Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 07, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
»Danskeren«
Fredag den 7. Juli 1911.
--—
W-—
Weit-, Lebt.
Gudstjeneste i vor san-Te Kikke
M Simdag til sædoanlige Tidet,
Inmiddag su. tu,:3» og Aste-: Kl.
s. Sondagsskole Kl. 9,15 og Ung
domsmsde Kl. 4 Eftermiddag.
Kennard, Nebr. Gudstjenefte
I. og 3. Sandag i lwek Mann-T
M. Kl. Il. Ungdomsmøde (en
Vollk) 2. og 4. Sindag i hver Mao
sed, Eftetmiddag Kl. 2.30. Ssns
Wfkole hvet Sindag, Furt-. Kl.
10. Konfikmandslæsning samtnen
med Sandagsskolm
—Ved Menighedsmsde Onsdag
Aften besluttede Menigheden blandt
endet at give Dverskudet fra Be
spisningen under Aarsmsdet —
silsöls —- til Jubilæumsfondet.
— Zierde Juli fejredes af Menigi
beden, og yvem der havde Lyst at
væke med. fom tillyst, Paa Ziolens
Grund. Zokfamlingen var ikke stor,
men vi tilbragte en skøn Ztund sam
tnen Mr. N. Skov Nielsen oplcei
fte ,,T-eclaration of Jndependence"
og knyttede en lille engelsk Tale der
ti1. Siden talte Past. A. M. An
derer og Tluttelig Past. Eli-allen som
ogsaa bavde vegondt den Del af
Festen med Læsning af et Zkriftafs
knit og Bon. Ter velssledes med
Sang as Forsamljngew
—- Tset var ikke alene Bømene
der fik »Free Lemonade«, men hvem
som helft, og det gik ftrygende med
den Fokretning. ngaa med Salg
of ,,Jce Eream« gik det helt godt.
Senere vaa Eftermiddagen blev
der bund-et tre Gynger Op til Bor
nene, og denne Sport fUntes ret at
passe paa den varme Dag.
— Andtew Lotsen, en Brodet
til Simon og Christian Lotsen ved
Drum og Peter Lotsen ved Kennard
Ade paa et svensk Hospital i Qmas
hu sidftå Lordag. Hans Lig blev
ftrt hertil i Mandags for at fsres
videre til Orum for at begraves pao
St. Pouls Megaard der.
— Hoden og Tsrken hat være1
tkykkende, men Torer hat dog ikke
været saa streng hat som mange an
dre Steder. En Danfker her tæi
Iden for Byen htstede genemfnitlig
4s5 Bushels Vinterhvede pr. Acke, og
set ..teftede« 62-·Z«.j. Vinterhveden
var i Almindeligbed god bekomkring,
Havren nogcnlunde, Massen kan
teddes cis-dun. J Forgaarizk fik vi
in dejlig Negns den vædede Jorden,
og fiden den faldt hat vi ika haft
Haa brcendende Solskin..
— J Tag træder en ny Lov for
Ksrfel med Automobiler og Motor
eykler Inst i Ztaten i straft. Den
beftcmmer bl. a. at ingen af bis-Te
Iafkiner tmm kørc rasTere end 25
Mil i Tksncn noget Ztcds, kun ,12
Mit i Buch kun 8 Mill, mens de
passerer et andet Køretøj, og kun 6
Mil, Haar de knrer tværs over en
Gabe i mindre eller større Byer.j
Ost en Kukh der ksrer Heite, lsfter
Harmden til Tegn paa, at Hesten er
bange. Ikal Maskinen ftandse og hol
de stille. til Køretsjet er kommet
M
.
- Tr· J Hör-:- L.111,1s«t.1f starre-Je
i »Es-stark zscm en Tut til Winnjs
peg, C.;.1·«:, ior der at bei-ge to
Eis-mer .-1 en Tarni-. Tuttaren
ventks :.c:1.s-1m en zlksaanecx :I.Ich.
Langitci Denke-T- ikke for fidit i Au
just
— A. Beet sz Co. hat købt Chris
Samuel L- Son’s Forretning, Taa
vi hereiter han en ,,«510ur and Feed«
Fortetnjng mindre her i Byen.
— J Forgaars favnede vi en me
set betydelig Person i vor Forrets
uing, —- dei var vor Janitor, Mr
S. Lotsen. Heu hat i nogen Tid
W Lege og maatte gaa til Sen-IT
Ren i Gaar var hakt paa sin Post
·igen. Vi hanc-eh han snart man
fIslive helt rast.
— Bild bagt of »Mornin3 Glory
W Log lste Preemie m det
i Janafholdte Washington Cacokn
M. M bevifti »Wer-sing
M W It Mk de-« Wie
II III-. Ists bot N Beet s
»Is- Isis Qui ps- set
M
Ebenezey Armuon Ja.
Gottkst km SFVI D »
Eu«he1 Der Meuighcdssoik fra«
Audubon og Shelby Counties, en
kelte fra andre Egne i Iowa og
Nebraska var kommen til Ztede i
Anledningen. Af Præster var der:
H. Nielsen, H. L. Jensen, A. M.
Nielsen, J. P. Christianfem L. A.
Laut-sen, J. Pederskm J. Gertsen,
H. M. Hausen, P. M. Peterer, L.
H. stller og N. P. Lang. Ogsaa
Forretningsfsrer H. Skov Nielsen
Ifm D. L. Publ. Hause, Plain Nebr»
des-Sie os. Mr. A. Mitk fra Blait
var til Stede og uddelte Traktater.
Der var Repræsentanter fra de flefte
theder, hon Past. Christiansen hat
ivceret Wurst
M
Den førfte Dag kalte Past. H. Mel
sen fra Prasdikestolekk Hans Tekft
var disk-se Ord af Paulus-: »Jeg hat
stridt den gode Strid.« Past. A. M.
Nielsen tjentc ved Alterbordet, as
sisteret af Past. H. Nielsetr.
Eftcr Gudstjcneen bød Post. G
B. Christianscn alle velkommen til
at dele med os timelige saa vel som
aandelige Fokfkiskninger. Men fsr
man forlod Kirken, begyndte en ef
ter en anden at holde en lille Tale,
og de endte med Hilsener og Lyk
snfkninger samt med at overrwkke
Jubilaren Gavebreve.
Om Eftermiddagen blev der frem
dragct Minder af fleke fra de Ste
der, bvor Jubilaren bar væket
Pkæf1: men forst blev ftlgende
Sang, forfattet af Mrs. G. B. Chri
stianfem afsungrm
Licht su vidt som solens stkuler stich.
Da Missetat-, hvor skønt cket lyder.
Et- Uimielest vf holde bek.
Og Mit-defect for o- betyden
VI präge vil vor Fiel-er kæk .
Og mindes Il lum- Trost-Mal
Mod os, met-s Aste-se de gleC
VI mit-des grant, ckn but os Its-leite
Bart kr- Fowldke, Syst-tende.
Vi trostig os til hua bei-tm
Da Hart der lod: das tut If Stock
Sksnt Tut-et ved steil-missen rat-cit,
Dog- kred og cis-de ijttet Landt.
cj mindes. hvordan lian m koste
sus- ktetlig over s- og Land
Med Gltkde vi lum- Fodtrin harte
selv i der store- Wa
Xuk Zeig-Ia bruste høj og steprk
Vi andre-de hat-s Alamgts kark
Yj pas os seh- sas smmi og smgez
Hvsd var vel vi. wen lum km- stor,
Verko- vi gyste ej tilde-gen
Heu troede pas det gis-ne Ord.
Bau sagckee Gu! detfok vi gilt.
OF ej ri det fortkyde lik.
Hin- troksst vat- f skoletiijen,
Gsv Lætelyst og Evne meck
Og ni- vok seminis-Kurs kua Iiciea,
Deus Incllwld hsa velsigaecla
llsu Arbejdsmakk og litt-stet- ges-,
Vi »Im-teile i Nation- Ros
Usv det, vi sskklig ou vil mindes,
Er Akbejcksdtgem Dom instit hon
1 den der mange Minder Lade-,
Sol-f kamst hede Tut-er frem
Uen Glæden Ovekvcgt do- hat-;
Thi Ketten sltici traf-sc var
Et Akbejd gev tun for sit RigL
Ttl hvek en Dag l treckve Aar;
Dei-kot- fj han- nu Tak vil sigey
som vj i Entom det for-tust
Vsr der end Fejlek hist og des-,
Ihn stkaks med W og Hjisslp vsk ask-.
Js. hvsd lian jsig vel mete- sägt-!
Den Titl, Som wandt, os sorgen Sr,
At Nat-den ej sksl km os Tige,
OF sit sum vel sksl gjke bei-,
san vi og rote fass-u- kat
Til gickst nsa ind i cum-n
elf Minder bis-u der sortalt m
Tel. En fagde cndogsaa, at ektcsr
doan Negning saa var Ost 231 Aut,
fiden G. B. E. begnndte en Mis
sionsvirksomhed i Port. Co» Jo»
Uoverensstemmelfen lud Isig fortlare«
sauledes, at Christianer den Gang.
var Student
Om Lsrdagen blev der talt ums
Vækkelse og dens Betydning ogk
Vcerd. «
SIndag Eftermiddag blev der
talt om Hedningemisfionem og
Ssndag Akten var der Slutningss
made i Kirtm hvor Past. J. Pe
dersen fsrst holdt en lcengere Tale,
og detester talte alle Præsterne hver
et lille Ord til Slut. Past. Lang
talte Sindag Formiddag over Jud
bydelsen til den state Nat-den Det
Lvar godt sog klart fremlagt, men
suhal Mennescene bestemmer ser
lResultatet, der kom ud sanledes, at
de alle —- undskyldte fig, og Gud
blev drei-·
Det er ikke SMA, naar Herren
talet faa bestemte Ord fom disse:
»De skulle ikke smage min Nadver,«
ellen: »D, du vantro og forvendte
Slægt, hvor længe fkal jeg taale
edles« ’
Past. G. B. christiansen talte
Sindag Mit-das nd fra Kong
Monats-s Bin. Dst vak ists Me
UEUIAD at Fort-standen vilde holde
denmsesttllsiueqeuscthen
131 Hans-, Tom ksr Gewicht-Ue Jg Tuba
Zur-Er LUMIIO Fesskut »Hqu nnd at
usjre Jst-In .!Ik’inT«-i«"es·t, Jes: Heilige
watp og den end-to nun) et er of
Funkmnden um at Jukke on« stor
tet, Mnndm, Lief, Lret km Hann
den for Konsemesz sinnig-: Mid- dct
nmatte lykkcs merk-, Eaa four v: vg
saa Qonqcsjubcb lig der fmar i Zan
gen: »Hm-, hvor Jublen stiger!"
Zaa vil den en Gang blive saa
stor, at disse Lerkar ikke kan holde
den« felv om den for nogles Bed
kommende gaar gennetn Klage-taub
CI
Bekendtgørelfer.
; — Hedsiusemiisisuimjdr.
Onc Gud vil, qfholder Nord Da
kota Mel-M Hedninqcmissionifores
ning sit aus-läge Sommetmtde i
Zions Menighed ved Norma i Da
gene fra 14.——16. Juli.
Mldet begynder Freng Ostern-.
Kl. 2.
Eintret: »Den aabne Dor« web
Heniyn til Hedninqemiisionew vil
blive schont-let
Sindag Eitermiddag holdes Ung
domsmsdr.
Pan Kredsfoteninqens Beque,
Jeni THer
I I
Faden-or — lomme dit Riae,
sle din Villie fom i Himmelen iaa
og paa Jorden Matth. 6, 10.
J Henhold til Ovenstaaende indi!
byder Zions Mcnighed herved alle
Venner af Hedningemissionen til at
dele Guds Riges Glæder med os i
disie Dage. Hvem der maatte tnike
tat overnatte under Msdet, bedes
melde dekes Komme til A. Rosen
dahL Norma, N. Dat.
Paa Menighedens Beque,
E. A. Hioktsvang.
Uuqdomsmsdr.
Nazareth Menigheds Ungdomss
forening indbydek til Unqdomsmsde
i Kett-state N. D» fta den 21. til
den 23. Juli.
Denne Jndbydelie gasldek iætlig
de unge, og det ikulde glcede as at se
alle Ungdomsforeningek i Kreder
reprceienteket ved dette Mtdr.
Vi haaber, at alle Krediens Pkces
icer oil deltage, og da vi venter
mange Gæiteh bedes faadanne mel
de del-es Komme til undekteqnede
indm den tö. Juli.
Paa Futeningeng Begnr.
A· B. L und,
Box 576, Kenmarr. N. D
Om Gud vil afbolder Direktion-:
for Danish Luth. Publ. Hause Msde
i Blair den 12.———13. Juli. Hat
nagen Sager angaaende Forlagsi
bufet, Tom de ønfkek behandlet af
Zirektionem da bedes faadanne ve
re mig i Oænde I"enest d. 10. Juli
LErbsdigik,
A. C. Weismann.
Coultek, Ja.
Nyankommen Dunstkr
Ier Uaa Grund as Tøkfe her ikke
far: faa noget Inbeij steiget Ar
Lsejdc ocd bvad Um helft. Man be
Iesjs benvende fig til
DKchhtHinL j
qit. 1, Vor »J, Maäm City, Nebr
Til Zalg.
En Smedieforrctning i et godt:
dansc Zettlement kan — paa Grund
afdaarligt Helbred—k-beö billigt.J
Alt til Faget hørende Bætktst
medfslger.
For nærmere Oplysningek heu
vender man Fig til
S. M· Petersen,
Elk Horn, Ja.
Eu dygtig Mund
san faa Plads som Managek for
IVowman Shine Lumber Co. i
;Ztandard. Maa vaste Dunst og
zkmoe gode Anbesalinger
; For nærmere Oylnsninger fkkiv
»ti!
H J. R H. Mnrthu,
« Gleichen, Alto.
Wagner
Kulhandel
Nin l-,t«l«-Hm-..»-; M lsnnuist
j-«I«(«L A NkaHU Hj Los-«- Insrcshtsr
k"«»« » nsliissssuksps Lug-»st- us sil
Elxixsi äseessnmtpchkss Juni K-Il.
Butsu-tin X««sg1»-, Minknnsysz »F
A Vlsspdkskishv 1·
1«;unl-ma-I«l mit-»vle nl ul ist«
ttsrsp Inims can-c ug Hans-suche
kpmik mHI muss-Fusan
Hmk »L- n«i«! lsoslsxiwklhjz »an
kaute-res.
Hans J. Nie-both
OVII ss Vcssk
cxfsslcscs
PATcNTs
Tsuot III-us
Dessen
cosvsuoun sc
«nns s Ins-h snfl seiest im- Ists
-—s«·» . III- ssuk »Im-Inn fkss I thust-f s
,.«. »Oui«-, ihr-No Usmcaacle
. .uk19«tal.mfmxssccs on Fusan
Nr two-»s- sw securus-Mau
: meh Mann « bo· Wfs
» Mut cis-kam tu Uns
«.«.!- Eise Werten-u
s. .-. ««, ;·- cis-most voohly ist-est oft
H ’ v » ist-nie «--:--. al I emis Is
att-D .U- hold w III fis-seistan
HW « Po www-M fgklk
ski- .«c« --.1-os - f Ic· Induston D·
sås DANSK llARDWARE FORRETMNC »O
Puldstændigt Lager at al stags »Endw»o«, Malerin-stetile
Crit-s- og Ein-str- o.s.v.
PØKSTE KLAssBs VAZER TIL RIMZLICB PRlsZIL
Rom ind og stitt Kaki-nützlich
tx. IX. lk li( )( ’-1(. I Uns-U N (-l)t·.
W. Il. Martin-s Ettetiølgetn
------W
Vi oyskcr Dei-es Haydcl,
Dufnr isr disk ns altid magtpsmljggksndss zu
wlge von Unrei- M page-n lsvuie vom-lag
og nie-J Jst samme- lwesres Des-n
Dei deckst-. Cu- tinuei i handele-h
Er Dis tkke allen-ils- Ht sis von- s-mt·« man-» Rutujem da Muld
-’s-t List-de- ns. um De- nl Impqu us ist »Am-h
SAÄ Vl kAN NIDUDLJBRFE UNDde Vl lLHsk HART
sAs Bnos.
«ISPRING AND sUMMER
FooTwEAR
For Men, Womcn and children
in this Seasot1’s ncwest and
up—to-date styles are now ready ·
" for your inspection. ’
sHökIKEPAthNQ
(
Naar dct gælder det«
gamle, kære Tanmakk.
da huskpcm m III I .s« Aar hat befordIet
lossagecet III-d H danske Infkeoq eIIqelskk
LIIIIer og IIoIn wen-must IIl THIS IIeIIesIe
alle -Iedek beII III alnd busqsh LImger
nmd vote Vagsaqerer neu Qtanonen og
butlper dem IIlteIIe· Ihm IIl del ctskdgams
Xe, bekendte Firma
Mortensen ö- CrooL hauste LIgeIuen
2818 W lIIoIIh Ave» ChIcago
Umst- Ca·. Av. ooerior Pmkmi
Citizens Stute Bank
Hemmt-and MMM Alm. BaIIkIakteIIIIng
Penge laanes paa Land og Log-te.
AcIvIsIImgek paa Beng- got Zud- og Udland
Icelges Iil Tagens Illigste Kurs
I. h Matthieieu s. Maul-tosen
Ist-n dem sfke Passiv-up
D.3. Miit-unert, casbier.
Pot- enz-thing tu II Erst MUII
Ckocory or Uestpdtukct l
Gall Silbertson s
and it will be promptly deliver0d. (
fWell Pleasecll
Our priccs on our Eine line
of Dishcs please everybody.
You can buy any part of a
set here.
»so-verhin- New Als-»Ist
THE ZLÄIR RÄCKBT sTORB.
The til-it- Uational Bank
U. s. »Es-ostme
Aruns-kamt Hist tue-o alt hkmhosksch
M lkunktnrkeusinjk- Und Inst-midin
»F las-Musik- Privi
c. A. scAMlDT, cashieIZ
RLAUL NEML
seed Time is
nearly here-.
Icosxmsmlusr up stri- hismiqnurlpks
un puri- ii·«l(1 aml List-den »so-»allg.
THE ARNDT IIWWARE.
eriom De mit-r Vern- ellu i
s- Preisgeben-km Bettes-Mags- «
Ikkiklsr, Vat, ur, dtlt Ist,
Ist-dickf- tlln lecke-, bei-In
- -.«—d«· sc m- itw« « III
M shstsusknkssss « « III-.
sp. IATTUMSHN.
IUID u t: n u III-»
.
- PAA Dscll CAILZ III-Alls —
32 Au i Erstau- oc Kalchas-del
Mal Ttk M Venner Runde-r
for den »und-se Tini ital-Feie- De
vsaligit til at komme os est-one
vort, assrvwrende fulclstikndlsc l«.
» samt nyde gotis- ak vuke ysjent
vc Print-s- sokbundet med flink os
»Hei Bebt-stillha
Joss ICOUAIDIP
—
DR. c. R. MEAD,
nennst
IM- lo bis-so sollst-w
· PMB
Mark eds prlseh
gi«41ik..cslcst.k
svsdeswlntnk pt.ssshsls. 76
— Wurm-) . —- IS
Hsjstssie·l.)»..» — Fis:
— ( ent) .............. — .51
stika .......... .. . . — ALTE
Iuk . . — »Y
sys —- JH
svln . ... . TM
SI«J«1!,« "Il TZ It
studi- (I00(1 csnnso413.... .. M 30 — TM
cholce Fee-den ....... Uc- -5..»
svln ........... sum-»H
UHICAGU
Ave-de IV. Nr. Hund —- ———— IT « .90
»An-de sp. Nr. 2 not-L - —- — — Oe- —1s.01)
ssvke.It-. Ny. 2 ————— — — — — .45 — JOZ
Msji —— —— —-— —- -— —- ---— As
Kanonenscan ...... « 0.40- »O
sinds (choice( orniem — -- — -- O M ——s.9si
svns —————————————— Ms —- mzo
i
ij »s- l--«jlighs«,(1 til at over·
hwisus Dem um Wrobilllge Pri
stsr psn Tonarten Tzigpupik, Rot-,
(·s«mtsntsten. korfsuskt alt- hvutl dot
Instit-onst m liygtcjssgsnmwklule.
ckows Lumbek ö- cksin co.
Wiss
00000000000000000000000ou
Thone s- Faknbekg
im» est sulilntmsntls t l«·4 er at II
squs ISBHNKRAFI lNV Ists-)
LAthkNLUthALLs »Hu-Ists
Xlxh ut YxAde As l»ARA"-lslc s
Vtsss is Mlsxet n spie-lind
lu..sFlb' lelskc
TUOW
ik
meEs H. Punzk
IEAL kszTL kAls MAII M
lssllsssck
Ase nt i-« s list--11-I(II-ishnio c »der-Manch
ils-s Inn-In l« nis- tkg Il: smhutxlinl n.
Mikle Pllstlc IUII. scst
FMÄ PAGA :«t«- PMB-TM WWU
; sikivekeivisitek til slolebkas
Form-- Kl"s.sk-«S V:«.r·-I· H« ri
Z meth hist-T stokt Utivslk,
KONTEKT 00 HOUAVAND
« : llvuc mi- t AAHHT : :
H tanzer- .««1 sum licvamim
.I . FV. Iluylo Co.
W-MWXW
for slllkllllccs Aufsing og Hygge
Its VII GAMLE PAAUDEUCS
UNAKD LINE
SIAILSKSI Iscc
ALLE RSKORVSR stAAST
ovta nun-Sack« »
4 use-E Io Tika 41 min.
kam no m stund-Wien
Wer-e aussehn-oh Ist-smcu cc
nat-Hunnen pas-same
sumsus oq Its-M d- stmnc l Vom-»I.
UY cAIAUA BEFORURlN6.
Alls most-no Delphos-stund Punktqu
Its-sitt Its Instit- Mossi OI Ist-time Its-Ihn
M for Amte-I ot Tisch list-so
danva III M
Icsfllkltscllkskcschth
Iwane Ida-ask
ÄLZANlA . . . . . . , . 1.Jllli
AUSONIA .. « .. .. .. .. ..15. Juli
AscANlA ny THle « .. .. 29. Jlllt
Lllslll Ill- Itllllcflllll
»Nicon Ny ugm
cAnnANIA. Umon
cAMPANlA. lVSRNIA
Doktqu UCCIU ( Uns-s sysnsssp
Ists kahl-Com- ili Illo thust-nist- is III-to III-O
h me tut-los us. Ist-lallt tu incl- li. html-os
sond cito-· Frost-Im over do
stored Msdtsommtr sxkurslonsk
Tflc cUNAID ITIAPIIIUII co» Uc.
s I. cost-II nasses- uo suqu »wenn-S