Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 21, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «Dansteren«
----- . .
k
Fredagden 21. Juli 1911.
-——"——-« -«—-« «- — "-— -
Bist-, Reh-.
Gubstjenejte i vor danite otirte
h- paa Søndag til iæovaullge Li
set, zotnuooag dil. lu,öu og Aj
hu m. d. Smidagsjtole sil. 9,15s
sumiddag.
— Post. S. C. Tritten var yet is
M i zotgaats. Bi forjtaar, han
sei-me Familierne M. Beet og Otto
Mien.
— Osten Big og hans Forloves
de hat været paa Bei-g has Prof.
cis-s de iidsce tre Uger. Etrst i me
ite Uge agter de at reife til Cedar
Falls, Ja, og siden derfra til Chi
tagt-.
—- Pkoi. Lang med Familie ital
tejje til Zremont paa Lordag. Lang.
hat nemlig lovet at heutige i et
Ungdomgmøde paa »Steine-it Bat
ket« Zondag Eftermiddag, og sattl
maa han 10 tillige prcedike der out«
Forrniddagen og i Byen om Afte-i
neti i
—- Næste Sondag ital der være«
lidt erst-ca ude ved Orum —- om
Formiddagen Gudstjeneste i Kirken
og om Estermiddagen Friluftsmss
de hos Esren Rasmusfens, hvor
der vjl bjive talt og fanget oq sams
talet og 5erveret Forfriskninger. »
— Mrå Chr. Andersen (Noer)
var san uheldig forleden Tag at
faldc og fca en Skulder af Led. Vi
forstaor at hun fik Skulderen fat
sod i Led, og at hun befindet sig
vel efter Omstændighederne og be
dres godr
—— Zercn Jensen (3med) hat
Lyttet Tit Zmedeværtfted bort mod
en 24(« Licrcås Form i Nasrheden af
Bat-rieth Wheeler Cu» Nebr. Bi
forftoar, n: det heles heutigger Tom
Irr-Island og Mr. Jenseit rejste i
Mandags nd paa Formen for at faa
bjerget Høet paa den. Familien bli
ver forcslebig her ved Plain
—- Vor Kongresmand J. O. Lo
beck var her i Byen fidfte Zredag
for at bilke Vaa Slcegtninge (3vog
te) og Vomer her i Bycn. Zorn vi
forstaar, var han rejst herud Vest
for at ovewære rfieprccfentant Zcott
If Kansas Begravelse
--— J Ertermiddag holde-J der
Primærvmzr j de forskeliige Balg
kredse Irr es vcelge Teiegater til
Eountysstrnventionem Tom fkal hol
des iCeurtiSufet i "ElI-’orgen Efters
middag stä. 1,i·3«, oa som fkal væli
ge Teleaater til Ztatskonoentionem
der ffaj Iris-est- i Ums-am den 25
dennes. «
— Te to Mai-nd fom her i Bla
dei betend-mer« at de er Kandidater
ved Primærvaiget den 15· Aug»
Bruse Tom Republikauer for-Conn
trkKaäiTisrscr og Tit-on sum Demokrat
for thsriTi. hat vi kendt i flere
Aar og VII intct uden godt at sigc
Im dem. Täters er født og opdraget
her icoxmtnct ag, san Vidt vi vcd er
Brufr dr: hoaa Sau vidt altsaa,,
fom vi kender dem, or de baade stic
kede og chrdige til de Embrder, de. ,
»Es-. - -· « ;
WW
l ist-ehs- annonnnp Inzself as«
sjapublican candidato for-Conn
V Treasnkkr to M- mted 011 at
the somjng printeer August
Iötlx Any assistance- you may
give me will be highly empfinde-:
M. Reapeetfnlly yours,
case-ge Ema
f
W
(.«0(«"NTY SHlleilFR
I wish to annouuce to the peo
ple of Washington ffounty that
my name will appear on the
primary ballots as n Demoorutjc
Csndldate for the nominatjon ok
shekikc Ik nominated I pro-nist
fon to put forth every effort to
Be eleetecl to the office-. I there
kotse arge all my Demoorstio
kristal- to So to the polls, mur
ilsk them that the-it- votes and
work will be sppkeoiatecl. The
prägst-)- clootioa will be Lelcl on
Its Isth chy ok August
III I. M Jr.
s-—
l
l
;
I
l
l
- DI- «.·—!· LJT
«
!
BOYFANDClRLSJChautaW
qua is as much kurz for boys
and girls as could he imagined.
They’ve been planned that way.
lt toolsc"twe"nty trained directors
of boys’ and girls’ play——-play
ground experts, college and Y. M.
c. A. athletic coaches—ssto compile
all the outdoor games and gather
together all the fascinating stories
we have arranged for you boys
and girls. - « « «
» lsn t that great ?
They are coming right out to
see you have a good time. They
are going to show you how. They
are going to play with you.
Hiking trlps, field meets, scouts’
dinners, picnics, stories, games, and
a thousand things.
They wont tire you but they
will keep you busy all ot Chaus
tauqua weelc.
All you need is a season ticket
and a simple lndjan sult.
Easy, isn’t it?
Cet the ticlcet and enjoy all this
besides the regular Chautauqua
programs.
You may buy the suit of the
seton lndian girl when she comes
" arouncl a couple of days before
Chautauqua statts.
lt costs a dollar. Or, you may
have it made. But get it readyl
--f
slNGERs AND PLAYERS.
sMSERs AND PLAYERS
Bekendtgørelfcr.
Adresskfotandtius.
Sand P. E. VauUcns Adresse
er nu, :!kei50n, :U«’1nn., Box 131.
I
!
Ungdomsmsdr. i
Vii Gud, afholdes Unadomsmsde
i Vcthania Menighed ved Kimballs
"ton, Ja» i Tage-ne fra 25.——27.
August, hvortil herved venligst ind
kbydes
. Tikkcjsende pedes meld- due-!
ZKomme til undektegnede inden 20.’
August
Pan Bethania Menighedens Ung
idomsforenings Vegne.
H. L. Jenseit,
Ri. 4, Audubon, Ja
I
l
z
- Juvvictsk as Kikkekkypx
Qm Gud vil blivet der Jndvieli’
jsesfest og Missionsmsdc i St Pau
zlus Menighed, Ringfted, Ja» fta
;.4——» August 1911 ved Ptæitetne
:G B. Ehristiansen, Chr Falek og
sJ. E. H. Scott. Alle er velkomxtr.
I Paa Menighedens Vegcæ
; P. H. Miller.
i
: Usgdomimldr.
, Nazareth Menigheds Ungdomss
fotening indbyder til Ungdomsmsde
ki Kenmare, N. D» fra den 21· til
«den 23. Juli.
« ·Denne Jndbydelfk gasldek fætliq
de unge, og det skulde glæde os at se
alle Ungdomsforeninger i Krebsen
teptcesenteret ved dette Midi.
; Vi header-, at alle Indiens Pres
fter vil deltage, og da vi ventet
monge Gasfter. bedes faadanne mel
dr der-es Komme til undettegnede
inden den tö· Juli.
Paa Foreningens Beque.
A. W. Land.
Box 576, Kenntnisse, N. T.
Kennatd, Nebr. Gudstjeneste
-1. og Z. Sandag i hver Mut-neb
Fmd Kl. Il. Ungdomsmode (en
Jelfy 2. og »t. Sindaq i hvst Mao
9ned, Eftermiddag Kl. 2.30. Stu
-daggfkole hver Ssndag, Falk-. Kl.
» 10. Konfikmandslæsning stimmen
;-ned Sindagsftolm
i —- Brsd bagt of »Mornin3 Glory
zFlouk« tog lste Pmmie pag det
: i Jan. afholdte Washington Co. Corn
ishr-ask Heime-d bevises »Mokning
zGloty Flour« at væte de: bedsce
jMel i Byen. Faas has A. Beet d:
JCo. Pris 81.35 per Stet.
Tit Zum-.
Da Hans Nasmussen nu lcvcr i
zMontamL er hons Form, sont er be
kliggende 1 Mil vest for Eli Horn,
Ja til Salgs Der er 80 Arres,
Tom er i god Trist Gode Bygnins
»He-» Hus med T Vasrelser. Tøjtams
mer og Spisekammek 2 ftore Sital
zdiy Zvinehus, «Corncrib« og Ma
;fkinhus, Hansehus og flere mindre
szgninger.
Vindmøllc, »Amt« « og Band
ledning.· Formen er »fenced« og
j» »cros"sfenced«. Prisen er 8180 per
Akte paa lette Vetingelfer. Lysts
slmvende bedes henvende sig til
- P. H. Miner
Z Eli Horn, Ja.
Wagner
Kulhandel
(
Sum lslftprfolger til Firma-et s
Hoch G Nitslson vil joq Inn-oftm- s
komd et volussortekist Lust-r M ul -
Mag-; lsyggenmterialo kamt Kul. (
Brig-Ide. Vogt-ex Mantis-taki »j- s
Avlskujskubosr :
bxindsmiknil tntlbydiss til at ess— t
ten-us mintg Var-er ng gen-, gis bo· I
kendt mod mini- l’t-lse««. :
lelt ou rege-l Bphumllihg gn- 1
muten-s ’
llaus J. Nielsotr.
kamst-endigt Lager at sl stag- »ll-rdwue«, Maler-materile
Crass- og Instr- o.8.v.
PØRSTB KMssss VWR TIL ZIMEUCB PROVID
xom but os stitt Bekoutjskch
k8. II. lk li( )( sic. Instit-. N obs-.
; W. U. Mut-tin- Ettoktølgetn
·ö« DANSK HARDWARE FORRETNING H- !
I
Vi oyskcr Der-es Hat-»Ich
Derfuk er disk os altid magtpsmqugesnde m
sslge vol-e vom til page-It law-te note-sing
08 met-i der summt- lisnsr0 heim
- Dei imme, tm umle- i samt-lett
Er Dis cklud unsre-de i-n M von- mgtos mange- knmtssh Ja stimmt
dost List-ds- os. um De- vil Mist-gek- us at Pudme
IAA VI KAN s«l·Al)l-’«1«Jstl«) llVÄU Vl ll.Uk EVEN
sAs Bnos.
ISPRING AND sUMMER
FOOTWEAR
For Men, Women and children
in this season’5 newest and
up-to-date styles are now ready
for your inspection.
sndji REPAWNC.
Blatt-Mc Cis
- -- ---- -------
Naar dct gælder det
gamle, kære Tau-nack.
dahuskpaa,atv1 i J« Aar tun beimdtet
Iasiagnekmed H doufke Ivske og engelsse
Limer og staat mmdeles nl Teres Tseneste
alle Ueber beu N kund buhqu Zimqu
mka vote slkatzmgecet vaa Ttonnnen og
malt-er dem imme. Lkno m M Eingew
le, bekendte Firma
Motiv-lieu C« Eteok. danske Agnnet.
2818 W Nonb Ave» Chtcaqo
nun CAN AU. ovenok Brutm
Citizens Stute Bank
i
Garantisond Iöwmo Alm. Vatiksorkemmc
Penge lacmes paa Was og VI ite.
Anvismngsk paa Venge for Zud- og Udland
feiges til Dinge-II billigfte Kuts.
F. h Maul-ieer s. Isttlmsny
Este-Odem sindsrstdeur
. TI. Muts-nd Sasbac
kot anything in I Crit Cha
Crooory or Unt-Mkst (
Gall Silbertson l
l
and it will bo promptly dehnend i
1
I
I
Welt Please-R
Our prices on our finc linc
of Djsbes Neu-se cvetyb()(ly.
You can buy any part of a
set bete. -
«sotaethiag New Alwsys."
THE BLÄIR Blicka sTORZ. I
The Mai- national Band ’
l.7. s In: »Nimm
Muth-fal» sjg Ins-(- ils he-. ,k-«» «1
M BankiutrttninL (-»s1 H I Und-:
»j( »Hm-um« Proz-I
c. A. scHMlDT, cashier,
BLAUL KAle
see-d Time is
nearly here-.
Nemame up ur-- hemmt-»tier
un puros Iikslil und Kur-Um wwlsk
I
Mc Alika HARDWAREL
mon. Te miser Dun- euu s· J
Diesigedkagtu, Beklsdnlnqss »
sinkt-r hat« Tit-, holt sti,
schickte tllec amt, bei-la
’«." - ·· Mk sig It Use Pl billin II . F
- hemmte Ins-- how EFQO
ID. IÄTTUIISIN.
IUlL I: k: :: .·. Ists-?
— PAA vks cui-I- IILADQ —
II Ast i Tritt-v ex kam-stunk
Mai Tslc til Vetmet og Kandel
sok den svuculns TM inclbydes Do
vealisst til It Imme os sit-one
vokt askvtskentle suldstmmäise h
er III-It nyds Forlt ss soc-e ydekst
svo Print corbumjet most flink og
wol sehst-Miss
Jclsls IcOllUIlL
DR. c. R. MEAD
nennst
IMI In Mosis sollst-II
· « PU- I
Merkeospnser.
stAlP Its-«
Hvede »Wind-» .. . . pr. Esthe! I .74
—- tspntJUMJ .. . — .74
Ist-is (shel.). —- ss
— les-L ..... — se
ssvte.....»... — .R—Tk,
Ius«.... —- Its
Syst —- its
SvOn .............. 590
sOUTs Cis-Ehh
stuüe tsood reinstem-. ............. w :Is—- C Es
cholce Fee-den .. .......... US -s.;«t
Svlts. .. .. 0234550
cllchco
XIV-Oe W. Nr· L Its-m — —- -— — —- .·4.·- -- »L?
Uvede sp. Nr. 2 nord. — — - — .95-I.l)2
EIN-hob- Nr. 2 ————————— .(i As
UIjI—-—— ———-—-————— «-·—- As
Istwslekcnye).. .. . 4.;J » 4.-0
Masse (ct«oue cokniech —s- — -l U- »Am
sfsss——-.«-—---—--——; 6.I)—H.S
I
s- - 1
,...-.--.-.-----..------i
Un- mi l«i«jligl10(l til St »vor- (
dense- lloem »n- wer billige l'n- I
s» pu- ’l’omcue.sr· Tagpnpltx lim,
("««mk«m«k«n. nur-sagt alt lind-lot
tust-ler nl lz)gmugst««uenule.
ckoweu Lumlm ä Ostia ccz J
IFIWMWW
Thoue Z- kambekg
(
l
(
hin-v ist tunlsotnemll I Lust-r at til :
Sla - lRlLXKRAM. LNYARMINP ·
Ilü .l-.c-«MA·1’I·JI-«lAl-l«2. lNldLÆlp .
lexlj M VIII-NO APPARATKUL ·
(
(
(
(
(
fus« es Mist-set ·- spart-link
fu«-use. Uns-c
Jnmksss H. PLxxTz
IcÄh ESTATL kAII WANT Asll
IISUIAICI
Akt-uslussjlin»s-·-««l(lls-lluls-I·1s-cil-:;ussl:
distsil«i-1-k» Lum- ug llnsnl ncxlimissk
ROBERT Plllli.lc III-All IIIle
»so-- --- -.--« --—
MVH s- ««- » -.".- )——-«- spie-»H- i---:-.- Essig-«
sltkivekekvisiter til sholebrug
Iøsw K-- » Nil-sit .
Y- n · Iusos II EIN-l Utlvslg
IF kmnikt un smuvANn
-" llHts i-«.1 x.H(·«1
Z Pl IJWLH »u- I-.k szulnu
» .I.sw. stuxtsscsp
UHIMMPWWGW
For slkkklttlklh Ilartigsmä og llygge
Ilc OEI OAULE PAAUOELMS
U I A K D l-l II E
SIASLSIA Isco
ALLE RSUORDSK sLAAcT
ovea nun-easy fu«
4 MS Io Time-r 41 miss.
kosn no m sksuvwwscu
Mit-: Donau-usw nie-stumm es
fing-usw« out-mag
Iurilsm us III-III to sub-as l Iowa-L
IY UIAUA III-ORDNle
Allo mockwas Dobbolssluuo Dominikus-.
Muin Ists Ins-M blas-i II Ist-ums Its-sum
lot Äneis-I o· Troste Klasse
uusotot us v
Icsfskllscllksklkthpcl
aus-no sdnktsk
Wiss-Biss
ALZANIA .. . .. .. ’1.1uti
Avsosu .. ... .·.. ..15.1uu
Ase-sum » min) .. .. » 29.1au
Ums-Im Illlllkllsll
rnANcoNtA. Ny (19n)
cARMANIA. emson
cAMPANIA. lVSRNlÄ
worksle Mm Waso- Inst-U
Isi- fsnlatssns M Its Unsinn-so s fis-II Iso
Io Im Ast-II ni. Ist-W III-ists Il. sein«-Mosis
send ist-r Frost-Im over U
storo Mldtsommsr sxkurslonsk
THE cVNAID IkaMstslII co» Us
- s. cui-n cum-- up suqu Ist-»eva