Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 15, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lukkelle eller bog Forfkydnlng af
Sjælens evige Kran, fom er at bli
ve befasftet i Samflmdet med Gud
ved at gsre lmns Villie. Jeg ved
jp not, at det falsle aandelige Krav
ogsaa meldek Tig. og Tom Djævelen
fik formetisaaledes: »Du skal bli
ve ligelom Gud og kende godt og
ondt.« Men det fansplige trwdcr
i Fomrlsndem dette nemlig, at wdes
as Irrt-ed hvis Frugt lau faa ind
bvdcnde nd. Da lom det beqnndte
den Gang. san lmr det fortsat fig
fide-n. Gud vjlde, at Mennesket i
finc jordifke Kcmr Milde- vokle sia
opad og frenmd til fastere Fore
nitm med lmm sclv on Tom en Fslsi
ge deraf til ist starre Maul af Sa
licjlusd Wen Mennefket lqd sia af
Djasvelcn forfore til at fokvende
den rette Drdrm oq deckte bar drt
gjort lich siden. Tct vil fvcvlqes i vql
nnd-c dct sankeliqcy men brydcr sig’
lidet ellrr intet om drt evng fom
er Kote-singen med Gud ved at
keusch kllke on note lmn Villie.
Her-hat du Nøqlcsn til alls- Tit-ers
og alle MenaeTkersZ Historie-, al mail
dckne Filofofi oa Videisifab non-l
fet. Te flore kllkasspr Erim-r effor!
fanTelig Nndelüy og im de san von-l
tro Filolofer og VidcsnskabsmwndF
bedder det: Du sfal sende. Men jeg
hat en Mistankc om, at Telv hosl
de Tidfus er dct Qrcwet vaa at unde,
der Haku-r bnqvekn m dem viTOrT
sig du msaa men- og nuer mdeligtJ
baade bos dem felv nq der-es Eiter-;
snokkercs » dct beli- csnder i fanse
liq Nndkslfch dct er — Evincri.
Men Gud skcs Lon! hrm Affaldt
ikkc sm sit Fimv oq sra Tin Plan
og imn vil vide at qenncsmføre sit.
Jst Hab-c- lmn Verdm ved Hin
Son, nu forlgser kmn Ver-den
ved sammt- Eon. Don fomndredej
Mctodm men Ktavet vg Maoletj
forblev det sammt Mcn om dettej
Z Forhvld til Bissen ellek Brod
spsmssmaalet: J Vegytjdelsen gavl
Cud Monneslet Sæd og Frugt til
Fade. og Arbeidct var Mennefketk
en Glæde, tun Gleise Nu er FI-!
den den samme, men Arbefdct vol-J
der Befvæn »F dit Ansigis Sved’
stal du Ehe bit Brod, indtil st«
header tilbagr til Jordcn igenJ
thi of den et du tagen.« Mens
»Komm-us Sasd stod oa vintedh
mod det the. Og lwor interessanH
oq ltvtetigt at folge dette Lede- ja»
Livsspsrgsmaal gennem al Histo
rie. Im skal lige nævne nogleTræk.
Til Noah hedder det: »Saa længe
Jorden staat, skal Sæd oa Hast
Mk aflabe.« J Kraft af denne Hek
tenåi Fokjættelse er det, at vi i Aar
atter hat W. J alle disse Tu
sinder as Aar hat den ise et enefte
Aar slaaet feil. Men Livets Brsd
sit oasaa set ftrste Plads, thi Her
ren sagst til Noah og hans Sin
nes: »Se, jeg opretter min Paßt
med eher oa med edets Asiom ef
ttt eder,« oa »Der-et være Herren,
Semts Und,« oa »Gut- gste M
vidt for Jafet og ban stal bo i
Sems Telte.« Da i Kraft af denne
For-sattelte er vi i Tag her samlet
for at mætte vote Sirt-le med Li
vets Brod. Da Jakob og hans
Sinner reiste til Warum-m brugte
Guts Brtdlpsrasmaalet 5om sit(
MiddeL men hans Henfiat var der
at«danne sig et Folt J Lrtenen
oplwldt han dem paa vidunderlig
Maade tut-d Manna, men chsikp
ten var at opdrage sit Falk til sit
Falk af Kenner oa Præfter, fnldt
tin-dio og Tat til Gud. Doktors
blev det oasaa sagt til bem, at naakj
de kam ind i det forisettede Lands
saa stulde de. om be holdt hang;
Bud« halte i kakfloly men hvisx
de ikke boldt bonI-BUT Vilde han!
aske Himlen til Jem oa Juden
til Kobbec Og saaledes gik det»
ogsaa: Hungeren var meget ofte en
of de Plaget, hvormed Herren tug
tede sit solt Mrn Hunger og Mis
vækft er al Tid partie1, det er, tun
pag Siedet-, thi Sei-d og Hsst ital
vedblive til Dagenes Ende. Men vi
lærer, ot enten vi faar ftor Hast el
lek lille Høst eller ingeu Heft, faa
er Guds chsigt denne at aabnc
klskenneskers Hinter til Hunger ef
tcr Livets Brod, at han san mwtte
os, og vi lebe til rvig Tid. Tbi ef
ter Gudg Bestenunrlsc skal of soc-de
livet fremvokfo det ewige- Liv.
Der var nok manch-, og de stein
of dem, dxsr kom Tom Nnbnggere til
de for-Staren TomVrodsporgisnmalet
drog her over. Da vi fom til et
rigt Land. Mesn »l)vad gavnede det
et Mennefkcy om ban vandt den
ganch Vordem men tabte sinSjcrl«.
Men Gnd kmr f sin cui-ge Trofafthed
kommct niri i Du og plnntet vorc
Fcrdres Uirke her ovre, san man
ndover det vide Land er famlet iI
Dag for at faa Sjælen mættet mod
Livets Brød i Dkd og Saft-anmut
Mcn äf, de flcste twnkcr kun vaa
at Tvkrlqe ou unde! Lad os rwre,
uisc sz lade EIN-tot Didt im icer
Most-J Brod, oq Haar Ui Enmgcri
dist, tiljulsle Nnd nor Taf. Da chdl
053 Tna Unscm takfo Imm 7or dcst for-!
disk-c Brod. De aller-flehe of Dis fixer
dct jo i riat Maul.
III-Un cndnu et er um en an-:
den Host. Ten, oi hidtil bar talt
onl. or jo sont paavift tun Midleti
im Manie: kworvcd den peqcr vi-:
Dcsrc freut. Guts bat jo sørth Sor,·
at bank- Qrd bliver jaact i stedse
videre Kredit-. Men faa vil hatt vg
Tcm i Ein Tid beste. Alt breer ben
imod den Zum-R da Jordrns Oøst
m- modcn Joh. Anb. Il, 15·I.
Womidt du da iom et cfodt Ncg
ital indbosws i Guts-S evige Lckdch
disk lmror ma. Lwordan du nu spi
I·(-r as Amt-s Brod. Ia Jesus, Li
vcts Brod, stod i sit Falk-Si Midte
for at merkte de mangc komme
Hjcsrtcn da mode-des de p.1a ham oa
ait bott. Te vildc have Vugen fnld,
svkkkgcude satt-, me» Hjektet vitde
de brqolde for siq fein Telv fylde deck,
og sa·a. ja saa fyldte Tiwvelcn dct
for dem, hvor mcget de end inni
gredc iig med, at de selv fvldte
det. Hvorfor modtog de dog ikke
Full-km da han var dem san nærl
Meu i Dag er han dig met-: man
han komme ind i dit Hin-Eh at du
aldrig sial ds? Dust at Htftdqgea
komm, ja den fommet jo egeats
Iig ved din Did, og san selber det,
om du er Hvede ellek tun Klime
Men ckænk tun tillige paa den stock
Hilft ved Verde End-, og hvad
der ligaek hegt-ed Api du W
selv Einsie. »Hm-d et Neu-ask- Tat-H
det skal han og hast-II Saa del-for
i Ktiituky san ital du Mte i Kri
stus: iua i bans Stand, sag M du
hist- ttet evige Liv as sammt sand.
Oq fnnes du fau, der gaat san
Matt baade med at saa os hi
fte i dit Troöliv, san hakt, at selv
om det ofte gis noget fmaat med
den timeliae Ost Taa gav Gud
bog i Arn-ones Leb« rigeligt til diq
oq hine, tust gjokde han ogfuq i
Aar, sksnt du first klogede over for
niesen Remi og siden over for
meaen Tørke Det var dog vist tun
Ug, der ikte fyntes, det gis rigtigt
til. Gud tog ikke feil. Her vaa
Egnen. hat vi da faact rigelig for
tut-sie Aar. Siger du nei til det,
er du 11tak11e1nmelia. Men est ml
qu sjge diq: Guts tager akhjg
irjt c Uns Fort-Nr nie-d dir »Es-I
Ton-der dig Iltid net-M hvad Irr
Lnsdss kanet Ja til at oplap «t
Ziem- fok Ltrets Alt-d Jes«s ( is
Deus Oq ban, fom forbakmeds -·.1
»vor Qia og qav dick timeliq Eos
c-k :-s;«·omligt Med, han Tkal ask-ko
fix ilie undlade at give dig den
allerbedste Høst, blot du holder 15
i Vom Arbejde og stamp. Hm flac
naer dig daglig med Livets Brød,"
og han jkal lade dig høste med»
Frndesang, bvad dn her faar med
Taarer i Jesn Nonn. Ja, pris
bamJ alle sterter og Tnnger for
Høftem men mi: dann forst og sidst
for Livets Brod! Amen.
J. K. Jensen.
l
———--—O·.os.-—- -——— !
i
i
!
f
h
Hat du?
Legt as E tgzjl i e T h o rup.
Hat- du named bund der er at tigge
Lin et Glintt as Zol, —
Hvad det er iV øn og Zttid at ligge
For Guds NandestoL —- I
Hvad det er Tau laanfel anld at lede
Ester erd pnn Jord j
Oq scm brasndende til Nnd at bede
Om et Trenens Ord? i
l
I
Hm- dn ist-Weh lnmd det er at grcede
Ved din erlsets Myst, —
Hvad det er at finde ,3red og lede
Knn i Jesn Rost?
Ved du, hvad det er at finde .x«,·svile:
For en dødsfna Eitel? I
Ved du, hvad det er at knnne smile,
Gennem TaarevwldP
Kendek dn den Fmd at tnrde bede»
Som et Vorn von Sind: i
.,KcvreJe7us! vær med Hfælp tilrede
J min Angst og Nødl« i
Ja, hvor frydefnldt at kunne mærke,k
Naar paa hain du trot, s«
At de svage Zjæle blive ftærke
Ved hans NaadeborN
Ja, dcst afvcsr M nd at mich Jttidcsn
J mr -m1s"(-1"L-s JBADM I
Oq dkt qincsr Luft m bnne Tidcn
Til bans Mqu Gavn! ;
Alle Livets store Planet Imm- «
Ned for Korspts Fad:
Alle- Vcrdens rsdc Noser blegne
Tog for Jesn Mod.
Jndsendt as E. S. NOT-subtra
1
Korrespondancet
III-.
Eos-sieh Ju.
Pasinr Prøvcsnsen og Familie
hat thet i Besøg hos os i et Par
Ugers Tib. Past. Beinener pras
dikkdr for os en Ssndag baade
Middag og Affen; di var glade;
ved at mode-s med voke fortsean
reude Prasstefolt !
- Bot Sommerstolk et nu sluttet.;
Nogle og 40 Vsrn her i Sommers
befugt Stolen og modtqget en god
WAervisning. Stolen slumde med«
en Festlighed i en Studlund Sins
dag den 6. August Stolen hat i
Aar igen vætet lebet us sMifs Em
Ina Ssholm.«
Student Hoimstmp fra Eedat
Falls, Ja., hat vwkct en Tut het
vppe i Bei-g: hon pro-Mode en
Sondag Formiddag j Kjrken for
Us.
Kvindeforeniugen viIde være med
til at hfælve Verstehst-innrem at
faa bygqet, og de heil-Rede da for
Ieden at afholde en lille Festlighed
i den Anledning. De fewerede SUP
per og »Ja Erst-ein« i Stolen en
Astem og bet var en vellykket Af
fære, for der kam mange og ydcdc
der-s Hjækp til Foretagendet.
Kummer- N. Daf.
Smn Svar paa en Del Fore-j
spømsler fra fors kellige Sider om·
Avlingen her omkking KenmareJ
og om der er godt .S-st-Arbejde at
erholde, vil feq med Redaktsrens
Tilladelfe spare dcrpaa aennem
,.Danfkeren«.
OOPSNHAGSN sNUFf
CÄRANTI FOR KVALlTET 00 RENHBU
, -WÄGEN ZNUFF er tilbekeclt If den bedste. gemie, riss· M gis
Istikiske Bladtobslt, til bvslhe law mdanne lngredicnser er tilsat, som er natukligs
Blandsngstoffet til Bladtobak og sbsolut rent- Aroma-Ekstralctek-. snusmalingspws
cessen bibeboldek Tobakkens goti- denskaben og alle de bitte stoffer og syst-z
M Andes i npturlig Bhdtobak dont-ges
cOPENIsIÄGEN sNUFI w DUN KEDSTE MDE Ul- ZKWM
« « » MUZNINC
Ist-imm- sf Ost-satt i Inm
HEW OW« M W W
Vesret bar i Aar vceret nok faa
godt, og vi bar ogsaa faaet nogen
Regu. tnen Anlingen her omkring
Kennmre er alligevel i Aar slaaet
feil, on her er intet KIøstarbeide at
erholde Tet lnder jo ganske vist lidt·
underligt, at Vejret hat Unsrer nof
san geht men Avlen er Tlaaet feil,
men det er sanlede5: og Nrnnden
destil er, at det i Fjor var san unl
mindelig tørt og regnede ncesien
jkke lnele Zonnneren. heller ikke om
Effemnret af nogen Betndning:
des-anun var Jorden Taa tør i to
a tre Fods Dybde, san den sidfte
Winter Elle knnde frnfe Nu sidste
Fomnr Isar Jorden nie-get wr, fan
Sceden en Tid ikke knnde spire En
delig skf vi Nenn fidst i Mai oq
for Welten Negn not om Inrden
havde Eicrnd vieret i god Orden:
men der lmr lJele Sommeren Veeret
et terl Lan Jord neben under det
Lag, Texn Nennen opblødte, on der
bar s·nalede«3 ikke vieret Forbindel7e
imelleln ch,1tiabede11 oventil on
finatåxfmden nedentil. Tette er Ho
nednarämem nt vi i Aar ikke fik en
Ilnlinx Eser rnnkrinq Kenmnre Des-·
nden If ni heller ikfe nogen Nenn
as QIlst11d11i11g, i Juni og Jnli Maa
neder. Ten tredie August faldt her
en leid Nenn Tet regnede i ca.
20 Tjnker on ovblødte Jorden on1-«
trent en Rad neb. Den kom for
sent til at redde Hvedem Tom so er
Oovednwdnkten her paa Egnen.
Den tidlin femede Sei-d staar helt
aflveden on hentørret Det enefte,
Tom fsnr boldt Ha nonenlunde af«
tidlsa Hart Sæd, er Hor, skønhdent
bar onsknn lidt Ins-net Men den sil
dig Taaede Om- kmr Nennen hjulvett
den fmnr andt nu. Endvidere bar
Negnen bjnlvet meaet vaa Wass
Massfoder, lildig 7anet» Havre og
stand-ihm Tot, Tom Folk llcmcsde
iiq »wir sor, da Avlingcn bemmdte
at tksrrc ov, var noqet at fodre
Kreatur-mu- mcsd i Vintorcsns Lob:
men Normen bar til Telss afhjulvcn
den ant Fette or i iin Almindei
lighed, lom Stillinan er her i Om-l
egnen: oq dct indbefattcr Territos
riet ind imcllem Voivbells, Niobi.i
Kennikmitom Kenmaro oq Norma.
Nord og Oft for Norma er det be
dte, oq nd imod Canada Linien
er det holt godt. J Sitte-hingen
hvor Zions Mensghedsfolk bor, er
det fkwnt qodh og ved Flaxton er
Avlingen heller lkkc iaa daarlig.·
Men over ffote Strækninaer i N.·
Del. bar Avlen taaet Stabe i be-l
tndtslig Omfmm l
Men nu er der god Udiigt til, at
Jordcn vil blive opblødt i Eiter
aarcm og da kan vi vente en qod
Avl ad Ante-. Folk reist-r heller
ikke berfra i Aar i Skorevi8, som
Tilskvldet var i Fior. De beqnndek
at indir. at den, der staat lig
bedü, et den, der blivet paa Ste
det, indtil de gode Tiber kommer
igen. Saht-er Egp hat io gerne
link daakliqe Tiber san vel lom
gode Tiber-. Selvfslgelig bllvet det
Tvasrt for mange. Dei er so haardt
at 7aa to Misvtvsssaor esse-r hinan
denI men nu, do Jorden bar Uds
Tigt til at blive ovblsdt i Este-ma
rkt. forventer vj que Tiber-, ja da
forvtsnter vi, at Distriktet omkkinq
Kenmare vil i Fremtiden vile lin
lom i Foktiben at være det Lond,
der akvek mest af sin, naor Irrt-fle
tidcsn kommen Jotden er meqet
riaboldig og lan, naar den sank
Man not, koste of sitz ftore Ria
domme. Her er In en god Leitfa
lmä til at ksbe gode on billige Far
rne Hilft-n til alle Met- nær on
Ziem. J I Kildsig
Fta Lang Beneh, Cal.
(Efter Lxssordrng
Ums-g Brach or visj mindre kendx
af de flefte af .Tanslercu««s Arie-«
re, men alliaevcl vor der en Tel
danstv Familier der. Te m- kom
men fra focfkellige Statt-r i ZZTften.«
Mcn foruden disse. 5om har tagct
Opnold der, er der ille sna faa,
Tom i« den vorn-te Sommertid op-—
holder fig dernede ved Haue-t, da
Klimaet der fynes at paer meqet
behageligt. Byen har et Jndlnmgek
antal af 25,000; mon man regnet
de bessgendes Antal i Sommerens
Lob til ca. 10,000. Underljgt er
det at komme der, for man træffer
Folk næsten fra enbverStat i Øften,
og hvet Stat hat som Regel en
Picnic hver Sommer, men Jowa
syncs at have zerronnen — den
knn santle de fleste Falk der, og den
bot- ttaact saa vsdt, at den bar ssn
ttgtsn Addition, sont tmlig er kom
ntcn ind sntder Byen og bærer Nov-.
tust »The- Jonm Tract«.
Nagen vsl maoske spørge sont san:
»Ist-fütt- allts disse Menneskcr der
til alone for at undgaa Sommer
bcsdett«’.- L, nnij dn vsl fortntdress
out-r at sc de ntctttqe san oqsimblins
tot-, sotn konnttots der og venttsr paa
It btivts bellst-oder Cn Tag talte
sog otnsr 245 Mille-sung sont dts ko
resJ i, der er for svogc til at goa.
Tisto Ztolts saas til Leje of Mit-«
Entlhondlksre i Byen Du ssndcr en
Oel Naskkc opstillet paa Fortovet
nden solt statt-Z Butik ntesd Efilt
pun: »Ein rent«. Man rnlsets sont«
Akt-ges de syge nd non Zktbssbroctn
sont qattr ISW Find nd s -Havet,«
sor ctt do san ittdaattde den ft·ss»kc
»Es-lust. —- Gaar dn ttcd til Haltet
Kl. 5 om Moment-m vil du finde!
en Fiel Tcl Etnkltsr lsggettde il
Vandct og bade Tig. — At der er«
ist behagt-Hat Nimm-i Lang VcachJ
dct ist· tttst de fleste, sont hat« Unsre-Its
der tsttsne ont, men, om det kan
stolbrvdts alle- Ztmdontth dct ist«
ttist nnsget wsvlsotttt
Lotto Veneh er oqsaa on Kitte
bn, den bot- over ZU Wirken ders
blandt L lutberske Kirkety on tysk on
en enge-Ist Det blcv ntig for«ta’lt, at
Halvdelvn af Mensaltdden i den«
cngelske Kirke vor Skandinach Vor
Landstnand Mr. N. Z. Smitb,
Horden i Minneapolis, Mitttt.) er
en of Mensnbedenss Trinkers De
bar en Kirkeejendom sont bar ko
stet 6.(.)00 Dollars. Menigltedcn kna
s
s
i
l
l
l
m- ind under »General-Znnoden«.l
Ton 15. Juli hnvde oi Tanske en
Picntc i en lille Barf, Tom hedders
Birtm Wart Vi var ls forsamlet
most im Fresina Com1ty: en Del
Elerc var denn-de som jkke kom
nied. Tet var Meningen at have
lidt Lpbyggelfe, men Inn fom der»
et Parti Amerikanere, Tau vj blev
sorhindret deri. — Men der blev
tail nogct om at faa et Lokale og
san faa Past. L. Johhfon fra Los
Atmeles derned og holde Møde en
Gang imcllcm Afstanden er kun
22 Mil, og der gaa Sporvogne
hele Dagen. « !
Tet er not muligt, at en TelÅ
Dunste vil vælge Long Bearb till
der-es Alderdomsqdjem i Fremtiden.
C. Jenseit, Selma, og Th. Hanfem
OleandeL hat hver købt sig Hus
dernede, 'og det er nok mulig, at
flere folget cfter. L. Brach er en
net By, hat ingen Salooner. Jeg
hat aldrig set en fuld Mond der,
heller ingen »Ttamp«5«. Byen hat
20 Mfl af »Paved StkeetsC og
10 merk er ordnet Den shar 9
,,pub1ic Schools«. Et »business
College«. Cn PoLVtOchUic Hickh
Schadl« et under Opfstelfe Den
vil være færdig til 1. September
og vil koste 253,000 Dollars. Byen
hat 8 Banter og ilke at forglemi
me et Vadehus, Tom bar kostet
EIN-CARL Et Battlc Creek Sena
torcum som bar kostet s75,000.
Men lud mig ncevne en Bro som
»Ihr Salt Lake Route« bar bog
ncst over Mundingen as Havnen
Ton er 222 Fod lang og et .,San«
as den er 180 Fad, og naar et
Skib skal i .snvn, teiser den sig
pas Enden og stikkek Sunden lige
j Lustem til Eli-bet passen-r for
bi. Tenne Bro bar kostet 8175,000.
Nu vil jeg slutte med at 7ige
som Nonen der var ude at reise:«
Fresno Connty er Pladsen at lave
Prnae og i Long Bearb oa lignens
de Steder, kan du »spende« dem.
Hilsen til Red. og stere
S. Johnson
Elk Hort-, Ja.
Tet er lwnge siden, at vj bar
lasst noqet i ..Dnnfleren«s5 Spal
ter sra Elk Horn: og da det er et
as de størfte dankte Settlementer
her i Amerika, kunde det Inaasle
interessere Bladets Lcesere at høre
sm os.
Vi lasset ofte om Forboldene an
dre Siedet Vesret er et yndet Te
nm Tom man bar set scrrlig i den
sidste Tib, oa desangaaende kan vi
meddele, otskønt det hat vceret
l idt vakmt og tørt her, som an
dre Stehn-, i Sommer, holder
Massen sig bog temtnelig godt. Der
blivet selvsslgeltg site saa weget
fom ellers; men det gaar nok. M
maa 'jo være taknemmelige for.
hvad vi sum-.
Vi har nyljg haft en dejäig Regu,
som opfrifkode alting godt, især
Mkæsgangmc, Tom var, saa at fi
».1c-, holt optørrede. Høavlen var ikke
Føndcrlig god og ligeledes er.Kat
sofler og andre Smaaafgrøder og
Dom-sagst- jffc faa ist«-Hm gode.
Zumufomct kundcs dog Uok gaa
m. og Frugten er udnuvrkclt Vi
uaa vasrc kfladky at Gud, Tom-set
Ilt og qjvcr osz alle Tng ved,
and der rjencr til vort Vei, og
Unm- oiJ a:t, Ijvad vi how-Jan blot
.)i nied Takneumielighed modtager
Jer. Meu Der ev jo netop det, man
IW saa haardt ded. Man er faa
filbøjeligc ti1 ika at st«ænfe«-»erren
In Tausch smar man ganz- i kin
mqlige Hemms; og faa sommet
nun san lex til at blive utilfreds
Jg funkrmda
Tor lasse-J ogsaa undertjden om
do Jan-se Vørneskoler i de forskels
lige zllccuighech Ogsaa her er der
Dog lidt Taufe for denne Tinte og
Ijxuige Sag, for Venarelscu af vor
danske niirkk her i Lande-t.
·T—c-r dar Vasrot holdt Stole paa.
sent forskclligc Zteder ber å Me
nighedcn, Last-etc og Laster
inder bar man faact fra Højskolen
her.
Du lmr gjort et ihwrdigt Arbei
de og bar ikke fparet paa Kræfters
ne, hvad Refultaternc i Tidens
Lob ogfaa not ital offe.
Tot baabesz bare at mange flere
vil komme til at se den Ttore Be
tydning af detme Sag for vor
danch Kirkes og Zprogss Bestaacn
ber i Londetx og at de san vil rig
tig tagc sat, »und do Tometbing«.
Forrige Zøndag Eftermjddag
holdtes der Mode paa Stolen, Dunk
Ved en danfk ev.-luth. Hsjskaxcsfors
ening blev iopkettet misd der For
maal for Øje at støtte Stolen her.
Enhver danfk lutherfk Mond euer
Kvinde kan sblive Medlem af For
mutigen, og auc, Tom yar mrrzrahoo
til Zkolcfagen, især gamle Gent-z
vil værcs hiertelig velkomme:: til aj
indmelde sig i Foreningen.
Det er en ftor Sag, dennxs Fore
ning bar at arbejde for. For lwad
or der, som danner et ungt Wonne
fke saaledes fom vore kristeligo Sko
ler? Det er der jo absolut ingeu
anden Institution, Tom got. Im
·k)vad er Livet uden «Kristendom?
Dei er tomt. Men det er newp «i
sKristendommens Rand, vore Sko
ler drives; og bvad kan saa væn
bedre end at blive uddannet paa«
en saadan Plads og faa Del i
felve Goet
Det er en swr Stam, at vors
Skoler ikke er bedre befsgt, end
de er: og jrg kan ikke formt-,
hvor et ungt Menneske kan faq
Rand til at lade være med at ga
til Stole-, især i Aar, da hast
vil miste baade Tid og Penge, hvii
ban ikkr gam. For der er jo Mc
meqrt Arbejde at faa, og saa spildes
Tiden: men Faden fkal alligevel
til, og san gasar Pengcne med.
Dei-for fotftaar jeg ikke, at san
faa kommst til vote Skolm og jeg
vil made ethvesrt ungt Mennesz
5om twnker lidt vaa Fremttdety
til at tage paa en af vore Skolas
Oan vil ikkcs komme til at fortw
do det: ng kmn vil endda finde, at
dennc Tid vil bljvc den bedft an
fvendte i bele hans Liv. »»».«U
r Tænk over det.
» Hekmed Ende-r jcg faa de men
liqffe Hilfe-net til alle Bladets Las
fm.
Missionsmsdr.
Vil End blivcr der Missionömss
de i Pcslla d. c-. l. Menighed, 2217
N. ZU Et» Omal)a. Nebr. i Da
ucne fm den H. Zept. til den 17.
Sept. Der er Mode hver Afte
KL R on Søndaa hole Tagen. Alle
er hierielig velfommen. Tilrejsens
de bedes melde qu i god Tib, s»
Pcm Mesnighedens Beque
H M. Haufen.
Missionsmsdr.
i Sowele Ja. 25-——27. Augqu
Præsterne F· Anderer og A. T.
Weismann hat lovet at deltagr.
Rennen fom vix gæfte US i de Da
;e, fkal væte velkommxm
Chr. Zulet
f