Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 04, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I- H
gib onderjylland
»Hier spricht man Teufel-C Man
oplever 10 jævnlig, at Folt fra den
enden Ejde Græthen gor en ko
mist Figur ved paa Reisen Zyd
paa strafe, naar de Sommer til
Bojens, m vruge dct Par ty7ke
Brocken rse hat lært i Stolen·
Redaktpr Lotsen-Lebet, der nylig
bar bejøgt det store Afyotdsstævne i
Morg, foktæller jauledes i »Ri
holdsdagsbladet Reform«:
Et Selstab af jævnt begovede
Danskete dkog Syd paa.
Da de var kommen ind j det
tyske Tog ved Vamdmp, ønskede de
en Oplygnmg af Konduktisren, og
de udbad sjg den paa gebkokkent
Tosk. Fionduktørem der aabenbart
var von: 111 den Slags, svarede stil
færdjgt pca —- Danikl
Man køkw videte — ned gen
nem det, Tom mange Danskeke kal
der ..det tyske«. Og med vigse
Mellemruxn forssgte vort Seljkab
fig paa Tyik og — fik dqnsk Spar.
Ankommen til Flensborg mødte
man paa Stationspladfen en Be
tjent, altfaa en preussifk Betjent.
Man snkkede at vide, hvor det Ho
tel lau, og man kastede sig natur
ligvis strals over Betfenten, alle
Spørgendes Stellen Det gil no
nogenlunde. Man «havde jo leert
Tysl i Stolen, og for en Eik
kerheds Skyld havde man baade
en Parlør og en Okdbog med i
Lommen Man var altsaa ladet
med de stimødne tyfke Glis-er, og
man slyngede dem i Ansigtet paa
Betjenten med "en Aplomb, der lod
ins-mode a: man vor født med
Tysk Tom Modersmaal
Betst-nun smilede wagt under
»Schn11rbarten«· »De ital« s-— sag
de hcm paa Tsanfk —- »bare omsjørs
net, saa liczger Hotellet lige formt
Dem.«
Vore Landsmænd trissede wide-re
de fandt Hotellet, og efter at lhave
Hilft paa Kelnetem begyndte de
et længeke Foredkag, i hvilket man
tydeligt Tkelnede det ene fasten-eli
Ce Otd »Z"nnmer.« Da man var
meet saa vidt, gik der et Lys op
for Kelneren ,,Aa«, sagde han paa
Dansk, »du er et Værelse Ihn-.
fasset-E .
D’htr. sik et Værelse, og der Tod
de en Stand og filofoferede over
det vidundgrlige, der havde mødt
dem fra Vamdrup til Flensborg:
man hat-di- jo talt Dunst alle Vegs
nelll .
4 Dg He mode ganske forgævesz re
-«peteret del-es tnfke BornelcerdomP
f
Riugtidetfefteu i Länderan J
sen Betramning over Rinariderfcss
sten i Senderborg skriver »Mit-bal
Pvsscn«: . --« ·
»At THircxridcsrfeften onrindrligs
hat værex est ret ufkyldig Fort-weise
fremaooet disk-E- af Luft til i Fælless
skab at vjexe sportslige Jnteresseut
dels ud fra bevidfte Bestrcvbelser for«
at draae Landkundekredsen fester-ei
til Byen paa on Tid, hvor der end-l
nu« ingen Jernbanefokbindelse Var
Og det dagliqe Bybekøg tun ringe,
san ftaa til Troende. Mcn lige Tau
fikkett er det, at Festen efterhaans
den hat foaet en Betydning, der
tcekker Ianqt videre ud. Zorn den
nu ek, fkader den os- nationalt og
Immer vote toskv Modstandere Jn
sen, der vil se, kan lukke Tini-ne
for det.
Der er tidligere henvist til, at
der i Ringridexfestdaqene fes slcre
We Flug i Sinderborg By end
sogen enden Dag Aaret kundi
Cvetken vaa den tyfke Bessers Fsdi
W eller pas Schande-gen viser
Sanderborg fig i saa tyfk et Fest-!
strud som her. Det er den Hiljemj
Byen byder Landet, og fom Land-»
boerne tager imod.
Der Hunde nævncs andre Ung
men den Dom-danke der fta dansk
Side maa reises mod Festen, er
den tyskidanfkes og den dansfstyfte
Fællesspisning paa 5 Timer, der
ikke forfejler hvert Aar at vække
Opsigt ud over hele Nordflesvig.
At danske Folk Lan finde Bchag
i her at fidde til Bords med preuss
siske Entbedsmænd der kommer lige
fra en Udvisning eller en Jagt
efter et eller andet tjdt og hvidt,
vil for mange vcere en Gaum-, mcn
er itte desmindre en Kkndsgerving.
staat en dansk Mund Swamme
Tter Zimm) ikke undser sig ved, omi
»Es-lau af Tyfkernes Jubel, at sige
H«J-dioter« til andre Danfke, der ad
Yvaker inwd Ringkiderfeften, fordi de
vil bevor-e vort Falk uskadt, saa er
di længere ude, end det nationalt
er iømmeligt.«
En Udvisains. J ,.Ssnderbukger
Zeitung« lcefes f-lgende:
»Den danske Tjenestelarl Kreften
Jeniem der avbejdede has Land
dagsmand Nis Rissen, Viby, er ved
Anordning fta Lanquden bleven
udvift af det preuöfiske Etat-Summa
de. Jenien dkev offentligt og paa
udfotdkendeMaade tyjkfjendtlig Agi
tation, deltog sont donik Underfaai
i ungdanike Fotanftaltninger og
vatte ved sin sOpfsrfel Uvillie hos
den tyikiindede Befolkning.
· Den udvifte var ifslge »Nim
dal« den JU, Juli hos Amtsfokfmns
der P. Kjet i Ssnderborg. Amts
foritanderen meddelte, at der ikke
kunde være Tale onl, at Udvisningss
ordren kunde tages tilbage; han
havde jo »du-yet Agitation«. Tenne
»Agitation« havde bestaaet i, at
den udvifte havde tiærct med i For
iamlingshuset og paa en Udslugt
ti;s Tanmart
At der i dette Tilfælde attei
er Tale om Tenunciation, bekrwfs
·tede2lthforstanderen, idet han med
!delte. at der var indgivet Beivces
lringer over Kerlen til Landraaden»
ira Landraaden til RegeringspræsJ
fidentem hvorfka Amtsforsmnderens
Ihavde faaet iine Ordrer.
Ali-. Stets Ildebrand —- to Gur
de nedbtæudtr. (Dyb.) Ratten til
H. Juli ved Totiden vækkedes Be
boerne paa Kaina-s ved Brandt-or
nets utjyggelige Toner. Det var to
Gaume tjlshørende Freien Ellen
Møller og sagen Hausen Mone- i
Bøgclwch der ftod i lys Lue.
Ganrdene iigger last ved hinan
den. Jlden opstod hos den sprit
nasvnte og greb saa hurtigt om Fig,
at Beboerne nmatte tcdde sig i det
blotte Binned
Terfra bredte Jlden lig ti; den
anden Gaakd, der i ct lkn var et
vældigt Flammehav. Ist lykkedes
at redde alle zumuten hvorimod
alt Jndboet ogsaa brændte het. J
Lober af tun to Timer var begge
Gaatde lagt i Aste: de var begge
straatafte. Zidstnævnte Gaard var
forjikrets for 16,000 Mart.
En Guard, tilhørcnde Naardesprz
Jung Møller (Krokaorgj, var eni
Tid lang stærkt truet, da Binden
bar paa, men den reddedes. Der varl
mødt Zprøjter rundt om fra ogs
Folk i Hundredvis.
Fleusborg. Flyvuing. Bed
Tretiden Søndag Eftekmiddag den
9. Juli begyndte ifslge ,,Flensborg
Äms-« Folt at strømme ud til den
ftore Eksercerlykke ved Skæferhuset,
hvor Flyveren Scholl vilde foretage·
Flyvninger med jin Endækter. Po
litiet, baade til Heft og til EIon
—
L 1
—
og Brandværnet Tørgede godt for
Afspæringm Men Des-get var
dog ikke overdrevent stort; inden for
de- afspasrrede Pladsek skal der have
været 4———500u Mennesker. Men en
Mængde tog naturligvis Opstilling
paa Enden hoor de itke fkulde be
tate.
Ved Dolvfemtidcsn kortes Flyves
maskinen ud af et Træskuk. Den
lignede nærmest en Fugl med nd
bredte Vinger; inde i Kroppen er
sclve Mastinem og Haken bruges
til at styre med. Medens Flyveken
»indtager sit Sted midt under Vin
Igemes Midte, sættek han Mastixer
i Gang. Propellekne begynder at
fnurre rundt, fsrft langfomt, senere
hurtigeke og hurtigeke, Tau man
nasften ikke set dem mete, Fuglen
løfter Haken lidt i Vejtet, ksrer
frem paa det ene Hinl, hæver fig i
Vejret og ftigek langfvmt og jcevnt,
mens den flyvek kundt om Pladsem
hsjere i Luften indtil en Hsjde as
300 Meter og daler efter en halv
Time-s Rundflyvning igen let og
Ilangsomt
Henved Sekstiden foretoges den
anden Rundflyvning, der varede en
hel Time. Denne Gang fløj
Schall længere bokt Inod Best, fao
han i det fjerne tun Toa ud som en
lille anL og vendte dekpaa om
igen. Bette gentoges flere Gange,
hvorpaa han landede glat igen og,
ligesom fokste Gang, belønnedes med
Bifald fra Publikum Schall, der
faar 1500 Mark for to Timers
Flyvninq, flal vckre naaet op til en
Hsjde af 800 Meter Han omkreds
Jede Hanved nirtetoam Falk be
nndrede det Oerredonnne, han havde
over Mafkinen.
Tinder. Gnldbtyllnp. (V. V
jLsoTvitalet her i Vorn, en Stiftclsc
jfor vasrdige Trængende as beuge
Non. sasrlig gamle Vomekfolk, ov
Irettet of Kong Fredekil den For-ne
i 1523 eller 1527, er for vor Vys
aldrende Borgekc en velfignet Hovn
at w til, naar de lægger Sknden op
fra Livets Sejlads, sont io ille for
alle bringet Medbsr. Her er Van
det altid smult og sættes ikke i Ve
vægelse af Kann-en for Brodetx Fo
den bjetges uden Anstrengelfe fra
Stiftellens Fælleskskken
Livet for disfe gamle Borgeke og
Vorgerindet er laa at sige en Sei
lads i Vlikstille, en blidelig Dtift
ad Tidens Strom mod Evighedens
Dav· J Ny og Na· spokes en lille
Flutstrom i Vandet, mest noar Di
den oflasgger en Visit« ffctsldnere en
starre Begivenhed af glcedelig Akt.
Fredag den U. Juli kunde imids
lertid et gammelt Ægteoor, Jakob
Honlen og Huffrm jejre deres Guld
brylluo i Hofpitalet. Jakob Han
Ten er fodt den H. Oktober 1835 i
Nodding. J 1861 blev han gift
med clriftine Nielfen im Gjording,
Tom i monge Aar var Mejerfke poa
Roj ved Møgeltønder. Ægtevarret
hat haft A Vorn, hvoraf 4 er levens
de. For fire Aar siden blev de
gamle ootanet i Hospitalet
Bin-sti- Eftekmkklr. Den 11.
Juli jordfcrfmäcss under ftok Teltqs
gelsp vna Vonsbæk Qirkmaard en
af de »Im-fasse Kasmpcr i Futens
Stund, mandig hat vckknet vor O
delsgrund«, Andreas Jakob-en Lan
qe,-Vcstkskc1n fka bin mindevækdige
Treaarskrig Is-—50, da vore Fee
dre vendte bjem, ieiersftolte over
Tau qlimrendc at have vift Oprsrss
hast-en Vintervojen.
Tiderne bar fkiftet siden da.
Lange var fsdt i Vonsbckt i det
qamliy cendte, for længft forfvundne
E»Nnbus« og har, eftet at have ind
gnaet Ægtefkab med sin efterlevendt
Iendmt rsrige og rafkc Huftrm level
—
-»—,-..- M.—I—--A
GOPSNIIIASSII sNUff
’ samt-m rote kenn-km- oo Lamms-u
F »UMACBN sNllPF et tildekedt It den bcdstq samt-. III-. M II
I ·’-tiske Bischof-h til hvilke km met-ans Ingredienset er til-at. som et mtutligs
S shndingstoset til Bladtobak os absolut ten- Aromasskstkakten snusmalinsspms
! »sei- hihehomek that-m okt- ngskshey oz aus de him- swktek qg sys-·
Ich-.
; « sum Ande- i nptutlig Bl- vom-cis
coPWOEN sllllks II pkN ZBDSM Mk Ul- ZWO
IIUSMNC
Z; Weitem-num
x WWM MW
l—.
Luna sin Tmukt beliggende Lande-jen
dom .,Luled«.
Ægtepakret har i den-s DEgteskad
hatt to Born, sont beuge døde i
Vørnsalderenx en Systerdattcr af
afdodc sog hcndciz Mand, Jesus VI
Jensem hat for fleu- Aak TidenT
ovisrtagct Ejendonnnen, og samtidigj
Magst ug ulejet sur de agtedej
ganilo. «
s Her Lan vistnok med fuld Beketss
tigclse figes, at kun de ferneste op-;
trank, hvad Ægtevarret Lange op
naaedc og tilegnede fig. nemlig hele
Eognets udelte Agtechk
Da man begyudte at dritte
Kasse.
Pan Siælland og i Nordslesvig.
Tet var omkring ved 1830, at
man begnndte iaa smaat med Kai
iedrilningemä Jeg ved iaaledes et
Zted, strives der i »Kalundborg
Dagblad», hvor et Par gamle
Gaardmandsfolk vna den Tid afitod
Gaarden til deres Fen. Da dennes
itilkommende Kone ikulde komme i
Bei-a der til et Elagss Forloveliess
gilde, »fok at ie sig for«, iom det
llaldteå inntes den gamle Kone. at
ved en iaadan Lejliqhed maatte der
liydes vaa Kaise, men Telv forftod
nun Me, hvorledes denne Drik
Thilde til'bekedes. Der maatte da
dbentes en Kone fra Byem fom for
imd det. for at bun kunde ,bkcende
lVminerne« og koae Kafien fMan
’brugte ikle den Gang at traate den,
men koni Vønnerne i lcledlen). Der
lblen ikke tagt nasse met-e end den
sene Mang, fer den unae Kone var
ikammen i Gaarde
Tet var allineoel i lang Tid tun
Tandnn i Snmg med Kaffedkikning.
Ten ene Nabo maatte ilfe vide, at
Iden anden tillod iig en iaadan Luk
suiss Verrit var det jo med at faa
«lsræ11dt Kaifen fden lebte-Z altid i
Hm Immde den mangk thi den
«udbredte jo en geimemtrasngende
JLuaL som inart iknlde meetles has
skllaboer oa Genboer. For at fokes
Wage dette kastede man iamtidig
nagte nldne Klasder paa Jlden, og
lda digse so udbkedek en offer-eng
«Lugt, naar de brændes, var det ikke
isaa let at maskie, bvad der Mk for
7fig.
I Tit Gilde-me beayndte man ogiaa
inari at byde paa Koffe. Det vil
fige, det var dog ikle alle Glas-sterne,
der blev traktekede med dem: nei,
det var natnrligvis irerlig Komme-,
maaike ogiaa en eller anden ung
Päqr. om hvem man vidile, at man
i hendes Hjem drak Kasse Disie
fast-tin Udkaarede aav man iaa et
Wink, nden at de andre mcerledes det
an i et ellet andet Rum, Tat-ve
bns ellek lignende. nande man kal
»lct, fejet, sit-et Sand og stillet et
jBord nn med Kobberkedlen paa en
fTreiod, blomitrede ..Zpølknmmer«,
zen itor Ekaal med Flsde med en
.«"Tms7ke i af en kennen Form, en
lTnllerken med Flandisy og her stod
Eman iaa rundt am on ned den dam
inende Drit, thi Ziddepladset var der
Ziffe. Baaværk til Klassen var der
snok heller-im Tale am.
I Førft vnr det biet sjvikiderne der
jsbeaizndte at nyde Triften til dag
lia. natnrligvis ogiaa i Imag- Ei
lEted i en Gaatd hat- feg hsrt for
Ttirlle, at Zonen og Pigekne, me
dens de vidstr Mandfolekne i travl
Wirksade andei -Sted, ikulde have
Kehlen til at innre-e: just iom den.
var ved at naa Heidevunktet, kom
mer Monden imidlertid ind iGaarJ
Iden.
l J en Zakt maatte Kedlen af«
«le aq op paa Lostet bag Wj
ilemmenl Men enten det nu var el.
Tilfaldr. ellek den formderifke Lust
hat fett Manden paa Spur-et faa
Issvar det neiop dette Sud, ihans
IÆeinde gfaldt, da han bavde sine
fzsTtitseptkle lquende der, pg del
ivar just en laadan, han state. Neu
sdci man nu var ordnet mai-Ue
mai-den io have stunk-et qi ped
.lens Strichen-, hvad han not heller
Zikke bavde npget imod.
I .
J Nordflesvig er Koffedrfiknins
gen beqyndt en Sneö Aar fsr end
paa Sjælland. Sogneptæsten i A
gerfkov, den bekendte Kund Aa
gaard ffriver nemlig, i fin Bog
,.Bekkrivelser over Tarning Len«
fom udkom 1815, folgende:
«En udikejende Lnkspg havde ind
-mcget sig (omkring 180()), hvilken
Dritt-ringt
Tit Japanmisfionen
Før witteret, se KbL Nr. 30 .................... 861873
Kiowa, Colo., Ebenezer andagsskole .. .......... 2.64
Bauwerk Wis» Mindeforeningeu .. .. .......... 10.00
Zwing, Oregon, »dean Christ Wederer ............ 5.00
Daneville. N. Dak» Akndt Haner 82 til Missionem
82 til en Kikke .. ............................ 4.00
Dane Valey, Montana, Ebenezer Mgh. s Ssndagsskole til
en Kikke .. .. .. ........................ 20.00
Tsilsammekj. . M0.:37
Tit Jndianekmisfionen
For witteket, se Abl. Nr. 30 .. .................. 812090
Monm, Colo» Ebenezer Studagsskole .· .......... 2.50
Daneville, N. Dak., Arndt Hausen ................ 1.00
Tilsammen ...... 812440
Tit Jndremisiionen.
Fsr kvittetet, se Abl. Nr. 30 .. .. .............. 868699
Immer-L Wis. Kvindcforeningen ................ 10.00
Bereisford, ..,Dak Ungdomsforeningen 7.90
Tilsammen. .; ...... l. . . s704.89
Tii Mormonmiöfionen.
Fsr witteret, se KbL Nr. 30 .................... s139.15
Daneville, N. Dak» Arndt Haufen ................ 1.t)()
Tilfammsn 81 t().45
Jubiltkumsqavr.
For Kvitterey se KbL Nr. 30 .. .. .............. 3437900
Ellendale, Minn. Post. M O. Block, Christian Ander
fen hvek 810 .............................. · 2000
Blooming Praikie, Minn., Nasmus Miller .. ...... 5.00)
Potter. Nebr» N. P. Johnsen .. .. .. .......... 2.0()
Tilfommen ........ 8440600
Mast-, den 28. Juli 1911.
Otto Haufe-U
Mi. for »D. forr. d. ev-l. Kikke i Um.«
Nettelse.
J Kirkebladet Nr. 28 staat under Bekendtgsrclsen til Japan
og Jndianermissionem Northfield Hedningemisssonsforcning oft-.
(?) fkal vasrm Normwa og Omegns Hedningemissioicsfokening.
J. Simo nsen.
t
naswckkende Tibers Trængfel vil sy
uden bitte Zornemmelser. J de
foregaaende gode Aar var Jndtokgs
tekne kigeligr. Penge ellek Penges
bevisek var i rigeligt Qual-b. Ark
ditten erfinttede vikkelig Zormue;
man sparede der-for ikke at give
lldgifterne til kostbar Levemaade,
Mædedkagt, KstetsL og Iaa videre
nden at for-stille fis Tidekncss Om
Fkiftelser oq »den at Tamle Kraft
til at »Ob«-Je indtrasffmdc Ve
svmliahedet Te kommende havde
ikke eftor Fædtenes Skik lcut Guld
oq Sols paa Kistebundem men ind
Tat dckess Dverfkud pas Renten
Da Kriqen opkom og med den nn
dre Omftæudiqhedey Handelt-us
Stand-IMM, lave Kompkiser oa km
ie Afgiftcr, da indfcmdt fisg Peitsc
mangel og Kredit-mangel, og det vi
ste fig, at ikke alt det, som Minnen
er Guld. At den ekle Konkurä fkke
fulgte paa den andeu, var sordi
Kreditokernse indsaa Nsdvendiqbri
den as at ndgsre Pantet i Benge.
J de Tkurpeste Egnkh hvor der ov
liss tun Tidet »Es-, og man ej as
Handel med streut-mer Inn drcme en
list og hurtig Vinding, men Ins-i
sommelig skal ernckre sitt af Kot-n
wl, Kutbtænden og andrt ":’lkbeid(-,
tinder man tarvetisge Banden fom
ej er vante til ctt gsre store lldgiftek,
men at est-beide strengt Bisse vtl
fiktert laanft bestact Derimod jo
bedre Etwa desto mete bar Hug
bonden von-net sig til Lediganu og
Vellevned, desto hsjerc Stank-me
og desto vanskeltgeke besiddes Gaard
m Grund. Pan adfktlliqe Steder
er det ej alene ved Gæstebud, men!
ogsaa ved daqlige Sammenkotnfter,
at man bevasrter hinandcn med
Kasse og Punch. Den ftdfte Drik
laves vcsd at komme Brændevin,
totben traust nu dantk i Kasse
Heller Tevand. Jo flere Koppek ful
«de at denue fokdærvelige Drit, der
·fvælges, desto stsrke er Drittel-ec
ten. Ogsaa Intentika opmuns
trer deres Sind ved denne Drit
Til Uheld et Kasse blevkn temmectq
almindekig blandt Bandeftanden
baade i de Rtges og Fatttges Hu
fe. Knipleptgetnh sont kochen fik
deres Arbeit-de godt betalt, havde
Evas, og ved deres lebende Stille
stdden ftk Syst Mil, vætmede its
let til Katfedkth men vil vanfkeltgm
man säa zwei-Im Im« mHJ den
nusr ««1«::. LI) end upfordrcr
d[’l"tls«
b f Cis thmd kllck ev
anles siuinoe i cuhver
. By oq Bngd ut at
r«p1«1sf«..1«1« Dz- W urk« jun Aqmt for
? ::«—«.: H U..1«m·u·eu of von- impor
1-.:»..-« umstc T«1!.«t:-:5««1, snnsmn nmsk
-»1 ( 1Wk Jj bin .«.’«.M«oxs1i:-etc.: FI
»du »7-««-««11-«-. 1«1 Umsc, The og Strud
: u: 31««i«11««: 1 sumsum must Brut
JHHTJL Juni-n f««Z1, Tun«sbænn:1«s
un 5.:::71 Odium-— tj .-:s.I-.:ss«t«"ksk« Ein-Lukr
1 : tu As en IS Linn-.- Flnslc san m
h «r ins ::x-ik«»1" p·« u Nimmt M m
k ««-1·«k-« « Nullmhi nirlumh stimmean
’«" tuslssND111h, TTCUDHH stxmcntfsss
" .«.mi1«. 1 f. Visi) Tcrw Ohuumnunv
; n at Wis« Tun in Finst« cltu fund
T « Umil w for jin- uujhr Eil-. Ls;r1si1«1p.
«’.IrM«« LUNDINS
Karl-irr
Trifft
Cum-Use
Wann-:
unten-M
M 250
Wurm IAIIZTV unokn umseosfl;24
du« sum Musik
Lukvm Encbækdkilly
det eneste agre, er alloholfrit, mere
velfmagende end Roots ellek Lager
beer, berømmeg af medicinfke oq
kirkelige Authoriteter. Igenter kau
- beqynde uden Penqe og staffe sig
» store Jndtægter ved Salqet as Kon
denseret Enebærstrup oq vore øvrige
FamilksPræpamter. Send os De
reö Navn og Adresse. Vi ital strax
starke-Dem i denne Forretnina frit.
Tusknv Lundin G Eu» 117 l III North
Elizabeth Streu-L Chicago, Illinois.
U Lmsebiiei.
Dei dankte Bibelfelftabs M
paa Jndiapapit med ny Ovetssttelfs
af det nye Wumentr. iudlnmden s
Tyskland specielt for os i mes
blsvt Overfaldsbind. En set-W
eleqcnt oq holdbat Vog.
Iris Um
Van. Luth· Publ. coul