Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T «:s-:-: ..-.---—--- --— »---—---—-f -
»Danfkeren«
k;
Fredag den T. April 1911.
E
Mit, Nest-.
-Wudstjenestc oaa Zondag i vor
Mike Kirke til sædoanlige Tidck
Widdag ug Athen Zøndagssfos
Ic-« M. 9,15
·Skckktorsdaq Listen su. S Rad
Ietgudstjenefte Langfredag —
Cudstjenefte m 10,:30 zmd
Kennaro — Konfirmatioty
Cadstjenesten Iegynder Kl. 10 For
Middakk
— Ved Memghedsmøde Onsdag
siten blev W Johnson ualgt til
Tkuftee til at Jnlde Vatancen ef
iet Marias Deck. M. P. Haufen
Ug- valgt i Becks Sted fom Med
lem paa Urrangementskomiteen
for Aarsmsdet Prof. Lund blev
Valgt til For-stand paa samme Ko
mit-.
—- Ved Zkolen gaar alt frem
deies fin fæaoanlige Gang. Det
meste Nyt dersra er, at Bros. og
Ists-. Lunds mmdste Barn hat væi
tet sog af Ckow og Tonsilitis nogs
le Tage, men -,sc nu i Bedrjng.
— Ved Valczet i Tiksdags oandt
Jokm F. Whrte over Williams med
28 Stemmer I» Ward kostede 52
Stemmer for White og 83 for
Williams; 33 Ward 82 for White,
54 for Williamss: 3. Ward 85 for
Bdite og 71 for Williams, og 4.
Ward 71 for Wbite dg 51 for Wil
sams.
Til Knsferer valgtes Bank-r
Sehmidt og rxi Clerk W. Strude.
J i Ward Esc« C. M. Christener
sg Hoff hver 303 Ztemmer, iaa det
fiel afgørisci .)e-I Lodkastning, hvil·
kn af de to Eil erklæress vagt til
Maadsmedipm -—- Kamuen om
Saloouerne inne-Z afgjort for be
standigx Tokretmngsmændene Hqu
at Jan-einian qaar meget lieer
fiden Balsam-Irre er bleer lukket.
Byen hat mqsks Brug for Schw
M.
—- J de fcdfrx Dage hat vi haft
sei-g af tre as Hei-e Præster. Past.
O. M· Hausen im Omaha og Past.
CI L. Jener, fra Kimballton, Ja»
sin- veeret ber, for-staat vi for at
midete Samfundets Regnfkaber.
fsr de overtasxes af den nye Kasse
ter. —- Past M. Th. Jenseit er i
Veng has Ein Swgers, Prof.
Sangs. J Dag bar vi Past. Laur
Iea fra Elk Horn ber.
— Mr. og Dir-T M. Matthieiem
set i Vintkr Em: ovboldt sig i Long
Beeth, Tauf Eom i Sindags til
stge derfm Efter at Regntiden sat
te ind herum-, nr ingen af dem be
kundet sikx M Jg de befindet- sig
nok iküs allem-III sendnu «
-— Det gaar rast mcd Automobils
siila her —— Eiern iolgt i fidste Uge.
Ur. Gus Rathntan ladet bygge ny
Getrage, saa Hart venter fremdeles
It alte stor )lut.1mobilfotretning.
—- Brsd baixr as »Morning Glory
staut-« toq Ist-.- Præmie paa det
i Jan. afholdte Washington Co. Corn
Ihm-C Hermes beviies ,,Morning
Cloky Flour« at væke det bedfte
Mel i But-n sag-j- hos A. Beck 85
co. Ptiö 81535 ver Seh L
Or um »i; Mcniaheds Uuiiis1
dif«1renjnq, ) r-- Mode den førfns
Duzdag i UJI .!«.’aa1(ed, Tatnledcz
iOnsdag Imsss :"Jr-:s. H J. Hausen
kBlair Det ««1-- en lana Visi, noqs
le af Kvindksrice Hunde H Mil at
stre, men de møIte alligevel Hvor
der er en gind leiie, er der iom U
Itst ogsaa en »Bei Tet var en rot
Mgelig Saturn-Infome Te flosse
cf Kvindeforismnzens Medlemmer
M til Steht-, os; De havde den Gla
Otx at Past. Jg MUS. N. P. Lang
issaa var nie-) dvad de jo sjælden
Ist Anledntnq ti!.
Dei viser lig Gang paa Gang,
It- Winkeningerne danner et
Mist Leb sxf Guds Rigeö Ar
ssjde i vore Menigheder og i voct
Mfmtd Ogsaa Drum dmäke Me
ssws Knindefokening hat i de
I Isr, dsn hat bestand, udfsrt et!
III-i eIch-the Den fatte fig
III et foreltbigt Maal at fkcenke
Mut et Nlterparti og det tegner
II til, at dmlvil naa dette Maal
W at lanq Tid Man venteri
« Mai Foraaret at faa det fert
Is
M Mckninget i Kokthed
— Mk Were andre
. Este at Laffen
W m Mage
lig Stund med Affyngelsen af et
Par Sange og en Tale af Past.
Lang. Zaa lidt Forketningsnwde.
Jmidlertid led det benimod Akten
og man Kälte-T glade over at have
mrret samledc til Unindemøde
Juvilæumsgavea. 25,000.
(Fortfat fra Side 4.)
Omkrmg 70 as den forknede don
5ke Wirte-I Præfter er ndgaaet fra
»Trinit«:ti-:L Emninarimn,« oq der
fra svil ui fremdcles faa voer Pras
fter. -
Tænk 5cta blot et Lieblik vaa den
Oele Kæde as Menigbedsvelsignelfec
Eamfundissgoder og Missionsinteress
fer, sont knyttes til Præstefkolen
zrwre Vennen da oil vi for Als-or
naaqne oa sum med ern Mund og
nced eet Vierte Tige:
»Trinitati-5 Zeminarium« og Da
na Colle-ge samt den kristelige Stole
i sin Illmindeligbed fkal have en
Forsterangssvlads blandt alle vote
Zanksundsvirksombeden Alle andre
Virkfomheder fkal da nok komme
med i et oelfignet Zweigeko
Men. kære Eamfundsvenner. lad
us nu ikke alene fige dette i Ord,
men fige det hsflydt i Handling ved
tat lceaae i Bette Jubilæmnsaar paa
tPræfteskolens Alter:
825,000.
»Kat! nu denne Zum weiss-«
ionrgte en iorleden Tag. Mit Svar
var: »Jo. oiit san den non-s ---— oin
ui løitcsr i Fællesfkab og oder —
»efter Gnne«. Zlutteligen dissie prak
tiske Vinl on Qnmnntringer.
l. Vi oenten at de Zsftermenigs
beder, der endnu ikke hat subfkkibes
ret til Jubilæntnsgavem vil, naar
den belejlige Tid kommer ior dem
udrække en fuld Ssstethaand
L. Man ikke der er en hel Dei
iblandt us af dem, der allerede hat
fuhikriberet, iom er kommen til at
ie iaaledes paa Sagen iont f. Ess.
Vennem jeg mindede om i min for-»
rige Artikel, der ikrev til mig:
»Gott de 325900 was-, lckqger feq
825 til min Subfktiption Moa
Herren oirke det Sind i mange
rnndt onikring iblandt os.
3 Teitamentakiike Gavser modtas
ges med itor Gliede ellek starre
Gaver im eder, J velftaaende FolH
J vil derved berede baade andre og
eder ielv en Glcede og tiene Herr-eng
Zag.
:)-. Endnn en ijerde Bei er der
at gaa iretn ad iot at naa Maulet
de 825,()0("1. Tet er den of Stiteken
antndede Vei ned at iaa en Judi
læumsbank.
Teorien er nu i Orden, eller med
landre Oel — anilænmsbanken et
»n» liwet oq vil med det access-ritt
blive omiendt til Brit-sterne, bos
bvem de altfaa kan faus. Wanken
er lcwet i en firfantet Form med
Efolens Villede paa Forfiden.
Ovenooer staat- Jubilæumsgave
Paa den ene Zide »Trinitntts Se
minariunc« on oaq den enden Side
»Dann Collequ Rederst von For
iiden flam- Ordene: »Gud elfkek
en Alcid Giver'«. Man nu denn-e lille
anilænmsbank faa en riqtig hist
liq Modtagelie i mange sinnt-rede
Hiern, as Kviiidefokeninger m Ung
dontsfoteninger og mange enkelte
Nennen
Lad SJ særo Maule-L om n-mli-«.It,r
merk ellers mier eller mindrt sont
de mktsltr lau rirklcs frem til Paa
des-me Mande- er der altfcm Null-d
ninq til at lusle Zum flink-s
Eamilien san ver-re med. Jene-it
H Oktober maa Bcsløbeve nasre
indfendte til Samfundets Wassers-:
Slom og vær vedl
Med Flærliabedens Hilft-n
Ebers hmg
G B. Christianfesn
Nat-r Rinden nistet iud
GMW lw Side G)
» Betragt de state Kvindemalms
Fremftillinger, for Stdempel fra
Overgangm mellem det 18. oq 19.
Aarhundrede. De vil lære os at ken
lse en Hier-terms Dronning, hviö
Livsopgqve er opfyldt, nat-r bis-:
hat vundet den Mand, hun attraas
ede eller —- fom attraaede shende.
Hos den unge Pige er det fremder
lkende en lidt duftljs Ynde; Smilet
et Mittende fyldt of en Beha
gelyfh der forelsbig er holdt i il
Mküsbed Ho- den Hist-, bor
aerlige Sinne er der i det Sted tomi
met noget færdigt og aflukket Er
hnn lytlelig, hat hun det lldtryk.
sont en Mond faar, naar han ha
arbejdet sig op til Toppen og nu
beredet fig til at gaa en rolig og
fredelig Gang nenne-m Reiten as
Livet -
Derimod de moderne! Hvilken
Mængde Llfskygninger i Pfykolvi
gienl »Den smukke Kvinde« findes
not, men male-s itke merk-. Det vil
siqe: det er det mennefkelige ist-n
beden, der interesferer en moderm
Kunftner, ikke Skønheden i det men
nefksslige Tetfor tender vor Tid
overhooedet ikke mere Wink-malen
et fom Specialitet
Og je længere Udviklingen stri
der frem, des mere vil det winde
lue oplofe fig. Arbejdet vil sætte
sit Stempel paa Kvinderne soc-!
»von Mændene. Og der vil bliae
Inier fællestypisk mellem en Kvini
jde og en Mand, der beggs er Lses
laer eller begge Ksbmænd ellek
isoandværcsmestrc end der vil blies
lmelletn to Koinder eller to Memb
Lder bru- indtager fin Livsstillism,
qu lskxer bører til sit Samfundslag.
Valgct as Ægtefællr.
La bermed vil ogsaa den moder
ne Erosks Fvsiognomi Være ridset
op. De fanlige ssenfyn vil blioe
bans Trone. Med den felvftændige
Ztillina vil Kvinderne gribe mere
;oq mere aktin ind ved Valget of
iÆgtefcelle, og de vil i mindreGrsId
end nu fsle fig imponekede af fass
jdanne mandliae Fortrin sont Hono
ilekrcsit Bestemtbed faglig Dygtigi
;l)ed. J Siedet for den«kvindelige
Jung til at sage Befkyttelse ved
YMandens brede Bryst vil der i mast
Ige Tixfokkde tmde sen modern-.
TTranq til at tage fig of bmn oq
forene Eine Krasfter med hang. Te
vege og lidt ufelvftændiae Mcenss
as tmille der efter et udbredt For
lydende itke findes helt fan, vil ka
en Fremtid for fig.
Monden paa sin Side vil met-:
mindre tilbsjelig til at lade fig be«
lnæw of Sktnlped on Ande. Don vii.
;bevidst ellet ubevidst, taae Ebenso-I
Itil det Trin af Aandsitdvitlina.
Iminden staat paa. Oq i mange Til
swlde oil ban fitlert ogfaa tagte
faglige Hensyn Ligefotn det lænae
hat vætet almindeligt, at Teater
mumesket qifdede siq indlfyrdeö, sag
ledes vil Fremtiden se Æqteskaber,
book begge Parter er Sauf-ten
Tandlæqer ellek Inedkskmestre
Da i Sammenhmm hermed staat
det, at allerede den Alden lworjlvins
den endnu san »am- fiq Saal-C er
rntket stærtt frem. J det attende
Flurlnmdkedes bøjms Kredfe omtali
tess en una Pfui-, der tyan oplevet
sit-Is- Eomre, allen-de fcsrn for
sammel. Senkt-e fattvät Gramer
mfdt i Tnnerne, faa omkrtna de
trisdive Nu er, fom belendt, Gram
feveklene For den farlige Inder wks
M c: ftort Zwkke lrtOnaetsev wds over
Liriets Middagslinie.
pur bedrtveligt!«
vii mange fiqe J Stedet U- den«
unm- b«ro-J, sum beruste oxr demg»
vil vi faa m Tindiq og bednqrt ihresl
!i;chedsqnd, Tom infrin- af Hcksiynx
til Furretnmg ku outitiskc1 Umfass-I
fer, til fælles Nym- oq swfch Jn
tkressev Ist endcr med, It man
kun aiftsr fiq indenfor Tin Region
Lisiem — og i en Foqforenjng et vi
Ic· s7terdaanden alle!
Men naar vi fer os- om, kyvilken
Rolle fviller saa i Forvejen den
store, belliqe Kærliqbedens Lidens
sieb? Hvok ofte trwder dm over
Tækfkelen til de borgerliqe Him?
For-stellen bliver bare den, at hvor
fst andre praktiske Man aquors
de Sagen, Henfnnene til Medqist
ug focsol Stilling, der bliver det
nu sitt-te fagligt. En Kvinde derl
gifter fig, vil here-str! ikke merk
mrte scm en Meinst-. det tives Its
fra skne Omgivelfet og onwlaM
i Port-ford. Hun tager fer si
Jordcnknd med sig sg blivet ved M
at gro m Rode- ku Glags dqc
syn ril træde i Siedet for en unten
Flugs
MM
bitt-eh om Den-en vil, afholdt i
Zeinlin, Ja. i Dagene 5 C. og 7.
Naj
Præstetne F Andetfem Rose,
Jst-« J. A. Lassen, Steu- Citv- Js- .
oq I. N. Melfem Jakkfcmvillr. P»
hat W at W
Kærlig Jndbydelle til alle. »
s, J. P. Einsicht-seid
Til Sala.
Cu mmct uasn Ejendom er nu til
Ealg Idcr i Plain tæt lsed den
danske Keim-. chudommen maa
Urlwa iutrtigst muliqh og den Iil
blivc folgt mmet billigt. Dettc
READ-J Kontor anviscr
10 Arke Form til Salz.
Pan Grund of andre Beitemmcls
ser maa jeg sælge min 10 Arke
For-m 1 Mil fra den smukke Stole-H
by :Iknrthsield, Minn» 1 Mil fra
vor d. e.-l. Kitte. Et godt 7 Rum
»Ja-J med nn Cifterne, Stald, Æbles
tmw oq Lamme Vlommetkæek, godt
»Juki-UT eqner sia for Hønseti og
dank-bringt« To Wolfes-en der vil
kwlve i April, 60 Hans, alt for
Jst-WI, hois Salg kan fke fsk 20.
April.
Christian Sein-Mem
R. 7, Northfield, Minn.
Neligiousskolr.
Menighedek, der matte Infke en
Læter ellet Lækerinde for Fekiestos
len eller Neligionsfkolem sites sp
mætksomme paa, at her er flet
unge Mennescer, der specielt kotbe
redet sig for og vil væke glad ved at
vikke i denne Gerning.
Nærmere Oplysninqek faas ved
at henvenDe sig til
L. A. Laut-few
Ell Horn College, Ell Horn, Ja.
Rast ikke deres gamle Msbjer
bott. Lad mig gøre dem ny igen.
Jeg betaler Fragtm
Alt Arbcjde gewinnen-H
Johs Haufe-,
1512 N. Lith St., Omaha.
To dygtige dauske Maler-e
san faa stadig Akbejde for Somme
ren ved at henvende sig til
J· P. senten,
Box 62, Ruskin, Nebr.
Til Musik-Mit
Vi bat et mindre Restopcag as
den i Fjor udfomne hauste Ovekfwix
telse af Past. Adolf Hele Los
Ved Korsveien
Sac- lqngt Oplaget reitet faai
Bogen for 30 Ets.
Don Luth. Publ. Hauf-.
Duft IissinsJSssshp
—sok-.
Hedninge og Israel
M is f i o n e n.
Zamlet of »Ur-nisten for de al
mindekisse demisfionsmtdek«, fes
bestaar af Petit. A. Busch, W
Koch Post T. Lsgftrup, Dr. tect. P.
Mader, Grosfeker Johs. Schuh-,
Pastor Bill-. Sirener og Lic. wol.
Tonn. lldgsivet of »Bei danske Mit-s
sionsfelisasb«.
Bogen indeholder 163 Missionsi
fange alfvbktisk ordnede i to Asde
linger:
» 1. Hevningentisfiom
2, Jsmlsmission
Liqeledes historiske Oplysniugkk
om Saivsenes Omindelie, oft-.
Trykt paa godt Papst Wegs-i
stckrkt melag. Pris 15 Cis
Paa Partin gives Rat-at
Dan. Luth. Publ. Haus-.
Pufkebtevkokt
Ficke importerede Kort mkd Korb
oq Komm-. Tke fokskellige Bibel
Txmm passende for Anltdningem
trykt paa daan i flere Fast-er Pris
per Dufim asfokteret, 25- Ets.
Kokt med engelfk TeM haves til
tilkvareude Priset
Dan.Luth.Pubi1. Haufe-.
«
f Nye Bogen
Olfert Ricakd: Indes i M
s Mike-· Beiledsüns til Zelt-stu
dium II. 81.40.
F. B. Wehen Judas — VIII —
Irmsd. Taler holdt Beiden over.
Zahl-. BUT
F. Bettex: Tritt. Nutz-rissest
Qverfættelse ved M. Wallf. 40r.
T. J. Holtt Linkan süße-tm
En kikkelig Adiaphqunmut
20 Centk
Nur Ost-den leder. Bitnefottæls
ling af M. — Udgivet of Past.
Asfch.-Danfetr. 15 Seins.
Darm Linien- PISL Me.
Dan« Luth. Publ. Hause»
Vi oysker Der-es Haydcl,
Ikirkms ssr disk »- altjd magtpaaliggende at
seelge von Uns-er til Dissens law-te vom-lag
uk nie-d dkst sammt- Iosvgre lksm
bei des-ie. set- mmu i Damme-h
Er De Ikkes Ellen-Jo- ·«t- as vors lustig mang- lcundor, du shulds
Cis-L gis-Je os. um Dis vtl sing-gen M H »Mit-.
SAA Vl KAN s»l’.!l)i-·«Bs«l’l·2 llV.U) Vl llAlk IAGTR
sAs Bnos.
RELIABLE and UP·T0-DATE
Lcathcr and Rubbcr
FOOTWEAR
sHOE REPAlRlNc.
Blatt-Blase G
Naar det gældcr det
gamle, kæte Tamnakk.
da hilft paa, at ot i Im Aar bar beiocbkek
stdosfagktek nnd H dansse, tnske og engelfke
Läuter. og imm- stemdeleg nl Tores TIenesle
alle Zuber ben og alnd bin-am III taget
Inod von «1Togiageiek paa etcnonen og
hin-wer dem litten-. Stnv nl bei alt-gam
le« betend-e Firma
Motttnsen E ckooi. hauste Wem-L
2818 W Nosth Av-. Cbtmqo
merk Cas. Io. ovenot Aman
Send as Ravnet og
r t. Adresse-! paa Si eller fle
te as Tekes Venner. til
hvilke vi vil sende en Katalog, og vi
skal sendeDem absolut irit et Kopi as
Bnssalo Vik- Adventurks.
J. V. LIACUIAN s 80s,
Ists-poll-. Its-.
Citizens Stute Bank
Gatantisond shole Ilqr. Bqnsforteminq
Penge laanes pas Land vg Esset-.
Unotdiunger pao Penge for Ink-: og Udlsnt
feiges til Tage-is billiger sur-.
F. H Amt-Mem s. sont-sein«
stritt-est site-sannst
D. Z. Rom-ert- send-en
UPDlKE PRlDE
os Omslss
seit il all sehn-la III-s
o. ALBERTI-ZU
Iijcluslvo Ase-ist for Blas
«Easter Creeting"
Cakds. Post Cards Nov
elties. and finc Canclies.
At Popular Frieds
«80leIC NEW ALWÄYS"
Blait Racket store.
shivekehiiim til skolebksg T
lørsus til-muss Var-! tu ri
mengt- l risse-r stokt Udvslx
KONFEKT 00 500AVANO
-:Itv«-. ons- t Aue-c«1::
Vi lud-Meer un sum Instit-»
.I. W. Mssyl(-( -0.
W
JRMES H. PLRTZ
MI- MsflL fus Usss O
IIIM
Ase-n lot 5 Demmissislinlehrlekimunm
denciampkts Unit- os sinnlicuslinleth
Mu! m sUll. III
WIOOOIIOOIOOOOMOOIOOI
Thetis Z- Pause-g
I
I
I
- iste- et suldstsndl tN et at osl
. sitt-Z lssNtRApl IW
. IIATZIUFLZH vIND
. NlNC ss VAAUBAPPAKATIIB
I
I
I
I
.
Ists is W s- W.
shall-. Ists-.
OIOOOOOOIIOOWOOOOOOOOJ
cln til-is- mmousl sum
U s. Dakota-war
Anna-toter sls man alt denn-read
M Banktokretnins—- God botan-Clim
0s hast«-who Print
c. A. chUIDT, cui-by
BLAUL Nsbli.
Sees Time ls
nearly here.
liamombor we un- Isouuquaktoks
on pure Held and sausen Saul-.
Mk M IMVAIR
Murkedsprlser.
Bl·Älk. NRlTI
List-de (Wlnte« .......... pr. sitt-et I 72
— (svktns!......»... — .?·2
Ha)ssshel.).«.». ZU
— (e--) ................. — IS
llsvte.....«................ — JE- Es
tust .. -- III
Bys — As
sv1n. . ...... TM
SO( TR UIAUAx
studetsood cost-kedl.. . .ts.O-«I.25
choicslkeedeks sss —I.«I
svin,. AS 640
CHICACO
five-de Mc Nr. zip-us —- — — — — As —- .-47
Hvedesp. Nr. 2 nord. — — — s- JOS- .«7
Hsvke Ih Nr. I ———————— II -- N
disp- —-— -—--- -— --— --—— — — M— --7
Since (Cholce(oknie6) — -- -e'3 55 —I.I)C
Svin—s-——-—-«s--——--- END-san
I hiv »k- I«ssjlighcd til at oft-k
l bevise dem om von- billiso Ptis
ser putTommer Tugpapik list-.
( Ieunsntstetk Itoktsth alt hvad Or
tust-han«- til liygningsmutorile
ckowea html-u s cui-I co
Dtmgedksgnr. VII Odem-st
sknkm, days us, Volks-L
Mach-ski- elleth ask-a berstet
«- tsisutssm Eise-If
Abs-am Orm- bis
mo. IÄTTIIUISIN
n t: u n XII-.
eriom De saftuel nu- elln !!
WM III-WARle
ists-u- cI Idtokmäk
» VII-I si ts- slsgo synhssshtst
hu- Issss III tot-s pi- Lissc M M
Ums-te kna
III Ich-Onl- sive 070ksl-· ps- Ist-ds
LDR. c. k. MEAa
DENTIST.
soc-n- ln Msylo soll-las
sit-s I.
I
for slllcllllclh linktiglmä og sygse
TIC DcN QAULI PAÄUDIUCI
U N A I D l-l N E
SIASLEIEI IZOO
ALLE neues-wen Zuge-I
OVII ATLANTIIIN PAA
4 tut-E to rimsk » miss.
kam no m spann-Wien
Dobbolis sitt-no. Trosskkuok os
Firosskruor Don-spaltle
Zwist-. Hurilsstr. Sieg-nieste ihres-L
Ums-IN Itllllkllsll
kam-Icon. Ny »Hm
cAKMANtA. cAnoNtA
cAnpANIA. wand-m
Usdcs sfcslsc
AQUlTANlA. LAcoNlA
II first-lim- lsl Ists flachon is M III-.
I- sts Ist-ti- us imloui In Incl- ll. Ins-—
sond one-r Frost-um over do
storc Mldtsommsr kaurstonsr
Iisasx«»e.sp».ex.sxnspsks.k.gs«skss
OVII a fass«
IXPIIIIICI
IJAJENTS
co»
An nyoso sonst-II s Ihn-h Ins W
Cato-I Mit at ums-um
Ins-m m- i- pkodsl com-assoc
Uoos Its-Indem
um stos- its-«
Pmsus Votum
WWille
cui-non 0 sa- .uss’ meså U s
H tät-kost- Ida-u
- Lin-Mist costs It- Institute-!
III-EIN