Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 11, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ...---.----«-«---.-«-----------«.------« ------
QHCC Yanmark. ED» .
.................. ..—·-.—-..-.. v«v
Sitdeutekfaugetnee Amerikatne
«Kr. ngl.« af 25. Mart-:- gioer fel
sende Oversigt am Tieren Hele de1
Kote Apparat der Var været iat «
Qevægelie for a: arrangere de danjki
Studenterfangcres Tut til Amerikc
sg fitre det et feitligt Forli-v, er m
faa vidt i Orden. at man har e1
cverblik over denne Langfart, del
til staa jom en Begivenhed for ooki
Landsmcend og Jeres norike og spen.
sie Fremder yiniidesf Atlanten.
Den l. Mai gaar »Sei forenes
de«s Damper »Klnited States-« her
fka med ialt 30 Studenterjangert
im Bord, deriblandt Dr. Christof
ferfen, Solisterne Kammerfanget
Delge Rissen og Arkitekt Halb-U og
Dirigenten, Lsoerarepetitør Levys
sahn, og den 103. Maj bettcedes
Amerikas Jord i New York.
Herira starrer Zangerne da for
at give Koneexter i ca. 16—18 af de
stirfte Byetz book Standinaverne et
færlig talrige. iaaledes i New York,
Washington Edikaqo, Racine og
Omaha, der dliver Turens Veftligste
Punkt, omtrent midtvejs mellem
New York eg Jan Franeisko, mel
lem Atlanteryaoet og Stillehavet.
Sangerne ciar faaet den bedee
Inbefaling med paa Besen. Kron
prinsen er Preneka den hlrværens
de amerikanike Geiandt Tr. Cami
Iar anbefalet Sagen: fra Universi
tetets Nektar medbtinger man en
Jntroductionsjsikrioelfe med hans
Embedsiegl til de amerikanfke Uni
versiteten og endelig har vor Ge
sandt i Washington, Gan Weltte
indbudt Sange-me til at vcere bans
Oeester og has Præiident Taft nd
virket en Jndbndelie for Sangekne
til en Havefeit
»Dansksameritansk Selikab« hat
taturligvis anstrengt iig iættigt for
at gsre alt faa godt fom mutigt for
fine Landsmænd. Saaledes er det
Umwaer at Ztudenterne overalt,
hvor det er muligt, ital indkvarteres
Ieö Standinaverne, eg i evrigt vil
set dltve foranstaltet feitlige Mod
tatzelfer alle Wes-me Biludflugtek og
weget mete· Turens Clou blivek
se lille Afstikler til det mægtige
NiagarasVandiald
P Programmet ved Koncerten by
Ieez fern man kan teenke fig, ganfke
festligt paa nationale Sange. Men
vil Lunge gamle Folkeviier og noale
Studenteriange og hat i tivrigt for
Lejligheden ikcdimderet en Række
fvenfke da nor-Te Sange fornden et
Rat amerikanike Nationalsange
Verm is. Mai itaar man eftek Ve
tegwijta atter i New-York rede til
Hiernieilingen og iorhaabentlig med
ji«-u mange Penge i Kassen, at man
form-tak- at daskke de ca. 60,000 Aus
Mitten anen vil koste, nden at
Weibe den Garantiium paa 50,000
Kr» der er regnet af interesserede
Falk berbjeincnc.
Wutjjnwjan - Mengan linken-I
ist dortiges-each I0,000 Tons stob
beltsszkkue Dom-Isle
afgaar fra New York
nskstj
oscars
clen 27 kxptsil
cijmwmi
den 4 Maj
Dorf-M tilgte-:
sk- Uev York sk- shandlmivsem
Mit HELUGOLAV Apkues
wiss UNtmosnsrns usjo
wwsmswuaws J
M
CSCAI ll ftks New York Clet- 8 JUN!
W
W sit-·- skn Ost-i- s das W
his- Omdytalas. klunls lieh-·
s Ist-O seltvemmeli Indes-.
Arglist-» Mit-Hemi.
IIIWWPUMCKM
·M—— W HE- Leg-«
We Ase-E euer M
A- S. JOHNSON s- c0.
NR Ist-. kas. Amt-.
Amme-s tr. —- . com-cogn
Wfsslh An. I . Maus-polit- sit-s
Meidskoufliktetur. JAnledning
af de mange olsiaglc Onerenskoms
its-r Jg de del-J verserlsndc og dels
oarizsledc Vol-lauter har Te samvirs
tende Fagforbund den Bl. Mart-Es til
iendt zorretningsudvalget for Dankt
:Ilrbefdsgioer- og Mesusrforening en
Zkrivclse, hoori det ·Vl. a. hedder:
Te fanivirkendc Fagforbnnd vil
af yderste Evne biitaa de as tilsluts
tedeOrganifationeknnsd at afilaaArs
beidsgiverforeningenisOverfald og vi
tilføjer, at vi i Tag, efter den as af
Organisationerne givne Bemyndis
gel, har taget Beslntning onl, at
vi ikke fan forpligte vore Organisa
tioncr til i Alinindelighed at esters
komme Arbejdsgiverforeningens Øns
ste um Jndgaaelfe af 5saarige Oder
enskocnster. da at vi ikke agter at
træffe nye, fleraarige Ovckenskoms
ster, nden at disse indeholder bedre
Arbeidsviltaar, end de opfagte
Island Den nye Minister-S Pro-i
gtkanr. Den nye udnævnte Minister
Kriitian Jonfon ndviklede i sin fer
fte Tale i Altinget eftek sin UdnævJ
neise ht· a» at han viide sage at time-·
jebringe Fred og No i Landet, gen
nemfsre nsdvendiq Fokfatningsfokaus
dring og oplsfe Altinget til Sommer
under alle Omstændighedec: Stor
lpolitikten oilde han lade lwile i de
første Aar
J Anledning af det Rote, hans
lldnæonelie haode oatt, fenihævede
Ministeren, at han havde overtaget
Ztillingen i den Tro at være ststtet
af 23 Tingmænd
Her-sonder Eiter hvad »Kr.
Zahl-« Makel-, skal man i Justitss
minifteriet have tilendebragt lldars
deidelsen af Statutterne for det af
Millionæten Carnegie til Danmark
,ikæntede Heisa-Fand
! Statutterne skal svare ret ntje
til de Bestemmelier, der gælder for
det tyfke Oerofond
Eiter de tyste Statuttet tan Fon
;dets Midlec tildeles Zoll af alle
Nilus-set og botaerlige Stillinger
for heltemodige Forstg og Anstren
geljer for at redde Mennester fra
Livsfare, hvorved Redningsmans
den selv er kommen til Stabe
Er Redningsmanden d-d, til
staas Legatet den afdsdes efterladte
Familie.
For Falt, der i lnægeve Tid li
dek af deii dem tilfsjede Stude, uds
betalers der aarlige Understrttels
fer, indtil lFell-redet er genvundet.
Alberti-I Bo ij widatorerne i denP
sjasllandske Bondestandi Eporekasje
holdt den U. Mart-J Mode i KI
benimmt
Tcr fu«-link :!IceD-delelie om, at
Spottet-aser baudc ooertaget Alber
tis Bo, ug at Beløbene — 50,000
»kr. — oar udbetait
mm et Belei- iwd uberigtiget »
cii ForDrinq fra siebenhaonk Poli
ti wo Inn-« w for Albertis Ar
Teflithild
Lin dem Grau vil der blive af
:mldt Mode i Zitftrrutteti
Roindcts Abgang til Embeder
nun Island. Forbenværende Mini
ster Banne-S Hafstxsin lnr for nyliq i
Altinget indbmgt et Looforjlag, der
kmar ud paa at bevilge Kvinder sam
mc Not til alle Einbede paa Js
land sont Mændene.
Bist-no Bjarnarfon fremhævek i
Anledning heraf i ,,Kirkebladet«, at
endnu hat ingen Foltekirke givet
Kvinder Ret til Prasteembedey og
at det derfor vil være vanskeligt for
Kotigen at stadfæstse en saadan Lon.
Endoidere bewertet Biskoppeiy
at sen islandske Kirke abdelks ice
er bleven hakt angaaende dette via
tige -Sp-rgsmaal.
Eis Ists- bss snydstistw Der
er den sittste Saudsynllghxd for,
at Branden pa Anders Messen
san-d i Ovidding forleden et op
findt-ed atderer qaaetJIbienI
Rotte Da Wen om Formiddageni
M ved Mit-ret, san hun i Filge
Maul-. WU pludfelig en bran
dende Rotte springe pp af et af syr
Wue ca Mond- ik et out
Trost Hat-bis Sitten swdi man
Its- sah-u im m m him,
Wiss til-at di M et W
Etcd; for nagen Tid efter slog RI
gefn nd fra Tage-t, og Guarden stod
i Lust
, Bett-met swaduitr. Da etTog
den Its. Januar um Aftenen afgik
fra Horscns Bancgaakd, sprang en
;Mand, der havde fulgt en Bekendt
;ind i en siupcy ud af denne, efter at
Toget var begynsdt at køke. Han
faldt imidlertid ned mellem Per
tonen og Toget og vilde utvivl·
foucst vasre bleven alvorligt kvcestet,
hvis ikke Togbetjent Johansem
Exvaldsgade Nummer 9 Aar
huis, hurtigt var sprunget
til og havde bkagt ham i Sikkerhed
ou Uaa Perronen.
Da Or. Johansen derved udfatte
sit eget Liv for Fore, har General
idirektioncn for Statsbanerne udtalt
sin Paaskønnelse af hans Bedrift
sog tilftillet bam en Belsnning paa
IZO Kr
Dtdsfald· Landinspektsr H.
Kriftian7e11 i Silleborg er forleden
afgaaet oed Toben, Ii5 Aar gam
meL efter en Maaneds Svgdom
Ten old-de der i fin llngdom op
boldt fig noqle Aar i Amerika, hat
i Folge ,,Silleb. Av.« eftekhaanden
været -83øjffolelærer i Karife og
Gjedved. Realfkoleeier i Brædstruv
og Redaktsr af »Sill(sborg Falke
blad«, men han opgav hurtiat
Journaliftiklen og var derektet paa
en Gang Landinsspektsr og Semi-l
narielærer i Silkeborg: ban har!
desuden været knyttet til den lokale
Londboforening og Handelsfkoleth
J Volk-til bar han været en ivrig
Deltaqen og lmn fad i en Periode
i Silkebokg Byraasd.
—Mangeaarig Sekretær for
Hist-sing Jlmts Landboforening,
Durlcrge Rudolvb Haner i Hist- ·
ring, er Ratten til2 .Marts Muh
feliq dsd 62 Aar mmmel
—Kgl. Kammerlangerinde Char
lotte Bonrnonville er samme Nat af
gaaet ved Dsdem 78 Aar gammel
-—Tistkiktscwge C-hk. sanft-i- er
Onsdaq Affen den 22. Marts dsd,
61 Aar gammel Den awde der
first var Lege i Gloslundr. »du-eva
tes i 1878 til Distrkttslæge paa
Ferner-ne hvokfra ban forflntteres
til Hvetbo Distrikt i Vendfyzfel
Fra 1893 hat han viklåt i Not-k
ingi F. Den afdsde var Nil-der af
ng.
Wl
Lanicsiier NOT-nimm i Ziege
er den III. Mart-:- dsd sitt-r lcvngere
Tiiss Hierfislidislick M Aar gl.
« .,» —
Ttde af Nocera. Førite Mafkins
»Hu-U Joboniem uaa Ifiaiiatiik
Kompagniiz Tampek »Bondon« er ig
IIIho »Niaet« Onscha dcsii 22.
Ilkorts død cis Kote-m i Bangkok.
J Lobi-E of dest iidste Var Mannide
or dessuden in Matt-vier im Simifo
tiik Kompagni dsde af Kolkra i Østs
alten.
105 Aar. Enke- Ane Marie Ol
ien ni Beile Sondermerk, den ælds
ite- cwinde i Daumen-L imaede den
25. Marts den imponerendks Alder
of 105 Aar. Fsdielsdaqen feste
deI i Folge »Veile A. Av.« i det
lille Humondsbus, der nu bar væs
ret hendes Hiem i 61 Aar, Da book
hun tilbringer Tagen i den Lerne
ftsoL knm købte for de Benge, non-,
gen gav hende paa hendes 100 Aal-O
Fsdfelsdag. Den gamle bor has
sin Dotter og Svigersøii
Det kitkelise Sommermtde i
Hoffens afholdes i Aar den 28.l
Juni. Eom Talen- konnnor til
Stede Biikop« Strensism Aar-bus,
Valmneniqhedspræst Motten Lar
icsn, sollte-bro, oq Hsiskoleforftatrder
KristenfensNanders, Dlletuv.
Dtcit user et Automtill..
Onpdag Affen den 22 Markt ved
Wut faldt en uns Dom-, der vit
de springe pp psa Wam, im
cis-May at hun kaut ist under etl
Ast-mobil, der W ktrte indi.
es W pas Siedet M
Dqgg cum-Mag vtev den Heu-!
W Dis qensmdt of heut-es Za
der. dun var Syst-sie ogjzh—ce:l
ciiie Gibt- M Wirksade
Is. (
II Wes W Gattin-eh
Mkmq Mind- hsr i Ist-e «Use«"
tratst « Wldi til VolMeh at m
26 vorig, tidligere straffet Svend
Oialmor Brunn, der hat haft Arbei
de hos ham i tre Zierdingaar, for
’no,11e Tage fiden er forfvundeu fra
Byen, eftcr at ban i den senkte Tid
H Forketningen og Vasrkstedet hat
Fstfaalet en Tel Ringe Uhrkæder og
:Snmkkek.
Kvaqulveri. En Dotter as den
»Noch Mand« i Pedetsborg, Guard
cjcr Jesus Pedevfem blev for nogen
Tid siden sat under Tiltale for
Kvakfaloeri. Hun, der er uddannet
Was-se havde nemlig i Fadekens
·Ejendom opkettet en ftok »Am-an
stalt«, hvor der oftest var fuld af
syge Mennefker. Hun er nu.i Fol
ge »B. T.« i Henhold til Ftdgn.
af 5. Septbr. 1794 § 5 idsmt en
Bade as 50 Kr. Tommen skal ef
.ter Forlydende appellereg.
Btsndr. Randers, 24 Worts
J Aftes ved Nitiden ovftod der Jld
Hi Provrietær Tnchfens Gaard i
Luni-. Tre Længer nedbrændte
Der indebrwndte 18 Kreatur-ed 1F
Faar og alt ijrkrwct Heftene
rcddede-5. Alle Mafkiner bkændte.
Vogninqerne var foksikmde i Land
bnaningemcs alm. andforsikring
og Los-keck i Wiftoits Brandkasfc
---«Za-5slev, 2!. Marks. J Aftes
ved R·Tiden opftod der Jld i Guard
ejer H. H. Lassens Gaard i Aar
lsfe ned Hasleu Goal-den neb
brasndie totalt: der indebrændte
nogle Eisin, Geder og Fierkraset
samt en Tel Jndbo.
Kronprins Christian hor dct sidfte
Par Aar findet-et Nationaløionomi.
dog nucope med chblii paa at blive
sein«-. polit. Wetter »V. L. i Udl.«
km Visite-ten paa Amalienborg dri
msr Lmn med megen Jver Videns
skabm Det er den vordende Amt
nmnd over Fast-etwa S. Motten
der er hans Laster i Zwist-et- og
Direktor for Statens statisce Bu
reau, Michael Koefoed, der indvier
bam i Nationalskonomiens Gemme
lighedcr.
Kronprinien vil i wkigt ligefom
den svenske Kronprins, blive dekokes
rct nwd Hofebaandsordenen under
Kroningsfeftlighederne i London i
Juni·
· Prius Kund, Knuptisipmets
vugfte Stu, opereredes den 16.
Marts for Blindtarmsbetckndekfe paa
Professor Schous Minik
Operationen fort-b godt oq der
næres Forhaabninger m, at
Prinsen hurtigt vic komme even
Zeuge. Prins Knud fylder 11 Aar
og hat altid tidligere» værkt kast
Sygdommen er optraadt sanfte
vludseligt. Hans Befindende et
fremdeles got-L
Basar.
Nlnir danfkp e:1,-lutb. .Qvindefore
nina holder Udsnlg Fredag Eit. Kl·
P. den Zi. April
Rursriskningrn Jce cream, Kof
fcs oa Emarrebrød Terveres
Alle indbndeg berved vestligst
Paa Ksoindeforeningcns Veqne
Komiteett
Hiemmets Bilds-set
Nogle of de nyere Btger.
Hittebaknet — Fortælling qf
Susanne Gaguebin. Dverfættelfe
af Vertha Heide-g. 292 Sider.
Jndb. sl.25·
Han to — — Zigsjnerfortælling ai
Elifabeth Franke. Pan Dunst ved
John Miskom 90 S. Jndb. Soe.
Eiter —- Fortællinq ftq stiften
fokftlgelferne i Armenien of »Vat
tenie«. Overiat qi Mk N. P.
Radien. 188 Sider. saht-· M
Unge Glut-r —- En Forml
ling ai Lan-its Bei-rieth IU s.
sinds We
dau vllde noset — W
ling m den nym tid i W
of Bill-el- Mu. lss sit-.
Buhl-. U Is. -
Viert-tue dtsvei —- M
fort-sing of M Wen. M
slder. Buhl-. ABO
Mata — Baldenletfottsllinq of
V. Ulmen. Pan Dunst void-M
A. s· Lapi-it 121 sit-un M.
70 Its.
Dan. Luth. saht. Haufe
SkoquatdsPetetfens Smssfktifter.
Folgende Strifter af Past. SkovgaakdsPetersen, der fandtes i
let beskadiget Tilstond blandt oort brandsladte Lager, et nu Mand
fnt og indbundet tilfammen i nyt Shirtingsbind:
1· Læsniugs Betyduing i et Mike-It ngdomsliv.
2. Bcnstabetö Stillst-s i et kristeut ngdomslw
3. Omvendct ehrt-, thi Himmel-ists Ritze er kommt act.
4. Hvotlcdes findes Guds Villie?
5. Kristuk as de ftudeteudr.
Tilfammen 236 Sider. Sælges saa langt Oplaqet rækker for
den overordentlig billige Pkis of 0 E e Its. «,
Dan. Luth. Publ. Haufe,
Blair,Nebk.
NYI PRISIR.
Hist csr us en l·’»nm·j(slscs at kunne meddele vor-e Kunde-r
.· l vi tm vocl Kish ist· ·-11 ty· ug kot- Navnetrylk speojelt indkette1
Porgyltlerpkesscs lim- urprvumlet de Vanskoljghodey der blä
til hats ver-rot korlnmtliet nur-d Paatrykning If Name pss Bil)
Ins salmeslmger. ». s. v« ug at vj here-stet- lmn got-untere abso
lut kørste Klasse-S Arlmjdo sk den Art, san vel Sota If alt Bog
bintlerarbdde overl1()ve(l(st.
Brust-v ak Maskinen for en enkelt Bog gør imidlektjd mid«
vendigvis dette Akbejcle were kostbart at mit-ke, livokkor v1
ser os nødsaget til bereitet at holde os til kølgendkisivrigi
fremde-les meget mode-sum Priser kot- Guldtrylk: s
Nin-v ..............·.. .20
Nun og Als-mal (ont Veto) .30
Dmdovuz per Linie ..... .10
DM LM. PUBL. FAMI, ZW, VIII
- - - - - - - - — — — — --—-v--f------7---""-""
A III MCI CIKTMCATL
To tneet on ever jucken-ins den-nnd for s oertifionte thut
enn be readin preserved nnd yet kurnish en npproprinte nnd
nrtjstio settjng tot-« the onurehly nttest, we now offer out- new
PoleNG MARRIAGE OERTIHCATE NO. 804.
This oertikiente is printed with sn exquisite bokder de
sign ok nor-l wrenth nnd wecktan bells in S eolors on ex
oeptionnlly tough bristol bog-d Ost is onpnble ok soldins with
out drei-Uns When opened the cenikiestes met-eure 77311114
ineher. They ist-e exeented in the sinest chrotnolitbosnphy·
Doch tolded in on ornnmentsl envelope ot extra stkong
quality.
ijoes:—single copy 15 cts., 1 Dos. O1.20, 100 copies N
net postpsid.
DU. LUM. PUBL. EOUSB.
Einst-, Nebr.
--"s-’-"--vv-f---—s--vf-—-----ss- - - — — - - — -
Ftlgesde ist-bad- Vjsek
ai det ved Bronden beikadigede Lager can endnu iaas i iorholdsois
god Stand til nedenior anisrte knng Tit-ne Pkiin
Ausn, Am Sæd og Hsit .................. ist sl nu 25 Ets.
Ante-, Sigm-d: Modersmaalet .............. ist 40c nu 15 Ets.
Beck, Vilh.: Erindringeksfta mit Liv .......... isk sl nu 50 Ets.
Bltkdelx Slrsbelig, dog itækk .............. isk 25c nu 15 Ets.
Even-, H. F.: Den skotile Kvinde .......... ist 81.60 nu 50 Ets.
Evald, H. F.: Svenikekne paa Krcnbotg. .. .isk ZUO nu 50 Ets.
Eipols-, H. F.: Johannes Falk .............. isk Ihm nu 50 Ets.
Grad, Alle-: Netties Mission ............ ist 25e nu 10 Ets.
Haufe-» J. M.: Vejblomftek ................ ist 75c nu 25 Erz.
Haufe-, I. M.: En Guds Mond ...... ....isr 35c nu 15 Ets.
Hufei, I. M.: Ny Uditillingsitugtet ........ fsk 35c nu lö Ets.
Danie- I. Ah Splintet af et VerdeniipejL .isk 25c nu 10 Ets.
Hauch, C: En polik Familie .............. isk ZMU nu 50 Cic.
Dei-eh J. E: Mod Stummen og Spuk-. . . .isk 8150 nu 50 TU.
Heuch, J. c.: Spur-. ............ . ....... isk 60c nu 20 Ets.
Dotatio: Gennem Stækene ---------------- ftr QUSO nu 50 Ets
Jsseusnm Prins Otto............: ..... ist 8120 nu 50 Ets.
List-, c. Q: Til Koniitmqnden ------------ ist soc nu 10 EV.
Luthers Kristrliqe Bettestuinget .............. ist Ql uu 25 TU.
Ly- pqq seien ...................... isk 8120 nu 50 cis.
Whieien 100 Fette-linker .......... .-.·isk 70c nn 25 cis.
Wisse-: Teddys Knap .................... ist 40c un 20 Tig.
Mc List-, III: Undet vilde Roset- ........ isk soc Im 40 Ets.
Glitt- Dmtik Spiqu ................ ist 25c Im 10 TU.
Fort-kling- itt Studqgsikolm ...... ist ABC Im sc TU·
IMDY Ihn selig-m ................ ist Sok m Ds cis.
M, M: Jst-man Jldptsven ........ ist We Im W cy.
M, Its-it- Miss .................... ist sp· km 20 its-.
Wsk II USE-IT Mke WORK-· »f« 406 im W
Mywx Idlese sit-le .............. ist Ocij
Its-ce, Les- Ven Gut ------------------- ist VIII no WEI
W, sw- Dus lyie sub ........... ist soc II ss cic
Manqe ei blsie stser er tun sauste let sller flet M bests
diqet, es ielv de dqarllqite er l W Wis sicut
Tll Æcioteksbruq immi Pariser til WDM III-es Oder
ligete W.
Du. LIE. III posir.
-—4u---4--—-.----L—----—-4-----—---- - - - — — - , — — - , — - - ,