Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 15, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m
Dannta1«lk.
W
Jubilænmsfest i Stenlillr. Ta det
anr e: 50 Aar ciden, at »Kät
Ielig Festening for JndreiMission
i Dauman stiftedes i Stenlille,
til der koa selve Stißelsesdogem
Den 13. September, blive afholdt
Wilæumsfesy hvor følgende hat
Iovet a: tale: Past. C. Moe og
Æsgreve Ocliteinolsteinborg og
Italig flete.
For letejsende frä Omegnen vil
Misteljg Ungdomshjem" i Sten
lille væte evident
Landbkuget. Ester ,,Danfk Land
Itug«. J den forlsbne Uge (5idjte
Uge as Juli) hat Befret haft en
uoget ustadig Karakter med jævns
läg Pia-in Regn og Torden. Luften
vor i Ugens Begyndelse paa Grund
qf Regnen og Blæsten noget ksliges
te, men Tenere hat det væket meget
munt, jdet Solen til de flefte Ti
der paa Tagen har v«tinnet fka en
Mti Himmel og derved bragt Tem
petaturen meget højt op. Som- en
FOR-Greise fra forrigc Uge hat
Tot-denen i denne Uge jævnlig la
det sig here i Landets forskellige
Egne og Lynet hat fotanlediget en
Del Jldebrande, ,1igesom en Tel
Skade Daa Sæden kan tilfkrives
Inder-Eingang under hvilkev Reg
usen 071071 er falden i ftride Strom
se.
Adikiliige Zteder har Heer end
sru i denne Uge lagt Being paa
Hovedvarxen as Ilrbejdskraftem
wen derived er Hsbjergningen vg
im i alt væientligt endt: andres
Siedet bar Hovedvcegten været lagts
paa Arbeidet med gHiemkøkiel og
Mfkning as Grcess og Musik«-. Oni
Udbyttet heraf udtaler »Danik
Sandbrug«s Korrespondent vaafiols
dingegnen: »Fr-udlmttet vil sikkert
iAar ifuiie nie-get da Ealmsteret
Mc er iuldt udnnttet vaa Grund
If manglende Reng i April og Mai
Iganed et For-hold Frau maa reg
Ie Ied, og iom bevikker, at Hastens
sei-di gaar nO med 25—40 ist«
Roemarkens Behandling er i
povediagen endt. Bkakmarkenv har
dekimod i mange Tilfælde kroevet
reget Arbede i Ugens st, ligeioni
ier Mkelte Siedet er udfsrt Pltjs
sing as Stubiord efter Bimbova
Es Ball-minnt Den eadte i Ha
iet Ketbenlmvm 30. Juli. Ballos
nen »Ta:miark« gil i Formiddag
ved lsjsTiden op fra Ordruv Gas
Ierts Eørt af Gkisv Moll-le og med
b Pasiagercr. Ballonen gis mod
Sitaris Ballonens Paiagerer er
Stets Moltke til Espe o; Godsejer
Restgaord til Taarnbou ved Kors
«- . « .. » «- Y «
Hill erod 30 Juli VallonenDani
mark« nasse-rede Kl. 10353 het:
Kistan mod Nordveit.
-xmndcikis, :30. Juli. En Ballon
hat i Tag passeret Hundested ved
Inderiksværk og er falden i Kat
iesqt En Band er gaaet ud for
« for-Enge at redde Ballen og Be
Uning
ststs«cjs vL- Ins: ".!«.11L:::.«:s. »Ton
mark es-: »Ja-St ncd i Bande-U LIC
Msi Ins-s Äx-· TWITOIø Balsunenis
Fsrer II Bassazwrcr Islpv risdsdct
ved Woraus-; Hm Des-seit eftcr at
Des Hunde- Tcrbt to Eimer i Vandet.
Alb ZWEITEN fjg del «
Hellerer .,Tanmart«« gik ned i
Hat-et ch: en Milsvej fm Sessel-.
Forum-Toren fra .Ses7elø. Imme
Iemærkede Ulykken og gik samtnen
Ited andre Bande nd. Fyrmesteren
selv bjergede Ballonfsmem Grev
sollte, der var bleven siddende i
Men. Ballonen blev ogfaa klæbt
tLand.
Anhalt-tu Eu Treus inde
W. Guarden Hejteholm ved
Esset-se tilhsrenide Propkietær »d.
I Haufen, er Onsdag den 26· Ju
I fuleiq net-buan En Tie
Ieftedreng, Stn af Banearbejdet
chkftttm Leu-few Lynge, indebrænds
. «
Saatdend Beboeke var gaaet i
M og mit-des first ved den
stemtrmtqende Jld En lösaarig
Mdreng Emil Lassen blev
NWig fowikret af Jlden og
M i Nimmst-ne En Tiers-ste
Uhksjokdesorspgpaaatredi
I WÆ steckt forter
um«- M tu stack-d sw
« « M ist-i im- ·
WGLW
lctt kunne roch Jan-I Lin. As Firan
Eturer indem-www L Heftr. W Wer,
j30—40 Zvin samt ensTcz zier
Ikch
L
i Judbrud paa Raqdhusct. Stjaals
sue Fothjrsakter. Zkive, 29. Juli.
Ratten til i Gaar er der
Ibegaaet Jndbrud paa Raadhufet i
!Skiv«e, hvok heIe oet mod Jud
Tbkudstyven Berg-Adjeker tilveje
»bkagte Bevismateriale er- blevet
stjaalet fra et Stab, der ftod i For
bskslokalet. Tyven hat ifølge »Sti-.
»ve Folcebl.« efterladt fig en Sod-»
»Hel, hvokpaa der staat: »Jeg er
Fkommen pr. Automobil og fort;
»vor-f pr. AutomobiL Se nu, om J?
Ikan finde mig.«
« Politiet i andre Byer er under-»
wettet om det stete. Toneriet menesi
Hat være begaaex ved Tolvtidcm da»
Jen Forbipasserende bar set Los i(
lLokalet I
(S e n e r e.) Ved Jndbrudstyves
riet paa Raadhuset et endvidere
BergsNielsens bekendte Haandtasfe
bleven stjaalem den indeholdt et
ffostbart Gulduk, et Zølvur samt
alt BergsNielsens inddiudsvasrk
tøj. Den efterladtc Seddel er un
»demgnet »P. Chr-IS og da Berg
Nielsen hat fortalt, at hans Med
«styldige hedder P. Christen-km er
det muligvis denne Mand, der bar
begaaet Tyveriet. Tyven havde ag
TAa opbrudt Ligningskommisfionens
Stab.
Skovbraud paa Ihn. Oden5e, LI.
Juli. J Gaar Eftermiddag ved ?
Tiden antændte Gnister jra et Ar
bejdstog Skovstrækningen ved Lan
ge?ø. J Lisbet as et Par Timer
bkændte ca· 4 Tdk. Land Stop.
Mandikab fra Sanges-, Rue og
Morud sit da Jlden slukket
Interessen Fund. Da ziffer- Ma
kius Haufen, Max-stol, fokleden ud
for Vejsnæs Backe halede sing Garn
ind, viste det fig, at han havde
»fang»et« et ffort Stykke af et Ag
terfpeJL som vift not i sin Tjd hat
prydet engammeü danjk Orlogs
Ttih Tet Tet ftore »Spsej1« viser
det danske Rigsvaaben med Ele
fant og Vildmand, og et bl. a.
dekokeret med 6 Dannebrogsflag,
3 paa hver Side. Øverst opzze over
Rigsvaabnet finde-J en asgte for
gyldt mone. Ogsaa jclve Inab
net er forgyldt. Man gisner Eis-.
»Aha Av.« paa, at Agterspesjlet
hat siddet enteu paa »Gesion« eller
»Chriftian den Ottende'«. Log kan
intet siges bestemt håonh Der er
indsendt Meddelelge om mindct til
Marineministcriet
Ei Sogn mcd mangr gamlr. For
.«·k--::: kund-J added-J Huönmnd Es
ren Rrxdserjkstst Exckc i IEjkarEtov
LIva Drin-: 721 Tjaxnantbmllupt Ta
gen bkeo :ni:s.-)ct«ded en Komike
7os«! Ins-J den »Es-sahst Enke, der
lmr i den Jamlc Tegnebollg i BIE
Jerskoxs Vik»
J LIjevOrkosJ findes jøvrigt ad-·
7killige andre gocnle ijndcr for-J
tlrller »Ist-L Flfbl.«. Ente-d Lars
Hausen-J Ente er ogscm iägcs ved de
M Aar; hnn er Tna ra7k, at hunH
annu kan gaa halvanden Mil paa?
Bei-se Jørgen Olfens Ente er 88
klar, og ved famme Alder er Gaardsl
ejer Nasmus Jenfens Ente —- ogsI
faa begge de to er raste og rørigel
Baardmand Jens Larsens Ente i
jkjulerup er fyldt 88 Aar: hun be
7tkider jer fin Gaard oa kan felv«
fokestaa en Handel endnu, naar der
indfinder sig en Handelsmand. Li
geledes i Kjuletup bot et Poe gam
le Ægtefæller, Ole Andetsen vg
Hustm der for tre Aar tikbage
fejrede deres Guldbryllup. Ihr-. VE
ver og Husmand Hans Nielfeih
Vemmedrup, tidligere Kjulerup, er
90 Aar, men Lan endnu fees-des okns
ktinq.
Ei lile Pise fieskfm If Seit
keliboe. En lille treckarig Pige,
Dotter as Otto Haufen, Bengel-se
Mark, Episte for-leben Stillelsbæy
der var befangt med den fertige
M, Mikeltbærdrwberm
Gan klet- iflq. »Ur-it Tib.« kort
ester sys og klug-de over Ttrst og
Smetter i sUndetlivet Modeten gav
habe es Dei Øl vgl-d Wall at
W M- diu tm es
i
imn Cig igcw men dette saavcl iom
andre Tilfæide main-r Zorwldrene
til zorsigtigyca tyi disje Forgifts
ninger kau let faa disdeligt llds
fald.
Hotfcusssuelsmiadc set-chaue
felstab afholdt iflg. R. den 27. Ju
li Generalfoksamling i Horiens.
Jndtwgten liar iidste Triftsaar væi
ret 150,876 str» Udgiftekne 109,
;8«8 dir. Llf Triftsovekskudet, 41,
Jutjs m» henlcegges til Rein-ve
Hfonden 6265 Kr» og i Tantiöme
Iudbetales 1775 str. Til Vejle Amts
raad og Dorfens Bykaad udbetaltes
23,992 Kr· Restbeløbet spaa næt
»;740 Kr» der ovekføres til tzæste
Aars chnitab, stilles til Beftykels
sen-I- Tisposition til Renten Afdtag
og Nyanikaffelier m. m. Til Aktio
ncererne udbctalcs intet Udbytte
Regnstabet godkecidtes.
Eu stqu ved Navn Weid, der
Zredag Middag den 28. Juli tom
kørende genucm silareboderne i K
benhavn, blev her pludielig kamt af
et Hcdeilag, saa han faldt ned ofj
Vognen og paadrog sig fotskellige
Kvasftelfer. Hatt btogtes til Kom
munehospitaleh hvor »Ja-gerne ifng
,..iibl)vn.« mente, at lian havde faact
Vrud Paa .Hjcrne7kallen.
Haar megkt et Landpoftbud Haar.
Et Landpofrbud iima hoc-r Tag til-«l
bogelasgge en lang Sttcrkning til«
Fods for at lsljve of nie-d sine Bre
ve og Pollen » · (
Antager man, at hanks ZtrwknjngT
»Um er 30 Kilometer, eller ca. 4
JIJIZL saa udzwr dem i Aarcts 325
.Ticsnes·tedages975« Ins-Immer Lin-!
Itager man endvidcsrc at Lanspoftii
lbudet bar været Zu Aar i Time-l
sten. vilde hon i det bele have til
boqelogt en -Strwkning Vaa 292,i.
JW Kilometer-. Jordens memml
ved Ækvator er »Ums) Kilome-.
’tcr. Et Uandpostbud goar Versetzt
Haar ban fanget-er i M Aar. uodt
og vel en Strækninkh der er 7 Gan-«
ge saa ftor Tom Jokdens meang —I
dar ,.F1enzbotq Apis« regnet ud.«
Femten Dukaten-hakt Fiel-.
Ding Herreds Politi unholdt ring
«»«ciold. Folkebl.« for nagen Tid si
den to 18—19 Aors Tjenestekatle
km Fredstedegncn fom mistænkte
ior at have begaaet forskellige Jud
brud. Mistanken hat vift sig fuldts
nd begrundet, idet de to Aavallerer
hat tilftaaet fig swldige i ikke min
dre end femten Jndbtudstyverier k.
Vkugssoreningen Mejericr og Ksbs
mandsforretningct De dkev Trasiks
kcsn Dem den Monden at de pasfede
dcres Tjeneste om Tagen oq cyks
Tode nd paa Nov om Ratten, og
Taa bisrgsomme hat de verset, at,
man i der-es Kamre bar jun-der eti
belt lille Vognmandslæs of ZW-·
Taffet-, bl. a· Beklædningsgenstansk
de, Stadien Tobak, Cykledask oft-.
Nedftemt mo. Anlehij M, 28.
Jiu Visd illsstcngnjnqen : Wams
»nur ZUirämstsdevillingen ti. Znlling«
Ins- sinnt-e ON for m 1153 jniisd Ve-«
villtn.1«-n. womitan kmr Jst-L Basl
-,1cn1. in Bevillitmen Vil bereitet
blij nimmst
Privatbanerne. Horsma LN Ju-«
li. Gassen-Z- --— Tørring Jenskmnenf
offwidt i Tag Wnemlkorsmnlith
i »Hm-Tons Den Tnmlcdss Jskdwgtl
kmk i sidsip Diskrikkwks 1.-.7,1032
m ou ndgisten i15,«» m» saas
Triftssoverskudet er l«2,0««2. Here-ff
benlægqes til Neservefonden 6300«
Kr, i Tantikme ndbetalcss 1785
Kr. og til Aktionærernc III-« th.;
eller 18,si7 Kr» mens Neste-n an-l
vendes til nye Arbeit-et
Den fis-suchte DaamntkO-Flyvs·
uins. erdekikshavm 30. Juli.
Flyveren Pontain ftoktede i Af
ten fra Singen lidt fsr M. 8 oqj
ankam hettil ca. Al. ZW. Godt en
Snes Alen fka Flyvepladsen date
de han ned i en Rugmatk, hvor
Maskinen flog en Kulbstte oq tosz
en Del Stude. Poulain' selv fet
blev ufkadt, men han vil ikke kun
ne flyve videre i Morgen.
Flnveren P. Nielsen, som list
ledeg startede fra Skaan, er san-i
ned ved Aalliæt
l
i Ei sit Istpr gforde Aarhus
Politi den 29. Juli. Der var i de
Isidste Dqge saht-bei en Dei Anmer
zdelfer om Tyverier, oa pas Grund
ilog af det opgivne Signale-new fet
ztede to Opdagete Mistanke til en
sparsam de midte i Vorwort-n- sc
MMWMIGMDMM
nunan Lige ved Etationen ssgte
lzmn at undløbe, men han var ikte
Fkonnnen langt, indcn han paany
imr naagrcben
’ Han tilstod stratsii at have stjaas
»Ist et Kjoleiast im Stuesptller
Fielstruxu en Dei Zolviagcr Paa
litndisgadiy nogle Lagcnek paa Ho
tel itronlmrg og on Tel Guldssmyii
M paa Hotcl Etandinavien
I Han viite fig at være en tidlis
»Hu-re nied Forbedkingshuss straffrt
Verlan, en Isiaarig Bartner Jakob
sksn fra Aakhus. Hatt fortalte, at
Van Torsdag den 27. Juli var
kommen fra Tafkland, hvor han hat-·
ikmholdt sig to Maanedck.
» Lyugkn pqa Naturell-setzen Det
weites, at Himmelbjerget i Lfbet
af 3—»t Aar vil væke lvngtlckdt
jgm Lyngplantcrne er nemlig ikte
sdclagt Overalt ikyder nye Skud
frem. Bitte- og Egetræerne ikyls
der ligeledes nye Stud. --..»
Fu Jordans Floh. J Vesierborg
Fiirke dsbtes iflg. ,,Lbll.-F. Stiftst.«
en lille Komtosie Neventlow til
Vra"betrollebokg. Lensgreven op
lxolder sig for Tiden med Familie
oaa Pederftruo. Den lille Komtess
Ee døbtes i Band fra Jordans Flod,
bentet til Danmakk i 1886.
Lynuedflag. Undek et Tordenvejr
LnIdag Nat den 26. Juli flog Ly
nct ned s Guardejer Bandes Gaard
i Wille-matt vaa Sams-· Gaakden
ncdlsrwndte iuldstasndig, og alt Jud
Lwt kamt I-—6 Kser og i0 Svin
Ums-ON
Lamme Nat flog Lynet ned i La
den til Claudius Lunds Gaatd paa
Aitruv Mart. Udlmaninaerne neb
br.vndtc, mode-us det lockedes at red
de Ztuebuicst Vrd Branden but-nd
w G -Svin.
Eu lovende Heft. »Fykften«, til
Mrmde sitin og Omegns Heite
avlssokcsnin,1,·nar den Heft, der vak
te itksrite Opmastliomhed ved Ung
ikuet i Viborg, og »Hm-s. Flkbl.«
betegnek den endogsaa iom »Fal
lands bedite 3 Aar-s Heft«. Fore
ningm hat ialt givet 25,000 Kr
fok den: men dens Vase-di anslaas
nu til det dobbeltr. Den er falden
ofter ,,3ka;1derborg Munledal« og
»Prinsesie Mary«. Farfaderen et
»Zum-up Munkedal«. !
Bekendtgørelfer.
Vor Agent, Mk. Waltet Haufen
fm Morgen, Minn» vil i mkste
Use oftmng Bei-g i Owaton na,
Jlxbert Lea og Ellen Dele,
Zum- hcm vil frcmvife et Udvalg
as note Vøgm og modtage Sub
Mfution paa Zumfundrts Blatt
Sau dar vor bis-Nie Anbefaling.
Ton. Luth. Publ. Hause
«
Ltedomsdr.
Illinois- sikedz wider efter Jud
bydelsts of Et. Panli Menighed og
Ame-Nr sit belegt-rede Kredsmsde i
.55ree:111illis, Mich. d. 31. Aug. til
Wie Zemembrk. Alle KrediensPræs
Tier Diskurs-, og alle Menighedck be
Ies erindkc at sende Delegater. For
dandlingsemnetne er:
l. Tet praktisch Smtdags- og
Fiskiefkolearbejde
2. Hvorledes xan et Menneite vi
de, am det er pag den rette Bef?
Sal. 139, 23——24·
Z. Retfærdiggsrelse og Helliggls
kelse i deteö indbyrdes Inhalt-.
Herren give os et velsignet Kredi
mde. L.Pederfen. L
Mel-Moments
s I I
St. Pauki Wenig-pay Gut-»vian
med Arme-Eier indbyder hetved til
ovennasvnte Kredsnmde. ·
Alle er velkommcn.
For ftit Ophold under deet be
des man venligst melde sig til nn
derteqnede inden 25. August.
For at kunne deltaqe i Aal-stinkt
gudstienestrm man man fotlade
Ehicago senest Onsdag Asten enten
med Band ved 7 Tiden elfet med
Tag mir-.
Paa Meniqhedernes Beque.
W· C. Mienen
Undanks-te
afholdes i Bethania dankte ev.«luth.
Wenig-ded, Mmballtom Ja» i Da
gene fra 25.--27. Ausqu «
Alle Indiendeller maa væke mü
i Øænde senest den 20. Ins J
»Hu-.
. ... QJ S
XX
T
Si s
s
L
I .
fis sk-.
?
cJ ,
:S BEST prkpsssptzz
..... åw
L - pf—
N . .- . L
«IDI.«I-4.Il »- . A s- - -
«
— LI- -,. Mk » .
U
vac « pfmt
. .- . . w. ..«.
. - . .,I.1
« . -
g .. : UNka
X. « xxx ..x,x
.-.- ITJF Um « N DAILY FLJC:«L
LIBD"A11 NIUTARY CAN-) AND
LLRR «·:D OPZRA cOHPMY Of 6I PsEiLipE -
MEAT RACES PATTERSOU Zur-»f
YMEWORKS NISHT RACES vAuDEvsLs-hJ«.«
Pan Menighedens og Ungdomös
foreningens Begne
H. L. Zeus-en
Aatsmtdr.
Wisconsin Krebs as Den foke.
dankte Kikke afholder — om Gud
vil —- sit delegekede Aarsmøde i
Tcnmark Mcnigyed, Brown Eo» i
Tagene fta den 31. August til den
Z. September.
Midet aobnes med en hojtidelig
Gudstjeneste i Tenmakks KikkeTokss
dag Aften M. s.
Folgende Entnek vil blive drIf-’
jede:
Menighedcns: Hebt. 12, 15. Set
til , at iike nogen forsømmek Guds
RaOes Tid.«
Kredit-us Emne: 1. ZondagsTkoleni
Z. Bibclens Inspiration.
Menighedekne i Kredsen bedes
om at scnde Telegater til dette
sikcdiens Aus-mode Dei er en Selb
fslge, at alle Krediens Ptcefter sah
vidt muligt, giver Mde
J Aar vaslchs Kredit-us nye Em
bedömcknd. «
Pan Kredsens Vegne,
N. J. B ing.
I I .
Den e. l. Trefoldigheds Mang
hed i DenmarL Wis» irdbydet het
ved til medfenö Aar-wide Kam
og del Guds Riges Gebet med os
til fælles Opbyggelie og Yestytkelse
i Jeiu Krisis Tro!
Tilrejsende bedcs indmelde iiq
til undektegnede fsr Lö. Augqu De
for Gæsterne mest beleilige Toq aus«
kommen Syd fka 4.20 og Nordl
fra 500 paa North Western, vor
enestcs Baue.
Paa Mensghedcns Beque, .
J« K. Jenseit. «
« Mgh.z Inst
PS. Den »vor Salmebog« bkysi
Its i Menigheden.
slkedos og Ilssdomomsdr.
Den atlantjfke sen-Di- ajholderJ
um Hub M, fit Aargmøde i Fal
mouth, Mc. 1- -3 September
Alle Kredfens Menighcsder bedes
jende Zelt-guten
Aabningsgudstjcnesxe FredagFors
middog ZU. 10.
Ein-ten
l. Matth. U» 24.
2. Rom. s, Z.
L e w i s L a r f e n, Kredsformand.
Ungdomsfokbundet for den at
lantifke Krebs afholder. om Gud
vil, sit Ihrem-de i Fokbindelfe ·
med Kredsmsdet i Falmoth Me.,
d. 4. Gemeint-ex
Futeningerne bedes sende Dele
gater.
Eucan
1. Gaak du ud eller kommt-r
du hiern? Luk. lä, 13—20.
2. Aabenb. 3, U.
Ehr. Christener
Formand
. Emaus Meniqhed sendet herved en
fertig Jndbydelle til alle, fom vsl
dele Guds Riges Gebet med os i
disfe Dass .
Man bedes indmelde sie ftr d.
20 August
Pan Menighedens Beque,
Lewis Lassen
M. si, Portkund, Me. ·
Reis-tm Indiens Ists-M
Qm Sud vit, afholdet Nest-sk
Kceds sit Raum-de i sind-W
fta sl August til W. III-ei
beime- med StimMW
»F
.1 Kisten Torsdog Aften den Bl.
iAugusL
; I. Valg af Embedsmænd.
L Il.Zokhandlingsemner.
; I. Menighedenö Emne: »Bei w
»oprettelige Takt« Matth. 16, W.
2. Krebsens Emnec »Zeichen«
s. ,.«S-ndagsskolen og dens Be
tydtiingss
Alle Kredfens Menigheder bede
at sende Delegater.
Alle Kredfens Prwfter bedes oka
at vckke til Siede. «
Mandag den 4· September blivee
der Prwstemsdet Emne Fix. 2,
5—11. '
Pac- Nebrafka KredienX M
Laks Juden
Kredsformand.
Instin, Nebr. 25. Juli 1911.
Vor Frelfers Menighed indlws
der venligft til Kredsmsdet i Sta
plehurft. Jndmeldelfer til Msdet
man være undertegnede i send
inden d. 20. August
Paa Menigbedenz Vegnr.
J. M. danken
Smolehukft Nebraska
-..-——-» --- — —- — - —
llusdousmjdr.
Vil Gad, afholdes Ungdomsstsdc
i Bethania Mensgbed ved W
ton, Ja» i Degen- frq 25.--87.
August, hvvktil herved venlisft iud
bydes.
Tllreilende bedes melde betet
Komme til undertegnede lnden DO.
August
Paa Bethqnla Mensghedent Uns
domsforenlngs Begnr.
H L. Jen len,
Rt 4 Oludubom Ja
Krebs-at
Kredsmtde for Iowa Krebs af
LJoldeT om Gud vil, i St. Pauli
d. ev.-luth. Menighed, Pottawats
tamie Co» Jowa, den 8., s. os 10.
September Llabningsmsde Fredag
Zokmiddag sil. tut-z. Pkæftemsde
Torsdag Akten den 7. September
Aller slrcdfens Præstec ventes at
komme til Mist-eh og Meniqhederne
i deedjen bedes at lade läg tepræs
Teutere ved Telegater.
Folgende Emner vil blive dkstM
slredkens Entnet Ef. 48, Is.
Menighedens Emne: Jndte Mis
sionms Bewdning for Den for. d.
ev.-luth. Kirke og dens Ydre Mis
sionsacbejdr.
Gud velfigne vort medsmsdr.
c. Niellcn, Krede
. . s
St Pauli Menighed, Pottm Ca
Ja., indbyder herved til even-Im
tsk Urkdsmsde
Alle er velkommen til Mit-et
Masrtx Alle Tilkejfende, im
lommee med Rock Island Benen,
bedes tsbe Billet til Station Un
dekwood. Alle, som tommek
med Chieago North Weiter-n Ba
uen, bedei the Bilet til Honey
Suec Im disfe to Stationee
vil Giestetne blive ashentet
Tilkejlende bedes indmelde fis til
undektegnede seneft den 2. Tote-m
ber.
Pan Meniahedens Beque
Q Mienen
Mission-the
afholdes om Gud vil i den not-st
danlte ev.-lutl). MeniEshed i Owaq
tonm, Minn» ftq den 7, til 10.
Sept. Mel-et begynder Tor-das
Akten den 7.
Tn kmlig Jndbydelfe til alle
N A. Hofgaacd