Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 08, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
.,gansneren",
I Wie Nyhedk og Oplyss
Mit-lob for det danske Falk
i A m e t ik a,
wisset of
VANLIH LPTIL Pl’Bl-. soc-SE,
blatt, Nebr.
·Dsustmn« udgam hvek Tirsdag ogFtedag
Btis pr. Ausgang.
UFotenebe States 01.50. Udlandet 82.00
Blabit pas-les i Forstw
sestilling, Zeinling, Adressetorandrmg og
ander angaaende Blakm stammt
DAleH Ll"l’ll. PUBL. H()l.’sE.
Bunt, Nebr.
Redakcsu A. M. Andetfem
Alle Bidtag «l ,.Tam!eten«s Jndbold:
IfhaadlingeL «.Jkrefvondancer og Attttle
If tnhvek An, bedes adresseret:
El. M. Anoexsen, Wem Nebr
Eniereu ist l;E-«1r1«().-!»t::ce as second
l
(
l
(
plus matten «
!
Advertjsmg Rate-s made known upon I
svplicauon. I
J Ists-the as Ungelmcsngheder veds
Rohr-gekirrt bedes man kluge nl det stedltgeT
Vostvetieh Sknlde det ikte hjælpe, beides»
man heuvende sxg n! ,.T«anskeren"sj
Kontor. «
c
Jiaar Vckfeme heuvendu s·«.g 111 Folt. der·
soerterertBladei,enten so- at kobe has dem;
Iller Tot at faa cplysnmg om der avmetede,:
Iedez Te amd ernten-, a: Te saa Avernsse-’
mentet i dette Blau. Te! oIl være nl gen
sivxq Myrte.
E !
i
Text Defanle Past Js. P. Massen
i Tsanmark, zorjattcrcn af »Hu-Z-i
andagtsboge:1«, »Sowpgang« af jjeU
te blason os kendte Woge-z yarJ
jfølgc »Du-. Qule Ladet de: af«
ham rcdjgekede Bjad ,,Z«11ade1f1a«
gaa md og er bicvet Medarvejder
ved »Den mdre MIHL Tjd.« Zer
er blandt Jndrenussjonis Vennetli
ftor Glæde over, at det ec tommet(
dertiL
"Danst-amerikansk SeFtab hat
send: os et Cirkulære, yvori der hens
vises til, a: der i .,Ekstmbladet« i
Kobenhavn er optaget et anonym:
Angreb paa dette Selscabg Ledele
af Studenterjangernes Amerika-!
Fast-d Seljkabet gives Skylden for,’
at der blev Underskud i Stubenm
nes Kasse. Vi ital ikke indlade os
vjdete pag den Sag end at Eige,
at eftet vor Meninq gtr Seljkabets
EtsehxtivsKmnite god Rede for fig
og det var jo da ogsaa sagt paa
Inhaan at Selftobet intet An
svar Mag sig i san Henseendc ’
- Pi In modtaget Nr. 7 as »Bitte
oq Fell«. Dem Nr. better Ptæg
ef, at Bedeckt-ten gtt Alvot af at
gsre Bladet til et ,,Maanedligt
Rundikue fta Verdensmisstonen«.
Wurm indeholden Jan-: Den
for. d. ev. luth. Kitses Miioty —»
Mem-Mitten i Japan, — Zelt-«
mission, —- »Dhe Ehurch of Christ«,l
»s- Den femte Konvention, —- Budd
hismeus Magd Korn- Jngen 1uth.
Missionæt i Korea, —- en ny enq.
Bist-w til Korea, — 700 Minder i»
Bibelbnferenæ —- unge Mænd bes!
gætet kristeliq Undetvisninq. Mut:
Opitmtötrattaten,—norsk Missionss
sfelslabc Arbede — Traktatsalg —
Bibelskole Zofe-: Flere Afgudet
end Mennefket, —- Setretær for
unqe Mmds kr· Foteuing, —- Hun
wran — en Brahmin, —- Stan
getipbedelfe Afrika: Forskelligt fka
norik luth. Virkfomhed der m. m.
Meddelelfet fra Fiji-Øekne, Ellices
Øernq Ny Guiner m. m.
—
——-——
Dst as os iidft ,ueddelte om Provsx
Fensers Udtalelse i Zorhold til
Tanmakts Hsjestetets Dom over
Pest. Matthtespn etc. hat forundret
flere af vore Lesers Det hat vg
saa forundret os i høj Grad, ogjaa
ester at vi i et andet Blad derhjems
me fra hat læst et længeke Uddkag
of Provftens Artikel. Der er rigtigt
not, som »V. L. i Ud1.«' betegnede
Jenaer-J Artikel —— »Mit-ist Stets
kirketankegang aandende«. Selv om
et Lands Borgere maa bsje
sig for sit Lands Højestetets Dom
(det kan io ikke vcere anderledes, og
Past. Matthiefen btjede fig fo os
saa), san hverken kan eller ital fau
dau Dom beherfke Samvittighedet
ne. Dei er for nieset, naar Demo
kratbkillpedete sitzen Sollen Rist
er Guds Rsst«. Men det et lise faa
W for Statttirketilbedere at
RIE- OW M et Gudt
MX M W, at M. Matthi
II It W (vk W di ikse
M
med at dsmmc derom), faa hat hani
vist Mandsmod og Kristentmod not.
til at optage og iøre Kampen mod
est Onde, som vilde ødislægge Haltet i
og dcrfor b u r d e folkeel Lende ce-;
ster Proosler og Bis-owner iamt etk
iolkeclikende Kotigcbue nich hom.
Tak. i
i
I
Meke am Manna-terms
Aandsslægtfkab.
J si: Nummer For 2. Aug. taer
.,Biknbcn« ..Veitinllands Latini-De
mokrat« og Johan ijoldborg til
Jndtcrgt.
Af ncevnte Blad for Il. Juli
aniøreLT:
BE beqyndcr ncksten at faa Re
spekt Tor Morrnonerne, skønt vi maa
itrdrømnic, oi bar ikfe haft det for.
Men naar saadanne drabelige pro
icssioneucy lønnede Talcmaffiner og
Murmoniasgere iom Modemæfter og
omtejiende amerikanifc Plakatsælges
re- ika wr dinde an med Mormoners
ne i en Leben men nægtek dem Ot
det i Foriamlingerna 7aa maa Mor
monerne aubenbart have mere vægs
tigt Skyts at førc i Marien end de
ress feiges Moditandere. Forøvriqt
er det en god Forretning at aaere
Mormonjckgere. Amerikaneren
Freese, der forledcn var i Esbierq,
tog 10 Øre i Entre of hoc-r Tixkiørek
til Zion-S Diktat. og ved Udgangen
iolgte hau Antimormoniiristen der
kostede 50 Øke Stykket. Regner
man, at Md Menneskcr Horte pac
de vikante Historjer og betalte for
at komme ind og ud of Lokalen bar
MormcsnfresTeren Free-e oq fmns
Kammerater haft en lille Revisfo
paa LU- csp ved denne Zoeknlationl
alone i Edbjerg Lg laa reiser de!
fra By til By og fortæller de samme
Royerhiftoriet og blokker krolc for
Penae
Tcr er mange PlattenslagerierJ
til« ’
Monden i denne lldtalelTe er alt-l
for kendelig til. at den bebst-er at
karakteri7eres af os. Men —- naor
Mormonetne Lan benytte sligt til
deres Fortbau bar vi Tau ikke Ret til
derfra at slutte til detes Aandss
flægtskaM Vi menet det. »
L Hör-. Skioldboras Udtalelser er
! mindre smigrende Tet er paa
Opfordring af Ned Fr. Heimats
han er fremkommen mcd dem. Foer
siger han:
«Jeg maa dq sige, at Mormoneknc
overfor mig var noglr of de mcsft be
shagelige og gæftfrie Falk, jeg hat
vcetet imellem Jkke alene met-Hen
fyn til Gæftfrihed i almindelig For
ftand, men ogsaa paa den Munde,
at de sogde til mig: tal ftit nd ons»
.hvad der ligger dig paa Sinde. en-!
»ten du er ttoende eller ikke troende,
og enten du delek vor Opfattelje
ellek iste. Du er en den-T Mand,
og vi vil gerne hsre noget fra det
gamle Landl »
En Ting nor jeg i al Feld: in
gen vil kunne frotage dem den Æke,"
at de borgerllg set et dygtige oa
flittige Falk, der bar forvandlet U
tahs SandItkenet til Oasen For
det kan man da le med sine Øjne.«
Videke sigek Ok. Seien-vom soc-«
bl. a. om Flerkoneriet:
»Ja, det er jo de: stoke Tonsys
maal. Pan det smtede de mig alle,
naat feg spurgte dem, at Fletkonetis
et ifke ftred imod deres Religion,l
men Statens Love forbtd det, oq
man knapste bsie sig for disfe Love,
hvorfok Kirken ikke meke viede en
Mund til flere Keim-«
»Det paastaas fo, at Flerkoneriet
alliqevel findet Sted endnu.
Meget mulfgt. Men jeg synes
egrntlig, at det er bedke at have flere
Kurier med sin Religion end imod
den, og at der et noget meke sundi
ff Mormoneknes Saus for Formekels
»se end den nu Iaa udbredte (ogfaa
thætkt udbredt i Amerika) Fort-in
dejnq af Bøtneavl
Men det siger jo heller ikke meget.
En Ting fynes jeg i al Fald
man kan bebrejde Motmonerne i
iFlerkonerisSptrgsmaalet Hvis det
netnlig et et Bisspsrgsmaal i de
res Religion, hvorfor stryget de det
da ikke hell. Og hvis det er two
vedspsrgsmaah hvordan kan de do
vige til Side oq bsie sig for Stute-is
Lode.«
Man forftqar Skjoldborqs spotten
de Tone, men site videre demn.
Wen vi auf-m han- Okd, for-di
det detaf qu We, at Not
W, ie- vi Miser- hat paa
W
veget, fremdeleD hylder de-!
res oprindelige Leere, proklass
merkt of Joseph Smith i 1843,;
om Flerkoneri. Dr. Skjoldborg hat
ogsaa set de: inkonsekvente i at hvls
de og hckode nckvnte Lære og jaa lade
Fig tvinge af Ztaten til ikke at prak
tisere offer den.
J hvert Fald: Mormonerne vins
der sikkert itke nie-get ved at fsre
den Flugs Forfvar. Bliver de
M der-med, Tau got de jig jo læns
gier so merk mnulige sum krisusnt
Eamfund betrogtcst
Zum en Prsvc paa, hvorledes
man fm anden Zide set pas Past.
Thorsens og Or. Free-fes Virksomhed
ivjdälstter vi Zeigtan cftcr »Gem
kundig-posteer
.«"L«ctasmpcisen at Akkormonptopas
sondan i Danmark hat gjokt gode
Frcmstridt i Don sener Tib. Mis
sionasr Ttmrscn kmr hoidt en Nække
anvctjtsart virkningsfuide Moder mod
Ascomionerna
Ist-ad Irr naa dennc Munde er
form-yet Im Utahmissionens Side,
Imr snndst god Eis-Ue ved nogle en
kscjzc starr Moder, Tom er blevet af
Esisxkst : womimvm Masswed og
Eosndbou Tot er den fra Ame
rika udsendte of dankt-: Forældre
Eodtxy Mr. Hang-—- Fmsscy der hat
mit vcd disse Moden Mr. Freeer
Inmier var LIkormonen og Telv
fsdt ud as et Fletkonewgtefkab hat
Fmscss i sit Liv solt beli- Jordan
delsen ved zlcrkoncsriets Vrud von
Judwnmnslige og menneTkeliqc Lode.
sum hat dersor ajort fig til Opgapc
m kusfwmm dem llvassken Med
Eli-no fm Amerika bar ban i Ub
1anm Tasrligt i England fort en
vældig Kamp mod Mormonagenters
nes Virk70mhed. Her i Daumen-L
bar ban haft Foretrwde for baode
Unwis- ng Justitsminifteren Ved
Eine Moder bar Frcece scrrligt godts
given at two Flerkoneægteskabek —
trods alle Mormonerneö Benægtelser
--— ftadigt mitgean Hans omfati
tende- Materials angaaeude hele
Mormonspørgsmaalet er efter MI
drmc bleven stemlaat for Komiteet
Iammenfatte af Pressem Prckster og
andre — og Marmonetnes Jst-etc
Dets Paalidelighed og anfæqteligs
hed er alle Begne hlevet gedient-L
Bewdningsfulbest af alt et dog
den Meddelelfe, Tom gennem Ritze-IS
Bureau or tilgt-net Presfem og som
senkte Innes at have bekræftet sin,
at den amerikaane Regering uu vil
til at ttæffe beste-nie ;’«;sor-cntsmltnin-i
gkr mod Jndvandring a f de af Mor
monagenterne ovettalte PetionekJ
Tet er Resultatet af Undetstgelfernel
laf Spotgsmqoiet om nye Juba-tax
elsek af Fletconeægteskaber. der stol»
væte Aarfagen til dette Shidt fras
Regeringens Side.
Sekt.
Dunst T
fom States-g i Commoufkolen i;
Miuuefotm !
: To soc-d sidste aarlige Valg Stole-l
tjdon i monae Kredse i MinnesotJ
sorlwnqedes sra 5 a 6 til 7 a sj
Moonrdcsr om Aoret, on do dok-i
xlaoledes blev Plods for um- Fog,l
Iforelvurgte en Nordmond Statt-J
7uperintendenten for Stolevckseiket,«;
om Not-Ei kunde optoges Tom Fast
Heroaa sit bon ifslge »Ev. lutkt
usw« Evar. dateket 15. Just
1911, faalydendu I
l
»Es-Mystik to your inquer ok;
reossut date respeoting instmcs
two in a kokeign language in J
Ioommon School, let me pay thot’
Sco. 1338 Revjsed Laws ak 1905l
!proviäes, among other things
sthe following
«Instkuotion may also be giv
Pen in suoh long-nasse !foreign’
plans-usw« in oommou sch»01-3,"
7not to exoeed one hom- in each?
zdszu by unanimous vote oks
dumm«- .
I This us you will see the-as
Tgives the trustees full author-itz
Ito intkoduce this instruotjou ot
Itokoign lsagusge in c oommou;
;sohool, not to stoeod oao hour-»
Pr. sitz-, and no potitiov ou thej
part ot the patroas ok the disd
Ettictis new-m However tmyl
uhool hosrcl would cis-its to
met-toll- thc wish of the patromI
Lon c question- ot that Und und·
zmäonbtly would Just them to
Ito tsho the Motive in Inst
»tst h M- koqaest tot the
Wort o the stacky ok s
konis- W." ' :
w
Men hvad der gælder Not-st, qcelsl
der ifslge ovenftaaensde et hvilket
fom helft endet fremmed Sprog vg
saa Tonik. Hvor der nu findes en
Tot Timskc i et Swtediskkikt i Min.
jin-Tom kau de altiaa dagligt faa
en Times Undekvisning i Dan5k,fotl
dcrcg LForn, out de indsender ens
Atriøgning betont tU »the sphool
book-M Dg kan Lækercn euer Læs
rennoen ich Tanss, Hunde Inan
Togc atfaa en.son1kan: ellcrs sin
dcizs der uden Tvivl mange Siedet
rundt omkring en ung IVand ellcr
suyndc son1 Skowraadd Hunde faa
m at soc-trage denne Time og be
taio hant euer hcnde dcrfor.
Tot vilde give boade Søndagsi
og stricskolcr et godt Ewd frem
ad, om Børtzene kunde lære Daqu
« dumme-ITka Bande ABC
(Jrannnatsi og LIerog kan jo faas
for xn billig Pris i vort Publ.
dJWnTcs i Bloirx
LUaaTe andre Etawr hat en
Kgncnde Lob, Wut de har i llth
nckua, det htnde vwrc vwkd at un
choge dw1 Zag.
Chr. Zalch
—-.0.-o--——
IDen danfl-ammkanste lenke.
l Reize-We Art. af den ji)o. Fur
,!·:an—I-.«r for ,.()8rand Vier Colle-geh
»k13-k-:::l:k1k110r1 i »V. L. 1 lldl.«, vl
Tlønt den Eærljg tager Henfyn Iji
LTen dunste .slirt·e« Eittert lunne
»regne paa Interesse hos vore Las
» "’2Lkl
I »Z« Eure Landsmcend i llds
» Landet« for 15. Juni 1911 sandte-Z
» ed Ekildrjng af »Tansk-:«lmerikaniss
men« , itreven til de: faa kor: udi
,to:nmende LIlaanedsskrift ,.llglen«
saf Ort-ge C. Fljcerbye i California.
F Jeq skal ikfe her komme ind oaa
Oele denne Ekjldring. som ved Ei
den af nogle trceffende Bemærknins
ger dog gennemgoaende tun giver
Enkelmmnds eensidige og i mange
»Minde: efter mjn Mening ganfkei
poverfladite Betragtninger over LisJ
»vet blandt Tanstere i Amerika. Jeg
xønTler derimod at nedlcegge en be-’
»stemt Jndiigelse imod den Munde-U
»hvorpaa Læge Fljærbye omtaler de
Idanfte Kirkesamfund i Amerika »
« Mange vil maalle indvende, at
dette er unyttigt Tidsspilch san
»sandt som Læqe K· indleder sin Om
;tale af danst Kirkeliv i Amerika
med at give sig serv Attest for uJ
tenilab dertil; det heddet je: »J
hvorvel jeg aldrig hat met Med
lem af nagen dankt Mkke herovre,
vil jeg dog fokisge at give en apar
tisk Stildring af denne Jnntutsn
l
»og dens Bewdning«. Det turde
dog vcete et rimeligt Kran, at den,
der vil bedsmme Mensghedsliv, selv
maa have lcvet med i det; vor Tid
er io ellets stærk i at stille Krav til
Rennefket am, at detes Viden og
Belæting ital ver-re undetbygget as
»Sei-eins, es med Rette findet dette
dglaa sin Anvendelfe paa dette re
ligisse Omraade; for san ikke at
tale our, at man ogsaa maa havei
Gretlighed til den Sag, man vil
lkildte til Bunds: Læge K.’s Arti
tel stadfæster imidlertjd helt igensI
dem Saul-heben af Grundwigs Ord:
»Og den har aldrig leder, som flog
paa dcst er bit-net ban farst ej
havde tærf Selv om nu Tr.
Kjærbye i Amerika bar levet i Eg
ne, hvor Kirkens Arbejde i Sam
menligning med Arbeit-et i Midtstai
terne tun er rcnt Pionerarbejde,
burde ban bog Telv Tom udcnfors
staaende kunne have faaet Øje paa»
hvilken vældig Bewdninq danfk Kit
keliv i Amerika bar haft for det na
tionales Vevarelse, og han maaj
vide, at et vidt forgronet dansk Sko-l
learbejde i Amerika baade blandt
Bat-neue og de Unge ndelukkcndc
skylder Kirkkn sin Fremkomst. Han»
maa ligeledes vide, at Qirken i A »
merika — ogfaa blandt Danskere
—- har været Kulturens Bærer: Mol
am han maafke tunde file sig tat-(
det tit at betrug-, at man irre ek’
naaet videte from i Kultur, burde
han bog være reißtqu not til at
anerkende, hvad der er naaet i de
40 Aar-. Kirken hat atbefdet blandt
Danskere i Amerika
Jeg over-ladet Lorqu bang Gedi
thsssemærkninger am Juba-Mis
Isu i Umerifm der bygger »m;
Gelde Jld, hof- stakrke Mfkær
oq Wde Buldek sit dem blindeY
as dsve for alt anbet, der qaar for(
as i Verbeu- 09 m- owns-wisqu
verne, der »qu et Wutyrstæt
som de hat forladt«; men jeg maa med
Hat-me protestete imod, at Læge fix
vover at give det Udjeende af, at
det religiøse ilke er Hovedsagen for
de to Kirkcfamfund, og at man TI
ger at holde Kirken paa Benenc of
Henlnn til det nationale og rcnt
ielslabelige. Tet bedder nemlig bl.
a, i Kfss Artikel: »Den den-Te nir
leski Berettigelsc til at vinde Frem
gang bos den anden Generation
man der-for løges »denle- Dct sent
reliqiofxy eller rettere: Bcvarczsen af
Interessen for, hvad der er Dankt,
maa vcrre en af de Hovedbjørnes
fremd ma lwilfen Kirer man long
ne. For at csvnaa detle Inn km
danske Kirke benyttet del nmerjfanskc
clåkkeTamfnnd Tom Manne-r og Toth
at samle de unaes Sellkalsciiqsscd.
umkräng Kisten Tom Zentrum« . . . sp
Jntet llnder, at Liege Q. er nanetl
til det Resultat at »den dansle Kir«
fes Mast og Jndflndelse li Ameri-l
ka) beror ille Tom hjemme meftl
paa ciirlens reliqiøfe Antoritehmens
Don de Pmssters Pers·onlighed, derl
er kaldet til at lede di- sorflelligeJ
:I.lx’cninlwdcr«. Hvorledes disle Var-.
ster, com Læge K. Telv givek Atteft
for, at de i ..almindeliq Tannelfe
flaar meget lavt Tom .Selhel,« bar
knnnet opnaa denne Jndslndelfe,
fcmr VI innen Forslaring paa
anar Lage it. drrnckft Ekkidrcr
da::«·:-«:;1n«1tansf Ungdom Tom en
Ilngddrm lwcm drt »Musi- ijge saal
nnaturimt at brnqc Lan-f i deres’
Mudszsdnrkech Tom de Jndvandrrndc
at drch Engelka on naar han ta
Icr -«-m, at dot er .,1ragisk at hietrel
Jndvandrcrneis Vom Tonaer san
m Laie TanTk og Eynge da117fe San
ge; tbi med cnkcltc iaa UndtagclTerT
Immer og taler de Tand-I jokn estl
ttllwrt fromme-d Sprog nden North
M FUldeC da maa jcg ftcmole den
ne Efildrinn Tom dxtndja15k. bvis
den da ital ackldc den 11ngdon1. Tom
vokser op jndenfor den danske Kir
ke, da jen, Tom i min Zkolcvjrkioms
hc-d bar haft med over IMA Unge i
Amerika at note-, money at jeg rnedl
nod Grund stiller min Etsaking vle
imod Læge K.’s. Jeg bar i de
fidste Maanedet vætet paa Reise ogi
til Msder mange Siedet i Dansj
mark og Sanderjylland: men jeg
hat intet Steds hatt en danlk
Folkesang saa stætk oa lsdig, sont
den lydek i manqe danske Medic is
Amerika, oa hvad den dankt-ankern
kansse Ungdom angaar, da er detl
min Erfaring, at Ter den mest ail
merikaniferede Del af Ungdommen,
fom siældent bruger dansk til Sant
tale otn HvetdagsspstgmaaL uvils
kaarliq baade vil bit-e Dunst og take
Dankt, naar Talen blivet oin de
dnbeste aandelige Stolen-maul
Naar Dr. K. deskyldet den danfte
Kitke i Amerika for at dtive »sic
1ationenö Politik« overfor den op-.
vofsmde Ungdom, da et dette ogsaa
i Strid med min Erfaking i det
ftorc og hole. Gennetngaaende vil
man fe, at den Del af den odvosss
ende Ungdom, der er godt hjemme
i Dansk, tillige er den fremmeligstel
i Engelss, og i de stott- Landktedses
vil man meget hyppigt fe, at de.
Mænd, der staat fatn Leder-e i Me
nighedslivet, ogfaa er de fromme
1igfte i det offentlige tommunale Liv
og meft ansete dlandt Amerikanetnel
,Jeg er maastr mere end de flestel
klar over mangeSkavanker willens-«
Iek ved de dankte Frifirlet i A
merika: mcn Retfætdigheden byder
mig at proteftete mod en Still-ringt
Tom den« Tr. K. hat bragt tils
Tot-vix Dei er sasrdeles uheldigt,I
naar man kostet Barnet ud med
Badovandet, on feg kan foksikrr LE
seken am, at den Brobyaning, der
wilde beavnde med ovetlegent at tim
Te ad alt Arbeit-c der i Aartiek er
bleven udfart blandt Dank-feste i
Amerika ikke vil blive vel set blanbt
Landsmkknd domer
Eiter at Lasge Fi. hat iejet all
det bestaaende of Besen, vil han have
det danike Falk i Dantnatk til paa
bar Bund at bygge noget nyt op
i Amerika, bl. n· ved Oprettellen of
en dansk Stole i Iristatekne2 En
hver Læier vil Wirth name han an
ftiller ædkuelige Betragtninget, kun
ne sige sig fett-, at dette er vilde
Utapier. Bote Landsmænd i Ame
rika vil first og fremmest ktæve
Respekt for det Art-eilte de gmnem
»Am-tin hat baute-c ftem med stor
Dpoftelfr. oq de vil oqsm foklanqe
Stolcr. der er volsede frem af Be
folkningens esen Treus oq Wer
iiHi»«.-.
med de Sordell-, hvokunder de bygs
get og bot i de forenede Stater.
p. t. Vrabrankx 22. Juli 1911.
Venedict Morde-nost
W --
Gtkenvillc Mich.
»Dsk«s Red. onikcr at hpre im
Titus --— hos sig selv sigek man
næsten auid iig scw jsrft —- Max
Skrivcr og »dc andre Venner.«
Ja, dersom »Tsk« ikkc havde os,
kundc der Taamasnd se kmaat nok
ud for don. Name man f. Ets.
tænker paa en Bjxværnh jaa synes
Titus-, at Titus —- naturligvis —
og »dc andre Verlustr« er ligesom
Arbejsbier, der fmdig fomyer Ku
bcn med Deutung Bad jaa enhver
Jus-re Anoendelje mcd Bronnij og
Treuer, der jo ogsaa lwrer til en
EVEN-tut Forøvrjgt, med Sonst-n
til Udlwgning af Lignelfcn tror
Titus at have lagt Masrfe til, at
im og da hat en ng and-en vismok
med god Meniim r al Enfoloighed.
mcn mod megen Bcsværiighed for
søgt at forkmre og anvcndts hvec
eukelt Tel i en Lignelse, muckte til
egcn Tilfkedszstillisljc, andre- til For
undring over, bvad der vcd Flid
og Eporsommcljgbed kan fcms ud
of en quneiTr. Qigc me»1et, book
cheks man end tusan sig Redak
wkens Ztillina, fan· sure-stiller Ti
incs iig den at naser bl. a. beitandig
Tisnsndendp rg For Reiten ogiaa
ipeidcndc. bestandig Paa ildi
im: bei-irr Einder man dci heller
im- nforitaacsiknt at der er Montie
Ekcsn Tom zwar Loit til at prøve
ssiedRJ Steinen .thi der csr noget
viit iristenm visd det 5Oasndende
Titan stuka drin tilraade. at man
blinkt nogenjnnde klar over Stil
lingem ist man bog-« iig ielv med
avekvasldende Majoritet invek nan
didat for den. Man ian not med
nogen aod Bilde iorbnnden med
Lidt JnddiidninnskrafL 5cvtte iig
ndt ind j RedJs Ziilling Her
iidder ban i. Eis-. on Torsdag og
venter paa Jndiendeiiek ira Titus
og de andre Rennen Den ene
Post eiter den anden kommet ind,
inen der er inte: im Titus. Este-:
som Salen daiet, fiigek Mel-J
Næringsiorger for ,,Dik.« Nu ari
bet han fin Pen. En Artikel liq
ger alle-rede sckrdig fra hans xdaand
men det iotilaar ikke —- Dan le
det efter et Ernste Dei isulde
helf-i vaere et atmen iom man si
ger: han tænker over »New
brændende Sptrgsmaal«. Meu
bestandig Listet Tanken as Sted
til Titus og »de» andre Venner«.
Ja, sanledes er det at være popu
lær. Dei er ille ret længe iiden,
en god Mund gav Titus en Forklas
rinq af, hvad des vil siqe at være
populær, men den Fortlarinq hat
Titus desvæne staat. Wen faa
vidt Titus foritaar Poppelakiith
iaa dar den sin Styx-te mexe i Is
lelien og Villien end i Erkendelkm
En behagelig Filelih Itke iga un
derligt, at mange er paa Jast ei
iek at blive populan men der er
ikke rei mange, der naar det, i bvett
Tilfælde ikte i den Udstkæfning
Tom Titus. Jdet Red. nu sidder
der og twnker paa Titus og .,de
andre Venner« kommet Ordene:
Sendkægtighed, Utros
Hab og ivigtet til at ftaa
for ham med en Maer som al
drjg for. Gan begynder at nd
vikle det fsrite af de beflægtede
Begrebet for i makommende Til
sælde ved Lejlighed at gaa videre
med de andre. Hans Tankeiyftem
arbejdet som eii vckldig Dampmas
its-Ie, der med mægtige Stsd at
bejdek sig op ad Colokados Vierge.
»erd hviler over Land og By«,
Adams faldne Slægt hat faaet
og dmnt i flere Eimer, nogle
dksmte maaffe, at de havde faaet
New Støvler paa: men han sidder
cndnu i dem ved sit Skrivebord.
Aokt sagt, han skriver. indtil Tan
ken nasqtet sin Tienestr. Sau gri
ber han Saksem en Stags Ntdvaas
sben maaskr. og nu gaar han ubatmi
hiettiq its paa Verdens iidste Be
givenhedek, doq med en vis Ænqs
stelle og der-for med Ønfket om, at
en eller anden uns Magister eller
Basler udi Teologiem ,,nyliq kom
men ud af Essen«, vilbe holde W
damit-, medens shan klipper. Use
fom man holder Mir-II M
dek, naar de beqde at bruse
Sakien. —
Det var elleri Untat not for
W at lasse Mars- ti1, at