Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 07, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I-—
..Yansheren«.
s Wie Ryhedss da IIle
Mit-lud for det danske Zoll
i A m e k ik a,
Its-um as
DAleH LPTIL PUBL. HOUSL
Mast-« Mehr.
Dunst-ren« udgaat hver Tiksdag ogFtedag
Zug pr. Vergang.
Des-mache States QT.50. Udkandet Mut
Bladct kraus i ist-Ruh
sestilling, Betaljng, Adressefotaadriag Ig
andet angaamdk Moder adkessctes:
DÄXlSH l«l"Hl. PUBL. HOUSFL
Man. Nebr
Pedakrou A· M. klndersem
Alle skidrng "k »T«e!!xsketdn« S Jndhold
sfhandlinger, ...drreipor!dancec vtz Ansste
If cnhver An, indes avtegserett
FI. M. Miit-Eisen, ’ Lau, Wem.
Es ten-d -1«. F'·--ir Z OsspifO (·(-s km Mist-nnd
clsss with-L
«A(ivprtigkx.x Wiss-s fix-me- khuvtm cxpun
valj amon·
J Tilsclde us Ungelmæszssghcver oed
Rodtoqeiien heb-g man kluge nl del siedltge
Posivcksseh Jst-sit bist ikke hjælrr. bedei
man herum-ds- Dei n. Tau-TUan
komm-.
Liaat Raum-; verwendet ng til Folc, lsek
soertetetsBladet euren sxs m Lebe bog tem
sller Er at faa Opivgnusgom der avenekede,
pedes Te Ilnd omtake, .:: Te aa Vom-ske
mntet i dette Mal-. Te: re: ch get gen
fldig links
Med. Tanner Um 4. Juli-Gal«·kabernc
skrivcr Eos-. Mc. Herz »Du-V at
Faa Tore-I Treng tu at forsma, a:
een Fing-er vaa Hammers cr mer
mete end sykrexyve i Lllkohol.«
Ved en KendeiIe Tom er afgivck
i Distrjktsrmeu i Zjoux City, er
de: blcvcn ajgjort, a: der ikke i Sta
ten Iowa san serv-res- berufende
Tritte ved Banketter eller overhoves
det i Hotellcr eller Restaurationer.
Der paastaas, at Kendelsen allerede
hat vist sin Birming, idet baade Ho
teller og Restaurationer nægter at
sewere Dritte af nævnte Slags.
M vil med et Par Ord heulede
Medeas Opmærksomhed paa Prof.
Vigs kritiske Anmeldelse as ,,Re1i
Mshistvtiske Mkrister«, Side
2. Dei er gebt, at der er nogsh
tm vil femme sie est genuemlcfe
og bedsmme slige litterære Produk
ten Man stal ikke ukritisk iluge,
hvad der giver sig ud for at ftaa
Oaa Mde med den moderne Bideni
Michel-.
Den fotenede norfke Kirke sendte
den norske Eynode en ,,broder1iq«
Hiler ved Past. A. Øsstedahl 5om
Reprwsentant. J sit Evar paa denne
Hilfen sagde Prof. Tr. Emb, Ten
norske Synodes Zornwut-, bl. a., at
Den norike Synode ikke godt kunde
forftaa, hvorledes Ten formede Kit
ke kunde i Ordets egentlige Betyds
ning sende dem en Vroderhilsen, da
den erklærer enkelte af Snnodens
Lærefætninger for ubibelfke og ulus
Oberfke Dog haaber Professoren
paa bedre Forftaaelse ei Frei-indem
Ester en lang og udholdende
Kamp hat over 14,000 LærerindeH
i Stola-ne i New York City opnaoeh
at faa lige Lsn med mandlige Las-«
tere thlge de hidtil gceldende Lin-.
for-hold begyndte Kvinderne med en!
actlig Lsn af 8600 og Mændene
med 8900, og efter 16 Aar i LE
vetgerningen kunde en Lærerinde·
apum at saq s1,270 og Lockean
82,160. Ester den nye Bestemmelfek
stal baade mandlige og kvindeligel
Lærere begynde med 8720 og kunnej
naa op til 81,500 om Aaret Fusan-(
dringen vil medføre en Merudgift
for Byen af 83,000,000 om Aaret.«
Mormonernes Prcesident Smith
siges at have rcesonneret sauledes imod
Johannen »F disfe Dage, da del
kostet saa meget at lwe, er den al
mindelige Mond meget bedre stillet
med 1 Tone end meb flere. Derfom
en Mond ikke kcm forførqe een Ko
ue anskasndiqt, Ton nilde hist traben
Icrt vasre mnnligt for baut at sov
frge to.« Videte onstaler han bau
de Atti-der og Hatte af sidste Mode,
—Porkpftbmve er. s-— Mden
— W at Imme· blive en
Idth Dude.
H
Verettigelie, færlig da for de:
itte »a1minde1ige Mænd««, der hat,
Rand til at under-holde flcre Kvner.E
l schmausen
f Jens ist-ev mod Slutningen af sitz
ISvar til Nieis (Nr. 50): »Um det-l
fte i Korthkd til Eftertanke, for
jhvem der vil og Lan tænke selvstæns
digtN
Om . die-IS har mget der til Ef
1er1antc, ved o: ikke; vi hat ikke hvers
ken set «)am euer hørt fka hmn fideik
Usen enten .in Niels kommer med
Ein-tranken eller yan ikke gør det,
aa er her nong som Jens jo san
kan skrive fig bag Bret.
zørIx dog en oprigtig Tat til
Jens, fordi hgn ikke makker hvers
ten den enekfller den anden efter
Wunden.
»Tik.« holder of Trojteife af en
Zug og sætter Pris paa, at den«
der irre Unsinn-ten heller jkke tier
For dct forste kan vi nu ikke
være enig med Jens om at slaa
Bladene ,.Ex)icago Tribune«, »Ein
cago Nccord Herold« Og Denkst Bla
dene i Hartkorn kommen
Te to fsrit nævnte ChicagosBlas
Hde Uærlig da C. R. H.) er kendte
Tom B.ade, Der altid er rede til at
flaa et Slag for Sandbed og Ret.
Zelv om Mk. Browne ikke blcv
beviit at være skyldig i det, iocn
»Tribune" fette frem imod hom
faa er der heller ikke bevisi, at »Tri
bunc« var fkyldig
Tet er ern Tinsg at vi) e at sen
Mond er 5ky1dig, en beit for fellig
Ting er dct at bevife hans Styl
dighed.
Mcn Bladet bat fo, ««crrlig ved
Brownes Frikendelfa icnm Zkinnet
imod fig. -
Anderledes med »Recotd Herold«.·
Tettc Blad vaostod, at Lorimets
Balg bavde kostet slm Wo og Bla
dets lldgiver, Mr Kohl!aat, hat da
bevist, at ban havdc Himmels
imand for sit Ord.
Mer- vi indrømmer Iuidt ud ogi
ihalt villigt, at vi ikke set til Bunds-i
i denne Sag — og det got Jens
rimeljgvis heller ikkcn
Og det kan vi saa godt være be
kendt: hours-or fkulde ellers Lau
dets Senat wilde saa megen Tid og
faa mange Penqe for at prøve at
se til Bunds- i den!
Men lad alle — baade Latwer
hans Ven. er cg hans Anklagere,
nævnte Blade iberegnede have lige
Ret for Lovene.
Angaaende Jen7es Jndwmmelsc,
at Lorimrts Valg muligvis not hat
kostet Penge o.««.v.. men at andres
Valg ogfaa hat kostet Verme, blot en
lille Bemærkning.
» Stemmckøb er Entwurf-L er
Forbrydelfe baade mod Landets Lov
og mod den moralske Lon.
Tet formilder klet ikke ens For
brydelfe, om not ««aa mange hat be
gaaet en lignende Forbrydelse
Enhver Zorbmdelsa burde bringe-Z
Lim Dagen vg asstrafsek
For en god Sag maa der tunne
arbejdes med gode og ærbare Mid
ler og ikke heb-des Bestikkelke
Vi indrtmmek fuldt billigt ais
Nigmasnd og Kapitalist-r 1ige saaE
godst kan ville have den bedste Mand
valgt til Senator Tom andre.
Ligesaa indrsmmer vi, at baadek
Dlietmstem Staath og Asd
tmften, hvtlke Jens ist-mer« kan as
re og hat qiort Garn·
Ren — de Mord sont staat sag«
ved oq lebet disse state Hauchst-is
timer. de hat ogiaa Adams M
ag Klædet paa«. .
De er ikke hævede over Zristelfen
til Egennytte ·
Man er udfat for, at de vil dres
be Konkurrenten faa vi tun hat;
Monopol tilbaqe
Der-for —- man skal ikke ved Lav
givning umuliggsre Kapitals-us Ar
hejde meist-ne Kapitalist-men
slutninger: men man stal undetlægss
ge disfe Regeringens Kontrol, saaF
Folket ikke fkal være vrisgivet Tru-«
ftenes Forgodtbefindende. i
Ecke-Es Vkspømmelfe of Setmthv
»Da-H Ums lade-: vi staa for sit Værds
Ibi . txgen Vetmdrer as den Mond ,
T De· var saa nogle Sftertantehj
fom sk-« jo felv kaldte ad. J
Fle- tænker mete, end een atr
oq euhvek vie-eng taki-, de- kam-l
mer its-n om en Sag hielt-er ts
at koste Ly- over den.
Vst er des gebt, am man M
kan merkte. at de forfkellige Tan
ker hat dette fælles Maul — Lan
dets og Folkets Vel.
Fta »den danske Kirte«s
Aatsmedr.
zeigende giver en Forsmaelie ai
det viqtigfte — iaa vidt der er kom
mct osd for Lje —-—. der sei-handle
dcii vcd Tcti dankte Mittei- Flur-Inw
de, Ltkiwcsh «Tki—:s. Vi meddeier efter
,.Ugcl)ladet«.
»Den forsie Saa, der ovtoges til
Forimndling oed Ast-stunden og den,
der tog forholdstici mest Tid var
»Forilog til Vedtwgter for Den
dansle Kirkes Skole i Des Moines«.
Tet til Frenilaiggclie af dette For
slag nedfaue lldvalg, der bestod af
Prniiierms Zier. Jstergaard og S. D
kliodiwlnL Laster E. Amsel samt
Niels Hismmnson cg Zeus senken
handc fremfat et lldlaft, Der var ble
vet trykt, og det blev optaget til
Behandlung Paragmf for Parogrof.
Tet vjste sig dog sinkt, at det Vildc
nasse vanflcligt nt upnaa Enighed
ciin lldkaiiet Tom Gelb-ed, eller en
asndret Zorn-. af Zette, san meget
mete sont Vedtngelfen as enkelte
Punktes vilde vix-re enslwtydende
med m «iionf1itiitioiis-Ændring, der
ikle Hunde foretages lovligu paa et
Aarsmøde uden VorseL Et af de
vkzitigite Punlter var Icedswttelsen
of et .,Elolcraad«, Deitaoende af 3
:!73.sdlc1nnicr, af hvilke den ene flulde
Vaer Lasgmand Forhandlingen drejs
Wo im owscntliq Din, lworvidt dette
Strick-nnd ifulde trwde i Ztedel
Tor den nu immerende Elsamenss
senmite samt i hvilket Omfang det
Flusde have Ledeilen of Skalen i
sine Hemmt-H osg om det iillige skuls
de lmve riet Dlnfvar for Tilvejehrins
geler as de notwendige Pengemid
ier til Elolens Trift, der hidtil
bar paahvilet Zamfundets Bestyrels
ie. Eiter at der var føtt en livlig
Diskussion om denne Sag Paa MI
dets føriic og anden Tug, enedes
man Fredag Formiddag om at lang
ge Sagen hen til Optagelse paa
næste Aarsmsdr. Debatten var dog
ingenlunde lpildt —- den havde wckkt
imod i htj Grad bidkaget til at
klare Foritaaelfen as denne vigtise
Sag for iaq vel Præftet sont Delp
gater, saaledes at det kan ventes, at
den til nieste Aarsmsde vil kunne
blive fort til en for alle Partei- til
iredsftillende Lssning.
Forbandlingerne om Ferdagen
drcjedcs Im Tau om de fotfkelligs
Forlloa der var anmeldte Paswt
O. Gan en bavde forcslaaet at det
malogdes Enmsundcstks Veftyrelse at
Iremlwgge et Tpekificeret Ost-erflog
over de Summen der nødvendigt
ikdkmsvcsks til Samfundets for-stel
lige Gsremaal i det kommende»
Samfundsaar. Fokllaget modtos
ges med almindelig Tilflutning, og
estcsr en Forbandling om dette Bud-«
get-z AffattclTe og Udftrækning, blen«
det vedtaget. En meaet livljg og
interessant Forhandling fortes om»
et as Post. J. M. Gregetsen ftemis
Tat Ernste-: ,,«Gvordan bot vi i Deus
danske Kirke stille os til Brugen af·
det engelfke Sptoq under vokt title-?
lige Arbejde«? Det var tydeligt, at«
dette Same fæftede megen Omnastkss
lomhed om fig, og det blev fra sau«
at sige alle Sidek understkeget. at(
vort Sptog i det titkelige Arbejdej
maatte være Dunst saa vel fta
Ptcedikestol og fta Alter lom i Sau-«
dagglkolen og i Missiongqrbejdet.« »
Videre stal meddeles, at Past
Wagner blev valgt til midlertidig«
Forftander ved Stolen 1 Des Meine-?
endnu et Aar, og Post S D. Nod-«
holm valgtes til fast anlat Læter i;
Teologi
Den danske Kittes mrste Acri-i
mtde ital holdes i DesMoines, Ja»
(
(
!
Sabbats-sztgsmaalet.
i
Jeg kan saa godt forftaa at’
Hans et bleven wivlraadig ved at
soc-handle med Adventifterne um«
vvennævnte SpørgsmaaL 1
Men det er da glædeligt, at
Hans site endnu hat sat den farste
Fod paa Glidebanen, san han hat
magst det fsrste Bad i den almin
delige Settkatekisnm Fotagt for
W Siena-a !
Detfør fortan W htms Heu-»
stilling at halbesme naar det
fXII-erda- .cilde gerne htre fta Preis-»
Adventinem iom io paastaar, at Bi
,de xiriime on Jst-den« Men her fer
f
f
ksiaar iffe til.
, Heide
sBogitaoiTmslle, inen maa lade fig
.:na:: vil trcclle.
iat holde Lsrdag. Derved frank-Im
.nksje med en Blanding af Vogftavs
.
l
Lad niig tilkaade Hans at ispsrge
belen og Bibelen alene fkal dele
os imellem, om, hvor det staat stre
vet, at Lørdagen er den Dag, iom
Vibelen kalder den fyvende Dag.
Oan vil spare: »Ja, men det ved
da alle: ihi det mener da .alle baas
n Haa, at Teorien oin Vibelen alene
Man kan i dette Til
Mann blive rigtige
ikke en
sog MenneikemeningssTrtellen, hvis
Med Heniyn til dette can det vces
re sing not. at den fnvende Tag,
Hviledagem er den« Tom kommen
naar de iels Arlseidsdage er till
Ende Tet er jo, livad Vudet siger
Ug jFZk Mckh .
»Ja-) es miaa lnsgge Meerke tilk
en zllkaaleitoL sum baade den gam-.
e oa den ny Pagts Skriftek lceagerl
um Eli-denen Tn kal elfle Bele:
Loven indbefattes i den iom i en;
sstsisedinm iiger Paulus-, og »Am-i
Eighed er Lunens Fnlde«. GenneniJ
Imsrliaiped til Gnd os( Vor Nassth
maa vi knnne finde alle VudeneI
»J. den jothe on Pan den nn-«
den Trile Dei ladet fig vgl-an gere«
med dein alle knn ifle med den Tel?
cis Eiilslmtsdndet Tom gaar nd paa!
nt lxolde en beitemt Dag. Selv den«
indekiigste Kaskligbcd til mud kau?
iiie iiae o-:. at den ene Tag flal’
beides ireni for den anden. Terimod?
fan ncerliabeden meinst aodt siqe osJ
imin onsaa Sucher faritaar ved dettel
Vms Jndlmld at vi ikle fkal fer-l
cnte mnds Qrds Prcedifem men hol-!
de Ordet i Akte-, gerne here og lee
re det. VII
l
l
«
·
xos cis-s
VIII-K U V«
:I.l.’.msie san det ogfaa tjene denne
Sag at oplyie om, at hele III-isten
hedem alle kristelige Samfund og
Zeller holder, Sande-gen Det er itke
en Gang en hel Seli, fom holder
Lørdaaen Dei er knn en Tel ai
Adventisietne lige som det oprindes
lig tun var en Del as Baptiiterne,
Tom fandi vaa dette. En af disse,
en SyvendedagsiBaptist altsaa, gil
ita den Del as sin Sekt og fluttede
iig til Adventisterne, blandt hville
en Del nu ogsaa lod sig foklede til
Syvendedagsssldventisiernr. L
Men et Vor of den Slags Om
vwitninger bar ikke veje meget imod
..-Summen of Vudet« og imod den
nye Pagts klare Ord, fom tillader
os at ,.agte alle Dage lige«, samt
imod den Kendsgekning, at hele
Kristenheden holder SIndag.
Men hvad faa med Strümng
HelligholdelfeP Ja, detom nasste
Gaum om Gud sil.
P. P. Thoteby.
Meddelelfe
fta
Dassissmetikasst Selflah.
Tonstöllmerikansk Selskab hat ef
ter Studentetsangernes Hjemkomft
modtaget folgende Teleqram fra
SmdentetSsangforeningens For
mand: »Vel ankommen. Sender
dierielig Tat til alle Dunst-Ameri
taneka Allen·
Biggo Christopherien«.
W
Bei-g af s
Past. Slovgaatd-Petecsen.
Zra Oalland, Eol., flrivesr Pastor
M. N. Andreasen til os: J Fredagö
Eftermiddag kom faa Pastor C.
SlovgaardiPetersen til San Fran
cisco med Damperen »Um-ea« fra
Japan, hvor han bavde opholdt sig
nogle Uger og samtnen med Paftor
Winther havde bereist en Del as
Landcst Dei var en Glæde at bona
hvok kætligt on varmt han udtalst
fiq om vorc illi;liona«rer og von
Arbejde j Japan, men han fsjedc til,f
at Winther faa over-anstrengt og’
trckt ud. Gennem de 2——3 Ugets
Samvær med W. havde han faaet
det bestemte Jndtryk, at han lærlig
egnede sig til den Latergerninm
sum han nu sper, og at han fyldte
den Plads med megen Dygtighed.
Sondag den 25. Juni predike
chvqaardsPeterfen baade her i
Oakland om Formiddagen og i Sau
Frevel-w om Aftenen Begge Ste
der var der fuldt Hut. Bi hsrte
et Pat heilige hiettevatme oq klare
kldnesbyrd otn Nanden og Fylden
i Muts Jesus, oq denne Stube-I
—
vil sent glemmes af dem, der, del-’
tog i de to Gubbtjenester. Referen
de to Prædikener kan jeg iste, men
blot sägt-, at her i Oakland var Lis
nelscn om den fortabte Stn Tet
ftm og i Sau Francisco Ap." G.
n, 24. «
J Tirsdags reiste paftor Skovs
ganrdsPetersen til Salt Lake City,
hvor han vil standse nogle Dage. J
Ehiman agtcr han at opholde fig 8
Tagi- oq i Nacine een Dog. Den 20.
Juli resifkr bon web Mr IL til
Bauwerk — Vi var meqek glade
vcd Ek.-P’s Vespg —
Marias Litani.
used P. V. A.)
Skulde der blandt ,,Dsk.«s Lec
«·-.-ru siner nagen, som heb-Elek
imod jcg l«tundom bar truffct Folk
gen-. n: Natoxittemc virkelig op
Tendcsr Donner til Jomfru Maria,
Tal Leg how-ed i Qverkættclfc med
dolp Dot regulærc Limni til sont-ll
fmm. Tom M Indes i den total-z
M- VøxtrxcisoxL I
»Tec- fnligstc Jomftn Marias i
Litani. !
Herrin sorbarm d:g over osl ’;
kiriskuix 5s««!·lnn«m ng over os! I
Hex-m forbarm Dig over os! I
xnjf1n:s, Iyør ni-!
Urisuw, Muher II! .
Nud Rad-or t Ohnlem forbarm dig
LIVCT USE
Wende- Em1, Werden-:- For-Ufer
forbarm dig over sog-! j
Nin-d- Helligaand,
Helkigc Tremighcsd en endrægtig»
Rud, «
Heilige Maria, bed for os!
Hellige Gudsmoder, bed for ost
Oellige Jomfru over alle Jam
inter,
Krifti Moder,
Ton gudeligc Nat-des Moder,
Tu kyfkeste Mode-,
Tu usvckkkede Moder, l
Du uplettede Moder,
Du elsielige Moder,
Du underfulde Moder,
Du Skaberens Moder-, bed for
os!
Du Forlsserens Moder, bed for
osl H
Du allewifeste Jomftu, ’
Du ærværdigste Jomfku,
Du prisværdigste Jomftu,
Du mægtigste Jomfnh
Du bedfte Jomfru,
Du trofaste Jomftu,
Du Netfasrdighedens SpejL
Du Visdommcns Sæde,
Du vor Ftelses Aar-sag,
Du aandelige Kat
Tu Etvcktdige Kat,
Du fortrceffelige Andagtskar,
Du nandelige Rose,
Du Davids Toarm
Du Elfenbenstaarm
Du goldne Has,
Du Pagtens »Akk,
Du Himmelport,
- Du Morgenstjetne,
Du syst-s Redningj
Du Evndcres Tilflugt.
Du bedrwedes Trssterindq
Du Kristnes Hjælverinde,
Du ·Englenes Dtonninq,
Du Patriarkets Dtonning, bed,
for os! I
Du Profeternes Dtonninq, bel-f
for os!
Du Apostlernes Dronning,
Du Martyternes Dronning, I
Du skriftendes Dronninq, «
Du Jomfrueknes Dtonnins,
Du alle Helaenets Monninq,
Du den hellige Rosenktanses
Dronning, !
Du Dtonninq, unt-fanget udenk
Arvefyndens Samt-T
V, du Guds Lam, der botttagek
Nordens Sonder: skaan os, o, Heu-elf
Q, du Guds Lam, der bokttagers
Vordmk Bunde-n iman os, o,
Herre!
O, du Gudg Lam, der horna
gek Verdens Synder, fort-arm dis»
over os, o, Heu-et i
Kriftus, hst os! i
grime bsnhar ou .
Herre, forbakm dig over est
Kristug, forbakm dig over osl !
Horte forbarm bis over osl I
Fadek vor, etc.« ·
Det Lan man sandelig da kalde
smsre paa, san det kan blive til
noget. Dog, det er jo baudeitil at
leoqgmdeover,ogwkauuos
sten tvivle em, hvad Jomfru Pia-.
kiq gir, om lnm let eller grobe-«
over des —- Her et tmer- et
W M kostete Btmm til
Gut-s Moder, der oqsaa kunde med
deles. Meu med dette Junge Li
tani« Dunste boqftaveliq taget) hat
man faaet en Mundme of den
kawlske Matiaforgudelfa
Oq man vjl lcrgge Mærke M
at der et Var Inst-er sika over
i en andcn Tonmrt san at sich
sao Scr i Echct for Est.sr5cctning
til vi: Torndgaamso «I,«n.1fnlde15e
sites tm Baafaliwäs :.. en andcn
Person - vm Nu Essen-ja og Kri
stnEI ; s rzixkcscr .r of liqe Widdom
m kim Puqu tm omlmttes i Ve
ask-der
Wut jmJ Lutkwrmusr kan Iæsc
dem :.«9mni, idrt kmn Lober sig den
LVidstck somme Hart i Sind«
»zw- Dct i »'srundcc: tm sige at frem
Nazsre dem Asgnderä E Und Tro
»Im-O ji« on god ihn-IF ubetänqvt
timm s— Wen at der fnmtidig mcm
formt- fig en fsiertens Tat i hans
Jndcrste, en Taf for den ene Mand,
der var en Mand, en Mond of
Overbcsvisning og Mod —- Oder
bevisning om, at Retfwrkiggsrefen
fker ved Tun-n alone og Mod til
at vchcs Ein eriicvisning be
kcndt —- pm Liv oq Tod
Pan Reformationstiden var der
m vorneka Kirkeberm sont fort-tm
fin. nespkonliat at andersng vm Jst
nu vakim Imde fin Niqtigkwd ::1.pd
al den Waben om Netfasrdizmgs
rrlfcs as Tro, Tom udgik im Mun
ken i Vittcsnbcsm To bim mt fem
ledes var kommen izidkmnm uoale
of Pauli Brom, kyicdcs ban den
hellige Bog km fig med det Uds
brud: »Endo,1 Paulus er
blcven Lntbemner!«
Tot var virkelig en flem Hi
storie — im- Pavekitken.
En aktiv Faktor i Rednerting of
Livcsudgiftktnc
Mcd chdttk paa de stadig sti
gende tme Priser paa Levnedsmjds
let er dct vistnof naturligt at en
enkelt Jndustkis skonomiike Zordele
Oliver over-fet. Bette er fæklig Til
fældet over for de ftore Organisa
tionen som i Vitkeligheden hat
hjulpet Fokbrugerem ved at give
sham bedre Vierdier for Pengene,
ved den forbedrede Vate.
Standard Oil Iwmpanietö Ac
bejde i denne Netning er af speciel
Interesse Te Mænd som forestoat
denne Forretning, satte sig somMaal
at intet Thtlde cha til wilde De en
qaqerede velbetalte Kemitere og an
dre Fogfolk for at forbedre del-es
Rensningsmcthode og for at benytte
»Sideprodukterne« som ellers var
anset for ver-wilde og gøre dem til
brugbare Vater.
Eiter at de havde sat en Ver-dens
standard i denne Netning, begyndte
Komponist at give fin Opmærtioms
hrd til olieforbrugende Jndretninp
get. J Das er dcts Kogeovne, Op
varmete oq Lamms-, lig alt endet
Maniet Retter paa MartedeH be
tendt overalt Tom det bedste i sit
Slaqs.
En af de mest populære af disfe
Jndketningek er »The- New Pet
fection Oil Cook Sinne-L Brugen
af OliesStoVe-3, foretrukket fremka
de trættende Ved eller Kulovne, i
hvilfe Bannen maa holdes gaaende
befrandigt, hat spredt fig hurtig i de
stdfte Aar, felv am mange af den
gammeldag Satt kunde trænge Kri
tik. Det et paa Grund af at al Lust
og Røg falder bort og at man hat
anvendt alle niulige Farbe-dringet
fom Erfaring og Geni kunde frem
bringe, at Standard Oil Cassino-use
New Pekfeetion kunde vinde det
Nat-n den med Ære kan beere.
Denne Ovn er altid fasrdig for
Vr1m, vcd Siden af at den er let
vindt og hurtig. rensliq og skonos
miss. Den spat-et Husmodeten for
meget Bkydeki og haardt Arbede
da der ikfe er hverken Kul eller Ved
at bcete eller Affe at bære bott. Dei
fparer ogfaa paa hendes Helfe oq
Krcefter. for det holder Kekfenet me
get koldere end nogen anden Range
gennein de var-me Sommermaanes
der — en Fordel focn enhver Mut-e
hurtig vfl fette Ptis paa.
Den udfsrer alt i Retnnsg of cos
ninq fom en Kul eller W Ovn
san gere, og f en New Perfection
Ovn bar De den meft fuldkomne og
meft effektive Kistenovn paa Mar
W