Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 25, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    )
T « hats-kerni» T unstlsstckcll"
Pumished m L". S. A.
Obst-es as
II Is »wu- 4. v
H.« muri-so t. E- ·u sy.
bis-ku. dick-Ä "'«"«c"n- »U. «.—»
«« Uhu-. Its-W
its-u satt-III
—
,
c
OML H ;pslt-tH·-«,«:I
- sksp , It set enestr vankke Blut
Dav. Luth. Publ. Ax
» . i- leNL wHEKLY R i Imerikq, der uvqut
mask. Norm o
« «-.-visn NkwspAtsick Z IC Hättst
ofI om use-I
i A « »J» Ess
-;.
«
——- j —
Fuss-; TT Bank, Nebr» Tiksdag den 25. Juli 1911. TI WAqu
J
Regnionekflao. Z
---.
Beatric og Omegn faat 8 Tommer
i eeu Nat.
Der faldet Regu andre Siebe-, das
ikke over alt i Statt-w
Beatrice, Nebr» 23. Juli. —
Byen Var i Dag afskaaret fra For
bindelsc med den øvrige Werden paa
Grund af den værfus Dversvømmels
je i dcndistorie Ifiegcringenchgns
maulek niste, at der var faldm 8
Jammer Band.
Finden (The Bitte-) ji«-g tre Fud
: en Time i Morgeiz og oed Mur
gengry stod Weit Beatrice og Jeru
banesmtiorwns Omgiveljrr under
Vanx Bauch Residenss og Forrcts
ujtigsjtrøg lud stor Zkadc ved de
rivkixdsc Bund-Traume og mange af
dem, som boede paa Lavlandet,
bavdc Beim-r tned at komme bort
im Deus-:- szcm til sikre Opholdss
siedet slvinder og Bsrn reddedes
fra Tovpen af Fragtvognc og Baa
de munttc jage-I i Brug i Nedningss
arbejdcst. Sau vidt vide-:», er ingcn
cnkkomnusn
Jemlicmerne hat lidt mcget ved
Ovrrsvsmmelsm VurlingtoniBanens
Bro over Bear Ckcrk reves bott, og
nassten alle Buklington, Rock Island
og Ilnion Pacific Vanemes »Yard«
Spor Ttyllcdes væt ellek sattes un
der Band· Mellem Dewitt og Bea
trice, en Afstand paa 12 Mil, er
det mcstc af Bauen styllet væt. Der
gaa intct Tog hvekken ind til eller
ud fra Beatrice, og det vil vare
flere Dage, for Tagtjeneften atter
san komme i Gang. «
Fra alle Lokaliteter heromkring
indiver der Meldingscr om ftoke
Ejrndomstab lang-J i Aue-Dacht
Oenkv Brandt, en Former, som
bor Zydvcst for Beatrice, miftede
s» Fasknsaturcr og Kalve og hole
sin Messer-L Mange Heim Evin og
PMB-set of Fjerkms paa Lavlandet
lang-:- Flodcrne fortos bokt af de
rasende Tit-Amme
Holmcsvjllc syv Mit Zydøft for
Beatrice ksr ovcrjvmnmet, 6 Fod
Band islwr gennem Stationsbygnins
gen. Brett-ice« elektriske Lygftation
er sta11d«(-t, og Vandværket muss-.
Storc- Estrasfningcr af Tcglftenss
Faktors et oasket verk, og Kasldrer er
fxsxst M Band.
Tonku, 13 Mil Jordan-It stsr Be
atrice, mkstsscr l» Tonnner Man,
oj Wälder « Totxmtcsc Ejendomss
tabkst i 'LIiitedalc-n vil lobe op i
mangc Txsiinder of Dollarsx
J Aste-J er Vandfmndm bcgyndt
at Tnnfesx Nmerinqens »Gaugc« rap
vortcrpr kstt Jligning of 263 Fod i
Nue Rivekc
Tom-»Tle Nebr» M. Juli. —
Torken, der hat varet i Itwiten to
Mannedksr. brødes i Aftes i John
Ton Conntn ved et Regnfald, der
grænsede til Skybrud. J Teram
seh fakdt der 4 Tommek i 1 Timer.
J sammc Tid faldt der over 6 Tom
mek i Cer Orchard og SM- i Ell
Ereek og L Tommer 1 Cook.
Der bereites faa videro om Ødes
leg-Felsen lignende som ved Bea
trice, fasrlig da om Vorwoskning
of Jernbanespor. og faa fluttes
der:
TIrkeiTilftanden var alvorlig, og
Regnen vil for-ge Majgavlen paa
disse Egne med Tufinder af Aufh
els, fqa vel fom den vil oplive Græss
gangene og forbedre Tilstanden i
jin Almindelighed
Fra Trete, Nebr» meldeg om over
to Tommer Negnfald oq fra Friend
om indtil 4y2 Toskaner Fra Dak
land, Nord for os, meldes der os
saa om en god Regu.
Fta mange andre Siedet i Sta
ten meldeö om en god Regu; an
Ihre Zteder er det tørt, f. Ets. her
’ved Blair. Her hat vi et Par Gan
ge faaet saa cueget fom en god Dug
eller lng til medlertidig at binde
Ztsvet.
Fra Minneopolis meldes om en
Igod Regn i Minnefota og hele
jNotdvestm ngaa fra Iowa, Kan
»5a—3 og Misjiouri meldes om Regu
- fald.
Gensidighedstraktaten
vedtaczct.
Ei start Flektal qf Senatets Med
lemmer stemmer for deu.
Man nam- bedste Haab om, at Ca
nadas Parlament stkakö vil
ratificcrc den.
Washington, D. C. 22· Juli-—
J Tag vedtog Senatet med 53
mod 27 Stamm-ist Gensidighedss
Overcniskomftcn mcd Canada, sont
den kom fra Repkcrfentanthufet uden
Fomndrinq af en »Jota«. For For
flaget stomtc 21 Nevublikanero ou
32 Temokrater, intod 21 Nepublis
kaum- og 3 Demokraten
Terfom Hufet havde været kSesi
fion, da den endtslige Stimmeng
ning var falden, san kunde Lovm
chret giort færdig og overfendt til
PrcVTident Takt og understrevet, førs
end han afrefste til Beverly. Mcn da
Hufet ikke var i Segsiom var det
umnliat at underrette dette om Se
natetg Handling, og folgelig vil
det vvdtagne Forflaa ikke naa til
Præfidenten for end paa Onsdag.
For Taft er det ikke om et Par
Dage at gsre, thi Canada vil blive
unt-errettet om Traktatens Vedtas
qclsp HennrmsPrissfrtelmrmnmen og
Premicsr Lan-riet oq den mnadifke
Adminiftmtion Vil ftmks sage at
Tim- fig dcst mnadifkcs Purlamcnts
Natifikatiotk
Te, der var indcs for Traktatens
Vksdtaqusc, var bestvmte paa, at der
Ifulde frommes over den, sont den
var mtlwfalcst of Prassidcntm Der
for bit-v ogüm det enc- Ændringss
furslag nedsusmt ksfter dut andet med
effortmkfolia Majoritrt Trettm af
»dem blev forkoftet ved Navneopmab
»Er-: tm tun fra FU. 11,1.s"- For
middtm til LZCI Eftermiddag at
Tasse dct here til Side.
) Loven vil tmsde i Kraft, faa
IfImrt den har Prwfidentens linder
Jstrift og er ratificeret as det cann
Hdifke Parlament, hvilket haabes ag
’fcm at være sket paa Dnsdag.
f Præsident Taft sitzen »Im-g er
meaet tilfreds med og glad over,
Tat Forslaqet er vedtaget. Det betys
Ider et Stridt fremad i Retning of
»gensidig velgskende For-hold mellem
ICanada oq dette Land.«
Taft bar ogfaa vstrittig prift De
)mokmterms, fordi de stemte —- ier
sfom Parti imod Forslaqet fra en re
pnblikanfk Prwsident. men loyalt
ritt-r detes Overbevisning.
En gnfeliq lllytke. Bad-, Norm-,
IR. Juli. En frvateliq lllytke er i
F Tag hasndet i Zoltdalm Pan Guar
Idene Evensgaard og EvensdaL som
klingt-r 15 Kilometer oppe i Talen,
Ihavde man Konfirmander, sont i
Mokgen ffulde konfirmeres. 18Mens
nefter fra Ganrdcne begav sig i
Dag paa Vej til Kircan Et Stoffe
fra deres Die-m mantte de fætte over
Saltelven, der i disse Dage gaar
stok og strid, og alle 18 aik i sam
me Baad: denno, som derved blev
for ftækkt lasset, kom ind i en ftærk
StrsmhvitveL der kastede den mod
en Sten, hvorved den knnsteg vaa
Mit-ten, on alle 18 Personer faldt
i Vandet Kun 5 at dem sblev red
dct, mebens 18 druknede, dertblandt
de fleste sAvtnder og Birn.
H Z Utimiggbman
i Konstantin-ich
5,000 ane braut-D 2 slvarditmuil
tagt i Rufner.
KonstantinopeL 24. Juli. —- En
sionflagratiom fom brød løs i Gaar
Eftiskmiddag, rajede indtil Kl. 3
i Manns-, ved hvilken Tid man
fik Mast over Jldem men væsenti
lig af den Grund, at der ikke var»
mere Brænde paa dens Vej. Det:
er den største lllykke, Vyen har væ-J
rot Vjcmsøgt of siden den store!
Brand i Pera, det europæiske Zwar-:
ter, i 1870. i
Man trot, at denne fidfteBrandz
er masat of politifke Grunde. Bertil
udbrød samtidig paa flere forskellige
Zteder i dct gmnle FtambuL medensJ
Futt« fejredcs Vedtaqelsen af denj
ums Wtrftitution. To Kvadratmil afl
Bycn blev afbrwndt, oq eftrr et løsti
DAMka bit-V I,(-W) Hase- ødelagt.
Te slcsth of disk-se var Trasbugninsl
Hor, mcn oqfaa «Id«"kijliqks lustydeligeH
Ztmblmninqcsk blvv Wink-ret. l
(
1
(
!
s
Hm Aar, hendes Datter 90.
! Atlanta, Ga» M. Juli· —-— Mks.s
TMary Franick Procter. 111 Aar;
hmmmcL en virkclig Dotter af den’
annsrikauske Revolution, er just bles
von oudoqet i en Ecnvccrcslieshytte i
Barlow County, Georgia. Hendcss
enefte Zelschb er hcsudes Dotter
jMifs Mary Proctcm 90 Aar gam-»
imeL og to VorneVørnssVørm Ef-l
Jttsrkommere af en anden Dotter. (
Mrs. Procter har levet under.
205 Præiidtsnters Administratioms
indlnsfattcndc John Adams og Min·
FI. Tast. Mrs. Proctksr fødtes i:
Watc County, North Carolina, il
Anret 18W. Hun Egger paa on
Inmitan oq er ifke stort udon1
;Skind, Sener og Ven. Hemde-s Dat
chsr ma W Aar passisr hende oa
dnrspr csn lile »Entwu« Habe Mrs.
»Nun-for frmr 812 om Maaneden i
IVension for Time-steh Tom hcsndes
Illknnd aforde i Krisen 1912 Tcr er
Hi Atlanta ftartet en Vovwgolse for at
jwrge for de toaamlo Kvinder No-l
fusn as den-s Tage.
Rmnan furbiqamst Tet den-Ins
fra Hastinqs Nebr, at Adam-J
sonntus dcnmkratifkcs Convcntiun i
Lordags holdt Møde »den at nasn
Ink- Bryaus Norm Tet var førftcs
Zwang i 16 Aar, at fligt var stet.
I
I
f
h
I
!
l
s s
Forfrenmussie i Pofttjencsftm Fra!
Ltkasbingtom D. C. meldes under
g: ds» at Generalpoftmefter Him
wck hak- ordrct Forckremmolse for
Postbetjente og Poftbude i Aventin
der vil medføre en Merudgift nf
332 000, 000 om Aaret. Der or od
faa udstedt Ordre om Forfremiitelse;
i Pofttjeneften paa Jernbanerne, der«
vic medsm en Mekudgikt af si75.’
000 om Aar-et Hitchcock mener, at
disfe Forfremmelsek kan fokfvares
nd fka det Synspunkt, at Pofttfenes
ften nu væsentlig beerer sine egne
" ndgiftcc
DampfkibssNotitfer.
»C·« F. Tietgen ankam til New
York den 24. Juli og vil atter af
fefle derfra den 29. ds» —- ventes
da til Skandinavien den S. Au
aust.
Ichnoede weddctelfen
I J Søndags blev et Menneske
dkæbt, og 12 kom til Stabe ved en
Hsutomohipucykke i Chicago.
l
I J Texas har ,,de vaade« vundet
Hi Lampen imod Prohibitionfolkene,
Einen rigtignok med kun ca. 7000
’Sten1mcrs Flertal udaf ca. 500,000
koste-de Its-Immer Til dette Forhold
knytter Prohibitionifterne Hart-b om
fremtidig Seit.
Foruden hvad vi bereitet i en an
den Artikel, skal vi her meddele, at
iflg. ,,Chi. Rec. Her.« of i Gaar
bar maa nylig faaet Regn i 12
Ztater i Midts og Nordvcftem og en
nnd Majsavl synes at vcere fikret
Jkølge Folketwllingen af 1905
havde Boswn, Mass, 385,(;33 ind
fødtc og 2()9,7t7 eller over 35
»St. fremmedfødte Jndvnanere, on
vwfentliq jamme Forhold mcner
man, Folkctcvllingen af 1910 vil
vie nnar den bliver opgjort
.
Tonqlaiis Conntnszs repnblikanfke
Cmmention Omahm erklærede sig
i Leu-days for Tafts Gennomination
Tet smnme gjorde Washington Co.
sillnin egentljg ogfaa idet man til
snsmte Platformem der blev oedtas
get i 1908.
J Boston er der død et Montie
itp, .Mrs. Tamasfino Maftrodenico,
af asiatifk «Kolera. Hun havde taget
to Saum-nd som tilhørte Besætnins
gen paa et Silb, der antages at væs
re kommen fra en italiensk Hann,
i Kost for et Par Ilqer siden, og af
dem menes bun at være bleven
smittet Da dc beqyndte at blive
soge, forsvandt de, og man Ved ikkcy
kwad der er blevet af dein.
En underlig Overraskelse Mrsx
thnanda Calberg i Omaha havdc
sendt sin ll Aar«gamle Dotter Ha
zcsl til en Tante MAY Voll i Dil
lon, :!l«’ont., for at hun der shilde
tilbrinae Tin Feric Sau modtoq
Mrs. Carlbcra i Lordaqs est Tele
qmm, antaqelig fra Mrs Voll, at
Hasel var død i Fredags Woraus-.
Mrsk Cahlbcm traf stmks For
anfmltninger til at faa Dattorcskjs
Lig sendt DEV. Jmidlertid ankom
Hasel Lørdaq Morgen frisk og fund,
sont nllc Forbcsredrlser vor trufth
til hksndcssss Vegmvcslle -—-- Jngen ved,
hvor nævnte Telegram har sin Op
rindelfe.
Zidilc IXqu tultls »lki«u««iiwiitTan
vvd IllAarsteflui for Ball Jlllun
Zlmust i kllinnstcisti, Va» til en
Foriamlina af Vkstisrmicr fm lung
Eider i Bomcrlriqtsn iktc nmnqe
illiil im dcst Eted, lwor dcst førftc
ftore Slag i Vorqcktrigen ftod. De
furdumsz Firndvr Inødtccs nu her fom
Venncm oq de apnlauderech stasrkt,
da Prwjidentcsn flog til Lnd for
international Fred Præiidenten er
klærcsde, at en Voldgiftstraktat med
England og Franlriq rimelig vilde
blivc undcrfkrevet en af de førstts
ti Däge Videre sagde han, at han
l)aabedc-, trr andre Stormaatcr vils
de indqmi liaiivndks Olnsrcnsfnmit
med os. san ncvvnte ikke hvilkcumen
sman aætter paa Tyskland, Italien
og Holland
, Mormon ,,Convcsrts«. FraWebfter
Eitti, Ja» meddeles under 21. ds»
at to spcscivlle Jembanevogne pas
ferede deriacsnnem samme Dag med
200 Mormoner, der var paa Vej
til Salt Lake City. Utah· Selikabet
lebte-s of E. S. xsorslm —- Mariae
af dem har aldrig fet Utah. De fle
«l·t»e at dem kommer fra Osten, hvor
»de ved Msiölionærer er bleven oms
vendt til Marmsonigmm
Horden Xüüdtg "
M
»Hohenzollern« med Kejfer Wil
helm om Bord ankrede den S. ds
ved Middagstid op uden for Sta
vanger.
Hos en 15aarig Dreng, der am
Bord paa en Damper er ankom
men fra Portugal til Hamburg,
get der konstateret Zpedalskhed.
Fyrsteligt Tødsfald. St. Peters
borg, 6. Juli. Storfyrstinde Alex
«andra Josiphowna, Ente efter Stor
fyrst Konstantin Nikolajewitsch, er
i Tag død.
! Den russiskc Regering har sendt
ien Kommission til Frankrig og
iEngland for at købe 300 Flyvemas
lskinetx Den hat allerede købt 45 i
LFrankrig og 8 i England.
f
! Lasgckongres i Bergen, Morge.
lVerm-n, U. Juli. Paa Uægckottgresz
» scuiJ Møde i Gaar Eftcrmiddag veds
Jtogrs del enstemmigt at Danne en
Jnordist zorenikm for jndre Medi
3cin. Nassten Lægekougrcs vil blive
jashokd i Lund i tin-J.
; -
I Cn Etat«bvd1·agisr. Berlin, U. Ju
:i.. Til IlIkorgenbladene telcsgraferes
fra Hamburg: En Prokurift has et
hLotterifirma i Hamburg hat i LI
ihet af de fidjte Aar bedraget sit
«Firma for 23(),()00 Mark. Da haus
hsedmgerier blev opdagkdr. forsvandt
han, og nu er han fnnden som
ILig i Atstekm
. Frunsk Antimilitarismc Paris,
Null-Pan Grund af antimilitaris
Istisk Agitation er der i Aftes fores
taqet Huslmdcrføgelfvt paa Arbei
-,dcrl1ørfon, paa Mitternes Fagfores
kningskontor og hos to Medlemmcr
af dcnne Fagforening, der havde
Acltaact i klilsdaktionen og"Forien
Wellen of et Cirkulasre, ved hvilket
Euldatornc opfordrlsdess til Pligls
forsmmmslslx
l
l
I Livgforsifring i Italien Rom,
HN Juli. swmmissionen til Udarbejsi
idclfe af et Lovforllag vedrørende
jätutcnizs Ovcrtagclfo af LivsforTiks
. ritchuassmst afholdt i Tag et Mødch
»j hvilket Ministerprcefident Giolits
.ti og Handelsminisleren deltog.
EFørstuasvnte ndtalte, at han Vilde
Ifaftholde Lovforslaget i dcts væsents
llige Punkter, men kundc i Princip
per gaa med til en Ovcrgangstid
for slIlonopoletszs mdcligc Jlrafttrasi
den: han lmvdcs iflc nogcl hund, at
kTebattcn om Lovforjlagets cnkcslte
»Paraamfer blcv udsat til Parlamen
itcsts Zammenlræden i Eftcraaret.
l
. v
I Oprørcst i :»llln111io1t. Ærtebiikopi
ipen af Skutari er ankonnmsu til
jCettinjcs for at lesde lludisrhandlim
Humus med do oprørffc Albancsere
!om den-L- Tilbagcvcnden til Alba
«nien.
; Flms Ztornmgtssgusnndter i Kon
fsmntinbpcl hat fra de mest kompe
thsntis tnrkifkcs Porjonliglwdcr faaet
Zhøjtidelig Forfikring om, at Portcsn
ker fast besluttet paa at undgaa
jkrigekfke Fokviklinger. Tyrkifkcs Bla
di- ntcddeler, at Konq Nikita un er
insde til at understøtte Ærkebiskops
von af Skutaris Forjøq paa at be
lrolige Albaneferne·
Svcnsk Arbejdskonflikt Stock
lbolm, 7. Juli. Forhandlingerne an
scmaende Konflikten i vagefagene
Here ftrandede, »idet Arbejdsgivekne
'har vedtaget at indgaa paa For
’ligsmwndenes Mæglingsforslag, me
dens Arbefderne hat forkaftet det.
! Seneka IEfter at Forhandlins
Tgerne er strandede, vil den tidligere
I bebudede Lockout over for samt
lige ho Medlemmer af det centrale
Arbejdsgiverforbund beskæftigede
s Bygningsarbejdere træde i Kraft Paa
zMandag den 10. ds. Lockouten omJ
tfatter ca. 40,000 Arbejdere.
! Situationen ixPortugaL London,
6 Juli. Herr-irrende Blade meddes
Iler, at der i Gaar i Lisjabon ital
være forefaldet Kampe mellem Mi
litæret, en Del af Befolkningen og
Søfolt«, der var ophidsede af mon
arkistijke Agitatorer. Tropperne fit
til sidst Overhaand. J Lisjabon her
sker der Panik.
Eisfabom 6. Juli. Kl. l «Eftm.:
Den af engelsske Blade bragte Med
delclse om, at Marinesoldater skulde
have gjort Myrteri her, er fulds
stceudig urigtig. J Portugal herjker
Ro og Orden.
Vadajoz, 7. Juli. Efterretningers
ne fra Lisfabon lyder meget ubes
fremd-. Reisende bereitet, at der i
Lissavon herskcr stor Bcuægelfe, og
at Reserverne er indkaldt. Der er -
affendt Forstccrkningcr til de nordlii
ge lssåarnisokwbyet
i :eokjr:)1khcjdskous1ikt Ci)kis:ia»ka,
lU.J,uli.:1.rbejderne ved Bjergvasrters
ne hat med overvældcnde Majoritet
Jfoktasikt Akhejdsgioekues jidste Til
Ibud. Tet endelige Resultat foreligi
"ger cndnu ikke, men ved de hidtil
kendte Afstemninger er der afgivet
Ica. 1200 Stemmer mod Tibbudet
og kun 7 Stemmer for. Eiter dette
kommt-r Lockouten til at gaa jin
Gang; de førfte 17,000 Arbejdere
skal forlade Arbejdet pna Lørdag.
Christiania, 8. Juli. J Dag træs
der Locfoutens første Tel i maft
og omfatter ca. 15,()00 Arbejdere·
J Gaar icndte Arbejdsgiverfori
cningcn Arbejdernes Landsfetretas
riat on Liste over de Bedrifter, der
ouifattess af Lockoutens anden Tel,
sinnt tin-Der i most Lørdag den 15.
ds. Det er i alt 140 Bebt-isten hour
af M i Ci)riftiania. De beifæftigcsr
cu. 17,()u(,) Arbcjdere.
«J Dag hat Formændcne for Ar
bcjdsgivernes og Arbejderucsz Orga
nisatiuncr eiter Jndbydelse af Statss
miniftcsr Konow haft en Summen
.komft med Ministeren·
.
l Jordftjasiv i Ungarn Vudnucsh
8. Juli. Vcd Totidcn i Nat 111k1·1«tu-.
De man her Ined et Mellcmrum af
— Eunudct tu bolgefurucigc sind
;skælv, af hvilke det første varedei
Ektundcu J et ons- stnrtede en
· ndmkc Putroleuntislanme ncd og
atttusndtc Mublcrnu i Lfejqulnsdun
Im xkccsfntet Noch-T at Jord
sfaslnct der nur anrettet flore Ode
lasggclfetr Oder 1()() Skorstene stor
tcde samtnen Naadhusct blev Eaa
smsrst lsefkadigcst, at swntorerne fores
lølsig ikfv knn drum-R
Fra mange Steder i Qtnegnen
af Budapest er der ligoledesz indiv
bet Mksddelelscr om Jordfkwlu der
lersaqedes af Uvejr, skønt Veiret
ellers var roligt.
Zeitens: Eiter hvad der meldes
fra Kecskemet, hat Jordskælvet der
anrettet betydelig Skade. Jnfanteris
kasernen er saa stærkt befkadiget, at
Soldateme maatte «la-gge-:i i andre
Wut-tem: Raadhusets Mure truer
med at ftykte samtnen: Freiserne er
helt ødela«gt. Piaristkirkenö Taarn
og Synagogen har maattet rømmes,
Gendarmerikasernen oq en Del af
Vancgaarden er ftyrtet fammen,
Domhuset og Teatret har lidt me
get; en Del af Teatrets Tag er
styrtet ned.
Fra alle Dele af Landet indltber
ider Efterretninger om Jordskcelv.
J Nangørøs ital to Persoüek ver
re bleven dræbt af en sammenstyri
tende Mur.
. -,.- -..-«