Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 28, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . —M·-s-----«-·- -- —-·.-—--- ·
grouderiylland
MS Esholms Sag for Ovetfors
valtuinqsrettcm
Qm Forhandlingen L Juki for
Ovecforvaitningsrettm ikrwer en
Korrespondent til .,Mm.« fra Ber
lin:
Regermgsprwimuten ug Quer
præjrdemeu 1 Stesvtg yaude Invang
vift Moos Egyolms Bejvwriuger
over Udvisnmgetk Zorn Føige der
af inojendte han Klage til Oder
fotvaltnmgskettem
J Klagen gjorde han gæwende,
at hans Moder havde Ophold in
den for den preussifke Statsgræns
ie, da han blev fsdt. Hatt mente
versor, at han ikke kunde udvijes.
Rost han vor hjemlsz altsaa itkes
hjemmeyerende i nagen andenscat,
kunde han fom uformuende Mund
itke tIene Tit Udkomme. Dvcralt
vitde man nægte ham Bojættelfess
tilladetje Terimod betragtede han
jig sum forsørgeliesberettiget i
Braus, hvor han nu havde boet i
fem Aar, og hvor shan havde giftet
m.
Klagen afvistes med fslgende Be
qrundelse: Klageren vilde kun have
en Ret til at faa jin Sag paadsmt,
hvis hcm kunde bevise, at han var
tyst Statsborger. Han indwmmede
imidlertid selv at svære Stn af en
tilflyttet dankt Moder-, fam ikke var
bleven naturaliseret. Da Mads
Egholm ajtsaa ikke havde Borgeret
i Mikan var hans Klage utjtstes
della
Flcasbotg Land-stet. Mads Egi!
dolmis mxrsejxge Historie er til
ftrække;--; kmdh skrjver »«.Rm.« af
7. Jui1. Te: er Verse-r unvdvcndigt
at hidsættc aue de man-ge Enkeltsk
heder. Der est gaaedse forud for den
Forhandijng, der i Tag fandt Etcd
ved Zions-barg Landm.
Efter a: Mads Egholm var ble
ven udvift sosm hjemløs, tog han til
Me. Herfra vendte han tilbage til
sit Hjem i ist-Ins
Dårved havde han overtraadt en
Bestemmelse i den tyske Straffelovi«
vog.
Der blev indledet Sag mod han«
og Visidderretten idømte hatn 1
Dags Arrest for at vcere vendt til
bage uden Tilladelje La han ikke
Var preussifk llndersaah maatte Po
litiet efter Rettens Mening have
Lov til at udvjse dani.
T Denne Tom blev af Moos Eg
holm indanket for Landsketten i
.Flensborg, der behandlede Sagen
i Dag. Om Udfaldet bereites noeste
Dag, at Landretten opketholdt Be
sidderremsns Tom, faa Egholm
maa noij med at voere udvift.
, ..
Des tysle Presse og Judi- Mis
fism El Angkeb paa Jndre Mis
sion findes i ,,Zlensburger Nach
richten« Tor Torsdag. den 6. Juli.
Bladet money at Jndre Mission
i Nordslesvig i Anledning af den
fortgering Jndre Missions Judi
læum hat lendt den en Adresse,
shvotis siges, at den nordflesvigfke
Judre Missions Præg ikke er ble
wet udvisket, men uddybet, og der
:til hat hele den aandelige Paavikks
Ring fra den ældre Brodes i Dan
matk bidcaget.
»Som belendt«, siger Bladet, »et:
i Jndre Mission her Tau vel Tom
hist Religion og Politik inderligt
fmmMnieltU, hvad da ogsaa er
i Stifteren quwr Becks Aand.«
Bladet kan ikke holde de to Ting
ude fta hinanden, at en Præst vg
M san være en Fædrelandsvem
uden at hans kristelige Arbejde
derved bliver politisc, bemærker
«Flensborg Avis«. Hvor falsk Pan-H
stand om Jndre, Mission hernedej
er, fes af, at en tysksindet Stets
præft staat i Spidjen for Mis
5icmens Forening. (
Ny Udvisuing fta StuderjyllandJ
En dansk Tjenestetakl, som hat del
»mgct i danske Moder-.
Fra Eøndcrborg telegrafekes til.
R. B.: I
TjenestekaU Chresten Meerstsens
sen fra Fjaltring ved Lemvig, der
ltjente hos Landdagsmand N. Nis
fen, Viby paa Als, er bleven nd
vift med 3 Tages Vorkl
Zom Grund angives, at han hat
Ideltaget i dem-sie Møder.
i
I Lad Dreugen blive Land-acad
;..Ten, Tom er født paa Landet, gsr
Ivkl i at blive paa Lande« striver
Idet kendte Mætte A—ø. i »Dein-I
stal«. ,,Bylivets Kultur og Rossi
Inement kan dtage og fængsle os.
"Vi tyek til Videuskakieng Kadey
til Kunstens Ratte, til Jndustricns
lArbejdspladler. vi findet Morskab
zog Adspredelse, men vi findet os
ikke hjemme i Storbyernes pure-use
rede Liv. Hvad Horats og Bagges
sen har sagt om Naturen:
Nuturam furca pelles ex, 1
! hun kommek dog igen. den Heks,l
det gcelder ogsaa om vort Zorhold,l
om vor Kærliahed til Naturen. Deus
lau forsømmes, den tun bekæmpes,
den kommer dog igen den Orts, den1
san itke rives ud of vore Hierter.l
Taf-In Lad Trengen bljveLands
mund. Med Mark og Eng ogGaard
faar han Lys og Luft og Num i
Tilgift, og dct er Grmtdbctigxgelkts
ne for et sundt og harmonbkk Eins
Og kræver det Nøjwmkzrd og Bär-;
Deidssomhed, kaa giver det tilGen-:
qasld Jelvftændighed og Tilfredssk
del-V
Vedfted Sagt-. Lukkct Hornhaut-;
bevkettuing. Lisde Emaalssankbe-«
vasrtningcn paa Høqekund Ztationf
er bleven lustet fra 4. Juli. Kom
muneforfmnderen havde udtait. at
der var ingen Trang til lldskænks
ning, dcrfor hovde den ntxoærende
Etationsforstander Kett faaet Af
flag paa Anssgningcn angaacnde
Konceisioth
deding. Bis-neika Lnsmg d.
Z. Juli asholdtes en Birne-fest i
Peter Ponlfcns Zkov i Brendfikup.
TEI Festen var der mødt omtrent
Jst Vorn forudcn en Tel Vocsne
warst talte Børnemisfionar JZV
Jen en fra Agerskov one r Order i
Johannes Evangelium H. Kapitel,
1-- 2 Vers: »Eders Hirt-te for-fast
des ikkel Tror paa Gud og trot
ma mig! J min Faders Hus er
der mange Boliger. Terfom det
ikkc Var, Zaa hque jeg jagt eder«
det: thi jeg gaar bort for at be
rede eder Sied.«
Derefter talte Paft Simonsenfra
Oksenvndi ud fra Ordet i Johannes
Aabenbaring G. Kap· 2. V.: »Da
jeg sau, og se en hvid Heft, og han«
Tom sad paa den, havde en Bue;
og der blev givet ham en Krone,
sog han drog ud sejtende og til
Sejr.«
Estet et Ophold, under hvilfet
de medbragte Madkurve tsmtes, og «
under hvillet P. Paulsen bevcertes
de med Kasse, fortsattes Msdet med
Tale af Missioncek Jensen.
Til Stutning talte Prvvft
Schmidt over Drdet i Johannes
Evangeliums 6. Kap. 44. V. »Ju
gen kan komme til mig uden Fade
ren, sum fendte mig, dkager hom;
og jeg skal oprejse ham paa den
oderer Tag.«
Den sidste Tel af Festen, til hvils
ken der var modt omtkent 150
vol-Such fluttedes ved sWsTiden
mcd Salmem »Brødke og sztre.
vi stilles- nu ad.«
Ekrydfttnp. Fotfkellige Udflugs
tck. Sondagsikolebøruene havdeSøns
dug Eftcrmiddag den 2. Juli dercs
aarlige Zommetudflugt paa Vogn
til Kkiftiansdai. Da Vejret ucrppe
var iaa fommerligt fom suskeligh
indbsd Post. Vaisner i Hammelev
dem til sit Ojem og fin Habe. Her
talte Præften og Mathias Hausen
fra Højgaakd til Bornene, og yders
ligere forhøjedes Børnefestens Glæs
de med, at Frøken Asmussen, der
staat i Missionsarbcjdet i Indien,
men for Tiden har Ferie, ogfaa
var til Ztcde og fortalte Bsrnene
lidt om Hedningebsrnene og fang
en Sang for dem i QdyasSproget.
Dereinst bevckrtede Paftor Vassnev
Vøkncne med Kasse-. Omtrent 80
Vorn var iamlcsde til denne Fest.
Als. Lyunedflag — Jldebtmgd
(T-bbpst.) Sendag Formiddag den
L. Juli trak et heftigt Uvejr op
over Mellemals. Ved Titiden flog
Lynrt ned i Skorstenen paa Kand
ner Jakob Jakobsens ftraatækte og
gamle Bindingsværksejendom iEls
ftrup, der nedbrændtc fuldfiætgdi;1.
Eierens Kreaturen en Heft og 4
Kaki-, blev reddede, ligeledes en
Iille Tel af Jndboet. Ejendommen
var tun forsikrct Tor 3100 Mark
i Laggdekgraggdfa57e1g saa Jakobsens
Tab er meget Hort. z
Tesvasrre kunde Lynnedslaqet
mrr have beredet Jakobfens Huftru
Lan-t. Oeke Famiäien med Bgrnene
mr äsrTamLeke i Aftkmtsäilgoligen bes
Gnk.« EIETaksetkg Ewigan i den cgge
Ende as .85:g«"s.s: Tsa Innet flog nex.
kufspb n: LIMIng du« fsod vedVins
must, ramtes af det, og hun bkev
baaret ever i Karl Christener Ejms
dom i bevidftles Tilfmnd nggetl
Imvde citerkadt en rød Etrikse lang-II
used over bendes Brust og det ene;
Ren Efter hoad Lægen start-, ek«
der bog godt Haab ang. at hun kanl
komme sig igen. I
Muh- es Klovfygr. FlmäerY
6. Juli. Dek er udbrudt Mund- vg«
Klwfyae paa en Gaakd i Mundes-l
Gelting Sogn i Angel Dek
er ftraks bleven foretaget de ntdss
vendige Afpærtinger. i
Hadetvlcu Totdcuuefr tke Jst-Z
dnge t Tritt· Te defte 3 Zimdach
Efriver .,Mm.« as ps. July or ders
tmka Oeftige Torheitbyqer henk
over Vom J Moor trat Tordenss
vejret un vcsd Lebt Ettiden Der
fandt fleke Icedsiag Zted i Vyen,s
dog nden at forvolde videre Stadt-. !
Pan Sanderbro skete under et Lynsz
nedflag, at en Telefontmnd brasndtff
over. Falte-ne i »Es-user horte et fort,
ffarvt Knald Tom af et Passe-stud,
og Øjenvidner faa Gnifier springe«
nd fra den overbrændte Trank-. ;
—— Ha- ssap used Streiten og ——I
en vaad Tttir. Da en ung,Mand
lTom nok hat-de nndt for meget af
de vaade Vater, Zondog den 2.
Juli i den tidlige Morgenstund var
paa Hjemvejem fandt han paa at
vise sin Fcetdighed i at balancecel
langs Bolværket ved »Damhallen«.
Gan tabte Ligevægten og faldt i.
Dammen som der er temmelig dyb
Heldigvis var hans Kammer-at i
Stand til at hfælpe ham op karn
saa han flap helfkindet derfra. (
Heft-sen Lystedstss. Sandasl
den 2. Juli trat et heftigt Tordensi
vejr hen over Byen. Ved LiTiden
flog Lynet ned i en Lade, tilhsrenss
cOPchsIAGSN spika
CÄRÄNTI FOR KVALITET Oc RENHBU
- --WACEN sNUFP et- tilberedt sk den bedste, gam1e, M M II
Ulslee Bladtobak, til hvillte law mein-me lngtediensek er tilsay com et natutligi
slandingstokkek til Bladtobals og absolut rene Atom-Eksttaktct. sausmalingspkos
gessen bibeholdck Tobakkeashåode Bgmksbeh og alle de bitte stokkek og syst-.
Im fian i natur-läg Bladto betrug-.
copgumoms sum-v II DUN III-vest- Ms sm- swoc
Ist-sama
Musen-Univ
de Landmand Holgerfen paa Hejssn
ager Marc.
J Laden var fotuden Hefteftald
nogle Vogne, Korn, Kaktofler og
Landbrugsmaskinen
E Homer-In var Iige gaaet over i
:.Lseftcsitalden for at vande Heftem
Fda Lnnet flog ned i Gavlen, hvok
»der øjeblikkclig tcvndte. Man-den
«blev saa fortumlet af Lynet, at ban
Incrstvn i et Par Time-r var helf
! a mk sfravckrende
E Tot lnkkedes Holgerfens Svigeri
!«·sn, som var paa Bei-g der, at
skkddp Sein-m tigetedcs blev et qu
lVogne reddede, derimod indebrcends
In- der 11 Kyllinger, en Kornrenses
Imaskine og en Hallelsemaskine, en
»Le! Havre og Kartofler samt en
fTel Haandværkstsj
Tot voldte meaet Besvær med at
Yrcddv m anden Lade, som strdte li
Fae ov til den brændende. To Mund
stmr stadia i Gang med at slukke,
Zimm- Jlden begnndte at tage fat i
:T'o-;1cst. Bette Slukningsarbeide for-e
rik paa on efendommelig Munde,
incmlia med lange Stænger, paa
fmis Ende-r man bavde faaet en
xzi kmmd ka anbraat
; To Svrøfterne km Befsaqer oa
kSW kvm M Siebe-, var der Mk
mt at ndrette more, idet Laden
antIn var nrbbrwndt til Nnmdm
U· J. IHLVAN
RVAN sAVs cHAUTAUQUA
IS FACTOR IN MORAL REFORM
That the chiuauqui is phy
ing s gkcat part m the work of
mer-l refomk is the du«-f os Hon.
W. J III-Hm wcso Mus express-:
Mmself m a teuer to Man-ges
cnakles F. Hornes- of Ue weg-Um
Redpath chautauqua system
Mk. Sryan«s statewent foitowu
«Tbe chsutauqua sucht one of
the but opportunmes now pre
sented to he puviic esse-ske- for
Les-sit to the people The audi
ence it a gelect one-. and always
com-Insect of the thoughtsul ess
i
I
·
.
T
·
-k
ment of the communsiy. and as-«
they pay auxrlssicsm they Itay m
hear l beiicve that a com-dek
sble par-r of the progress that j2,
how being made ascmg m- Ime ot
morai ans »Hu-II nforms s
tracesble to the »Hu-net of the
chsutauqua. An ircseasmg num
ber of mcn of promincncs are
Ivaillnp thcheres of the chau«
tsuqus pigtfoksm and i delievc
that the number will continue to
gross-M
Ehe Utica-kein of questions of in
- . -
«2.s.·--«- ««.--v·· wiss-sp- «. -
(
sp u44W4L4u«-M444444
lMISs RAE-l- LATHAOP. sokaNO
. — ved Stumm-. »
slGNOR FERRANTE THE GREAT lTALlAN SANOMASTEIL
lsjltlkAN·l’ls)'s ji«-Nil ltnljkm tätmrds Bund tin-s- tumm luto Un- chan
tuuqms tkclsl It ins hum inclmsecl to los-up thss Hammer gamm
nntl rMslx kund-but »in-ts.si«1m,·m part-N us this isltx kok s um
ask-usw« tin-r ist n ichs-sit Nimm-inqui- s)-m(«tu. Tho- rsomjng of this
sum-sus- huhil k» Ihjei isin thnnsiuszun wemk lsit unsmosctlukmhly this gis-ist
wit owns in lmnlis Hu- usimmxnnx Ins-( Inmwa Fisrrnnns hlmself ls one
ssf Un- ;.-k--:sIo-.-1 ist«-il tlir.-(-I«r- then hnly tun-O prinlusspsL Hi- Organs-Bd
Mk Mit ihm-l upusn unl) « wr) )-«,-U11g man. U« hu« luipu « lumls
main-r onst- ph««-, HI- um«-- t» this- pounfrzs vchlx htsi Uns-M halt-m
Ohms-w jsssg »und Its-« »War— :s;.-«. The bsnd hscl Inn-b- a sit-est Hm- la
Hurqu whom-s it is Its-III Dunska nnd K is fast biss«·-n-hig H fass-nei- is
this mnmrzc It MS um«-:- Innll this summ» »Hu-M this Missouri
rinstc non-i kmy TM M- «m- ist Uns Mxx days- nt Phsgnssmrnm aser .
’"I
mittetiager.
Til Japanmisfionen
Fsr with-set se Ibl Nr. 29 ...................... Smr TJ
Bomble N. Taf» Bethlehcsms qus Kvindeforening PH;
femme til en Bibelkvinde 81 .................... htm
Foley Btook, N. B» Misg Elisa Rasmusäsn .......... 2.00
Los Angeles, Cal» Past. P. J. Øftemaakd ........ 5.00
Plain Nein-» Mrs. Jens Andersen til en Kikke ...... 1.00
Tissammen 861873
Til Judianermissionen
For wittert-h se Kot Nr. 29 .................... 810890
Von-dell, N. Dak» Bethlehcsms Mgh.å- zwindefokening .. 5.00
Los Aktaeles, Cal., Past. P. J. Øftcsrgaard ............ 5.00
Nod Claud, Nebr» Zenoagszskolen i den dapsike Kitte» 2.00
Tilsammen. . . . 812090
Til Jndtemissionetc
For wirkt-roh se sit-L Nr. 29 ...................... 8654119
Audubon, Ja» Ebene-Zei- Mgb. Qverskud fra Mindefeften 25.00
Los Angeleg, Cal» Pakt P. J. Østcrgaakd .......... 5.00
Red Cloud, Nebr» Ssndaqsskolen i den danfke Kirsc. · .. 2.90
Tilsammen.. 868699
Tii Mormonmissionew
Fsk kommt se Abl. Nr. 29 .. .. .............. 811695
BombelL N. Dak» Bethlehems Mgh.s Fivindeforening .. 5.00
Neenah, Wis» Vor Frelsers Mghs Kvindeforening. . ·. 5.00
Los Angeles, Cal» Past. P. J. Østergaard .......... 5.00
Hutchinsom Minn» Mkö. Knud Rasmussem Mrs. An
dre-w Peter-few Mrs Madg Jenseit, Mrs· Sophie Olsen,
Mis. P. B. Nielsen, Mrs. Sine Vetter, Mr5. Carl Jst
gensen hv. st; Mrsk Mathilde Peter-sen 50c ........ 7.60
Tilfammen .......... Slxm if.
Stoletaösem
Fsk witteret, se Kot. Nr. 29 ...................... Ist-wus
Los Angelcs, Cal. Post. Psz J. Østrrgaard .......... 5.W
.Kenord, Nebr» Carl Lauritscn, Infol- :Dlndrc-uji-n, John
Volthsman, Past. A. M. Ihr-schen hy. sä; Laut-its
Højen Jens Nie-Um Martin Heim-on im. JUW 12.50
Tilsmmneu. ..... 817350
Jubilæumsgavr.
Flr Mitten-h se KbL Nr. 29 ..............·..... Jus-»m
En Jubilmmtsbank fundet paa Stolen efter Aarsmsdet 5««
Blair, Nebr» erd Jnger st; Rasmus Petri-sen 83 .. Um
Albert Lea, Minn» Mts. L. P. Jenfcn ............ 500
Ruskin, Nebr» Jens Houwed, Waltet Nielfen, Jens
Wes-, hy. flo; Jms M. Jensen 86 .......... Zum
Frei-way Nebr» Stuer Melien .................. 5.»0
III M, Tab Pest. P. J. Mergaard .......... 15.»0
Mit-im Mun» Post. They P. Beet .............. 10.00
W, R-- Past. P. F. A. B. D. Nietsen .......... 10.00
Mon, Mr» Oc. H. Welling, L. kaildsem CAN-ad
sen ho. 815 ; Carl Petersen 325; Jesfe Hausen, T. H.
« Madsen hu 810 .. .......................... M.00
Tilsammen ...... 8497990
- Mast-, den 21. Juli 1911.
Otto Haufe-H
s. .. M. for »D. for-. d. «.-t. Art-i III-.