Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 28, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' W
. osnskeken.. ' z ..o.uiker.nfv .
» W u set ernste hauste Was
syst ZBNLWEEKLY l Imekkks, der IIqu
DAme Nswstmpga
to Sange
Ptihlished in U S. Ä· , OM ugcll
TL is ownk Uy s now-. d
»Hm Unnw - sn tiv «
., « «« Issslf ACTU- Mt IMM, -
Ll TH. CIIL I- O m. III-Osts
Um jg pItWZPM c.
« DI-. Luth. Publ. . ’-, s. Wink papi
Z Malt Naht-. «- . fis-I IMM.
IT
XX
OF ibid-Is
T. ; II - Blair Nebr» ?reda—g den«- 28 April 1911.
« 20. Ausg.
Håjlsluueuve
Hätt-dere?
Pan Spur eftkr Ugerningsinændene
i Los Augen-G
Btjdrcne McNamnm og Mc
Manigal arti-sinkt
Lin-das Akten arrefteredes i Indi
anapoliis, Jnd., John J. Mchr
umko, Generalfekretær for »Zum
national Association of Ridge,
Structural and Ornamental ann
Worten-J- mistænkt for. at vcrre
Hovednmnden for Sprængningen
as »Timcs« Bygningen i Los Lin-«
geles fidsie Efteraar, den 1. Okt.,
og en Række andre Forbrydeikerz
af lignende Art. To andre Mcend,’
James W. McNamara ou Ortie
E. McManigaL arrefteredes allere-»
de den 1-.). ds. i Dem-ji« Mic!,.,!
jom de —- iflg. Detektiverne --—’
var i Fasrd med at ville sprængeJ
den nye 82,000,000 Jernbaneer
der i Lasten same-J IJchsJknumrcHl
er John J. Mc Namaras Brodenj
og Mc Manigal er en Chicago-"
mond. John Mchanmra paastms
at ooere det kloge Hoved i Kam
pen imod »He open shop«, oq De
tektiv Buth mener i· ham og de
to andre Mem-d at have faaet sat
i de Mcend, som hat for-net en
bei Raskke Dynamitfprwnnninger.
fom i det hele taget skal have kosl
ftet 112 Memsefter Livet For at
gsre en lang Historie fort ital vi
meddele folgende korte Ouerfigt
over Begiaenbedeme i Mandansl
on Tiksdags denne Zug dem-»m
de:
»w! merke-IS, w mamnskrev
ne Zidcr lang, Bekendelfe, der am
satter Trabet af 112 Mennesker,
Ødelasggelien af Efendom for Ps
5(-»,000, afgivet af Ortie McMa-;
nigal, er i Hænderne paa Myndigs
hederne i Los Augen-T Calif.
John J. McNamam Ortie Mc»
Manigal og same-S Mchkanmra
befordrests lmrtigft under Politibe—
vogtning til Vesern af Fkygt
for Vold fra jympatiscrende Arbei
dcsre i al Daumen-weh
Præfident Gompekis for Ameri
can Federntion of Labor og andre
ledende Mag-nd blandt :Ilrbeiderfcsr
isnjngcsrnc brthncr Zekretwr Mc
Namakas og di- andrcs Arrefmtion
fom en »insamuus:s ontmch Ufern
di,1 Formrrnthfw og en Jegaliferet
Worts-rele
tetektivchchillkam JDBnrns fin
dcsr et Sini- baq vcd James Mel-Za
nigals (den ynare McManigals
Judas-) Hus en Kasse-, der inde
hoider 100 Pd. DynanIit.
National Erectors Association
paastcmr. at Jndianapolis i et
Tidsrum af to Aar har været Ho
vedkvarteket for en Sammensværs
gelie, der hap refulteæt i 80 ske
lægaendsk Exsplosioner.
David Fiaplan og Matt Schmtdt
fsgeö as private Detektiuer sum
savnede Mcdlcmmer as kommst
Komplotten.
Clurenee Darmw, den Sagførey
der vandt Ny som Defensok for
Haywood i Moder, Haywood Vg
Pettibone Sagen, er reist til Indi
anapolis samtnen med Edward
Nockels, Secretæren for »Ist-dera
tion of Labor« for at fordercde
sig til de tre arresteredeö Forspar.
De tre Arreftanter fagdes at tei
se gennem Eolorado tidlis i Tirss
daq Monsc .«
J denne korte Oversigt hat man
det væfentlkge, der i de fidste Dage
er passe-et i den oachandlede, me
get opftgtpvækkende Sag. «
: ten Umulighed
Vlt give Klarhed i Sagen er en
paa nærværende
Standpunkt .
Der fortaxlles en hel Del om
Undersøgelsernc, der blev gjort i
Los Angeles, straks efter at »Ti
mes« Bygningen der var jprængt
i Luften med bl. a. det Resultat,
at 21 Mennesker var bleven dkcebt,
—-— at der alt i alt blev Uds
lovct en Zum af 8100,0()0 for
Opklaringen af, hoem der havkæ
for-net den skraskkelige Udaad,
hvorledes der saa siden af Vurns
private Tetektiver har været arbei
det i al Stilhed for at komme paa
Spur efter Misgerningsmændcne,
og hvorledes detto saa endelig er
sum-des
Men fra Arbejderforeningernes
Eide Mondes-, at John J. Mch
mara absolut er en Hæderstnand,
og der kan aldrig væke Taufe um«
at ban Hunde have Del i slige Mis«
actninget Og Arbejderlederne vrd
ogsaa godt at paapege, hvorledcss
det hole kan være en Sammenfoæp
gelfe imod Foreningerne, og Te
teitiv Burns kan være en Agent
i nævnte »Nationa! Erectors As
fociation«s Tjeneste, og Dynamit—
ten kan være fnildelig anbragt for
Øjemedet paa de Sieben hvor den;
fanden.
Man can vasre fikker paa, at
der forestaar en lang og vidtlsftig
Reis-sag og en voldfom Kamp mes
lem Kapital oa Alt-beide Hvad
Udfaldet vil blive har vc innen
Jde om paa Forhaand.
NotI skulde man Mes, at drt
var oocrmaade resiketligt for De
tektiv Varus at sasite i Steue, hvad
der er passen-i i de fidfte Tage
Men paa den anden Side —- det
er ncrsten utcknkeligt at Sekretwren
Sohn MkNamara og hans associ
erede kunde aaa og ruge over oa
udføre saa djcrvelske Plancr, sum
de anklaqes for, og Arbejderfore
ninaernes Modstandere kan ogsua
fætte noget i Scenr.
ck
l
(
!
(
I
Dei er ilke engang slllert, at
Tidcn on Netslorfølqelfe nogui
Sinde vil klare den Sag. Vi faar
le.
S
L—..
J Lorimer-Sagen.
-- —
Tct herein-S sm, Zliritmficld, Jll»
at schn. llnderiøqcliedlomitcen ci
ter Zeimtets Beslutninq i Ostsdons
udtog Arrefwrdre mod Edward Til
den, on Ehicago ,,parler«, og Geor
ge M.«Betiedict og William C.
Eummings, ChicaqosBanløken Tot
var en Folge af, at disfe tre Mund
liavde nasgtet at efterlonuncs en Jud
kaldelse for Komitecn. Det varMe-—
aimen, at VaabcndSergentm
sit-als ilulde afrejie til Chicago
for at bringe de tre Mænd til
Springfield at vidne i Sagen an
gaaende de 8100,00() til Lorimers
Balg.
Edward Tilden er Præfident for
National Packing Co. on for Dro
vers Depofit National Bank. Cla
rence S. Funt vidnedo, at da Ed
ward Hines bad ham om at bi
Tdrage 810,000 til LorimersFondet,
faqde demu-: «Send Penaene til
Ed. Tilden.« Komiteen ønfker nu,
at Mr. Tildcn skal fremlagge sit
per"fonlige Bankregnfkab fra Mai
til September 1909.
George M. Benedikt, Kasserer
ved Drovers Depofit NationalVank,
er indkaldt for at fremlasgge Mr.
Tildens Bank-Konto i denne Bank.
William C.Cummings, Præfideyt
for Drovcrs Trust and Savings
Bank, et indkaldt for at fremlægs
- s « Konto i desme
If
dmfle Jlth
»Im El P.1so, Ter» met-des, at
Madero er aaaet ind paa at for
lasngc Vaabcnhniten tncsd andre 5
Tage. Det jamme er man gaact
ind paa i Mexico City. De tidligesre
ncdtagne Betingelser gælder under
den fortsatte Vaabenhvile. —- Det
Wes-, at det tildne Punkt i Fredss
uttdesihandlingerne vil blive EIN-ras
maalet om, hour længe Præsidcnt
Diaz ital blive siddettde i Præsis
dentstolen.
Et Lovsforslag ant, at Akt-werfen
tanthujet i Washington herefter
skal bestaa af 433 Medlemmer i
Etedct for som hidtil af 391 blev
vedtaget i Reptccsentanthufet i Af
tes. Hver Stat maa saa indtetto
Hine Kongrcsdiftrikter dereftcsr med
211,877 Jndbyggere i hvert.
J en Tale ved den fjerde narlige
jFasllesbanket melletn Associated
lPrcsfs og American Newspaper Pub«
Jlishiers Association i WaldorfiAfto—
’ria Hotel i New York i Aftes sagde
Prasfident Tast, nt Reciprocitet med
Canada maattcs vedtages nu eller
aldrig. san hastede ftorartet Vifald
Denne Tale af Præsidentcn sigcs
at ver-re den forste af en NEM,
ban vil holde for at vinde offent
liq Statte for sin Politik.
s
Fra Los Anat-los meldes, i Aste-T
at lmad Forfvaret for Mchkamaras
Brot-mu- anqaar, da monek deres
Sauf-stets at Sagen vil blive fort
nd fra den Antaqelssy at der er
en »Dort-n Orchard Problem« at
regne ined i den forestaaendc Kamp
for at redde Secretær John J.
McNaUInm oq bans Broder Ja
mes. Tet er Drtie McManiqals
Bekendclic, man henwdcr til.
Død af Brandfaar.
J Tirödagö hændte der en for
HAelig Ulykke i en danfk Familie i
Hinalia En mai-ja Dotter af Chr.
HSørenfcsn og Oktftrm mde og Pins
insn Zi» lot-arm over en nanmnsl
:lIkadm—5-, der var siukket Jld i.
Wurm-ts- xllnsder blev antwndt,
ide den lillcs lsloo iaa fo:·l-msiidt,
m hole Underlropptsn san at fixie
ldrasbtes. Doden indtraodtcs san iilsL
Ihricnn rlslpddelcslics til is i Ham- ci
ltois tu Tom-is musttlde Bibl-tust
Clnx Zorciiilsncs er en author Fa
milie, der link- Ilkalwornoz Miso
Simmaii
Knrsus i Stciidhedslwre. Modi
son, Wis» 24. April —-—s Denn C.
Fä. Vorm-en vcsd Statsmiiveriitotcis
medieinlke Afdeling, og Dr. M. P.
RaveneL Professor i Vaktcrioluzii.
vil We atlnddmme intelligente
Mir-nd til Medlmimer af Statistis
Countyernes og Byerneö Bund
hebsvæfm
For Øjeblikket er der kun ven
Stat i Uiiionen, Indiana, sum for
langer, at Folk ved Simdhedsvæ
senet skal beftaa nagen Giganten
Wiöconiin er den sprste Stat,
fom indfsrer et Kurluö ved sit
llniveklitet til Uddannelle af Folk
for Sundhedsvælenet.
! Dominiks-konnex
, »Unitcd States« ankam til Ein-i
ftiansand den Li. ds. on vsil after
affejle dcrfra den CI. Maj, Wirte-s
derefter til New York den Isi
Maj.
»C· F. TietneM ankom til New
York den W. ds. og svil atter affcsjle
derfra den 4. Mai efter Skandim
Dien, hvortil dct ventes den «
Maj
»- sz ,
Ylandede Meddcletsen
Mexicaiierne ital have Ro dcune
Gang til at pleje deres Frei-Hunder
·t)andlinger, som vi haaber maa 1yk
fis-J
i .
:iieedch, Calif, ZU. April. s-—
Hitødreue DicNamara og Orticcsiic
Manigal passerede herigenuem i
-Tag sil. l paa et Sauta Fe Bog.
Te var stærkt belagt med Jcru
ug beuogtede af et ukendt Antal
Deteltiver, af hvilfe i det mindste
6 var bevævnet med :)iifler.
Francisco Licccsåuirkh en døvstum
Skrædder i La Crosig, Wis» blev
i Ousdags undekrettet af en Sagføs
rcr i Council Musik-, Ja» at han
var blevcn Arving til -P7(J,UU(I,· der
ivar efterladt ham af hans Fader
Uiicall MeGuim en eccentrisk Far
mer i Nebr
! -
i
i
s
To Amerikanere, Fletcher og Ri
;d)ardfon fra California, blev i
«Mandags arresteret i Japan for atz
have taget Fotografi af Marineflasi
tionen i Maizuru. De hævder imidsi
ilvrtid, at de ingen anden Interesse
havde i at tage dette «I«nap shot«
end Tiiristciis.
.
Dset bereite-J fra Washington, at
Idcn nye Judenrigsminifter Fifiker
Wink beflnttet at fjerne fra Departe
Einentet allis di Funktionærer, iom
,st-ttede Vallingek Jkrigationstie- «
Znestens juridiske Kpnsulent, E. C -
Sinne-m reiignerede i Liiaitdags, og
fkere vil inart folqu efter.
O
I Oberst S. E. Young, Bestyrer
Ived S. Dak. »Training« Stole i
EPtankinton, er pkudselig dgd af et
IHjerteslag 63 Aar gammeL Hans
jDatter havde kaldt ham til Fro
,kost om Momenem og han havde
;svaret, men da det vakede noget
zlænga før han kom, bankede hun
’paa Døren. Da han ikke jvarede,
lag bun ask ind i Pause-sieh fandt
bun sham død.
Vod en Eksplosion i Ott Kul
lmine ved Eli Garben, Va» i Man
Zdags blev 23 Minenrbefdere indis
ispærret Tirsdag Morgen bervttcs
des, at 15 Lig var braut frem: der»
Fnæredes intet Haab om, at noueiJ
Iaf do Js- var kein-»der I
: . !
. . · , - !
! Visi«d(·11s:«srcdc11. :I.Ii’m-wapn!1s, ;
s s- o !
!an., »Z-. April. - - sVinson d’
;Estotmusllcsi5 do Einrian Romas-H
chsntant for den Vom-gelie, sum
jvil fromme Vordoxtsfrcschm bar op-'
slwldt fig i Tvillinqbtscsrnc i cst Var
k Dank-, og mltr i Onssdaucs not-Statin
zunivcsrsitctC Mit-non før talte han
til Minnefota Prace Society i St.
IPaul Hoth Dr. Cyrus Northrst
« præfiderede.
J nirstrn en Time talte Betonen
for Vordcsnsfrechst og den ringe
SNsytth der vor i at førcs Krisen
Kasfctrusten. Washington, D. C,
27. April. - Under Tolddelmtten
i Repmsfcsntnntslmfet i Moor nn
gtcb Koimrcsmand Norris fm Ne
braska den Kombination, som kon
ttrolerer den brafilianfke Kasse-han
del, og forcsslog Tokdlovene forans
drei sanledes, at De Forenede Sta
iers Regerinq kunde faa gfort en
Ende paa Kontrollen af Priserne
paa Ilaffeforfimiimcn wo dct ameri
kanske Morked.
Mr. Nokris fande, at siden Bra
silien i 1908 indqik et For-bund
med de store Pengemænd i De
Forsonede Stater og andre Lande
for at bestemme Prifen paa Koffe
var Wholesaleprifen i New York
Hpaa Nr. 7 Rio-Kaffe fteget fra
672 til 131X2 Cents Pundet.
W
J Hamburgs Havn blev en Ar
bejder forleden grebet af en Ma
skine og fuldstcendig knuft; Maskinen
rev hans Krop i Zmaastytler
«
Ved Jndgangen til siongresfalen
Versailles, Frankrig, opdagedes
»forleden en Helvedesmaskine med
et Pund Sprængstof. Den blev uslas
deliggjort i rette Tid.
f Yordmrundt
s
!
)
En Holla-wich van Lange, der
i 11 Aar har boet i Altona som
Penge- og Ejendomsmægler, er ble
ven arresteret for en omfangsrig
Ordenssvindel, især med rusfiske
Ordener.
Mordede swlonisten Fra Obw
fa, Russland, meldes til »Dain
Nenn-C at ni tyike Kolonifier i
Aliitjka i det nordlige Kaukasus er
bleoen ooerfaldet, udplyndret og
myrdet af russifke Kosakker.
.
Fra London til Paris-. Paris, 12.
April. Flyveren Prie, der i Tag
qik op i London for at flyve til Pa
ris, er uden Mellemlandiim i Ef
termiddaq med jin Endælker landet
i Jst les; Monlineaux.
s
J ciiiisiiskssiiolen onerfaldt forle—
den Morgen 30 bevasbnede Terrori—
ster en Postvegn paa aaben Landvej
og slyngede en Bombe mod den,
hvorved 2 Personer drasbtes. Ris
vernes lidbytte blev 50,000 Rub
let-.
Kvinders Valqret· RuslandsRigs
duma behandlede Lørdag den 11.
ds. eI Lovforslaa om Amtsforvalts
ningen paa Landet og vedtog et
Ændrinqsforslaq, ved hvilket Min
derne faar Valqret i disse Distrikter.
Et dristigt Kup. Berlin, 12. API.
Paa en hidtil uopklaret Monde,
Inen fondsynligvis ved Hjassp af et
falsk Vrev er det lykkedes en yngre,
ved Dresden Bank ansat Mund at
hasve 5s3,»00 Frrs ved Credit Laun
nnis i Gestif. Han er derefter reist
videre over Limfanne til Milatm
Ballonfarten. Tonl, m. April.
To tyskt Valloner, »Essen«, og
,.Prinse-;sfin Wirtin-in's er i Naar
landet mer ned Tonl. Tore-I- iyn
Passaqerer et· i Tqu vendt tilbane
til Tustiand En tredie Ballen med
tre Pasfagerer qik ued mer ned
Nonen
Rusfiste Røoere Et. Peter-Zwis
11. April. Ratten mellem den ZU.
og 27. Marts har 9 Novete over
faldet Veboerne i Stanitza Nooos
lenschovskaja i Koban Distristet. De
zdreebte 9 Mennefker og røvede der
Iefter alle de Vcerdisagetz som de
knnde faa fat i.
i I
Tnfk Supplcrittgsualg. Berlin
1(«). April. Vcd dct i Tag stcdfutsd
ne Supplcsringsvala til Rigsdagcn
i 4 Valgkreds i Berlin, der tidlige—
re reprwfenteredes af Sinner Eo
cialdemotrat,) afgaves 735,39() St»
deraf (39,872 Stemmer for Otto
Büchner (Social—demokmt), som der
med blev vakat
Tysklandö KvæqindførfeL Berlin
l(). April. Til Morgenbladcne mel
dcs fm Essen: Tysklands Ischa
handleres For-bund rettede for no
tgisn Tid fiden en Annwdning til
!Landbrimsministeren om, at det
maattc indføre magert, danfk Kvasq
til Fedning. Denne Anmodning er
nu bleven afslaaet.
Vetoloven. London, 12. April.
Efter at Vetolosven nu har været
til Behandling i 5 Underhnsmøder,
er den nden Debat bleven udsat
til den 18. April. Skønt For-hand
lingerne har været temmelig stor
mende, har Regt-ringen dog ved
alle Afstemninger bevaret sit nor
male FlertaL
En Protest. Berlin, Il. April.
Til ,,Lokalanzeiger« meldes fra
St. Peteksborm J et as Fængslers
ne her har en Del as Strasfefangers
ne fom Protest mod den strenge
Man-du pag ljoilken Fængselregle
menterne haandhoevedes, skaaret Un
derlivet op paa sig og derefter be
stemt afoist enhver Lcegehjcelp.
Iegraferes fra Perinn En tyrkisk
Troppeafdeling paa 1800 Mond
skal i det Jndrie af Landet være
falden i et Baghold og være fulds
stændig tilintetgjort. Naderi fkal
vcere erobret for 12 Dage siden,
I og af de der liggende 3 tyrkiske Re
sgimenter skal kun 15 Mund oasre
undfommen. Nun El Tais og Za
na holdes cndnu af Tyrkerne.
Oprøret i Arabien. Til R. B. te
Cn Jldtugte i Italien· Mandog
YAften den lo. ds. ved Tsziden strau
»lc-dc Himmelen over Messan pluds
«selig mcd et stasrkt Li)-J, dg ca. s
Tillkinuttcr efter hørte man 4 meget
E voldfomtnc Efsplojionec
Man frygtede først, at et Krudts
magasiå eller et af Kyftforterne var
prrunget i Lasten, men Fænomcnet
iagttoges ogsaa i Catanim Paler
mo og sorskellige andre Steder.
Man tror derfor ifl. R. B» at
det dreer sig om en Jldtugie.
En chmpebrand Totio, 10. Apr
Kvarteret Yofhiwara er nedbrændt.
Binden drev Jlden fire Mit mod
Nord, 6000 Personer staat nden
Husly. Mange er blevne saarcde,
men ingen dræbt.
(»Eencre): Den store Brand har
ogsaa ødelagt Knartcrerne Tofu og
Asakusa Situationen blen færjig
Jkritiff paa Grund af Vandmangel
sog Sturm Drt entom-ist's Marter
Jst ndcsu for Fute.
! NB. St. Petersborg, 11. April.
TEL Peter-Ilioer Tclegrambureau
Futclder fra Tokio: Ved den stcre
Brand i Tom er der bmsndt mi?6
Hufe, 9 Templer, 2 Fabrikker og
Inn Brand-station. Der er omkommen
1 da sannst Mk- Porsoncsn til Tels
llmardr Llntutlot af Husvilde er
l nunm.
f Ihm-un nun ist swnmlat Konstan
Etinapch l(). April. Til Porten er
Iindlølnsn Mrddclolsc om, at det
«tm«t«i5t"c Wnsnlut i Buschi" er ble
Hmt angrebet of en persijk Falke
xskmscs, du« foi«lnngto, at en persisk
IPolitifnnttionwr, der var fltmtet
Tsnr :lI(’(1and(-n, ffnlde ndlcsveress til
chsnt1e. Mængden trwngte ind i
Konfnlateh drwbte Politifunktionæs
i rcsn og to af Konsulatets Tienere og
Instrcttedc lustvdclig Skade paa Kon
Z fulatct
z Porteu hat« i den Anliedning for
«langt Oprojizning af den persifke
Reue-ring, Afftraffelse af de skyldis
qe on Erftatninn for den anrettede
Sfadc. Den pcrfiske Regering har
straks opfyldt alle Portens Kran.
» -. «..-.-.-——
Multterede Spillere. Misnneapos
lis, Minn» 27. April. 6 af 15
Mænsd, der var arresteret for at
holde Spillehnler, er blevet mulks
tereL En blev fun«det skyldikh
og fem tilftod deres Skyld. Hver
fik en Mulkt af 200 Dollnrs, den
størstc Mulkh sum nagen tan faa
for denne Overtrædelfe, og de fis
derpaa alle 6 deres Frihed.