Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 02, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « passieren«
m Ehe
Only sEML VVEEKLY
»Am-m NSWSPAPSE
i ublished in U s. A.
; lc is owned by
»Hm UNTSD DANIsg Ev.
u th H; Als-seen
? Juki is km t- d by
Das Luth.1- -, Hause,
Blatt No. -»
-
J
, « H
- M
Muskere
Of
i ..psn-Ikeken" f
u set euefte hauste Was
l Umriss-, der udqasr
to Sange
oIII llgen
usw-s us
bis-» its-»O MI. ««—,
mu. Its-aus«
Mssm Ist-«
ft- pu fis-M
iUHU —
« · ,I,.
Nt. 3;). II
Blair, Nebr» Tirsdag den 2.
Mäs 1911.
« 20»A9791»
Stilliugeu i Mexico.1
Mkldiugcr om Massakretiug fraSta
tck i Syd.
J Nokdfmtekne fortsættes linder
haadliugetne om Fad
Ilnder 27. April skildrer Stephan
VotsJal i »Ehi. Rec. Hek.« Stillin
gen : Mexico, saadan som han hat
iagttaget den. Han firiven
»Hier nogle Dages Tavsyed
kommer der en Flod af Nyheder fra
Statt-me Guerreko og Morde-T
Mute smager af de vendifke Krige
og c: meget nedslaaende for Frei-el
stcrc og for alle-, fom ausser Mexi
cos Vet.
(-Ik1verttø1·isrne i disk-so tu Statt-r er
fort Zagt flygtet fra dort-H Posten
To Politichcjer og nsangc as den-s
officjcllis Fomiliek or blcven snig
nun-dist, sen Politichcf blev xigefkem
pur-met, mens hans sione i)g Born
formt-Des søgte at redde ham Tte
inma federale Hærafdelinger er ble
oen overvundeiy og —- med Undtas
qclfss af dem, der deserterede over
til Ncgrringenz Modstandere —-— er
de alle Neuen dkæbt. Voretningerne
indtil sent den 2(i. viscr, at disk-se
to vigtigc Stater med llndtaaelfe
af Byen Jguala er i Jnfurgenter—
nes og Banditternes Magi. For de
sit-Mich Revolutionistrrs Skle or
det at haabr. at de nedrige Hands
linger som er blcven udsoet, vil vise
skg at vækc aimindelige Banditters
Busch
Flygtninge fra disfe oprevIIeI
Landsdele som ankom til Stationen
Oder i Murg-IT striver han form-l
lek, at Negekingsttoppcrnes For-sog
paa at holde Jguala et tilsyneladen
de html-leih De overgav fig itte,
men det var of den simple Grund,
at Nebellerne tilbaxIIsviste cnhver
Vetingelsfe, sigeIIde, at de Ioreflog
eII nimmde Magsakrexing of de
federale Soldater og Officerer.
Paa et Morgentog, Iom Vom fra
deII Kant, var der 30 flIIIIteIIde Ame
rikaIIere med deres Familien Da
de Zcenen som de befkriver er biet-s
teskarende, Ikal jeg fokbigaa do IIIeslI
te oIIroIeIIde Historior r, IoIII »Die-lich I
IIere form-Iler, oII udelutkendss holde
mig til, hchd disfe Amerikanere be- .
retten Een AIIIerikIIIIeL JIIII Ic- s
III-II, bestrioer Ior IIqu ZIIIIId haII
Iaa IIIod Iine egnc LIIIII I AItost ;
Baa Ist tlokalt Zog, der IIaIIdIedo
i Nasrheden af Jguala var der 28
Iadrmle Rekrutier. JIIIurIIenterne
sIIIIesJ alle III have oasret gale of
Trit, oII Nettuttermy foIII Innres
IIoanto IIIod Brugen af deres Risiens
kIIIIdo iIIIIeII oiderc Modstand byde,I
og de bleo alle nedslagtede IoIII Fam- l
Vanditterne begyndte derpaa at own
dre Passagiererne, og cII frei-tragen
de Civilingenior her Im Byen, der
simrere IIjorde Modforestilliuger end
ModIIaIId blev Inyrdet. Andre Pas
sagesccr bleo Irarøvet deres Beerdi
genftande, og derpoa tillodes Toqet
at gaa videre.
Rebellerne kommnnderedes af;
«Gc-neml« Pradcncio Fimxcro, som,"
da Togcst standsede, smdte et Bud»
oq for-langte Troppetnes Overgivelsl
se. Frist fra Stolen, fom han var,I
afflog den ungdommelige Officem
der kommanderede den lixle Styrie,
Fortunaendeh Om fort Tid begyndJ
te smmpm Rebclletne nottut-des
fra begge Sider sammen om Tom-t-i
oq Skydningen begyndw Pasfaae-»
rek, som havde bedet den unge- OfU
firer om at give efter, blen stark-«
flogen Knindcrs oq Vtrns Skrig
lslandcde fiq med Kampens Bulder.
Den nævnte anenisn Auskomme
som blev drwbt, var paa Bei til
Byen for at holde Bryllup· De fpdes
rate Rekrutter viste ingen Man
gel paa Mod; de kæmpede tappcrt,
nrenssKammetaters Blod flsd om
kking dem, indtil der vhr tun to til
dage.
Meddeleren siger, at denne Bei-et
ning, hverken benægtes eller stud
fasftess i Krigsdepartementet, men
den Fukvirriug og Ængftelse, der
bersten er for ham tilstrækfelig"
Stadfæftelsr.
— — — .
Medeng fligt bereite-s fra de nasan
to Statut i Sydpakten af Mexico,
foregaar Fredsunderhandlingerne
mellem Regeringen og Jnsurgenters
ne i Nordftaterne Chihuahua oq
Lan-Im Om disse Underhandlingcr
ital resultcsre i Fred, synes at ville
afmknge af, om Diaz vil keiignere.
Øan er villig til at gøre det, fynes
det, 30 Lage ester, at Freden er
fluttet. Men skal han gøre detstraks
mener han, at Landets Selvstæw
dighed staat paa SpiL
Tafts Fredsplan
drøftev i et Massemsdc i London.
London, 29. April. III poli
tifk Meningsforfkel qlemtesis c Gasm
da ist vasldigt Massscsmøde i Gui1d
voll vedtog Resolutionck Tor Vcds
taqelsen of den of Prasfidcnt Tnft
fdreflamde Voldgiftstraktat mellom
Te Forenede Stater og Storbriton—
nien.
Resolutionen blev forcjlaaet of
Preisuierminifter Asauikh og its-tust
as A. J. Balsam, Opposition-Bleiw
ken i Underhufet Dis-se to Masnd,
som i mange Maaneder hoc befrem
mst yinandcn mod Nasb og Kløer i
Anlednisig of Budgettet og Spinns
nmalet om Lordtsrnes Veto havde
Plads ved Lordmayorens højre og
nenftre Side paa den tut-d amerikan
iko og britiskc Flog before-rede Tri
b1u1c, lwor der faas Roma-sentqu
tcsr for san godt fom bvcr one-sti
Faktion i britifk Politik.
Alle- rcsligiøse Samfund havde
sendt Neurasicntantcsf ti-' Mødet
Blundt Laterne- var Cr
kobifmsn as Conterbum Er
kebispen af Westtttiuftcr, Chief Nabbi
Adler as United Hehre-w Congregw
tion og Rev. erderirk V. Mem-r
Ncpmsscsntant for Frikirkerne.
Pmuicrministcr Asmtitb saqdcd at
Traktntms Vtsdmgelfe vildo owns dcst
størstc Ekridt i Notninq as stri
aensJ Jlfsfafftslch lGan varsledts imids
Irrtid Forfmnlitmcsn om, at Trakta
tenits Vcdtagelsc ikkcs vildc mrrc dcst
sammt- som on øjcblifkoligJndskrwnk«
nitm nf Wert-stimmte
»Den Situation, sont bar bragt
os samtnen bek, er itke organismst
cller numbede ad diplomatisk Vesj,«
sagdc Mr« Asanith. »Den Swd, sum
De Forenede Statt-ts- Prresidvnt
saaede faldt i Jord, som var forbes
redt til at tage imod den. Hvad der
for faa Aar ·siden, ja cndog for faa
Maonedek fidcm vivlde været betrag
tet som en idealistisk Drum, er ikke
alene trængt ind paa det praktier
Statsmandsskabs Ommade, men er
bleven et bestemt Maal for to store
Folk.«
Minister fass-at
Cl)ikago, l· Maj. - « Finansmimä
ster Franklin Mac Veagh fass-ans
i Tag for PlWUWo Stadeserstats
ning. Den fagsøgende var Eharles
F. Leach, tidligere Toldkollektør i
Cleveland, O.
Mk· Leach paaftaar, at efter at
han of Præfident Taft var fjernet
fra sit Embede, da bar Finansmis
nistet Mac Veagb i en Veretning
beskyldt ham (Leach), for, at han
har overgivet til Jmportører slere
Tufinde Dollars Værdi af lud-va
ter, for Toldcn Var betalt derpaa
og for andre Embedsforfeelien
’6 Jllillionecz Ist-tust
En Tredicdcl af Animus-, Maine, »
lagt i Afte. i
-«——·« i
th Menueskcr umkommen, mangel
ist-suchten
1
l
Anmut Mis» TM April -—--- En»
Trcdicdel as Bangor lagt i Ruin,"
Tnfindisr af dlllcsnncfkcr bjemløse Oa.
et chsndotnstab, der anflaas til 86,- (
()«0,0«« — dct er Folge-( of cui
Jldløs, sum rasche i flet: Eimer-«
her i Afteir Jldcsn stortede i ets
Heiskur poa Broad Et. og fo’r langs;
Vwad og Erchange St. Hennemj
Sjcsrtct af Born og fowandlede Ve-»
;boclf(sshufe, Hirten Stolen Form-I
ningskvartaltsr og alle offentiigeBng
! ninmsr med Undtagcslfe af City Hall
til rnandc Affe-hohe !
J flere Tmnsr kasmucde Brand-!
-111(r11drtw, assisteret of Mund vg»
Elukniugscwparatcr fm andre af»
TUkaintsH Boot-, iniod qraadigk Flam«
»wer, for de nandt Mast over dem.l
Anvcsndelfen af Dmmmit for-flog kun!
lidt Flammcrms sprang over de
Mollemrunh fom stabtes vedEprwnqs
nimm-, oq det var først, da den
fmsrke Vind Um, om , oq en let
Nmn faldt, at der viste fig Tegn
til, at andmwndene stulde seite.
Opmuntrede ved Hjaslpen fra den
ne nventede Kilde konsentrerede de
kæmpende deres Krcefter nasr Him
net af Hantmond og Central It«
omkring to Mil fra det Inst-, hisor
Jlden startede, on der ftandsedes
Flammener March ved Midnatstid
MensNeqnens og Binden-Z Omslag
frelfte Nesten af Vyen, øqede det
Ubycme for Tnsinder, bvis Wem Jl
den havde snrtceret
Tre Mennesker vides at vwre out
kommen, stant inan af deres Nav
ne sendet-. En Vrandntand blev kamt
lof en faldende Mnr og døde fort
lefter paa et Hofpitat En ntendt
Luna Mund blev knnft, da en af
Kirkerne faldt samtnen, og en eeldre
Mond fra Vrewer, som var kom-!
men over Moden for at iaattageH
Branden, blev liqeledes drasbt af en
faldende Byanina.
, Det vil blive en surer Opqave
«straks at finde Husly og Føde til
alle de brandlidte, da de alminde
liae Tilflngtsfteder i flige Tilfa-l
de --- Kirker, Skolebnse etc. na
saa er lsrwndt, on der er nasppe et
QuftbnsT Bauers eller Qplaqslnts
for Fodeuarer tilbaqe Sicle nden
frsa er allerede tilbudt Vommefterm
jmen den kan ikte ventes at ankom
.me faa tidliq, at Lidelse kan uns
aaas.
En bavl Time efter at føksteAlann
var givet, var et Dusin Vygninqer
i Brand. J dens Vej laa Bauten
Kontorbygninger og den offentlige
Vogfamling —- alt fortceredes. Vyen
var fnart affkaaret fra Forbindelfe
med -Omverdenen, idet Telefoniog
Telegrafcentralerne brændte, og man
fik faa tilkaldt Hfaslp fra Nabobyers
ne bed, at Telefonfnnktionærer kla
trede op ad Pælene og satte Appa
rater paa nogle Hovedlinier. Ligs
uende for Telegrafens Vedkommens
de·
Opstanden i Rina. Fra Hung
IsKona bereite-s under JO. ds» at
Komm-n fortfwttes. Nebellerne drivess
fra Sted til Steh Regeringstrop
vorne anflaas til 20,000 a 30,000.
Der aaas strenat til Vereer De Umr
fte blandt Ledcrne halshugaes med
det sammt- dc faar fat i dem. Por
tenc er lasset Telegrafs og Telefons
Fort-indele er hoc-net- Viceregenten
er flygiet.
i
i
Manche Meddctetfen
M
William y. Bryan var af Youug
MquJ Christian Association i Des
Wahres-, Jä» indbudt til i Gaar
at nedlægge Grundstenen til en nyi
Bygning, sum Foreningisn opføreri
der.
Mir Pirince, en af de nye pliiedlem «
mer i Repræscntanthus t i Washing- i
tun tog i Fredags Ordet imod diie i
cimocitct med Canada. Han inji1:u
irr-do, at Dimokraterncss Viaal Darf
Canadas Anextion til De Former-c
Ztater, og Reciprocitct var det for— J
sie Skridt i dcn diietniiig. l
Is2,lW for en Bog. VedAnftioucn
over Poes« Bogsamling i New York
i Frcdags bragte en Bog dennePriå
Det var ,,Helyas Knight of the
Ewanne««, den førfte trykte enge-l
ike Udgave af Liegenden um Boden-(
grin. Den var trykt i London 1512
has Wynkyn Fe- De Wurde Waltcr«
M. Hill i Ehicago var Køberem
Vicequvernøren her i Nebr. Mr.
M. R. Oopewell i Tekamah siges «at
vaer alvorliq sog af Lungebetændel
fe. san har milig beiøgt schcelnor
Springs for fin Helbreds Sknld,
oq han syntes ogiaa bedre, da ban
knm tilbage berste-, men forrige
Zøndag tog han en ny Fortslelie,»
der bar nsdvittet sig til LungebeJ
ice-Welsc- I
RooscveltDwmningem omkring 75
Mil fra Phoenix, Ariz., beregnes at
fkulle kunne vande 240,000 Acres
Land og give 25,000 Heftes Kraft
til Jnduftribruq. Bette Vandings
fystem vil gve 6000 a 10,000 Fak
meke Anlcsdning til cmrligt at avle
lige faa meget, fom Anlæqet hat
kostet.
Socialisten Victor Bergen fral
Wisconsin bar i Neprwfentanthufet
i Washington fremlaat For"lag onJ
baade at affkaffe Somit-L statuqu
Prasfidcntm bans Vetoret Oz! Dom-!
stolcsnp dmss Magt til at kusmo zum-z
Luni-, fom or vedtaacst i chræsewi
tanthufet, uqyldiqe -—- Land-It skalf
solc, at dot bar faaot en Zocialift if
Honanssästh T
s s
Den qmnlo Zenatur ane fra!
Illcainc bar paa- Mrnnd af donrliqt
Holbrcd rejigneret sum Zenatcsts
Prwfident pro tetnrwro. san or nu
oqfaa 81 Aar. Don Var præsiderct
itæften i 7 Aar. idot han overtog
Stillingm vcd Vicepkcrfident Dabei-ts
Dsd oq iqm da Roostsvest ritt-r
Prwfident Mc siinlchs Død blev
Præfident.
Vindyrkcisne i Fraiikrik1. Opstan
den iblandt dem fortsætter. Under
5’-0. April bcsrettes fra Var-Zur
««.’lubi: ,,-Opl)idiet msd Taler-, som
Ilioldtes under en Demonftkation af
iflercs Tuiindc Vindyrkcro i Dag for
søgtc Arbisjdisrnc at donne en Pro
Jccsiion og angribe Dragonerncs, iom
ji«-site at spasrre Beim En Oberst
»og flere Soldater revcs af Heile-ne
iog traadtes paa. Flere «af Oprører
ne faaredes, og Orden blev ikke gen
oprettet fsr sent i Aftcn.«
i Arizona er efter hvad Wm -E.
Curtis ffriver, Verdens største na
turhiftoriike Museum: den inde
holder flere Naturnndrc og Meerk
værdiqheder end noaet andet liges
itort Omraade i« hole Universet. Dei
or sheldicm ot vor nationale Rege
ring under Kongressens Lohe taqer
prompteForholdsreqlcr for ast heimt
ite og bevare dem
i
glorden rundt. i
En Voldgiftskonvsntion mellem
Ziscrrig og Jtalien er bleven under-;
ski·elicr i Stockholm
J Vreszslau tsøde fornylig en 120Y
aarig Stromver, der efterluliesr sig
HJ Efwrkommera Han fyede til;
det sidfte. ;
· i
Boylotningen af græslc Vater i!
Erner bliver smdig Doldic-1nn1e1e,i
jkriocs der 15. April. Det franskeT
Poftfoutor er bleven overfaldet, Po
litiet hat grebet ind. Valien erkla
rcsr sig magtesløs.
l
!
For Frewtiden vil det engclti
Hof ikfe udstede Jndbydelfen til fra-I
ffiltc Wgtcsfasllmx Denne Bestreitung-N
sc- haankihæuedcs i Tronniug Wie-i
torias Tid, men blev suspendereH
under Zions Gdtvard.
»Fram«. Buenos Aires, m. Apr.
Noald Amundfcsns EkspeditionssliH
»Fram«, iom har ført Amundien
iydpaa iil Udgangspunket for hans
Eydpolsckspeditiom er i Nat ankom
nM hertil i und Behalt-.
Te fmnske Viuddyrterr. Lecaohei-,
cr, Viceformand for Forbundet af!
Fagforeningcr i GhampagneDistritU
tet, er bit-neu arresterct, sigtei for at
have værct dolugtig i Organisationen
af Plyndrinqerne i Av. J hans Vo-s
qu fkal der nasre fnndet qraveren-’
ide Dok1:n1enter. (
Stor Brand. Wien, 15. ApriJ
Este-r hoad »New freie Presse« ;
meldet- fra Vudapeft, udbrød der i!
Gaar Formiddag Jld i Landsbyew
Bis-var i Komitutet Somogy. Jl«
den bredtc sig hurtigt til hele Lands- ;
byen. J Løbet af Formiddagen ned-I
brasndte 20 Ejendomme fuldftasn—»
dist. Flor-is Vørn omkom i Flimmer- »
ne. !
.
siimssisk Clubcsdsnmnd drwbt. Hon- «
kunn, Muth M. April. Cantons
Taotni ist« nmrdot af Niobe-licerin sont
mt attcsr or fmsrfe Troppcsrnvs Lo
imlitct » wivlsom, shvad der bar
foranrfaget mcsqen Ængfteists blandt
Cantons fredclige Bisfolkning.
To britiske Torvedoiaqore er scndt
Inst-im til Camon.
Brigadegeneml Chika er død af
de Saat, han fik i Kampen med Op
rørerne Disse lcd et ftort Rebek
laa i en Kanns med Troppesrne ved
Chougyuon Vkoen.
Vældig Skovbrand. Gpch Unsin
m«onittjc-II), W» April. J Nil-thede
nf Arleiusrkolonicsn Petrnslwim Ued
Wcmbroikh ttdlwd i Middags en
vældig Skovbrand, du« bar odelaqt
flerc Hund«-de Tdr. Land Gran
og sEgcfkovty der tilhørte Greucn
af Loe paa Slottet Wisscm En
Mængdc Bildt er omkommet i Flam
met-ne
Weeze, 19. TpriL — Henimod
Affen lykkedcs dot at ilnkke Stun
-branden. Man mener, at Jldcn cr
paasat
-
i Strandet Posttmth London,
!19. April. Tit Lloyds meides im
Kapstadcn i Dag, at den portugi
Hifke Poftdamper »Lufitania« paa
)Rejfe fra Mozambiqne til Asso
.bon or stødt paa Grund sved Vet
lows Rock og menes at blisue fulds
lsterndiq Brug.
l Til Marineminifteriet er der fra
Simonstown indlsbet et Telegram
som, at Passagererne og Mandfkab
’ fra ,,Lusitania«, i alt 800 Personer,
er reddede af den engelfke Krydfer
»Forte« og af en Vugferdamper
» »Scotsman.«
Normandiets TufindaarsfesLProf.
Tr. Georg Brandes har Zflg· V.
L. i Udl.« fra Komiteen for Tufinds
aaeresten i Rouen faaet en smigs
rende Opfordring til,« fom den ene
ste Udlænding, at tale officielt ved
Festen, der varer' to Tage og kun
byder paa to officielle Talere: l
fra Normandiet og l fra »Vikin
gerne«. V. har svaret Ja.·
Te svenjke Socialdemokrater hat
paa deres Partikongres i Stockholm
Ekærtorsdag og Langfredag behand
let Spørgsmaalet om Samarbejde
mellem de skandinaviske Folk og ped
taget en Resolution om det Mike-li
qe i Zamarbejde henimod Ensartet·
hod paa forfkellige Omraader.
Tit Partiets Formand genvalgtes
ifle N. B. med Akklamation Redak—
tør Hjalmar Branting.
Krisen i Marokko. Paris, 28.
April. —- Frankrig underrettede i
Gaar de Magter, som underfkrev
Amoriras-Overenskomften, om, at
hurtig og kraftia Jndgribcn fra
Frankrigs Side i de marokkanike
Affasrer par nødvendig til Beikyts
telse af Udlændingerne i Fes, Op
rrtholdelsen saf Ordenen i Landet og
Vevarelse af Sultanens Suverænis
iet.
Den spanske Presse i Almindeligs
hed tilraasder Regeringen at gaa for
siqtiq til Vcrrkå Prasmierminister
Canalejas og de andre Ministre be
findet sig i en panskelig Stilling.
Heeren har ikke Lyst til at gaa til
Miarokko, og Folket er imod, at der
ofres Penge og «Menneskeliv, uden
at nogen paaviselig Fordel er at
opnaa derved.
Den internationale Overenskomft
for Reformer i Marokko blen under·
skrevet i Algeciras den 7. April
1SWZ af Nrmwsentanter fra Eng
land, Frankriir Spanien, Tyifland,
Iiierrixr Velqien, De Formel-e Eta
ter, Holland, Portugal, Russland og
Tlikarokka
Liwt i Gaum-L Oongionm Hina,
Lds Linn-ji. Te offiriisllc Bismninqer
fra Emiton, huor et Oprør udlirød
i Nimr Ilftosy er niccht soruroliqu1
de. xmnmon misllism Truppernc og
Spruner bmyudtiy da Soldatcrs
-ne forsøgte at arreftere en OWNE
lodisr ng lianI Till)as1merc, som var
lunaslmct tut-d N,eoolvcre Rifler og
:Vo1nlns1«oq, ritt-rat have sut Vice
-kongens Palads i Brand, føgtc at
J hindre Elnkningsarbojdet
- Oprørerne kæmpedc som rasende,
"og mange life-v drælii Troppeine,
s sont lodisch af Admiral Li, led vg
i san stoit Tab. Det lykkedes dem dog
Iomsider at faa Overti,agc"t og der
blisu gjoit kraftigc Forholdsregler
mod ydisrliacsre Optøiei«. BUensPor
te blev stwnkt, og i mistænkte Kinn
Itvrvr lichv der foketagct Eitscsrføgels
»sei« efter Vaaben oq Ammunitiom
,Det toq to Timer, før Braniden i
Paladset blcv flukket. Vicekonqen
undkom «
Tusinder af Cantons Jndbyagere
er paa Flugt til Hongkong. De, som
allerede er kommet bertiL fixier, at
mange af Soldaterne i Cunton er
Anarkister.
Anarkifter lhas i den fenere Tid
været ivrige med at forkynde deres
Lære i Hirten, hvor der allerede
,herskede megen Misfsornsjelie paa
Grund af Forbudene mod SpiL