Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 11, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
I
)
(
)
?
""?jefts" ZEJ "
« Danslmen"
is this
Only sElVll-XVEBKl-Y
lmmsg Niswsmpme
Publishecl in l". S. A.
lt is ownin by
»Mit txt-Hin nzxtsu Ev.
Lust-. unstet-n«
ansl is puhlw sd by
Dan. Luth. : If- Konse,
Nun-. : HA
, ck- W
,
Musik-evenG
Is—
»M
i »von-leeren«
n set enesie hauste Blss
i smerikq, der udqm
to Sange
om use-I
nim- If
sit-» »M. »s. »st,
MI. III-Am
Mk W
ek- m sales-is
» -
-, —
J G
- »I«
,
e. H
. J.
Blum Nebr» Tirsdagsku 11. Juli 1911.
« 20. DAMng
v
I
Krigsskyer t Horifoutex
Caftto pqn Skuepladfcu med en Hirt
paa l»,()0».
Uro i flctc af Mkllems og End
amerikao chublikker.
Washington T. E» Z. Juli. Ucc
cle Sam har Udsjgt til at fmmc faa
nok nt ist-stille mcd at holde Fred i
zlksrltcm og Eydamrrim
Nnhedm om Cypriana Caftros
Held med undvige Te Forenedc Sta
terss Jlarvaagonlnsd, lunde i Vene
zuela km saa samlet en Hast paa
1u,«»» ijcrgboere under sin Fane
kum Tom en Overrasfelsc for Rege
ringen.
Naar dertil spie-J, at den revolu
tionasrc Folclfe Or strrrkt fromme i
Tuba nq Mcaraguæ forufsm UND-I
i Immqu Mexico og Dami, faa
indsccs dest, at Minister Knor lJar Ub
sigt til ljvligc Tiber, og han vil
maaife brvøuc Marictcministcr Mey
ksrixi ou Urigcsminisusr Ztimfons
Ojaslu
Un Aintnclte vindcr Lilxlutning
her. at den Tid itkc er fjern, Da en
atmet Protektokat, itøttet af tilsvas
rendc Militwrfnjtte, vil blivc en
Nødvcsndighed i alle de latinitsamcs
ritanite Roms-Mitten foin grænfer
ind til Panamakanalen --- Den
ventszuelonite Situation er pres
ferenda
J flere Uger hat Castro leget
Stint med Kanonbaadc ai sin egen
og andre Nationen Gan bar til for
skellizns Tider vix-rot rapporterct at
vckrc von en Sties forstclligc Ste
det i des Etzdatlantifke og det tat-ibi
stts Han, ja felv i New York
Anqaarndc Caftkos chægclfek i
den senter Tid ved man, at tmn for
lod ist-Isaan tidlig i Juni Mauncis
oin Bord Uaa et Kriqszsskib, der var
kobt as den italirnitc Regt-fing til
Heini-:- Maade Tot Hunde-Z at han
havde fwr Forsmting ai Krisis-mate
rial.· To Uger scncsce var nun-J Op
holditsiied en Heinnicliqbed.
Nu kmnincr den Eftcrretning, at
non smar i Epidfcn for en sto: Herr
i Vcncnuin tllt dem- lmtndksr ac
tive Fjendtiigheder, betvivles ikte·
Tcnn ma reimtntionwr Jndflndcis
sc- i Entn bar namst Statis- oq Flan
dvdcsmrtenxpntet og man bot-der Sie
nie-d »He-Dornen Tot-sont Revolution
udbmdisr. utl Te Formcdse Ztatcr
interne-serv on lilivr i Entm. Stor
men tredikr oin Prwsident Goinez,
der beisnides for ««Graft«. Der er
flere Afisiranter til Goniez’s -Plads,
men inne-n af dem vil komme i Ve
tragtninq, Hans Eftcrfølgcr vil
blioe valgt i Washington
Ogsaa im Nicaragna lyder der
quter om Revolution, og man me
ner i Sstotsdepartementet, at den vil
bryde nd. hvis itte et Laan paa
815,00(I,000 garanteres af nærvces
rende U. S. Kongwssamling.
Nebraska faar Regu.
Man faak fra Vg til 2 Tommer
i forslclligc Lokalitetcr.
»Dumm! Bei-« af lll ds. ineddes
ler følqende:
Ovor Nenn faldt i Staren:
Alle Stationek paa li. P. Hoveds
linie i Nebraska sm 1 til i.75 Tom
mer.
U. P. Byer paa Sidelinien fra
Beatrice til Valley .75 til l Domme.
Vurlinaton Linie over næften hele
Staten 1 til 2 Tommer.
II. P. Stromstm Linie 1 til 2
kommen
il. P. Nord for Columsbus .50 til
l Unmut
U. P. Nord for Grund Island
l til i.5() Tommer.
U. P. Nord for skeamen li-—
LJU Tommer.
Laiqu :Iiortliweitem Baue fra
Lukan-a til Sau Epkingss im 1 til
LIU Tommen
Nortmveitern fra Norfolk til Win
ner, E. T» 2 Tommekx
Ncsbmika iik den Iovcde Bløde
Lordag Aftvn oq Nat. En god Regt
iaidt nassten over fiele Statt-n. J
Lmalia beqmidte chnen at falde
Sondin Morgen sil. Z og blcv ved
til Taggm chnen kom fra Veft
og eftisrlod en Masiigde lykkelige
Formere i iit Zum-. Den koni just i
Tidc. Massen er We iat nie-get til
bagc paa Grund af Rmnmangek
misnkiicgncn tiltrængtes ivært haardt
for at biaslpe Ring Corn« til at
give et Kronaar isStaten.
Meldjngcrne viscr, at Regnen
faldt over iiæftcii bele Ztatm
Grund Island, iom har været for
bigaacst flercs Gange "i den sent-re Tib,
naar der faldt Nenn aner Stede
fiik sin kigesliqe Tot deuno Gang: to
Tommcr er den officicslle Rapport
Norfolk, Rohr» FI. Juli. --—- En
qod Nimm en Tommc oq m lialv her
og ncrsten to Timmcr i RofcbndsEgs
nett, vasdisde nordre Nebraska og
South Dakota i Nat og i Moment-.
Ncsgnfalth fimktts sig 150 Mit Vcst
for Not-solt til Alingmortlp og Mo
Mil Nordveft for Norsolf ind i
South Dakota Negucn tiltcængth
haardt, og mi inne-s der at vækcs
Udfigt til on stor Majsavl paa dis
sks Egnix
Siour Cim, Ja» st. Juli. —
lNcsqn indtil .7R Tomme saldt her i
Nat., Regnen faldt ylmindelig i
South Dakota oq nordveftrc Iowa.
Nedbøren bcløb sig paa sit-e Steder
til to komme-r- Tettcs chnfalid sikrer
Hn sior Avl af Mai-—- og sildige Kar
steiler
, Oqfaa fm Vmsr i sandte Nebra
ska, Beatrice oq Erste-, mislchss om
Hm qod FRme oa fra Et. Paul,
Nebr» tut-loos, at Lunet flog ned i
m Etald, iom nudbrwndtv til Grun
dm refultisrcuch i et Tab as BRUNO
Nordmandiets
Tusindaarsfest.
Ptasfidkut anlliörkss i Roms-.
Nun-m LI. Juni stsndth
Faun-ra- nrnssidurchc 1 Akte-.- ucd en
Banva mwj Mian IUU Persoan
blandt De Tciinsmsmsmtdo Um- den
dnwsu Nosmmt Nin Idirvcmwnh
den Imrskc chnndd Wedel Tun-lis
lusrq, den flimstc Nusandt, Osm) Nul
dmsiolne, km ;I.Ii’odl«unnsrno us de
fmmnudu Tcsuulatiumst
Vomnusstch «i Nonen, L blvnd
udbmqte csn Staat for do frcimnedscs
Nationcr, som ban udtoltc Byan
Tat· til, fordi de lmvdc villct vasre
nie-d i dcnms deerfkabetski vierte
«liqc- mutdqørelfe.
Prassidcnt Faltiörcss, fom derei
ter fis Orden udtalte bl. a.: Vi er
lykkeliac ved fom Venncr at mod
kage Neprwfentantek fra de højt op
lyste ftandinavifte Lande, der paa
ethvert Omraadc bar tilkæmpet ssig
en freunmende Plads i Nationernes
Flreds. VI er knyttet til dem ved
det gamle Slægtfkasbs Vaand Vqr
ledc or ftor vcd at se dem paa
Brodervis slutte sig til os i Akka
dighcd for ide fælles Minder. Under
min Reife i de nordisske Lande hat
feg for min egen Person fsor Frank
rig modtaget usorglemmelige Beni
fer paa den mest røreude Hierteligs
hed. Tit Gengæld udtaler jeg paa
m) i mit Lands Nava, i mit eget
Navn over sfor Dem vor varmeste
Sympatbi og udtaler de oprigtigfte
Stifter for Dercs Landes Fremtid,
Ønsker om Lykte og Held. Vi ded
Iwad uore zorfasdre skyldte dem, vi
ved, lwad deregi Forfcrdke bar onn
det ved Vers-ringen med vore. Nu i
vor Tid rinaliserer vi knn for Fre
densJ og Fremskridtets Zag.
Eiter Bankettenis Elntning lod
Prasndent Junker-cis Eben-me for
det dankte og det norfke skriggjkilx
der er konme til Nonen i Anledning
af Festligljederne, foreftille for fig,
og besaa derpoax ledjaget af Ge
fandterne km de tre nordiske Lande
og et stort Folge, de øvkige Loka
ler i Tomhnjeh hvor Banketten hav
de fnndet Eted Domimset var strau
lende illnmineret.
Prcefident Falliensz begav sig i
Dag til Raadhnfet, lwor Modtagels
sen af det fmnske Gesandtskab og
Overleveringen af Gaverne fra de
nordiske Lande fandt Sted
Holland-Js, de Forenede Staters,
Taiimark5, Norges og Soerrigs Ge
fandter ten Plads ved Siden ers-Prok
sident Falliereszs, og Lands-things
nmnd Heu, ledsaqet of Fiadetter fra
,,Hejmda1«- overmkte den fmukke
Vase, og ndtalte, at Tnsindaarss
chfnsrne var en Proflamation on
Bekrceftelse af det nafbrndte Ven
ffab, der Hennem IWU Aar havde
bestaaet mellem Frankrig og Dan
nmrL oq varslede out, at dette
Vensknb ogfna vilde vedblive at be
slaa gennem de kommende Tider.
Maximillian Horden og
Grev Zeppelim
Greise-n hat fknffet felvc Tyskland.
J .dcn senkte Tid bar der været
cn lnsl Dcl Avisjkriveri i Tyfkland
i Anledninq as en Artikel, som Har
dcn bar skrcsvpt i sit Blad »Die
;31-k1n1st,« og nuori den celcbre Kri
tikcr pfui-De lidt vcsd Grev Hoppc
ljniL Ewrhcd.
Forum-r for en Titeln-r
man i Harnisk on icndtu Hat-den c-:
Evas-, Cum iffks nancdc at komme i
dkst chnnnnen Direktoren lmvdo on
flk·t· un san jndmfkede non der i kst
andrt Mad.
J« dksn :’lnernjng jcndto Hat-den
san »New T«u,1c·11l.« en Nedmnrcisc
for sit Fornuld til Colisman og jlnt
mcsO at nndel"stt·ks,1r, h u a d dct mont
liq cr, imn Garan kmr sagt, num
Col-zi
Hnrdcn link udtalt jin Venndrinj
sur Nrrv säumt-lind Jlmsrdiqnotk
mm nnar « as de H jidcn lspW
hungrde Unftskjim er Nan ndui«1,;1
of Etorm euer J1d, sna bar Zw
nelinsts System itch tmfyldt de For-I
lpaabningen sum nmn nasnsch til
Wovon mer hanc- førfte Opftiqning.
»Zum-blatt« tilføjer, at Horden-J
Standpunkt inne-Z betätigt-U doppe
lin har unsicqu ikkc indfrict
ovcrdrcvent store Forhaabninnetp
fonc man i Voqyndelsen net-rede til
bank.
Zeppelins Stierms er altsaa i sei-.
1 Ei Konnt-d qrnkkjvev folgen-du
e Tnfkland ved It dale.
de;
chtæfentatzt Not-ris.
klitspmsfcntant G. W. North for
5 Nehmka Dis-ritt fejrcr 50 Aar-Z
Fødfclsdag i Dag. Hatt blev nemlig
sfødt Il. Juli Mit i Zanidttjky Co»
Ohio. —« « -
Mir Norkici fnucs at være ved at
opnaa politijk Vcsrøinnwlsc. J hvort
Fald hast-der han jin Plads i Kon
grcsfeu som »Progressiv«, og en
,.s(slf made-« Mund er han. Førft
arbejdede han siq frem til at san
almiudeliq Skolegang, fiden til at
tage juridifk Eksamem og endelig
arbejdere han fom Slkolelærer for at
faa en Boigfamlinw der pasfede for
shans Profession.
Wandrde " Meddelelsen
(Nsncralpostmcfter Hitchcock me
inst-, at Teuartementct san afsc
MAMWWU merk um starrt til For
øgclsls as Landmstlmdelch Lon.
Tot vil give lwinn Poftlutdo en
wuforlløjolsc af slllu um Llaret
Irre-:- Løn er tm Mul- Og vil Oel-«
cstcr lsliov 81()»U.
Etaffsclszs Roefcfelleu Tot umwe
lccs fra Cleveland, L» at Jolm D.
Iliockrjcller umatte døics den stasrke
Lust i fjdfte Ugo, begrundet Paa,
n: da lmn lchv fastdig til at whe»
m clektrifk Pisto- var de allesaan
men folgt. erdens rigestc Mand!
maattc da bjaslpcs fig uden den stoan
furt, en Vifte i Ztuen lundcs give«.
zsskf Hessth brwnsdt illch J en Tle-i
løiy sont udbrød tidlig i Zøndags
:I.Icomcs:s i Llrllmr W. Lindan Trans
fcr Stall-, Cl)icago, omkom 237H
Hosti- til on samlct Vcrrdi af All-Jung
WH, Aal-sagen til Monden csrl
Mond-L Flor-o of andtmrndcuc varl
i nlusrllzvtmendc Fort- fra del faldcn
do Tag.
Un anden Jldløszs samme Dag»
odclagdc et :!Ikøl)cliOplags:-bus, og-l
»Im i Cllicamy til on Værdi afl
Ins-Woll·
Tor qaar stasx«t"c Iliygtpr onl, at
der fan vontch tnrkisk Ilscassakrering
«i Zusammeng Dei paastaaszs endogs
jag, at llsmtnrfornc, af hvem man
venllsdc »Ich Hmnanitch ikke staat
.tilbams for di- qamlls i Grusomhod.
Full ilnqtcr · Etat-wie fta wiss ole
Hjcln af kltmdseh san der pw sine
Ztedcr or smr Hunger »Hu-km J Lon
don mencr man at llnclc Zanc, sum
staut »den ml den etcuunviff po(
litislc sinnen-L lmr tqqcs førsn eridtx
for at rette ma Stillin i anl
romsifl Tut-li. l
l
Eimrlcst A. ijtky tidligekc W
aislaturmodlcsm i Illinois, oq TM
W. fLjolftlanh tidligcsrc Etat-Hierm
tor, vil blive sde forstc Nidney naar
Sonate-us IlndisrsogclstsIkmnitcs trwdch
samtnen i nasfw llqcs Efter dem vil
H. J. C. Wen-monot- , ogsaa tidliacrcl
Leqiglatmmedlcm i Jllinoiiy bliveJ
afhørt. Tot er de tre, sum alle Our
helft-tust at de bar modtaget Penge
for at stcnmkc for Lavinien Tct var
White, der vcd jin chrndelfc -—— at
han fik Plum) direkte for jin Stem
tms og PWU som sin· Tcl af »Juris
Potten« s— for over est Aar fiden
gav Anlcdnism til den lange Unber
spgclse af Lorimcsrs Valg.
,
Pcavru Neunter kiffen Fra Chi
cago meldecs under H. d-:-., at »Pen
vey Mmin Co» lmisz Prassident Ja
mes Pettit, der dødc i Lørdagsi, var,
har befluttet at standso sinc Opera
tioner paa »Am-w of Trade-« der.
» Der sigrsz at Pettit bar ndftedt Pen
Iqebevifer tit et Vol-ad af slxzotmnn
la st,5n(),u»u paa Kompkmnicstsch-!
ning, og (at ban bar tabt dem vedk
privat Spekulation.
Desuden Paastaas, at Livsassw
tancekonwmmiernc nwgtcr at adde
talc Pettits Asfurancc, der bei-b
fis til 8500,0()(). De tror nemlig
ikkc paa LigsynsssJuknms Kendclse
—- ,,accidcntal dcath«. »Hast Lin
fandtes i to Fod dybt Vand paa
Michigansøens Brod i Highland
Pack. -
! Horden kuädt
z
9—1 Bjorgvccrkcr i Rotz-: fxac stam
set Arbejdet. Hof-H ille For-tm blev
indgaaet indon l. Juli, vilde Lott
outcn blive udvjdct.
.
Professor Franz Jiraz i Mag er
cssqatwt lwd ENDde Im njdøde var
Uwrcr i BakterioloU ocd den Nrva
risndv mka polntofnist Arn-an
stillt
.
En flot Flyvctuc. Budapks!, 21.J
Juni. Ritsmcfter ’-7. Umsqu der i»
Morges Kl. -1,-10 gik op med en«
Flyvemaskinc fra Wien, er Kl 6,58»
ankommen hcrtil uden Mcllemlanss
ding.
. !
- . , - s- - l
Joh. Ebende Ane. Ohnma-i
nin, BLI. Juni. Umm tut-d Juchan
Evendscsns Asko ankocn lkertil i Aj
tcsz og fortesji til Trcfoldiglwdsskir-«
ken, der var glimrcnde orlmi. sSørs s
Hohøjtidoliqhodon findet Ztcd i Tag
Kl. 2.
.
Et Ihre-Mag om ,,.I"k"oindicngs Etrmsj
Inerct«, fom Selmn Lagerløf nolåg»
holdt paa Kvindovalgretsdskonxkreszu;
sen i Stockholm vil udkomme iBog-»
form hos Goldendalfke Boghmidel,"
Nordisk Forlag. 1
s
l
Barcelona, Spanien, 22. JutsiÅ
Ved en Proccsfion i Albira er detl
kommt-n til et Sammenstød mellcml
Karlister og Nopublikanerc, hour-:
ved dor sblw affyrot Stud. Talris
ge Personcr blev saaket.
Fm Vulkan KonstantinopeL 22.
Juni. Som Følge af Amnestien
er der i Bika løsladt 107 MohamesH
dankte og 131 «Krift11e. J Prischts;
nia ou Prixrcnd vil der yderligere«
finde en Del Løsladclfer Stcd
I
En rcspublifmrfk Fironinashilferk
L·57ab0n, 253 Juni. Ton sonstwie
rcndcs Forsmnling bar vcdtuqet en
lldtalclsky lmnri England bilfes fom
on nusd Portugal fortnmdet ven
skabelia Nation, nq man sluttcr fig
til dcsn Huldcssi. der er blcven vist
den enge-life Komm
.
Trntncdc. :k’01«rtxmiug, BL. Juni.
llndcr m Natur i Nam« ndfor Not-r
Msing drnfncdo un ll:aurik1 Eøu of
Fikmnsisminiftcr Schwert-»Es Vrodetz
Musik-rot P. chnnartxs i Norm
ping oq en 17iac1rig Student L.
d)ioi·cn;1rcscn, Ekm af Leftor Rosen
grcen i Norrkøpi1m. Ligene er end
nn ikke fundnc.
»E« Ballon befkudt. Berlin, 22.
Juni. J Folge et til Verlins aesros
nautiske Forening judløbct Tele
gram er Vallvnen »Ber1iu«, der i
Tirsdags var gaaet op i Schmar
gendori. Onsdag Formiddag, da
den pasferede de russiske Grasnfepos
ster, bleven hæftig beskudt. Jugen:
af Ballonsfarerne blev dog ramH
Ballonen er Onsdag Middag landet
glat ved Semzburg.
Russland og Japan. Tokio, ZIJ
Juni· Mellom Japan Da Russland
er sdcsr i dissc Daae afslnttet et Kom
promis angaaendc Afviklinacn af
Forskellige finanzielle Forhold, hids
rørendcs fra den sidste Kris. Den
rusfifke Gesandt, der nu tiltrcedcr
en G Msaaneders Orlov, er blevcn
mvdtaqot i Audiens af Keiseren.
Eftcr Andicsnscn deltog Gesandten i
Kisjsorfamiliens Frokoft.
.
Normandiets sTnsindsaarsfest.
Nonen, 25. Juni. De danfke Dele
geredc ovcrleverede i »Das paa Rand
-buspladsen Danmarks Gave til By
en Nonen, en Kopy af Jellingftes
nen. Der blcv udvckslct hiertelige
Taler, og Mcdlommcr af der kgL
sslapel foredwg i Kirkcn noglc Num
rc paa Our-er.
Te her liggende hauste-, notice,
finan oq franfle Krigssklbe var i
Aste-J straalcnde illmninercde. Dm
Aftencn fandt en stor Tappenftreg
Steh, ledsaget af Fakkelbærere.
I
lun Manto sum-et Mexico By,
7. Juli. To blodige Sannnenftød
»1nellem strikcndc Eporvcsjsmænd paa
"dcn ene Zide og Polltiet og Solda
ter paa den andcn fandt Sted i
Guar. Tre Personer blev dræbt og
100 saure-L
Revolutionserftatning. Mexico
City, 7. Juli. Finansminister Er
nesto Male bar efter slonference
med Præfidcnt de la Barra beordret
udbetalt til Gustav Madcro, en Bro
dcsr til kllcvullttiongilcderen Franciss
co Madcrm dissölulull i Guld sum
lslodtgørclse for do Wenige-, lmn an
vcnidtc under Revolutjnnm
c
Emalmændencs Mode. Vrüsseh
Vclgilsm 7. Juli Reprassentantcrne
for Ztlmljnduflrien i nj Lande af
jlnttede i Gaar dercs Mødc efter at
have udnævnt en Kolnito paa 30
Medlmnmer til at udarbcjdePlancn
for en international Goal-Organi
sation. De amerikaan Medlems
mer af Komjteen er E. H. Garn, A.
J. Farrel, Charlcs Fl. Schwab, E.
A. S. Clark og Willis «L. King.
Komitcen valgte Gary til Formand.
, Beaumont hinder. Paris, 7. Ju
li.· Løjtnänt Conneau eller Andrew
Voaumont, siom han kalder fig, naar
lmn optmsdor sum Luftfarcskx gik af
mcd Scjren i den internationale
Wpflugt Paa 1000 Mil, sum ondtei
Tag vod Vittcctttusd. Garros var
Nnmcr to og deart Nummer tre.
Ilf de 50 Umer Tom flog til
Voer vod Biman den R. Juni,
trauede ni dct cndcligc MaaL To
;n--:s Nute førtc dem gemism fire
Lande-, fra Paris- ovcr Volqicsn og
! Holland, over den ekmplstc Manns til
Monden og tilbagu Tor Vms opstils
lot Prifor til en Sum af silflfxnloa
- « ·
Lworct i Armen Tit Reuters
;Vnrmu meldcs ifm Sude-ihm m en
; stwrk Afdvlina Spruner lmr oncrüris
’d(-t m nf Mobanth Ali Pachbas
Troppcafdclingm besmaende as 4
Bartes-ich sum Davon slnmst Wir 3
Mit fm Tiifcm Opmrcrnc dræbtc
1«()() Soldater mcdcns 500 blev
sum-ot. Trowrrnc tm Flngten i den
Vildefte Uordcn j Netning af Tiis
san. J Anlhdninu as den For
virring, de flygtcnde Troppers An
komft hertil vakte, bcgyndte en
torkifk Kanonbiaad at bombardere
Djisan og «dræbtc og saatede flere
Hundrede Soldaten Arabcrue ero
brcsde 4 Kanonen 2 Maskingeværer,
2000 Gevasrer og en stor Mængde
Ammunition og Proviant, hvors
paa de trak sig tilbage.
Pan Konnt-Uri.
llndcr onenftaaench Titel er der
nnlig udkommm paa Forfatterens
Fnrkaa (Stkom, Wiss-) en Diqtsams
linq af Sigurd Folkesmd, Prasst i
den norfke Summe Den bekcndte
norf’k-amcrikanskv Forfattcr Walde
mar Aer siger om Bogen bl. a:
,,Vi bar her en Tiatfainlicm, som
baade shvad Sproq og Jndhold an
haar holder Maul medsiemlandetsA
Bogen faas hos Forfatteren og
koste-r i Omslag 50 Ets.
Dsuifh Lsti. Publ. perfe,
Blät, sei-.