Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 30, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
omtalte færlige Lejligshed bar været
beruht men at han i øvrigt ellers
ijcrlden var ædru og ikke var i Stand
til i al Almindclighcd at passe sin
Tjeneste poa ttlfredsstillende Monde.
Man kunde tænke sig et saadant
Resultat af en upartifk Undersøgel
se, og san maotte der vol fra Mias
minjsterictss Side time-S alvorligt fot
for at faa et saadant nhelsdigt Ele
ment fjernet fra Herren.
Mcn naar man vaslascr den lld—
vcj. at beordrc Kapiajnen til at
sagssge en Prcrft, fom bar modtaqct
oq ladet gaa pjdrre en Mcdchelse
om, at mejnen ned en bestemt Lei
thd bar neu-et berufen san tan.
Zagt-n knn komme til at omfottc
dcttc lefasldcn oq san fa u chann
ttst Nisus Zust, at P1·a-I"1«911 ikfe tun fPrC
Juki-disk Mai-J sur Lskcddciclsms Rig
tjkmcM bcm vil Vlive Mut, og Kap
mfncn fan kommt- tii at ftcm sum en
forsulgt llsfnldixxbcm ist-r idcn of«
sentliuc Yhsnjng isjndrr Laurlnup
sont Oan iftfc bar for·tji-11t.«
Tot var dc1122. Oktober i Fior,
vi sfrcsu Taalcdcxd ug vi bar jn fcmist
Rot —- dcsværrc.
Prasftcn er bleoen dømt Poa un
Formalitet formodentliq, CandBock
blcsn domt pna en enden Formnlttct,
ng Kann-sum er blrxnsn ..:«cns·ct« -----
formell.
Tet Oel-) er lebst nd i »He For
nmlitcter. sei-di sei-Je Eagciksts klitsch
tet ikte mir net-et stummv ou ifte
kmide idmmc fnsm i lliidex·«"dzielsuii
gemiem et privat Eissismaal
Wen Liliniitcrite limde liaoe taqet
im as Zagen 031 nnderfdzu diin imm
dikit med de til Raum-Hieb frank-n
de :ll«’idler. sitiqsssmiisisleriet durde
date ten-et nd nei, det er sandt
dpt ei- ja jike denne Ilieaeriim. dei
er »lldreiiiinin,1—T-minifrerinm«
men allimsisel flink-r det noddendiat
Thi vi maa fafiliolde, linad Di
sit-ev i Flor, at Birken da Offirerisp
standen mindit af alle er tient med
den Slugs ,,1lnderiøaelier« oq Af
qereliee Tom Tonnnen der Paitor
Nimrd l1eteaner.
Tet er oaianiasrmeit et Misbtua
af Lomftolene
Korrespondancet
Lack, Mi.
Dr. Lexter V. Voll i Atlas-, en af
Egneng meit betydeliae Mel-nd fom
vil biive iavnet as mangetillige med
Willie Ness, en nng Mand som
tiente dani, tom ulnttelig af Tage
Under Autoniobillsriel Ratten mel
lem den 9. oq 1«. Maj i Nærheden
af iit Hieni, da han kom fka et Sy
gebessg i Trade Late. Ter, hvor
Ulykken indtraf, var Veer noget
sandet og bakket, og det havde til—
lige regnet, iaa ved at fcktte meke
Kraft paa for at komme op ad den
nieste Butte, kom et Lyn og kalten
dede Linenr. iaa lian lom ud as
Spottet og styktede ad en onitring 15
Fod liøf -Slraaiiitig, bookved Autden
væltede. og de kom til at ligge mi
der den og var itlei Stand til at
feig-re sig for den tunge Vasal. J
den Stilling maatte de ligge fra
Midnat til Filotken 9 nwite Formid
dag, ssr der kom Folk til Siede, og
stent de laa iaaledes, at de hat«-de
Anledning til at blceie i somet,
havde ingen hart det. De var begge
i den lange Tid ved fuld Bevidsthed
og var tillige af den Formenina, at
de havde ingen videre Skade taget.
Men faa Timer eiter, at de var fri
gjott fra Automobilen og fett til
Tr. Bells Hiern, aigik de beaqe ved
T«sden. Der dlev strals telefoneret
efter fire af de nasrmeite Læger.
men der var intet at gere.
Tr. Ball var født 1883 og haa
de praktiscstkt sum Ort-ne i tre Aar
og hande- en meqct stor Praksis.
Han var kcndt sum on af Orma
nens dygtigfte Bergen Han oftma
dek fia Hustru og on lille Tattcr.
Willie Rofs eftekladcsr jig sinMo—
der og en Safterx hans Moder par
Sygcpleierfke paa Dr. Bells Ho
fpitaL Ross’ Lig blcv Tagen efter
satt til Duluth og jordet ved Siden
af hans Fader og en Vrader. som
offer Forlydende ogsaa er umkom
met ved Ulykkestilfasldr.
Dr. Bell blev under stor Doua
qelse jatdet Sandagen den 14. Maj
Paa Trade Lake Kirkegaard ved Si
den af sin Faden kam dIde "for am
kring et Aar »den.
Beqravelfes Eckernonien blev af
holdt i Nimmst 164 ,,teams« oq
W
14 Autoer fulgte sham til Graveu,
og mange iog ikke med til Kitte
gaarden.
«Miis Hanne Nielien, Dotter af
Lars Nielfen, som kom til Milltown
for henved et Par Aar siden fra
Mitchell, E. Tak» med Familie, og
Willie Nielien havde Vryllup den
Z. Mai og blev viet af Past. C.
Fiwa Te nygifte vil tage Volig
paa Brudgommens Form en Mil
Oft for Hirten. Til Lotte!
Alt finde-r sig nu ude i Naturen.
Skoven staat i sin fulde Pragt, Fug
lenc junger-, iaa dest or eiJLyst at him
og jclo Um ika deress Melodicr er
saa sont-allende kan vi Mcnneskck
dog iktc til fnlde cftvmøre dom. Sæd
og Græis mindrer from as soweit
Men nj bar io oafaa hidtil faaet
riqciia Nemk
Kvindeforeningen afholder, om
Sind z)i1, Ein aariiae Basar andcn
Piniedag, huortil alle er velkommm
itle Um sde er Laikdkøbcre.
Korr.
Bkorfon — Eidam Mont·
Tot ais mit galt med Lksftei om
at strich iidt til ,«T«ansf(srcn« bin-r
:!Ii’aa«cd: men dpi var jo oqiaa et
urimcliqe Luftr - Tom iffv bot
fornyes.
Vi var kknlig haft en god Regu,
og mer-: er i Beute-, iaa Udsigterne
i iaa sksssniocndc ist« qanfke gode iaa
langt.
Zidite Zøndaq blcv et imm- An
tal imtaget i Mcnigheden — 21
Ein-Ic. —-- Mantte dest faa blive til
Veliignelie baade for dem fein og
Os
Lin unq dunsf Mand, Carl Rand
lnns lobt Tr. Frnnklesz Faun
Ton Tisdsns zlcnkmnmcri Zeitlo
nnsntet u- en lille Trena -l)o·:s
TlmkkmlS FAMan
For en Tid fidtsn ton Pisa-r Vent
fen Ein en Tin· til Kenmach N. Dal.,
on lont tillsage med en »Oui«-n —
lwisz Nnnn fordum Var Anne Enten
ien J nwpnte Andledning blev
Parret Eøndng den 21. ds. over
ralt en lille Pengmane —— og mod
tog Beng of en itor Flot Venner,
sont ønikcdc til Lykkel
Jeg bavde af økonomisle Grunde
beiluttet mig til ikke at reife til
Aarsmøde: men min Menighed til
Trods for — eller maaike rettere
paa Grund as — iin Fattigdom,
fik iaa mange Penqe fkabet fammem
at den knndc sende sin Præst til
Aarsmøde. Min gode Ven, Paftor
Andersen —- ie endelig at iaa dette
i »Daniteren« faa hurtigt som mu
lig —- maaike det Bunde hjælpe en
anden fattig Prasst til Aarsmøde.
Mr. Peter Anderien er oalgt og
reifer ioni Menighedens Delegat til
Aar-Zweite
Noget of det sidste nye er »Brot
son Ball Club«. Nu ja, det er nok
ikte iaa vanskeligt at faa saadanne
Kunster lavet — siger nok en og
enden. Maasse, feg kender ikte me—
get til disie Ting: men en Ting
glwder mig — den omtalte Jndret
ntng spiller ikke om Søndagen wen
derimod en halo Dag en Gang om
Ugen — altfaa en Signedag
Naar Post. S. P. Jenien taler
om Penneiager i Zorbindclie med
Læretltn osv., saa taler han eftcr
min Mening menet fornuftigt —
men det iamme kan ikke iiges om
hans Fortolkning til ,,Eliagfyqen«.
J min iorriae Meddclelse hat jeg
givet Post. Anderlcn Anledning til
at sbenvisc min til Jliodaktørens Støvs
ler, og hatt money at om jeg havde
dosm pou, Vildc dvt virke swrdeles
qavnliq mm minc Illkninger«) Hur
Pafwr Andcrfen Ret, faa burde jeg
prsve Støvlerne og tillader mig da
at »milde« for chakwr nu ved
kommende Aarsmsde. J Fjor glemte
vi visf at vælgc en Redaktøy sein
følaelig fom Folge af den rasdsomme:
Fakt, Tom vi nn er kommen ind -
vod voke Aarsmødcr Nu, ja, dctl
kan jo ogiaa have jin Betydningl
l
over for Ting, lom hurtigft muligi
— l
’) Saaledcs fkrev jeg ikle. Jng
stren: . . . . .»jaa vilde han vides
adskilligt, som han nu ikle ved, ogl
det vilde rimellgvis modern-e hans
Syn en Smule.« Altsaa ilet like
del i og for lig at være Redakttr.
men det en Redaktsr naturligt man
v i de angaaende en Dktftelle i Bla
det, oq lom han like lau meddele
Offentliqhedkm — det kan mode
rere W Sen pas en Dir-stelle
Red.
W
Iburde iid af Werde-n, cller vedtages
Enden Overvejelfe og Trøftelse; meni
Idist kein jo ogsaci førc til, at vi staat-·
IIan Redaktørstøvlor uden Jndhold
s Ved Eidiiisy manglrr vi 25 go
Idc diiiiiko Jrrigntioiisfnrmcsrc
I Vwkscki, Mai 23., 1911.
Nie-IS Dainfkoo.
chkendtgørelfer.
· ngdvuwfnkvnr.
I Lin Herren Dii nq Ui leuc- uil der
,bli11cs aikioidt et llngdoiiissmsvnc i
.«le)i·w·ii, Lvis im dui U -23· Jll
"ni Wil. Tii dotte Ztiisime indby—
ider Liicsiiigiicdisn 091 litizidoiiisfore
»iiiiigcii lijisitisiizi lliigdoiniiicii i deti
iiordiikiis Tiscrift as Wisconsin«
, Eilet-— Lk .
I Tiirisjic ndis bei-es much fisi inden
Idiii 17 Juni »vi· Timdamkc der ikie
,iin«-«ii.1 siq i Tidi·, fciii iii iifc louc
Isiit Liiiml «
I Lan lIc.ii«.;-i ozi ilkhidoniisfurriiin
f iuiis Bezini :Ic. P. J. Jc i elfen.
I
I
i
Flittrinduirlic
Epiidaa den is« Juni isiivcn om
FNud nil, en im xiiisic under Nuun
Iaf Et. Petri-s DiiiiTi U iiiti). deier
Iindniet i Hownrd Co Nishi-. Jud
inie-lie- Sil. 1«1·«, Mi: iuiissinødis 21-z.
IEiiiiiier er iiisiloniiiieii Tilrojfeiidc
Iiiisdcizs iiiisddisiis ":’lnt«uiiiiiiiod og An
fkoiiifttid til Win. Pudel-vix N. i.,
Ist. Posti, chliix rllcr til
I W. Jst-hausen
I Ciiiiiiiig, Nebr.
I Ungdoincsiwdr.
I Minncsjota itrrdii nimm-n om
Nnd oil, et stark-c liugdnmsmødc i
Et. Peters- :Uicnixil)co Vcd Luci,
zWis, fra den Z. til l Juli
sinnt, J Inqu fm ncrr og fjcrn oq
deltaa i detti idem Ilsiødih fom vi
nillc lmdc Herrin velsimie.
I Pan sfirediens Beque
I J. Sim o nie n, kiredsformand
I St Peters: Mcniahkds Ilngdoms
Iforcning indbyder herved til ovens
Inævnte Mode Den —l. Juli of
holdes Fest i Tagan Anledning
poa Menighedens Zcftplads. Æls
irre iaa vol fom unge cr velkommen
til Mødeh
Tilrejjcndc bedes melde deres
Komme inden den 2l. Juni.
Pan Ungdomsforcningens Vegnc,
C. K roqh, Mcniaheds Præst.
Lust, Wis.
Direkticusmsdr.
Om Gud vil, qfholder Direktio
Itien for Danish Luth Publ. Haufe
HMIde i Blair d. 6. Juni. Ovid no
:gen hat Sagen som de Insker be
handlet af Direktionen, da bedei
faadanne at vcere mig i Mode fe
neft d 3 Juni.
! Ækbsdigst,
I A. C. Weiömanm
; Coulter, Jus
Sjudagsfkolemtdr.
Den restlich Mille af North
Dakota sen-ds, aklwlder et Zwing
ilolismøde i Meniziliedisn i Tanc Val
ley, Mont» fra den 7.—-9. Juli.
Pan Indiens Begnr.
J. J. Kildsig.
Mcnighedcn indbvder venligft
Vcnucr of Zagen. Man melde sig
til Søren Larien,
Cnlbertom Mont.
Krevsmtdr.
North Dakota Krebs afholder, om
Gud vil, sit Sommermsde i Ebene
zer Menighed ved Flaxton i Dage
ne ira 22. Juni til 25. Juni.
Fslgende Eniner vil blive behand
let:
l. Helligaandens Gerning. End
lens Emne).
2. Hvorledes bliver Wenig-heben og
dens enkelte Medlemmek mere fri
qjokte fra Ver-den Rom. 12, 2.
Msdet begynder med Hsjmesses
gudstjencste Torsdag Form.Kl.101-2.
—- Ssndag Estermidbag bliver der
Ungdomömsde. —- Alle Krediens
Pkæfter bedes mtde.
Paa Krediens Veqne
J. J. Kildliq.
Ebmezer Mmighed ved Flattom
indbydet bewei- Veimer fta flem
-·
cOPLdIHAGcN sNUlkf
CÄRÄNTI FOR KVÄLITET OG RENHEL
OPENHÄGEN sNUFF er tilberedt af den bedste, gamle, tlge, M III
Mtiske Bladtobak, til hvilke leun saadanne Ingredienser er tilsat, som er naturligs
Blandingstoffer til Bladtobak og absolut rene Atoma-Ekstralcter. snusmalingspkos
cessen bibeholder Tobakkens gode Egenskaber, og alle de bitte stoffer og syksh
com Andes i naturlig Bladtobak borttages·
copENHAcEN sNUFF BE DEN BEDsTE BAADE TIL sKRAAos
sNUleNcr.
Iscsirnile as Garanti i law-.
Bot-lang copeahagen snuE M W
Og nrr at sninch med us M Møde
ide nasvnte Tage. MOld edel-s Korn
nn- til Mensgbedens kormand An ;
drcw Larfeth sent-it 17. Juni.
Pan Ebene-zei- Mqlis Vegne.
Andan Lotsen, Rot-wand
ljx Jl, H f u rtZ a n g Prwst
l
i
l
Trt fkmtkndc Anrsmsdr. (
«-ior - :
»Den fokvnede donfke eV.-J;
lntn iiirke i Amerika i
aflioldes, om Gud vil, i Vlair dansk
ev.-lnth. Mcnigbed Plain Nebr.,.
fm Onsdng den 7dc Juni til Stin
daq den llte Juni, begge Tagel
ibeicgnet »
Den 12de Juni afholdes Jubi l
lassnnsfest. !
Modet aabnes med Hojmegie- i
gndstjeneftc Onsdag Fonniddag KLZ
10 i Menighedens Kikke.
Foihandiingsgenstande:
l. De almindelige — i Anleh
ning af Jndbcretningerne fra Zum-i
fundets Embedsmasnd og Udvalg.
2. Valg af Embedsmcend.
Z. Sceregne Sagen a) Konstitu
tionsforslag om Aarsmødets Afhol
delie enten hvert Aar, ellek hvekt
tredie Aar, b) Alderdomshjemmet
4. Emne til Drsftelse: Gedränge-,
missionen (Matth. 28, 18 flg. os.
Makk. 16, 15).
Menighedek og Præster. som
maotte Inike Optagelie i den fors
nede danike Kitte, bedes indiendes
Andragende derom i betimelig Tib
Tankesprog: Tjener Herren met
Glædei«(Sal.100,2·) j
A.S.Nielfen,Sektetæt-. l
G. B· Christianien.
For-wand
J Henhold til ovenftaaende Besl
kendtgørelie indbydet Blaik daniiei
ev.-luth. Menighed, Blaik, Nebr»
herved hierteligt Medlemmer »Bev
ner af »Den jorenede danske ev-!
luth. Kikke i Amerika«.
For Ophold under Msdet betales
sam. «
Tilrejsende bedes melde dere
Komme til Prof. E. X. Hausen,
Box 149, Blair, Nebr» senest 25.
Maj.
»Stoke og vidundeklige eke dine
Gerninger, Herre, Gut-, du Umwa
iigel retiætdige og iande ete hine]
Befe, du Folkeslagenes Kotige« Anb»
15, s.
Ove Andersen, MADE Sek.
CI X. Haufen,
Fokmand for Vom-d of Trufteet
L.H.stller, »
Mgh.8 Pisa-ft. 4
Yderligcre Oplnsuius.
For 3 Tages Ophud under M
det betales st.75. Born under s
Aar faar ftit Ovholo, for dem i
Alderen fta 8 til 12 Aar betalet
halv Pris; over 12 Aar f:sldPrii.
K :- m ite e n.
Andagtsbøgen
Post-or P. Krag: Daglig Andagt.
Minder fra Momentimerne i St
Jacobs Kitte. Smukt indb. 82.20.
Tag og Les. lldgivet af Hans Niet
scn og Olfekt Richard. Karte Lasse
ftykker til Bibeltekfter paa hver Das
i Ante-L J fmukt Shirtinasbind
81.30. J Franfkbind si.50.
Spnrqeou, C. Ha Qp til Gud.
Betragtninger for hver Dag i Aaret
J Shirtingsbind 81.00.
J Jesu Fovsppk. Ei Guds Okd til
hver Dag, udlagt af nordflesvigfke
Præfter. 402 store Sider. J imukt
Shirtinqtbind 81.25·
SkovganrdsPctetfcns Smaafktiftet.
Føwnde Skrifter af Past. SkovgaardsPetersem der fandtes i
let bejkadigct Tilstand blandt Dort brandstadte Lager, er nu istand-s
Tat og indbuncht tjlsmnmen i nyt Zhirtingsbind:
I. kasnings Vctydning i ct kristkut ngdomclim
2. Vcnfknbcts Stilling i et kristcnt Ungdomsliv.
R. Omvcndet edel-, thi Himmekiges Nige er kommet ser.
L. Hvorledcs finde-s Guds Billie?
5. Krifms og de studerendr.
Tilsammen 286 Sider· Sælges faa langt Oplaget rcekker for
den overordentlig billige Pris af 5 0 C e uts.
Dan. Luth. Publ. House,
Blair,Nebr.
»v-v-v-sQ-vvvvvvvvvvvssvssvvsvvvq
Nyt paa Lager.
Ä. P. ÄNDERSEN:
Vejlecining til samtaler over Luthers Katokismur. Til
Dels ordnet oftm- Balslevs Lastebog 156 sider. lodb. .60
HBRMAN LUNDPU
Martin Luther-Hans lltvikling og Livsvsrlt. Moll I)
Portmstter og Illustrationek. sit-Midas smukt indb. 1.15
KR. HERR
Zmner og Tdnlcer—1laanclbog til Port-dras, samt-lot- og
Diskussion-er i Porenjnger sk Ungd0m. I, 2, s 08 4 ssmi
ling—Pkis per samling, kaktonneret. . . .......... .70
P. KZAM
chlig Avdelinder km Morgentimeme i st. Jakobs
Mer Ordnet efter Eis-konntet lud-. i Vælslcbini 2.20
Vaaisli Luther-an Publing Leute«
Bis-it, Nobtn
krisielig Folkevivliotek.
lldlommen er:
I. S a m l in g.
A u g u s to n: Bekendelser.
B u n y a n: Pilgrimsvandring.
Annie Lueas: Lys i Møkket
2· S a m l i n g:
N i c. M e i er: Pan Torvet og i Vingaarden.
G o d e t: Bibelske Studier.
T h o m a s a Ke m p i s: Kristi Efmfjlgelsr.
3. S a m l in g:
C g glestom J Kampens Butter.
Nimhertt Ansgars Levned.
M a r i e s J u le g a v e (B-rnefortckllinger)
Bisse Bager er alle fmukt indbundne i Helshirtingsbind med
Guldtkyk og lælges for den ualmindelig billige Pris af 65 Ets. pr.
Bind frit tilfendt eller 81.50 pr. Samling plus Potto 20 Ets.
Dan. Luth. Jst-EIN L::f.·,
Blaik, Nebr.
Flere Villise Blau-.
Et nyt Parti af gode gamle kristelige Bsger (Reftoplaq) et
ankommen fra Danmark og tilbydeö, saalangt de rækker, til sil
gende ydetst nedsatte Prier —
Brei-e fis Luther, oversatte af F. L. Mynster (Kbh. 1869)
438 Sidek.
,,Deutsche Theolosia«. En herlig aandelig lille Bog am den
rette Forftaaelse af, hvad Adam og Kristus er, oq am,
hvorledes Adam skal dø, og Ktiftuö opstaa i os.
Pan Dansk udgivet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh.
1877.) 112 Sider.
Lucis-, eller »Das og Læö!« Af Adolph Monod. Reh
Forord af Paftor Blædel (Kbh. 1862), 268 Sidet
Syv Predikeuer for Born af Gorden Calthrop. Oder-satte
af Thora Bitt-. Forord af Chr. Nichatdt. (Ksbh. 1878.)
93 Sider.
Tit Fotsvar mod den saakaldte Grundtvigianisme, af Dr.
H. Martenfen. (Kbh. 1874·) 112 Sider.
Theolosiste Afhaudliuger af Dr. teol. E. E. Seht-klim. Ub
givne af Past. Peter J. Chr. Schaklinq. Med Fecht
tekens Portkæt og Omrids af hans Levnet Obh
1880) 428 Sidetc
80
.10
.ls
W
.10
.ls
40
Alle ovenstaaende er uindbundne, men i ten as qod Tilstaulr
Udover nærværende Forfyning faas disfe Bsqer ikke mete.
DM isme musslsc IOIIIH
M W