Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 28, 1911, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —s—-3(J Daumen-IV DIE-Diss
V
vvvvvvvvvvquv-s
Post-It Mathieseu, Redaktsren af
Kräfteligt Tagblad«, kmvde Tots
dag den Is. ds. udjtaaet fin Ferng
selsftraf paa 3 Manard-In Han
vilde straks efter sin Løsladelse be
gjve fig paa en Nekreationsrejie og
fsrst i Begyndelsen af August over
taae Reduktionen of Bladet.
Provft Johø. Pein-sen fta Best
indiem iom for Tiden (13. JuliH
opholder sig i Tanmark agtek i Les-I
bet af dette Eftemar at holde Moder»
for den vestindiske Kikkesag.
Stin- Gave. Tit Juba-Mission
er genIIem Provft Nyholm, Holstes
bro, sendt »E« Jubilceumsgave«
fm afdøde Christen Grummesgaard
Tabl og efterlevende Huftru Kir
stm Marie Lauridsen of Holstebro,
paa 3000 Fir.
quup Kitkes Geuopteisning.
Nu, da den ældgamle Karup Kikke
— vor Frue Kirke — forestaar en
Hovedreftaumtion er Luka om
at faa Kirken genomejst i dens op
rindeline Sfikkelse med Taatm Kot
og Korsar-me kommet stasrkt frem i
Meninheden og blondtfremmgende
Mernd med Interesse for historiske
Minder
J den Anledning var der i Fl
»Vie. Stifttz seinem-« Isndqg Es !
termiddaq den 9. ds. eftek endt
Gudstjenefte Mode om Sagen, sontl
sit alles Tilflutning.
Menigheden vedtog fttaks ct indi
sende Andragende til Kultusminis
sIeten om en Bevillk ng paa Finanss
IVVCIL k
Tesuden volgtch der en Leim-.
tatjnn paa trc Mel-nd til at teij til
Kobenhavn for at sage Foretræde
hos Kultusministrrvn og andre ind
ilvdeliesrige Mel-nd og tale med!
dem om Sagen.
Frijseuborqi Kisten Til erJ
ikabct list-et ca. 30 Kikkor. af hvilte
thvskabet hervor Tiendcst imntidiq
med, at Vedliqeholdelsesvligten paa
hviler dei.
Eiter at Timden om fort Tid er
list-It et det si Fl. »Dort Av.' un
der Ovetvejellle at lade Mkketne
ovekgaa til selvejendc Institutionen
Tiendeindtægten vil i saa Tilfælde
blive kapitalijeret og den fern-due
Sum til Kirkekncss Vedligeholdelse
boldt tilbage, inden den overskydens
de Kapital indgaak i Fideikommis
iet.
Lesemlig Opdragelfr. Interna
tional sonst-es i Odenfr. Odense,
JO. Juli. siongrcssens Mode i Dag
aabnedes Kl. 91-·.-. Dr. Westerblad
fta Upiala holdt Foredtaq om P. H.
Sing, og det vedtochszs dekefter at
dankte en jnteknmional Komitc for
legemlig Opdragelse, hast-set paa de
Lingsse Principer.
Folgende Udtalelse vedtoges:
Den international Kongres for le
gentlig Opdkagelje i Odcsnfe 1911
erkender den store Betydning, sont
Stolerejiek bar for den opvoksende
Ungdom sont Mit-del til en harmo
nisk Udvikling as Aand og Legeme,
oa hilsek ogfaa rned TasrligiVelvilie
disse Neiser som et Middel til en
ftedelig og venstabelig Tilnærmels
se mellem Folkoklagene Kongregs
sen modtager der-for med Tilfkesz
hed Meddelelsen om Dannelien af
en international Komite til Fremme
af Stolerejfer.
Komiteens Bureau er i Wien, 19
Leidesdvrfgasfe
Laster Hans Hagna fra Chri
stiania holdt Foredtag om »Am-for
er Arbeidet for fysisk Opdragelse
mete paakkeevet i vor Tid end tidlis
gere.«
Dr. Tissie meddelte, at den nieste
Kongres for legemlin Opdranelfe vil
bljve afholdt i Paus i Oktober
1913. Tit Medlemmek af den in
ternationale Komite for leaemlig
Opdragelfe valgtes Professor Sellen
fra Sverig (Præssdent), Ohnma
stitinfpektsr K. A. Knudfen fra
Damnark (2. Vteepræsident), Dr.
de Genst fra Belgien (Generab5ekces
taki-) og Dr. Meyer-s fra Holland
(Kasserer).
Det vedtoges at oprette et Bu
keau paa fem Medlemmet oq fsge
Tililutntng fra de Lande, der tkke
allerede er repræienterede i Komi
deen Konttngentet saftsattes ttl
mindst 100 Fres. for hvert Lands
Professor Torngren takkede der
efter for al den Venlighed, der var
vist Kongresscm og udtalte Haabet
om, at de Fremmede maatte blive
lievaredc i godt Minde.
chncralmajor Madsen talkede
alle Repræsentanterne, særlig sde
freinmede, og erklætede Kongressen
for iluttet.
Professor Inleili fra St. Peters
borg udbragte et: Leve Danmartl»
Notfke Skolcdrengc paa Bei-g i
Aal-lind «Med Formiddagstoget fn
Horiens ankom, skriver »Jyll. Pu
itcsii« af Il. ds» et ejendommeligtw
Musikkorps til Aarhus: det var 60z
Uoniimmeikolrdreime fra Christiai’
nia, five-r foriynct med sit VlceieinsY
itrimimit; de gavi straks efter Antoni
sten en improviieret lille Koncert
paa Pladien foran Banegaarden, og
bereitet mardierech de til K F U !
M for at ihilie paa Frivilligt dansk
s rengcforbund
De 60 imaa Nordmænd er Under
Ledelie as Grosserer William JohnsT
ien imn Ferietur i Danmark: for en«
8 Dages Tid siden ankom de til Fre-«
derilii liavn og tog strals med Toget(
til Fredericia, bvot de var til 6. Ju
li Fes t, og herfra er de 1 imaa Bergs-l
reiier dkagct nordpaa fra By til Bys
de bar bl. A· i Beile set Robert
Evendien flyve. i
J Moor var de altfaa naaet til(
Aas-bus: her sblev de sprft prasscntes»
ret for dort-s Værter, og efter atl
de sqa havde tax-et noget MiddagsJ
mad, var de nde at bese Byens
Ecvaskdithdek, bl. A. DomkikkenI
Tagen affluttedes med en stor« KonsI
rcrt paa Vispetvrvek ved Ottetiden
kom de iiorske Drenge i deres bunte»
Fløjelåsblusek marcherendc sammenl
mkd .,Fkivirtigt dankt DkkngcspkJ
bund« og togsOpftillinq vaa Theater-!
immka bvorfra de aav en Række’
Musik-winke til deste undek krqu
tigt Vifald fm den ftore Menneskes
met-naht der bavde fyldt Torvet
til Trasnasieh der var mindst 10——-!
12,000 Monuesker til Stein-, og da
Koncerten efter en Times Finle
var farbi, maatte Drengene for over-i
tmvdedet at komme bort føres gennem
Theotorbyaninqen oq marcherede of
Steh im en anden Udgang. 1
J Nat hat de raste Intenser
der alle er i Alderen fka 10 til 16
Anr, vcvrct privat indkvarteret tundtJ
om l M, oq i Dag gaar Turenl
videke til Rande-ts.
Et homnpatist Hof-ital Den
Il. Juli blev pna Fuglebalken paa
erderilsibem Grundsienen tili
Slandinoviens farste lmmøopatiilet
Hospital nedlcmt i Overværelse as
Beflyrelien for »Fondet til Ovrets
teile af et homøopatill Hospital«,
der bngger Despite-let J en udhus
let .cheberften anbragtes et Glas
,r-r, sbvori nedlagdes et laligkaferet«
Dom-new og Fondets Ferment-,
Dr. Siemiem murede dereiter den
sprite Sten, idet han mindedeg Ho
møopathiens Grundlæqqer, Dis-Hah
nemann og Fondets Stifter, Dr.
Feveile, hvorefter Fondets celdfte
Medlem, fhv. Stenhugaermeftek
Schelm-, murede den anden Sten.
En ny Ide. Naskov Vykaad vedis
tog i FI. »Don Falst. Foicetid·«i
paa et Mode fokleden at unbefale'
ensaf Vestyrelfen for Telnisk Stole
fremiendt Udvidellesplam der gaar
ud paa at omdanne Naslov teknis
ske Stole til en Læreanftalt efter
Folkehsfflolens Monsiet
Det er nemlig Meningen, at Ele
verne stal do og spile paa Stolen
«hvorved umhng at de Ell-very som
ikle bar Familie i Byem ilal vcete
wnnaet til at tilbringe Fritiden paa
Værtshuir. .
J Skolen skal findes en Bog-.
lamling og en Læfestue. Daglige«
Foredrag iikal vcere et start Led i
Undervisningen.
Man agter at lsge Statstilikud
i den kommende Nigsdagslamling.
,,9ltbeidet adler«. Forli-den af
holdt Fredericia Lokalforenina, hvis
Formand er Konlul Chr. Lochr
Agitotionsdag til Jndtegninq of
Medlemmer og Gaver. Tit bette«
Formaal havde Beltyrellen lnytsl
let ea. 70 af Byens unge Piger og
yngte Mcend til fig, lwilkr. hold
klædte og prydede med Landma
ningens Dørstjlt i en dannebtogs
farvet Slsjfe paa Bkystet, fotetog
en energisk Agitation fra Dir til
Dør for Landsforeningens Jde, Be
kæmpelse af Betleriet og Hjælp paa
rette Maade for vandrende Ar
bejdsløse ved Forplejningsstationen
Arbejdsanvisningsfteder og Arbede
kolonier.
J Tiden fra Fil. 1()-—5 bessgtes
bvert ijt i hele Vyen med det Re
sultat, at der paa denne Dag blev
indteanet ca. 1225 Medlemmer, mrd
et aarliat Bidraa vaa over 2500
Kronen
Bette jwrdcleii sineResultat, Frugs
ten af et lanatfra langvariat For
arsbrjde, meddcltcs om Aftenen ved
en inmroviserct Fest Tom Konsul
Lodbr gav for Tamtlige Asfisterende.
Man venter, at alle de andre-, ca.
30 Vmsn bvor Landsforeningen
i drttc Lieblik har Lokalafdelingek,
fnarcst vil fortfwtte i Fredericias
Spor.
En uhcldig Kongrksdnmr. En
af de kvindelige Teltaaere i Kon
grossen for leaemlia Opdraaelse, en
Hollænderinde, har i Fl. »Fyens
Ztiftstik.« været saa uheldig i
Odenfe Karmen-Z Savi- at miste fin
Oaandtafke der indeboldt ca. 300
hollandske Goldm, nogle danske
Penge oq en Guldurkcede.
Dtkkbt af Tagen Ta Arbeitss
mand Anders Oansem Laurebjerg,
om Mammon ·den 10.ds. vilde gaa
til sit Arbejdo i Jernbanens Gras
arav ved Laurbjerg, og gik lang-s
ad Vanelinien, mødte han mellem
Langaa oa Laurbjerg et Tos, for
hvilket ban vea uden at æn5e, at
der paa dette Sted var Dobbelts
spor, og at Eksprestoaet sydfra sam
tidia ankom.
Gan blev derfor overkørt af Ets
prestoqet og fuldstændia knqu Li
get fandtes kokt efter og fsrtes til
Langaa Station. san var 34 Aar
aammel og efterlader sig Hustru yg
5 ukonfirmerede Born.
De dunske Argentiuerr. -Oden5e,
il. Juli. Argentinere, fom ophols
der siq herhjemme, holdt i Gaar
Mode paa Himmelbjekget, hvor det
i Folge ,,Fyns Tid.« blev vedtaget
at danne en Fokening for Daan
Argentinere. Modet talte 60 Del
tanere, og der blev talt af to for
benvcetende Priester i Argentina
samt of Paftor Andreas-en fra Tan
dil, der for Tiden opholder sig her
hjennne Tet vedtoges at holde
Mode 'hvert Aar den 9. Juli. Ncei
fte Modefted blivek Mom·
Dodsfald. En of Hokiens Bys
meft kendte Vorm-re gamle Kobmand
J. P. Holmboh er fokleden afgaaet
ved Boden, omtrent 80 Aar gam
niel Den Afdode, der kom til
Horsens i en Alder as 21 Aar, del
tog i M i Dybbols Forsvar, og her
fik han den 18. April bortfkudt sin
venftre Albne, hvorefter han blev
taaet til Fange og ienere hiern
fendt og fassen-L Holmboe xar
i Folge »Hm-s. Av.« Stifter of
»Forlvaröbrodevselskabet for Hok
sens og Omegn«, det ældite Selskab
af denne Art her i Landet, og var
desnden i en Aarrækte Kasferer for
»Hm-len- Bawbenbkodte«. J 1889
udnævntes han til Dannebkogsmand
—- Kobmand Jngvakd Jenfen i
Kellernp er forleden dod, fing
Aar gammel Den afdode, der hat
drevet Forretning i Hinge i 18
Aar og derefter i Keller-up fidenI
1893, var en Mund af. den garnle
Stole, dyqtig, flittig og paapasselig,
oq hans Forretning fik elterhaanden
et betydeligt Omfana. Han var i
Fl. ,,.(iellerup Av.« Formand for
Vyens Handelsforening, men tog
ellers ikke megen Del i det offents
lige Liv.
--- Sogneprceft til Anker og An
kirkebn poa Bornholm C. R Mod
sm er den 9. Juli afgaaet ved
Døden i en Alder af 61 Aar. Han
havdc været Sognepræst der siden
1891.
--« Købnmnd P. W. Wulss i
Stubbekøbinn er den 11. Juli efter
lwnaere Tids Sygdom byd paa
Kommt-nehospitalet i Kvbenhavm 71
Aar gl. Den afdsde, der drev en
meart betydelig Fortetning, var
Niddek af Obg. og beklædte en
Mcensde Tillidshvew: bl. A. var
hnn i en Aarrwkke Mehle-m af Stirb
bekjbing Byrqad
—- Oodsekspeditsr Vincent-Han
fen Østerbro Station i Kobenhavn re
s Fslge »Mutt« ester leeon Tids
Sygdom afgaaet ved Dsdew Han.
var i sin Tid Stationsforsiander i;
Lillerød og Charlottenlund, meni
maatte efter afholdt Synsprsve for-!
lade denne Stilling.
Brændt Sodom-L Ha-djund, 12.j
Juli. Ved 21X2 Tiden i Nat opskvd·
der Jld i Hadsund Savvcerks vestlis
ge Del. Jlden formenes opstaaet
i Nøgstuen i Skovlefabrikken. J?
Lebst af kort Tid var alle Bygnin
gerne omipændte af Flammerne, og
Taa vol Zavikækeriet som det i den
øfflige Del af Bygningerne inftalles
rede iliiaikinfnedkeri. der sich-Urte
Masfinsncdkcsr Nasmusfem nedss
brasndte Savvcvrket og Skovlefasf
brikken tilhørte Jngeniør Brøndsted.«
Zaum-; Maskiner smn Lager i beg-»
ge Virkfomheder er fuldstændig Ide
ia,7.t. Qun en Dsel af Mute-me ftaari
tilbnqcn Der brændte flekc Model-«
tm- oig Isiedikaber iom ikke var for-I
sik1«ede· !
Førit vcd Dis Tian ankom der.
en Ziirøjte fra Visborg; men den
maatte indskrwnke fin Virksomhed
til at redde de omliggende Bygnins
ger, kmoriblandt Svineilagterieh derl
m Tid var stærkt truet. Skadenl
anklaaes til 60—70,000 Kr. Bygs
umgeer er foriikredc i Landbygs
ninknsrnris alm. Brandforsikring for
27,0«».Qr. Maskinerne i begge Be-i
driitcr er forfikrede for tilfammen
m. 21.()()0 Kr. i Selskabet ,,T«he
Palatine«. «
Et Msdc af Herregaakdsatbejdetr.
Scrregaardsarbeiderne fra Holbæk
Amt holdt Sondag den 9.ds. Mode·
i Holbask for at forhandle som, hvokig
ledesi Herreaaardsarbejderne skulde
faa forbøjet dckes Lan. Det vedtois
ges at stille splgende Krab. 1. Eus.
Tagiøn paa alle Gaardene 2. Ti-;
meløn i Stedet for Daglm Z.
Fast Akkord for et Aar ad Gangmz
Til at for-handle med Godsejernes
og Forpagterne nedfattes et Uds
valg. .
En bietgspm Stark. Hos Myl-l
ler Tit-un i Kvorning var man for
leden ved at tække, og en Mond gitl
da on til Storkereden for at se,
lworledes der saa ud der. J Reden
vqr der Unger, men det overraskedes
ikke Monden: mere overrafket blev
bnn i Fl. »Rand. Dagbl.« ved at
se en Mængde Uldth i Reden. Der
var baadc Alt-trafen Bukser ogi
Stromver. Starken hat ikke villet·
at Ungetne fkulde frnife i den kslige
Summa-tin Familien kan nu be
dre forfma, hvor det Uldttj, der i
den ieneke Tid nu og da efter Vask
or forsvundet, er blevet af.
Arbejdskonflikten i Aar-bus. Ved
m Forhandling mellem et Udvalg
im Arbefdsgiverforrningen i Aar
lnis og Arbejdsmændenes Ledelfe er
der ovfmaet Eninhisd om at udfætte
den bebndede Strike, mod at Time
lnnnen straks forhøies til 39 ØrH
indtil 1. Februar 1913, bvorefter
Lsønnen fta 1913 til 1916 blivekl
i« Øte i Time-L
Akkordprisetne fkal tages op til
Revision, og denne ikal være tilens
del-ragt inden l. August 1911: viset
d» sig at være Mkordpriier, fom der
isle kqn opnaas Enighed om, skal
dcst paagældende Avbejde udføreg
poa Daglsn Arbejdsgivetne hat
forbeholdt sig, at Overenskomsten
sanktioneres af Don-il Arbejdggis
por- og Mesterfotening.
.i
øngnep
Kulhandel
Sum lishsrsølgosr til lenIust
ank R NIHSHII vtl ij literOfIH
sum ist« vesl-tssc)t·tt-r0-t Lismsr us Jl
Flugs liyggmnsncsriutcs samt lcstL
lsmsmlkk Yugmz Muskinun »k
Avtsrkstlkkahi r
l««m(l-m«sntl nnilsytlvss til at ist«
tesrsus mit-« Yemsr nsz »Hm-o Hijz bis
kHult Inml um«- HNHU
Flink »k- riscsl lic-hu1«ll«-g gis«
mutet-Akt
llaas J. Nielsou.
En kærkommen Forandring
Naar Manden kommst hjem kra- Marken og set BU
gon stiger til vcjrs tra skorstenon, vækkes Tsnken om
en goes Akten-matt og et komtortabelt Ejem Man det
mcmsk en overheclet, tkæt Island-, der sit-beider mod den
varme Mit-kenle
Dei-es Hastru kan undgaa dette med en »New Fortsc
tion 011 Cook stove." .
En »New Perfeoti0n" holder Køkkenpt Iangt kølis
get-e end noget ander Komkur, der spat-es Tjd, Arbejde
og Brust-de Intet Brænde at kløve, ingen Kul at biet-e,
ingen Anke, intet Sod. Med en »New Perfection« Ovn
er det den bedste Koge-Indretning, De kqn finde noget
Rted.
New Pcr ection
09 -Usscs(. BLUID Ist-DIE
DER Soglccstwc
Fabrikate-d tin-d l, 2 og z Fremden-,
mpci lange Tyrkis-bls-s emlllekeds
skorstenen smnkt soffs-sähen To
og Tre-Bnknd»ne lctm lesba- Ist-d
eller nden sknb, det- ek ioksyast
med Hylcker og Unendlclædestattm
sælges ovemltx eile-r skriv til ask
meste Agentuk kot
sTANDABD OIL COUPM
anonym-such
Ell( Horn High school
xxN l) (-’( )l« l« bJ(,-i IS
Skalen bcgyndrr sit 33tc Skoleqar den Z. Okt. 1911.
Grundig llndcsrvisning tilbydes i folgende Afdcljnger:
Not-mal Cum-sc for Uddannelfe af ,,teachers« i ,,public Schools«.
Parochial Coutfe for llddannelse til Lærekgerning i danfle Re
ligionssloler.
Academie Coutfc fordert-der til llniversiteter.
Prepakatoty Conrsc fordereder til de andre Ast-klingen
Commctcial Dcpt. giver praktisk Bogfsring
Afdclinqct for Bcgyndetc i Eugelske giver færlig Undervisning til
indvandrede unge Mit-nd og Kvinder.
Skalen har nye Bygninger opførte 1910, moderne indrettet
med Los, Banne-, Vadeværelier etc.
Vetaling er 81800 per 4 Uger.
Jndsendelse modtages, og nærmcre Oplysning give-Z af
Forftanderen
L. A. Lauter
Katalog icndes. Elk Horn, Ja.
EKSKURSION
—T1L——
ALBERTA CANADA
Tirsdag d. I. August 1911
Fra Elk Horn, Ja., Tirsdag Morgen til Council Bluffs, Ja»
fra Council Bluffs Tirsdag Akten, i St. Paul, Minn. Onsdag
Morgen, iPoktal, N D. Torsdag Morgen og i Gleichen, Can. Fre
dag Morgen.
J Canada kostet Reisen 1 Cent per Mil, og Billetten er gol
dig 25 Dage.
Nu ek Tiden at befe dette mærkelige Land. Gan med os og se
for Dem fe1v. De kan mode os paa hvilken som helft af ovennævnte
Siedet.
Skriv straks efter fuldftændige Meddelelser og lad os reservete
Dem Plads i vor private Jembanevogn.
J. I. c. Why citl S. christittikh
Gleichen, Alta» CanadC -— Elk Dorn, Ja.
Billig Rundreise Excursion
til det gyldne District af Montana Watte Valley) ved
Culbertfon afgaar første og tkedie Tirsdag i
hver Maaned. Den førfte afgaar den fjerde (4.) Juli
paa Great Northern R. R.
Opdykkede Fakme kan kobes billigt i Dane Ballen
Montana.
Dankt lutherst Kirke og Præft tilhørende Den for
enede danste cv.-luth Kitte.
Dane Valley hat aldrig haft «Crop failure«. 1910
som var det tørrefte Aar, hele Nord-Besten hat kendt,
var der dog mange, som fik en god Anl. Mange hat
aolct 40 bu. Hvede per Acke.
Om De er i Markedet for at købe Dem et godt
Form-Hirsch da kom og beføg os nu, da Avlen grot, og
ui vil vise Dem noget af det bedfte Zarmland, fom
findes i Besten, lige ved Fern-bangt og Byer oq qode
,,Martets« i det danste Settlement, Dane Valley.
hanc Usllev kamt Campis-m
Sum J. Frist-lim
Box 175, Culbettfon, Mom