Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 02, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    st-d, ellers kau Gerningen ikte dri
ves.
Den danike Bejoltning her kan
antagelig bcløbe sig til en tJalo Sues
Tuiind leieimeiker, .og dens i Kam-»
nien fødte Born til heut-ed det hob-l
belte Antal Men de er ipredt averl
en hel VerdensdeL og kaii itte naasi
udcn lange og kostbare Reisen der
fordrcr legemlig Strier store Pen
gemidler Unholdenhed og helft Fri—
hed for zamiliebaand. Vore Lands
mcknd Tier er ,.B-rn af det danske
Falk«, ag ifcer af dets Akbefdsstand
’—- og hisorledes dette i sit state Flet
et fjrw For-hold som fvcrkter de
tal forliolder siq til Kirkem og Re
1igioiieii, vil være Dem licliscidt Her
aaudeime Jnteresier for mange, faa
»Bkvd ou Skuespil« synes at vasre
det ein-sie Lsseii, der san scrtte Zin
dene i Vevægelie Alt er ieii enins
delig Omitiftelic og Ura. Her dan
nes kiin uegentlig iaite og blivende
Hieni. Tcrimod spetuleres der i
Grundimtker. i Hase og Landejens
dommc. Falk maa ogj«1a flytte meget
for vlrisexdets Stola Flertallet af de
dankte ;«i’nin)ggcre ei· alt gamle. De
tom ncriij i Halufjcrdserne og Zir
serne. kig bar faaledcs vasret her nee
iten us. Menneikealder. Dei-es Vøkn
taki Uc; ! de ileite Tilfælder iorftaa
Tau-C men er næiten ikke at be
vasge ni at tale det. Jndvandringen
hertii icir ncrrvasrende er ubetydclig:
men irirsfølgelig vil dette en Gang
ved oxnsfsstende Forliold hjciimie og
ude islipcs aiiderledes.
Tot ist-re Flertal af danste lib
vaiidmcs Eynes ika at have nogcts
sont-Miit Bezirk-b om tirtcligc og fol
keliacs LIardiet Der er en Emule
Fdrciingevreieih men de fleitc har
Vasimct Ein til at lcvse uden tirkelig
Forlsindcish eller oixiaa de dangler
bageitcr trage-life Samfund og Zet
ter.
Ze, m dctte er jo ittc saa op
muntrcsnku men det fkal siges alli
gegol, for at eders Samfund, hvis
man besjistter jin til at gøre noget,
san Ade-, bund nmn taner i sonnt-,
og for at den eller de, der mutig
vis innom- ofre fig for Gerningem
ifke skal se Zagen nennt-m fremtnede
Brillciz wen vide, hvad man gaar
ind til.
Spsrger nagen mig: twr du da
iste, at der kan og bsr astes nogetf
Jo, det tror feg! Men Van
skelighederne er mange: thi Dan
skerne tonxxner som swdvanliqt lovs
ligt sent, men det kan gøres
e n d n u.
IV.
Fro. Nun Zealand 5krives, at ved
det dunstc Konvents Mach inf
vigtc Februar vcdtog dot fnmlcsbe
Konvettks Vrcvster og :ll?cnigbedsrc
pro-Tentam xr at hennende fig til Den
forenede seirke i Amerika om Vi
stand, on, Lamme Oenuendelse er til-s
fendt des-. Ecrcsncsdcs stirkes Furnmnd
a7 Poss. E-. M. Riss, Fonnand for
Konvennsi Inn Nu jsmlano
Dorn-It sfwlve den sonstva Stirke
til at bskttx V rest For Nnd on dissentie
skor inm. ä Mino Jan!
Blniscvicnh Nrbr.
sTis Tre-: J ifix-Iden, du« Ninu- sfxes
et nozust Hm Meniqlwdcit i Plainvicw
Muth s. Ikst wilde ncciastc nasrc
intoressrsürxtr Zur flcsrc nt horc- lidt
herfm
Vi has-de- :I.Iki-«:-sion-:sntødc fra fide
til 12de Zwarth Paftor Kadmus
sen, Lindsm Nein-» on Paftor Mar
kuszkm Ztaplehnrft. Nebr» var
jbiandt ca talte Guds Ord. Dei
var et vesigmst Mode-, og vi hav
de den Werde at se nogle Sjæle
frelfte ou andre vom-. Vi ventch at
de onsaa Ekel finde den-s Frelfcr.
Den H. Mai lmvde vi Konstrukti
tion: der var feks Konfirnmndeh
sont aflagtc den gode Vetondelfe
Den lecs holdt Paftor Hausen sin
Afskedsprwdikm Til Middag hav—
sde vi fælles Spiöninq, oq om Ef«
termiddagen udfsttes et Program
«som beftod af Sang og Taler. En
hver fik en Lejlithd til at fige
Paftok Hausen oqydustru Tak, for
deres trofosxe Arbejde iblandt os.
Det var med Sorg, vi· fagde dem
Juwel: men det er ogfaa en stor
Glæde at twnke paa, at en Gang
ital vi samles for aldrig mere at
stilis.
« . En Deltager.
e
Digteten og Døden.
Jndfcndt of Post. P. P. Thokeby.
(El«ttet.)
T i a t e r e n.
Jeg kan tin-we faa Veiret for Angst og lldmattelse
—- Hvilkcn rasdsom ukunstnerisf Livsopfattetsel
Furældrene.
Forældreis Arm rcrkler langt, den rækker til Gad.
Vor-Haand er løftet til Gut-; han set os og hører.
D i g te r e n.
Den kvæler mig, denne hebraifke Dunst
Af vilde Lyde, som mangler al Kunst.
F o r cr l d r e n e.
Hist: de gamle raaber til Gud: hans Vrede fkal
komme.
Hor: mod Varnct Zorfører skal Herrens Haand
vcere udstrakt.
Hørz Min Forbandelje vordc din Del, siger Gud
diu Herre.
D i g te r e n.
Det ruller som Tordcn fra Einais Fje1d,
Tot knitrcr fom Lytt,
Mit Øre er døvet of Ordener Smeld,
Qg blcvndet mit Syn —
O hellige Kunst! hold min Hierne klar
Med det frclscnch Zkriftfted: Pakt pour l’artl
Zorældrene. »
Forældrcs Rast gaar langt, den gaar over Verdm
Vor Rost er løftet, den høres af alle de gamle.
Op da, alle! Der staat han, Hjemmenes Fjende,
Digtemri Digterenl
T ø d e n.
De ftyrter iig frem — en Sværnl, et Brus
Af graanende Ho’der,
Jeg hører en Lornt, et sowirret Ins
Af fnldende Fleder,
Tet er sont de heilt-de
Mig op under Himmelem
Og igen som jeg dejsede
Ned i Svimmelen,
Og nn ligger jeg dybt i en Afgrunds Nat
Ved Klippen-I Rødder, i Tornekrat,
Og det lifter iig rundt
Omkking mig lurende,
Det er slimet, det er ondt —
Det er Federen —- anene —
T e d e n.
Tiden er mer. Dog f-: sdet er for silde,
Find i en fsvnlss Dtsm dit Perseus Kilde,
Og har du fundet den, faa grced og knæl,
Og fyld med Kildens Drik din tomme Sjcel,
Thi blid og ftærk for hver en Sjæl ndtinder
Et Helbredsvæld fra Barndoms rene Minder.
Dör, tag min Haand
D i g te r e n.
Jeg vandrer mellem Grass og Blomster rolig,
En venlig Haand mig leder stille frem,
Oq dunkle Minder nækme iig fortrolig,
Og Lindetmeet hvisfer ont mit Hiern.
Mit Vorndoniishjem hvor er der født og stille
Og fredlyst under Priesteganrdens Tag.
Jeg sknlde altid, nltid blevet »lille«
Sau var jeg større vist den Tag lxDag
Hex-er ntin Barndoins Eng, jeg tender den —
O stand5, min Feier, lidt, og lad mig hvile
J detie Flor af rem-, l)nlde, snma
Erindritmsblomster, sotn sna barnligt ftaa
Qg til den volsne Ven veniodigt smile —
Her Edens Oave unr: je g ta ls te d en.
T ø d e n.
Den Innre-, sont nn over siinden flyder,
Sin, er det d i n? O iig ncig det i Hast!
Tinteren
Forsmr min sinnst ej — jeq man holde fast
En Oehlensclilägerik Stemnim, sont ieg nyder.
T s d e n
an anden Glaan dig dybt i Mindets Elv,
Og find din minit·isj, Innre, men dsig seit-!
Linien-n
Im er i dist anmu- Hammer,
Jeg siddcsr irrt hosrs min :1.Ii’n’r,
Og Ort-den let-er oq flammt-r
Og findest de riqtiqcs Ord:
De rigtiqe Ord, dts er5 MAY
Al anden Tale er sperr,
Det rigtigfto Ord, dist csr dctte:
An Mo’k, hvor er dq dog kast.
Det blev saa underliat siden
«ka andcrledes fordelt:
Tot svære blev lot med Tidtsih
Det lette, det glemte jcg helt;
Nu baade talte og skrev jeg,
Blev fejket i Gotte og Borg,
En Kvindeforfører. det blev jeg,
Oq Mo’r lod jeg dø i Sorg.
D s d e n.
Du maler tro dit Liv s-- ha, sig mig, Mand,
Om disse brudtc O r d din Sorg udtrykke2
- D i g te r e n.
Jeg maa dog vife Publikum: jeg san
J mer end een Art Stil vcl gsre Lykke·
D I öd n. «
Du tomme Hylfterk Duk dig dyberel Tag
Uf Mkdens Væld det sidste, længste Druck
-
D i g te r e n.
Hvide, nøgne, strenge Væggex
Brede, surrte, tavfe Søjler;
Lave Lost, som fyness fvasve
Himmeln-sit sur Varncbiikket:
Lange Vindver, sceliomt smalle;
Lindetrasetsz Bist mod :)iudeu,
Vølgespil ai Eol paa Vasggem
Flisegulv med dcvmpet Ekko:
Fjed af mange Mcend og Kvtnder;
Stille Hvifkem sagte Sus af
Salmebogens vendte Blcide —
Saa en Stilhed, andagtsfuld
Orglet bruietz Sangen toner.
Taareblændt mit Øje feiger
Altret med de store VolkslyT
Alteretmed det malte Billed,
Alterfkamlen, hnor jeg fnart skal
Knoele med de Uotsne Kristne,
At annamme Herrens- eget
Dyre Legemeog Blod
Thi i Zøndags her jeg loved,
Her for Meniqhedens -Øjne,
For min Inder-T for min Moders,
Samt for Gudsz Illmcegtiqs Aasyn,
Loved her med rlliund og lHjerte
Syndrns Herre at springe
Og ial min Jd og Gerning
Viere tun Gide cget Baru.
Oz; i Tag, til Pant paa Løftet,
Ferste Gang Tom mondig Firisten
Stedes jeg for Herrens- Bord.
—-— Okglet tier. Priesters taler.
Ved min Zide iiddex Moder
Og jeg ftotter taareblændet
Een Gang op til hendes Ansigt,
Tau-I hun trnfker mig i Haandem
Og det bcever um ntin Mund.
Præften tier. Nu er Stunden.
Langsomt vi oss Altret ncerme,
Fa’r og Mo’r og jeg og Seiten
Wimle ned famdmsgtigt alle.
Angftfuld, og dog faligt greben
Leder ieg i mine Taiiler
Efter Synder, sidst begaaede
Frai Zøndaqsks til i Dag!
Hver en Bameiynd, jeg findet,
Løsner jeg fra Hiertets Tybder
J en Hvifken inderlik
Fast mit Blik mod Altret feiger-,
Ydmygt-fast mod Jesu Billed, -
Og med Bliktet flyver Hiertet,
Og med Hiertet splger atter
— Iom med Offerikaalen Ofret —
Hver en Varmsinnd, jeq sandt.
»Je·!«us Kristus, i den Nathan
»Du-v formadt, da tog han Br-det. . . .«
«. . . . Ligesaa tog han og Kalten
,,Efter Aftensmaaltid, takked,
,,Gao dem, sagde: Trikker heraf . . . .«
»Den korsfæstet genopstandne
»Heru-, som dig nu hat skænket
,,Selv sig selv, han dig opholde
,,J din Tro, til Livets fidste
»Salige Stund. — Guds Fred med dig.«
Ja »Gud5 Fred med ntig!« —- O ve migl
Godt, ja godt det haode været,
Om im da var død i Mirmh
Frcdcslig og sjæletvættet
J on barnlig falig Stund.
—— Var-act blco til Ynglingx Yngling
Blcsv til Mand; og Monden graaner.
Mensch mange Aar cr rundne,
Huert et Aar har nmnge Dage,
Hver en Tag har mangwi Gerning,
Hvrr en Nurning mangc Tanker;
As de Ncrningcr og Tanker
Winde-J san jeg uden Sond.
Barucfundcr de blev vors-ne,
De bleo sfxclderbredc forth
Lyftne, smidige og sterer
Gran-usw« og vilde Jwtte’r,
Toll-se sum Havets Zaud.
Og pan fmnme Tid mit Hjerte
Mek og mer blev skrumpet samtnen
Tit en inlc vindtør Tinacst,
Hiin jm jmr da et cndnu
" Herre Jesus-! Offerfkaalcn
Nummer ika længer Ofrct . . .
Ja »Hu-AS erd med miq!« -— - O ve mig!
.Todew
Ja m- diq’ --- -« dog, tmiki selvcs dctte Ve
Var Oft-m J met « o, du fkulde se
Endnu din Offcrskaals dcs hmfte Vrud
At bete-I til et vasrdigt Kur sur Mild,
Og Bergab vordcs Aufmng s— Digterl Tal!
Pan sile Twrsklen tal! Vor Naabet ergie?
Tinte-ren.
Hvad ,,ægte'«? —- Hør, man er da ikke gal
Sit cget mmstvasrk saadan at forncegtel
Gu er det ægte Kunst! Hver kan jo hør’et,
Hvor kristeligt det falder en i Øret.
Det or min KirkesStiL Forlæggeren bad
Miq om et Bidrag til sit Juleblad . . .
Han bat-de tænkt paa faadan no’et fom »Angek«
Oa its -— min Kunst gør ftraks, hvad han forlange
I
Tødem
For sildc nu. Kom, Ein-L
T i u t e r e n. « »
Hvor isnende kold — —
Ve mig! Hvem er du22
Dødem
Jeg er Syndens Soll-.
Skivgqard Peterer- Smaafkrister.
Fslgende Skrifter of Past SkovgaardiPetersem der fandtes i
let besladiget Tilstand blandt vort brandstadte Lager, et nu istands
set og indbundet tilsammen i nyt Shirtingsbind:
1. Læsningö Bctydning i et kristeut Ussdvmkliv.
2. Venskqbkis Stiniuh i ei tristeut ausnimmt-.
3. Omvender ever-, thi Himmeriges Rise et kommt set-.
4. Hvorccdeö sindes Guds Villie?
ö. Kristus as de studetcnde.
Tilsammen 236 Siders Sælges saa langt Oplaget mkker for
den overordentlig billige Pris af 5 0 C e u i c.
Dan. Luth. Publ. Honig
· Blatt,Nebr.
Nyt paa Lager.
Ä. P. ANDERSBNZ ;
Vojledning til samt-nor over Luther-s Rat-himm. le ;
Dels ordnet efter Balslevs Linn-bog 156 sidetn Indb. .60 j
IIIKUÄN LUNDB: :
Martin Luther-Hans Utvikling og Livsvckk Med II) :
Portrxvtter og lllustrationek. seist-delete smukt insb. 1.15 :
KR-. III-NR !
Emner og Tankcr—llaandbog til Pokedrsg, Samt-klet- og I
Diskussioner i Poreninger ak Ungd0m. l, 2, 3 og 4 sum I
sing-Per pet- samling, kartonneket. . . .......... .70 I
P. KBAC: I
chljg DREI-Minder kra hlokgentjmerne i st. Jskobs I
IIer Ordnet ekter Kjkkeaaret. Indb. i Vælskbind 2.20 ;
(
(
l
(
Denjsh Luther-a Publishing Konto,
mai-, Hebt-.
- - - — — — — — — — -------------------------------------J
krisielig Folkevibliotek.
Udkommen er:
. 1· Samling.
Aug usti n: Bekendelfer.
V u n y a n: Pilgrimsvandring.
Annie Lukas: LysiMsrkeL
2. Samling:
N ic. M e i er: Pan Torvet og i VingaardeYL
G o d e t: Bibelske Studier·
T h o m a s a Ke m p i s: Kristi Efterfslgelsr.
3. Samling:
E gg lestom J Kampens Buben
Rimbert: Ausgars Levned.
M a r i e s J u l e g a v e (B-tnefortællinger)
Disse Bager er alle fmukt indbundne i Helshirtingsbind med
Guldttyk og sælges for den ualmindelig billige Pris af 65 Ets. pr.
Bind ftit tilfendt eller sl.50 pr. Samling plus Porio 20 Ets.
Dan. Luth. Ptsksk S:::s.«
Blair. Nebr.
- - -- — --- — ,---A------,.
cerqscscskkrtksksksksrtcskicassctcscscsca sccas--------asc-kca u ·- -aa-·---.-.--- -----
Billigt men goal.
Redenstaaende Bsger er verfentligst Restoplaq, opksbt til nieset
lave Pkifer. hvorfor vi set os i Stand til at byde vore Kundet bunte
sjældne Anledning. Bogerne er alle i Omslas, mey i ten os sod
Stand
Dr. O. Narteufem »Prcedikener«. l» Z. og 4. Samlins, Mochi
viö 263, 322 og 322 Sider: i Omslag, hvet 25 Eis·
Psstot Haus Kauf-fein »Jer Lignelset, udlagt og fortlaret i Bibel
læsninger«. 926 Sider; i Omslag 50 Ets.
,, »Ich tte Vesøg i Bethania«,Bibellæsningek. 428 Gilde-U i
Omslag 40 Ets.
,, »Jesu Kristi Person og Liv«. En Nække Stuf-hier 1. og 2. Del,
i alt 1060 Siderx i Omslag 81.00.
Lutheri Reformatokifke Skriffet i Udvals ved J. Koper oq Dr It.
Nielsm 828 Sider, 85 Ets. «
Etw. Blauntsller: H ellig J o r d. Neffebilleder fra Palæftina.
345 Store Sidek med mange udmcrtkede Billedet 81.25.
Fr. Hammerich: Den kristne Kiste«s Historie Wirst-IT
Nytidskirkem 721 Sider. 81.00.
Den almindelige Voghdeptis paa alle disfe Bsget ver flm
Gange san stor. Benyt Anledningen nu.
Du. Luih. Publ. posse.
Plair. Nebr.
-------- ---«-----.«--«-I.-W—
Dampskibsbilletter
me J
cunardliniens storehurtiseskibg
Saslges as
DANlSll LUTIL PBUL ll0lTsB,
til-Altk. N IIBR