Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 11, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Zitmdekjguaud
Eu uhyggelig Brand.
To sama Btta iulnslnsckndtf
»Mode:å-maalet« as LI. Juli
fktivet:
J Fotgaars neddrwuote smadsi
net Mathjas Christo-Dissens Ejendom
paa Tom Mark i Eonderborg
Amt
Ejekens Esn og Naboens lille
Use, becge i Firmrsalderen, er
indebrændt paa Osloftet, hvok de«
magejig hat leget med Tændstiks
Ket
Christeniens Huitku laa og lugedej
i Haven. Hun var alene hjemme med ,
iine Staatsber et Tvillingepar·!
Nahm-m Peter Hausen, er af Chri-!
itensens Familie. Hans lille Pigel
var hernede for at lege med Chrisg
ftenfens Born. De var gaaede op;
paa Loften hvor der laa gemt Høi
og Halm Te har viftnok leget med!
Tænditikker og hat stukket Jld paaj
Halm-m hedder det i en Skildringi
i »Dybbøl-Poften«. Der er bleven;
sagt. at Jlden skyldtes Selvantæns;
helfe i Heeh der var bleven tidligt
biet-get men det passer ikke: Jlden
apftod i Halmm En lille Pige af
Tvillingerne, en rast lille en, har
sjenknnlig forftaaet Fam. Hun
fkmider iig ned ad Stian til Mo
deren i Hauen, alt imens hun ma
ber: »Mr’: de vil it’ ned, Mo’r de
vil it’ nett«
Modercrk kan ikke forftaa, hvads
den lille wenn-. Hun bliver trug-«
ftelig scg eher straks ind i Stuen
for at Te efter Bøknene: der er de
ikke Eaa ud i Loen. Ter mætkek
hxm strakkä at der er Jld paa Laf
tet: en knælende Røg flaar hende
i Mode
Der hsres en svag Klynken der
sppe fra, men ellers er alt stille
Hun frringer straks hen til Stigen
for hunng at heute Bornene neh.
Men denne er skrøbelig. Den har
per-et brækket og er ikke bleven
qjort godt i Stand. J næste Nu
knækker Stigen samtnen med den
Melige Moder. Hun vil i en
Haft hente Brandftigen uden for
Hufei, men lrun kan ikke bære den
Jtden hun faar en Mund tilkaldt
til at hjcelpe, er det umuligt at
komme op paa Loftet.
VII-neue er redningsløst fortabt.
De er jikkert bleven hevidstløse
af ngeU og snakt efter hat deresl
lille Liosiys været udjlukt. De out
Xomne er Thriftenieus lille Zøns
Marias-, der var fire Aar i Fedr11-"
ar, og Beter Hansens lille Dauer
Magdaleiie, der Vilde have fyjth
site Aar i September Christen-J
sen-Z havne 7em Born, Haufen-I setz-As
Hausen ».«:« en af de første paa
standstech Jan Ded, at hans Lille
Pige er nede hos Christenienä men«
san kommer for Tent. Christener
var for forste Gang i Lange Tider
Iaaet ud Daa Zifferi.
Ei Angxcb paa Jndte Mission.
Oet wTke Blad i Aabenraa ladet
Tke gerne Esn Lejlighed gaa farbi,
skiver ..Mm.« as 21. Juli. hoor
set kan, komme til at give Jndre
Mission en —ngang. Bladet skrev
Medes for et Par Tage siden
Mgmdet
. «Vi vaaftaar, at Jndre Mis
sion ofte hat virket nationalt
udviskende oq at dens Ledelfe in
Ienlunde optrædet neutralt i den
Male Kamp. Ser man paa Ve
vtkgelfens Taler-r, »sSædekoknet«,
da hat vi M tidligere maus
U Was-, at det hat behandlet
M
kirkexige Ting i Tanmakk, Tom de
var skete hos os, med andre er
alt««aa fremkaldt det Jndtryxs Eom
om Nordssesvig harte cis Lammer
—- ligesom vi dar faftflaaet det
for ,,.83ejmda:« vaa andre Omraas
der. Vi minder cndvidete om, at i
saman »Eæd-ekornet« bar en offi
cim Pers·mxiighed af Jndke Mis
sion anbefalet at abonnete paa det
meget tyskfjendtlige «.Kirke1igt2c1gs
blad« i Købenbavn Vi nævnek end
videre, at i Blodet anmeldes kun
danfke Bogen enkelte tyske i dansk
Ovecfættelfe, fkønt en ftok Del af
Bevægelscns Tilhængere dog er
Tusker-e Vi minder endvidcre om
den af Jndke Misfions Jst-eh Pa
ftot Tonneer offentliggjorte Ad
varsel til den- nordslesvigske Ung
dom (altsaa ikke alene Jndre Mis
sions Ungdom) mod den nyoprets
tede Højskole i Nokdborg fom staa
ende under ikke-fristelig Lede17e. Vi
tænker endvidere paa de overmaade
hadske Angkeb, som Pafwk Ton
nesen i tyskfjendtlige Blade hat ret
tet inwd den preusfiske Forvaltning.
At en Forer for Jndre Mission i
den nationale Kamp for Etsempel
deltaget i Den tyske Forenings
Moder og Bätrcebelsey er uden
Tvivl fuldstændig udeåukkest, knen
ingen taget Focargelse af, at Ze
kretckr Kylling delmger aktjvt i
danikspolittste III-den«
—- Bet er uet itte kandt, tumer
nævnte Blad, at Pastok TonneIen
hat rettet hadske Angreb mod preusi
sikke Myndigheder. Men bele Zonen
i det tyske Blad er Taa tydelig, saa
man market-, at Hensigten ene og
alme er den at komme Jndre Mis
fion til Lins.
-- .«4- T ä- - .
Taqu Nedmkkdigelfe9 J »Ton
derburqer Zeitung« form-lies, at da
Evendborgdampcten »Mit-« mcd
150 Ringkidergcefter fokleden feile
de ud af Isndrrborg Havm flsj
den tyske Marineingenisr Loew ud
over Hunnen. En ældtc Mand, der
sad bog i Skibet, blev faa begei
stret, at hcm gcw Tig til at Tonge
»den ogsaa overal i Danmark kends
te Saug« (??) Deutschland
Deutschland über alles« (,,Tysklond,
Tyskland over alt i Berden«) Te
vorige Ombordværende ftemte i
5aa godt de kunde, og sauledeg sor
lod Skibet Havnm
zumde at det er rigtigt, hvad
Moder fort-weh hat altjaa her
tongerijke Lystrejjende aedvætdiget
sjg tii at junge det erovrende Tosk
iands Pkis pag ekobret dankt Ford,
jmuer ,,Tydvsi-Poften«. Der er it
ke aiene cu Icedvasrdigelje for dem
seku, men Ist er en zornærmelse
over for De danfkc Nordjlcsmgere
A: de anerkeuder en dygtåg Ely
vekö Præftationer, san der ikie ind
oendciz noget imod, men de kundi
jfkc godt, under de gione Forä)old,
Ljasae Uajkzt en more ftaitøccnde Maa
oc at gørc Der paa.
End-m langtfta wusch Den 18.
Juni besøgtc en Mængde Unger
Eoreningömedlemmer fra Saksen
Zondcrbom og DybbsL Ved det
nJTFe TybbølsMonument holdtOvers
Laster Tr. Fürsen et lcengere Fore
drag, hvoki han talte om »de tyske
Brsdteftammer«, som i 1864 »le
befriede fra Fremmedherredømmet,
fra Danskernes Aag.« «
Senere talte Landraad v. Tschiksch
nit3, men han Tagde saadam »Gott
De hjem med den Danke, at hvad
der er bleven erobret i Aarene
1849 og1864, derer endnu
langtfka vundet.« Dei spu
derdorgfke Fortystningsblad meddei
let, at dette »as We Gier-te kom
mende Nsdraab« gjorde et ftætkt
W
Jndtrnt ona de tilftedevasrende frem
nie-Oe
Tot tan man Tcm möerlig godt
fern-Ia Demckrkcr »LletheolsPosten«.«v
Fers: faar de at vide, at »de tyskef
Brodrcsmnxmrr« biev befriede i 64,;
og iigc oven Vaa man de here, at
disse »befkicde« er »endnu langt-.
»fra minan for Tofkheden De staf
jkels Menneker hat faaet en slem
zNed at knakkke hjem ad Vejen. I
! Tifet Gaum-l Meut. Pan Gerad-:
Iejer J. Echmidts Mark her i Byen
fandtes for en Tid siden i et Muld
varpeskud en gammel Kobberment·
af Sterrelse som et Tremarsswkke.s
Mentem der er fjcvlden godt bevasf
ret, bæret Aarstallet 1773 Paa.
den ene Side er præget en Krone:
og bekundet et OFehoved og en
VandfugL der bæret noget i Næss
bet, samt en Halvmaane EffekJndsE
strikten at dømme ftammer Men
ten fra det tussisse og er found-H
zdentlig kommen her til Landet med«
YKoTakkerne da de omkring ved 1814
jhcetgede Egnen
; Lesen-. Fu Urkunde-tm En«
Stoledreng i Vojens fandt forleden
Morgen en Iidt forkommen Humlez
bi. Don tog den med og satte Viert
i en Eigarfasse Tom var halvt be-»
dækket med Mas: medens der i den
ene Ende af Katz-en blev lavet ist
lille Hul. Da Solen havde ov
varmet Bien, og den bavde faaet
«en lille Æske med Futter-band be
Ifandt den sig ret vel —: men- det
mærkeliae er, at Bien om Tagen
koretachr Flnvetukcs omkrina i Ha
vm bvor Kasse-n staat-, og ftadig
findet tillsaae iqcn til Tit Oft-m.
. Skiftende Emnetr
dkviudcvalgrmm
Klaus Berutieu og Stimmung
Windes-.
Den sendte cngeiske Rorkænmcr
for stindens Zimmer-eh Mrs An
gm Glasre, Tom for nylig hat be
Esgt Lobend-now benyttede sit Ou
Lwld der til bi. a· at interview Don-«
fejlsprwiidenten om, hvok naak hatt
han meine- de dau7ke Kvinder sit
Ztetnmeret
Ilskmifteren Tkal ifølge det engexske
Etemmeretsblod ,.Votes for Wo
men« ved den Lejlighed have udtalt
fslgende:
»Der i Danmark tror jeg. at
der cr nie-get Escdrcs Zorseaaelse imels
Iem Fivinderne oq Reize-ringen end
i England: davde dct verret den
engeiske Premicrictinistcr, Te Vil
de have intervieswet om dette Emmhi
fiarxnodcsr jeg, at det førft Var ble
kven under-spat om Te havde en
Revolver has Tem. —— Her hat
;Folketinget vedtaget Ztcmmeret for
.-(u15ndek, det er Landstingkt, der
Hisndnu staut kølig. Perfonlig vil
jeg gske alt, hvad feg kan.« ,
!
Huokfok Eva itfk has-de Tjkneftepigr.j
Hin k-«"Ek:urrdi-,1 Frau hat meddelt
.,Zyd«kvms"fa Tagwerks noglcs af
Ilarsageknc til, at Eva itke beimves
de at hojde Tjencftepige. Hun stri
ver: Zxa
Man hat tust og strevet Taa me
gcst om Flvindens nmnge Fejl og
om Aakfagen til, at hun hob-ver
san wegen Hjælo og Opvartning,
Tasledes er man ogsaa kommen til-—
det er naturligvis en Mund —«at
sptrgr. hvorfor Staberen äkke vg
.saa gov Eva en Tjenestepige. Joa
ret er let at give. Hun behsvede
ingen.
Adam kom aldtig til fin Eva;
O
)
:
A
COPSNUAGSU sNUff
CARANU FOR WALlTBT 00 RENHM
wWACBN sNllFP et tilbekedt at den bedste. gemie. fis-· M II
sstiilte Bedroht-. til bvilke' km Mam- lnstedienser er til-at, com et onus-lis
Blsndingstofker til Bladtobak es absolut kene Amm-Eksttaktek. snusmaliusspws
»wegen bibeboldek Tebel-km Both Bgmlnbey oc alle de bitte steifer ok M
M finde- i Ist-status Bl- dont-ges
coPENKAOEN sum-r II Um sssvsskg mo- m SWQ
Illusuma
los-kan- -i aus-u 1 has-.
med Sttsmpec der skulde stoppes.
ekle-r med en Skjorte, der mang
1ede en Knau, eller med et Par
revnedc Hand-Ton der Tknlde Eos-J
··am:nen. zu der Helft i m Fakt
Ociicr ikke saldt des imm ide at
Tibde og lasse Avchn til Eulen gis
nett. og derpaa frmskke Eig og rau
be: »Jam- vi da siet ingen Mad i
Aste-n, keer Eva.«
Lan Morde selv Jld vaa under
Grade-me ban rnkkede selv Radi
Terne au, Tkrasllede selv Kartoflcrne
aa gjarde for øvrint alt, lwad der
tilkom bam at gere. Han malkede
Kanne-, gav Hansene Fade, saa selv
til Grifene og kam aldrig til Mid
dag nted et balvt Dusin Venner.
naar man ikke bavde en Bid Mad
i Hufei. Han blev aldrigs ude til
Kl. 1 am Ratten an bavde denken
innen Grund til at Wende paa Eva;
fer. at bun Tad opve ag ventede
zsaa bam. Han lkad aldkia og dtev
vaa Kraem medens Eva kad biene
me og vuggede den lille Kain. Han
kaldte aldrig Eva ind fra Kakkei
net, far at hnn kknlde finde bang
Teslen og dem fmed ban aldrig her
an der, men ffillede dem altid under
et Fiaentræ ved Ziden as« sine San
dagstafler.
Med saa Ord: san gik ikke aq
bizdte sig ind. at Kvinden var Tkabt
Tar at passe hmn ov.
Se, det var Grunden til, at Eva
Ekke bebevede at balde Tfenestepii
ge.
J Bannen
Gn Zerierejsende Englantdek fad
en Tag — fortasller «..Jngend« —
i en Jernbaneknae i Toget i Nase
beden 07 Nürnbera- Dei Var en tra
:sE-"! Jede Ja ban var alene i Ku
ve Tannnen med en Bande fra
Lmennen
Banden taaer Tin Hat af, Latrei
Zveden af Banden ag 7igert »Dein
in bas«z« sTet er varmt i Daal
Englasnderen Kam-r ftraks Tin
Ordbaq frem og vWer efter Ordet
.«ba73'« ag findet Qrdet »Beste
(-Gare).
Taget karer videre, ag Englæni
deren fee lidt eftet en Hake lade
over Marien »Wald er det for et
Tini-« spat-net ban.
»L( Soas", fvaker Banden paa
cit Rederiysk.
Lekifikan maa atter frem, ag
Enalænderen findet Ordet ,,-sas«e«
sBenklasder3. For at prave Nigtsgs
jeden af Tin Underfagekeg Resul
tat taaer ban med den ene Haand
Tat i Bandens Benklæder an spar
aert ,..Svad bedder det?«
»F .611«en«, kvarer Banden gnas
vent.
Saa avaav Enalwnderen med et
Snk Ein Spraafarfkninse
Bart med de feierte Trillr.
ZU et Hort ils-De : Wird-on holde
Uordknkrsrssisrmc stu» Vanian et
Tore-Ema am .Trif sag Lock-ais No
EOrznksrU Lin-It km! III. n. ndtaltct
In Wes-arm zsaa Trittxsrictsscnp
made var ein-r Ema-J Locklseviiknitu
en absolut NisdvctkdE-15)ed, hij au
dre Ocng rsicäsivncr Tkulde lyfkeg.
Tct HHLDL mu, at Jene Zpørgiss
maai ikke deutnede hiandt alle de
andre EamjnnI57zdisrg5111k1JL der
fom from i vor Tib, der Var der
mgtigste as dem alle.
Han var ittc af dem, der frygs
rede for Angrcv fm frenmtedeMags
xets Side-. Meu der var en an
den Fore, han fkygtede Alle Be
strcebelsek for at forbeore Beseit
ningens Kaak vilde væke fokgæi
ves, hvis man ikte naaede til at
saa en ædruelig Beiolkning.
Proesidencen for Stilsikii57edonts
stolen havde udtalt, at »L)vis det
ikfe var for Alfoholens Noli-, kun
de Stilsmisiedomfwlene fttaks neds
lwgqe deres Arbeit-e
Og Præsidenten for Englands
Nestern havde ersteren »Hier
40 Nutz Irfnting ved Retcstkans
;ten oq 10 Aars Erfaring sont-Dom
smeh ved feg, at det er et Festturn
iat 90 as 100 Forbrydelser i Lan
det styldes Drit«
En tendt Dom-net havde for nd
Iig udtalt over Tor Lordkanslerem
»De kan erkleere poa mine Beque
at ncesten alle de Boldshandllnqey
»der er begaer mod Minder og
Dem Meist et en Folge of Denk
kenstab. Og det Istimme er Styld i
en bel Masse andre Forbtydetfer.
Ritters-sen «
til Japaumissibneu.
For foitteret Te Köl. Nr. 31 ...................... 866037
Wisner, Nebr» Hans Jorgensen til en Kikke ........ 5.00
Ruskim Nebr» Nielö Hontved .................... 10.00
Tilfommen. . 867537
TilJndianekmisfionen —
For Mitten-h se KbL Nr. 31 .................... 8124.4()
Ruskim Nein-» Niels Houwed .................. 10.00
Tilsammen Bis-Mo
Tik Mormonmisiionen.
Fsr witteret, se KbL Nr. 31 .. .. .............. 8140.45
Rufkim Nebr» Niels Houwed .................. » 10.00
Tilfammen ...... USE-is
Skolekasiem
For kvitteket, Te KbL Nr. 30 .................... 817360
Roland, Nebr» Ehr. Ostergaatd ................ 1.00
Tilfammen ........ 817450
Jubilæumsgave
For kvitteret se Köl. Nu 31 .. .. . . ......... 84406.00
Uuland, Nein-» Jens gsbsen .................. 5.00
Minder Nebr» Spreu Wisby .................. 5.00
Colfax Eo., Nebr» 1 Jubilæumsbank i JminanuelsMgh. GJM
Vetter, Neb» Julius Nielsen 850, MagakitNielsen 310 60.00
Albert Lea, Minn» L P Jenseit .................. 5.00
Eordova, Nebr., Lats Jensen 625, Walter Johnfon sto,
Nis Jøkgenfem EPeterHanfen ho. 85, Nissensens en s) 47.00
Nuscim Nebr» Marias Goldbeck 825, Maky Geldwert
P H Petetfen ho. 85 A. C Andersen 810,Kr. Ol
sen 84 .. .. .................... -19.00
Eis Horn, Ja, John Johansen PL, Mis Nekoline Pe
terer, Miss Kriftine Petri-sen hv 85 ............ 12.00
Sleevn Eve, Minn. St Johannes Mgh, HansJ Han
Ten. Zimon Hausen hver sm, C Es. Hanfen 85 .. .. 25.00
Hamlim Jan-a, Niels Rotte-idem stö, Anders Auge-nd
Peter K. Peter-sen hoc-r 85 .................... 25.00
Tilfammen ........ 8464590
Matt. 3. August 1911.
O t t o H a n se n,
Kass. for »D. for-. d. ev il. Kikke i Um«
—
Rettelfe
J Kirkebxadet Nr. 30 ftaart Rtiiktm Nebr., Waltek Nielsen
sm, Mk vaer Martin Nie-Um oft-.
J Kirkebladcst Nr. 25 ftaar: Til Jubilceumsgave —- Hutchins
fon, Minn» Hans Peter Petersens sidstcsVillie 810. Tette snskes for
andtet til Jndianermisfioncn· Og ligeledes er der kvitteret for
810 sm fommcs Person til Stolekassem sont fkal fokandres til
Sankbalmissionm
III-III
Hpooiolt ,l.’ill)st(l!
Vers Kuh sit helckcstlsigerct us
Lathers Reformator-ists shiftek
Her H IN Z Stand til sit sztklzzc tlmmc vzsrslihtlilc ZU
tur den 11?»,-iy(lc1ch Zum Js! ssc il)m-1:ij.: Hier sI.so I
Viel-schian
Den uprjmlcligts Huglmlqdrjs i Damm-M nu· 9 Kr.
Bogen kl· vck Irr-I at kjkr
busish Luthenn Publishias Unse.
Einwand-Peternt Smaaiktiftet.
Fslgende Strifter af Post. StovgaardsPetekfen, der fandtes i
let befkadiget Tilstand blandt ovrt brandftadte Lager, er nu istands
Tat og indbundet tilfammen i nyt Shirtingsbindx
l. Læsaisgs Bett-bring i et stiftest ngdomsliv.
2. Bei-stoben- Stillius k ei kristrut Utsdomslüh
s. Onweudek edu- thi Himmetisei Nise et tut-ei Icr.
»j. Morcedes findes Gibt Linie?
Z. Kristsi os de findende
Tilfammen 236 Sider. Sælges iaa langt Oplaget kækkek for
den overokdentlig billige Ptis of 5 0 c e It s.
Dan. Luth. Publ. Haufe,
- Blair.Nebr.
Nyt paa Lager.
A. P. MDIUIIQ
VIII-dalag til sum-tust over Luthm Maus-. Tit
Dols ordnet est-et- lzslslevs Laxrcbos. 156 sidotr luckb. .60
IIW LMI:
M Luther-Im Ist-W as Unser-h Ued El)
Port-sonst- og lllnttntiooer. sskkdelcs samt-i späh. 1.15
U. W:
samst- os Tusker-Hundes til Fokedksk, ssmtslsk o
Diskuuionek i Passe-Unser sk Uosdom. I, 2, 3 os ( som
ljng-—·Pris per stattqu ksrtonnoket. . . . . . . . . . . . . 70
k. Esc:
IIqu AMICI-Minder in Uokksatimemo i st. Jskobi
Birken Ordoet est-et- chkkeurot loslb i Vsslskbüid 220
Dust-h Luther-u Publlshhs som,
Blatt-, seht-.