slso Muts-ums II fis-It ils-so
h III lim- us. Imsisss m fresse II. Ist nasses-siec
sind oft-r Preis-um over cl
stoko Just kaurslonor
III cUIAIV ITIAIIIIIP co« but-.
s. s. cis-III »Im-Mk- uo tusqu usw-neun