Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 11, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L— -H
ÆHC Yanmark. DISTR
«-- -—OW
IIIqu Jtdtk Mississ.
En ny Organisation
Ved Bestyrelsesmødet i Mai hat
«Rirke1jg Forening for Jndre Mis
sion i KIbenhavM vedtaget nye
Stundbezstemmelser, ved hvilke der
er gjort et Skridt i demokratifk
Rein-ing: medens Besmrelsen yidtil
hat fuppleret fig selv, vil fremtidigt
Halvdelen ckf denne blive valgt af
Menighedm Bestyrelsen bestaar of
15 Medlemmer, hvoraf 8, nemlig 4
Præster og 4 Lægfolk, nu vil blive
valgt af den kobenhavnske Menighed,
sauledek at der hvert ander Aar
vcelgegs 2 Prcester og 2 Lasgmænd,
medens de resterende 7 vælges.paa
Livstid af Bestyrelsen selv og sup
pleres of donne
Menigbedens Teltagelfe i Valget
Her gctmem Lamwlfen af Jgdrc
Mission-T- Kredfcz der ikal bestaa
af mindst 25 Medlemmer og aner
kendes as Bestyrelsen. Dis-se Kredse
vælger hver en Reprcefentant, der
paa Missionens aarligse Eftemaksi
mode vcelger Bestyrelsens Medlemi
mer.
Tot er Trangen til at faa en mere
levendc Forbindelse med Menighe
ken, Der hat afssødt denne nye Ord
ning, og Haabet om, at naar Menigs
heden blivck delagtig i Ansvaret for
Missionens sLedelse, den da ogsaa
vil omsluttc Jndre Mission-s Arbei
de med større sKærligHCT
Paftor Rieatds Dant. En Nimrod
uiug og ct Afflag. stehenden-m 23.
Juni. En Teputation, bestaaende
af Provit Fengek Wandrer-, Ti
rektør Tulinius og Direktor-Schul
stad, bar i Zormiddag overbragtFor
svarsminiftercn en Adresse, forTys
net med et betydeligt Antal Unber
striiter qi Mænd og Kvindm
. ,,s11ndertegnede, som — trods for
fkelligt Syn paa mangt og meget —
dog ones okn Kærlighed til vort Zik
dreland og Ungdomsjagen, hat med
voksende Ængstelfe og Smerte vces
ret Bidne til den Seid, som for
Tiden fsres i Presfen i Anledning
ai Tonnnen over Kotneteleven og
Pastor O. Ricard, og fom i store
Kredie ai vort Falk afgiver et ftadigt
tilbagcrsendende Emne for Samt-alk
Striden innes at gøre Fortræd ved
at bidrage til at fvalte vort Zoll
og til at udiaa Mistillid til den ene
Side til standen og Tone-n i Hæren
og paa den anden Zidc til Ung
domsbeveegeliem bvis ypperste Fore
gangsmand Paitor Rikard uimods
1sigeligt er. Men da den nu en
Gang er reift og under den Paafiand
staat mod Pnastand, Beityldninger
og Antydninger items-res, som ikte
kan vutderes rettelig, iaa lcknge For
holdet itke foreligger ovlnit for Of
fentligheden, er det vor wrhødige An
modning til Der-es Eksrellence at
give Tilladuicsthl at de i Strasse
fogen mod Korneteleven om Kap
tajn Bjcrrings Forhold afgivne Wid
nefortlartnger Affentligqøres4 Vi
iror, at denne Sags Betndning tnn
hegt-undi- et Taadant ekstraordinszsrt
Skridt, og at der ned fuld Offents
liggsrelie bedst Wes Rot til alle
Sider.«
Forfvarsminifteren modtog De
sputationen med Venlished og hurte
opmækksomt pack dens Grunde for
Kirkesamfund,
fom maatte Inste at ftarte nye
Kolonier, vil gøre veli at strive
til Undertegnede. —— Donov
dentligt gode Betingelsertilbyi
des· — Extra godt og billigt
Land, lette Betalingövilkaar.
sit Opfsrelfe nf Kitte og Stole
samt mange andre extraordincre
Tilbud giveö as Real Eftate
Handlere langs Northern Pari
sic-Banen.
For udførlig Underretning
striv paa Dunst til
L. J. BRlclLEK
General lmmiskation Atem.
124 —- N. P. stili» Dept B,
si. Psal- Mist-.
Offentliggwrelse af Joch-teue, men
gav et bestemt Afslag. Hatt mente,
at en Offentliggørelse nu tun vildse
gøke Fortrckd. Han bad Deputas
tionen være overbevist om, at han
i Fokbindelse med dse øvcrste Be
falingsmænd nærede det varmefte
Lnske om at bøinc Aand og Tone i
Heeren.
Maus Bernsten om knegctiugens
Politik. Eiter Jndbydelse af Ven
strevælgcrforeningerne for NOT-tilde
Lejres og ngekredsen afholdtes Onss
dag den 21. Juni i Nostilde et po
litisk Mem-, der var bei-St as ca.
2500 Maine-steh
·Ftonsej1:iprwfident Klaus Verni
sen, der bilftes med stætkt Bifald
-og Lenkt-and gav iflg. ,.Jyll. Post.«
sen historisk Ovetsigt over de politiske
ZVegivenbcsdet sidisn Ministeriet Hol
Isteins Fald og omtalte bereitet den
Kritik, der øvrdes mod den nuvcktens
de Regering. Særlig ftwrk var Kri
tikken af Negeringengs Stilling til
Forsvarssagem men han skulde her
sige, at vor Forfvarspolitik var en
Fredss og Neutralitetspolitik. Vi
vilde ingen Alliance have og vilde
staa udcsnfor den europasiske Kon
cert; men for at hast-de Neutralites
ten maatte vi have est eftek vore For
hold afpasset Forivarsvæsem for at
BE kund-c lsevare Vor frio Ilaslmsksgsqsi
hed og Selvstændighkd indtil den
Dag kom, da alle Ztridjghedek blevit
afgjokt ved Votdgis:. (
s Tet var ogfaa bleven beendet atl
vort Forfvarsvassen var Elyld i, at
Hisr maattc usdskrivesjs nnc Blatt-:
Tisttc var urigtigt. Tot var KOM
tcrne til sociale og bumane FormaaL
der nødvendiggforde for-gebe Jnds
tægtet. Eiter at have udtalt, at naar
Rigsdagen var traadt sammem vilde
Finansministeren fotelæggc Fokslag
til at tilvejebkinge Balance mellem
Statens Jndtægtek og Udgiftet, pro
tefteredc Ministeken mcd Paastans
den om, ät det vor Hoffe, der dik
tekede Regeringens financielle Poli
tik. Tette var gaitske urigtigt. Bl.
a. var det jo Folketinget, der fkkev
Finanslovem og det var Landstins
get, der akceplerede Regeringens og
Folletinqetsk Finanslov, og hvao
de øvrige vedtaqne Love angik, da
var det Folketingets Princip, der
havde fejret.
Hvad Fokfatningsspørgsmaalet
angik, da havde Regeringcn her fort
th den as Dis trc Venürmruapur
bidtil forte Politik og vildcs foteløs
big indskrwnlc sig til at forelckgge
Landstinget det, der var vedtagetx
i Foltctjnget i sidstc Zeinling. Man
vilde faa faa at fe, hvorledcs Sagen
Were vilde udville fig. san be
klagede Landstingets Forkaftelfe of
Menighedsraadslovesm som Regel-in
gen dog forbeholdt fig at genev
mge. Tot var ogfaa Rogerinqens
Menan at fremfætte For-flog til en
Præstrlønningslov og til en Prasstes
koldelfeslov, men dette krævede be
tydelige Overvejelser. Hon fluttede
med at udlale, at Ministeriet vilde
kalde vort Folk til Fasllesarbexbe
for en nottig Samfundsudvikling og
udbragte en Lebe for Fædrelandet.
Prasstricnfch Te ch Jllmins
Mut Prcrstkkanvcnti Mode paa
Fano den 29 Mai til l Juni ded
tagne Refolutioner cr den 22. Juni
bleven forebragt for Kultusministes
ren.
Konventot andragcr om, at der
paa Fjuanslovcn maa blive optaqet
en fast aarlig Vevilling til Reise
undsckstøttelser for Brei-steh fom ag
ter at studere Kittelivet og kikkeligt
Arbejde i Udlandet, og endvidete
om, at der famtidig med Ordningen
af Pkæstisvalget maa ske en Qrdning
af Præsternes Jndflydelse ved Val
get af Provster og Bifkoppet, samt
om, at Navnet »Menighedstaad«, for
faa vidt Lovgivningsarbejdet for kir
kelig Repræsentation genoptages, i
et eventuelt nyt Lovforslag nma blive
forandret (f. Eis. til Sognekirkes
read), idet en væsentlig Hindking for
velvillig Modtagelse as sLoven i man
ge Kkedse da vil blive fjærnet
Endelig gentog Kam-etwa sit tids
Ugere Andragende om en Delinq as
Sjællands Mist ved Opreittlie of et
Wbmhavnt Stift
Es kristelig Kammkustutuiug for
Sydfjællnud. J grundtvigfke Kred
sk arlmides der i dcnne Tid ihækdigt
For Lprrttclfc as on firkelig Sam
mcnslutning til Gaka for Rand-Ili
vvtsJ Vasfst
Et lldsaU lussnncndo as Semi
nariesorftandcsr Oalsm Vordingborg,
Pastor Jømcsnfm Laugbcck, Guard
efet Il. Lotsen. Lundth Ganrdejer
P. Lotsen, Lrslcv Lstcsrgaard, og
Paswr ":Uleinert««cn, Mem, slaar i
Bladme flaer til Tod for Taufe-us
Nealisation og opfordrer Venner of
Sagen til at ule Bistand og Flotte
Den tm Sammenflutnings For
maal or at holde kirkclige Moder
rundt ontkring i Sodsjælland Mo
derne indlcdcs med Gudskstjenefte og
Altergasiq, og der fortfættes med
Aflloldelsc as Foredmg.
Ei Ord qf Appel. Vcd Elevmsi
dct Paa Akkov Holilole forleden
holdt Kultus-mindrer Apucsl en Tale.
der sluttedc iaalcde5:
ch oil Mike Tor Nimmt der bli
vcr taget i Brug i dct oficntlige Lin-J
Tjenesm at lian maa iries for de
sortvivlcdc, dcsværre m qæiigfe Fo
resiillingcsr om, at Politik lun dreier
sig om en merk cllcr mindre egoi
istisk Handling, at Politik kun dreier
sig om økonomiikc Magtipømsmamä
lmcm hjwtpes til at se, at i Politik »
der Brug for Krwfter fra de mefi
forskelligeVickfomhcch Kur-steh der
ed Tro til Vort lille Full-S Frem
Fd vil fætle ind, livad de ejer af
Erfaking og Arbcjdsvcrkdi. til Frem
gang for Folk og Land.
Eil spg Folkktingsmnud Hr.
Liudtc uedlasgget sit Mandat Ef
ter hvad der misdee-s Ritz· Bur«
bar Folletingsmand Lindøc den LI.
Juni tilflrevet Folkctingcts For
mand, at limi oaa Grund ai Jagdin
Tisi- siq iiødfagvt til at nedlægge sit
Mandat
His. Lindøe bar ncmliq alle-rede
fleke Flor lidt as en Netvcslidcslie, fom
nu hat antaaet en faa alvoklig Ka
mktcstz at lian bat maatto lade sig
indlasgge paa Professor Jakobscns
cui-ist oq Professoren bar onst-i del.
for absolut nødvendigl, at Falke
tingsmanden et Aats Tid afholdcsr
sig fm al offentlig Virkefomhed
Hin Lindse bar der-for ment del
rigtigst at nedlckgge sit Mandat, for
at bans Valqkreds ikke i lænqere
Tid fkal net-e uden Neismfentant i
Folkcstinget·
T
En Skolrfag i Grknntt J »Orga
m bar Nr f Innac Tiber isclsrct
Its-N Unskpr mcllcsm chrlkprisrcn sog
Jnfzsrktvrm xsfd Nr ksmmmnsclc Eke
frmjsvrr JsAl-ki«n hkmf csr UND-Im
at Mirtiszcrirt hat sorlmnt at disk
Ifuldc ansasttksss to Inn-lasser en
5:J«r Mcklcms m Hmstrlpn m en for
Nruxxds km Por,1csr5kskpn.
Sku bot Vor-ander imidlkrtrd ped
mqet nt Zunge m no Tskcllcmi og
IMPLIED on lcch den vcsd Eises
nf den immlp xecimmuneWLc Unor
cftcsr Ministerict bar resolvcret, at
Der knn Ekel mer en chsrlwrnr Tom
hidtiL mcn ingm Jnfpcsftør ri-] ben
ftillet til Vnmadcst, m den Lærcm der
nu jungen-r fom Jnkppkwn bcsnpldek
der Honomr of 100 Kr» bon hidtil
bar omwbnam for dem Sinkt-Un
Tenno Henftilling vil Vnmndct i
Fl. »Am-h. Antistid.« its-o tcsre til
FAMI.
.Bimmelbjerg-Flyvsingeu. Pon
lain fater bild. — En flot Nenn-.
Silkeborg, 23. Juni. Medeas Pau
lain i Aftes paa Grund as for stærk
Vind ikke hmde foretoqe nogen
Flyvning, steg han i Akten Kl. 6,11
op fta Færgebakken ved Silkebotg
og flsf ad Pfader Ved Ludvigslysi
til. Andeij blev han ovetfalden
af en Regnbyge og foet bild. Da
det oppe fra Lasten var bam umn
ligt at opdage Landinggpladsem
bvot man havde forssmt at hefse
Flag, landede han en Mils Vei fra
Silkeborg. Efterat han deran
havde orienteret fig, startede hem
igen og lansdede Al. 6,55 ved Lud
vigslyst, shvor hatt modtoges med
Begejstring. Poulain fle bereitet
i 7 MinutersKredsflyvning omkring
Pladfew Kl. 7,45 startede han paa
ny og fksi i 4Z Minut de 5 Fick
dingvef til-book til- Zærgebatkem
Unbek» de fidstr to Flyvninger var
Binden sagst til og Befret tet mun
W« «
Flyvningerne overvccredes af 2000Y
Menncitcsr ved Ludvigslyft og 1000
Mcnneskor ved Færgebakken.
Salmcdigteren Brot-fonds Statue
dcsr rechsis ndcn for Nilu- Domkirke
sknlde i fl. »Nim- Etiktstidf affløs
rei- vcd der aarligc Lande-mode Dus
dag den g'). Juli med en Hsjtideligs
bed, Vcd lwilken Viskop Koch vilde
wirdij i Tomkirken og Kammer
hrrte. Ztistamtmand Sie-wann forei
tagc Ilssløringm Til Højtideligs
Orden vor indbudt Billedhuggerm
Professor Inaba og Professor Am
berg, der bar regnet Zotkelen.
Afholdsmjde i Holftebm Paa et
as 1500 Mennesker besagt Afholdgi
mødks der LI. Jnni. lwortil havde
indfnndet Tig Foreningcr fra helc
Not-docsstj11lland, nehmqu en Refo
Iutjon, der krasver Vevasrterloven
genmnnsørt i Folketjnqctsss Affatkclsc.
Soldntkus Did. Lplysksningeh der
or srcmtomne angaaende Lmstændigsj
Lpedcrnc ved en Rekrut Krigsmandsi
Tod-, vit, cfter kund »Kr. Tgbl.« er-!
faser. give Anledning til Nedfcettclje
as en Ming Tot er nemlig Zor
svaresniinisterens Instr, at alle En
kelthcder i Sagen skal oplyfcs fuldts
ad.
Teu gamlc Steu- o, lud den stan.
For noglc Tage fiden hat National
mufecsts 2. Llfdeling — Direktiv
-Tr. phil. ilkackcsprang -—- til Mini
steriet for offrntlige Arbcjder afgivet
et Votum i Zpøtgsmaalct om de
gamlc Milmrlcs Frcmtidssiasbnr.
Museum-ITirrktionen menety at
de mldste LIccrtkcpmlc for Hel- og
dsmlvnnl samt de Hokus mmrtmilcs
pælc bar blivc smaendc paa deres
gamle Plads. Tet betegnese endog
som from-les beklagcligt, om det af)
praktistcs ist-Man skulde vcrrc nsdven-«
digt at Hutte dems ,
Vctcrnkningcn indeholchr intet um«
lnmd der cmsntuelt km- gøres ved de
gamle Stru, saafrcmt det skulde bli
ve nødvendigt at fix-ins dem.
En Rckke Jadbtud er i den fidfte
Tid bcgaact i Viuf og Altwinde
Fot fort Tid sidcn blev der en Nat
stjaalet en Tel Madvarcr paa »Fü
sabethgminde«, nogle Tage senere
forsvedes der stidbrud paa Viuf
Elektricitctcsvasrk og Ratten efter
Zimdcm den IR. Juni i Vqu Brugsss
forening, og forlkdcn Nat et endelig
begqc Brngciiorenits-gerne t Alminde
og Provficnsz Karlekammor blcven
biemsøgt as Tom-. Da Toman alle
Etcder bar both Hut i Vinducskap
mer«-I, f(1.1«de funde leite HAVEer
af, er det rimcslfgviås de femme Fa
ck, der hak- furemet alle Jndvtudcne,
sum bog file dar gioct sinkt Udbytte.
Tyvcscmrnc er i III-»U- ..ciold: Falke
-bl.« meldt til Politik-L
Foksvundcn Faqforkainqskasfetm
Et Undekfkud paa 14,()00 bit-. KI
benhavm 25. Juni. Kassemen for
sGenturtc-Lmr,kby erbejdsmandssors
bund, Sognpraadskimcllcm Rasmus
Llscn bar vckret forsvunden siden i
Irr-dass
Ves» en Generalforsamling i Tag
i Arbeits-Ninansdsforbundrt sonstwie
redcs et Undersknd vaa ca. H,000
Kr. Hans Forfvindm er meldt tdl
Politik-t
St. Haus-Ballen J ;I(n:edninq
as Er. Hans Affen blcv der of Bal
ler antmndt Baal sen mild Enes
Siedet i Kobenhavw J den nne
Fælledpark ftak Bsllorne Jld pas et
«Skm, og da Vrandvasscsnet vilde
flukkc Branden, blcv det angrebet as
Voller-ne faa at Politiet moatte
skride ind, fworved det kom til en
alvorlig Kamp. Politiet fotetog ti
Anhaldelfer.
Sanktidig blev Brandvassenet cicat
meret fka en Naskke Stedet rundj
om i Born: men hver Gang vifte
det sig at være falsc« Marm.
Djdsfald. Grosferer Ludvig
BerlemeNix er i Fslge »Nat« af
gaaet ved Dtden—i Ktbenhavm oms
trent 74 Aar gatämeL Den afdøde
var oprindelig Ksbmand i «Kolding,
men grundlagde for 30 Aar siden
en kabenhavnfk en grostorretning
i Glas. J Zjor trat han sig til
bage paa Grund of Syst-am
Rtifteligi Folkebiblisthek.
«Undektegnede jokestaar Reduktionen of Kristeligt
Folkebibliothek, hvori fokelsbig er udkomntet·følgende
Bogen Augustin: Bekendelfek. Vunyam En Pilgrims
Vandrimz. Annie Lukas: Los i Market (En For
tcelling fka den franfkstyske Ktig). Hie. Mejer: Pan
Torvet og i Vingoarden. (1()0 Fortællinger fra det
virkelige Liv). Z. Enden Bibelske Studier. Thomas
a Kempis: Kristi Efterfslgelse. Edw. Egglestom J
Kampens Bulder. (En Fortcelling fka Amerika-z Hel
Mid).
Kristeligt Folkebibliothek vil efter Platten udsende
dels Samlinger (indeholdende 3 Beger), dels enkelte
Bind — sauledes at det vil være overkommeligt for en
hvek at anskasse sig samtlige Bsger —- med det af For
laqet en Gang satte Form-Tab at udgive Hovedværkek
og andre anerkendte gode Værkek af den kristelige Lit
teratur i Folkeudgavek til den billigft mulige Pris
saa de kan blive hver Monds Eie. Jeg fkal gøke mit
Bedfte for, at alt, hvad der bydes i Krifteligt Felle
bibliothek, virkelig tun er lsdig og afgjort ten stifte
lig Litteratur. iom kan bidrage til at uddybe og hsint
det aandelige Liv i vort Land.
Estekhaanden fom Foretagendet blivek kendt og
skattet i videke Kredse, vil Foklaget blive i Stand til
at ofre et stadigt solideke og smuktere Udstyr paa BI
gerne Pan Grund as den gode Modtagelfe, lfte Sam
1ing fik, fremkom sauledeö allerede 2den Samlins i
solidere Jndbinding og trykt paa finere og bedke Pa
pir, ligeiom ogsaa den sidfte Bog ,,J Kampetw But
der« er trykt paa fint, glat Papir og indbundet i Hel
shirtingsbind
Jeg bedek detfor om at maatte regne Dem blandt
Kristeligt Folkebibliotheks feste Benner og at maatte
ftole paa Detes fremtidige Interesse oq Stitte for Sa
gen. De vil ikke blot selv have Glcede og Udbytte at
Bsgernr. men tillige den Glæde at viere med i Arbei
det for at udbrede Guds Rige gennem det trykte Okd.«
G. Mün f ter
Sogneprcrit v. St. Lukas Kirke.
Jdet vi henviser til ovenstaaende Meddelelfe its
Or. Pastor G. Münster, som forestaar Reduktionen of
Kristeligt Foltebibliothek, tillader vi os at gste Dem
bekendt med Jndholdet af de Begier sont hidtil er nd
komne
l. Sextus-IV
Annie Lukas-: Los i M Arket Fortcelling ft
den franfbtyfke Kris. . . . Jeg maatte takke Gud for
den herlige Stildring as den unge Kvinde, sont fis
og fandt ham der et »L:)iet fta det Osje«.
Comtegsc H. Knuth.
John Vunyam En Pilqsttnö Vandrins.
. . . Tenno Bog bliver aldrig vgarnmel: thi alle de sont
Leser den, findet just deres Kompe, dekes Strid, W
Længsel og Maal afbildede i den.
T. O o r n b e c k.
Augustin: B e ten delsek. Augusting Beten
delser hsrer til de Btger som aldkig dtk . . . Det et
Betetningen om en of de stskste Minder-, der nogen Sin
de hat leoet paa Jorden — nedskreven of ham felv.
G. M ij n s te r.
Alle ovennkkvuie 3 fmukt iudbuudne Pisa-, tilfaus
meu 976 Sider kostet Inn III-O -f- Pvtto 20 Etuis.
Eukclte Wind 65 Cents frit tilfeudt.
2. Samliag.
Nic.«112ejer; »Was Toroet og i Vingaaks
de n«, 100 tristclige Fortckllinger fka dkt virkelige Liv.
J Modfcktning til de flefte lignende Samlingcr er Pa
stor Nic. Mejerg Udoalg of kristelige Fortcrllingcr i Be
siddelse of den yppekligc Egger-stolz at dereg Virtelighed
er uimodfigelig godtgjort Fortællingerrte gør et dybt
Jndtryk ved den-s gribende Jndhold og heb-ver ingen
yderligete Anbefaling.
F. Godet; Bibelske Studiek l. Afd Profes
for Godet i Ncuchatel er cn af de ædleste Stickelset
dlandt den evangeliske ciikkes Teologer i ook Tid Hans
lærde, dybtgaaende Værker let-fes af de teologisk stude
tende over hele Vekdm J »Bibe1ske Studier» hat han
ftugtbargjort sin omfattende Viden og fine dybe Zenker
for Menigmand, saa enhrer kan sorstaa og folge hom,
og i Guds Ords Lys givek han her, den Naadens Mond
dem var, sine Læsere Klarhed over Guds Rigeö stirste
Spstgsmaal og Problemek,
Thomas a Kempis; Krisis Eines-cause
Thomas a Keim-M Krisis Efterfølgelfe trænger hel
ler ikke til nagen Anbefaling. Den fremitiller Livet i
End ica tent og klan, den rækker med sine dybe Tau
ket og rige anndelige Erfaringer den Das i Das som
i de immdne Narhundredeh Tufinder og attet Tufindet
en san mægtig Hitklp til at leve et helligt Liv mcd
Miit-, at intet Under er, at den i dette Dieblik et en
of de mest udbredte Bsqer i hele Baden.
s1.50 4· Put- 20 Satt for sle Z isdiudse Vl
ser. Eskelte Bisd G Texts frit Alle-di
Endvidete er udkommet:
Edm Egglestom J Kam pens B uldek. Fet
tcllinger fra Ameritas Vækkelfess og Geltetid
Prii 65 Tut-, elek sum-m used es If Statis
sme ku- 50 Cent- -P Pom- 6 Gent-.
Jeg tkot at kunne love, at ingen, iom leset denn
Bog, vil komme til at kede fig, man vil vist ikke lasse
den til Side met end htjst nsdvendigt, fsr den et liest
ad, og ieg tror at kunne love, at man vil prüft Und,
nagt man hat læst om de iorundetlige Weh den«
historisk fandfærdige Skildrinqet bereitet o-.
Gjemlandspoitew
Alle ovenntkvnte Bsger haves nu pa« Lager i
Dinici Luther-I stic. cui-, Its-, sei-J