Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 06, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -«
· Don-leeres
is Um
Only SEMLWEEKLY
iumsn Ntcwspzksme
Publishml in l’. s. A.
It is owns-it by
Orm- UNITIZU DAMin m-.
Lust-L trinkt-kut«
nnd is I- sltshed by
DI-. LatEH -1dl.l-louse,
Mast-G »dr
J- -
-
Nr. 45. ««I-:»
—,» ll .-.
I
Masken-seit
Bcaik, Nem» Tiksdag den cisstuui 1911.
»I)sn-ltekeu" !
a set eueste hauste Blas
i sum-ita, der itqu
to Sange
om use-I l.
assist- si
Ost-» Lskt Us. ssss
Ida-. III-Ass
W W
KIND-M.
- Los-S
« 20. suqu
— Brobygnitig
En af vore Præfter screv foknylig
til os angaaende de danjke Studen
teriangereg Bei-g i America: »Der
staat vi virkelig over for en
Brot-Umring«
Der hat for oæret itrevet en Del!
om Btobygning mellem Amerika og (
vort gamle Fasdreland. ;
TonikAmerikansk Selikab —-— tin-Jl
der lwis Auspicier io ogfaa SangerE
ne sont her — -- hat særlig sat fig
den quave at »byg.1e Bro« met-»
lem Fäsdrelandet og det Land, hvurj
saa nmnae af dets ndvandrede Bsrnå
bot-. l
Aimst-jfanskSkandinavijk Sel- l
skabs Opgave gaar ogfaa iRetning
af Vrobngning mellem den nye vg·
den gomie Ver-den 4
Hvilken Betydning et faadont
Arbeit-e eller starre Samfærdsel vg·
Vekfelvitkning mellecn Fædrelande-«
ne m Warnene vil iaa, det skal vi«
ikko fotsøac at fort-dsng I
Mcn micrgtelia aaak der en Trang
igennem de til Amerika udvanbredes
til en Forsgeife af Samfasrdselen
og geniidiq Pacwirkning.
Vj tasnter ogsaa paa de dankt-i
ametikanftc »Stævner«, som færlig"
den arundtvigfte Netning hcrovkc——"
ftøttest at Grundtvigianere derhjem-.
me - » qaaeti Zvidfcn for.
Der manalcsr fault-des ikke paa
Forsøg j Retninq af Brolægnin,g,
og saa er det, vor Von mensc, at
Studentersangernes Bei-g er nogetl
»virkeligt« i den Reinha
Vi gtvcr ham Ret. Baade fik man- ;
ge af nii Dunste her i Amerika eni
vitkelig Mundfmag af gamle Mo'r.
Danmarts Tannelfe, og Studentersl
ne modtog fiktert oafau Jndtryk, de
vil bcsmtc som Minder fra Lands-.
mænd betonte .
Mut mrdcns der fault-des er peget s
paa et vitkeligt Sktidt i Retning af!
Vrobvqnjng, har vi et Var Tonset
at gis-se til Bedfte i den Netning. »
Den førfte er, at xsi maa stadigk
hanc- uobcnt Øfe sor, bvad der bog-l
ges Vro Mc .
Thi M ot- ikte alt derbjksmmcy viq
bar kmocc Vro fomm det er helleki
ifko o?t bot bos os, der lW lmqmss
Vko for.
Zum-»Ist noqet sum den Musik-«
Brust-Irr Älrrhcsniuss forhsdcsxk Umar- ;
jede Irr-« i et Forrdma i Chicaqo,«
at »a!t Lin paa Jordpn oprindeligj
er overfrrt til vor, Mode fm andre-i
Planetck ped Lysbslaer« «- sligtl
Visdom maqtte de gerne beholde(
dekbjcsmme -
Der et ogsaa fuldt cp af den.nye- «
re days-N- Litteratur saa sel fom
Fume v-; Este Laster fort over Ha
Vet.
Tcms Tiger Um den audm Tau-Z
fe: Ver »e- u i rkcn taac fa: paa
Aman «-msarbejdct ?
V- lmr ikke nogot at indoeude1
imod m der gutes et folkeligt
Brolsmniimsarbejde, —- ikke intod,
at der lmnacg Bro for Kunst, Videns
ftab oq äsjtternnnz san lænqe vi faar
ædel cnmst virkeliq Videnskab og
fund Limmtur. men — — —- »
Ja, bot ikke netop Kirkem vg-(
faa vor Kirkeafdelinq jage bedrel
fat end bit-til paa at bygge Bro for
det be dste ivort Fall verhiemmef
Dct var gode Litftstinger der-hiern
mefta vi mærkede, da fsrst Past. H.
Matthiesen oq fiden Past. A. Busch
bei-gn- os.
Kunde vi ikte faa noqet lignende«
igen2
Vore FreudefolL Nordmænd og
Svenfker bar haft Bispebespa og
flere Præstebefsg, —— er det ikke
snart vor Tut til trog-et lignendes
Og sde besseende fra de nannte
Irendefolk er kommen her ikke ate
ne for at paauirkc, ntcn ugfaa For at
Waauirkez
) Lad osz fkasnke Brobygningsarbejs
ldtst en Taufe
Affkedsfest ilChicaga
vBude Dunste, Nordmæud og Spen
fkete bydet de danfke San
gete Juwel.
Folgende fra Affkedsfesten for de
danfke Studentersanqeke i Ehicago
meddeler vi efter ,,Skand.« af 3.
dennes:
De danske Studentersangere sag
de i Aftes Form-l til Cshicago. J
Ilnledningen havdc den brauste-Zang
forening Harmonien arrangeret en
Zera i Bjørgoins Hall, hvortil for
uden Æresgæsternc og Foreningens
Medlemmer ogfaa Repræsentanter
for norske og fvenske Iangsam-nist
zIor var indbudt. Det gemytligcs Af
skedsqilde chyndte Kl. 6. Zangfor—
estinaon Harmonien sang førft et
Pat- danfke Sange, buorpaa det gis
Sloq i Slag til Kl. 8 misd Taler-,
Sang og Hukraer.
Senator Riels Junl talte smukt
om det friske Aandspust, sont Stu-?
denterne havde bragt med sig over
til Landsmasnd her iAmerila, og
Uaa Zangforeningen Germaniens
Vegne vilde bzsn bedc Studenterian
aernes Tikig nt Mr. Levifolm som?
Tal at niodtage jom en Erindring,
det bedste og terrestr-, Harmonien
kunde byde, nemlig dens Samm
mærle, en Lyre i Guld. Leviiohn
taklede og lovede, at Mærket fkulde
blivc bevaret fom en kær Ecindring
om den hygaelige Tur, de havde til
bragt her.
»Du danfle Mand«' blev derpaa
sung-eh hvorefter C. P. Ditleffen
holdt en Tale for Studenteriangersj
ne, iom fnlgtesis af Assyngelfen af;
fslgcndo af ham for Anlcsdningon
digtede Sang: »
l
Ta Vi i anmen laa
J wbcnhavn med si,
Streu chg nie-d Lin ofg Elyft
Da af mit fulde Bryft
Alt siden fra den Gang
Im lnsjt lmr elilet Sang
Qq waleglad im bleu —— da Opfer
streu:
Studentrrinngcrne do kommt-r snart,
Lis, Tanikcj op: — i alle blen der
Fartl
Vi biler dont nied Sang og Klang
og Zpil
Den Morgen, da do kom bei-til!
.-.. Eis-M
Vi Haupt-d Gang paa Nran
Af dercö fmukke Zang, —
Vi gik med til Wanst-L
Ton Tut var ikke let!
Vi fagdc tilde-im Stop,
Nef vi den fyldte op
Med alskens deiliq Mad —-— og Øl
fra Fadt
Pr. Vil de kørte hcle Tagen om,
Selv til Walhalla Danmarks Mem
per kom,
Valkyrier der faa fyldte deres Krus,
Med Odin drak de dog ej Dus.
De kom, de fang, de vandt,
Bei til hvert Hierte fandt, ·
De Harmoni hat bragt
Tit as —- ved Sangens Magtl
Og for de stævner mod
« Den Djemstavm de foklod, »
kLad os i Harmoni —- en Tat dem
gi'et
sHils gamle Danmarks Land, JSan
gens Mændl
;Hvem ded, —- maafke vi atter fes
igens
Som »dristtqe Spende« drog J
« — YdenlandD
X
—- zz kommer hiecn med Seite-is
Kraus.
C. P. D.
Tr. Christophersem Præfident for
Studentersongforeningen, taite for
,,.Lsarmonien« , og korte Taler blev
derefter holdt af Dr Heniug, Carl
lAntonfem Liean L. Hertz, Julius«
Jægeiy sont takkede paa Sangfore
ningeu Bførgvins Vegne for den
mukke Sang, de danfke StudentcrH
havde ladet høre, og Olaf Nelson,
Præsident for det svenfke Hunger
forbund, fom bragte Hiler fra de
svenfke Sangere.
Studenterne sang flere Sange,
»blandt andet Hotten er lukket« med
Lselge Rissen iom Soloift
Dr. Christopherien sagde den-am
han vilde kalde Studentersangcrne
sammt-n i fpeciel Generalforfamlinq,
og efter denne Forticalitct udtalte
:han, at hatt haudc i Opdrag at over
mskfe Etudeuterncs Zangcrmærke
»til Harmonie«-S Præsidcnt Viago
Jener
i
s
s
wir. senkt-n taltede for wron, og
det blev optyst, at specielt ordrede
Sportvogne nn ventede nede paa
North- Avenue for at tage Gæsterne
over til Bisinarck Garben paa Nord—
jiden, shvor den gemytlige Summen
toinst jknlde sortfcrttes.
Aste-non i Vistnarks Norden blev
en fuldscasndig sinnrertaitcn Først
sang Harmonien; dkkefter en Flok
Etudisnnsr im University of Califors
nia, sont var paa Gennemrejse paa
"en an til Europa og var bleven
indbudt til at deltage i Lagsetx faa
Nordnnvnchnes Sangforening, der
var niødt mandftærke frem, og til
sidst Studeiiterne, iom tolkcde de
rcis Tat for al udvift Gren
iritnsd under Ainerikatnren ved
at innnc iire Nationatsan
ge eiter hinanden, nenilig »Kann
Christian stin ned yøjisn Mast«, »Ja
vi elikcr dctte Landet'«, »Ur sue-n
ifn hjcrtatI djnp«, on »Ti)e Etat
anglcd Banner.«
Sein-ri- tnskcilcde Zangen igcn, ug
Studente-me wart-de iig ittc, nnsn
holdt paa at iynge for de begeistre
de Indemer den one Sang ein-r
den nndcn
Ztudentcrne askcjitc sil. S) i Tag
Mut-ges til Tetroit og fortiættcr
Itsrim le over nan Vcion thin.
Situationen i Mexico.
Ot Find ist-rastlos im tisiksrxsxn
Uitn under L. Oc» at on Ilmsltsz
Tllsmnd ljcrjllsp alle Beginn Etat-k
Guuernørcr og Zehn-tast-» fnrlndcr
derei- Pomsiz fnrdi de ifte er i Zlnnd
til at unretlluldc Orden. Bandnter
Innrdksr on lslnndrmz sont du lnsnm
Jxlskan lwnqtcs often at Mode-ro Mil
kdc komme til Vinsn og hin-we til at
bringe No over Zindlsne og Orden
i Forl)oldenc. En »Ja-Um Grund til
den elendige Tilftand skal Danks-Plan
gcl paa Fødemidlen Nr igen stol
des den Ontftændighed, at mange
Farnnsre har været med i Revolu
tionghcrren i Siedet for at passe de
resz Forme.
Fra El Pan meddeles under sam
me Dato om Maderos Afrejfe fra
Jtcarez, under mean Hyldeft og
.Begejstring.
» En anden ·Melding fra Mexico
City under samme Dato giver et
mindre msrkt Billede af Form-We
ne. Den midlertidige Prwsident De
la Bart-a hat officelt ladet kundg
re Ekstravalg for at vælge PUN
dent. Den 1. Okt· v«il der blive valgt
Eliektoreh og den lö. Okt vil faa
dlsfe vælge Prælisdent. Guvernører
bar faaet Ordre til før 80 Juni at
faa deres Stater og Territorler ind
delt i Balgdiftrikter og at faa Val
get kundgjort for Haltet Juwe
J
l
ltnqen foretages paa Grundlag af
Folfetællingen af 1910.
Te la Barra er jiq det Anfvar,
lmn hat paataget fig, bevidst, og
han undervurderer ikke Vanskelig
hisderne ved at holde et anbent Valg
H Mexico.
Det bliver nu Partiernes Sag at
»udvælge deres siandidater. Endnu
er Francisco J. Moden-, jr., den
encfte Mand, der er jikter paa at
saa sit Navn paa Valglisten. Ge
neral Rcyes vil snart ankomme fra
Europa, og det hak gjort nogle af
xllkadcros Vonner new-sie Han har
ikke sagt, at han ikke vil blive Kan
didat. Men man trøfter sig Dei-, at
Don-J Venner er ikke faa talrige nu,
sum da hau forlod Landet.
Forsorigt gaar der Nygter om
Eumtncnrottesljer baade for ou imod
lmade Modeer og :)ieyes.
Blaudede Meddelclfcn
,W
. -««-"L";T-’W-VV
Gasfterne til Aarsmødet bar al
len-de begyndt at arrivere. Gatnle
Thomas- Lnnd var inde at bilse paa
uszs i Dag.
.
J Gaar var der indmeldt mellem
TUU og 800 Telegater og Gæster.
Der lystes om Logis til ca. 100
flere, end man hidtil havde fundet
Plads for. Men der bliver not
Plads iflg. det aamle Ord, at ,,l)vor
der er Hierterum, der er ogfaa Has
rum.«
.
Oele Vipen intødefer det store Mo
de tned en Dis Zpænding. Poftmes
steten fortalte os i Dag, da vi kørte
samtnen i hanö Automobil, at han
haude haften halv Tags Arbejde
med at staffe Antomobiler til at
befordre lilcester fra Jernbaneftatio
nen til Stolen Men han mente, det
var lyikedes at san not en Sile-s
Stoffen
I
Zocinliftbladet »Appeal to Nea
ion« lmr i den senercs Tid gjort en
Tel Vlasfl af jin og Socialismens
Freiiiaatm. Men san modtog vi i
Nanr et Eksmnpl as »The- Post Ci
tn«, Ter» ou dcst fortaller, at Auen
tcsr der fortiat m imod Protest er
vedblevet at pcmnøde Folk Binde-t,
inmil nmn nn endelig lmr nnmttet
qriiie til det Middcl at iaqiime Vin
det for detss Cirknlation nf »nbicene«
(i1nndiiq, 11Tnnnneliq) Littemtnr.
Cn Klage nin 52 Ilnderifrifter er
indiendt til AirandJnrven
.
Pfoten-:- xmtalst ink- 1911 1012
lsliszss Fastde inst- i Snivt i Maor
Tksn niiviz at Trinitatis Jemiimr i
Am« imr lmit 12 Einver, iFOR-mi
imriut LI, den ntadcmiike Ilfdcslinq
Its, thrcnnlafdcsliichn it, For-rot
llinqsnfdcliimm ZU »Enqliil1« li
uklasiiiimscms Clisvcsr m, Miiiifele—
ver 12, tilicintmen Lis. 31 er rea
net mod to Siedet-, ina Elvvantallrt
for dist ofilnttcdcs Stole-acu- var Isi.
Tot itorcs Forsmnlinqstelt fom
Menigbcdcsn liar lcjet, ankom Eier til
Vycn og reiste-T i Blum-. Der fulgte
Sei-der med» til m. s;00, men man
mener at Toltot kmi rummis 1000
Mennesker. Dct er reift vaa Sko
lens Grund lige Vest for Stole-htm
ningen. ——— Alt er nu rede —- Bor
dene i Spisefalene er rndog dække
de, færdige til at icettc Spilevaker
Mo og til Gasiterne ot fertte fig ned
ded.
Nu venter vi blot paa lidt Befr
forandring, iom netop fynes at doe
re i Anmmjch, da dette ikrives (her
beb Kl. 5.30 Mandaa Eftermiddaq)·
Amometeret hat i Dag været op
ve paa 97 Gr. her i »Danskeren«5
Kontor, men sdet er nu falden til 94
og falder fremdeles temmelig rast.
zorde Linie-sc
III-ex- -k--.————» W-. -
M
Uro i Portugal Coimbra, 19.
Maj. Her er blevcn arrefteret 10
Personer sont mistænkte for Sam
menfvasrgclsez blandt de arresterede
er flere Politiembedsmæud og Stu
denter.
Hm
Valgfusk i England. London, 2.
Juni. ssp Sjr Henry ZeymourKing,
«konscroativt Medlem af llkkderhuset
fra Hall, er frakendt sit Sæde i
Hufen Dommerne sandt, at han hav
de fpenderet for magst paa sine
Vælgere.
, Maran .8ironingsga11e. London, 2.
Isuni. — sivinder rundtom i Riget,
fom hast-er Navnet Mary, har bi
»draget EBWMW til Troning Marys
Isironingsgave Ginerne reprcesentei
krcr alle Santfuudsklasser, fra Tig
chrc til Hertuginder, og Bidragene
Vor-irrer fra Penniod til Pund.
j .
s .,8iiew Russland, 19 Maj.EtIlve1r
’1ned volds onnne Sturme og Regu
fkyl har paa mange Stederi Gu
vernementet anrettet ftor Stade Ly
net flog ned i nogle Land: byer og
tmndte Jld i flere Bygninger Hid
til er det konstateret, at 4 Maine
fker er dræbt ved Uuejret.
150 Soldater mitkommen San
man del Stir, Nicaraqua, L. Juni·
I— En Eksploiion i La Loma For
ktet ved Managua kostede 150 Sol
;dater Livet. Aarsagen til Etsplosio
Hien er endnn ikke bragt pna det
«rene, men det er den almindelige
Mening, at den var en Folge af
lOprørsibeveegelien mod Præfident
Iidolso Dim, iom nylig afløste Pras
sident Juan Estrada
i
, .
» Mitlny immer Veikssttelie Paris,
IJuni ---- Enltan Mulai Hafid bar
’underrettet General Moinier, Che
Ifen for den fmnfke Knie-ine, som
Mem Fe; til lindiastni g, om, at han
unsrer en smdiq Garniion paak ,l)00
fxanjke Soldater i den indlige »so
neditnd on en lignende Starke i
:1.1(’e011ic1e3, ZU Mil in Rez.
ne tneddelet er der i Vrana fundet
oq beilaqlaqt et Oplag nf 200 Fa
ner i det tidlinere Immerher Far
:1e«r J Fiineiro da Fez er en Ar
Jtillerikaptafn Fereirn Da fire Zol
fdater blenne arresterede ioin fkyldi
ne i en Sammeniueemelie
!
) .
» Im Portugal cfter lwad Wade
i
l
Flundclwsøg i lldlnndvt. Ljdt unt-r
Jrlfkidton af Juni 11il de danfkts Finst«
’fnrsimrsst«ilns ,,P(-dvr Ekrmn« undisk
Komnmndør Nyhulm og »Herlnf
Trunk-« under Fiomnmndør Jøhnke
nflasgqc Bei-Ia i henholdsuis Stock
holm og Amsterdam ,,Herlnf TM
le« uil paa Beim passe-re Kiefer
nannte-m
Truknct ncd Vadni1m. Berlin, ts.
Maj. Til »Lokalanze.'« ielegraferes
fra Münster iWsestfalcsm J Seiten
radc i Nasrhedensaf Lüdinghausen
bade-de en Lærer mod 6 Stole-bren
ge i H Aars Alderen i Gaar i en
Mergvlgrau Under Budningen kom
de plndselig ud paa et dybt Sted
og druknede alle.
Fra Portugal. Braga, 18. Mai.
Flere religiøfe Selfkabers Lokaler
oq et katolsk Bkads Redaktionskow
«tor blev i Aftes unstet-et af en op·
'shidset Mcengde. Flere Hase besta
digedes, fordi der i Anledning af
en religiøs Festng var hejft Flug
paa dem.
I—
Champagnehøsten sdelagi. Tirss
dag Eftetmiddag den 16. Mai rafek
de der i Champagne, Frankrig et
stærkt Uvejr, som fuldstcendig »de
lagde hele Vinhøsten. Ogsaa KIældres
ne stod i Timevis under Band. De
fleste Vindyrkere har mistet det fid
ste, der var tilbage efter KrisenLans
dem-jene ligner Flodsenge, og Vin«
bjergene er oversvømenede of Jord.
,
Omkommen ved Flyvnintheims-,
18. Maj. Flyveren Vierte-Mark
steg i Dag op med Løjtnant Dupuy
som Passager. Paa Grund af et
pludseligt Vindstød ftyrtede Masti
nen ned, og Benzineu kom iBrand
og ødelagde Maskinen. Løjtnant Du
pun blvv trukken from sont Lig, og
Pierre Maries Tilftand var knab
løs, faa ljan døde nogen Tid efter.
Kreta. KonstantinopeL 18. Maj.
Efter Forlydende har Porten gi
vet sine Gesandter hos Garantimags
terne Ordre til atter at protestere
i Anledning af Spørasiiiaalet om
lldiendelse af muhamedanste Tom
mere til Kreta, da Tyrkiet efter
Garantinmgternes Løfte havde Rat
til at udsende Tonmiere til Øm
Fra Lasten. Baden Dos, 21. Maj.
Kl. 5 i Morges begyndte her Star
ten til en Paalidclighedsflyvning,
hvis førfte Station er Freiburg Der
startede i alt 5 Flyvere, af hvilke to
niedførtc Passagerer. Starten var
vellykkcst Jeaimin var deti førfte,
der ankam til Freiburg Kl· 7,10;
lJan var gaaet op Kl. 6,37 og lan
det en Gang under Beis. Antogelig
vil Flyvningen blive fortfat til
Illiiihllmufen i Eftermiddag.
Dronning Alexandms Memoirer.
Dronning Aleijaiidra er i Find med
at for-bereite lldgiocslson af et starre
Momoirovært
Dette skal for det førstc bestaa af
Vrene til Tronningcn oq Murg Ed
wai-D, og for dcst andet af Breite fra
Politifere og sinnig Edwards person
liqu Womit-it Vasrkct ffal indtil vi
dms tun twtfcss i et limi«c1-iiiet:’ln
tal Eis-stimmten der vil blimI for
Dkslt nicsllvm Modlvnnncrncs at den
koiiqisligis Familien
Terimod vil di- offentliqo Biblio
ttsker intut Eise-num- faa, nie-dens
poa den nndcn Sich Historieforstere
iiicm faa Von til at mms sig Mendt
nicsd Vwrtch fnrnmdontlig da Lied
Bann fm en af distss fyrstelige Girre
Tor finslnlcresfs fm Bliens Zide
pua nt aim- 9larsnmdcqwsusmc en
:’lutnnmlsiltnr nmdt i Vvvn oq dens
Inn-an. Her vi· nirkclia fmukkc Par
tims ou lldiigicstx san Gerstkrnc vil
nof siqc Tals ncmr de hat faact en
saadan an im frndet iia ved, hvad
de san.
-Tainpfkibsnotitfer.
»Hellig Olav« er affejlet fra Ebri
ftianfand med 486 Pasiagerer og
ventes til New York den 13. ds.
Vil atter afsejle der-frei den 22 Ju
ne og ventes da til Christiansund
denrc 2 Juli
F Tietgen« er affejlet fra
Chrniiansand med 290 Passagerer
oq ventes til New York i Dag. Vil
atter affeile ·derfra den 15. ds. og
ventes da til Christianösand den Lö.
dennes. »»»-, · ......«.L