Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 05, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    44 -
Z « Don-liefen«
E
F
is the
Only sBJIL U EBKLY
»Am-zu NHWSPAPZT
Publishtd in l.
lt is owmsl »F
»nu- UNITSD DANtskt m.
unt-L · Vlies«
unt is pu« »Z- i by
Dut. Luth. P ;’-Iouse.
matt No «-,,
-. W
-
O
Hausherrn
-—
i »Don-liessen»
u set eueer hauste Blut
i I.merikq, der IIqu
to Gange
on- Ugen IV
Its-wes If
Jst-» um-. »s. wiss
M. VII-stil
—
Issvfdmks set-I
M tu sum-Has
i -.—.
Nk ksis HIIJCs
Blatt Nebr» Frcdag den .) Mai 1911.
« 20. Ausg.
May-Mutes
i Rost-neuest.
chu ogL Snc væder Jotdcn i ftort
Dinfnng. i
Mcn dcu medfslgcudc Kulde gut-«
v adskillig Stadt l
Yanktvm S. T., 2. Maj. --«—-Y«mk
w-: og Linegu er dirkkez af et Sile-(
main-. Zkyggetraserncs hat lidt Skasj
Ok-, og man frygtcr for, at det sum-!
me or Tilfasldet med zrugttræeran
Wen Jordcn trwngte til Vcrdehf
jun Farncerne er Mikrde l
J Milcan og Omegn faldt cer
Zlnd og Jslag, og Frugttræerncsj
blcxi stærkt befkadigrt Tot lwgyuth
misd Rom-» og faa Saldt Tenno-niste
rot til TM Grade-r (:3 Nr. Froj1).
For Mit-bog var Trwtsrne belæsjvtl
med Jslag, og Grrnene bøjedes til!
Jst-den of den tunqc Virgt. Tote-.
Jrafs og Tolcfontmnde blcsv faa tun-I
ach at dcs paa jine Zteder fatdt neb«
m munku Telegraspcvle knæfkeoesz
as« sg fald:. J Ncerheden of Mitchell
dies ifkc fasms end Zu Passi- stark-«
tot as txczw ncd Jordcn ou faldt«
over Vejctz. Tet elektriskc Los-vaer
i Mitchcsll maatte standseLs, fordi
elcsttriskc Traube srndsedc du«-an
dre. Staden paa Frugttrascsr er uchs
i«is,1neliq. Blvmmr. og KirsebasrtræJ
ek, Æbletræer og andre Frugttrae:
ins-d i Blotnit Oni Gtøden paa1
Matten er findet, ved man ikke end-l
nn. Dornen er et Var Tonimcr bod
og oct er muligh dxn hat« taaltl
1
Izu-Inn —- Zra tifrtthsbem med
deies, at det der hat renne-i i over 5
Timer, og der er Haab om en god
Hiscwl Baarsæden er omtrcsnt tagt.
Oqioa i Eiomf Fall-I fik man
Etsch ncrn saa nidt det nn san sicu
- nes, har den ingen Stad- gian
Tenno Egn tmr ved distte StiofaldI
faucst to Tun-mer Band.
Bis-matt N. Tak» 2. Maj. ——
Lan Tenmekatnr hat gjort ndikilligs
Ekade uaa Træer og HamfagerJ
ioin va; kommen ou af INan
Smaafæden, fom var Tot-knien op
frøs: men den vii finde from men.
Norfolk, Nebr» 2 Maj. — En
voldfom Blimrd lediogkdc Ellkajss
Jndtoa i nordrc Nebraska føndre
End Tat-um og nordcistre Wnoniing.
Meile-n Vatmttinis m Ums-rein
Nebr» ialdt der im « til R Tonknicr
Ene. Von for Cshadron sknl Ein-stor
mcn have vix-rot endnn strengen-.
Over NO Telegmipasle faldt Vefti
for Vaäsntinck Pan Nortinnrftern
Vanen nmatte Sueplovone i Brim.
En ikarp Frost iattis inkki Moor
Wurm-T iaa Ternionicterct foldt til
N. Gr. Man befrygter. at Frugten
til Dels csr sdelagt
Et. Paul, Minn» 2. ’I.I·’aj. «
Tvillinatmerms hat« haft klitsqn og
ftasrk Mast men ikkc Ein-. J Aufritt
derimod begundtc dct tned Neun og
endte used Ene. Womierne oaa
Fruqtttæemc var itke latmt frcmme,;
faa de har ikke taget Stude. Jokden"
trængte til Regnen. Omkrim Pipess
stunk- Imr Fliegnen forfiniet Foraarssi
arbeidetx den tiltrcrngtiss ikke justs
nu, meu Farmcrue er alliucsvel gla-;
de :1ed, at de fis den Neun. ;
La Crosch Wis» 2. Mai. —- Her
i La Crosse og Omegn'faldt der 6
Tommer Ene, for Stormen stand
fedc. Der er almindeliq Glæde over
Snefaldet Fra Block Ritter Falls
meldet, at det begyndte mcd Regu,
oa fiden faldt der næsten en Fod Sue.
Webftcc City-, Ja» 2. Maj» —
Eiter en strerk Regn faldt Tenno
metetet til Frysepunktet, og Neg
nen blev til Sue. Man fkygter for,
at Frugtcn i denne Del af Staten
set skadct unget. Nokdgaaende Tag
varjom Fslge as Snefaldet fikp Ti
mer ,forsinket.
Of «
dtvsle lei.
U- Z. Senator Albert liittredge
fra South Dakota døde i Aste-s sil.
IMU i Hat Springs, Akk. Tot var
Leuen og Nyrcfygdom hon døde af
Han havdc vwret uden Veoidsthed
i is Time-L før han dødej Hans Lig
vil lJlivc bkagt til Kent, R. H, for
der at jledes til Hvile paa en Fa
milie-Begkavclsespladö. En Bruder
og Zøfter oil folge Liget deriil
s--—Kittredge lmode vwret Forbundss
fcnator i d »Am-. Han blev ndnævnt
i lWl til at fylde Vakanccn efter
Same-:- .O. .m)le, valgt i 1903 og
slaaet af iin Modkandidat Coe J.
Croford i l909· siittredge havde lidt
af Leneriyge over et Aar, men førft
for et Par Manneder siden lod han
jinc Vcnner vide derom.
J Gaar jordfæftedes Vlceguver
nøk Hutte-well i Tekamah under stor
Dcltagelse fra fleer Siedet i Sta
ten. Særlig var flere Frimurers
loqer stærlt repræsenteret.
Angaaende erdsunderhanNin-W
ne i Mexico forlyder det til Morgen
fra El Pa«so, Ter» at man er isnig
om Betingelsm mcd Undtagelie af
dette ene, at Præiident Diaz of
fentlig ital erklckte dcst samtne,
som han har sagt privat, at han vil
femme-re iaa lnnrt Reden er Unt
tei. Madcro et al poa Opftandenis
Side fordrer, at Tiaz og Viceprwi
fident Corral ital resignere, standen
rigsminister Te La Yakra ital agcre
iutmuistifl «1chc5jdcs.sit. indtil der
san foketages almindoligt ValzL
Netz Poulfon død
Ton betendte danske Jernfabri
tunc Netz Ponkjen, hvis jurstelige
Gaue- paa THIWJMU til Fremme
for unterikanfksftnudinauisk Kultur
udoekcsung for fort Tid sidkn out
talthszs liers i Bladct i Forbindclie
med en Etildring of thue-tituqu
ifandincwiif Sclskabs Arbeitse, af
gtt i Forgaarss ued Dacht i sit Lmsm
i Vrooklyn, N. Y.
Mr. Poulfen blco født i Tan
nmrk for UT Aar siden og fom
til Amerika i Wil. Don fik An
fættelje i et Jernstølscrd hour han
arlmjdesdts sig op,' indtil hmr sent-re
anlagdc »Ehe Hrkla Jron Worts«
i Bwoklyn, void Chef han forbleo
til sin Død.
Vcd jin dylse Interesse for Mul
turndvetslitm imesllem Amerika oq
de nordier Lande samt han«-s store
Gave til Sagens Fremme tmr kmn
fat sig et variät Mindesmasuc haa
de blandt Amerikancns og Mandi
unver.
Vi lmaber sent-re at kmmc bringe
vorc waere udførliqere Meddcslcslfer
om hans Lkv og Fast-d. E
.
Btyan i Des Moine5.
William J; Brtmn mødte 1 Man
dag«3, ifslge Jndbydelsc i Dein Mai
nes, Ja» for at nisdlasqge Grund
stenen til Y. M. C. A. Vygmnq drin
J fidfte Øjcsblik modtog Bryan fra
Des MotneY Vttilding Traocs (Ar
lsejdet·foi«(sninger) en Protest imo·s,
at han udføkte demn- Handling.
Den Grund, Unionifterne angav
for den-s Proftest, vak, at quniw
gen opfpres af Nonunion Folk Mr.
Bryan dumm-, at han kendte intet
til deres Beim-ringen og at han
irre i- fidste Womit runde aistaa at
aste, hvad han hasvch ladet
Om Aftenen talte Bryan vcd en
Banket i Jefferson Clnb, bvor der
var en 400 Mennefkcr til Siede·
Her vak hqns Emne -— Demokra
lternesJ Sejre i Fortiden og deres
Hldsigter for Fremtiden
Den størfte Kirke
i Amerika.
Den største ziirfe i Amerika ind
,:)iede—:i« iflg. »Reform« i New York
Hidjtc llge, ide: St. sahns Rathe
;drnlen paa Morningside Heights
aabnedes for Menigheden. Det er
Ien epiffopalsk Mitte, og Jndvielsen
«foregik under store Ceremonier med
»Z« Viskopper og 400 Præfter til
Stede. Skønt sinthedralen paabes
gnndtes i ISUL er den dog endnu
itle » M. Flur jenere — nær
fcerdig. Den Del, fom nu er ind
viet, er et langt Rum mellein to
Søjlercekker samt Alteret og stored
og her vil 5,0()0 Mennefter knnne
rummes. Det kolossale Bygnings
vka vrimler med kostbare Billeds
nnnqekarbejder on elenante Søjler,
Vinduer og DekorgtionerJ medens
der til Dato er anvendt mellem
l on 5 Millioner paa Opføcelfem
lau beregnes det, at Kiesen, naar
den engang er findme vil andrage
en lldnift una m. 15 Millioner
Dollars. Disse Penge kommer for
det meste inn oed frioillige Gaver
til Kirken, og det er ikke blot rige
Folk, der hat« nnderftøttet Fort-ta
gendetz der Haar mange Frasagn
om fattine Enker oq arbejdende
Kvinder. der lmr ydet deres Stcrrv
oq renelmassligt ofre1· en Tel of
here-J fnebne Jndtceqter til det ko
lossale religiøfe Monument. Un
ldhedralesi er bygget efter franske og
ennelske Mecnftte og forenek den
ro1nerite og bnzontijke Stil i sin
Arlitektutr Tet bliver med Eiden
den fjerde største Kirke i Verden,
jidet den vil dækte over 100,000
leadratfod Til Zammenligning
Itjenety at Peterskirken i Rom dæki
ler over 227,000 sl-oadratfod: Se
HJillakirken er 124,000 Fod og Kir
Ml i :!lc"jlull IUTJIMI Jud.
Brændt paa Sygelejei.
I I-I«’ihuaut"ec, Wis» l. Maj.
iIlltmrt Trttumn lier af But-n var
litt-not opeterct for toit Tid iidm
La hans Huftru badedc limis An
iigt, sum Haandklasdct i Brand im
ou Mai-nun Tot brasudcndc Haands
tlcede antændte,paa en ellec auch-i
Munde Zeitgen. :I.Ier. Tettman for
føgte at rcddc jin Mand, og lslisn
under Forsøxict sltsmt «forl)rcrndt pna
isiiscidcrnc To hun forftod, at den
dissts Forsøg paa at redde :lI«’andc-::-:s
Lin var fi·ngtesløie, sprang lnui
strigende ud paa Gaden oq faliit
bei-sinnst out. Nog bmyndte at vcrlth
nd of Vinducsrncn III-inde Efrig
blev hart, og Allarjn blrv qinet
Wutain Frank Makal sprang ind
i Hufet nenne-in Nøg og anr km
fandt Dettnmn i den brændrnde
Zeug. Han bar den syqe Mund nd
af Dust-i til en Nahm men Dott
nian nur da saa forbrwndt, at han
døde efter tre Timers Fort-b. Gan
var 37 Aar.
Nonen-n Delwmts er styrlet nod
nod Ricms og drasht paa Steer
Nebraskns Viceguvcrnør disk-Ein
coln, Nebr» 2den Maj. —- Bin-km
(vernsr M. R. Hopwell døde i
lMorges i sit Hiem i Tekantal). Lun
aebetændelsc i Forbindelfe mcd et
Hjerteonde var Dødsaarsagen· Ho
pewell var født i Monroe Conn
ty Jud» oa tjente fom Vier-anver
nsr i tre Terminer. J 1872 be·
anndth han, sammt-n med W. V.
White, Udgivelsen af en of de
første Aviser i det uordøfthge Ne
braska. John H. Morehead, der
nu er Senatsformand pro ten-,
bliuer Esaus Eftermandp
H , , - » , , « - - «
Blaudede Meddcletfen
Fra nordre Kansas striues til os
under 1. Maj: »Tre TommerRegm
Im- og Frost og Milde
Jst-u Inn Antoniu, Ter» unschin
does under :3. ds» at Zoldatcme er
Mem-n trcrtte af Feltlivet i det ita
dikxc New-dein og 150 af dem er
D(-—:sc1-tcret. Te fleste af diöse fand
tch bog fnart i Sau Antonio og
bieu bragt tilbage.
.
szmxtes A. Burge, en gammel
Cneboer i Zpringficld, Mo» der
døde for fort Tid siksem finde-I uu
at have cftcrladt sig en Fortune paa
8«;(),U(I(’)."zør han dødc, aabenbarcs
De hatt Skjulestedet for SpandfuldF
af Guldmønter, og flere Zornwut-.
ug :)iegcrings-»bonds« sandte-Z paa
mærkoligc Stcdetn Jndboet i den
qamlc Mund-J Husäs vawdfattess til
’89.15. -
.
J Onsdags bcgyndte i Bauwerk
Wis» Vidncsforbøret imod John F.
Dietz, hans Hustru og Søn, der er
anklaget for Mordet af Dcputy
thsriff Oscar Harp J Tirsdags
Aste-is var Juryen fuldtallige.
Tietz fort-r fein fin Sag, og til
dt begynde med spurgte yan Jud-y
Yurndonc Staat Te i nogen For
bjndelfe mcd TømmcrmverneY
»Statut de udeu for Judflydelse af
zLømnterrøuerue fom oversvømmer
! dette Lands
I Fra Boston nnsldeis om, at en
Arbejdgmand ved Nasvn Thomas
Haut-km har drasbt sine tre fmca
Døtre i Alder fra 10 til 4 Aar,
ved at nabne Gashanen i dekcs
Somværcslse Hans stone oar død
fort i Forvejem on da han talte
ganske aabent um, lyvad han hasv
giort oq fande, at han aqtede at
qøro dct femme ved sig sclv, me
ner man, at han har taget iig no
nönss Død saa net-L at han csr ble
ven sindsfornirret derovet
.
Willixsm T. Hanwood, sont i jin
I-Tid stoki anklagct for Tel.1gtiqk)ed
i tidligcsre Gnvernør Etemusnborqs
;Tød, nusn frikendtch bar ijlg.:l!hsls
»dinz1 km Et. Luni-:- tagtst Ordet
for en Landsstrike paa den Tim
JVrødresnis rllkcklkamara stille-i- nndcr
Jlnklmus i Los Angeleg-. Onorfnr
en For5«.nIliim of Jlrbofdcns fortsc
te Haynmod nt Tnncon var onftaaet
Jhos Enslnsdszsnmsnd of »Jndnftrial
Wok«t«ec«—:s of tm- World«, lmixs Haus«
(knart(-r m- i Cl)ikago.
l · ·
Zununsl HEisnwrrs3, Junnunlwu
for Lunerimn Federntfnn m« Zutun-,
hat« jin-innig med Tilljdssmasnd in
,dcn sur AHin-idel-fortnde lmft cn
sbionftsronus for at somit-fu« hvad
dette can qøre for de nustænkte
thsdcres ForskML Este-r Mødsst jaqde
ZGompcr-J,·at Forbundctd esse-kriti
«:1c- Rand omsrlodes Omsorgen for
»et-Fors-varssond, sont fkal tilvejes
«brinqes oed Vidrag fm de form-l
ilike Arbejderforeninger i Landri.
Han actitog jin Tro paa de arte
Esiekedki wemde 11sky1diahed.
I
I Advarsel mod ,,.Scadocl)es Eures-C
Wafbinthm, D. C» l. Maj. —
LChefesn for Landbrtqsdepartcsmcw
tets komiskc Bureahz Dr. Hawch
W· Wiley, advarer Folk mod at
kbruge nogen of de saakaldte »Wald
sache Cures«, som fædvanlia fæls
ges i Apoteter, og tilraader dom
,der lider af Hovedpinr. at mad
«sp-rae en Læge. Dr. Wiley neun-er
24 Prasparater, fom i Retterncshar
vist fig at være lavet i Strid med
den fødcmle Lov om Madvnrer oq
Apotekervaren og tyvis Fabrikati
ter har været mulktsret.
eglorden rundt.
Portugals konstituekende Parla
ment oil komme til at bestaa af
235 Medlemmeix
l
l
' l
Kong Peter af Entsien vil i Løsi
bet af Mai Maaned aflægge et Be
søg ved Hoffet i Wien.
.
Ulyllis paa Zøen Lissahom 18.
April. Pan Tajofloden kænlrede i
Gaar en Baad; alle Ombutdværen
de, 5 Personen druknede.
-
Shhhen of Persien hat ligefom
Sulianen af Tyrkiet lkasnket 18,0()0
Kr. til Opførelse af en muhaznes
danfk Maske i London.
.
Verfciilless, Frankrig, 18. April
Fiautajn Curio-i ftyrtede i Gaar
ned med sen Fliwemmkine ned Villa
Contblen ou drasbtess paa Eli-der
.
Pl·«rsideiiteti for LIEetmeskerettikr
bedenke-.- Liaa i Fraiikriq M. Cle
nienti er bleven arresteret i Anleh
ning af nylig opdaget Ordensikans
dase.
Te kutolste Allmnefere liar over
faldet der-es ninhammedanskeLand8
via-nd i en Lande og har drcvbt
lU af Byens Jndvaanere og stukfet
l Lmie i Brand.
,
Te norskc Zocialiftcr har vedta
get under swrlige Forhold at iøge
fommxmalt Samarbrjde mei- andre
Partier ned Valg af Ordførere, naar
der dervcd kan opnaas »virkelige
Fordelo for :Ilrbejdornc'«.
I
De norsfc Socialifter hat paa de
res Kongres i Kriftiania vcdtaget
en Resolution, der bl. a. udtalcr,
at Vokastwelscn af Trifft-endet er
on afgørendts Brtingelje for Arbei
dcrklasfvnsz Reis-with
I
. Forholdksnv i Mandchnriet Ge
nezülguvmmrcsn i Mandchurict Hsi
Linan, hat« tilstillet Maorion i
Pekinq m -St«1«fvelfe fm Mnndiqhes
derm- i :).Icandch1n«iet med ,fot«ft«el
ligc Llnnmdniimux der bl. a. gam
nd paa nt san Hin-last Nrundlaqot
for den finriiske Politik not-r for,
Japan og Russland
Ton fvcnffc Bibel. Eftcr bund
»Im-usw :lIc’m«x1onblndk-t« moddcslcn
nil den renidcsrtsdr szusnstc Bibelwor
swttplsc fnart foroliggc fast-hig.
Ærkrbiikopen Ekman, sum staat
i Epidson·for flievifionsarlmjdet, bar
udtalt, at disttc gaar ud part at mo
dernich Suroget og forkorth de of
jte omstwndclige lldt1«1)k.
.
Jk11-ds:Ea-l-o i Roma-» Christianin,
18 April. Ct fnrholdssoisks sraffiqt
Jukdfkaslu maskfedns : Wäva W.
7,l» uns-· Oele Buhl-Inder Im Chri
stiansand molk-es at Oufcnc rnsche
tcmmcslig ftanth, san stafkclonnene
klirrede, og at man tydelig kundi
mcertcs, at Hufene nat i Beoægelfe.
J Christianssand «har Beoasgclscn
naret et Par Mimttter, i Omognen
mener man at hanc masrket Ryftel
ferne i 4—5 Miuuxter. antelieme
skal hanc- været stærkeft mellemChris
ftianssand og Mai-Idol. Retninqcn
var fm Veft til Øst. Nagen Skade
anrettedes ika
Flyvenheld. Dresden, 1s;. April·
Den sachsifke Forenina for Lust-«
skibgfart afholdt i Taq Kapfmvniug.
Undcr Fenne rev Ballonen Mord-«
haufen« fis for tidlig løs. Som Fol
qe deraf blev on af Passagererne,
Fabrikejer Kotn fra Dresden, hern
gende udvendig paa Gebt-lett
Balloncn blev kort efter slynget
mod en Gasanstalt, og fosn Folge
af Zammenstødet styrtedc Korn ned
og brækkede et Ben. Den udstrøms
mende Gas antændte samtidigtBals
Innen; denne styrtede ned og Gut
dolen knusie ved Faldet Taget paa
Gasanstalten.
Te l Passagerer fik mere eller
mindre aloorlige sisvcvstelseu
J Flamp med Rovmordere. Lebz,
Rusland, 17. April. Politiet em
ringede E Gaar et Hus i Wydfewa
gaben, idet man var kommen under
Vejr med, at noglis d)iovmordere,
som man efterføgte, havde slaaet
sig ned der. Politik-i blev modtaget
med Stud, og Militæret blesv derfor
kaldt til Hjcelp, nie-n kom dog ikke
til at deltage i siampew Forbrydcrs
ne oilde ikke over-give fig, men satte
til sidst Jld paa Hufet Tre af Rou
morderne blev dræbfi Lampen og
een blev haardt faaret og senere ar
reftenst liampen fiod paa i 13 Tr
mer«
. O
«
Den ndrike Arbejdskonflikt. Chri
stiankti, 18. April. Mæglingen mel
leni Oaandsvcerkerne oq Arbejdsgis
verne anganende Værkftedkonflikten
afflnttedes i Nat Kl. :3. Der er op
naaet Enighed mellem Parkerne—om
Forslag til en ny Overenskomft. Det
forndsasttes, at der, tiier at Hoveds
organisationernes Vemyndigelse er
indhentet, fm begge Zider uopbols
delig udsendes telegrafifk Meddel-el
se om, at Arbejdet fortsasttes efter
den tidligere Overenskomst indtiks
den 24. April Kl. 12 Middag,. ti!
nuilfet Tidspunkt Afftemningen skal
suwre tilendebmgt, og dersoni For
slaget om en ny Overenskomjt ded
tages, skal Arbejdet fra dette Tids
pnnft fortsættesss eiter den nne Oder
enskumst. «
.
»Im-W aftslfgudurietk Ved et
Use-de, sank «T.«)e Reisndki Fort-Hing
Illiiszsjion Association« fnrleden hoidt
talte den førfte tineiiske Kvinde,
jonr yar fuaet Lerge-Diplotn, Tr.
Yo Mei Ziirey um Bisttngelserne for
Finindernes Opdragelje i sinni. -
Hun i:dtalte, at sinnt nian i Ve
sten beimgtede det gantle tineiiske
Rige nted en Følelfe nieliem Haan
og Frost nmatte dog de, du hav
de For-stand inm den« Udvikling, der
for Tidcn fandt Zted i Hina, de
nndre den nmralffe Suer Futtet
End inde nied, da idm Ajude det
til et as de letteite Lande i Ver
den at sinke v
Annaaende den nye Bevasgeiic nd
talte hun, at da Edittet om Tem
plernes lindertrnfkelse lilev offents
liggjorZ smntyktede Folket i Taus
hed. Te var niodne til denne tiye
Tinnenesi Tilsmnd km trætte cis-Zif
guderiet.
Middel mod Sovchwn Im LETT
snlmn, »i«ik11-t1n1ul, kommst der Eftuss
rctning um, at man lxar fnndet et
dlkkiddel ncod 301)051)««11I.
Pan ct OufpitaL yvor est Ren-er
og en Negerkvinde laa af den frag
tvliak Stmdmn og praktij lnsfaudt
sin pnu den-«- sidftis Stadium lntfes
des dct inldstsrndig at lnslbredc drin.
Derfom cht vifer W, at inan vir
Min lyxr fnndct et fiffert Middel
til Vehandlingcsn af drnne Sygdonh
vil det for en ftor Del af den men—
neskelige Slægt betyde Friqørclse
fra en frygtelig Forbandelfe, som
i Lebet af faa Aar hat hcerget et
Bælte tværs over Afrika fm det
atlantifke Hain til det inlifke ocean.
Sovcstmem der for Tiden breder
fig baadks knod Nord og Syd, h·ar
nylig braarfaget ftor Ødelægaelfe
i portuqisisk Afrika oa navnlig paa
Sau Principeøen, him- Ofrenes Tal
var kmeget ftort og omfattede flere
Europa-etc «