Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 19, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « hansltenn"
s
T
Z is Use
ECU ly SBML XVEEKLY
DAme NSWSPAPEU
XII-Uebers in U. s. A.
lt is owns-J ty
) »Um-. PMTISD KAMHH M
1«cni. « H- -u1"
s
sind is »in-II. OTH
D-q. Lust-. Puk C
» Tusc, M II sum-erst
»Um-, Nod-. H. .)«——
HO
s:
-— « ---—— - H«
—
»dem-Imm«
u set encste hauste Blei
is.merika, der Itqu
to singe
OI otn ugen IV
Idgwes a
stss LITI MI. XVII
gujc sit-sum
III-Me- miss
— Blair, Sie-Eh Freitag dsn 19.Maj 1911.
JLZHETF
Helm-Komiteen
rapporterer.
—.
Den figet, at udeu Bestiktelfe var
Lotimer ikke bcevei vakat
Hefe Sagen ovekgivcs til Senatet
at behaudlkx
Isirjugfield, Jll» 17. Maj. —
:Iiaworten fra Helmsswmiteem nd
ikæ.·-:1t af Statsfenatet til at under
sng Omstændighederne ved Lati
mcsrijs Balg, returncskedcs til Se
nat-Hi i Dag. De fern-ernste Punk
tcr i dens Rapport er en Kritik
oocxs Tommcr Petits Forhold un
der Zagen, der involverer Tildem
Cunmiings og Mitcheli, og saa fisk
gcndic Udtalcslse: »Ist-res, Komitc er
kommen til den Slutning, at Lo
rinwrsk Folg i iidfte .,«Gencmi As
ienwdv oildc ikke due fundetSted,»
kmxssksx riet iike vasrct for Bksfiikkels
Te csg Fiorruption.«
cDiasrririen lscgyndrr med Komi
iccnz Udnwvncslic iiditc 17. Jan.
»Im iii Beslutning as Jena«-i
Tod n: :«-; bestod afS Winke-russean
Zw» .-.."c.sicn..zie, Ettelson cg Bur
MU.
:1.!Lo« s Vidncsr lmsidcs vcrrcst ind
Sqixfst .-,: Mer og Domiteksn bade
niedre-Hi en fnld Afikrift of Ohms-J
bissrdckxc sum lmode vcrrct aflagt
Imdisxk Zagen imod Lce O’Ni-il
LIrmxc i Cook Couniy i Septem
bek· !910.
Komiteen nævnxk ogsaa, at dct
Luziscse is: komplet Afjtrift ctff Vids
nesbyrdene, der blev aflagl i Sa
gen imod Pemberton og Clart oa
liaeEaa Of Vidnesbyrdene, fom var
nflaat Irr U. S. Senatsfmnitc, dcsr
uxxdcrspsite Lorimerfaaen
Navvcrten auf-ret- fom farstc
Vitmcs jekblfaah lldqivcsrscn of Chi
mgo Rund-Herold, tig daus Med
delel7c. at dct var Clarencc S
FunL Eistreter-r for International
Harpestcr Company, der hade fort
talt lmm om en Samtalm ban hav
de hast mcd Edward Sitte-T i holl
ten Links-Es havde sagt til Funk, at
dct Var Inttcdcs lmm at fcm Lott
mepvalgt til U. S· Senat med et
Udlmg for ham og andre at
stos),0tm«
Angaacndo Sommer Petits For
bold. der havde dsmt, at Tildem
Eummings oq Mitcljell ikke behi
cis-de at zwde for Senatets linder
ssgelseskomtte, figer Rapportem
,,Tl".i-«- UUUlltc THU UlchkalYUt
nzx UNH It den Lnsd m fordre disse
Pisa-Z .’.11«i«-a-1"els«e »ein- ikmcn for
kam-Ker for sin legt-le Net, og
Juki-Un Tssnmusr Afordc (·t tilovlsat
Jndnch ? den lcss,1is:-lnti.«se React
in-.x-:-m:«:« Uettiqusstr Lg da Flo
mitem kcxned bleo fat nd ontand
til at trjnzus tin-Wie Vidncr til at
mode Irr-m og fremlwgge nævnte
dolnmentnriske Vidmsslmrd, blw
den tilline hindre-f i at frenklasqqe
en fuldsmsndig Undcksøqelfe of
Evemsimaalet om Korruption og
officiel Entbedsfvig bog Mel-lern
mer of donne eller korrige »Gene
ral Aslembly.«
Komitcsm berstet ogfaa den sau
faldte ..Jarkpot« Episode, men si
ger, at da ins-en Person, som of—
fentlta er indviklet i denne Sag,
længere er Medlem af Senatet, laa
gis-es der inqen Jndftilling.
Oele Sagen angaaende Bettyldd
ningen lot Bestikkelse og Korn-up
tion fremlcegger Komlteen for Se
natet, for at dem kan handle dek
med, som det findet passende.
Komiteen indlader sig ikke paa at
-anbefale, lwerlen at U. S. Senat
genaabner Lorimerlagen til fornvet
Undersøgelse, ei heller at Medlems
mer as Jllinois’ Leaiilatur, der.
befkyldes Beftillelfe og Korruptsom
sudelukles.
.
riss
Senat-It modtog Nappoctcu till
nasrmere Overvejelsh Vedtagelfe el
ler Foc·lustelje iMokfgen.
Diaz vil resignere.
Freden syues nu fikrkt i Mexico.
Jnfurgentcrue synes at vaske gut-et
af med Seiten.
Mexico City, 17FMaj. — Pras
sident Dir-z og Viceprwsidssnt Cor
ral vil rejiguerc for 1.—J1mi. —
lldmrigsminister De Ia Bart-a Uil
bliue Præsidmt ad intcrim —
anciiscn J. Modeer den revolu
tionwre Leder, nil blive kaldt til?
Mexico City for at indtagc Pfad-J
jcsn som Te la Bart-as fornemftej
l
l
kliaadgioer oq Tom den ftørst muti
qo Csmranti for-, at ener PWL
sum Nie-geringen hac- paalakjt fika
vjl lslims udført. J Osfcsntlsahcdenss
Botnmtninq lsetndrr cht et dobbeltj
«l.Tk-.i-5ident5kab, indtfl du« knn blink
surmgcst Vmssident11alzx.
smdisscltet pil Hin-: onl:-1,1aniss.ss(
rot. Te Ia Vom M uksnasssnc Wiss
1tjjni7m. lldenri.1s3dwc:·t0111entct isix
bliue laut under m lludcsrsisknst:1«-r,
sum Tr- ln Vorm n.«1.«·aa »Dummker
Andre .5saivi1chs:it:!csdlm:misc- "fl blinch
Jule af Imm og Moden-o i Forcnimz.
Disr vil blirsis holdt nyt Vom for
6 xvsaoncdercs Udløh ——— Man Vil
anlscsfnlks Temttcsrethammer-I at to—
naadcs volitifke Forbrndem
List er Befängt-Urwe, dvorpaa
Lin-. vil Hutte Froh Tet mdrømi
nie-:- paa høie Siedet at dette er on
komplct Zejr for Revolutionistemc.
Tiaz’Nesi;1ttation og ,,Zællesr(sne
ringen« as Dis la Vorm m
Mode-m jigcss at udgøre en im
fuldstændig Garanti, at Jnfumcn-s
temes oprindeliac Forlanmsnde ons.
il Nunernørcr ikfo met-c bebe-net
at tagch med i Betroqtnink1. — Ka
binettet var i nassten ztafbrudt Lies—l
sion i to Tage trods Prasfidcnt
Tiaz’ alvoklich JldebefindendePrcrs
sidenteus Ansiqt er ophovnct fra rn,
«bulnende Tand. Hatt Imr ondt Ded.
at tale og føier svasre Smertcsiz mcn
bans Tilfiand er for øvriat. ifke
f ukovækkende. , -
I Regeringcns Betinmsljcr telexxrcr
»ferksdc-:s til Tommer Carbajal i Ess
)teuniddaq tue-d Drdre til at sure
«ln-zmc illcadcw dem. Ttsrsom de
1nodtagcsäs, hvilket onst-s for Ufer-t
vil man straksd sc at faa Vaabcsnstils
jfmnd over hele Land-»Ah da Negerjns
Ian mener at have indrømmet Ne
volutionisterne alt, hoad de har for«
langt. Man tror fast Paa, at en
Fredstraktat vil blive Følam
i LfFl-1-178,1tksi«sl-1: mudsz mindan
rollen mu, at Tiaz uzptcr at relig
Iusco nmä dub Tilft·—.-d-Jl)od. Zidon
Slaqct ned Juner hats man iudsct,
at intct udcn »lT1«assid-.sntens Relig
nation fka sit Entlde vildcs bringe
Frev. Fokremiugksn har lidt awar
ligt over Oele kluger og Follct i Alls
mindelighed lasngesz (-fter at se en
æresuld Fred genoprettet. Dct ene
slc-, hvotom man frygtesr at der can
opftaa Uenighed er Valact af Flrigss
minlster. Valget er overladt Te la
Barra, og man er eniq om, at Man
den maa være »en General, som
har Hærens Agtelse og Vclvillie.«
Der tales san om, at Vatget vil
falde paa General Reyes, hoc-m
Madero imidlerlid ikke syneis om.
—---—
Fra El ·Paso, Ter» nteldes, at
Madero bar forbichmst Diaz’ En
voy, Dommer CarbuiaL oq Mc
gmferet direkte til Prasfidcnt Diaz
og lylsnfket ham mod hans Tilbud
om at relignere. Gan beklagen-, at
carbaial like var bemyndiqet til
at underlkrlve en Vaabenhvile og
udlaler flg slærkt for Frev.
Skal-vi have
Statsreligion.
Professor Nathaniel Schmidt ved
Cornell Universitet, Utica, New
York, udtalte i et Foredrag, sont
ban for-jeden holdt for »EtbikalCul
ture Eociety« um »en ny Farc fol:
Neligiorwfrihoden«, at Falk ovre i
Europa havde sagt, at Estræfident
Theodore Rooseuelt holder henimod
Oprettelsen af en Folkekirkei De»
Forenedc Stater, en Kirke der skglj
have den luthcrske Kirke fom MønY
net-. ’
Professor EchmiDt udtalte, at»
ifolge hatt-T Meninq var dette en’l
Tcl of den uye Nationalisme, som,j
sagde Professoren, fkke var anbet;
end Socialdemokrati. ForedragshoH
deren fagde endvidero, at lebend-«
tusfe m engotsfc Tasnfekey nogle of(
dem Sorialifter stkwbte eftck at fnaz
i Etandk en m) Form fur en offenk
liq Nsixdssticsnefuu en tm Litzcmi. ekH
tm Ortsstatut-. alt c1i«bejdezide den
imud on Fo13k·!i!·ko, im dmne Be H
wann-W ansnn Profecsüircn sum tue-i
get farlig for Ncligionsfriheden Tet
vitdxy Inade han, vka aldeles iirixH
ti,1t at ffatlasage alle Vorm-re il
Lande-i til en fkmdan xiirkes Ruder-i
hold. da over Dahde of dem ikkså
tiilwms nagen Hirte.
s
I
Vinterhvedens og
Rugens Tilstand
- Jßvlge Lnndisrngsscrmrmnexnct:-"
Beretninq fux fidfte Magra-d var dct
donvasrcndc Vinterhvedc Art-of den
l. :!I?aj untre-it 31,P ·i7, txt-« Ach-»Y
Odth tsr1,!il»,(nns Acresrs cller W;
Procent unsre vnd dct i 1910 ink
lwstrdc Arml og 3,-118,)«0( Arres
ellcsk 9 Procent mindre end-d --.st sidftc
Heft tilsaaxsdc AtHsa, Zl,1-.,«·T-«
Ams.
Vintcrhznsdcm Jcntnnnsnitiiqeij -
stand dcn l. Mai Var Stil nin
83.8 den i. April, 82.1 den I
Mai IZWI og In; gennentsintlig sen
kUkoj for de jidste ti Isar.
anenss gonnomfnitlige Tilftand
den 1. izskaj i Am um Ju mod MÄ
den l. April, 91.:5d«n f. Mai 1910
og MU· qennctnsnitlig for de sidsw
ti Aar.
Stor Brand
40,0()0 lsicntljfr.
Harbim :!!«’ancburia, 17. Maj.
munn Juden-unter isiirin er Inein
iøsc foin Følqe nf on Konflagmtjun
idcnne By fortn)1ig. Tabet auslqu
Penges Vasrdi til 820,000,nnn,
4,000 Værksteder, 15 Pauker on
8,387 andre Vngninger blen ade·
tagt
Urbejdersicderne frikendt
! Arbejdorlcdcrno Samuel Nuxn
vers-, Jus-tm Mitcljksll ssg Mantiss-Unr
rison. honljoldsvis Pkæfidont, Vice
prassidcnt og Epirctasr for »An-eri
ccm Federntion of Labor« or af Lan
detsJ Højofterot fritondt i Jorlmld
til en lavere Rets Dom, lom 1ød,
Paa Fængselsftraf fnr Netsfomgt
(contc-mpt of com-t) i en Sag mel
lem Puck Stooe F- Nange Co., St.
Louis, Mo., og Foderationen for
omtrina tres Aar sidon Undcskrets
tens Dom tendtcss u!ovliq.
Zainpitibs-Notitier.
»Unitcd States« antom til New
York den l7. ds» vil attvr affcsle
der fra den 25. Mai og vgntess da
til Standinavien den 4. Juni.
C. F Urtan ankpm til Chri
stianland den 15. ds» vil atter
aflejle derfra den 27. ds. og von
tiss da til New York den S. Juni.
Sidste Nyt.
Et Telegram fra Mexico City:
jiqer, at Præiident Diaz rimeligvis
ujl trække sig tilbage fra Præsideuts
ksærdigheden den 24. eller 25. Maj,
og Viceprwsident Corrals Reiigna
tion Dis blive sendt ind pr. siabeL
atteiteret af MericosMinifter i Spa
nien. ,
Im El Paio meldes flere Ting,
sum tyder paa, at Freden er fik
rct, bl. a., at Domme- Carbajab
fixier, at der vil bilve erklæret Fred
iTag, og Madero vil rejse tii
Mexico City i Morgen cller Søndag
for at hjaslpc til at rokonitrnerc
Nie-geringen
Fsm Kansas City mcsldcss tilMor-j
Hm at on Brand, der miede («n"
Ti:nos-tid, ødclogde Faarfoldc over
su» hol »blocl«, buonsxsd ca. losm
fmnr summi- oq Wust Eithtoci
J"c11«d-»J« og »Ohne Stock ENme
Linzmingen trupdcs on Tid, Imin dei«
infiechiss at rot-de bis-ci. Der fortæl-J
loss, at en Gedebuk lebte 75 Faan
Wink-tu et anbent Leb til Ziffer-i
Inst « i
l
Im Et. Louis, Mo. berettes un-·
Eier i Gaarszi Dato, at Den tittbcsrike«
medei Missouri, Ohio oq andre
Etatvr besluttvdc i Orts-dass at f1y1
te sit Lcrrcrieminar fra Addiion,Jll.,
neu-merk «til Chicaga To Tomtpr
isk tiilmdt as »Luthcrmt Educational
Zocicty of Chikaqo«, ncmlig 20
Arrest- i Oak Pakt o- 28 Acri-s i
Moor For-sit. En xioncite Uil trivi
fe Eilig-steife om qugcsgrnnd TIUH
fkal bruges 8200,000 til nye Vog
umger
Ton befime Te John F Divtz
iviini for iiuqic Time sidcsn dem-i tiL
liiiizximrigt Fæiigseh nun hu beilntii
todt- at awcslleio iin Zug til Wiss
confinis Højesusret lluocr ldI dsJ bis-«
rottcs un fm Fund dxi Lac. Wisss.:
:"-’mirici- :17h--si(sniiu, en bek--iidt Ad
vakat ilriminclle szor , vi! Einwi
lctc Juhn ». Tiers an til Dasein
ret.
Misso- Dictz. Abter Los-lic- og
Elarencc hat« haft en .8-:..·-nfisrcncis mod
MeKenna om Sagen lusr i Foud
du Loc.
Honig Alsoan bruststg. Paris, :3.
Maj· Bladet .,Jntmsisigeant« med—
Hei-Zi, at Fig-im Also-Hm Spanien-:
Helbred aiver Anledning til Bekom
ring Kotigen blev for nylig i Bor
deaux undersøgt af en Epicialish
de- ansaa» alvorlige Forholdsregler
for nsdvendige for at standse den
Tuberkulose, Kotigen tiiste fig at
lide af. J Leyrin i Schweiz arbei
des der for Tiden paa Bygningen
;af ex Has, hvori Laugen eventuelt
jvil tilbringe næste lWinter
i - -
Norflc traadløse Statinmstx Ebri
ftiania, L. Maj. Stortingets Jem
baneudvalg indstiller onjtcmmiq Re
geringsforslaget om Oprettelse of
RadiotelografStationer paa Spitz
bergsen og Hammerfeft til Bedin
gelfe. Udgifterne er beregncde til
300 35(),()00 Kr» og til Stationers
nes Drift bcrcgncss 32,()()0 str.
Jndtæqterne opføres med 1l),000
Kr. Et Medlem Mag-Ins Nielfen
(Socialdemokratl var ikke til Str
«be i Msdet i Formiddag, da Ind
stlllingen blev afgivet.
, glorden rundt.
. ,
l Den japanske Sydpolsekspedition
Ick vendt tiltiage til Sidney - Austra
llieli, tuungen af Pakt-II og milde.
Prinsregentcu i Flan har til
Pestlkonferencens Deltagere udtalt
fin Tal for del udføtte Arbejde.
I
Børn indcbrwndt BrüsseL 2.
Maj. J- Nat udbrød der Jld i et
Hus i Forstaden Scheerbaack. En
ziuiudc og to Børn indebrændte.
Til lianada er der i Sinon-Saa
M 15,Il«—-1l indoundrpt FULL-M
Personen hollle ol omtrent 50
pCt. more lscsd i disk furegmssudu
Aur.
O
Truis Flndere Zolmstoool, B
Mai. Mjlitwrflyocrm IlkctticlvitTclJ
n sum-:- «llro-W fu«-rekl- i Haar tut-D
m Blcriotrlslnslinse ng draslsstsss bme
,!».« Dem Siedet
I
valun i Indien anclsppftcn up
t,ra-dor i Aar i Indien med vix
ukendt 3t1)1«t«e. J Agra og Alsdt
døde i Januar og Februar ls,5s)8
IEprsonfomsr ou · zlllartss endng 45,
Ast Person«
I
Carus-lic-; rllcillioncxr Vern,
Schwein, :3. Maj. kCarnseqie bar
stiller 1:L(),W« Tollmss ti: Dispo
sition For Farbuudåsraadct til Un
-dek-sm1tc·ile af iaadanncs Vol-Toner
der konmnsr til Zkade Eli-d at rodde
andre fm Lin-sinke
Ein-r Mai Dazu-It Munduer Z.
Maj. Tiresitiomsn for Vulkan Bau-f
tet lmr i Nimr afffcdixust alle de
Arl1cidcru, der UTO hcwch indfun
drt Fig Ifl Artij den I. Maj.
J alt cl« heim-d ZIWI Arbejdtsre
blossen nfskisdigut
Lllkiljtirr Rinoninxh Et. Peters
lwm, l. :!Icnj. Ton førstc russifkc
Luftsfimvcrkokmrek bar lusslnttot at
wrettcs et nltnindcliqt russijk Luft
Efippksi·7k11-i11x11d, huisJ Honedformaul
skal være Uddannelfc af Flynerc
til Wiqzslsrlm
Vmsndth Vædcløbshcstc. Berlin,
sk. Maj. Tit Bladene tclcgrafercs
fm Paris-: TO befendte VII-NUMB
Mftc »Nndisi »Dir-« 01 Robert Ma
tairu«, of huilfe den førfte for to
Time fidcn nandt Terbuot i Bor
dmu!·, or undu- cn Trank-part paa
Jurnlmncn indcbrwndt i der-es Wag
Rom-v
«, Flnucnlukkc Miihlbauseu, L.
Lborstløjtnant Rojer styrtede i Dag
»ein-r en balv Times Flyvning ncd
im en Oøjde af 60 Meter og blcv
san hamdt faaret, at bans Tilftand
or haabløs. Maskinen bleo fuld
ftckndig kunst.
.
Sundhedstilstanden i St· Peters
bom. Et. Petersbom, 3. Maj. Of
ficielt erllceres, at der siden den
m. April i St. Petersborg er sure
faldet Tilfældc af akut gastrifk Fe
ber: dog kunde man ikke i noget
Tilfælde bakteriologifk paavife Ko
lera.
J
Fliwuclytke Vorlin, L. Maj. Til
»Lokalanz·« telequcrcs fm Paris-:
Den hollandfke Finder Vonmabksn
er nksd Var i Kasrlpcdm af Ver
failles stnrtct ncd i on Dam med
fin Todaskkcr fka csn Højde af 150
Meter. Flyvemafkinon Music-T me
dens Vynmaler selv Ilap med non
lc lette- Kvæftclscr paa Benene
·
Flyveulykkr. Rom, Z. Maj. Da
den italienske Flyver Marra i Gaar
med en Passager fløj hen over Pi
sa, styrtede Maskinen pludfelig ned
fra 300 Meters Højde og blev
Ifuldstcendig knuft. Marra blev liq
jgende bevidstløs under Ruinerne
af Mastinen. Man frygter,« at hatt
hat faaet alvorlige indre Kote-stel
) ser. Passageren blev kun let scmret
I
Flyvesporten. Berlin, «3. Maj.
jTil ,,Lokalanzeiqer« teleqraferes
Tfra Paris: Da Fltweren Lindpaints
-ner i Tag fra Douzy kom flossen
de henover Flyvepladfen i Pougy,
svilde han fra en Højde af 1500
Meter lande i Gildkslngt, men 30
Meter fra Jorden kæntrede Appara
tet plndselig og styrtekse til Jst-den.
Maskinen blev knuft, meu Flnveren
tun ingm Skade.
Lversnømmelser i Russland Paa
Grund af Hojvande er store Lag
ref af Tømmer, der var magasfnes
rede ved Bredderne af Links-Flo
den og dens Vifloder, blente WI
let ud i Sodom-Seien Hefe Lands
byer er onersoømmede flere Vroer
bot-fromm na Anspanqu ødemgt
Ekaden er mmet betnlseliq m Zi
tuationen forvasrres of .;-.: Ied
lwldende NegIL
Flnsuesporten Malan Zwei-rig,
1. Maj. Flyveren Cozic foretoq i
Eftermiddag en Fllwvitm von Flys
newsadssen vex Ferner-Im Kl. 3,08
sie-a han op oa fløj ind Inod Vnem
bnorvaa Emn vendts Ha lau-hebe
vao Ovsjimrikmsstedet. Landkmen
fmseqik meaet let. Fltwningen Vate
de i alt 1973 Minut; under denne
kmaede Cozic en Højde nf 200 Me
ter
Oprøret i Momen. Adm. jä. Mai·
Jsølqc on Mcddcltslfo fm Oodcidm
date-rot 2-1. April, bar der soc-d El
snijoh fkmdist csn basftiq Knqu Eted,
lmori tin-risse Trnvpcsr brfcsjrcdc Ov
rørerms on tilbaacserobrcde l Ka
nonen sont i en tidliqisro Oamp var
fnldnc F Op- Ønsmeö Sasndekx Tor
kerne har ichn bosat Ammnx Op
rørvmc bar trnfkot fiq tflbagc i
nordlig Neuling
Ton Ein-Te Vmsfteinm Getüm
« L. lekaf Stumm bar i Tag
affaqt Tom i Sagen mod Frn Jus
nclins i Nein-r Tomea un dømt
bende til 4 Maanedersks Fasnchl
for Æqteskabsbrud on 1 Aarsants
hus for Opfordrina lil Mord uaa
szin Mond eller tilsammen i Aar
Eva 2 Mnancsdtsrs T1Iqtluks. Tilliqe
» Mute-s bun til H Aar-I Ærcstab ng
;til nt mistv Halssde af Faslscs·
"bokst, som km» havdc Not ti1. sow
«teskabcst drklwredes opløft.
I
Oprørest i Svdkina. Donat-Aug l.
Maj. Eftcsr kinesisko Vereininqer bar
Oprørerne, stottede af Reverbans
der, indtnaist Wu-Tfchon, Samfbui
og Wei-Tschou. Ved Fatschou er det
kommst til et alvorligt Stimmen
stsd mellem Regeringsttopper og
Oprørerne: en kinefisk Kanonbaad
aabnede Jlden paa Oprsrerne og
tilspfede dem et Tab af 200 døde.
Dei cCr vanskeligt at faa authentifke
Efterretninger, da Telegraflinierne
er afbrubt.
Hungerreuolte i .Thibet. J Pro
vinscn Setschuan i Tbibet er der
von Grund of Hutmersnød nd
brndt en Revoltc, under bvilkcn en
hol-v Stieg Tusinde fultne Montie
sker plyndredc de more velhavende
Folt befriedcs Fanacsrne og ode
lagdo Fænaslekne. De udsendte
Ttsopper gis over tit« Optik-konse,
oq dissp forføate derefter at Mon
dte Byen Tschiambo, men blev fa
aet paa THqu Flero Oprørsledere
or bleven fanget og shenrettet paa
en grusom Monde.