Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 29, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ikke nyde en bestemt Slags Fifk,.
der er lauglom i sine Bevægelfeh
eller en vis Wi, hvisz Strengel let
knaskker. ngaa vorm Mad og Salt
er forbudt. Denne Tabu varer altid
i 7 Dage. før Spillet begynder,
men paatvinges ofte Spilleren i 28
det vil fige 4 X? Dage, da baade
4 og 7 er helliae Tal. Fremfor
alt maa han i denne Tid ikke berøre
en Kvinde. Slulde en Spiller over
træde denne Bestemmelfe, vilde han
udsætte iiq for alvorlig Hasvn fra
fine MedfpiIlendes Side. Denne Ta
bu vedvarer ogsaa i 7 Dage, efter
at Spillet er til Ende. Hvis en
Kvinde blolt faa meqet som berører
et Boldtrce Aftenen for Spillet, er
det dermed qiort Ulnstmeliqt. J gam
le Tage runde en Fl1r7y11dlslfe modl
demme Vestennnelse medføre haar
de Streife, ja endog Jedem Zkuli
de en Epillers Hnstru viere med
Varu, tillades det bam under ingen
Omfmsndiqheder at deltaae i Spil
let, da ban saa anfess for at viere
ktima on ngidelia i sine Vevceqelsen
for-di tmn antages at have mistet
just san meget af sin Funke som
der er tilflydt Varnet.«
Ganske tilfvarende Tanker sum
der lixmer til Grund for disse Trass
ninqsåireglen liaqer til- Grund for
den indianske queknnft, der derfor
heller nceppe bar kmft innderlia
storartede Resultdter at opvne Den
Tag i Tag kommek Les-gern der til
laver Medicin for Orm, Ztykker
af den almindeliqe Portnlaks kod
fnlde Etrenglcr deri, fordi de bar
ncmen Liqlded med Ornte og derfor
anmaeis at nmatte befidde en eller
anden knsnnnelig Meint over Orntes
ne, on der konnnek en Pilesnidsss of
Flint i Tonune IIIkediein for at dens
fkasrende qunskaber san qaa over
i Triften on scrtste den i Stand til
at ffeere Denn-ne i Stoffen
Noaet af det fmnkeste i »Dr.
Molbeehsts Von CLZO Zider, Kunst
forlaaet Tonmarh er Zions-Indi
aneren Tr. Eostnmns Vidnesbnrd
oin sit Falk. Tet er Innligt, at band
Snn paa Jndianerene er altfor
ideelt oa itke kan ftoa for en mere
indaaaende Kritik, nien ikte desto
mindre lceser man detkte Vidness
bnrd nusd ftor Interesse Or. Mol
beeb vil 5iklsert i det rige Mater-kate
hvomf hnn hok øft Stoffet til den-«
ne Vog, kunne finde Stuf til haa
de en oa fleke Eftekfølaere, og med
den ndkontne fom Grundton vil ban"
da oqfcm knnne undemive det nye
Stof en noget friere Venondlitm,z
bvorved Bogen eller Vøqerne vilde
blive noaot letters at Iæfe Rang-.
tigheden behøvede so ikke at lide der
under.
B. i »Jyll. Pft.«
W
Smulet fka Kredsnsedet
i Falmouth, Me.
Her er nirid rintig Fest, noar vi,
ital have Kredsiitnøde i Atlantics
Akt-do for dee er ikke saadan Oder-.
dagslnsgivenheder for os at konnne
samtnen, da der er langt sra den
ene Ende til den andert; men vi
hat« det läge-sont en Flok Sofkende,
der hat« været adskilte en lang Tid«
og nu glasder sig ved en Anlednina
til at mode-s igen. Vi bliver hel
ler aldrig jkuffede; thi hvor Herrens
Falk faniles om hans dyrebakeOrd,
der er nodt at viere-. 1
Tct san lidt bctcvnkcsqut nd med:
Veimt Tagen ou Ratten for Mødct
skylrmnedc dist, og Tagen often at
vi var kommet hie-m, begyndte cht
iqem mcsn nnder hole Mødct bavde
vi dct dcsjligftc Zolfkinsvejr, hvilket
var saa meget viatiaere for os, for-;
di alle vore- Købstadsfolk uu var·
kommcst ud paa Lande-t, hvor vi
bverkrn,havde Sporvogne eller bro
laate For-kom- til Kirke, Spispsal
eller Logi· Tot var not den kcrre
Gad, der lagte alt saa godt til
Rette for os. !
Mode-me var godt bei-ate, fast-.
ligt fra Bofton og Bkooklyn samt
naturligvis Naboctne i Weftbrook.
Kredfcns qejftliqe Firklsvek vidnede
om Lykke og Vellignelfe. Desuden
blev vi i hsjeste Grad overrafket ved,
ott vor tidliqere Medarbejder, Pastor
A. P. Haufen, Nacine, pludselig og
uamneldt dukkcde op iblandt os.
Omftændighesetne havde fort ham
paa Vef her ned ad, og gammel
Kærliahed raste-r fo ikke«; det bcev
gensidiqt steil-fester
·«Hvad cllers Mtderne ansam
fkal jeg ikke forsøge at give Referat,
men nøjes mcd nogle Small-L
Prædikencr
blev der Tom iwdvanliqt holdt flere
af. Past. Norop holdt Aabningstas
len over Joh. Z, 16——-17. Han pe
gede førft Paa Ums siærligbed,
Naade og Bamihjertiglied i Natu
ren oq Livat: dernasit den itørfte
chrlighcd « Frcslsen i siriftustetsl
te er den størfte Trost for den be
drøvisde Mcn mange lege Livet bort
udon at tænke dekpaa. Dem skal vi
prøve at naa —- ogsaa her vedfkrcdss
mai-et Guds Børn trcrnger til ni«
opflammes og qenicemglødes, jaa
vi san aaa more nidkcvr hie-m at
rcdde drin, iom føresrs til Die-den«
Formandon erklasredc Modet anb
mIt oq mindede om Drdeit: »Bist or
saligere at give end at tams.« Her
vil blive baade aivct oq ncodtaqet
i disk-sc- Taacs. Forst maa vi lwre at
modtagcy hvad Gud bar at give os.
Der-rast nma vi give kmm Vorcs Hier
tcr on vort Liv. Zaa kan vi oqiaa
give livtsmndrs noqct, der er findt
Ist-day Aftcn ismsdikede Paitork
A. P. Haufen, og underckmntsde Hut-s
tedcn o
Eøndan Formtddaa haode Ins-ai-l
messeandsstseneste i en stor ameri-«
kansk Mitten da vor eqen var altfor««
lille. Pastor Ker talte onl, book-;
lebe-J Jesus aabner de døves Ørens
da de stumme-Z Zunge. l
Zøndaa Aste-n prasdikede Pastorz
Nin-on paa Engelsk som en lille
Paaskkmnelse, sordi Ameritanerne
bavde overladt os deres Kiefe. Clncs
Clnistensen prkedilede paa Dansk«
um Omvendelsenss Versen da Nod
vendiahed s«
Masde Aste-: hasv der hotdt ftp-!
re korte Prwdilener. z
Zatntaleetnner. J
I
diredsens Einne var: »Nimm fan
tjene to Beiwerk Tet blev indledet
af Chr. Christensen on drøftet Fress
daq Estermiddaa da en Del as wr
daaen Vlot entelte ZtrøtankeH Vi
er alle Tsenere Hvilten Gerte tsesi
ner vi? Ohnan lNigdanU skalA
tjene os, on jtke vi den« Man sfke
tiene baade Gnd da Verden sankti
diat. sardi Lusterne vil hindre osJ i
at tsene den sørste, oa Samvittiabest
den hindree os i at cksene den sidste
suldtnR Odem betaler det sia bedstl
at tjene baade her og l)isset? En!
tysk Forste var tillsae Bist-ou Han
var sleni til at bande, men fande»
det var sfle sont Vistop, men soms
Forste lsan nsorde det. LIm nn For-«
sten qaar til Oelvede, lmad bliver«
der saa as Bistoppen? snnrate enl
lnnn - Hvordan skal vi faa Rede
paa, lwent us -tjener? Jo mere Veer
den-J Lust smaaes, desto met-e fras
Ve-:s: men ja mere vi tsener Herren,
desto overflødiaere ital vi have as
Lin i l)ant. Olwrdan er Herreka
Ftasnmer faldne? Ved at tjene ta
Herren -— Judas, Ananias oa Za-«
fim Det acelder sor ask- Nndcs Vorn
ont at viere paa Vagt Viser Gut-J
er ais en Hund« saa bort med den.
Meniabedens Emne var NomJ
»Q, 3 da lslev indledet as Pastor Lar-"
sen. ;
Gnd qav Menneskene Loven i ssn’
Qwrliahed for at bevare as i sit
Samfnnd, og den hat aldria tabt
sin Kraft Gm- disse Tina, saa skal
du leve. Det er min Mad act aøre
Fadekens Villie. Men Synden bar
aiort det nmnliat for Loven at søre
as i Samfnnd med End. Den tan
knn vise os vor Synd on Straf.
Men saa kom Sonnen on bar vor
Sand oq led vor Straf sor os, at-«
vi maa vcere sei. Versen-, Synder,
fly til ham oq bliv srelst. Selv So
krates og Plato sande i deres beden
ske thdenhed: »Der-law der er en
Gad, saa maa han komme ned til
Jorden at hfælpe os«. Dahin-de
Lovens Man i Vierte-L men Frels
sen send-te de ikke. Kender du Guds
Frelse —- SsnneUP
(
Vrd Ungdomsmødct drøftcdeBEøns
dcm Este-midqu Emnet: »Mac» du
nd, eller komme-r du hien1«? thut
15), indledet af Krodsmisfionch Th.
A. Stock-L Worte-ster. Mandag Ef
termiddaq indledede Paftor Ker
Einnetx »Holt) fast ved det, du har,
at ingen skal tage din Krone«: men
vil J05 læfe noget om disk- Enmer.
maa »He-ge i, De Unqu Blad«.
I
I VorMisfion.
l At vor Missionsmark her i Krod
sen er stor, faar man first rct en
Foreftilling om, naar man kommer
W
til at drøfte den. Den strækker sig
fra den veftlige Del af Pennsylva
nia til New Brunsvick, Canada —
on Strækninq paa 12 a 1300 Mil,
im san csr der de flcslc Steder lanat
mellem :!Ikciii;1l)ederncs, oq disie Or
fnma ozx fattige paa donnc Werden-J
Wald-. Af dir-editan 10 LIleniglJedcr
er der for Tiden kun 3 a 4, sont
er i Stand til at underbolde fig
iislv. Reiten trasngcr til LJjælp fm
Kredit-us Missionskasie. Vore Ven
msr tilde paa Landet kan vanfkeligt
foreflillis siq, lwad drt fofter at op
holde en Menighed i en af vore
Storbmm Hund Vil man tænke om
on :!I-’c-niql)cd paa ca. 20 lsidragsys
dcnde dlllcdlcsnmum der lwvr Maa
ned man ud nie-d over 75100 til Pka
fteløn, Renten Los, Banne oiv.·.
Lug er Pcnzusfpømsnmalet illi
vanikeligst for ask-: tlii Dort Folk er
Offcrvilliat oq lietragtcsr det ikke sont
on Vurdcs at give til Gitds Ninos
Zim. Mcsn vi tmaner til Llrbojdercs
i Vingmirdom og den kan vi ikkc
felv tilvejebringcn
Den gamle Meniqbed i Warren,
Pa» lnwr Paftor Trandbem for
manqu Aar iiden lod iin vaskkende
Røit bere, trues med ilndergang,
fordi den nn i flere Aar ingen Sire
leiemer bar lmit, itønt der er baode
Kirke on Priesteboliq N n vidite vi
innen onden Udvei end bede Sam
fnndetsts Ztnrelie tcme iiq of den,
da vi for niervwrende itte ier os
i Stand til at ciøre noget virkeligt
for den, og den lixmer iaa langt
borte s— omtrent niidt intellem Chi
caao on New York.
Den nne Virkiemlied i og omkrina
Penn Simi, lwor der finde-Z Lands
meend i Tiiiindvis, itaar nn oqiaa
nden Priest, da vor tasre Bruder
Mattliieien eiter et lanqt Engeleie
maatte opgive Gekningem lmor nøs
dizit lmn end vilde, oq reife biem
til iin Faden Oan lmvde begnndt at
iamle Penqe i Hand om allerede i
Sommer at iaa bmmet en im Kiefe.
Odem vil inlde lians tonmie Plnds?
Ecm ltelt nde i den anden Ende
oi Krediem i New Tenmarb itaar
en lnnmrende uq tøritende Stare,
der nn i Aarevis lmr mabt eiter
Ver im Hiinmelen og Vand fra
Livets Fiilde LI, bvor det mir ondt
ntter on atter at linke dette Nnab
nden at tnnne imødetomme det.
Den lange Aiitand aør det von
ileliqt at give dem Vatancebetieniim
noaenlnnde reaelmassiigt Nu bar
de ilet inqu Prceft deroppe, da den
epiitopole Prceii, der hat« betient
en Tel ai vore Landsnmsnd er ble
ven aiikediget
Odem vil arm op at lirnde Linetii
Ver ior dem?
Kredsniisiionasr Th. A. Zwei-t
Woreeiker, tilbød at reife til Mon
treaL Canada, for mnliqvis at lie
avnde en Mission der, bvor der ital
finde-s 700 a ilililt Landsmcrnd, Vi
var lidt cengiteliqe ved atter at be
minde en ny Mission og vilde bellere
the liait ham til en of de qainle,
nien da ban reiier paa eqen Nea
ning oa der-for maa ben et Sted,
lwor lmn knn tiene det daqliqthed
til sig og fine paa en Stett-is falnik
iaa nmatte vi lade tmm ieln viequ
Htedet oq bnd End veliiqne bang-s
Jiidaana.
Fort-den Paitor A. P. Hainen
bavde vi Paitor Stokli af den nor
ite Kirke oq Paitor Rodholm of den
danite Kirke i Portiond iblandt os
Nasite Krebs-made ital afholdess i
Brootlyn, N. Y.
Chr. Christenfen
,-——’-f.
Los Angel-s, Calif.
En Eksplofion vcsd »Hei-rules
Oil Meiji«-ris- fatte for unliq 27
storc Qlicbeholderc chd den oftligc
Roma-use i Brand, ou den So of
Pistrolimm der løb fm de summte
lAst-holdem brwndte i 80 Tim» og
Jst-»Ur cu Rønfky ind over then,
idcsr qjordo dkst møktVt om Dom-n,
sum var dot Aften. Flammernc flog
vildt mod Himmelm Et ftorartct
men akuopvastkcsndo Son. Et Mi
niaturbillede paa den kommende
Mrdckwbrand."
Poe-ich Electric Co» disk ojcr alle
Omsbycs Eporvognslinier, bar for
øact fin Kapital til 100 Mill. Dol
lars, og de 50 Mill. Dollars fkal
bnmes de næste 5 Aar til at bnqge
fleke Linier omkring Vom Unber
jordiske og overjordisko Linin i By
en famst nn 'Stationer. Det vil give
meget Arbede Det gør ogfaaTranss
W
·porten let for Landmanden i 25
la 50 Mit-; Omkkeds fka Vyeu.
, Arbejde for Haandvcerkere, Tem
Irere og Male-re er her not af til
PLLZU ct Pl out Tagen. Her bygges
stndig nieset
linge twinder faar fra Wo til
stillt otn Maaneden for Duöarbejde
un tun let faa Arbejde her.
stirkeu
hliuer den fasrdig saa vi tatt have
Juletræ og Jnlegudstjeneste i den?
spørztes der. Det vilde være dejligtl
— dobbelt Højtid Det kommer an
paa Hjielpem itlJi Vi tør ikke begyns
de at bygge, før vi har en vis Sum
i Bauten for ikke at komme i For
legenlted Det bliner ingen kostbar
lthtgning, nten under 82 UUU kan vi
itke lmgge tidsjvatende for, ej heller
stm oi tun oasre det bekendt sont
lden forenede ttirtes Missionskirke.
l Hjælpen.
Jo, vi har Ventter, tnwrter vi.
Tat for den gantle .«tta-rligl)ed, der
ntodjtaar Tidens Ruft oq Tand.
1W Venner skrev en — J Itar let
ZW. Jeg nilde øttske, J havde lUW,
Etren en af de gantle trofafte Stet
tet·, sont jeg altid fandt ved min
Eide i Und-J Niter :’lrl1ejde, da
jeg nat l)nn«:- Prwft og —— siden eg
jau.
En tredie sfrinetz at »det vil nok
qnn dis, sont da Israel byggede Ta
beinntl lte 1·2·ti«enen« Da l)ed det:
»Ein til Itcstnelsz Vern, at de ital
inne inig en matte; as hver Mand,
litan Hjerte dritter ltant dertil skal
J taae Gatten . . . Og de kont,
Mcendene sna ver iom windet-ne:
ltner, sont var villig i dsjerteh Oreg
te iin Gatte. . . . Dg de fagde til
Muse-zu »Felt"et bringet nie-nett niere,
end der ltei)øves, til Arlteidet paa
det Viert, sont Herren ltar ltefrtlet
. Ter var enden til uners«
Saadan niener denne Bett altiaa,
det vil gaa os. Hat vi da virtelin
fnn innnqe Venner i Herren, fottt
nun meinst-I- Den Tanke lnier! Og
nllinenel Veitner, ltnics ttn inange
tunc part den Zank-: »Til Los An
geless nil der komme nok, ttter ettd
not nden tnitt ·LinIslti,« sna ltlen Fol
nen je, at der blev for lidt. Vennen
ni tiqqer over Vjerqene og langs
Kosten efter de villige Werter. Hinf
vi vilde san gerne lmne et Wind-J Hits
’ti1 Juc.
l Med ltjertelizt Taf ittittteres for
folgende Mauer:
P. Olfen, Eelttta, Cal. 810 og
Løfte ein en Prwdikeitol Peter »se
teriettsäy Fatntittqtoit, Minn» Pa.
Eøren Jenseit, Engeneh Ore., Pö.
En Bett isten-en, Daven,Jceln.,s1.
P. Jenseit, Wmtpctm Wiss. sit-L
Peter Jenseit, Wnnnctem Wir-, sä.
Carrie Jenseit Leinwand Wiss, 85
Im en Ven i Were-Säuen Z. Tak»
VI J. P. senken, Jllbert Lett,
ldlikinth ALL- Jenss on Rai-en Zwindt,
Non, Wailt., sit-«- Knindeforeningem
Engene, Ore» sm.
Eders sorbnndne
L.Joltnfon, »
its-gez E -.):3. ZU
Wirkeligt vand i vikkelige Cis-öfter
th komle Unsnsisliusw«-XanU.
PH« Ugttsmliw "Ptssi11(l(« Ämse-s nn
l(l·-t« Kultus-. sann-l Slcmlot sum
html mulisis (’-n-(-)·-I-cn«·s«. THI
si11(l8t)’x«(s"l’usiml Amstss IsisssantItL
rist wish-k- pnn Sc-ttlcs1s·«. Lotto- Vil
kII-sn-. Slcksiv til: Wheatlind Indus
trial Co» Maule-nah Wyo.
The llailrmnls lmw Inmlss a
Special I-(s(ln(«.·s(l rat-- km- tlm
Omalni «Xl(—8m«-ll(sn l«’«ll Posti
an Tiolcets will Ins un sali- at
all Statjons from Ocetsp Ist tu 5tl1
inclusive mul goml fin- tln1 rot-um
trip to 0(et. 7tl1. Scse the sta
tion agent fin- full put«t,i(«ulars.
same-m
Kirkeindvielfe oq Reformationsfcft.1
sOm Herren tin oq vi man komd
agtcr vi at lmvcs Kirnsindviolse og
Reformationsfcsc i Ftodksiikrslmm
Menigbod vksd Mjndm Uebr» fra
29.——81. Oktober, mil.
Hoftidcsliqlnsden tagcr jin Begon
drlfe Søncha den M. Okt. Formid
daq Kl. 10 ou fortfasttcsr til Tirss
daa Llfsten mod J Mødcr om Dimen.
Vcntwr, som vil holde Oøjtid med
os i disse Dage. vil blivv afbentedc
i Minden oq Uplnnd, Nebr» naar
Sted og Tid, for ddcrs Komme-, er
os i Hemde fcnvft 22. Oktober.
,,"Hvo som haften-, komme, og two
som vil taqo Linse-its Vand »for
sfkyldU Ackb »
Paa Frcderiksbojm Menigheds
Vegne. H. P. Jenfen.
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
Jubilæums slcrikt
Crinitatig Heminarium
1886—1911.
AF PASTOR P. s. VIC.
Hjsturisk Unsrsigt iwer ilctme skoleks erksomhecL
smukt udstynsL
C.
skislges til For-del sur skulen.
send lkestillinger til
sc
--0
l l A NSFJN.
Pris 5()c·
Landsmænch kom og se:
YELLOWSTONE VALLEY, MONTÄNÄ
med dens prægtige Vandingssystcm de frugtbare Hvede-, Byg- og
Havremarker; Alfalfa, Korn og Kartofler m. m. m. For den,
som kender Landet og dets Frngtbarhed, behøvcs ingen Anbefaling;
men vi ønskcr om muligt, at faa Danfkc til at købe Landet og bo
sætte sig her.
Endnu can der købes Land forholdsvis billigt — nat-r den lille
trivelige By Sidney; hvortil Bauen ventes før l. November; nær
Dunst luthersk Kirke — begrundet paa at flcre hat mere Land end
de med Fordel kan varetage under Overrisling.
Brænde og Kul have-s i Ovcrflødighed· —-Benyt nu Lele
heden fsr andre optager Landen
For nærmere Oplysning skkiv i Das til
I. H. Haufe-» eller Sidney Land E Loqu Co.,
Brorson, Mont. Sidney, Mont.
kristelig Folkevivliotek.
Udkommen er:
1. Samling.
August- n: Bekendelfer.
B u n y o n: Pilgrimsvandking·
Annie Lucas: LysiMørket.
2· Samling:
N i c. M e i er: Pan Torvet og i Bingaarden.
G o d e t: Bibelfke Studier.
T h o m a s a K e m p i s: Kkifti Eiterfslgelfr.
3. Samlinq:
E g g l estom J Kampens Buben
Nimbert: Ansgars Levned.
M a r i e S J u l e g a v e (B-:nefortællingek)
Disfe Bøger et alle fmukt indbundne i Helfhirtingsbind med
Guldttyk og fælges for den ualmindelig billige Pris af 65 Cis pr.
Bind frit tilsendt eilst 81.50 pr. Samling plus Potto 20 Cis
Dan. Luth. kac J:::f.«,
Bleir, Nebr.
Ildnasg as särfle Hasses
Usleßmmnnrer ag frisli Kiid
Bi ltber Fedekalve, Hins, Æg os Sam- til Daseins htjestc Bisse-.
. Vi er Agenter for Dr. Peters Kuriko samt for Scandinavians
J sum-ins Mstibtlinie. Landsmænd, som unstet at reife til eller
; fka Danmark, kle Billetter has os. Vi sælgcr dem til billigfte Pri
F set, og vi vil gtre alt, hvad vi kan, for at fkaffe gode Pladser m
; Stil-me
Statt leunlg us Rügen
Brenta-h m. m. fra Dtsifh Luth. Publ Haufe Bleir, Nebr.
Sksnlittekatut, religiøsc Vogel-, Biblet, Salmebtgeh etc.
Pole-floss- Boudo Co.
Eos-teil Blufo Jun.
Postfokfendelset bessrges med Omhu.
Dampskibsbilletter
cunard Unions storehurtiseskiba
sælges as
DANIsll LUTIL PBUL Il0lssls1,
Bl«AlR. N VIER