Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 19, 1911, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - »YOUZMHVI-xs
Prof. Tr. Polit. Hat-old
Westerguard.
25-9luro Professorinbiltrmm
.,.ur. Tod« of Z. Mai skrivrn
Alle julcrcisscredc klar owrrl cnige
om, at den tcndtr og ansrte Pro
fessor : diese Tag lmrdr smldes i
Anlcsdning of 25-9lnrsdagrn for- sin
Udnævnelse, mrn der var ilke -—
sont faa oftc for i den las-de Ver
den —- rigtig Origier om Tagen
lmcncr dog ts. Moll
Vi oil foje nor Hyldcst til de man
ge-:- og trøste os med, at Tatoen
ilke spiller nogen afgørendc Rolle,
saa meget more som Jubilurcn al
lercde flcre Aar i Foroejcn —— nom
lig fra I. Januar 1883 —- var
knyttct til Universitetet fom Do
eent i Statsvidenjkab.
J den danske Menighcd og navns
lig i den københavnske Kirkesag
dar Professor Westergaard gennem
sin Personliglzed og sit dygtige,
utrckttklige Arbejde erhvrrvet fig
en Stilling, som forljencr at nævs
nes ogsaa ved denne Lejlighed.
.Ellers er det jo ret naturligt
Videnskabsmandem der fejres, og
det er flel paa en Monde, som vi
ser. hvilken Anfeelfe Professor We
steraaard nyder blandt de Lasrde
baadc herhjcmme og langt ud over
vort Lands snævre Gränfer.
Etatens statistisle Vurcau har nd
« udiendt et helt lille »Festikrifi«,
indkholdende en Raskke ftatsvidens
lkalwlige Afhondlinger, hvorigen
nem Bureauets Medorbejdere fra
Direktoren ned til Asfiftenterne
gennem dygtige Arbejder bringet
Læremefteren deres Tot for ypper
lig Vejledning og nye Jmpulfer
gennem et wart Bluthund-rede
Professor Wesiergaard havdc on
stet, at Jubilreumsdagen shrlde for
lsbe i Stilhed uden officielle Fest
ligheder, og dettr Ønske blev respek
mer«
Sande-g Middag indiandt Uni
versitetets Rektor. Professor Fär
Etslm sig i Jubilarens Hjem for
at bringe ham Universitetcts Lyk
snfkning. Kort efter indfandt hele
det rot-syb og stajsvidenfkabeliqe Fa
kultet sig med Professur-me C.Torp
ca L. V. Bitt fom Okdføker. Gene
taldirektøt M. Rubin bragte Na
tionaløfonomisk TFotenfngs Lykuan
Ring.
Uden for denne offikielle Hyldeft
indiandt Statistist Vurequs Perio
nale sig for med Chr-ken, Direktst
Michael Kocfoed fom Ordsprek at
overrække Jubilaren det nævnte
Feftnummer of »Statistisk.s Eiter
ketninger«. Dei indeholder Artik
ler as 12 as Jubilarens tidligere
Eli-ver, iom nu et knyttede til Bu
teauet. J en af Artiklekne oplyfes
det, at der i de sidste 25 Aar fka
Universitetest er udgaact 211 finis
vkdenstabelige Kandidater. hvorafs
122 hat faaet Anfættclsc i Statenä
og 13 i Kommunerne 6 hat eH
hveroet den for faa Aar siden ind-l
stiftede fttatsvidensktjbeliae Doktor
gtad, 10 er bleocsn Redaktsrer og
Journalister. 8 Tiplomater og Kaki-s
fuler, Z Forfattere, 10 Bantmcrnd,
10 Godsejere, 1 Præst, 1 .D-jskolc—
leeer og ,1 Opcrafonger.
Jubilaren hat altfaa Ære af fi
ne ganne Eimer
Professor Normandie-h der af:
Oelkrcdshensou i Winter kmr opz
holdt fig i Italien, oendcr i nasc
Fremtid tilbakjc til Tantttakk.
Prof. Schntliugø Dad. Christia
nia linivoksimsz jiiridisfc Fakultet
hat Tendt folgende Tclcqmm til cht
mäs- og ftatsvidenfkabeline Fakul
tet i Kobenhavm
Port juridiste Fakultet deltager
i Sonn-n over det store Tub. dest
danske Universitet og not-disk Videns
stab hat lidt ved Prof. Scharlings
Bot-mang.
Datum-ils Automobllveir. Fore
nede danfke Motokeiere hat udqis
vet ei Kett over Damnarks Auto
Iuobilveje. Kett-et der er revideret
If samtlige Amtsveiinspektsreh vi
sit med tsde Anker de Bele, m
sollte Mel med Motorvogne er
Mc M forth-get fort-den
med danit Tekst ogiaa med tysk,
fransk og cngclik Tiefst, og af dis
ie sidfte lldqavcr uil ca. 1000 Ess
emplarer blive uddclt gratis Paa
den inlmmtionalc Turiftudftilling
i Berlin.
»Forcmde danskcs1 Motoreicre«,
der nu har henved 700 Mehl leyimek,
Var til Logiwcy indadtil at formaa
iinc Mcdlesmmet til henfynssuld Op
tmsdem udndtil at ikaffe saa gode
Kaar som muligt for Motorkøks
lim: selskobciiae og sportsliae For
maal er derimod ganike udelukkede
fra ·Foreningens Virksomhedz
,,,,Ensommc gnmies Verta« i
Kølienlmnn himbcr at kunne aabne
sit Christianshavnsssdicm den 1 Ju
li. J Ojcnmieh der omfatter 22
Pan-eiser- Hano og Udcnomsbei
Iwemligbcdcr, vil der blive Plads
Itil 18 gomle Mcrnd km Kvinder, der
hver faor Eurem-reife liaefosm der
indrsttes Sanilingsstuc og Metel
fe for Bärin-indem Bestyrelsen for
«Eufomme Gamles Virtu« bar ved
Fordandling mcdfde kommunile
Autofitcster fnact en tilfredsftiilende
Ordning, saalcdes at der af de
Gamles Alderdomsunderstøttelfe
Man betalcs et maanedeligt Weder
ilog for Pension oq Underhold.
ITil Hjcmmrt knyttes fom Jnfpektør
Fuldmæatig i Kobenhavns Magis
strat, cand. jur. Edmnnd Hall og
som Beityterinde Fri. Petrea Thor
1en. "
I Pmmicfelfkabet for Plkjemtdrc
ihotdt dcu :-. Mai 50-Aaks-Jubitai
um, idet Zelskabet blev stiftet B.
Mai 1861- Prinsesfe Louise stil
lede sig den Gang til Disposition
sont Protektrich, oq sidcn da har den
afdøde oq den nuværende Dronning
beklwdt den-te Post.
! J de fokløbnc 50 Aar er uddclt
bevor sum-(- Kr. i Prasmicstz siden
HBZZ cr 2«,s)()() Kr. anvendt til
;Mcdicin, fidcn 1887 10,()00 til Ve
iklwdningsgcnstandc for Pl rieb-rn.
Der er for Tiden 100 Allons-sp
rende Donner, ca. 600 Plsjempsre
Ier under Selfkabets Opfym og Ple
«jebtknenes Antal er ca. 650.
Ec-!s·l".1het-:i «5iaritalfksrniite belehrt
sig til 7»,0W Fir» dets Formand er
Ovcrretsksasscssor Andre-, dets Di
kettrice et Fri. Hoffmyer. og dets
Sekrrtær er Dortretssagsprer F.
Lindberg, Ny Vesiergade l.
Aarsfksften vil paa Grund of Obs
Maj. Dronningens Vortrejse førft
finde Sted i Juni Magnet-.
Fall-steife til Paris. De sam
virkende fjællandske Landboforenin—
get bar udfendt Jndbydelse til Del
tagelse i den 5. Fasllesrest fom den
ne Gang gaar til Paris og Rhinm
Reisen, hvori Foreningernes Med
lemmer mcsd Dame-r kan deltage,
foregaar i Dagene 12. —- 26. Juni,
og Pkijen cc 250 Kr. pro perform-»
Deltagerne vil faa Lejlighed til at
se den fu«-re franske nattonale Land-»
bkugsudstilling med de dertil knyt—
tede ng- og Heftefkucr, der sum-;
ler Opdrwt fta alle Frankrigs Egne.
Endvidere vil der blive aflagt Ve
spg paa Komm-neue Staatehaller·
ne, Torw- og Markedshallekne, et
Stutteri ved St. Cloud, Frøkultur
ved VersaillrsT Møbftetlandbrua i
Qttiany og de store Vinmarker ved
Rhinen.
l
I
v
l
Veilcfiord Sanais-rinnt bm nd-:
sendt Liarluskctixitkzu der viva at der
i Anretö LøD optones 187 nye tu—
bcsrktsløse Patientrr og udfkrevcsl
1« As 128 udftrevne var de -18
fm Instaan 28 sm Købcsnlmvm 17l
Soenskerp oq l Illustr. Neste-n fra
forsfellisgcs Ema- i Dcmmart De
sicsstr Patientcr af samme Erhverv.
var Landmasnd, nemlig 27, decefter
fslqer Forrotningsfolks 19 og Stu
derende 10.
Sanatoriet hat i Underftsttelfe
kunnet uddele 22,000 Kroner og hat
ialt uddelt siden Oprettelsen for 10
Aar siden over 96,000 Kroner og
en Rette Gover.
l
l
l
!
d
Icrretuiusi-Jsbklæsm. Firma
et I. O. Vukcharsh ä Stn i Kol
ding fejrede i Filge Moll-. Av.«
den 2· ds. sit so start Jubllæum
Dei var i »Ich at Firmaetssmnds
lægger, nu afdøde A. D. Burcharth,
der var indsvandret fra Wien,·'be
gyndte med et Malervcerksted og et
lldsalg nf Tapeter og Nulleqardiner,
og Firmaet er i de forløbne Aar,
del-s under gamle Burcharth og dels
under Sønnen, M. H. Vurchrath
der i 1900 obertog Forrctningem
Mann efter Gang blevet ndvidet,
saa det nu boer i sin egen Efeu
dom da bl, a. omfntter Voqnlake—
rerunsrksted, Nullenardinz Farbe— og
Lakfabrik, Ferniskogeri m· m·
1 Mund- og Klovefnguh Et nyt
ETilfitldr. Hos Husmank Ismen
ksen i Gunsten er den R. ds. konsta
Iteret et nyt Tilfdlde af Mund- og
lKlovesyge
I Dyrlcque Stub, Nørre Alslem
Eder blev tilkaldt, fandt en Ko syg
Umder ntistænkelige Symptomer og
telegraferede efter Jnspektør Poul
JHanfem Landbohøffkoleth fom kon
lftaterede Mund- og Klovefvae. Ve
,fætningen bestaar af 3 Køer og 8
Svin. Jørgen Jsrqensens Efeu
dom liqger ved Vejen, der fører ned
til Ousefer Simonsens Ejendom,
hvor der forleden blev konstateret
Mund— og Klovesyge.
Landbrugsminifteriet hat telegra—
fifk beokdret Besastninqen nedflaaet.
Et fjældent Jubilænnr. Dus
beftyrerinde Rikke sorgener feste
de Tirsdag den 2. Mai et tet fjcels
dent Jubilæum, idet bun bar tjent
i Konsul Cloos’ Hus i Frederikss
havn i 40 Aar. Det gamle Tyen—
de var i den Anlednina Genitand
for meaen Opmærksomhed fra for
skellige Sider. For et Par Aar fi
den fik knm i Følge «Vends. Tid.«
Tet kvindeliqe Vclqørenbedsfelskabs
Pkremie for lang og udmcrrket Tie
nefte .
Dsdsfald. Landtingsmmed, For«
poqter L. K. Kristcnscm Huruxy er
afzmoct ncd Tode-n pan Rigshospi
talet efter i et Par Umsn at have
liqari syq af Lungebetwndelsr. Af
døch der blcn 52 Aar al» hat været
Medlem as Landtinget silwn Ef
temaret 1905, da han kom ind ved
et Supleringsvala efter Bester
gaard-Klims Don K. var en met-et
anset og ofboldt Mond paa jin
Hiemegm og jelv i Landstinoet
hævdvde den more end almindelig
udprmgcde jydfke Vonde — som
nltid taltes dct niest« uforfaljkede
Jydfk — en Position ved jin hele
tilforladelige on folide Frenktrceden
Gan talte tun med om Saqer. han
havde Forsmnd paa, men san tat-te
han ogsan godt.
Ulykkkt. En 77aarsg Mand, Fa
der til Slagter Knudsen i Brom
minge, tom Mandags den 1. ds.
alvorligt til Stabe Han var kørcnde
med en Arbejdsvogm da Heftene blev
sky on i strakt Lob satte hiemefter.
Ved Jndkørslcn til Knudsens Ejens
vom ttruede Bognen mod en elek
trifk Lysftander, hvowed Heftene
faldt og den ene af dem jog Bene
ne gennem en Butiksrude. Den
amnle Mand, der under Farten var
gledet fremeftet i Vognen, fik iflg.
,,Vestj. Sor-Dem." ved Summen
ftødet sit ene- Laar fuldftændig knuft
og blev i meget lidende Tilftand
taaet under Lægebehandling.
Thifted, Z. Maj. En gammel
Kone hos Husejer Laks Kanstrup
i Oster Vandet blev i Gaar fun
det dsd i en Baas i Heftcftaldcsm
cwor der ftod en Heft. Det forme
nes, at Konen er blwen enten
klemt eller sparket ihfel af Gestein
da bun oildc jage Knllinger nd af
Bauten
Frcdericim Z, Maj. Da Molsf
loforpoater Anderer i Moer ij
Formiddaas var bessaftiqct i Mal-!
len oa vildis rette pua m Printan
til Smuscsvwrch fik Nemmcsn fot i;
ham oq satte ham med op modl
Sidevæggen, hvor hatt blev kunst.
Da Falk, der hat-de hart han Raub,
kom til Siede, var han dad.
—- Holfted, 3. Mai. llnder et
Bryllup i Gaar hos Ganrdejer Hans
Meler i Starup Nord for Hol—
sted blev en tiaarig Ssu sf Guard
ejer Carl Jacobsen i Starup spar
ket af en Heft, san dem Iieblikkelig
afgik ved Dødew
Bogenfr. s. Mai. timestekarl d
P. Frandien as Djmmestrup, der
Heute hos Marku- Olfm i Aeth
er i Nat kommen ulykkeligt af Tasi
ge. Han fondtes i Morges liggctH
de afklædt i jin Seng, drwbt af et;
Sind i Hovcdet fra en Salonbøssä
se. Tot antages, at der for-Humor
et IIlykl«t-stilfælde. -
— Forlc en, da man hos Hug
ejer Niels ht. Knolde i Sballernp
Klit var i Færd nie-d at Ein-re Hak
kelsc, fif on lilie to Aar-:- Dreng
hoer Haand ind i Mastinens Kni
ve, hvorned tre Fingre blev asskaars
kne. Den lille For-, der led et meget
betydeliqt Modtab, blcv straks bragt
til Zimchnsot Lcrqerne mener ifl.
«Vend—:i«. Tii.« at kunne redde Hann
den.
—- En Arbejdsmand Einm- Dahl
kom flcmt til Skade paa Burmei
iter ö: Waian Vkrrksteder paa Ness
haleøcn, idet en Jernklods styrtcde
ned on knuftc hans Denan Haand
og Undcsrarin
Hillerød, L· Maj. J Eftermiddag
blev en 7aarig Søn af en øfterrigfk
Akbejdcr paa et Baaeri i Usicsrød
ihjelkørt af en Brygqervogn Hans
vilde hernge bog paa Vognen, menj
faldt derved ind under Bogneml
hvis Vagbiul knuste hans Hoved
—- Nakfkov, 2. Maj. Llrbejdssi
mand N. Larer i Vejlegade er is
IFormiddag kommen Ulykkelig af
lDage under Arbede has Firmaeti
hos Aug. Freufhen ä Co., der shar
Kornmagnfin hos Ksbmand SkaH
te. Ulykken skete net-, at Larfen«
kom for nær til Hinlet i et Ophejs—
ningsapparat, saa det ramte ham i
Hovedet, der flækkedes fuldftænsig,
Døden indtkaadte sieh!ikke1ig. Den
afdsde var 54 Aar gl. og citat-l
ladet fig Ente og voksne Birn· !
Anholdte Arme-viere Sognefog-l
den i Sevel anholdt forleden Affen
to Arme-niere, der gis omkring vgl
iainlede ind ,,til deres«Landsmcend!
i Akmcsnien"· De blev afleveret till
Politistationen i Stkwe himka de
iflg. ,,.L'soisieb. Av.« nieste Morgens
transportcredes til Arkeitbuiet ij
Holftebm Der er nu mcddeit dem!
Udvisk ninqsordre med Tilhoid, for-l
di de uden Tillodelie havde forei
tagt-i der-es »Jndfamiinq«. i
ermmets Bibliotek.
Nogle af de nyere Bogen
IHittebarnet — Fortælling af
Susanne Gaguebin. Oversættelie
of Bertha Heiberg. 292 Sider.
Jndb. 31.25.
Hanko —— Zigtjnetfortælling ai
Eliiabeth Franke. Pan Danfk ved
John Miskom 90 S. Jndb. 60c.
Eiter — Fortcklling fra Kriftens
forfslgelierne i Armenien of »Vat
tenie«. Ovekfat of Post. N. P.
Wie-L 183 Sidek. Jndb. 90c.s
Unge Vierter —- En Fortæls
ling af Laukitz Petersm 111 S.?
Jndb. 70c.
Han vilde noget « Forml
ling im den nyere Tid i Danmati ;
of Vilhelm Daukau. 138 Sider. »
. Jndb. 80 Ets. s
Hierierne drives — Nutids·»
iortælling af Elith Pedekfen· 295
, give-. Judo. 81.30. i
. i
i
;Maka —- Baldenferfortælling of
V. Ulmen Paa Danfk ved Post
N P. Mai-sen 121 Sider Jndb..
70 Ets·
Dan. Luth. Publ. Hause
For VII-n oq Brit-sechsten z
Hasftpr indeholdende Bornefortwllins«
gest samlct og udaivet af Jndres «
missionær O. Olsfon.
Pris pr. Hasste 6 Ets.
Der er udkommen i alt over 20·
Hckfteh men nogle af dem er al-;
lerede III-folgte Vi hat paa Lager«
14 fotskellige Hæfter. Hvert Haft
indeholder ita« 2 til 4 Fortælltnsetn
Bisse 14 Hæster All-Weh M
lcenge Foriyntngen vorer, tilfams
men for 75 cis. portofrit Macht«
Dan. Luth. Publ. Hauf-.
:
s
!
En liærkommen Forandring.
Naar Manden kommek hjem fra Marken og ser Its-—
gen stjger til vejrs kra skorstenen, vælckes Tanlcen om
en god Aktensmed og et komfortabelt Kjem Men det
mener en overl1edet, træt Icvinde, der arbejder med denv
var-me IcøkkenilC
Dei-es Hustru kan undgaa dette med en »New Fertecp
tion Oil Cook stove." .
En »va Perfecti0n" holder Køkkemst langt køli- T
geke end nogkst ander Kommt-, der spat-es Tid, Akbejde
og Brænde. lnnck Brænde atldøve,ingen Rnl at bækQ
ingen Aske, intet Sod. Med en »New I’ert«ection" Ovn
m- det den bedste Koge-Indretnjng, De kan finde noget
Steck
Fabrikerpt mpd 1, 2 og Z Fremden-.
» mal lange T)·1«ki;-b18a Pinamonde
OTH- ? Wskorstine Smukt forfæfdigeh To
C ex Ast-»F » Weg Tn Ikrsendorno kkm køhes med
MJLF III IT ,- « eller uden Bimb, dest- ek forsynet
IXqu III :--«s- . ,. ·. mecl Hylder og Hanndklædestativ.
.- — -- - — — - sælgos over-sitz Pllpr sktiv til nærs
mestes Agksntut km
ssnmvuw on. ooMPANY
Clncotpotatech
HÄR l PRØVET·0DIN, VOR MYSOST7
lentsrkpl as Inirskts l-’k11x«uisncl psm A ki
piimter mille km Nprge«.t«l"81l1«l. WEI
smitgtemlss ug nirnsmhe Inst-um ().15««H
jkkis Musik«-s lins llinttlplsnuunhsn wwi
US Inn-.- Adnsssks »F vi vjl Nin-ti- l)i«n en
Smqu Sinn-Hur.
Jltszxest bester sstnl PRIMOsT lu
lesringksn Nunnnsnligninm Itiksts.hv1.—1d—
miskesr ««l)rim»st" kein vj »Es-m fuh) sie-.
th mal minnt-. um«-r «liose-l,(-u.1f -
Man-kost.
» Nade by Norwegians
HVith Nachjnes from
Norway,,,-«. »
« s
X '«·T « ji ILCJJJY
s- EIN ·«·s« f XI li. J. GRELL BUTTER sc ECG c0.,
« s- l«..NI·«-l« AlklclkANl k.lc.
Hi s« JoHNsoN cREEK,w-s.
DANA EgLLEGE
Bleib-. Nebraska
Tilbydcr Undcrvisnkng i følgende Kur-zus
PROSEMINAR—fit-aarigti fes-beredet til Trinitatis seminuium
NORMAL—-uddannek Lerci-e og Lækekindet for «public scheel-«
—uclskedek «’state certificstes".
AcADEMlC—-fikaatict, kbkbekedek til de ledende skoler.
coMMERClAL-—Bosføting og stenoskst
MUSIK—-Pisno— Orgel, Violin os stos
Cod Anledning for Nyltommete til at lætc Engel-ils
For Kost, Losi og Undekvisnins per fike Use-» 318.00.
c. X. HANSEN, Forst.
« Et Udvalg af vore Bøgen o. s. v.
Husbibeh Vælskbind . ............................... HIBZ
HusbibeL Læderbind, med Guldfnit .................... 2.0()
Lommebibel, Chagkin, med Guldfnit .................... 1.00
LommebibeL Jndiapapir, sterfaldsbind ................ 2.50
Ny Testamente, Mellemstil, rødt Snit ............ - ..... .25
Ny Testamentc, nyf Format (langt og small) ........... .60
Sangeren med Ruder, fint Lwderbind og Guldfnit ....... 2.00
Sange-ten uden Nodcr. fort bøjeligt Læder .............. .60
Jstaels Sange, l. og 2. Del i eet Bind ................ .85
Bielefeldts Melodie-r til den ny Zalmebog..·s ............ 2.4s)
Afcheitfeldt-Hansens ill. Kirkehistorie .................... 6.50
Wilh. Vekks Erindringek ............................ 1.00
Madsens Husandagtsbog , ............................
Bibelordbog af K. G» —- ny llda. —s— i blsdt Bind ........ 1.65
Harald Jensem Stamm-nd . .......................... .50
Luther-s rcformatoriske Ekkifter. Ontslag. . ( . . . . . . .85c, indb 1.50
Monneskets Hjisrtcs Svpjt ............................ .20
« Sees Fortcclliugek for Vskn ....................... .25
Fortællinger for Sondagsfkolen ........................ 1.00
Gennem Skætene . . .................................. 1.00
Lys paa Vejen, Karte Ttæk for Ssndagsskolen ............ 1.00
Mathieseng 100 Fortællinget .......................... .50
Teddys Knap . .................................... As
Bed stiftende Belysning, ill. Gavehog .................... .40
Batnefmih ill. chebog for mindre Btrn ................ Es
Kammer til mig, Bibelfke Billedet med Tekst .............. .10
12 Btevkort med danste Sktistsprow asst ................. ss
12 Do. med engelste Skrkftsprog, asst ..................... II
12 Bkevkort med Squundets Skolet oq FWMI ...... Ob
12 forscellige stevkort Tom Puva .................. Oh
DAN. LUTH. PUBUSIIINC HOUSH Blatt-. Nebr