Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 13, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W «
Mc ,? Yanmark. ;:«).;»T;-,sp.
WW
THI. Hsjh. Prinö Hans.
Whenhavm 28. Maj. —- Ksonges
familiens ældste, den gamle Prins
sank er i Aftes ved Syvtiden hak
ket under for den Lungebetændelfe,
som han i sin hsje Alder ikke mere
den-de Kraft til at ftaa imod. Og med
dem er da den iidste af Kong Chri
stiqns mange Stikende gaaet bott.
Prins Hans, der var døbt Johan
ftdtes paa Gottorp Slot den 5.
December 1825 sont S. Stn af Her
Lug Frederik Vilhelm af Glücks
borg. 17 Aar gammel indtraadte
han eftet Christian den Ottendes
Bestemmelse i den preussifke Herr og
avancerede her eftevhacmden til Rit
mester, indtil han i 1855 blev stil
let a la fuite need Majors Karat
ter og nu tog Opholsd i Danmart
Det var Meningen, at han skulde
hasve indtkaadt i den fvenske Heer
for derefter at overgaa til den dan
fke, og det var bestemt, at han skuls
de have ledfaget daværende Prins
Wilhelm, da denne udraabtes til
Grækernes Konse; men alle disse
Planet omftyrtedes ved Frederik den
Syoendes Tod.
Ha gierigen Idm udvr-d, tog
Priner fjn Assked i Preussen og
blev derefter ftillet a la fuite i den
dansle Hast-, i hvilken han nu havde
Rang Tom Generalmajok.
Prinsen var i 1867 i et halvt Aar
Regent i Grækenland under music-·
lige Fordold og i Aarenes Lob
overdrog hans longelige Bruder ham
sorflellige diplomatifke Missioner,;
sont han røgtede med megen Takt. T
Men ellets levcde den fordringsss
lasse og eliskværdige Prins stille ogI
tilbagetrukken i det gulc Palas, for
gudet af Kongefamiliens yngre Leds
som den altid hjcelpsomme Onkel ogs
smfattet med sympatetisk Respekt afl
Hovedftadens Befolkning for sit ridi
derlige, jævne Vcesen, der i faa hsf
Grad mindede om den afdsde Kon
kez, og for sin state Hjælpfomhed.
Orins Hans, der var ugift, syslede
færligt med hjswrijle Studier og
var paa adskillige af Personalhistos
Kurs Omraader meget velbevandretx
ikle uden Grund var han derior Dr.
phil. Han bellædte Stillingeme fom
Ordenskanfler og sont Formand i
Oestvrellen for de danlke Konsers
kronologiske Samling
Kl. Nil-Cz i Aftes samledes de i
Kjbenbarsn værende Medlemmer as
Kongefamilien i det gule Palce am
kring Prins Hans-« Dtbsleje, hont;
tgl. Konfessionarius, Stiftsprovstj
Panlli bad en Ban. Efter noqenI
Tids Forli-b vendte de kgl· Hersto -
der tilbage til deres Palmen
annriixss Melan anilæum
-»I.,..-- NOT (..
,...-..... : sk-::·-.·«.’-e Im ZU
Mch ·s: L« -E»:: - J »Hu-rEnlsiiasuw«
undksr 7:-::« TOIUDIVT ;
Telchrs::n.:sgr . ··.1ku:.1s·f:1jnqer
ftrsmmcskp irrks 7r«: Ille Landets
S
Egne. !
i
souyijlnijmarmun- llnlgns
de hurtiggaaende dem-rit
skruesllampskibe
Mng direkte
it- New York Torsdag
den 22. Juni
den S. Juli
W spitlachlessot dskutle
EXXUKSIONERNE
RAE-PFan IIIng ZEIT-TÄ
stm Mek Its-sk
.Imlseu 1 lustkivnla pet- e. u- It
Its-se fest-sek- Pls ds or s et l sma
Vskemt ps- tketth klagt
for got-In oiiäswatus benvemkk mis
.J0UNSONM ä co.
Int- kssiM
FXF As sk, s-« Mache-Athl
A . s. » Maøsqoum Mu
Hufet var naturligvis fyldt med
fresmmedc hole Tagen igennem
Den nærmefte Familie haode sendt
en fmuk Solvopsats med Jndsfkkips
tion fra et·af Forfatterens Digte.
Fra Danmarks Lærerforening
msdte en Deputation med Lærer
Asbrashamsen som Ordfører.
»Gyldenda1« sendte en pragtfuld
Blomfterbuset og en Radering as
Carl Thomsen.
Saaledes gik Tagen med Hyldest
i Telegrammer, Gaver eller«perfoni
lige Beftg.
kafatterfoteningm var reprcesens
teret ved Otto Benon, endvkdere no
terer vi Boghandlek Hagerup, Ge
heimekonferensraad Deuntzer, For
fatteren P. E. Bett-zum Kriftensens
Randers, Ollerup, Komponisten BI
gebjerg, Thok Lange, Vibeke Soli
cath, Lars Tini-sen, Tr. Mottefem
Professor-erni- Otto Vorchfenius, So
fuö Bauditz, Bis-h. Ostergaard Vilh.
Andersen, Forfatteren Johannes
Jsrgenfem Sigm-d Msller. Jmeden
fra Hove, Johannes VedeL Forfats
-terinden Charlotte Cilersgaard o. m.
fl.
I Kristelist Sangftævnr. Qdense,27.
’Maj. Eentralforeningen af kristelige
Sangfoteninget for blendet Kor, der
tæller m. 300 Sangere, afholder et
ftort Sangstævne her d. 2. og 3.
quli. Jst-sie Dag medvirker Koret
ved Ft ftsrke Zriluftsmøde i Næsbyi
hosved Rot-, hvorejtcr der om Afte
nen gives en Ksoncert i St. Knuds
Kirke Andendagen er der, ligeledeis
om Aftenen, Koncert i Fnensis For
«fctmlingsbus. Koret ledes of Oder
last-er Grsnlund i Aarhus Tom
Overdirigent.
K. F. U. MJB Svetigestur. J det
sksnneste Bejr var den 27. Mai iflg.
»Kr. Tgbl.« omtrent 2000 unge
Mænd i Even-ig, s- fejlede ud med
3 Dampere Kl. 71,-2 Morgen og
vendte hjem ved Aftenstid med Hun
dkede nye Jndtryk og Mindet om en
Fejtda g, —- Iommerens gladeste
Dag for faa mang
Z Allhegsnaknctan i Land Wom
kirken var for lille)
Terefter jaa man —— delt i 8
Held ——— hoc-d Land hat as from
digt og ipifte
Etstratoget git faa til Limhamm
hvor ——«— efter Bei-g i en Pakt —
den smukke ..Kbrtaar11tte«« famiede
4000 Meunester til Mode nnd Or-;
fester-music Sange sbl a. of 150s
See-user im Mal-mai og kortc Ta-!
ier of Arkitekt Tom-e i»Zven-ig«),J
Profegfor DIE-hing Lund(»T-an-.
makk"). stimme-r Engbem finitedeJ
Hjcmturcsn i stille, dejlige Ast-n
luft 5am1ede Zindene, og Zangen-Ä
Var mange. !
Tot er ikkc til at Zige, hvad Taas
dmk est In knsk bcstndgs i Fore
nfglgcriwc Bis U Tint- desn pnfcslw
Landbrng. (»(I"stcr »Tmn·k umd
bt«n,1«-. Lenkt-: Ujess Vesjkz Wink-H
Der den M, Maj, bar for de flefte
Carus-J Vksdkonnnmdp Hast-It ret site-r
thfkku idcst Vormi- oq Iliekm i Vas
Tcsndis Mmd bar Defsket med hinan
den Naxsniig i llgens første Dank
er der fasse-n en Tel Nimm bpriqst.
Tom Tordenbn,u-1-, Taa at Folgen er’
bleven en Tel chrsasd i de smrres
fte Vinterfasdstnarker, Medens Bei-I
tret isvrigt hat vcrrcst stille og mildtJ
bar det dog i de fidste Tage haft en«
noget ksliqere Korallen for enkelte
Egnes Reh-kommende endog med en
Smule Nattefkost. «
Stauiss
hat endnu i denne Uge vætet det Ar
befde, som shovedsagelig hat Iagt Be
«slag paa Tiden Hvor man, sont i»
det nordlige Jylland, ikke var belt
ferdiq med Kaaknfaaningem er den
ne nu tilendebragt samtidig med, at
Roesaaningen er fort-fett og ttvfkillkgwI
Siedet ligeledeg asslntIIL men man-J
ge sur bog endnu mindre Roereakek,3
der venter spaa at blvie Minan ist
man for at kunne Mel-komme Ub
tyndningsarbefdet faar mkndre Par
tter ad Sonnen. For He tidligst
Jauche Roers Vedkommenbe er Ra
drensningen i Gang og Wie Om
gang alle-ehe usw«-O Mved U
XW er forivunden meckern Rest
ketne for bog om kort W attek at
M W frem. Wdtringen
qu Wert-vorne er made-nnd For
Bkakjordens Behandling hat Vejrs
forholdene i den fokløvnc Uge oætet
sætdeles gunstige. Ogsaa Tøtves
lamtingen et flere Steder begnndt.
For Rodftugtme
ihat Vækstbetingelsetne oastet over-It
dentlig gunftige, Jotden hat sjæls
den vætet bedte at behandle end i
Aar, og da Vejrfotholdene hat verriet
gode, hat alle Betingelsek —- natur
ligvis ztøets Godhed forudsat —
vætet tilstede for en god Spiting:
i Almindeligshed er detfot faavel
Zucker-et fom Zodettoek langt
fromme after Aatstiden.
Vintetsæden lovet godt: ,baadeRu
gen og Hveden ter ualmindelig jvær.
Flere Siedet et Nasen, hvot den
var jværeft, slaaet en Tel ned af
Regnen og vil næppe alle Steder
tejse fig igen.
J Almindelighed et Vaatfæden
kommen godt op og bar et tilfredszs
stillende Udseende.
s Græsmatketue
lhar i fuldt Maal nydt of det for
trinlige Befr, og det er ncepve for
smeget sagt, at der ikke i mange Aar
hat vceret en saadan Mæuqde Grws
Ipaa denne Tid of Acri-eh som der er
.i Aar. Som Udsigterne stiller fig
i Ziel-listed synes der ikke at være
nogen Tvivl am, at Oshtsten vil
blive rigelig, og at den vil falde u
lwdvanliq tidlig i Aar.
, Udbindingen af Mallekserne har
Tom Folge af det milde Vejr over
Ealt været tidligere i Aar end sasds
Evattlig, og dog ankes der flere Ste
, der over-. at den bar vwret for sen for
sAfgræsningens Skyld, idet Græsset
er blwet for start og for groft.
Malkendbvttet
er fusget betydcligt, ritt-r at wer-te
er kommen paa Grass·5: cnen Impr
pkifen cr dessværke ogsaa gaaet stasrkt
neb
Kvæget er fremdeless lzøjt oppe i
Prfserne, men der kommer forholdss
Dis lidt frem til Salg. Prifen paa
Zvin erdalct betydeligt i den sidfte
Tit-, mcn dog er Smaagrifene endnu
forholdsvis dyre. For Heftencs Bed
kommende handles der en Del i den
ne Tib.
Tidlig pqq Operationsbordet En
lille Man-d, 16 Tage sammel, blev
for kokt Tid siden opereret paa Syst-»
bufet i Soendborg for Blindtcnkmsil
betændelse, indeklemt Brot og Band· !
bunt
Tet er i Fl. ..,3vcndb ..’lv« ier
blot den yngftc Patient, Professor
Mslmark nagen Binde har haft paa
Operationsbordeh men cr i det yele
en faa fjælden Operation, at den
fortjencr at nasvnes,1saa megcst mete,
sum den forlsb overordrntlig hel-!
dig. Den lille Gut blev for ca. 8
Tage fide-n den 27. Maj- udstrevenj
im Zygehu«et Tom ful dstasndg helsl
bredet,s1ært og 1und (
l
l
1
l
x
Ists-stetig Gewinn-trifft » Thus
IXUJ Nase Jst-. T u.s:s2-:;U.1.:!, uarj
Den IT Maj an Jersustschk der
pur gist Endo Sie-kommuqu «LT..»:«mer,
vcd at pudsp Eiumwrdvrksn wo like
Enl U Lug-Die aumkisl Irrt U Lasnede
fU End-ad for bisdru at knxmsc Wams
til. LIknasfe Ljar Tnm da sein vedj
Uagtfomypd trhkket uaa sinanpem
not er det, Clevatorcn isten sat i
Gang, og da den gaar aldeles lod
lssh hat den ulyfkelige Wne intet
tnærket. føren den Piudseljg er
Tloaet ned over hendu og hat pres-(
set hendes Hoved ned mod Karmenj
En Dame paa Iden Sal, som vils
de benytte Elevotoreu, der imidlers
tid ikfe kom paa Zig:1a1et, findt
saa pas Zskstesacen den ulykkMge
Rengøringskone, der vor Iunken M
men uden san meqet fom at W
swet et Skrsg fra fig
Balsmeuishedmeserues Basis-.
Pan ist Zueng i Auch-s den
ti. April for Landes Butsu-nicht
dkr nedsattes der i Fl. »Ob«-Mo
sten« et Udvatg, der Walde W
et Forflag om MmmW«
fternes Pensionerins. Der It M
Isket Heut-enden- tii Arius-W
kmtting i sendet, om de kunde tust
! at vasre med.
Forleden Dog tksadte Udvalset
stimmen i KolW til en ftkste Be-«
handling as Wu.
Pakt Mit-et i Aarhus var der
Ewig-heb dm ikke at fsge om Statt-«
Mal- Kl Wende-h
I Jleus Oft-e. —- Insel-Incu
Oftr. Naar undtages en lille Tib
Foraar og Efterackr, cr der ncoppe
nagen Dvcrfkrift i Bladens chhedss
jrnbkih man set hnppigete og lægget
Hnindre Mikrka til. En Laster fka
Z Atjylland har i Vintcr samtnen nied
zfine Skolebøkn holdt Tal paa Möb
jdeleliek om »Ist-us Oste« og er nan
Iet til Taust 33 Osm, 1 Moda, som
sdrnknede under Fokssget paa at red
.de sit Vani, og l Elen, der gik i en
"Vaage, book der evot hngget Js, der
matnrligvis okke var onna-der
i
Jydepottekcn. En Industri, der
fotfviudet. En Industri, fom for
svlnder. er Fabrikation-In af Syde
vottcr. J Ningive Sogn er der,
efter hvad der mcddeles ,,Vejle A«
Flkbl.«, viftnok knn en gammel Ko
»ne nn, jom give-r sig as med den
Flog-S Arbejde. Tot er en 70iaarig
Enke, Maria Hangstkup i Høgelund
Tet er rent forbavfende, hvad hun
kan præstcre i den Retniiig, lige fra
«de størfte Stegegrydcr og til det
finefte Kosicitel og Blomstcrvajer og
Ninssgcnstande, saa nydeligt for-bej
det, at man maa fomndre iig ovekj
at hnn kan ndførc sandant Arbefde
kncsd de blottc Hemden
Tet et doq holt mit-kleing at
innen lzak Lyft til at leere bette.
Mcn det inne-s nmaste ille at vcere
Zint nok for vor Tids llngdom: det
er jo ganske vist ikke focn at sidde
og haskle Ug btodere. Men dct er jo
da ikkc Alle-, der er sna fint anlegt
Tcst var dog nasstcsn en Stam,
tkwis den:ieJnd11itr-i bclt skulde udds.
Mit-deska for Bill-. Lassen.
Eiter at Kontiteen for Bild Lassen-s
Windes-merke lmode oalgt Zæby
Isom den rette Pfad-Z for Winde-schr
Iket, ble der as Bymadet ftillet til
sfrit Pola de to eneiie Pladfer. hvors
om der kunde vasre Tale, nemlig
ITowet oq Anlasget oed Jeknbanei
,itmconen.
; Fku Marie Lassen hat nu udtalt
Ifig til Gunst for Ritter-get kwokestrr
iArbejdetne ved Mindesmcvkkets An
brinqelse paabegyndes i de nærmes
ste Tage Sei-by Vytaad hat bevilsJ
get til Anlæqets Omdannelle og Mk
stunk-stinkt form-due Oel-b.
Himmelbiekgszlyvainsmr. Der
er nu afsluttet Overenskomst mel
lem Flyveren Poulain og Konfoks
tief. Ponlain skal derefter i Ugen
Is. —- 25. Juni hoer Aften flyve
del-J ved Færgebakken i Vyens umids
delbare Nase-heb og dels ved Lud
vigssluft og —- saa vidt Vejret tillas
der det -— omkredse Himmelbjerget
boer Aste-n
Munds og Klovfygm Land
bnmgministekiet bar den 26. Mai
ophcwct det den M. April udstedte«
For-lind mod Udførsel fra den Del as
Stubbekfsbbina Herredis Jnrisdiks
tieri, der lixmer est for Vanelfnien
Lrebooed Nnkøbing, faavel til
den syrige Tel af Landet Tom til
lldlandet af lesende Wem. Fast,
Geder og Spin.
somo English Books.
The Imitutiuu of Mit-ist« . . . .
.................. :-.-. .i;0, .70
Th« Print-(- »f this Hime of
David . . ............. 35, .70
steppinks Its-wwwme . ..««55, .70
Christian Fussgcst ist«-not . . ..
.................. :-5. m, 1.25
The Lose Books . . . « ..25, «35, .50
From Risthlphism t» Gnlquthn
1—4 . · . ................ 60
Bible Pictuke Zookss 1 ——4. . . ·40
Keimes from the-. Holy Land .25
Use of Christ ............... 25
Ufe- ok Luther- .............. 25
The stoky ok the other ste
blut'. . . ................. 50
A Coloay of Mercy .......... f
Bible Piotmses and stories. . . .60
stoty ot the 01c1 Testament. .40
story of the New Testament ·40
Bcsntikal stories series .» . . . .W
Jst-im üpst Ptsyek . ....... 15
forth ok Holp kot- Ohr-istsin
Gift-. .................. 15
Cod’s Wotd und God’s Wort. 151
The Gratian stoky Is(
chlldren ok the Bible set-iet- 20
A- knll biao os English Bibl-U
jnö New Testament-s at all Prioes
lDÅIIIZ PM. VIII-. Eos-I
slsty sehn
A III-W RAE-Ruck CZZMICATZ
To meet an ever increasing demand for a cisrtikjoste thst
osn be readily preserve-d and yet fnrnjsh an appropristo nnd
arti-tit- sotting kot- the chnkehly attest, we now offer onk new
P011D1NG MARRlAGB («.’Eli-’l’ll(’lCATl-J NO. 304.
This oertjfioate is printed with un exquisite bot-det- de
sign of kloral wreath and wedding bells in s colors on ex
ooptionslly tongh bristol bonI-d that is ospsble ok Colding with
out bresking. Wben openod the ocrtikioates met-sure 77311114
insbes. They are exeonted in the kinest Chromolitbognphy.
Doch kolded in un okncmentsl envelopo of extks streng
qnsljty.
l’rjoes:—single copy 15 cts·, l Doz. 01.20, 100 ovpios IS
net postpsick
DAN LU'I’II. PUBL. Eollsbk
Miit-, Naht-.
Flerr Mist Itser.
Et not Paris af gode gamle kristeliqr Btger (Restoplag) er
ankommen fra Danmark og tilbydes, faalangt de treffen til fsl
grade yderst ncdfatte Priier: -—
er fr- Ltther, oversatte af F. L. Mynfter (Kbh. 1869)
438 Sider. 80
»Oui«-e Ue·cssit«. En herlig aqndelig lille Log om den
rette Forstaqelfe af, hvad Adam og Kristus er, oq om,
hoorledes Adam ital ds, og Kristus opftua i os.
Pan Dunst udgivet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh.
1877.) 112 Sitzen .10
Lsrilr, elrr »Das os Lc8!« As Adslph Monod. Nod
Forord as Paitor Blædel (Kbh. 1862), 268 Eber .15
Sss Predikkser for Vørn af Gorden Calthrop. Oper-fette
as Thore Bitt-. Forord of Chr. Rächer-U (Kbh. 1878.)
93 Sider .10
Tit For-sur mod den faataldte Grundtvigianismr. of Dr
H. Mariens-m (Kbh.1874) 112 Sidet. .15
Thetis-Mr Afhssdliuser of Dr. teol. c. E. S Uns. Ub
givnr as Past. Peter J. Chr. Scharling. Med Forftis
terms Portræt og Omrids af hans Levnet Obh
1880) 428 Sider. .40
Alle ovenftaaende er uindbundne, men i ren os god Tilstanb.
waer nærværende Foriyning fand disfe Btger ikke mete.
VW LWW kllsllslllsc sona·
III-Am MIs
Subftriptions-Jndbydclfc. Z
To ypperlige stme Vierter er be
gyndt at udcomme i Hckfter i Tan
makk. «
l. Martin Luther-O Liv og Ho
sedmktket ved P. Seuekinsen.»
Ca. 40 Hæfter a 10 Ets.
2. »Dqu stut- det skkevet?« Bi·;
delarbejde i 3 Dele of Last Asschens
feldt- Hausen
1 Del: Tros-« og Swdelæke for
Menigheden. ,
2. Del: Oversigt over Bibelent
Jndhold.
Z. Del: Bibele Andagtshog »Bei
Nch oq ved Koæld". -—
Eos 50 Hæfter a 6 Ets.
Subfkkiption er bindende for hel
Bau-let
Lu andernfaqu
xa uek yar oasrcsk cpømgmaat
»s:n, hvok man-ge Heim mit paahcs
sandte Rhein-chede ,«-f)oad stanrz
Her Kasus-« nich udgøre, og omk
Jndboldets Akt, uilde jeg gerne-J
qescxtqgcy at der, naar Arbejdet erf
fuldendt, Dil blive tkc Vogt-r ud afT
Oct: l) Cn Tros- og Sasdclckre jokJ
Menigheden (ganfke vist ,,fast Bode« j
Gebt-. 5, 14), dog tagt til Rettej
1 iaa jasvn en Form som muligt);!
L) en kort Dvekfigt over vor Bibel-II
Jndhold (,,voc Bibel og dens Her-I
ijgheder«) samt B) en bibelfc Ans
Dagtsbog (»ved Gry og ved Koteld'«) F
med to ket Horte Stykker til how-;
Dag (det ene fta det gamle, det ans4
det fes det nye Testament-, knyttedes
»Mit-it P. Sen-kiner er en stots
Kender af vor lutherite Halm-icon
hookom han hat skkcvet en Del,
Her ha- gjort ham fordelagtigt be-»
kendt Nu bebuder »Forlagsmagas
tinet" et its-te Akbejde af hom:
«Maktin Lutheks Liv og Hovedvæt-’
ker«. Dei er rat driftigt, des kanå
ille nægtes. Der foteligger jo saa
neqet om femme Emne baade dissen
Tkabellgt oq vom-lett- Naak fes ol
IW ska at have Issi tin-assi-f
fttste M, twr. at Dtistiqhedeu
oil W — at Mit fixiert
vil san mang- Læiete, iaq et del
Drum fordi det paa Grund as For
fattervnt Des-well- paa dem Om
mde er nagst for sic. Dei videns
Mise, der foreliqser om Luther,
JerjosceftkunfordeLærdqoqdet
ovvulære er tidt bat-de tjrt og ke
Migt P. Wirthss- Voq et fao
at siqe baade videnskabelig og po
m Immneuuckmzende Unmt I Blvesen
ug fiixtcnde pau at sske Hjsmmets
jaa ocl sum den enkelteö dagliqe
zslnoagt saa meget som muligt ind
i Foktrolighed med feloe Bibeltetii
ten i Zammenhasng
Hefternes Tal tænkes efter Pla
cxen at blioe omkring ved halotteds
m Hefte maanedligt i ca. 4 Aar).
men buert Hefte bliver tun pas 16
itore Eider, og den maanedlige Uds
Hist jo kun ganske lille. Saaledes
onerkunmes det letter-e as alle Pac
ter.
Asichenfeldtssanfeth
Undektegnede modtager Sahst-id
tion pas ovennævnte Vætc
Prier er 6 Ets. per Gestr.
pulcrr pas een Gang. Det er videns
sfabeligt, for iaa vidt, sont det et
solidt historiik underbygget. For
fattcten hat sen qkundig iqt fis ind
i sit Emne, at han behetskek det us
iten fom noqet selvoplevet. M
for-toller han jævnt es list til via
alle disse- mange Enkelthsdey der
kostet Ly- twet vor stsre Wa
dets Lio oq Samttd, dertil Mk
oq tara-selig, Ists med et W
"af imiuende Lune, fom man elbn
ikke et vant til at msde i pas
Sctifter. Dei er nebenbei-D at sor
fatteren i faadanne populærshistrtis
ske Strifter hat fundet et Osaka-Ide
spm hatt fætlfa seh-sink- vs Ivt
Hhans Evnet ket san Wolke II
Ovts de file-rede W Isidor
Ihbad de ftsfte lavek, blbet sei ei
sVærL der vil læfei med W
Knabe af Presster oq gespielt
! I. V. Ab New-·
DAlell links MI-. E0ll8s. Blüt-, dicht-. «