Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 29, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fönderjguand
Det nordflesvigfke Spstgdmaal paa
den luthetfke sloafercuce
i Upsala·
Det statisundcrftøttcdc tuskc Viad
»Apenkadcr Tage-blatt« er nusgct
fort-met over, ut der uordileisvtgske
Spørgsnmal er blenka droftct paa
den luthcrffe Musen-me i llufala
Det kalder Diskussionen en ubefojet
Jndblandjng i preuizsiskc Ilnljggens
der og angribcr de xwrdsleisvigsfe
Præstcr, sont hat ragst Tcl j disse
Forhandlinger. Emntidig moddeler
,,Verlingske Tidcndc«-:s Ncscrcnt
imidlertid folgende-:
»Da Modet var lukket, kan der
ikke siges andet, end hvad der alle
kede officielt er Ineddeltt, men jeg
gentager. at det var Tyfferne selb
som vnfkede at faa Klarhed over Sa
gen, og vi tør fikkert haabe, at der
er skabt Interesse for ««)kordf1esvigersi
nes kirkelige Forhold i Kredit-, som
føk kendte lidet oller intet til dis
fe Fort-old Zelvfølgelig blev alt,
hvad der angik Politik, ladet udens
for Fcrhandling.«
Sagen blev forelagt af Tomprovst
Londo, Roskilde, og Provst Offen
Herfølgc, der af Konserenccns Le
dere havde modtaget Opfordking til
at fremjætte deres Mening.
»Østsjællands Folceblad« hat
spurgt kaen, der felv er Sonder
jyde og født i Stint-ask om hans
Jndtryk fra Mit-eh og Provften nd
taler: I
Tet most batydningsfulde var, at
det Var eftcr et udtrykkcligt LIan
fra tv fk Eide, at Zagen blcsv drøfs
iet. Tor blcv ofboidt ist lnkkct Mo
de af et 5asrligt lldvolzy lwor vg
faa General-Zuperjntr:1
dent Kaftan var til Zted:,
og paa dette Mode fremsnttcs vi w
Tanfkere —- jeg var erforor sum
Nordflesvichr -—— efter Opfordrinq
vor Mening. Tereftcr førtciå en
længere Forbandling, under fij
ken selvfølgclig tun Zagen-J fix-feli
ge og reliaissc Zide blev bereist
Tenno Forhandlinq maatte ils-c re
fereres.
Provften bovde i det hele det Jud
tryk, at denne Forhandling vild-.» br
drage til bedre gensidig Forftaokmn
Dei var, ligesom man opnaaede no
get ved dette Møde — Untier Prov
sten, der tillægor Forbandlingen en
ikke ringe Vctndning med Denk-In
til Sagens Klargørelfe for Toskeuw
Mads Egholms Sag.
s
T 28 Tages-Arrest
Ten 4. Zept. fik Mads Egholm
fra Amte-retten i Toftlund Ordn t!1
at made i det derværende Amtsrcw
fængsel den 8. ds. for at affone IS
Tages Arrest, fordi han ikke hat
efterkommet to Udvisningsordrcr.
Demed begynder anden Akt af
hans Historie·
Tags Morgen, skriver »Weder-is
maalet« af 8· Sept» sagde Arbede
wand Mads Egholm i Bkøns Fac
vel til jin Huftru, sit Born og fl-:
fyge Svigermoder for at taae af
Sted til Toftlund Her skulde hor«
mielde sig hos Amtsforftanderen for
at qflone de flre Ugers Arrest, han«
ek id-mt, fokdi han ikke hak viuc:«
tilge den preusfifke Landraad Dro
anders Bud om at forlade fin Hieni
staun.
Vor Korrespondent ledsagede kiam
og meddelek os fslgende:
»Ved Ellevetiden kam vi med To
ICL til Toftlund. Der var ingen Tid
It spildr. Den hiesiljle maatte ftrafs
mgde fis has Stedets Politimelter.
L—
Her havde ogfaa Amtsforstanderen
fra Skærbæk, tidligere Apotekerdkas
falski, indfundet fig.
Mads Egholm henviste til, at
ban ifkc var idismt FængseL Inen
Arrest, og da Loven skelner starpt
mellem de to Regt-eben stillede han
Andragende om at holde jig mcx
egen Kost. Det kan som Regel til-l
Indes alle, der hensættcs i Arrest
Unhold.
Men Begæringeu nægtedes allz
gerel Mads Egholn1. Amtsforsmns
Deren vilde ikke bevilge det. Førfti
skulde Landraad Tryandcrs Sen-is
mite indhentcis. Denne hat alt7a1
ikkk givet nong fom helft Ord:e
med Hensyn til de i Straffebeslemi
st-plferne forudsatte Lcmpelf.r for
ssioe Tilfælde.
Ten hfemløse gjorde derma Bo
litnnesteren opmcekksom var-, at Lan
Var fulten og bad om Tilladelse ul«
at indtage et Maaltid Mad Pan
Tun-en, for han begyndte Afonip
gen. Tknne Anmodning kundc heller
ikke tages til Folge.
Mads Egholm maatte derfok fin-»
de sjq i straks at lade siq indespærJ
raa almindelig Fangekost Et :mt"
Andragende om en« bedre Fokpleis
uing vil dog blive indgivct. Det tat
mrppe vedvarende nægtes.
»Don jidder nu under den Tisc
iisnd Politimefters Tilsyn.
Tor Korresponden: meddelek, at
Egholm var usorfnvt Og ved gndt
Mod
Mcn hvad ital der nu Nin-.1 o
den hjemløses fattige Familie-, som
i Taa lang Tid tnaa miste jin Hm
fsrger?«
J ,,Dybbø1-Poften for sammeTaa
skriver Andreas Grau blandt an et
J Tag gaar en af dem, der bascct
Navn af hjeml-s, i prenssift MI
resi. Lange Time-r og Tage vil inm
me for ham i den enfomme EHc
J diese site Uger bar han et str
tert »Die-m, non tan Irre mive mgct
fra —— i en prcnsfist Arrest. Saa:
er han iqen bjemløsik Nei, th bli
ver Mads Egholm akdrig i egemi
liq Forftand J de Tusjnder af dan
skc Hjem Landct over er dan hjems
me, der er der Forfmaelfe for hatt-J
Zag, Hierterne flaar hurtigere of
Mcdfølclse en Tag Tom i Tag. stand
Zog er vor, Tom de mange Hund«
ders, der staat bog vcd den. Te er
oore Landsmænd vore Zrænder oq
Slægtninge, vi vi1 og kan ifke sc
dem forfulgte U’den at føle det jom
noget, der fkcrret i vort cget Kod.
Te fremmede vil sinc-: Mads Eg
kmlm faar jin lovligc Straf. Lad
de: merk-, hvad det er. Men den Lon
der got det looligt at dortfagc sage-zi
løs Mond fm Tit Fasdrebjem, den
Er s— —- ja, det er den, der knrnker
Dort danskc Sind den, der opwrer
note Følelsety den er med til at aud
ne Vore Hiem og vorc Diener for
de hjcmlsscd for alt, kwad der er
hjemløft.
Raar Fænafelsdsren i Tag flaass
i Laus eftek Mads Saht-Inn give-r
det Gcnlnd over det ganfke Land
dct børes ind i bvert danfk Oft-m, og
ingen faar Lov til, hvis hatt fover,
axt fove uforfmrret
J samme Blad opfordrer Redak
tør Zoensson de danEke Vlade til
at modtage Vidrag »ti! de Meint-se
Vi bar i denne Sammenhæng, stri
oer ,,Mcn.«, rettet en Forekpørgsel
til en af Egholms Venner om, hvok
oidt en Taadan Fremgangsmaade,
Tom vi gerne vilde stotte, maatte
aner for snfkelig. Vi fik det Spar,
at den næppe var betimelig i sie
blikket.
Der vil senere blive Lejlighed til
at komme tilbage til denne Sag.
Melsg Mai-Ist Oper for den
sinke Duft-ne as Moll-et met-i
lem Tanmark og Tyskland, d’Hrr.
Rubin-:- BrandesiV Jndlceg i femme
og det almste III-av, skriver Profes
sor J. P Bang ved Kibenhavns
Universitct i Bladet ,,Ksbenhavn«
blandt anbet:
»Na swrger jeg: hoad maa vi?
Tyskerne fynes virfelig txt forlans
ge, at danske Embedsmænd ikke maa
vcere med til at opretholde den kul
turelle og folkelige Forbindelje med
dankte Sondekjyden danfke Embscdss
nurnd maa ikke vasre med til at uds
trokke den Sorg og Harme, som alle
Dunste maa føle over adfkilligt af
det, der ser i Nordslcsvig? Som
saa oste krcvver Tyfkerne af andre,
bvad de ikkc selv gar. Under Bock-i
krigen for Ekscmpel strømmede allcx
tnskcx ogskaa de kirkclige Vladc, der»
lebe-s af erstcsr ogProfesforer, ovcrs
af de most barmglødende Skriverier
over de cngclfke Myndigheders Op-«l
trwdcn. Msn det bar Tyskerne for-s
modmtlig Lov til, fordi de i deres.
i
l
egne Eine or satte til at vogte Ret
ickrdiabeden i den bete Ver-dem Men!
naar danfke Mcknd og Kvindek man!
se vaa det. der er stet og stadig sier
i Notdflesvig af Køllcrpolitik —- alt
san bvad der sker i et Land, hvorz
der lover m Befolkning, fom vels
ftatsretliq er tny men Tom folkeliH
Hat er dnnTL og twis Natur tun kan
lpvc og aande skit i det. der sum-eri
til der-es danske Jkatur —- faa ital-.
de dct fortmdriks dem at tale! Og dcti
siges tl os paa samme Tib, kam-!
man i Tyikland udmasrker den stets-[
underftøttech Or. Ztmkkerjam dek.
idrlig bar blau-der fia ind i hams
ganskes uvedkommende dcmske For-;
hold, mcsd den rode Lmsz Drden!——«
sntthn xmtsit tan vor Moor me
ns, at man i Tmmmrk Ekulde kunnc
lade sig tvingk til at folgte noch
crgte datsile soltolig Etrasbeth hvot
den scm end umt« HA. Vi ask dct
misd Respekt sur onlmcr andcn Na-»
tionaljtistsz IM, osg vi ändlader oLi
ist-e paa storpoiitlstls Enentycx Muts
oi ins-m lmve Lov tjl at liedømn1c·
den Vollendung der blincr note Folsj
fcfitslchr til Tel, ud Im dts fasllcis
1ntsttttc5fcjigc, folkcljgs Ettttssputtkter.:
th plcjc og starke de Hjcktcbaatu,j
der bjndvr Landsmasnd Tanunmh li
qcsgnld5q, hour de hor, dct san kun
en altttsc Fanatiszsmc lsettsgncs som en
srcsdsfarlig, irrcdcntiif Extra-dem Ogl
naar Retten dcrtil frasnch og en
saadan rent national, kulturcl Stras
ben mistcknkcliggørks, Tom om den;
vidmsde out et mod Toskland Tclv'
fjendtligt, statssfarligt Linde-lag, san
man llvbr tmagon danft Mund elle
ltvindc have Lov til at brwndemcrrs
le en faadan Tanlmanq og besond-«
linqer. den medic-roh Tom det, de
ist-. Ton llrlis Sag er i VirkclighedeH
saa ulJyre simpel: den vilde klaresz
i dct Ziel-IT Tnskcsmc formctaede at
lwdommc andre med den famme
Metall-Hob hvoreftek de bedsmmer
sig Tolo. Meu dcst er just det, de
im- vil cllcsr kan. Ost deri ligger
extentlig helc Studen.«
Vilstrup. Moses-rasten mellem
Vilftrup og sljelstrupstationey Tom
hat vol-et holt iiden Pinse, og iomz
mein-s at vasre opftaaet ved Gnister
fm Smaabanetoget, vedvarer endnu
U. Sept) og hat i de sidstc Tage
bkedt sig ind pag Nabomarkerne og
omfattek nu et Omraade,af over
1000 Kvadtatmetet Jlden Lan Luni
flukkcs ved flete Dageö vedholdende
Sieg-L Musen tilhsrer en Ginde
ejer i Musik-up- Den Stude, som.
den forvoldetx er ubetydelig, da Jok-i
den ille est-er iiq til Tsrvefabrikas
tim. Grundstyktet antages derimod
estek Armen at vine vme stinkt«
til Dyrkning.
Stets-ex Institut-elfen er
beim-m oglaa tomsmen her til Eg
Doktrin-wen sum-f
,;J oARANTl Kote nat-Irrt oc- tumva
k" Marias-N spiqu u tin-met st dek- dedsee. zwic, ils-. — —
·-tiske Bladtobalg til bvilke III mäm lugkediensek et til-at, m et total-list
Ihndingstokket til Blacktobsk ok M km Wicht-sahen sunsmaljugsptvs
nim- bibeholdek Tod-them Fort- ksmhbiy es alle de bitte stoss- og sycq
M ände- i thuklig Blad MIO
copsumcsn smwt II psu list-m M m IMO
- IUSUINC
»- W It Ost-ins I ds
- has-Wim- MW
nen, idet to Kvinder mellem Zo
mAar er bleven angrebne, denene
er en Barfelkone. Desuden menes
ogfaa at Bakn at have væket an
grebet: men det er blevet rast, indcn
dct kom under Liegebehandlinz jaa
noget bestemt vides site-·
Om Smittekilden vides intet: men
dist anscs for udclutket, at disfe
Engdomstilfaslde staat i Forbindclsc
mcd den i Tanmark herfkende Far
Tot. Ton jyge Barselkone og den
nusodtc er den 9. Sept. bragt til
Krcdsfngehuset i Hab-ersten
Egeu. Djdsfald. CFL Av.) J dis
Ic Tage er en gammel Vetekan fra
Treaarskrigen 1848—50, PeterNiss
sen No dt fm Stolbro, afgaaet ved
Laden i en Alder af 89 Aal-. Ton
asdode dcltog under Kkigen i flcrc
ngtningcr og blrv saaret to Gan
.u-, i Hovedet og i dct ene Laut,
minrfor han fik Pension til sinTødss
dag. san var en god danfk Mand,
Mkfom og afboldt of alle. For vog
Le Aar siden blcv han lnmmet, haa
de paa Lege-me og Sirt-L Gan msd
en qod Plcfe hos sin Sim indtil
Ein Tad. Ton ofdsde bar vwret Dag
Icsier paa Vrangs Ward i Stolbko
; omtrcsnt M Aar.
Alles-. Kirscirldste i 55 Aar. Un
der tut-get ftor Dcltcmelsc fm nær
U fjrrn jordfcrftedcs den l. ds. pac
dm hemmende Kirkegaard tidliges
re Ganrdcsthr Hans Jakob Krog af
Etobbmn.
Paftor Tahl boldt Ligprasdiken i
wirken oa omtalte i denno, at den
asdødc uasbkudt i 55 Aar indtil
for et Aar sidcn bavde vasket fsrst
sijrkcvasmc oa feucer Kirkrrrldstv.
! Dom-un Selfkabelig Fokeuing for
spcwpttup og Vilstrup Sogar havdts
til Aste-non den I. Sept. indbudt
lUns Mcdlommcsr til m feslskcscbisliq
stnwnkomft i disk hemmende For
7amlituslan llnderboldningcn be
swd i Qplassnina og Sana.
üskødct aalmedes Motten godt Z
of Fort-tandem der bød Velkommcn
og forcflog ot synqc Zangen »Mit
dir Doved du raste Mut«. Summen
komsten sluttede vcd IlsTiden mcd
Zangen »Altid 5rejdiq, nach du
gaak«.
Horn-up Sagt-. sagen Bunde
viu incre- Landmændene i siieftrup
bar for noglo Tage sidrn truffct
den Lockensfomsh at de for Frem
tiden ikke vil udskasnke Vrwndevin
til de FOU, som akbojdrr ved Taerko
Vasrkrt Den forste Tag, dcnms Ve
ftcmnuslse tmadte i Kraft, var der
7 Arbeidch sLssgcruqem lworai
den enc- ncrfthn Mc- bavdc Tsj paa
jin-wem Tom nedlagde Arbeit-et De
havdc bog ittc meact ud af derei
Ztrikc. Landmandcn telefonerech
ind Eil Vyem hvok ban ftraks sit
Erstatning for Arbcjdskraften og dct
endoq 50 Vg. billigere om Tagen.
(
Stett-bitt Tarsen og Bank-mange-·
len. »Seit fide-n de trc tørrc Aar
førft i csaivtnsdksrno i forrigc Aar-l
hundred-c lmr man her uaa Egnen
ikke kmdt en saadan Vandmanch
sum der for Tiden Epersfer bek· J
Vandwb og Grøftcr fvindisr Vandcst
for Zwet- Tag, der Haar Zelv i
Marsken fmak det daarliqt til. Fleres
man tim- Trikkevmtd ud paa Eusl
arm- til .sdrmturvknc. Tut er et .He1d,’
at Bækken, der bar sit Udløb vcdl
Hiernde Fiildcn csndnu lobe-r med?
Band· ;
Rocavlen bliver fnldftckndig ode-»
tagt af Takte-in Grønfaal og Ovid
faul er belt opasdte of Orm· Et
Hvidkaolshoved kostedcs i Forgaars
»der paa Egnen 60 Penning.
J Hsften bar elleks vasret ret til
fredsftillende Kornet blcv saure
Lgodh og Høct gav en Gknnemsnitss
hist. Kartoffelhsiten tegner til at
blive ged. Men da der intet Græs
er, og Vandmangelen er stor, vil
Kreatur-erste komme tidligt paa
·Stald. Mange Steder hat man al
lerede begyndt med at fødre Aserne
inde ved Süden af, at de daglig sen
des ud paa Græsgangene.
Das-niesen Ucyllcjtilfældr. At
bejdsmand Ssten Statt, der tjente
has Gaatdejer H. Michaelfen i Sty
ding, et Lsrdag den 2. Sept. af
gaaet vgd Djden paa Kredssygehus
set i Hat-ersten Ist-en Sittt var
kjrt til Hammelev Fredag Formids
dag for at heute et Les »Bist-M
og pag Vejen til Dankmelev ital han
svcrrc falden af Vognen og have
flaactsig. Han var dog kommen paa;
Vogncn igrm men sidcn fkal ban
vwrc fort til Krocn og have faaots
nogct at drikke. Paa Hjemvejcn fra
Hammelw kom bang Huszbond ham
i Mødc og tog Koretøjet fra hom,
huorrfter Ekøtt skal have lagt sig
til at sovc i Landevcjsgroftm Her
er der flere forlsigaacndc, der hak
tagt Mærkc til bam: mcn fskst hcn
ad Aften kom man i Tankc om at sc
til bamx men da var han fyg og
fundc ikke ftøtte Pan Baume-. Zaa
blev hcm kørt til Kredssygehuset i
Hader-Mem hvor han. som net-nnd af
gik ved Tod«-n Lordag Morgen udcn
at have vwrct i Stand til at af
givc nagen Fortlarinsp Han efters
ladet sig Huftru og site Born, hvors
of ingcn er konfirmeret
Den afdøde var en Mond paa
:;5 Aar og en Dcl forfaldm Drit
terin bar attcr trævet et Offet;
det vil vasre en prordring til Af
boldssfoltcnc om med Kraft og llds
holdmbcd at fortsætte deres Arbefde
for Ædkuclighedens Fromme.
Iei- the wholo see-i under one koof
!
Romethlnx dolus sll the Ums.
l( IS n shou- thst will tatst-est you.
Bist Mschlnpry Ethik-m with svsrytdlns
l? uctlon Trick-lot- Plowlns Ast-sonstw
kons.
an ontcrkslnmcnts. music snd spie-Inl
Ues Movlns picturis und Illustkstsd
seen-rot
ldlsplsys trom »er ststo in Un vest
showlns Irrt stlom Dry Fskmlnj Prall
Growtn . Alte t- Ast-las snd Ill ims- of
Vorm drit.
ss am WWI w Ast-.
ONA ItA. WANTS YOU! «
SICH PARAD Es
l )-"·,—.,7HLSDPK 27. w oc«k. 7. 1911-l
l- Nide ask-i
« so somi. ock s
JLIT fAIApss
un r soc-n ou«
ucsmt st. ask-kos
fstoAyy n aus- ocm
coikosm cost BAU- —
l IYA WOLL mirs sun Mo to DAYS s
s-. MS Of III-U « ILIIP MI- Mcsk HOHL l
RBDUCBD RAlLROÄD RÄTBS TO 0MAHA. Alc-sAR-BEN.
DAM can-Eos
ZUIL MZKMKA.
BECYNDER Ich OKTOZER MU.
Tühyder Euckens-W l tjlgends IM:
DICIWAZ—Ut-urigt, tot-beredet M Mit-ti- IIM ;
NOUALIMMUR Lasters og Lstsrindst tot Anon
Ichools ’ ’—uclstsdst « « Its-U est-Minder « ’.
ACADMC—fln-skigt, fort-steckst til di leckcndo Molc
COWCUFBOFXULLUZ og stenognd
EVEN-Dispo, Orgel. Violtv as Ins.
M haltet-Ins tot sykomsks til It læn Idol-L
kot- Iosh W os Und-»mün- psr tin llget Ast-L
IKOM ZZCYNDZK s. OITOBII.
C. x. Wiss kont
M M II lind-.
Flete Villise Ilset
Ei not Parti of gode gamle kristelige Leser Mein-plag) et
ankommen fra Danmark og tilbvdes, fqalangt de kcekket, til fel
gende yderst nedfqtte Prier —
srete fu Luther, over-satte af F. L. Mynster (Kbh. 1869)
438 Sider.
,,Dentsche Theil-Jst En hetlig aundelig lille Log otn den
rette Forstaaelie af, hvad Adam og Krisms er, og am,
hvorledes Adam flal ds, og Atistus apqu i os.
Pan Dunst udqivet ved Laukitz O. SchmidL Mist-.
1877.) 112 Sidet
Lasse, elek »Te- os L0!« As Adolph Monat-. Ued
Form-d of Pastok Blædel Obh. 1862), 268 Oder
Ssi Liebste-set for Bsrn of Garben Calthkop. Oveviatte
as Thore Dieb« Form-d as Chr· Richardt Ehh. 1878.)
R Sider.
Tit Ists-n mod den sankaldte Grundtvigianisme, ctf Dr.
D. Marienfeit (Kbh. 1874.) 112 Sider.
TWste Miit-Muse- af Dr. teol. E. E. Schattitw Ub
qune of Pest Peter J. Chr. Scharlinq. Web Justi
terens Portr- og Omrids af han« Oel-net Obh.
IM) 428 Sider.
Ill- ovenstaamde et uindbundue, Inen i een os qsd tllstrmd
W Wende Finsan fau- disfe qut Use Inm.
pun- wkmu stimmt-c sov
mak III-.
80
.10
.ls
.10
.15
40