Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 04, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÆTWDW
W
Eu forfthtret Kitteiudvielfr. Bi
stvppen beivinccr. J Formiddag oed
Titiden blev den nye Kirke paa Ny
landsvej indviet i Overværelse af
hele Kongefamilien ug et stokt An-:
tal Præster m. Fl.
Viskop Peder Madsen forrettede
Jndvielsen, men midt under Jud
vielfestalen segnede han oludseliq
befvimet om foran Alteret. Nogle
Ptcester bar Bistoppen ind i Sakriss
M hvorestrt han i en Ambulancei’
vogn blev ksrt hjem. Provst Osten-I
feldt affluttede derefter Jndvielfenss
Da Biskoppen var vragt til fit’
Diens, tom han fnart til sig selv
igen, og det Viste fig, at hans Jldes
defindende tun havde været en gan
ske almindelig kortvarig Befoimelfe.
J Eftermiddag var hans Befindende
fuldstcendig godt.
JudtesMissions Julius-um« Isid
felsdagen for «Kirkelig Fodrening
for den indre Mission i Dann-tatk«
er den 13. September.
Men da det vilde oære forbunden
med altfor store Vanskeligheder at
holde Habvtredsaarsszeften paa den
ue Dag, paa hvilken det bl. a. vilde
være umuligt at faa smalet alleMiss
iionærerne, harBeftyrelsen iflg. »Kr.
ng1.« besluttet at fejre Jubilæumsi
festen samtnen med Sommermsdet
i Holbcek 27. —3(J. Juni.
Pan dette Msdes anden Tag efterj
sfholdt Altergang i Holbæk Fiirfes
vil Deltagerne med Ekftratog blive
befordtet til Stenlille, hour Fort-trin
sen ved et Msde i Stolen samme
Steds blev ftiftet i 1861 under jin
nye kirkelige Form
Rissiøuæk Bolwig hinab-nimm
Den 13. Marts ankam Missionær
,Bolwig til Danmakk fra Andung ef
tkt en 14 Dages Reife.
Han bekrwftede iflg. »Hu Vgl-U
Esterretningerne onl, at Pesten var i
Iftagenda
«Paa den øvre Missiotxstnark bar
set jv intet Tilfælde vift siq. Paa
den nedre Missionsmark hat der væs
It wogte Tilfælde i Daan, men vg
sm der er Besten ophsrt. J An
sung har Kineferne, fom vel allerede
bekendt, anmodet Dr. Larer om at
we Overopsynet i Tilfælde af, at
Besten skulde svife fig ogsaa der, men
Iek hat intet Tikfælde vist Isig. Ki
aeserne gør sig ftørre Anstrengelser
If Frygt for, at Japanerne og Rus
ferne skulde bruge deres Eiter-laden
hed til Paafkud for at tage Kom
mindern-«
Hond Udsigt er dex for Fremtisx
den med Hensyn til Westens
»Den Form for Besten, der op
tkceder i Manschuriet —- Lungepei
sten- — synes ikke at kunne«taale
starkem Sollys og Parme. Denl
viL mener man, helt Here op, naar
den varme Tid begynder i Maj.
Ren der næres af nogle nagen ergt
kot, at den indiske Form —-- Byldes
Festen — fkal komme frem, naar
Sommeren begynder, man ved det
ikke.«
Er der lldsutur wr. a: Auch l
der san bliius must up ma den mte
Tisissjonsmurfk
»Te: maa nmaste endnu derm
gogen Tid Das Nruncs as Pkftett J
Mai holdes jo «wnferks1n«.s:s., um kam
oj at se.«
After Mund- og Kleinsqu Tre
Kreaturer paa Aarhusegnen umkeh
Ie Da der Forleden forekom et
Tilfælsde af Mund og Klovesyge i en
Besætning, der tilhsrer Guardejer
Hans Sejersen, Lillering Mark, traf
Landbrugsminifteriet de sasdvanlige
Forholdsregler.
Besætuingen, der bestod af 15
Kief, 5 Kalve og 14 Svin, blev
staaet neb, og der blev indtil videre
udstedt Forbud mpd Udftkfel fra den
U « Wie Jagd flete Weder-s
Wien es den Del af Ring
MS Wut iJochus
syst, dex ligcer Pest for Bemele
spwz RWs-Ocavhus— Standers
, Mit-txt fpa den Del of Hjckmslw
: B Jurisdiktiom i
Weg Amt, der ligget Nord
DE Musen Wahns-Staatsei
«;lsi«skk-Silleborg.
IW fuhr-des det fro Meis
« IW Landdistriktet at
. M, Kernemælk ellekl
Balle, fom ikte hat været opvarmet
til en Vermont-ad af mindst 64 Gra
der Remnnr c80 Mmder Celsi11s).
En sprgelig zioufitmatiouskejfr.
Lemvig, 19. Mart-I. Gaardejer
Jens Cyristensen fra Et. Bonet
væltede i Formiddagis ud for Ram
me Station Pack Vej til Kirken,
hvor hans Søn skulde konfirmcres.
Hans Kone og fem Born var med
paa Vognen. Konen blev faa for
flaaet, ot hendes Tilftand er næsten
harrt-las Monden og den Zan, der
skulde konfikmeres, fik begge fvcere
chestelser i Hooedet og henliggec
uden Bevisthed.
Hvide Sande. Vorde, 19.
Mart-T J Anledning af Duer
fvømmelferne oed den sydlige Del
af Rings-hing Fjord efter Gennems
graoningen af Holmslands Klit af
holdt Narre, Nebel og Omegns
Landboforening i Gaat etMøde,huor
der i Folge «Ribe Amst« enstems
mig vedtoges fslgende Henvendelse
til Regering og Rigsdag: Udlsbet
oed Hvide Sande anses for en saa
sleni Zare for Landbruget, at store
Zdelasggelfer maa befrygtes, om Uds
lobet ikke hurtigst lukkes, og Udlsbet
ved Nnmindegab foges holdt i god
Orden.
Teglvcertsbtaud. Knabstrup,
19. Mang. J Nat ved l-Tiden op
jwd der Brand i Pottemages
riet Oed mmbstrup Teglvætk, og
Jlden bredte jig derfra til Entwede
1en as den celdre Tel as Tealoærket
Saaledcsss brændth Maskinanlasch
Tørrinqganlæget, Pottemaqeriet og
Ringovnen. Den nyere Del af
Teglværket samt Tikeftsrboligen og»
Arbciderboligen er uftadte. Ska-;
den anflaaess til «),00() Kr. BygiI
ninqerne vor forfitkede i Landbng
ningernes axmindelige Brandfokfjki
ring, der dog for Støkstedelen hat
gonforsikret
Ackejdskouflittw Mutstbejdss l
uukndeaes chfoteuing sendte dem
»i. Marts Arbcjdsgiverforeningenz
en Skrivelfe i Anledning af Lock-(
outtruslekne mod Murarbejdsmæus
dem-.
Skrioelfen meddeler for det fsrste
at de fra Lockouten undtagne Ak
bejdsmænd bos Mut-mestkk Nothe i
Fisbenhavn vil Mike hvis der bliver
Lockout, oa dekncrsL at man agter at
indbkinge Zagen for Voldsrettem
idet Fagforcningen ikte basresr noget·
Ansvar for Omfanget af Medlenps
merenests Arbejdsprasstationen I
l
l
Træiuduftticn. Tot samme Tag
afholdte Fællesmsde aixgaaendey
Vatslet as Lockout i Tkasinduskrien’
fluttede resultatlsst, og Zagen kan;
altfaa nu indbrinqes for den faste;
Voldgiftstirim fanfremt de famvirkisnsl
de Fagforbund agter at forfølge den
videre.
- » l
sicdeli go Mafkinvacssemc Bod»
Intkmndlhmckn nttsr famtnc Tru»
mellem de interesserede Vorn-r em- ;
des nmn om Hooedpnnktcrne i de«
nucs Oueronstsfomster for Fnrbødcme
ma CermsnffabrikkcrnchEnkktsrfalsrifii
ferne, Spriifabrikkerna Lin-fabrik
kcrmd Zisunlfnrtsfabrikkemo og Pa-.
pjrfabrikkerne Om Tetoiipunkters
ni- optaqes Forbandlinkwr Uaa ch
enkeltes Fobriffmt «
De the Overcsnskomswr slnttes tun !
for 1 Aar, da Hovedoverenskomftenl
mellem Arbejdsgiverforeningen og
Kedels og Mafkinpasferforbundet can
opsiges til næste Aar. «
Ludsfttwue for bis-delikt Gyms
nestikerr. Dunst Gymnaftikforbund
hat i Istge ,,Khhvn.« benumt at sp-·
ge afholdf et stsrre Landsftævne for
bindelige Gymnqtfkera Det vil
fblive afsholdt i Whovm men Ti
den var entmu ikke fastsqt den 17. f.
Mii. Alle Skyttes og Gynmastikfork
dringet i Landet skal medtages. I
Lismoiiler i Stets-weit J den
jener-e Tid er.der apstaaet ikke sau»
Tau Brande barst-, at Lokomobiler
hat del-et benyttede «til Wkning
Ufer Lignenbe i stcerkt stotmfuldt
Befr, ibet Gnifterne er ryget oven
nd af Lokomobilfkorstenen og as
Staunen fstt over pas Streu-tag
fom de hat antændt
Justitsminiftetiet bar dereftersr
bestem, at i Sturms-»wir man Loko
mobilcr knn bcnmtcsz i waiden of
Vngninnon der er wettet nted Etwa,
IWV Ema-n euer lignendc let an
twndeligt Tan, Etat-. Etnkbjelm,
klIcødding ug Lignmde.
Cznteno SjctnehimmcL
N
» V St. Pcstersåborg vil der i en
nær Frcmtid blivo opfort et nyt
Teatctx lwortil Czar Nikolaj den
jAnden bar sfænket Midlerne. Det
Jbliver et ualmindeligt pragtfuldt Te
Jaten og om detd Støkrelfe kan man
Igsre sig et Begreb, naar man huren
!at Tilskuerpladscn blivcr den fiskstc
Hi help Vordem intet andet Teater
Hvil funne opoife Mage dektil.
Der bliver i dct hele taget en
Mængde Ejendommeligheder ved det
te Kefserliqe Teatcr, men det Origi
nalefte blivek dog vistnok Kuppelen
over Tilfkuerpladferne: den komme-r
nemlig til at foreftille thernehims
melen, som den iaa nd i det Øjeblik,
de Czar Nikolaj den Ilnden blev
fsdt. Dei hat været overdraget Pro
fessor Glasenapp at bestemme Stier
nernes Konstellation Pan det givnc
Tidspunkt, og dette Arbejde er nu
endt.
Tor kan Don natnrligois ikke vass
re Tale om at medtage alle- de Tu
sinder af jmaa Stimmen der med
tages knn therner af fsrstr. andern
tredie og fjerde Stark-Ase og de
fremstilles saa ved elektrifke Lampe-r
of forsfellig Ztømslse og Lusstvrke.
l
Tonngen Folkefoksistiuch
Jndenrigeixninifter Jense- Stude
rnn boldt iflg ,,.V L i Udl « Son
daq d l- ) Mart-: et Fondrag i Vej
en By om usolkeforsikrinq og ytkcde !
Tt han mente, den nedfatte Kam
nIissiottHsVetænknittg fnart vilde
forcligge. Zteinningen i Kommis-l
sionen var for en tvungen Falte-z
forfikring, medens der var nfvigens
de Meninger m O t Austjættelsen
af Begyndeljestiden for Jndksetalin
gen. Ministerens eseu OpfattelseI
var, at Jndbetalkngekåfsedst skcte
i de yngre Aar f. Eis. frei 16 til
ZU Aars Akderen Landes vildcÅJkke
i Lænqden kunne udrcde de state
Bidrag til den nuvasrende Alber
domsnnderftsttelfe, man maatte gaa
til tvungen Folfefoksikkina.
Finansminister Neergaards Or
gan »Aarhus Anttstid.« tneddkler
fa-mtidig, at man nu endelig hat
ondaget,. at vor Alderdomsforfsrs
arise mer narlig kostet os caj 10
Mill. Kr.!) indeholder et Princip,
der i Hnndreder af Tiffælde hat haft
en nheldiq Vikkninq vaa Mennefken
idet SelvbjcklpssPrincivet widrig
linrde men- ndeladt as FLJrTømelsess
bestemmelserne.
:Ii«a-vnte Blad bemerktest Tot et
ritteligvis dette, der nu skal siqu
naaet ved den tonnnne wolkefoxsiki
fing Men det et riqtignok at hin- «
me fra Amen i Bahnen, ometid is
san-kommen Stil med at Lassede
barmbsertiqbeden « berbjemnte, Eber
ladek de ftcerke on funde betalek for
alle de fvage on nfunde I
Straffeauftaltek, Etruffeainler ftm
Zindsfngrlsospitalcr.
Justitstniniitkr Llüjow Im i Fol
fkstinqet srcsmfat Forslaq til Von om
Lpførvlfts of en Ztmffmnfust vod
ifcybom m om lldnidcslfe as· Vkidss
loselille Zimffeanstalt
Forstaaet qaar nd Uaa at an
vende lle Mill. Kr. til Opførelsen
of den nye Straffeanstalt oq til
Udvidelfeme vcd Vridslsse« Der-of
gaar 1,200,000 Kr til osJkybomsA -
ftalten fom fkal rummeL 20 Fangetc
Ved Forelæggelfen bemærkede
Minister-en iflg. »V· L. i Udl.«, at
han i hsj Grad beklagede at væke
i den Nydvendighed at fkulle frem
fættet dette Forflqg. Men Straf
fecmstalterne var faa overfyldtc, at
der end ille kan viere Tale om at
afvente Rwisionen af Strafsslovs
qivningen, fjt man fkrider tkf at
fkaffe meke Blau Kun i minde
fængflet paa Kristianshcwn ersH der
Pladz not: der er en glcedelig ed
gang i Antallet as djmte st »
Ministeren redegjorde dereft for
de Underssgelleh der var aW
flete Siedet —- bl. a. i Odense, hvcr
dog Omdannelsen of Ryfterkasemea
ril et Fasngsel for 156 Straffefans
W vilde andmge ca 750,000 Kr.
, og del-S af denne Grund, dels
iordi man fluldc liavcs Pladsii til
wer 200 Fanqety rettchs Timten
niod :Ict)bom, liisois Unmmunen til
bød gratis Grund
Tot er Hensigtcm naar Straf
sclovsrcvifionen er geimemført
aiitaquliq med den Følac at der
blinkt imm- Fertigielssiraffc
isveiitncllt at ncdlcvggc Ztraffeaip
smltcn paa Kristianshavn og over
fluttcs Alvindernc til Nybom. Dervcd
wilde der indnindiss et betydeligt Ve
løb genmsm Folg of Grundene paa
Qristianshavn Naturligvis vilStrafs
franftalten i Nyborg blive for stor:
men den opførcs derfok i to Af
dclingcr, som kan stilles helt fra
liinandeth faa den one kan anvendcs
til Afioning as andre Straffes end
Forbcdrinassbusarbejde
Pan Vridslsselille skal opføres Ar
bejdskum for 20 ny Jungen-, der
kan befkcrftiges paa Fasllesftuer.
Under Jufiitsniinistericsts Budgct
getystzmgik Ordførerem Carl Hausen
JEM Sforslagcne og anbefalede
de If alget tiltraadte For-flag.
san kitmærkode bl. a. om Vevillins
gen paa 30,0l)0 Kr. til Forarbejder
til et nyt SindsiygehospitaL at
Medicinalkommissionens Forsng til
It nyt Zindssngehoipital og en Sil
rinqsanftalt anginer Udgiften til dis
se Anlceg til ialt 2,264,000 Kr.
Bekendtgmlfer.
Adtcsfefvraudting.
Rev. N. Tomwa Abt-sie, før
Eidam Montana, er nu Brot-Tom
Montana.
Thresfefotasdtiug.
Post. A. C« Weismonns Adresse
føk Denkm, Colo» er nu Coultet.
Iowa.
Missionbmjdr.
Vil Gad, bliver der Missionsm-s
de i Sioux City, Ja» i Dagene 5.-—
S. April. En kærlig Jndbydelse til
alle! Pan Menighedens Vegne.
J. A. Larf en.
Mission-ists
Ifholdes, am Gud vil i Wda
Neuighed ved Novrheod Js» 7—9
April Enhvek er Monate-.
Pan Mmqug sean
P. M. Petetiesx
Wissioucmtder.
Qm Gud vil, bliver der afholdt
Nisfionsmsder i Ruskin, Nebr» i
Dagene fra den 7. til 9. April.
jvortil herved hjektelig indbydes.
Pan Menighedens og egne Begn
Lars Jenseit
Missioudmjde
äliver. om Herren vil, afboldt i
öamliik Ja» i Tugend 5 U. og 7.
Maj. '
Priester-ne F. Andersem Rolfcy
Ia» J. A. Lotsen, Sioux City, Ja»
)g A. M..Nielia1, Jarkfonville, Ja,
Im- 1ovet at deltage
ziærlig Jndbydelse til alle.
J. P. Ehrfftiansen
Mkkciudviklse i Dies-O Alta·
Vil Gad, blivrr Bethonia Meniqs
Eseds nyc Kirfe i Dickfom Illbektm
Cancda indojet Smdagen den 7.
Mai 1911 og Missionsmsde vic bli
oe afholdt de 3 ftlgende Dage.
Korn nu Venner og være med os
i disse Hsjtidsdagr. for at tildede
Ksongecy den Horte Zebaoth«. (Sach.
14, 16) J ital være hierielis vels
kommt .
Vil J melde eders Komme s got
Tid til en as Undertegnedek
Pan Bethania Menigheds Jesus-di
S. P. Lonneberg, sind
J Magus-Heu Mk
Dicksom Alta» M
Uellsisssststr. ,
MenighodeD der mqatte tuer en«
Læret ellek Lærerinde for W.
cen eller Religionsftolem gis-es op
mærkfomme paa, at her er siekef
me Amtes-, de- kpeciert spika
redet sie for og vil me qlad ved at
virke i deune W.
Neun-re Only-winket faas red«
at henvende fig til z
L.A.Laurfen, T
Ell Horn College, M W, Ja.
svvvvvvvvvcvvvvvvvvvvvvsvc
Stannard-Peterme Samt-strikten
Folgende Skrifter af Past. Sloogaard-Peterfen, der sandte-Z i
let beskadiqet Tilstand blandt oort brandsfadte Segel-, er nu iftands
sat og indbundot tilsammen i not Shittingsbind:
I. Lassniags Betydning i et kristeut Ungdomsliv.
2. anfkubets Stilling i et kristeut Ungdomsliv.
Z. Omvendct edel-, thi Himmel-ists Rige er kommet urkr.
4. Hvorledks fiudcs Guds VillicP
5. slriftns og de studeteude.
Tilfmnmen 236 Isidor Sælges faa langt Oplaget rækker for
den overordentlig billige Pkis af 5 0 C e Its.
Dan. Luth. Publ.Houfe,
Blait,Nebr.
krisiesig Foskevivsioiek.
Udkommen er:
I. Z a m l in g.
A u g u s ti n: Bekendelser.
B u n y a n: Pilgrimsvandring.
A n nie L diens: Lys i Markt
Z. S a m l i n g:
N i c. M e i cr: Paa Torvet og i Vingaakden.
G o d e t: Bibelske Studier.
T h o m a s a K e m p i s: Kristi Efterfølgclse.
3. Samling:
Egglestom J Kompens Buldetc .- ;
Nimbert: Aus-guts Levned.
M a r i e s J u 1 e g a v e (B-tnefortasllingek)
Dis-se Vgger er alle fmukt indbundne i Helfhikimgsbind med
Guldtryt og saslges for den ualmindelig billige Pk 65 Ets. pt
Bind frit tilfendt eller ist«-ZU pr. Samling plus Por s
Dan. Luth. Publ. House,
Bleir, Nebr
Ä Usw MZKIACZ CIRTMCATL
(
l
(
I
I
To meet an ever increasing demand for s eertikicste that I
onn be readily preisen-ed nnd yet kntsnish an sppropriate snti I
artigtio setting for the ehnrehly attest, we now offer our new ;
l«’0LDlNG MARRIAGB CBRTlPICATB NO. XX s
This eertisieate is printed with-ji« etqnisite borcker de- s
sign ok florsl wresth and wedding bell- in» 6 eolors on ex- s
eeptionslly tongh hristol bosrci that is espsble of solch-s with« i
out hrenking. When opened the eertikientes nie-sure 77911114 s
wehe-. They are exeented in the kinest Chromolithogrsphy. I
Bach kolded in an orncmental envelope of extra streng s
quality. s
Friesen-Binde copy 15 cu» 1 Dos. 81·20, 100 copies 89 z
net postpsicl
DAN LUTIL PUBL. HOUSB.
Miit-, Nebr.
--- s-- - - - -—-ff-s-vvvvvvvvvvvvvvsvsvvvvvv
Fslgeude iudbnudse stset
of det ved Bronden besfodigede Lager kan endnu faos i forholdsvis
god Stand til nedenfok ans-vie megef ’-foe Priser.
Aufer, Kt.: Sæd og Hjst .................. ist 81 nu 23 Cis
Anku, Sigm-d: Modersmaalet .............. fsr 40k nu 15 Ets.
Beck, Vilh.: Erindringek fro mit Lin .......... fsk st nu 50 Ets.
Alt-heb Skrsbelig, dog stærk .............. fsr 25c nu 15 Ets.
Evald, H. F·: Den skotske Koinde .......... fsk 81.60 nu 50 Ets.
quld, H. F.: Soenskekne paa Kronborg. . . .isk 8140 uu 50 Ets·
Groll-, H. F.: Johannes Falk .............. ist ZMO nu 50 Ets.
Gras-, Ali-e: Netties Mission ............ fjk 25c nu 10 Cli.
Hostie-, J. M.: Vejblomfter . .: ........ fsk 75c km 25 Sti.
Hause-, J. M.: En Guds Mond ...... . .. .ka Zöc km 15 TU.
Haufe-, J. M.: Ny Ildstillingsfruster ........ fst 35k nu 15 Cis.
Hauer J. M.: Splinter as et VerdensspejLsssr 25c nu 10 Ets.
Hauch, E: En polff Familie-z ............ ftr ZMG nu 50 Ets.
Heuch, J. T.: Mod Stamme-i og Sm. · . .f-k suzo uu 50 Cis
Heseh, J. c.: Sock» .................... ist soc up 20 Ets,
Horai-im Gemem Skmene ................ ist 81.50 un 50 Ets.
Jst-entsu- Prins Otto .................. f-: 8120 uu 50 Ets.
Kinn-, c. Q: Tit Konfikmanden ............ ist 30c nu 10 Ets
Luthekg mispiige Betkqgtniugek .............. for 81 nu 25 Ets.
Lyg pas Beim ...................... for 8120 nu 50 Ets.
Mithielem 100 Fortællingek .......... ....ftr 70c un 25 cis.
Momeer Teddys Knap .................... ftt 40e m- 20 Ets.
Mc Lake-, Jau: Undck oilde Roiet ........ fst soc nu 40 cis
Melfeue Dunst Sproglære ................ ist 25c tm 10 TU.
M Fomaiuga fok Smdqggskqteu ...... ssk 8120 im so Eu.
Meth Ihn Sollt-use ................ ist soc mi II TU.
Schw, day-Id- qunnem Jldptsoea ........ ist 50c uu 25 TU.
Schäu, stif: Jqdwhq .................... fjk soc km 20 TU«
Steiß-In ss Ussisss Fire Fort-Eimer» »f-: 40c uu 20 Tu.
Streits-, Mi: Idcede Sie-le .............. ist 40c km 20 cis.
Wollt-h Les-: Bett Hut ................... ist Ohss un W TU.
Voll-oh Les: Den lyfe End ........... sit SO- uu II cis.
Menge af bitte Its-r er Inn sanfte M aller siet Mc besta
diget, og Ielv de dontliqsie er i fuldstrtnttq beugelis Stand.
Tit Biblioteksbruq samt i W til Jordandcinq sit-O oder
ligeke Rat-at
Dis-. Lus. soll pas-.