Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 29, 1911, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Yantnarlx.
.---- .« -—--»-—- ·w-—-»-—--«wsw e «
Sjællands nye Bifkop.
Provft Oftenseld er i Anledning
af sin Udnasvnrlfe til Sjællands
Bifkop blevcn interviewet af ,,Natt.«
og udtalte ved dcnne Lejlighcd bl.
endet:
Tct er med den størstc Betænke
1ighcd, at jcg har sagt Ja til det
ftore og ansvarsfuldc Embcde, sørft
og fremmeft fordi jeg skal stilleö
fra min Mcnighed. Te vil forstaa
det, hvis De kendte de 18 Aars Ar
bejde herum-, og det Mcnighedsliv,
som i disse Aar er vokiet op paa
Jrederiksberg.
»Da hvad er saa here-I Pro
granste-«
Zpørg mig itie om Program!
Hvokledes ital jeg ocere i Stand til
at nasvne paa staaende Fad, hvad
jeg vil. Naa, et og andet hat jeg
vel not tæntt over. Jeg vil f. Ets.
virke hen til, at Prcesteløftet Endres.
Naturligvis førft efter at iamtlige
Viitoppeks Mening er afcvifet. Jeg
vil ligeledes gere, hvad jeg tan for
at vi faar Menighedsraad, da jeg
anfer en Organisation af den lotale
Menighed for nødvendigx og natur
ligvis bar den have Jndflydelie paa
Pkæftevalget Saintidig vil jeg ger
ne arbejde for en Prasstelønningss
Inv.
»Men Deres Stilling til et Kitte
taad2«
Jeg mener itte, de to Ting bsr
knyttes til hinanden, Menighedss
taadene er langt de vigtigite Det
andet Inaa Tiden om. Vlier det iig
Initeligh tan en Udvidelfe altid
komme ienere Og iaa vil jeg gerne
tilføie, at jeg mener, at i tirtelige
Spørgsmaal bør Kirten hast-de iin
Magt ved aandelige Midler. Jeg
tcenter i Dieblittet paa den Arboes
Nasmnsienite Zag. En Afitedigelse,
saaledes fom Spekgssmanlet denne
Gang forelaa, foretommer mig at
ville have vceret urigtig. Jeg har
sanfte vift itte talt med Biftop
Ponlien, tender folgelig itte Sa
genö Detailler —- og jeg Initer hel
let itte at blive indblandet netop i
denne Sag ——, men andre og ligs
nende Tilfælde tan komme til at
fokeligge, og da list Kirten have
anden Udvej end Afstedigelfe. J det
te Tilfælde fokelaa jo itte en Kla
ge fta den lotale Menighed. Og jeg
maa give Pastor Motten Larer
Medhold i, at fokspmte man den
ist-sie Leilighed, hvor der maaste
tunde vckre Grund til Affkedigelie,
kunde man ikke benytte et Foredrag,
sont blot var Jndledning til en Dis
kussion og holdt i ubeftemt Altwin
delighed.
scm Udnævnclsen Ttkiver »Kr.
ng1« bl a.:
Man kunde, som Forholdene er
paa Forhaand vente, at Kultusmis
nistet Appel til Biftop vilde udse
en Mond der i det virfentlige delte
hans tirtepolitiske Son. Efterat al
le de nuværende Viskapper nie-bund
tagelfe af Biitop Ponlsen havde uds
talt fig imod den Maasse hvokpaa
Kultusminifteren bar truffet Ang
relken i den ArboesRasmnsfenske
Sag, tunde man med temmelig
Sandsynlighed flutte, at Ministeren
itte vilde lade Vatget falde paa no
gen af disse. Medeas Jndre Mis
iions Prwstek intet hat villet fores
tage fig, satte det tirtelige Centrum
for nagen Tid fiden en Adresse i
Gang blandt Prasfterne i Sjællands
Stift med Forese-ersieh om disse
InsTede Provft Fenger til Sjæls
lands Bissen-. Man hat altfaa fra
Kultusminifteriets Side itte villet
afvente Refultatet af Adressem men
hak pludselig fremskyndet Udncevs
nelsen af den nye Bist-m
Eiter at have udta1t, at Prost
Ostenfeldt hat vift sig Tom en i bei
Grad nidkæk, dygtig og offervillig
Præft, flutter Bladet med at sige,
at det maa stille iig afventende over
for den nye Bissen-. Vi er i høi
Grad uenige med ham paa itte
faa Punkten men vil snste ham
Velfignelfe til bans nye Gerninq.
Dsdsfald.
Eiter nagen Tin Sygdom, der
Mandag den Il. ds. pludfelig tog
en alvotlig sending, er Etat-rund
geikks Auderfem Søholm den 12.l
ds. afgaaet ved Laden, 76 Aar gl.«
«Jyll. Pst.« skriver bl. a. um«
han« J
J Danmarfs Skove, hvor Smaw
krattct og Ymperne nu breder jig
faa frodigt, hørte Niels Anderer
til de gamle Kæmper, der favner
vidt og skygger langt, der rager
høit op over ngivelferne og fyner
viden om. Han var en flog Mand
og en dygtig Mond — dem, vi jo
dog endnu hat en Del af; men han
var tillige en sejg og udholdende
Mand, —- og dem er der jo allerede
m Tcl fcorrc af; og han var endelig
en Mand- med et klart og aabent
Samfundss1m, der villigt stillede
fine Evner og Kræfter i Samfuni
dcts Tjenefte, og det ikke meft paa
de Pladser, der kildre Forfængeligs.
heben, men der, hvor der kræves et»
slidjomt og ofte utaknemmeligt Ar
bejdcn Og de Mænd med Niels An
Hdchcns Evner og Egetsikaber, dcrz
gør detta kan jo tælles. Tungt vg·
fast har han traadt fine Spor, hvopk
han har færdedes, og det vil end-l
da vare en Tel Tid, iudcn disfe
Zpor udilkttcs. E
l
siongcligt Bei-g paq
Øvelicseskthm
EnTaleafKongen .
Kotigen hat« den 12. ds. sammen»
cned Fiong Georg af Gartenland
aflagt Bei-g paa Lveliesesladren
Ghin-flammte gik udfok Skovss
hoved om Bord i ,,Tannebrog« Vg·
spejlede oP til Esladrem der laa op-«
»ankret ved Taarbæk. Eiter at »Don-I
nebtog« havde pasferet de enkeltez
Stilscy gil Siongerne om Bord i
,.Llicrt Fisher«, hvok der blev ferJ
veret Forfkiilninger. s
Lssix Maj. Kongen ndbragte enl
Skaal for Marinen og henvendte en
Iiastlig Tat til Eiladrechefen, Korn-i
i
)
i
»Wind-r Koefoed Hausen for den
»Tygtighed, hvormed han havde lei»
det Eikadrens Øveliet Kongen udsi
talte Znilet og Haabet om, at den
nye og anfvarsfulde Stilling, han
snart skulde tiltræde, maatte virle
»til Gavn for Marinen. Endvideke
udtalte Kongen sin Sorg over den
»Ulykke der havde kamt Eskadren
»under Øvelferne ved Aarhus. Men
»hvor stvc end Sorgen var, baade
»i Marinen vg i bete Befollningen,«
over Tabct af de tre Mænd, havdeJ
»det dog været en Glcede at se e, hvorj
trofaft disse Mænd havde vatetaget·
dekes Hverv og havde varetaget de
deresHverv og havde ftaaetsomHelss
i
i
i
«
»te paa deres Post for at afvætge·
»Im-treu. l
Foksvatscninisteren takkede Kon-»
gen for den Akte, Majeftæten havde
vist Marinen ved Bei-get om Bord
Dereftek blev der foretaget for-»
flellige Evolutioner med Eskadrenö.
»Slibe, og efter endt Øvelse sejlede»
»Kongerne tilbage til Zkovshoved
Under Bei-get uddelte Kongen»
Ifokslellige Ordensdekorationer, san-;
ledes blev Eheer for-, »Verluf Trol-»
lo«, Kommandør Evers, udnasvnt
til Kommandør af Dannebtog »
l
Dkt gruudtnigfkc Prastckonveut l
; i
Et Møde i Horiens. ;
Hoden-T 13 September Tot
grundtvigike Prasftekonvcnts Møde
Epaa Højfkolehjemmet her i Dag var.
ibcøgt af henved 100 Menneiter.
; Paftor ciirkegaard i Nebsager bød
iVelkommem og derefter indledcde:
iPaftor Aer Plenge i Uldum enForJ
jhandlinq om Spergsmaaleh Optik-:
irr ziristendonh og hvilke Ændkins «
act maa der ike med det nuværende
PrasiteløftcP Han hcevdede, at der«
stærkt tiltmsngtcs en for alle Af-t
iskygningek sænes tkistelig Fauc
Man maatte bygge paa Kriftus iom
Undret, paa Aandens Gave Gan
gjorde opmærksom paa, at den evan
gelisk luthersse Kirke newp hvilede
paa Fell-ed
Pastoe ArboesNasmuSsen var
kommen til Siebe for at deltage i
Diskussionen J tvrigt frabad man
iig Referat af Mtdets Forhandlins
ger
(
s
Ä
.
Priesteltftet Paa en Forespsrgi
sel fka »Po1itikken« angaaende Mu
ligheden af en Ændring af Præftes
løftet har Kultusminister Appel fvai
ret:
En Forandring af det nuværende
Prwstcløfte har i Virkeligheden lcens
ge ftaaet paa den kirkepolitiske Dagss
orden· Sagen blev jo allerede taget
op af min Forgcrnger, og den hat
vckrct fin Afgørelfe saa nær, at den
paa Foranledning af afdøde Bifkop
Madsen Milde have vcrret for-hand
let paa et Bisptsmøde i Sommer Bi
fkopMadsen havde allerede indberettet
her til :lsc’inisterjet, at han havde
berammet et saadant Forhandlingss
møde paa Vedbygaakd en Gang i
Augqu Mannen Eaa døde jmidlers
tid Vijkoppcn fort efter, og dermed
ftandfede Sagen foreløbig. J den
mellemliggende Tid hat der ikke
vceket Lejlighed til at tage Forhands
lingerne op, men der er ingen Tvivl
om, at de vil blive fortfat, saa Tnart
Lejlighcsd byder fig.
Journalistbcfog i tlobrnhnvn Ko
benhavn, 11. Sept. Henved 80
Journalisler fra Everrig, Nurge og
Tyitland gcestxr i disk-se Tage Ko
benhavn. J Formiddagsks blev en Te
pu.tation, bestaaende af 19 Teltagcs
re, modtaget i Audiens af Klingen
Hatt mkte hver enkelt Hannan og
underholdt iig incd flerc af dem,
over for hvem han i meget imigrcn-.
de og anerkendende Ord udtalte sig
om Presfens Opgaver. Audienien
varede en halv Time. 3
Derefter samlcdes Deltagerne pan
Raadhuiet, hvor Overprwsidenten«
tog imod dein og bod Beltoninien.
Vorgmefter Jenien forte Journali··
fierne rundt i Raadhniet og forevifte·
Seværdighederne
Eiter Bei-get paa Raadhufet be
qnv Zelitabet iig til Glyptoteket,
lmor Vrygaer Carl Jacobien fun
nerede iont Cicerone. ·
For-list danfk Brig. Norrtclje, 12.
Sept. Den danite Brig ,,Azela«,
Kaptajn Jensen, hjemmchorende i
Nibe, forlifte i Lordags i en or
kanagtig Sturm i Starfe Euer-«
gaakd.
Bringe-n, der var paa Reer fka
Ræfso i Finland med Tal-last mi
ftede forst alle Seil og Meisterin- og
drev derefter ind i Bugtem hvor
den blev tastet i Land. Besætningen,
Knptajnen og 5 Mond samt Kaptajs
nens Huftru, reddede sig ind til et
Stern hvor de af Bræddcr byggede
iig et Stur.
Damperen »Mercur« afgit Son
dag Nat til lllnkkesstedet for at hens
te Besætningem denne vilde imids
lertid itke forlade Stedet, for Lasten
var biet-get, hvorfor ,,Mercur« i
Aftes git ind i Furusund og hens
tede en Pram for derpaa at biet-ge
Lasten: den er nu vendt tilbage til
de skibbrudne.
Ordiuatiou. Biskop Moller afholdt
den 13. ds. Ordination i Budolfi
stirte i Stall-org, hvor folgende teos
logiste Kandidater blev ordinerede:
sorgen Hoden der er bestiklet til
Sogncpræst for Tvcerfted og Ug
gerby Menigheder. Carl Biudslev,
der agtes udiendt til Indien som
Missionær, Ole Chr. Kildebcek, der
er befliktet til præsteviet Medhjæls
per hos Sognepræsten ved Jesus
lirken i Valby, og Hans Ftederik
Hausen, der er beskikket til Kale
kapellan fra Ho og Oxby Menighes
dek.
Stcrkene fotsintede Taget Forte
den Morgen havde slere Hundrede
Etwa-, Tom hat Ophold i Nørene
vcd Borup Seh iat fig paa en Te
luqraftraad, saa den blcv tryktet ned
paa de midcrliggcnde Traube. Det
te lavcdc llorden paa Telegkafens
Viby kunde i folge »Rosk. Av.« in-»
gen Melding faa om Femtoget, som
moatte visntc iVorup til »Morgcn
ilæbcrcn« fort eiter ankom fra Vi
lm. Totte Tog jog Stcrkene væks da
var kriegme i Orden, og Togct
limdc afgaa.
stvægndføtfel J Ugen fra s· til
9. September er der fra Danmark
affendt pr. Damper til de forfkellis
ge Karantæneanstaltek i i Tyikland
i· alt 1900 mer-taten Af disfe gik
til Aabenma 385, tilFlensborg 208,
til Kiel 265, til Lübect 500 til
Rostoct 372 og til Altona 170Kreas
tun-r· Fra Kolding affendtes 1080«
Stir. L
Runda-s udvider sig. Runda-DE
12. September. Rand-ers Vyraad
vedtog i Aftes enftemmigt at gods
kende et af et nedfat Udvalg udars
bejdet Grundlag for en Jndlemmels
se i Randers Købstad af det faakalds
te Strømmem en bylignende Del af
He umiddelbart op til Byen ftødende
Kommuner Kristrup ogVorup. Den
ne Sag har man forhandlet om
fiden 1853.
Brande. -L5jørring, 12. Septem
ber. Guardejer Anton Lethergs
Gaard paa Frejlevkloster Mark er i
Nat nedbrwndt. Hvorledes Jlden er
opsmaet, vides isten
Trank-vierg, 12. September. J
Formiddag ved llyz Tiden udbrød
Jld i N. Fräers Gaard paa Brunds
by Mart Oele Gam·«den nedbrcends
te til Wunden Nogle Kalve og
Svin indebrændte. Jlden opftod fra
et Motortcrrjkeværh der var opstil
ket ndcn for Gaarden wed nogle
Stakbe
—-— :’lniborg, Il. September Lars
ChristenEenI Gaard i Notndrup er
i Spreu-H nedbrwndt 86 Svin in
debrcrsndte Jlden er opstaaet fra en
Petrolenmsmotor. Bygningerne var
forskfrede i Landlnjgningerness alm.
Brandforsikring for 17,000 Kr. og
Les-erst for 27,«W Kr. i Aalborg
Hist-einig Amters Brandforsikring· !
—- :)Ianders, 11. September. Flag
ter Kramers Ejendom i Havndal er
i Fonniddags nedbrændt. Jlden op
stod ved Titiden, hvorledes vides
ikke. Jntet levende indebrændte,
hvorimod Avlen er brændt.
— Hoden-T 11. September. J
Boclsmand Mads Jørgenfens Ejens
dem paa Overby Mart ved Hoveds
gaard opstod der i Aftes ved 91X2
Tiden Jld. Stuehufet og et Udhus
lauen-due Kreatnrerne reddede5.
Plantagebtandr. Nanders, 12.
September. J Sandags Eftermids
dags opftod Jld i Krags Skov og
Bakker i Lee pr Bierringbro, for
mentlig iom Folge as Dcengeö Leg
med Trendftikker. Ziden har Jlden
bredt Fig over store Strækninger.
J Aste-I Inente man dag, at Jlden
var begrcenset: men i Dag er den
atter brudt løs og har bredt sig
faa ftcerkt, at to Ejendomme er me
get stcerkt truet. Der er tilkaldt
Mandftab fra alle omliggenchyer.
Zorn Følge af, at Jlden æder sig
frern under Jorden, er en DelGrani
plantage Idelagt
—- Bramminge, 12. September.
J Søren Nielsens Plantage i
Hillerup opstod i Middags Brand,
formentlig fra Gnister fra et for
bipasserende Tag. Z-—4 Tdr. Land
Plantning edelagdes, inden det lyks
kedes at blive Heere over Jlden.
Flyvuingernr. Zlyoeren Thelen
ftartcde den 13. ds. om Morgenen
Kl. 6,35 fra Aerodromen paa Anm
ger og ankom til Holbcek Kl. 6,35,
altfaa efter 77 Minutters Fiyvning.
Da han itke var ventet faa tidligt
til Halt-seh .var der ved hans An
komst knn samlet 30—40 Menne
ster. Men da han om Eftermiddagen
foretog et Par korte Opftigninger,
var der samlet ca. 10,000 Mennes
ster, der hilste ham med bragende
Vifald.
Kl. 5,40 om Eftermiddagen steg
ban saa op for at flyve til Kalnndi
berg, hvortil han antom Kl. 7. Nas
ste Dagg Eftekmiddag foretog han i
Kalundborg forskellige Opvisninger
og flyver saa derfra til Slagelfe·
—-Robert Svendfen satte den 13.
ds. om Aftenen under en Flyvning
paa 38 Minutter i Odenfe stündi
navifk Rekord for Hefdeflyvning
med 729 Meter.
Anbefaling.
Undcr mit Ophold i Danmark i
Sommer boede jeg i ncrsten 3 Uger
vaa Missionshotollcst i Løngangstræs
de, København. Den Venlighed, jeg
der blev Genitand for, saa vel fom
den hiemlige Hygge og dcst kristes
lige Præg, man uvilkaarligt meer
ker, bidrog meget til qt gøre mit
Ophold i Kobenhavn behageligt.
Dei er mig en Fornøjelse at anbe
fnle Hotellet til andre. —
Se Or. Voisens Annonce endet
steds i Blut-et
H. Skov Nielfen.
köb iklce »Nat
ten i Saeklcen«
Uns imsszi somme l)«-m til nl køhcs est
Spuk-I lltsstts u(l(-n M hun- ·-"««t (1·-1n» nun Ä
ijo Dis stmkd mistspnkcs (-« -;I;1.-j·«tn sur «
ijmgtsri. Ligo Hin-L urimpljzzk w disk at :
lmkus Hi Chr-. du«- mxus ikLis Ihn spL ljssl lit-- c-)
how-s ikk(- Its-Hist ..Tlll«s UIUCAT MAJICKHCW F
find-IS j niisktkosn fu«-T- (—««-.-ts- ..«l««wn.—hijs" i Mk s
l«·»n-n·si1«- Stut» Visnnsn for Äzs ksngkxnnl Nit
I listin- Mit-»k« ««« us ljssssH Nahm-r Imr hmgl (l·in i Astrtsvis tut-d "1’j1fr(s(1slus(1.
Uij jkktn sie-it ksr Jssr noli --« Kahn-sind i Nitsrhosilpik sum furhnmjhsr den
;()g(1·-t Vil lmsnp Fig fw Dom m kor« l« Mil. »t« ndslnsndjzzi. sur at so ..«l’11E
jGRchT MA-H«JR"l"lC"·. Uvmsn Ins-d st — h·x«;»-;zt«l piux .-l«.«n- — kif allvbcstte
Mattkrjalts. fzsr ljp Hin-r Pisngis nd fur usw«-« ()x«n.
i .I)·- kzihisr ikki- Romsur hnsr Dag- ug nun-· I)(« laws-r. qui bør De have
Hj·«t Imdstts dtsr findes, ng dist or
erat Maja-stic
? FIEDLER-TM Razkge
dte Mode-Ihr
VARER LÆNGERE END TRE ANDRE.
Dot er dier enestks 0vn, der er lau-It udcslyklscende ak smcsdejern og Tkws
kulsjern. Det Sidste rustcsr ikktz og dct kørste knækker jkke, og om end
»THI·J GREAT MAJESTlC« koster lidt more end nogle aidre 0vne, ass. bli
ver cis-n dog binngt- i Los-HENN
sPARER DET HALVB BRÆNDE.
THE MAJESTIC" er klinkot Sammen—ikk0 samtnenspjet med Skkuek
og Kit. Sammenfzsjningorms or Its-disc- Lufttmttez
Ovnen er boklrkdt mal risn Asbcsst, under est Overlag ak Jem. lrrgen
Varme wildes-, og ingcsn Rulde kommcr ind. Don Kneer kun halvt sa
meget Brænde, som andre 0vne.
KOBBER VANDGRYDE — LIGB VED ILDEN.
Vandgryden er as Kot-her og er anbragt ligo vod Pyrstedet· Den tum
mer 15 Gallon Vand, der kommssr i Kog pur-. nugle faa Minutter, og Vands
grydssn kan du mcscl Lotbed kjernesh
BBD DERES KØBMAND Vlss DEM DEN sTøRsTE FORBEDRINC
NOGEN SINDE ANVENDT PAA EN 0VN,
og som for-get Holdlmrbksden af »THE GREAT MAJESTIC" 300 per sent
pas et Punkt, hvor andre Ovne er wage-St- Glem ikke det.
Der-ne Ovrr korbandles ide bedste korrotninger i næsten hvert county i
40 states-. Skriv esftcsr vor Bog ,,Sammcsnligning as 0vne". —
MAJESTIC MFG. c0., Dokt. 59 st. Louiy Mo.
K
skolen i solvang
aabues for unge dansk-amerikanslco Mæncl og xvindor
den 15. Nov. 1911 og sluttes ö. April 1912.
Der undervises lmade paa Dansk og Engelsk i de almiw
delige skolefng og i Ilandelskageve og holdes Poredrag over
historiske og litten-irre Damen Unge korberedes til Konku
mation.
solvang ligger i den smnkke Santa Ynez Dal og hat- et
udmstsrket Klima.
6 Doll. om Ugen for Ophold og Undekvisnjng.
B. NOBDBNTOPT, Forstsndop
Man dem-endet- sig koreløbig til Prof. P. P. klomle
Los Olivos, santa Barbara Co., Cal.
Luther Higlt sclmol
JLND (H7014LEGE
Bcgynder sit Stolenqt den 26de September-.
Americansk Hsjskolc Bogholderi
Agerbrug Stenografi
Dansk Mafkinskrift
Engels-L for Jndvandrere.
Violin Mekanisk Tegning
Piano (Maling) Knnstmaling
Sang Religion
Ethvert Kurfus garai1teres.
Skriv eftcr Katalog.
LUTHER c0LLEGE, RAclNE, Wlss
«
. -4 -----«- -
Land! cancll cancll
Nu er Tidcn at købe Dem en Farnk, flcre gode opdyrkedc
For-ne et nu til Salg i det danfkcs Zettlement Tane Voller-.
Sort Mul Jord med Lernnderlag. Dane- Valley hat haft en
god Hist i Aar.
Excurjion sørste og Tkedie Tirsdag i hver Magnet-. Nærmere
Oplysninger kan san-S ved at henvcndc eller ikkive til
WW
baue Usllev Land contra-m
Sum J« Frist-list
Box 175, Culbertfon, Mont.