Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 05, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    h- -— —
Micj Zimmer Dis-»s
'"· W
s
v-----s
Den ArboesRnsmnsfeufke Sag.
Bist-pp Sirenseth Aarhus, hat til
»Am-has Amtstidende« udtalt bl.
a. fslgende om den IlrbnesRasmuss
fenfle Sag.
Jeg anier den skete Afgørelse for
lidet tilfredsstillende Den er trus
fen i Henhold til Vifkop Poulsenö
Jndstilling. Jeg er ganfke nenig
used denne i hans Vurdering af
ArboeiRasmussens kirkelige Stand
punkt Ester ArbeeiNasmusTens of
fentlige Udtalelse kan jeg for min
Del absolut ikke underskrive Biskops
pens Etklæting om, at han staat
paa »Folkekirkens Grund«, og der
for maa kunne udfsre Præstetjenes
ste i den
Der et ved Ministeriets Resolu
tion fleht en uklar Situation Sa
gen angaat ikke Præsten i Stil
sted eller Biskoppen i Viborg alene,
den angaar hele den danske Falke
kitke og Kristi Menighed i den. Saa
nieset mere nedvendigt er det da,
at Spsrgsmaalet tages og og ordneö
ad Lovens Vef. Det vil saa muligt
vise fig, at det ftore Flertal i Folk
og Menighed er tilbøjeligt til end
nu en Stund at holde pas vor gam
le Folkekirke i dens hidtilværende
Skikkelse om end med de Reformen
som Tiden og Udviklingen maatte
kræve Jeg kan ikke andet end be-l
tragte den ministerielle Afgsrelfel
som forhaftet og dens BegrundelTH
som uklar. J et Forhold of sag al
vorlig principiel Natur kan der ikke
hermed voere sagt det fidfte Ord.
Bifkop Poulfen i Viborg bar on
modet Ritz. Bur. om at Ithende
fslgende:
J Anledning af den Manne
hvokpaa Udtrylket ,,at staa paa Zol
kekirkens Grund« i min EkkiveZTe
til Kirkeminifteriet af 24. f. M.
er blevet forstaaet og kritisetet
Presfen, maa jeg tillade mig føl
gende Vemærkninger: Talen er ow
en Præst, om hvem det baade for
Ministeriet og Offentliaheden er en
i-ndt Sag, at han nægtet et Led
i Folkekirkens Bekendelsesgrundlag.
—- Naar jeg altsaa i en Erklærsig
om ham bruger Udtrykket »Hm Dan
Follekirkens Grund-C maatte th
kunne forftaaes, at dermed fkal it
ke være udfugt noget om hans For
hold til Werts formulerede Be
kendelse og dennes enkelte Led. Mo
ningen var og kon kun vreke denn-I
at han uaqtcst Eine Særmeniwr
lever i et psrrfonligt Trosforbold
til det Centrale i Kirkens Tro, nems
lig til Kristus felv Tom Mensng
dens Hoved eller Guds Nizqes »wu
ge, og gennem ham til Gad, et
Personlighedsforhold, som er del
betende i al Kriftendom og alt Lin
inden for Folkekirken. Hvokvidt det
te er tilsnsækkeliat til, at det kan
tillades ham at forblive Tom Ptcrsst
for den Menighed der Insler at
beholde hom, derom kan der stridsJ
ligesom der can værcs delte Meni Ucr
om, hvilke Følger den-te Tilladelfe
maa drage efter fig. J en offe::tli.:
Diskussion derom san jeg af flocc
Grunde ikke deltage.
« Olt denne Redegørelie fkuldse tel
frebsftille Angriberne, nærer Erz
tagen Illusion om, men den man
Krebs-re at Ordene i den rings-ebne
Strivelse bliver forftaaet i Euckens
stemmelse med Sagens PræmEH-isk,
hoch man i en Embedsffkkuetig
We væke betettiget til at for. O
satt-.
DsdifIlL Landsthingsmand, Nil
jefkeretssagfører P. G. C. Jensen cr
den 19. Aug. Morgen Kl« BLA- as
gaaet ved Dødcn i sit Hiem raa
Frederiksberg of en Hjcertelamncls
se, 71 Aar gl.
Uventet kommt-r dette Bnkkfab
ikke, skriver »Jyllpst.«, thi P. G.
E. Jenseits Helbked havde i de se
nete Aar værct vollende. Men hak
havde ganske vift ogsaa budt dem
Gelt-redet næsten utrolige; hans Ak
öejdslyst var alle Dage lige km
usw-NO fom hans Arbejdskraft var
sauste vidunderlig, og han bevareZJ
til det sidste sin gnistkende Energ-.l
Wunde-e set Kris»
« qu Blat. Der forsligger uuj
W »st. Das-U af 18. Aug» ens
W Mo over, hvsad Mut-ek
M bot Mut-nackten
JE. Rothe paa Kristiansborg Eint
ihar tjent fra den 19. Maj til den
4. August jAair Opgsrelscn Vtser
!det interessante Faktum, at de sum-.
’me Murerarbejdsmænd, som for den;
I 19. Mai kun kunde tjene et Pac ogT
Itredive Øre i Timen pr. Mard, i
Tiden fra den 19· Maj til den L
August med de femme Hdsegrkjer
og til den samme Akkordpris dar
tjent l Kr. 4 Øre i Timen .r.
Mand.
Stot Brand i Ny. Trævatcfas
btikkcu og to Hase i Aste. Silkes
borg, 19. August. J Middags KI.
? 1211 opjtod der Jld i Ry cheoarsi
Ifabrih tilhørcnde Søren Petersenl
:J Lobet af ti Minuter var samtsige
Bygninger og hele Vatelaget ons
ivasndt af Flammerne og nedbrimds
te i Lobet of kort Tib.
J den ftærke Blcest forplantecis
Jlden sig til to »Huse, tilhsrik--d«.s
Paul Thørgerien og Fabrikarbejder
Arildien. Begge Hufene nedbrsnsd·.
te, hvokimod det lykkedes at redde
noget of Jndboet.
(Senere). Jlden opstod i Sav
værket, faa Minuter eiter at Akleis
dekne havde fokladt Fabrikkm De
to Hufe, der antændtes as Gnistcc
laa over 1000 Alen fra den beku
dende Fabrik. Af levende inde
hrændte en Ged, tilhørende Fabrik
arbejdetz Arildsen. «
Trævakefabrikken var foksikret
for 15,tu() Kr. og Varelageret for
6000 Kr. i Wistofts Brandkassfs.
Arildiens Hus var forfikret for Riss
Kr. og Jndboet for 2500 Kr» lkxusles
des i Wiftofts Brandt-III Blu
gerien havde sit Hus iorsitret i
Landbygningcmes alm. Brandfotsii-·
kring for 1800 Kr» hvorimod han
jfke havdc sit Jndbo forsikrct
Brand i Stettillr. Lm AftenetJ
den M. Aug. opftod der Jld i et
Ksbmand Just tilhsrende Skur i
Stenlille, hvor der var Træoplag.
Fka Skuket brcdte Jlden sig til
Rejfvftaldcsn, der ligcsom Skuret i
Libeck af kort Tid nedbrændte fulds
ftckndig. Jlden hat-de ogsaa angre-·
bet Markt-weiter Fast-ers Ejendom.
Seneka ;
Hos Købmand Justs Efterfslgek,
Johi. Jensen, et endvidere brændt"
to stoke Magasiner of Korn, Foders »
ftoffek og Kul, som fuldstændigk
blev et Rov for Luekne. Fokbygs
ningen til Mukermester Fabeks Ej-s·«
endom lyktedes dit at tedde, medens .
Baghuj et, hvoki Fahrt hat Tagftenss «
fabrik, nedbrændte fuldftændig, og -
her indebrændte tillige nogle Hans-,
Tuer og en Jagthund med OWNE
To Gange havde Jlden Tat iKIbs ·
mand Jufts Ejendom, men dct lyki 1
kedes at redde denne. Jlden er!
foraarsaget ved Bøkns Leg medsj
Tændstjkker. «
Anklpussfslyvningctnr. Et llhcld.
(
Flyvningerns ch Aarhuszs deqyudte «
Um Ajtcncn Den H. Aug. mcd et lili
le llbeld.
Den ene af Robert Weicer Zlys
vemaTkkner entom Ianmus Tag-IMM
gen til Ankona og i den nybyggede
Hangar paa Galgeballen gik man j
flmlg i Gang med Altonteringett
Hernled gik imidlertid hele Tagen,
og der bleo Dei-for ikte nagen officiel
Flyvningx men da Mastinen ved
Zyvtiden var flyvefærdig, vilde«
Thelen tage en lille Tut i Luften
l
for at prøve den. Mafkinen blev »
derfor trutket ud, de 2-——300 Solda
ter og tilfældige Tiljkuere, der var s.
til Stede, fendtes udenfor Saat-ene
Motoren satte-I- i Gang, og præcis
Kl. 7,21 begyndte Maskinen at Este
from over Grønfvætet
Et Par ivrige Fotografer, der
havde taget Opftilling inde paa sel- -
ve Pladsen, benyttede imidlertid det
te Øjeblik til at tage en Plade, og
efter hvad Thelen bogeftet ielv
forllarede, turde han af Henlyn til
dem ists fætte fuld Fort paa. Fil
geu var, at hatt itte kam hurtigt not
til Beitr-. Mafkinen strjg der-for
kaa lavt hen over nogle Pulte i
Pladsens Udkant, at den titte de
regthaaatderrtsenstor
Splint as den me Pia-winse- og
da Thelen direkter sjobltselig lan
dede, km hast san biet mä, at en
M i M W.
M M M W til« vs
den flete Zkade var ikke sitt-re end,
at den nied Lethed kuude Udbedres i
Lober as Tagen
cui Susterrochtftm skrives i
,.Loll. Falst. Folketid.«, at der, fom
Forholdene er i Lieblikket, er Grund
til at met-e merk alvorlige Betynv
ringer·« Chancen-ne for et godt Uds
bntte er i de sidfte Uger bleven sor
ringet betudeligt som Folge af Man
gel paa Regn Der er nceppe Tvivl
ont, at lldbyttet vil blive bewdelig
ringere end sidste Aar, da der i
Gennemsnit naaedes ca. 400 Cent
nek pr. Td. Land. Navnlig paa
Forder, hvor Boniteten ladet en Del
tilbage at snske, er Udsigterne alt
andet end ly5e: hertil kommen at
Frugterne i en ikke ringe Grad er
angrebet af forskellige Skadedyr,
nnvnlig Bladlus.
Jndtrceder der imidlertid Red
bør med det allerførfte, vil dog no
get kunne reddes. Erfaringerne hat
vift, at Noerne, ielv i en meget kri
tiik Situation hat kunnet komme
sig i en forbavsende Grad, uaar
der hat meldt fig gunitige Vejrfors
hold.
Af Livets Rom-Inn- For 30
Aar fiden reiste en ung Dunstkr
Jens Nielien fra Hellebæb til Li
bau i Østerisvrovinien Den unge
Mund bavde ikke en Øke i Lommen
oq fik førit effer Møie Plads paa
en Olieiabrik iom Arbejder. Efter
et Par Ast-s Fotløb ombyttede han
Blasen med Kontorfakken, og 15
Aar feneke var tmn den store Fa
briks DirektIIC For nogle Aar si
den ksbte han den. For kort Tid
iiden bar Familien i Fl. »For
Anitstd.« faaet Meddelelie om, at
Jens Nie-lieu er dad, og at han hat
efterladt sig en starre Fortune
Naar gammelt og uyt wides.
Fra Monden paa Lille Mokcgaard
i Vuddingr fortcrllcsr »Was-dri- Virks
Tidende« fslaende lille Tut-h l
Da Jldm var Tlukkct og Auto
nobilsvrsjten satte Motoren i Gang
for at køre him, msdte der den, ikke
sagt fra andftedet, et for moderne
andvasscn og moderne Mennefker
hofft mærkeligt Synz thi der kom
nemlig Vttddinge Brandvæfen træks
kende med deres eneste Sprsfte en,
Tonde paa to Usjul De skulde til
Brandftedet nu, da Jlden var sluk
et
Tette Billede er det vckrd at gern-!
ne; thi det et et Blad i dansk
BrandvæsensUdviklingshiftorie. Un
den med Vandssercu og saa Motor-:
Iumpen paa Automobilspktjten Tet
er Billedek of to Tiber, en gammel·
Jg en no, der mødes —- maaste
’or sidfte Gang paa disse Egne.
Et Lfsir for tiioutgenstraalcrnr.
Docrlasgc J. F. Fischer i sieben-s
)ao:i, Der er Epecjuiifi p.1a Beut-F
Iensimagcrneis meade, lmr under
iml Utis.-ksr.:uenter med de nusiiiste
Etraalcr san-et sin ene Haand angre
)-c:: as dem. Tot udviilede iig til
In Vetændele og dennis iiar i Feige
,.Kbhvn.« gjort det nodvendikxt at
minnt-are Eli-je Haanden paa Tom-H
1
nslsingeren ncer. l
Sasdelighedsaffætcn, Tom sur en«
cid siden ver5erede ved 2. Qriminalsi
Kammer i Kobenhavn og medic-km
it tre Person« idomtes Jena-ele
trai, vil ifolge »Natt.« faa et
EfterfuiL idet en af de flygtede, Vi
krfing (tidligere HildebrandtL er
)leven anholdt i Sydamerita og nu
.sr paa Vej til Danmark. Naars
jan ankommen vil der antagelig'
iinde en Rækte nye Vidneafboringerk
Stad.
Brust Motoriasd. En Motor
zaad, der tilhorte Asdmand Msller
. Trag-r og blev benyttet til Sala
If Proviant til forbisejlende Silbe,
er i Folge »B. T." brændt og Tun-«
Iet, da den var undeij til et
Stib med Proviant-. Motoren est
oloderede, og alt det indvendige i
Banden brændte· Mandlkabet bjærs
gedes af en iorbiiejlende Skonnert
og blev iat om Bord i Drogdens
Forli-ib. Kort eftet sit Motorbaas
den til Bunds: den var forsikret
MWWM t Thisted.
Thiiteit, 17. Aug. Direktoren fo
Statens sSermninftitut, Dr. Mad
ien, er t Das ankommen her-til iotJ
at ioretaae Anders-gelitt- angan
WWOM Der er i de
--..-—. --
sidste Døgn ikke forefaldt nye Til
fælde af Sygdommen. Derimod er
der død et Bat-n, fauledes, at der nu
i Alt or forefaldet 4 Dsdsfald,
udesiukkendc blandt Born.
Et drehen-de Just-Miit Ungkarl
B. Vækgaard, Søn of Ole Bækgaakd
i Vrenfted, blev for nogen Tid fiden
stukket i Ansigtct of et Insekt Jdct
imn kløede Etedet med Fingeren, be
mwrkedc ban, at det var mwrkværi
digt, saa ondt dct gjorde; og naser
Tag føltc han sig saa ilde, at han
gik til en Læge, der fsrst mente«
at det var en Brandt-UT og seneke
forctog et Jndsnit paa det op
lwvnede Steh. Et Par Dage ef
tcr maatte Bækgaard imidlettid
indlægges paa Brsnderslev Syges
Aus-, hvor han i Folge «Aalb.
s:slmtst.« blcv opereret flere Gange
uden Resultat og efter faa Tages
Forløb afgik han ved Toben.
To Gaakde nedbrwndt Kob
mandsgaarden i Gislutm tilhsrcnde
P. Villadsen of Prckftelsoligeii. er
den M. Aug. nedbrwndt. J Ksbs
mandsgaarden var der Telefonceni
fccntraL Købmandcns Vescktning,
m Heft, en Ko og nogle Evin, in
debrwndte. J Præstegaarden brændte
den indavlede Sæd, samt Forpags
totean Jndbo.
Nedbmndt Eavvæck Den Isi.
klug onst-ad der Jld i Jørgon Din
Dcrskns memrk i Beile-. Der sy
redcs med Zpaaner under Lamp
fcdim, og Flammeme flog da ud og
Juki-»die en Im Tytmcs Epaancr,
Der Lan »den Tor Kisdleit Jlden
Zwin szI mod »Im fwr Haft, at de
Reif, der var insiiasitigcdc ma Fa
brik-Mk site fundc iaa reddct deres
Tøzs Zaum-riet nedbrasndte full
Hirn-ZU i whet af en Timcstid.
U: Par Nnboejcndomme, der var
susrkt minder risddksdesx tun et Bim
.«-n-:— m it anfknr Nimmt
ngod Mitte Tor er i Sommer
sei-singst m onifattmde Neftaures
sing i Tigod Kritik-. Tet 7mukke
Villediiwrerarbost aaa de gamle
Egisitole er Taa oftcs bit-net over-ma
ic«t, at det nasitcn var forsvnnchtx
men efter at Maleren Aaerfnap nu
bar haft fat i det, kommer det attei
til sin Net; al Lin-singen ffæmes
oq Traset bones i sin men Fort-e
Desudeii skal der anbringcs en ny
Svingdsr til Vaabenhuset og et nyf
Alterfkab efter Tegning af Arkiteki
Limberg Omkostningerne ved Reis
ftaukerinam androger E Fl. »Nim-?
ki. A. Tqb1.« ca. 2000 Kr. !
!
Bctkvdtgøstlsct
Missionsmødc
Vil Herrn-» usw-TM xlllistssiones
mødcs i rlslcniqlnsden zsisd Viborcx, S.
Ink, i Quem di. S. Oktober llwgs
as Taqu :in·n11:rc)u. EH kærljszndi
bimchc ndzksndks i JCTU Mann til
alle
Tilrejfende bedes molde Fig i
gpd Tid til nndvrtezmede
J Zøkb Mgljs Præst
Missioaemsdc
afl)oldi-5, um Mud Dil, i Bethanio
Menjghed, Tonnen Eolo., fm 5
—8. Oktober. En kwrlig Jndbydelil
sc til alle. »
Tilrejscnde bebe-Es ncslde deres
klomm-o til 1111disrtcgncdc. l
Pan Meniqhedens Vegne. »
Karl M. Haufen. l
668 Jnca Et» Donner, Gaul
l
Risiko-Instit
afhocdei om Gud vil i den nokltsl
dauite w.-cuth. Menished i M
tøunu, Minn» fka den 7. til lo.
Sept. Mtdet begyndek Torsdas
Alten den 7. l
En kæklig Jndbydelse til alle. s
U.Hofgaard. (
Obstes-sitt
Bll Gab blivet der Missionsmjs
de i Pella d. e· l. NeuigheD 2217
N; 26 St» Omaha Nebr. l III-l
gene ft- deu 14. Sept. til den l7.l
W. Der er Mfde hver Iftml
M. s og Studaq hele Dogm. M»
ex biet-selig vellommm. Waffen-.
de bede- melde siq i geb Us. »
Pan Neuiqhedeui M.
c It. hause-h
Kristeligt Folcebibliothch
,,Undcrtegnede Tore-staat Reduktionen af Ktifteligt
FolcebibliotyeL hoori fokeløbig er udtammet folgende
Bogen Augustin: Belendelset. Bunyam En Pilgrims
VandrinsJ. Annie Lukas: Lys i Moder (Etz Jok
tælling fkn den fransk-tyske Ktig). Hie. Mejer: Pan
Toroet og i Vingoakden. (100 Foktællinger fra det
virlelige Liv). F. Godet: Bibelfte Studien Thomas
a Kenipis: Kristi Efterfslgelfe. Edm Eggleston: J
Kampens Bulder. CEn Fortcelling fta Amerika-s Hel
tetid).
Ktifteligt Follebibliothel vil eftek Plane-n udfende
dels Samlinger Cindeholdende 8 BIger), dels enkelde
Bind — fanledes at det vil via-re overloinmeligt for en
hver at anikaffe iig samtlige Bsger — med det af For
laget en Gang satte For-trank at udgive Hovedvcekker
og andre anerkendte gode Nærker af den lriftelige Lit
teratur i Folleudgaver til den billigst mulige Pris
ian de lan blive hver Monds Eie. Jeg ital gøke mit
Bedfte for, at alt, hvad der bydes i Kkifteligt Felle
bibliothek, vikkelig tun er ltdig og afgjort ten keifte
lig Littekatur, lom kan bidrage til at uddnbe og hsfne
det anndelige Liv i vott Land.
Eftekhaanden fom Foretagendet bliver lendt og
flattet i videke Kredit, vil Foklaget blive i Stand til
at ofre et ftqdigt solideke og fmulkeke Udftyr paa Bl
gerne. Paa Grund as den gode Modtagelfe, lfte Sam
ling fik, fremlom sauledes allerede 2den Samling i
folidere Jndbinding og tkykt paa finere og bedre Pa
pit, ligeiom ogsaa den sidste Bog ,,J Kampens Bal
dek« et tryct paa fint, glat Papik og indbundet i Del
fhirtingsbind
Jeg bedet derfos om at man-Ue regne Dem blandt
Kristeligt Folkebibliotheks feste Vennet og at maatte
ftole paa Dei-es fremtidige Interesse vq Statte for Sa
gen. De vil ikke blot felv have Glcede og Udbytte af
Bsgerne, men tillige den Glckde at vcere med i Arbei
det for at udbrede Gudg Nige gennem det trykte Ord.«
G. M ü n s i e k,
Sognepræst v. St. Lukas Kitte.
Jdet vi henvifer til ovenftaacsnde Meddelelse ft«
Or. Paftot G· Münster, som forestaar Reduktionen as
Ktifteligt Follebibliothek, tillader vi os at gøke Dem
bekendt med Jndholdet of de Bsger som hidtil et nd
komne
l. Sqmlius.
Annie Lukas-: Lys i Moskket Fortcklling ft
den franTkityfke Kris. . . . Jeg maatte takte Gud for
den bekligs Etcldking af den unge Kvmdr. som st
og fandt kmm der er ,,L.)fet fm set Hife«.
Comtessk H. Kruth·
John Bank-am En Pilgssms Bank-ins
. Tenne Bog bliver aldrig qmnmel: thi alle de sont
Leser den, findet jus: deres Kompe, dekes Stkid, dere
Leengfel og Maul afbildede i den.
T. H o r n b e c k.
Augustin: B e k e n d e l f e k· Augustins Beten
delfek hsrer til de Bsger fom aldrig dir . . . Dei et
Beretningen om en of de sitt-sie Mandel-, der nagen Sin
de hat levet paa Jorden —- nedfkreven af ham few.
G. M ü n f t e r.
Alle Use-summte Z smnkt iudlmsdue Bist-, tilfaus
met 976 Sidet kostet kmt 81.50 4- Port-) 20 Ents.
Enkclte Biud 65 Etat-i frit tilfkndt.
2. Eamlinq.
Nic. Mejcr; »Von Tokvet og i Vingaars
den«, IW lristeligc Zartællinger fka det virkelige Lin.
J Modiastning til de flefte lignende Samlingcr er Pa
stor Nic. Mejers lldualg af ltiftelige Fortasllinget i Be
siddelse af den yppckligc Egenfkab, at dekes Viklelighed
er uimodfigclig godtgjokl Fortwllingcrne gar et dybt
Jndtryl ved dekes gridcsnde Jstdhold og bishøoisr inan
yderligere Anbefaling.
F. Godet; Bibelske Studier I. Afd Profes
sor Godet i Neuchatel er en as de asdlcfte Ziillelset
dlandt den evangelifke Circes Teologer i vor Tit-. Hans
lau-da dubtgaaende Vasrker læfes af de teologisl stude
rende oder hele Veedm J ,,Bidelfle Studier» hat han
fragtbargjort fin omsattende Viden og fine dybe Tanlet
for Menigmand, faa enhcer kan Eokftaa og fslge dam,
og i Guds Okds Lys giver han her, den Naadens Mond
han vat, sine Lasset-e Klarhed over Guds Niges stsrste
Spskgsmaal og Brot-lernen
Thomas a Kempis; Kriiti Eines-Welle
Thomas a Kempis: Kriin Effeksplgelse tkængek th.
let ikle til nagen Anbefaling Den fremstillek Livet i
Cud faa rent og klakt, den rwlkek med sine dybe Tan
ker oq rige aandelige Erfaringek den Tag i Daa iom
i de foundne Aarhundreder. Tufinder og attet Tusindet
en saa mægtjg Hjælp til at leve et helligt Liv med
Muth at intet Ilndet et, at den i dette Lieblil et en
ak de mest udbredte Bsget i hele Ver-den
J1.50 J- Pirts 20 ceuts for alle 3 itdissdse LI
ser. Esselte Bind 65 Geists seit eitle-di
Endvideke et obs-Immer
Sdnx Egglestom J Kampens Bulder. Jok
tællinger fta Imetilas Vækcellesi og Helietid
pel- cö sent-, elle- iunseu sei es as Satis
serse Ist 50 Tals H- Pmo 6 Seit-.
Jeq tror at kunne love, at ingen, som laser demu
W vil komme til at kede fis, man vil disk ikke laue
den- til Side mer end hsjst ntdvcndigt, ist den et last
nd. oå jeg teot at kunne tm, at man vil ptiie M,
naae man hat last am de foeuudetliae Brette-lieh deu
histmäfk sandfcetdiae SW bereitet os.
. (dj·rwl«ubsvo«eu.)
Alle mnmnte hager have- nu paa Lage- i
Dan- euiism sei-. pas-. pas-, sei-.