Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 28, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Usinzi «
gld toh
leanser
ALWM Hof-M
« clean
.
slnk
Drange- no tsxcL gr(-.1:.e sur grime
can wtlnslatm us wende-tut act-on.
The tbick scum which alten gasti
eks ou the sides and bottom of the
sink snck delies soapsleaning dis«
appears like magic when Olck Dutch
CHka is used
W wies- wes
MÆEMMM
M M lo
-— —
Tic idequ stiftende Følelsex Mr
det selvfølqelig umuligt for Dran
kerne at che Kestandighed i der-es
Bef: nun-! er okJ Handl. ngek; de cru
drcr lseftandig deres Hensigter liges
sons- deres Forsætter. J Summen
hckuq hermcd staat, at Tranke-ne
r Langt mere tugastmolige for ndrc
Jndnirkmng end» andre-, at Weinw
hplsisrno ncud mgct højcke bliveri
dem umuligc, ug at de oafaa i non--l
delig Hensch mere ellck mindre·
mistcr Querfigten over indoiklcde
Fothold.
Zeiss-den er Følislsernes Afftnmv
njin sogen-O Tor san Uidt Ncnncmi
fnittet af alle Opleveljer frembritp
qer behageligeke Fornemmcljer, end
skulde. Dette er Hovedaarsagen
tji den Let-«inojgbed, sløoedc Æres
Melse og Forfængelighed man ofte
findet bosis Tranke-re Villien friert
kes foruden ved Sindsfokstyrrelscnq
tillige ved, at den hurtiaere blinkt»
tmm naonlia i uandclig senfeendeJ
« LtcsIli1s-«·«- Kasse-I i de bøjere
Gras- kx a IcJtenikab Hitkonmnsls
sen csg Lisattklfeseoneu blinkt unsi
aotiiw Daumen lyver ofte, naak
der Tkpt ika er Ekms -sc-115i,1t, fordi
kmn Ekhs san sue ZaudhedmL
sTsa der i hans Judas søres en
stadin Strid mellem det han er,
on Jet, Lmn skul de vom-, bliver han
misstroiff, oq kmunliq vifer kmn en
alt-wars uxnsxsdreaen oq ancliz Zkins
syae mod Tut Hufmh fum han saa
lnsstcckdiq mi: st.1andlc-t« ja ikfe fich
dent nmrdcr.
But »L!xknrldxjinsdtsnsss nsncre Zins
»Im-s sum its alle Tranke-n- onlrs
vor ismmmxsr »Im Oft-sum at stunk
Wirkd, m der Jifer sig tillige Tegn
pao Affasldigbod, hvorved isasr en
virlcslig Mangel von Httkoinntelso
for Lvlkswlüsrne i den fidfch Tid er
pansaldende
Zank-dei- er det sjwlclige Bille
de as de TIZOknwfkeL der anfes for
drifsmldige Mon lckgqek man nøieke
Mast-le til do Toakaldle maadehoikp
ne. der Ianomæssiqt nnder Sel
skabslivctis Glasder, faa Uil man ca
saa bos dem finde mange af disse
Egenfkqlser i ringere Grad, og kan
man fslae dem gennem en Rastke
af Aar, faa vil det vise fig, at de
hidrøker fra de famme Aarfagerx
tbi de for-ges med Bakkghed og
Stnklen af dekcg mgadeholdnc Drit
num.
NY PÄIM BULWI
over 1000 N Y. III-me M Hals.
Psalmen-i- 0plysninsok kamt hos
J. MO!«DFJNllAWlsJR· Dom-« Akti
cultuko, Ol- Pnkk lief-, N BW Y01Uc.
M
Albert Lea, Miit-.
Et ret interessant Fund blev for
en Tid jiden gjort as nor Lands
mand Lars Christiausen under Ub
gravningen af Fiwlderen i Am.Gas-.
Makhine Compcmuis uye Bygnina.
Fundet bestod of et Nygradsled
(Vertebra) og en Tand. Vegge Dete
har været en Pakt af et af UrtiJ
dens mægtige Tyr. Lseddet maaltel
18 Tommer i Tværmaar og Anb
ningen for Nygnmrven er ftor uok
saa en Monds Undemrm Lan ftiks
kes ind i den. Taisden hat Nødder
paa 472 Tommets Længde ogOver—
fladen maaler 514 og 31X2 Tom
mers Lcrngde og Dybde henholds
vis. Zogeme var fundet i reni
Sand paa 12 Fods Dybde, ifkes
langt fra Fountain Lake. Tet ers
afgjort, at Banden bar tildørt et«
plauteædende Tyr, antagelig en Ti«"
nofour.
Fundet bar vakt adikillelig Op
figt, og flere af Landets Univerfisj
teter hat allerede søgt at sikrej
iig Stattem der endnu er udstillet
her for Publikums Eftersmi. For
modentlia vil de fundne Sager førit
blive sendt til Smithsonian Insti«
tute for Klasfifikation e»
Der lilotte Linn as lKnoglerne er.
tiistmsnciig Vom-J for. at de hat«
tilbørt et Tyr of saadan Størrelse,
faa selv Elefanten ToinOTom Dil«
tun regnes blandtSmaakræ i Sam-«
menligniiux. Men der fortælles fo.
ogiaa oin hine Uhyre, at de var
ftore not til at ftaa paa Jordeml
bvilende paa Vanbeneney og plukke:
Hjekteskuddene af de højefie Tretetl
- — Et mere modernc Uhyre blen
for nogle Maaneder jiden fendt til«
Statsfcengslet herfra for et Tidssi
rum af 10 Aar, havende aiort iigF
iknldig i den Synd, lworom Past
Schock for nylig ftrev i »Dann-e-«
ren". Saa man kan da se, at Lo
ven ikke er et dødt Bogftav i Min
neiota faaledes iom i Kobenhavn·«
Vi vil gerne-, i Forbigaaende, an—·
befale den æredc Landsmand, der
fornylig i dette Blad fkkev lidt
haanlin om deite Lands Love og
Retspleje, at asre Sammeiiliqniim.
Moden-J vel hverfen Lovene ellor
Retspleien er fuldkommen, iaa kan
dette Land som ofteft qodt taaie
en Sammenligning med den gamle
Verden Paa nasvnte Felt. I
Post J. Simonfen og Familie
iiar imliq afiagt et Bei-g Tier i Al-«
bert Lea.
S. J. Soendsen, en Svozier til
Post. Olien, er ankommen hertil·
i Foraaret og har mod Familie
taget Vopakl i Ny Danniark.
The Albert Lea Conftruction Eo»
en Korporation af Tonika bar un«
der Plan Opførelse af to starre
Lin-minnen booraf den ene ikal be
nyttes sont Ziontor on Qplagshns
for Focretningen
Hans Larien er reist til Colum
do og Mr. og Mrs. N. C. Ander
ien reiser snart til det nordliqe
Minneiota Bisse Bortkejier vil vie
re et følelint Savn for vor enqcl
fke Sondagsskole
Foraaksoeiret bar i Aar ver-set
rot beimaoligt, og vi haaber, at det
fremdeless oil komme iaa sagte, iaa
ikke Frugtavlen skal odelckgges faas
ledes som i Fior.
Kor.
, Skiftsksps Ewssstc
»L-s fm Gud !«
J den tyftc Fritasnkerfurenings
Organ .,Atl)cistcn« lasstes for en
Tid siden en AxtikcL hvori det bl.
a. heddek:
»Løs fra Gudl Dei maa vceke
Parole-r for Arbejderem thi »den
Taste Gud« hfælper til, at de stac
»tels Arbejdermasser bliver endnu
llasngere i Fordummelfe. Disrtil har
khan finc Falk, Pape-ruc, sum han
lfender las paa dem for at for
sgifte deres Tænkeevne, røve dem de
Ikes Modstandsstkaft, gøre dem til
Ivillielsfe Objekts-r for sin Udbyts
ningslyst Dei staat historisk fast,
at de gejftlige udbytter de fotttge
Iog ftaffer Kapitalisterne billig Ak
lfejdökcst Men Kirken begynder
allerede at volle; den er den ftæks
Reste Underststtclse of Nutideanas
ifestat Præfterne og de af Kirken
lsnnede Bymiölionærer er de nan
sdelige Fsrerc i Mørkets Nisus-C
.«Uddalelfen behtver noeppe nagen
Kommentar-.
Fra Lampen mellem Tro og
Baum-.
Kampcn mellem »pofitivc« og
»liberalc«, mellem bibeltroende og
Iliationalister bliver stadig mere
brændende i Tyfkland.
Ogsaa i Wupperdolen omkring
Warmen, der IIennem Zlasqtled har
været betendt for sit triftne Liv,
har denn-e Kamp været fort i Anre-1
vis. De »li-bemle Kriftne« lder for-»
øvrigt hverken udmærkcr sig ved
,,L«rberalisme« eller ved »Kristen-«
doin«) har færlig før fidste Valg
udfoldet et stort Agitationsarbejde
med al et politisk Valgs Reklame
for at faa Flertal i Kirkeforstansl
derftaberne. ,
De troende i Wupperdalen over-s
lod Retlamen til de andre —- de
tau, bad, arlnsjdede og gav Mod-g
standerne et tatende Eksempel paa
Selvbeherfkelsa Der blev i det stille
gjort et stort Arbejde, og ists-·
mindft bedet megct til Mud unt, at·
hatt ika vilde lade sit Folt faldej
i Monden-Z Hasndet I
Haa kom Balqdaqen. Guds Folti
mødtc fuldtallig, ikke een blev til
bage fra Valgurnen. Og om Afte
nen var der Glæde blandt Wap
perdalens troende. J ,,Jmmanuels
tirken« i Barmen viste der sig at
være 2300 positive mod 600 libera
le. Da Resultatet blev betendt, bru
ste Salmernc gennem Kircem
ou takkede Herren. J Bannen-Z site
Sogne blev der afqivct 9000 positi
ms Ztismmer imod 2300 liberale.
»Kr. ngl.«
Heir Hat-die om sitt-Mags
procesfiouen.
Ved et Mode i Shcfsield for en
Tid iidcn meddelte Zocialifton Kcir
Ourdic, at lldqifternc til det milis
tære Arrangement i xlnledning af
Kroningen var anstaaist til ca.885
00().
Man havde ftillrt Aumodning oin,
at der i Kroningsproccsfen maatte
findes en Reprwfentation for Kunst,
Littemtch Videnftnb og Nationcns
religiøso Liv.
List var dissfc Tinkt, der nat-Ken
detnærke: vaa Eiviliiatiomsn, men
disk var flet ingen Plads for diese
Ting: Oele Pladsen var ovtaaet af
de store Levningcr as Bin-harret
Herren og Flaadm Civiliiationcn
skulde lukkes tade, ingen Plads i
seroningsprocesfionen for Kriser
kun for ,,Lrigeits Gud«.
Saale-des talisr en engcslsk Socias
listfører onl, hvad der er Kendenrwrs
kerne for Civilisationen, bemerkte-r
»Me. Zogle «
Hvad man vor hieniliqe »Juki«
Demokrat« vil fige til. at »Natio
ncsnss religiøsesLiW er et Rude
mkerke paa Civilifatioiicii? .
Af den italienfke Kon
gcs Tale.
Ved Inn Awissfxulvilusut den IT.
:I.lk’arts:s udtnlte den italienske »inn
kIe bl. n.:
»Halte-I lmnde qemtenmaaet en
endnu nlykteligere Epofe end den
af Maccljiauelli flildrede, den Mann;
man lnsrøvede det knwgtede Italier
enlmcsr Trenfeeone on enlnusr mosp
mlff oq lmmeklig Maqt (
Man maatte holde jjg den trink-l
keliqe Nedqmmsperiode for Lje korl
at forftaa, huilfe titaniske Anstren-:
Helfer Nationens Zjæl havde Hist!
siq i Stand til ved at forvandle sietI
ulntkelige Folk til et frit Falk, der
Himbyggeligt vaagede over sine Net
Jtigheder
s Sammenflutningen as de adjtilte
sitalienskgk Stammer var et Udtht
Ffor Nationens uantastelige Net til
at leve s. Uafhængighed
Italien med Rom som Haue-d
stad betød Kitternes Net til at be
Htaa ved Sideu af Stute-t, derl
Hjaranterede Religionen faa vel sum
Videnfkaben den største frugtbrms
gende Frthed.
Den gamle Storhed var et Udttyk
for Mant, den nye et Udtryk for
Ret, og fom enhver Ret er det ita
lienske Rom ukrcenketigt. l
Jtalten vilde nu vtde at værgej
sin Uafhængighed og ved fredeligt
Virke bidrago til det almindeliae
Fremskridt.«
Ei mode-ne Æstestalk
Hun var yndefuld, slank og smuk
Og vandred en Morgen vod Stran
den.
Han var Grosserer, sirlig og rig,
L— Og faa fandt de to bittenden
J Marehalm dryppede Sol og Dag.
Og imens var depEsbbe i Stranden
Aaret eftor blev hun og hatt
Lonformelig viet i »Vol« Fruefc
Vrudcn var svøbt i thade og stod
Forunderlig skøn at jt·ue.
Saadan vlev han altsaa hendes
Mund
Og hun shans rige Frue.
Saa fejrede de nogle gyldne Aar,
Der ringled af Guld og Festen
Pan glemtc Forretning for Hufei
som
Bestandig var fuldt af Gæster.
Hun blev berømt for sit gyldne
Haar,
Qq han for de gyldne Festen
Men Pungen sblev læns, og den gla
de Mond
End one en Dag paa Terrasfen
En Sommerdaq var hans Fruc
rejst
Mod den nie-get rige Or. Lassen
To mødtcs ved Ebbe paa Sommer
ftrand
«ka skiltes ned Cbbe i Kassen.
(,,Klods Oans«).
Rogle nnevBincft
for Søndagsikoleny
Sold-tu i et Solrigt Land. As
Mary N. Tusk. Pac- Dansk veH
A. K. Stildringek af indijke
Bien. Den handler snart om lyti
kelige Solstinsbtkm snart om
dem, der maatte anste, at de an
drig var fsdte, blandt dem man
ge af Barneægteskabernes ulyktes
lige Oste. 108 Sider, smukt ind
bunden, og med Billeder. Prit
40 Cents.
Breve til mine Blen, fta det hel
lige Land. As Hean A. Hat-pei
Med mange Jllustkationer. Jud
bnnden i farvetrykt Papbind
Pris 40 Cents. Den er ledsagek
af et Fokord of Provst Joh. Bibe
Peteksen. ,,Aarhus Stiststidende'
skeiver: »Denne Bog can man»
Inske den videft mulige Udbke
delfe, da den er et yppekligt Hiel
petnidde' til Fortlaring as mang«
og inhzet i de bibelske Fortæl
lingerc
Drenge og Decngr. Stildtinger frq
Missionsmarken Oversat of Kn-i
ken Nieder. Dei er en Bog ow;
chnge of forfkellige Nocer, Hudsi
farver og Spros. Den fortcelleti
om Indian og Atabiens drun
Drenge, om Afrikas sorte og Ki
nns gute Menge, og om Tren—
gene iblandt Amerikas Jndianers
stammer. Men fsrit og schn
meft fkælner den imellem de tr
store Hovedaruppen Drenge. der
er Kristnr. og Dkengr. der ikke
er Kristne Og den minder om
at Græniefkellet ir ellem disfe tc
Gtsupper ftraskkek f· z igennem hel
Danifi Lsthetu Psilifhiny pufe
Verden — saavel huor de ukultis
veeede iom hvok de fultiverede
Folkesiammer bor.
Bogen er paa 156 Sider, smnks
indb. og rigt illustreret. Pris sc
Seins.
Dereegasrdsfolt En ny Bog as Kit
stine Bormakt Den indeholdet
en Samling af fein friske og le
vende for-kalte Smaatrwk ai Li
vet paaLandet, istet som det leves Z
de lave Stuer under Hytteenel
Stege-tag. 48 Sider incd Bil
leder. J iawetrykt Omslag. Brit
20 Gent-.
Fee Nest-kleidete i Bstuekitker.
Foetællinger og Smaaftykker til
Sindagsfkolent Testtcekkr. 1 —
Ndvent til Pinse. Bed P. Plem
berg, Rejiesekretcr for Birne
qudstjenesten 79 Sider. Iris
W Gent-.
Visit, Iebt.
For Bsrn oq Bsruevenner.
Hæfter indeholdende Bsrnefortællins
get samlet og udgivet af Jndkes
missionær O. Olsfon.
Pris Pr. Hafte 6 Ets.
Der er udkommen i alt over 20
sdoeftey men nogle of dem er al
klekede txt-folgte Bi hat paa Lager
14 forslellige Gesten Hvert Gaste
indeholder fra 2 til 4 Fortællinger.
Disfe 14 Hæfter tilbydes, san
længe Foriyningen vorer, tilfams
men for 75 cis. portofrit Macht
Dan. Luth. Publ. Haufe.
Jslutomatisk llugge.
Man trsklkcr Dkiviieclessen ov, Das pag-u list-net
i Sm- og invitie- Mliqhech om clet heb-ves.
Den tot But-net most vckckikulcko sk slle 0pkiatlelser.
« Lan-s i iirc sknukkn Desgeins As merk Bg Ug med
tn st csrk i« nuncrct stnalfjedcmiotnr Dtmte
X ttugc sahest-les If Lksek sum den sikn st-. og nmgk
ff
llsdlc I(ll UZLI Ilchs IJB IILTLLC Utldisxsll
støttes iif Tusimler af Brugerc
gennem de sidste 13 Aar. Mange
af diese hat« udtz11t. at om Folk
blot kcndte denne Vugges mange
og store For-trin. san vilde de ikke
undværts den.
llvcr Vttgge er Mcktutl gut-Mc
til sit give fuldstændig Tilkredss
hecL
Fuss hos enhvek Mbellnmäler.
Skulde den ikke kunne faas hos
Dei-es eigen Købmami. san skriv
til Os eiter Kot-Klug og speciclt Tilhu(1.
THE AWOHATIC cRADLE Its c0. steveus Point, Wis
kristelig «·Folkebibliotek.
Udkommen er:
1. S a m l in g
A u g u sti n: Bekendelfer.
B un y n n: Pilgricnsnandring.
A n nie Licens: Lys i Mørket.
L. Eamling:
N ic. M e i er: Paa Torvet og i Vingaarden.
G o d e t: Vibelske Studier.
T h o m a s a It e m p i s: Kristi Efterfslgelse.
3. Samling:
E g g l e s t o n: J Kampens Balken
Rimbert: Ansgars Levncd. «
M a k i es J u l e g a v e (Børnefortællmger)
Disfe Bøger er alle smnft indbnndne i Helshirtingsbind med
Guldttyk og fcrlges for den ualmindelig billige Pris af 65 Cts. pr.
Bind frit tilsendt eller 8150 Pr. Samling plus Porto 20 Ets.
Dan. Luth. Publ. Haus«-,
Blair, Nebr.
Frist-E vALvE PIPEI j.
Er den cui-sie Patmt Pibe forfynet med
automatist Ventic som rcnscr og as
msin Rvgcm nahm-r og lukkcc hvcr Gang
der such og bevirkcr at ingcn Rog kommcr
op i Zinsne. Deune Opsindelje har bcvisi
- at Nikotincn fra Tobakten og Papst-In fkq
Ihn-kun- fksn «d
can tygcs hclt til
Bunds og megct To
bakspares. Ventis
lcn kan med Lethcv
skjlles og opsamlcs
i iærstildte paten
terede Beholderr.
og ingen Nikotin
'tan indaandeö, og
kVædfken im Mun
ven alvrig komme
It Ver-fing med
E-h«sI-us com ds
usck ou l- spij
f res, iom gxør at der kan
alttd nydes en ten og vels
« imagende Pibe Tobak.
Sendes overalt i Ame
rika og Kanada poktofrit,
pq hvsö ikce tilfredsftcllendtz
send Pib en ttlbae De
vil iaa titbage en t a t De
hat udcagt s ZW
HAVE-« ckiksk s? v VIII-EIN
The Vale smoking Plpe Mig. co»
4 908 Statt Sireet, Rai-inc, Wis.
— DANA CgLLEGE
Blair. Nebraska
TIlbyder llndcrvisn ng i følgende l(ursus:
PROSEMlNAR-firaakigt« for-beredet til Trinitatis scminskium.
—uds(edek ·«statc certificates".
ACADEM1C—-fitaakigt, for-beredet til de ledende skolen
COMMERClAL-Bogføring og stenografi.
MUSlK--Piano« Orgel. Violin og sang.
Cod Anledning for Nyliommete til at Iæte Engelslk.
For Kost. Logi og Undervisning per fis-e Usek sls.00.
L c. X. HANSEN, Forst.
g
NORMAL—uddanne- Lan-etc og Lætetindek for "public schoolc"
Cik
IJ
Dampskibsbilletter
; cunarciliniens storghurtisoskibe
f saslgcs as
DAlell LUTIL PBUL Hulle
Isl«Allc, NIIMZ
W