Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 30, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    q
C If
von-kenn
is th
TJsxiv ZEMLWEEKLY
Indus-H Nswsmkssste
Publishwl in U. S. Ä.
l! is owns-d by
Tor tsersn DAMin Hv.
usw-. crust-rui«
and w pukjhshesi by
Dan. Luth. Publ. Hause-,
Izu-,- Abt-.
anskcren.
F »Don-liessen» l
et det enesie hauste Mal
t somit-« der udqm
to Sange
om use-I
Odium us
fu«-» »m· »s. »st,
M. sit-W
Mish W
III III sollst-II.
« has
Biaiks Nem» Tiksdag sen scfwiaj 1911.
» 20. suqu
Sidste RAE
Etat Jetnbanenlykke. J Gam
Morgisås Kl. 7.10 lsb to Missouri
tog bus imod hinanden to MilVest
for « Irdianolcy Nebr. og det hav
de ti: Folge-, at 14 Mennester vlev
drasbt, og 22 andre kom til Stude.
Togenewlkr. 9 og 12 skulde cfter
MAX-n mødcs ved Red Willowgllken
der pensions, at der alligeoel skulde
have rekret udstedt Ordre derom i
Lisecont og at dette ikke var qjott
Nr· :2, veftgaaende, var paa Tiden,
mcn ?-.’r. 9 var nogle Minutter ef
tisr Zudem og da Nr 12 foklodRed
Wikscw paa Tiden, mødtes de fom
ucrzntt to Mil Veft fcsr Jndianola.
Tot Tor paa en ,,curve«, de mødtes,
og :1c...«t vor det. faa Jugend-rek
ne ikkc funde se langt, og det såges,
at de stødte samtnen med maaske
50 Wiss Furt i Time-L Vlandt de
draslstc er to Jngeniørcr og to For
badete-.
Ea Mksteretsdom. J Gaar afgav
nort Bank-Z Hefefteret Tom i
en ern-den Ruft-Sag. Det var To—
bakstrnftem der da aik Dom over.
Truftext dømmes at være en Kckmbi
nation, der fortrædiger Handelen
GeneralndvosatWickerfham kommt-i
serer denne Tom sont en ontfattende
og afnjcikt Seit for Regt-ringen
Mer: ber Tom i Standard Oft-Sa
gen—-Tc-n1merne ek enige i Hoveds
sagen, i at dumme Tobakgtruften
som en Sammenflutning imod Lo
ven. men Dommer Harten ec ikke
enig med Reiten i Enkelthedekne.
Han et slet ikke inde for -,,Rintelig
bed««-3beftemmelfen i Fovhold til
Shermnn Anti-Trust-Loven.
Eu ftygteliq Tragedie bekettes til
Morgen sra Pamnee City, Nebr.
En Arbejdskarl ved Navn Ziel-der
drwbte T. A. McWitty og Kone og
to as den-s Born med en Hammer
i Gaar Morges. Ta Shekiffen vilde
unhold-e Fielder i et Stole-knis, htm
til ban rnr flngtet, fkød han denne,
on fiden begik ban Seh-mord. Oele
Tranedien ftamntede fra, at Fielder.
der var It Aar, nilde cmte en Dat—
ter i Dunst paa 18 Aar, lwnd For
crldrene Ante sia komd
Ter äsrtaslles :·-idere, nt iknrlen
Tloq tx- mkdre of Vismene nied sam
me Daumen Tom tmn mnrdede For
widrene rq de to Zofkende med, on
de er i en kritifk Tilstnnd. Jsølge
»W« Heis« Sande bat-. i den fenere
Tid drnffet tast. m her sandte-Z en
Fiask-: Wsnikn paa binn. Ak, den
Drit! Ten giver Mc-d til at one
Udnad!
De danske
Studenterfanger
i Omaha.
J IlEtcsis fis isi fna leiqlnsd til
at se og høre Studentersanxwmcs fm
Kølscnhanns 1111iucr7itcst.
Tot er med Villie, vi figer »so og
høre«: tbi der var noqist baade at
se ou Even-, naturlimsiis fwrlig det
sidftc-.
Men i Tag vil vi blot visd et Par
Pennestrøg fügt-, at vi var særdes
les vel tilfkeds med, baade hvad vi
hoc-te og Tau.
Den Flok unge Mcend vaadt Ære
og Berømmelse for det Universitet
og det Land, de repræsenterede.
Pan Fredaq agter vi at udtale
os nasrmere om baade OmahasMods
tagelfe af de aæve Gæster og der-es
Præstationer.
Chicaqo Clearing Haufe Associa
tion hoc nægtet at optaqe Senator
Lorimers La Salle SkreetNational
Bank fom Medlem.
EftersFreden i Mexico.
Hvad Revolutionen hat kostet
s
Juarez, Mex» 27. Maj. — Paa
sbzrnnd of Meddclels eionihan ntod
ytog om, at der gjordes Forføg paa
at undertrykke Vladet »El Pais« i
»Mei,ico City, sendte Francisco J.i
Madcro sent i Aftrn et Telegmm til
HPrwfidcnt De la Barm, at herei
"ter vilde han modsætte sig enhver
Jndskrwnkning af Preöfens Frihed i ,
Mexico.
llndcr den nyc Nchringsform, fi
cht han, maa Mexico-Z Presse ikke
fortrwdiges. ,
Protesten fendtes Madero direkte
fra Mexico City. J et Jntewiewf
paapcgede han, at dct var een af Be- "
tingelsorne for Fteden, at der skulde
vwke Pressefkihed. f
Merico City, 27. Maj. —- Befteins z
Einriin for en endelig Disposition af«
jJniuraentbasren og for Betaling af
Isiriqens Omkostninger var de forste
’Sagcr, som den nye Etsckntiv isten-,
kede sin Opmaskkiomheo i
Præfident De la Barra foreilaakz
strals at opløie de revolutionæte
Kræfter, idet hans vil bruge on Del
af dem til at for-ge »tl)e riiralc43«,
iom Diaz orgaiiiserode. Reiten vilz
han hjælpe til at faa Vestæftigelse
eller til at vende tilbach til deres
Hieni, og de vil blipe udbetakte,
-lom om de havde tilhørt den kamt-l
Joeier vidisreh hvad der kan gøres for
lære Heer.
Præiident De la Bari-a over
straks at mode de retmæssige For
dringer. som stilles til Regel-ingen
Det foreflaas, at en Komite of fem
Musikd, blivcr udnasvnt til at un
deriøge alle private For-dringen saa
fnart de forelægges. En Vedtcegt
vil da autoriiere Betaling af alle
qodlendtc Fordringer.
Diploumter anslaar Firigens Om
loiminger til ille mindre end 820,j
()0«,u()0 i Guld, og en Ticndedel af
denne Sinn vil rimeligvis gaa til
Erikatning ai Tab, Tom lidlændiimes
ljar lidt. Halodelm iacsii af donne«
Zum til Erimtninq af, hvad Tab
Alnsisisilanrw bar lidt 7
l
i
I
Brand paa l
Coney Idaan
—-«——— l
Et Akcnl pna 16 Art-es hinges, og
Eicudom til licnimod 3 Millio- s
im- Tollars fottærco of
Lucr. l
Ton unsin- Jxldcbmnd sum tuwsn
Einm- lnr hjunføqt der hemmt-u For- -
11)I«usl7l--:sftcd Cum-U Island ved New
Vor-l udbrød fort cfter sil. L Lar
dng Morgen den ST. Mai i disk san-,
kaldte »Hm Gan-« i »Dreamland«.!
Eiter 3 Linien- haardnaklgt Wiin
var man Herri- oiser Jldcsm mcn du«
var hole matten-eh der dækkcr 161
Arke-L kun en Hob rygcnde Rainer.
Man anflaar Tabet til hcsnved 83,
U()(),000, niedens Asfumncen ncrppe
overstiger 8500,000. Heldiavis Mk
iutet Mennefkeliv tabt, uagtet end-l
og den saakaldte «Vaby Jncubator«2
blev et Nov for Luernex De 9 smact,l
fpæde Stabninger. som sandte-s der
inde, blev fkyndfomft indpatkct l
Bomuld og bragt i Silkerhed.
En Omftændighed, der qjorde Si
tuationen meke end almlndelig far
lig, var, at der fandtes et ftort Me
nagerl iK«vartercst, ou demanqcvilde
Dyr blev snart saa urolige, at man
kun med stsrfte Vanskelighed kunde
kontrolere dem. En Del af dem
lykkedes det at redlic, men 79 Dyr
omkom delö i Jlden og dels neb
fkudt af Vogtere oq Politi. Adlkils
lige Tyr, huotiblandt en stor Lsoe,
brød nd og for omkring i Gaderne,
indtil de blev nedlagt af Politik-t«
Blandt de otntomne Dyr var ag-;
saa den bekendte Zwerg-Elefan«
»Little Tip«, der kunde danie, rygei
en Pibe, sidde til Vords og drikke
Ll af et Glas. (
Trods den ringe Assurance siges
der, at ,,«Lreamland« straks vil blioet
qenonbygget
N
Maderos Liv efterstrcebt.
For-sag pan at anders-be nogle as
lians Mænd.
En onlhyggelig lagt Plan, fom
ais nd paa at ftyrte de nuværende
Ledere af Revolutionspartiet og g
re Pinedo til Prcesident, er ifslge
Meddelse fra El Paso, Texas, un
der LA. Mai blevcn affløret vedPaas
aribelien i Montercy, Mexico og en
Dann-l de Villiers fra Mexico City
famIt en Ainerikaner ved Navn W.
F. Tann.
Det var paa Anklage af General
Villjoen, at de to Mænd urteilen-ek
des. Planen siges at have været Ma
dero bekendt i nagen Tid, men at
han hat tiiladt den at udvikle iig
for at skaffe haandgribelige Beviser
til Veje. Bande General Villjoen og
General sOroico fkal have været ind
niet i Planen on foregao at billige
den, blot for at iunne aabenbake
den icette Tid. Mariae høitstaaende
Medlemmer af ,,Cientifico« Partiei
figes at være indviklet i Sammens
rottelien.
Fest for amerikanske
Marinesoldater i
København.
siølmnbavn ER. Maj. Flaade Tis
partcmentcst foranstaltede on Fest i
Tag til Ærc for den bcføgende Amo
rikansfe Eiher En. W) Officerkr
oq lludcsrofsicorcr fm de smnnnst
Sfibks doltoq. Eiter m Naska Mo
tortures qcsnnom Vom on Dimng spr
vercchs Forfrifhkingcsr i vaoli.
To amerikanfke Ekilns holdtcsszs anb
nc for Publikum og um« anflcmr
Antallet af dem, der bcnnttcch An
lodninzusn til at Lage ,,!lnclc Janus«
Eønhyrcr i chsnsnm til m. MI,««·I.
Ettrkkt Ihn-in
Un urkanaqtiu Etoitn bjuxnsogru
Zøndcm Eftortniddag bot nordøftligu
rllkiiisonri oa en Tal of Illinois J
St. Louis- blkspi on Tr. Motodittj
fastin nfflasdt as en Li)nstraalc-, n«
den-J kmn stnd i km under et TM,
nchn at tilføje baut noqcn lisqmnliq
Stabe ·
J Granitc City, Jll» willkde
»Rose- Voll«, da Stormcn brød los-»
og omstyrtedeTilfkuertribunen, htm
ved 20 Meintesker blev mere eller
mindre alvorligt Eva-steh
Størst Ødelcrzmcslfc foraarfasöth
doa i Vven Pekiim, Jll» hoor to
Mennefker dræbtes og megen Efeu
dom aik tabt.
Smaaftykker.
De Smaaftykketz im i det sidfte
Llarstid har skrevet i »Daujkcren«,
er nn udkommet som Bog. Den er
160 Sider og koster indbunden 50
Cents. Venner, der muligvis vil sp
be eller fælge Bogen, bedes at stri
ve til- mig.
K r. A nker,
216 So. 28rd St» Lincoln Nebe.
Blandede chdclctfen
«
Ten 21. Jnli vil der finde en »Te
lvbration« Sted ved Manassas, Va.,
til Minde om Slaget ved Bull Run
den 21. Juli 1861. Præiident Takt
liar looet at deltage.
Expræfident Diaz forlod Mexico
City Fredag Morgen tidlig samtnen
med nogle faa trofafte Venner og
reiste til Vera Crnz, huorfra han oil
Affele med Dampstibet Jniranga
den l. Juni. Hans Helbred er dank
1i,1t, og det iynes5, sont han maa for
lade sit Land for at faa Lov at leve
iine fidsto Tage i Ro·
Torsdag og Fredag i sidfte Uge
fnsg Heden i Chicago til 91 Graden
den højefte Varmegmd for denne
Aarstid i de sidste 27 Aar. Fein
ootfnc Mennesker (35 til 72 Aar)
døde af Hedwi, og fjorten tappt-r
teres at oære falden i Afinagt Tet
var itte alenei Chicago, men Um
fentlig over hele Middelvestem det
var ualmindeliq hebt. Lørdag kom
disk Lindring.
Der berettcss fra New York, at to
professionelle Spillere har gjort fig
»Es-Ist paa Passagerskibet Lucitania.
En Passager fortællek, at de tospib
lere i site Tage fkrabede sl7,000
jammern een af deres Ofre tabte
81,000 i een Time. Beretteren figer,
at han har levet paa Siedet iBes
sten, hvor Gambling gik frit for fig,
men Mage til det, shan saa paa Lu
citania, bar han aldrig fet.
Fra Ean Francisco fortælles un
der W. ds» at en ftakkels italiensk
Pige, der kom lige hjemmefra, var
blenen saa forfkræmt af .Hiftorier,
sum paa chen fra New York blev
fortalt hende, om fine Landsmænd ,
at hnn sprang of Toqet i Mojave
Sand-isten, hvor hun oandrede oms
kring i 21 Timer og var nasr Um
kommen of Hunger og Tarst Hun
bleu onst-at og braut til jin Bruder
i Jan Francisrsca
Nev. Tr. W. T. Want im
Northumlend, Pa» er nf Bist-sho
terianerncss («3(sneml")lIsantbln iAts
lantir Cim, N. J» fnndtst Tknldiq i
kckttcrsk Last-c oq nfü1t. siomimisios
nen, sont lmr lnslmndlot Don-:- Zag,
Tiger-, at Tr. Ost-unt fortk- »Um-dont
11w, sum er imod Nuncs Ord i Bibe
lcn og den prcsislmtisrinnfka Zinsbe
kendcslse«. Lnsaa csn Tr. Brmmh
Professor msd Union Theological
Ieminnm anschqu for falle Arn-.
Fra Chickmo nnsldcszs i wrdags om
at en Pige paa 13 Aar er blevch
aift mod on Ungfurl Paa 25. Viel
sen ndførtes af csn Frcsdsdommer al
len-de den i. Maj. Pigeu blcsv bot-te
fra Stolen, og da Mr. W. L. Vo
dine, fom lmr Omsrapfyn mod, at
Btrmsne holde-J til Zkolch opføgto
heade, fandt ban, at bun var aift
Bodine erklivrcde for DontmerPinck
Hney i Juvenilchettem at et sandant
IXBarneqiftemaaL udført af en Fresss
;dommer, or Chicagos størfte Skam
vg maa absolut stanses.
Et kssorlydende fra Washington
vil 11ide, at Senator Lorimer tasnkcr
paa at vesimwm for den nye Un
derføgelje af hans Valg begynsdkr,
for at befri sine Venner fra dort-s
Angreb, som ønsker kmm frotaqet
fix Sæde i Senntet. Men felv om
Lorimer resignerer, vil Undersøgels
sen rimeligvis alligevel gaa jin
Gang.
W
I Yorden rundt
Pua Øen Jana er 125 Pers oner døs
de as Pest forleden llge
I Østerrig-Ungar11sslrigszforvaltning
vil næste Aar købe 60 Fli)veinask"11cr
»ti[ Krigsrsbrug
Et hasstigt Tordenoejr drog Urs
dag den U. dTi hcn over Berlin,
hour flere Personer dræbtes af Ly
net.
Vulkansk lldbrud· Tokio, 11.Maj.
Der har fundet et ooldsomt lldbrud
Sted af Vulkanen Asama Yama.
Mange Meintest-er er omkonme.
Teu internationale aeronautiske
lldstilling i Et. Petersborg er flat
tet. Der russisfe skrigsministerium
bar paa Udstillingen købt 6 New
planexr
En Trykfersstrike Blandt Trak
kerne i zmustadekh Afrika, er der
udbrudt en Strike, og som Følge
deraf udkommer Bladcne tun i me
get formindjket Farinat
Ny Verdensrekord. Paris-, 11.
Maj. Flttveren Nieuport har iGaar
paa Flyvepladjen oed Bony i en Ti
me tilbagelagt 116 Kilometer og
dermed sat en ny Verdensrekord.
.
» Flyveulykkcn JohannisthaL 11.
Wink Flyveren Bockemüller steg i
Morges Kl. 5 op fra Flyvepladfen
ther, men fle paa Grund af Taage
Ilige ind paa en Bygning. Han blev
kderved saa haardt saaret, at han
»efter nogle Timers Forli-b afgik
ved Døden.
Det nokskc Etat-Flaum Ehristiania,
11. Maj. Stortinget har i Este-rund
dag enstemmig og uden Debat veds
taget :)icgcri11g0119 Forslag om Be
Tmyndigelsc til at optage e’t nyt
l."-«s-tatslaan Paa indtil 60 Mill. Kr.
lLiebeslust skal anvendes til Jernbane—
bygning.
(
.
F Ophidsclse paa meta. Fra ziemt-a
Tmeldekz til Athen, at der herjker
Hstur Li)!1idfe1sc paa Kreta paa
sGrnnd of Vorn-ne- chlntning om at
fonds muhmnedanskc Tommere til
Kreta. Vcsfoltningen er fast beslnttcst
LPcm med Mast at hindre Tonwer
m--:s Landgnnq Pan Len.
En Vandulf s Lmuiru i Paris
knufic on ca. :«-()—aarik1 Mund forte
deii en ÆskulapStatue og ridiede
nicd en unin i et paa TM mutet
Portmst nf rllciciiel IliizikslaspHaiI cr
»t«las1«e-de ut bang limuart diisie Bau
1dalisziitor for at komme i Fastmfet
fxcst er en flere Gange tidlixiore
iusaifct Person vcd Naun Vigorou1;,
der sandimiliguis ei- sindsij
lllykfo Pan Empor London, M.
Mai. le Blond meldcss fra Dunst-,
at Daumen-n »Wi·ftmons.sund«, pna
Reise fra Hamburg til Liverpool,
i Nam- Momess tidlig paa Hoij
nf South Goudwin i Taagc er fol
lidcret med den spanike Danipcr
»Vayo«, der sank. Kaptajiwn og .1
Mond favnes. DE øvrige 17 Mænsd
af Befæmingen befindet iig esm
Bord paa »chtmorcland«, der i
stærkt havarcret Tilstand er iudkom
men til Boden
I
Fliwoiiiaikiiicrne. London, 13.Maj.
Flere Ministcre og Lederne af de
politiike Partier ovcrværede i Gaar
ved Hendon en Rcrkke Flyveopvis
Musen arrangerede af den politiike
Luftforivarskomite. Balfour gik op
Fried Graham White paa enFarmon
Todækker og flsj tre Gange hen over
Fltyoepladsen i en Høidei af 100
Fod. Senere foretog GrahomWhite
en Flyvning over Land met-Murme
minister Mac Kenna
Tumult-er paa Teneriffa Den of
fentjigc Mening paa Teneriffa (en
as de fanariske Øcr) er bleuen me
get ophidsot ooer et Looforslag, sum
Iden spanfko Roger-Um hat fremsat i
Topntorctkamret i Madrid og som
gnar nd paa, at TeneriffaØgrnps
thn skal deles i to Provinser. Tit-s
Idag Astcn den 9. ds. stormcdc unge
jRepublikanere dcrfor Reduktionen af
Bladet »El Tiempo«, opbrændte for
sfelligt Materiel der og odelagde se—
nisre on Dol Stilte. Det com til fle—
re Satnmenstød nted Politiet, og
der sonstoges mange Anholdelser.
Ten franste Xiorruption Paris-,
il. Mas. Ester Forlydende shar Ze
nator Poincare i Finansudvalget
erklæret, at nogle af de as Departe
retkamret oodtagne Bevillinger til
Udenrigsministeriets Vndget maa
imdres sont Folge af Opdagelsen
af Hamons Bedragerier. Saaledes
maa MBette-bot 600,000 Franc-Z til
Ombygning as det franske Gesandt—
skabshotsl i Washington fnldstændig
satde hort, da det bar vist staat
Gesandten Jnsferand har ertlasretz
at den as Hanton foreslaaode Om
bygning er snldstændig overflødig.
Fransk Ordenssvindel Politiet i
Paris bar arresteret to Personer ved
Navn Enrand og Dutreul som med
delagtige i en opdaget Ordensfvin
del. Evrand havde været Prassident
lfor en Afdeling i Lille af Okdenen
l»c«alvmaanen af Marokko«, og Tu
treul havbe været denne Afdelinns
finansicelle Leder.
Psolitiet foretog Torsdag den 11.
ds. en Husunderføgelse has en Per
ison ved Navn Douzet, der har stif
Itet talrige Selskaber, fom folgte Or
dener og Diplomer til Selskabernes
M edlemnter mod en Betaling af 30
—.)0() grünes
Simon-: af den anboldteIUies
kaniker Touzet udstedteOrdensdiplos
mer gav Modtageren Net til at basre
Lfantasiiike Ordener. Donat der op
l
s
tmndte under Novnet :).Ii’arkis3 af
minn, bar endnidere ftiftet tnlriqe
mreninaer, som lian oukaldte ef
ter gamle Nidderordener.
Un Spurveicsftriflh J Jolmnncsss
lnnq i Tsmnssuml er der udbrndt en
Sporine Ifnike der inner« at nnmqe
lnoldsnnune minnen-. Strier tidbrød
Fried-am Den Is. ds:». m de strilHWe
bemwgtiqede iiq da alle de Beque,
"der besorqu Triften, oq sinndsede
sanledeis dcnne fuldstnsndigt Vere
dent Politi iknffede doa atter Nonne
:ie fri Banc, Unnrlkm de insjfende
i slnjte Tnm liege-n 7in til en Spor
vejsrennicx Situationen betegnes
fom nimet alverlias nasstcn al Om
fksetninq er lnmmet ved Striken
)
Joxn11111kktsb111nx. 1:». span Tor er
tmfsct nmfntthnch Eit«fet«l"u’d5fol·a11
staltningcr i Anlcdninq af Spor
ncsjssfunktinnasrenuss Zwist-, tmvnäig
of Sonsnn til Nisubearbejderne der
Lendan Eftomsiddnq strønmusr til
Bin-n fm Wilanm·t«crm-, oa af brül
ko do sträfcndc Heute-r Ztøtte.
J Fkimnddag forsøgte strikende
at stumm den eltsktrifkc Station, men
like-v fmnsdscst af en Politikordom ind
til der kom Forstærkning. Politiet
splittcde Uroftifterne og foretog nogs
le Arrcsftationon
Kote Shelley, der for 20 Aar fis
den tiltmk fig ftor Opmærksomhed
nod at redde rt Passagertog paa
North Weste-m Vom-n fra at fare i
en gabende Afgrund, ved Monmouth
Ja» hvor en Vro var skyllet bort,
sligaer paa et Hofpital i Carrolh
Ja» megct fyg af Blindtarmsbetæns
belie.
·.-.f